У нас уже 68633 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Стратегія економічного розвитку ЄС
Количество страниц 124
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20282.doc 
Содержание ВСТУП 3
1. ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ЄС 6
1.1. Генезис ЄС та етапи його становлення 6
1.2. Структура керівних органів ЄС, їх функції та повноваження 19
1.3. Принципи та основні напрямки діяльності європейських інституцій 25
2. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЄС 47
2.1. Аналіз стану ринку праці та безробіття в країнах ЄС 47
2.2. Енергетична криза й проблеми розвитку енергетики в ЄС 55
2.3. Аналіз проблем адаптації нових країн-членів ЄС 60
2.4. Проблемні аспекти взаємодії між країнами ЄС та іншим світом 67
3. ВИХІДНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЄС 96
3.1. Фактори, що визначають подальший розвиток ЄС 96
3.2. Основні напрямки реалізації спільних програм та політики соціально-економічного розвитку країн ЄС 105
3.3. Сценарії розвитку ЄС та поглиблення інтеграційних процесів у Європі 109
ВИСНОВКИ 121
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 124

Сучасний етап розвитку характеризується глибокими структурними зрушеннями в міжнародному поділі праці, викликаними інтернаціоналізацією виробництва і обміну, ростом загальної взаємозалежності і глобалізацією найважливіших проблем людства. Разом з тим посилюється регіоналізація внутрішніх і міжнародних економічних відносин.
В зв¢язку з цим важлива увага приділяється теоретичним дослідженням сутності та специфічним рисам процесів інтернаціоналізації виробництва. В умовах посилення впливу зовнішнього середовища на економічне життя України дуже актуальним є вивчення змісту та теоретичних передумов інтеграційних процесів.
Актуальність теми даної випускної роботи полягає в тому, що об`єктивна необхідність вимагає поступового , але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП) , світових інтеграційних процесів. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття .
В майбутньому велике значення буде мати інтеграція України в Європу. Україна широким фронтом виходить на західноєвропейський соціально-економічний простір.
Таким чином самостійність України зовсім не означає її самоізоляції на міжнародній арені.
Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Україною нові проблеми та потребують від неї активної участі в їх рішенні.
Характерною рисою сучасного світового соціально-економічного розвитку є бурхлива динаміка інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому навіть ті країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань, неминуче відчувають на собі їх відчутний вплив. На європейському континенті таким інтеграційним угрупованням є Європейський Союз.
Головною метою цієї роботи є дослідження об¢єктивних умов інтернаціоналізації виробництва та генезису ї сучасних форм на прикладі найбільшого та найпотужнішого інтеграційного об¢єднання сучасності - Європейського Союзу.
Задля досягнення поставленої мети в ході дослідження будуть вирішені наступні завдання:
 визначити сутність та сучасні риси інтернаціоналізації виробничих процесів в Європі;
 ознайомитися з передумовами економічної інтеграції європейських країн;
 визначити пріоритетні завдання та особливості організаційно-функціональної структури ЄС;
проаналізувати стан економічного та політичного потенціалу ЄС, специфічні риси його взаємовідносин із іншими інтеграційними об¢єднаннями, країнами та регіонами світу;
узагальнити особливості сучасного стану розвитку взаємовідносин між Україною та ЄС із визначенням перспектив подальшої співпраці між нашою країною та цим інтеграційним об¢єднанням.
Предметом дослідження є процес інтернаціоналізації виробництва на сучасному етапі розвитку світового господарства. Об¢єктом вивчення є економічна інтеграція як реальна форма прояву інтернаціоналізації виробництва в межах Європейського Союзу.
Важливим елементом дослідження є визначення теоретичних та практичних вимог до участі країн в процесах економічної інтеграції. З цим пов¢язане й вивчення головних проблем щодо активного виходу української держави на світові ринки.
Саме цьому буде присвячена певна частина дослідження.
В роботі використовувалися наступні методи наукових досліджень: аналізу та синтезу, обробки наукової та статистичної літератури, частково-пошуковий та інші.
