У нас уже 27467 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Інформаційні технології в соціальній роботі
Количество страниц 99
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20353.doc 
Содержание ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 6

1.1. Загальні поняття про інформаційні системи та технології 6

1.2. Основні функції інформаційних систем 10

1.3. Сутність соціальної роботи як суспільного явища 14

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 32

2.1. Соціальна робота як прикладна діяльність 32

2.2. Роль інформаційних технологій в соціальній роботі 42

2.3. Застосування інформаційних технологій у соціальній роботі з різними групами клієнтів 48

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 71

3.1. Загальні напрямки розвитку інформаційних технологій в соціальній роботі 71

3.2. Перспективи подальшого застування Інтернет-технологій в соціальній роботі 79

ВИСНОВКИ 88

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93

ДОДАТКИ 99
Актуальність теми дипломної роботи. Дослідження соціальних явищ, процесів і стосунків є за своєю сутністю соціальною (суспільною) наукою. Таким чином, соціальна робота – специфічний вид професійної діяльності, надання державної і недержавної підтримки людям або соціальній групі з метою забезпечення культурного, соціального і матеріального рівня їх життя.

Соціальна робота – діяльність, спрямована на допомогу людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, на забезпечення соціальної підтримки найменш захищених верств суспільства.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що сучасна соціальна робота в Україні знаходиться у стані активного розвитку і орієнтована на розв’язання економічних і соціальних проблем суспільства і вимагає широкого застосування сучасних інформаційних технологій.

Передумовами її впровадження стали:

- загострення економічних і соціальних проблем, криза суспільної моралі;

- різке збільшення кількості людей, які виявилися неспроможними самостійно забезпечити необхідні умови свого життя;

- психологічна криза у значної кількості людей внаслідок різкої зміни суспільства;

- поширення таких негативних соціальних явищ, як безробіття, дитяча безпритульність, злочинність, алкоголізм і наркоманія тощо.

У таких умовах виникла потреба у створенні різноманітних соціальних агентств та залученні до них професіоналів, здатних використовувати сучасні інформаційні технології для попередження і подолання соціальних проблем та активізації потенціалу особистості.

Дослідженням методологічних аспектів оцінки ролі інформації в процесі прийняття рішень присвячені роботи таких закордонних і вітчизняних учених як І. Аренков; Г. Багієв; Р. Баззел, Д. Кокс, Р. Браун; Е. Голубков; S. Dibb, Р. Kotler, F. Leverick, D. Littler, D.Wilson; S. Li; J. Talvinen; G. Giaglis, N. Mylonopoulos, G. Doukidis та ін. Однак, по теорії організації, інформаційним системам або теорії маркетингу в літературі не існує ніяких теоретичних розробок (за винятком статті McDonald (1996)) про необхідність впровадження й розвитку інформаційних систем у діяльність установ. Поки не розроблена теоретична концепція розуміння ролі інформаційних систем в соціальній роботі й пояснення зацікавленості в їхньому впровадженні й використанні.

Актуальність даної теми дипломної роботи визначається не лише через умови розвитку соціальної роботи в умовах сьогодення, але й через ряд новітніх технологій в соціальній роботі в цілому.

Об’єктом дослідження є процес інформатизації соціальної роботи на сучасному етапі її розвитку.

Предметом дослідження є роль інформаційних технологій в соціальній роботі.

За таких умов метою дипломної роботи є дослідження роль інформаційних технологій в соціальній роботі.

З мети випливають завдання дипломної роботи:

- розглянути основи застосування інформаційних технологій в соціальній роботі;

- визначити роль інформаційних технологій в соціальній роботі;

- обґрунтувати шляхи подальшого розвитку інформаційних технологій в соціальній роботі.

Теоретичною основою дипломної роботи є роботи авторів, які займалися аналізом інформаційних технологій соціальної роботи, таких, як: Афанас’єв В.Г., Семигіна Т.В., Мигович І.І., Іванов П.Ф., Іванов О.Л. та ряд ін.

Методологічною основою роботи є системний підхід до дослідження соціальної роботи в Україні. Основними використовуваними методами є: статистичний, аналізу, порівняння, узагальнення.

Інформаційну базу даної дипломної роботи становлять підручники, статистичні джерела, публікації в пресі, журнали, нормативно-правова база України, Конституція Україні, різні закони.