Слід відзначити, що проблеми інтернаціоналізації виробництва та економічної інтеграції мають дуже широке висвітлення в сучасній вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Тому в роботі здійснена спроба поєднання іноді вельми різних підходів до розгляду тих чи інших питань, пов¢язаних з предметом дослідження.

Економічна інтеграція являє собою усуспільнення виробництва на міжнародному рівні завдяки осмисленому регулюванню урядами країн, що беруть в ній участь, взаємного поділу праці та міжнародної виробничої кооперації. Такого роду усуспільнення знаходить своє відображення в підвищенні ефективності виробництва кожної держави до приблизно середнього рівня в масштабах регіонального утворення та формування оптимальної структури їх національних економік.
З цієї точки зору процеси інтеграції національних господарств повністю відповідають вимогам ринкової економіки, тому що призводять до підвищення ефективності діяльності окремих господарських суб¢єктів, створюють умови для подальшого економічного зростання.
Економічна інтеграція в своєму розвитку проходить декілька взаємопов¢язаних та взаємообумовлених етапів. Серед них визначають наступні: зони вільної торгівлі (та їх різновиди), Митні союзи, Спільні ринки та Політичні союзи. Остання форма економічної інтеграції вважається найбільш розвиненою, але на практиці її формування ще остаточно не відбулося в жодній інтеграційній групі. Але найбільш відоме інтеграційне угрупування країн Західної Європи поступово наближається до створення саме політичного союзу. Тому, вважаючи на те,що наша держава має міцні зв¢язки з країнами цього регіону, важливим напрямком подальшого зовнішньоекономічного розвитку є наближення та згодом вступ до складу Європейської співдружності. Однак, це не заперечує необхідності підтримання та еволюційного розвитку ефективних взаємовідносин між Україною та країнами СНД.
Активізація участі України в міжнародних інтеграційних процесах створить об¢єктивні умови для швидкого виходу з економічної кризи, покращення показників життєвого рівня, надасть змоги на рівних співпрацювати з провідними державами світу.
Аналіз сучасного стану розвитку відносин України та Європейського Союзу дає підстави для наступних висновків. А саме:
• стратегія інтеграції України в структури Європейського Союзу відповідає інтересам українського народу. Вона залишатиметься пріоритетним напрямом зовнішньополітичного курсу України, визначальним чинником її міжнародної діяльності на тривалу перспективу. На можливості і темпи інтеграції України в ЄС істотним чином впливатиме триваючий процес розширення Євросоюзу та його внутрішньої інституційної реформи;
• процес розширення ЄС оцінюється як позитивний для України фактор, що сприятиме розширенню можливостей її співробітництва з Євросоюзом. Водночас у певному сенсі він означатиме для України і небажані зміни в характері її співробітництва з нинішніми країнами-кандидатами в торговельно-економічній, військово-технічній, транспортній, гуманітарній, міграційній сферах. Мінімізація зазначених наслідків є одним з найважливіших завдань у діалозі з ЄС на найближчу перспективу;
• успіх курсу України на європейську інтеграцію залежить насамперед від того, наскільки реалістичними, послідовними і ефективними будуть кроки по його реалізації. Це посилює значущість практичних заходів, спрямованих на створення надійної і стабільної основи для поступової, еволюційної інтеграції України до Євросоюзу як рівноправного і конкурентоспроможного члена. Намагання обійти визначені для країн-кандидатів умови або отримати певні послаблення в їх забезпеченні є непродуктивними;
• прискорити створення передумов для ефективної інтеграції економіки України в структури ЄС можна шляхом концентрації ресурсів на тих ділянках економічної структури, які визначають майбутнє світової економіки і дають змогу забезпечувати не лише скорочення зазначеного відставання, а й випереджаючий розвиток.
Така політика має орієнтуватися передусім на створення інституцій, що сприяють генерації та розповсюдженню інновацій, формуванню визначального фактору конкурентоспроможності в сучасній світовій економіці – людського капіталу, на створення рівноправних умов для підвищення конкурентоспроможності українських компаній у відкритому конкурентному середовищі;
• до невідкладних завдань належить забезпечення прискореного розвитку передусім в ряді профільних науко- і техноємних галузей, які вже сьогодні демонструють досить високий технологічний рівень і здатність до міжнародної конкуренції, а отже і готовність стати "локомотивами" високотехнологічного зростання;
• завдання інтеграції в Європейський Союз об'єктивно потребує енергійних кроків у впровадженні ефективно діючих демократичних процедур, інститутів громадянського суспільства, гарантій свободи особистості і свободи слова;
• у контексті зміцнення інституційної основи відносин Україна – ЄС пріоритетним завданням виступає імплементація Угоди про партнерство і співробітництво, а також Стратегії та Програми інтеграції України до Євросоюзу;
• потребують уважного аналізу процеси інтеграції в ЄС країн першої хвилі розширення. Необхідно також уважно відслідковувати тенденції розвитку та інституційного реформування Євросоюзу, пропускаючи крізь призму національних інтересів такі з них, як посилення наднаціональних органів, делегування їм частини державного суверенітету.
Список литературы
3. Абдуліна І. Новий крок на шляху приєднання України до Європейського Союзу // Інтелектуальна власність. - К., 2001. - № 11. - С. 7-10.
4. Антидемпінгова політика Європей¬ського Союзу: Практ. посіб. для укр. виробників та експортерів. Підготовл. антидемпінг. службою Європ. коміс. і представництвом України при ЄС. – К.: Катран груп, 2001. – 149 с.
5. Асланян Г. Проблеми удосконалення інституційних механізмів європейської інтеграції України / Г.Асланян, Д.Ковриженко // Часопис Парламент. - К., 2005. - № 5. - С. 19-42
6. Афонин Э. и др. Европейский парла¬мент в контексте политического инте¬грационного процесса // Афонин Э.А. и др. Глобальные проблемы современ¬ности: историко-социологический ана¬лиз. – К., 2003. – С. 201–213.
7. Балян А. Особливості та принципи здійснення регіо¬нальної політики в країнах-членах ЄС // Економіст. – 2005. – №2. – С. 50–52.
8. Балян А. Пріоритетні напрями регіональної полі¬тики Європейського Союзу // Вісн. аграр. науки. – 2005. – №3. – С. 59–61.
9. Бараш Ю. Європейський нейтралітет і невизначеність України: Моногр. / Ю.Бараш, О.Їжак, Г.Мерніков; Під ред А.Шевцова; Нац. ін-т стратегічних досл. Дніпропетр. філ. - Д., 2002. - 166 с.
10. Баронін А. Інтеграційні перспективи України очима керівництва Європейського Союзу // Трибуна. - К., 2002. - № 11-12. - С. 33-34.
11. Бєлоглавек О. Економічне право Європейського Союзу. - Пер. с англ. - К.: Таксон, 2003. - 746 с.
12. Білозір О. На шляху до європейського Року рівних можливостей // Голос України. - 2007. - № 4. - 12 січ. - С. 3
13. Боринець С. Особливості функціону¬вання фінансової системи ЄС // Боринець С.Я. Міжнародні фінанси. – К., 2002. – С. 131–137.
14. Боротьба із насильством проти жінок // Євробюле¬тень. – 2005. – № 3. – С. 10.
15. Боршар К. Абетка Законодавства європейського співтовариства / Пер. з англ. В. Мардак. – К.: Вірксап, 2001. – 112 с. – (Європ. документація).
16. Волес В. Творення політики в Європейському Союзі / В.Волес, Г.Волес. - К.: Основи, 2004. - 871 с.
17. Волошко В. Інституційне забезпечення регіональної політики Європейського Союзу // Регіональна економіка. - Л., 2005. - № 1. - С. 148-156.
18. Гладенко О.М. Зовнішньополітичні положення конституції Європейського Союзу // Актуальні проблеми держави і права. - О.: Юрид. літ, 2005. - Вип. 25. - С. 575-581
19. Горенко О. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: Концептуально-історичні підходи та політична практика / Ін-т історії України НАН України. - К., 2007. - 376 с.
20. Горенко О.М. Соціально-політичний вимір європейської інтеграції та Україна / НАН України; Ін-т історії. - К., 2002. - 169 с.
21. Грамацкі Г. Політика просторового розвитку в Європейському Союзі: європейські, національні і регіональні виміри // Регіональна економіка. - Л., 2003. - № 4. - С. 146-155.
22. Грицяк І. Органи наднаціонального рівня управління в Європейському Союзі та їх основні функції // Актуальні проблеми державного управління. - О.: Вид-во ОРІДУ УАДУ, 2005. - Вип. 3 (23). - С. 92-106
23. Грицяк І. Становлення й розвиток інституційної системи Європейського Союзу // Управління сучасним містом. - К., 2004. - № 10-12. - С. 98-106.
24. Грозна В. Регіональна політика ЄС у контексті під¬вищення конкурентноздатності // Актуал. пробл. еконо¬міки. – 2003. – №10. – С. 191–202.
25. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції = Ever closer Union: An Introduction to European Integration / Пер. з англ. М. Марченко. - К.: "К.І.С.", 2006. - 696 с.
26. Дзяд О. Фінансові аспекти інноваційної політики ЄС // Фінанси України. – 2005. – №5. – С. 140–146.
27. Европейский экономический и валютный союз: предварительные итоги и перспективы развития // МЭ и МО. – 2005. – №5. – С. 3–16.
28. Епифанов А., Кривенко Л., Кривенко С. Межстрановая миграция населения и европейский рынок труда в контексте миграционных процессов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - № 18. Матеріали шостої міжнародної наукової конференції - літньої школи «Проблеми економічної інтеграції в Європейський Союз: європейські порівняльні студії». - Частина І. - С. 161-167.
29. ЄВРО: Економічний вимір інтеграції: Вип.2. – К.: Дата Банк Україна, 2003. – 180 с. – (Аналіт. щоквартальник).
30. Європейська інтеграція / Уклад.: М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох. - пер. з нім. М. Яковлєва. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 394 с.
31. Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць / За заг. ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. - Д.: Вид-во ДУЕП, 2005. - 276 с.
32. Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. Вип.1(2) / Редкол.: А.О. Задоя, М.Г. Вожняк, Г.О. Крамаренко та ін. - Д.: Вид-во ДУЕП, 2007. - 184 с.
33. Європейський економічний і валют¬ний Союз // Світова економіка: Підруч¬ник. – К., 2000. – С. 296–355.
34. Європейський Союз. Договір про Європейський Союз: консолідована версія станом на 1 січ. 2005 року // Конституційні акти Європейського Союзу. - К.: Юстініан, 2005. - Ч. 1. - С. 17 – 45
35. Європейський Союз. Договір про заснування Європейської Спільноти: консолідована версія станом на 1 січ. 2005 року // Конституційні акти Європейського Союзу. - К.: Юстініан, 2005. - Ч. 1. - С. 45 – 185
36. Європейський Союз. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною: Витяги: Підписано 14.06.94 р. // Авторське право і суміжні права. Європейський досвід. - К.: Ін Юре, 2001. - Кн. 1. - С. 8-29
37. Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих науковців (м. Луцьк, 18-19 травня 2006 р.): У 2-х т. Т.1 / Уклад.: В.Й. Лажнік, С.В. Федонюк. - Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2006. - 468 с.
38. Занятость в Европе: 2000 год // Профессиональный потенциал. - 2001.- № 1. - С. 43-46.
39. Занятость, безработица и социальная защищенность граждан ЕС // Занятость и безработица в Западной Европе. - М.: ИНИОН РАН, 2002. С. 153-167 (Актуальные проблемы Европы, № 3).
40. Ионцев В. А. Международная миграция населения: теория и история изучения. - М.: Диалог-МГУ, 1999. - 370 с.
41. Івченко В. Парламент, який не має аналогів у світі: [Європейський Парламент] // Євробюлетень. – 2004. – №1. – С. 18–19.
42. Калина М. Євроінтаграційна політика України в контексті необхідності досягнення відповідності копенгагенським критеріям Європейського Союзу // Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України. - К., 2005. - № 1. - С. 346 – 351
43. Кіндратець О. Міжцивілізаційні конфлікти в Європейському Союзі та шляхи їх врегулювання // Політика і час. - К., 2006. - № 6. - С.14 - 21.
44. Ковальова О. Концептуальні засади процесу розширення Європейського Союзу // Грані. - Д., 2003. - № 2 (берез-квіт.). - С. 79-83.
45. Ковальова О.О. Європейсьий Союз і країни Центральної та Східної Європи: політичні стратегії інтеграції // Держава і право. - К., 2002. - Вип. 18. - С.403-409
46. Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України: Монографія / Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К., 2003. - 340 с.
47. Козленко Л.Г. Енергетична політика ЄС в контексті забезпечення енергетичної безпеки// Енергоінформ.- 2006.- № 31 (1-7 серпня).- С. 4-5.
48. Кондратенко Ю. Право Європейського Союзу – особлива модель регулювання міждержавних відносин // Право України. – 2005. – № 7. – С. 130–134.
49. Копійка В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посіб. / В. Копійка, Т. Шинкаренко; Ін-т міжнар. відносин. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевчека. - К.: Ін Юре, 2001. - 448 с.
50. Корнієвський О. Європейський Союз і Україна: перспективи та можливості співробітництва у сфері безпеки / О.Корнієвський, С.Терешко // Стратегічна панорама. - К., 2006. - № 1. - С. 60-63.
51. Лавренчук А. Стратегії інтеграції національних держав до Європейського Союзу: методологія проблеми // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - К., 2003. - № 3. - С. 59-65.
52. Луцишин П.В. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку: Моногр. / П.В.Луцишин, С.В.Федонюк. - Луцьк, 2004. - 200 с.
53. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Монографія. - К.: Ін-т держави та праваім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - 304 с.
54. Молодикова И. Н. Основные зтапы и методы управления трудовой миграцией в западноевропейских странах // Трудовая миграция в СНГ: социальные и зкономические зффекты. - М.: Центр изучения проблем вынужденной миграции в СНГ, 2003. - С. 270-285.
55. Мрінська О.В. Регіональна політика в країнах Європейського Союзу і можливості використання її досвіду в Україні (суспільно-географічне дослідження): Автореф. - К., 2005. - 20 с.
56. Патласов О.Ю. Международный рынок труда: контуры, правовые источники, сегментирование // Зкономические чтения. Материалы конференции. - Томск: Изд-во научно-технической литературы, 1998. - Выш. 3. - С. 139-141.
57. Савчук І. Геоекономічна система Європейського Союзу // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – №31–32. – С. 3–7.
58. Смовженко Т., Лапішков З. Переваги та недоліки спільної європейської валюти євро // Регіон. економіка. – 2004. – № 2. – С. 203–209.
59. Тенденції та перспективи європейської інтеграції України: державно-управлінські виміри: Монографія / В.В. Корженко, Н.М. Мельтюхова, Г.С. Одінцова та ін. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. - 268 с.
60. Фінансові перспективи ЄС на 2007–2013 роки: Нові пропозиції, спрямовані на економічний ріст // Євробю¬летень. – 2005. – № 4. – С. 8–14.
61. Харти Т. Основы права Европейского сообщества: Введение в конституцион¬ное и административное право Европей¬ского сообщества / Пер. с англ. В.Г. Бер¬ды. – М.: ЮНИТИ; Закон и право, 1998. – 703 с.
62. Шпакович О. Законотворчий процес у Європей¬ському Союзі // Віче. – 2005. – № 1. – С. 27–31.
63. Ялтинська Європейська Стратегія: Порядок денний - 2020 / Міжнародна мережа за Україну в Європейському Союзі. - К., 2006.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
800
Скачать бесплатно 20282.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.