Структура дипломної роботи: дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, узагальнюючих висновків, списку використаних джерел та додатків.

Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення:

У першому розділі дипломної роботи було з’ясовано, що створенню автоматизованих систем управління (АС) у нашій країні приділяється багато уваги. За масштабами, темпами зростання, витратами матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, а також за ступенем впливу на процеси управління проблема створення АС перетворилася на велике народногосподарське завдання.

Інформаційні системи можуть значно різнитися за типами об’єктів управління, характером та обсягом розв’язуваних завдань і рядом інших ознак.

В Україні соціальна робота як професійна діяльність почала розвиватися з початку 1990-х років. Передумовами її впровадження стали загострення економічних і соціальних проблем суспільства.

Особливістю сучасної професійної соціальної роботи є те, що вона має на меті не лише підтримку людини, але й її повернення до повноцінного самостійного активного життя. Такий підхід забезпечує сталий соціальний і духовний розвиток суспільства, дозволяє попередити загострення соціальних проблем, не відволікає ресурси суспільства, а збільшує їх. Тому сьогодні соціальна робота вимагає від тих, хто її виконує, оволодіння найсучаснішими методами роботи з людиною та впливу на суспільні процеси.

Суспільна робота виконує місію покращення якості життя людей.

У другому розділі дипломної роботи було з’ясовано, що інформатизація соціальної сфери має діяти на базі повноцінних інформаційно-аналітичних систем, об’єднаних як за територіальною ознакою, так і по командній вертикалі органів виконавчої влади.

Кінець ХХ століття характеризується все зростаючою роллю інформації в суспільному розвитку. Володіння своєчасними, точними, достовірними даними про предмет діяльності все частіше виступає запорукою успіху у всіляких починаннях. Причому своєчасність доступу й одержання інформації стає надзвичайно важливим фактором ефективності прийняття вирішальних управлінських рішень.

Сьогодні процес інформатизації деякою мірою торкнувся багатьох галузей господарства, системи оборони й безпеки, банківської сфери, соціальної роботи. Інформаційне забезпечення соціальної сфери, державної соціальної роботи здобуває особливу значимість, тому що соціальна робота залишається як і раніше важливим фактором допомоги людям.

Прийняття адекватних рішень і практичних мір з боку законодавчих, виконавчих органів влади по забезпеченню конституційних прав і гарантій громадян в основних сферах життєдіяльності вимагає нових підходів до рішення проблем науково-інформаційного забезпечення процесу управління сферою соціального захисту населення.

Сьогодні стає необхідним створення розвинутої інформаційно-комунікативної інфраструктури соціальної сфери. Наявність інформаційно-аналітичних центрів у рамках різних структур, підрозділів соціальної сфери - це перший крок, з якого випливає створення міжвідомчої інформаційної системної мережі. Основна мета - інтеграція інформаційних ресурсів за рахунок створення сховищ, банків даних документованої інформації й одержання на їхній основі аналітичних і зведених даних про хід реалізації програм соціальної роботи.

Актуальність питання створення міжвідомчої інформаційної мережі обумовлена цілим поруч факторів, серед яких особливо варто виділити інформатизацію, зростання ролі інформаційного забезпечення при прийнятті управлінських рішень, а також багатофакторність і розмаїтість соціальних проблем, що вимагають рішення. Міжвідомча інформаційна мережа дозволить:

- об’єднати й синхронізувати технологічні процеси контролю виконання документів, одержання звітів про отримані результати з їхнім одночасним документуванням у банках даних і сховищах;

- використовувати сучасні технології з метою оперативного одержання інформації з корпоративних документованих сховищ і її аналітичної обробки для надання особам, що приймають рішення.

Розмаїтість соціальних проблем, що очікують свого рішення, вимагає координації діяльності, посилення взаємодії державних структур і різних неурядових, громадських організацій.

Впровадження міжгалузевої системи інформації дозволить забезпечити оперативність і ефективність управлінських рішень, стабільність розвитку системи соціального захисту населення, інформаційну безпеку особистості, розширить можливості рішення проблем розвитку соціальної сфери на основі політики соціального партнерства.

З кожним роком серед фахівців соціальної роботи росте розуміння необхідності інтеграції роботи на всіх рівнях для комплексного надання послуг населенню, для координації спільних дій і, як слідство, для економії коштів бюджетів. Однак ступінь інтеграції, форми організації спільної роботи й поділ повноважень дотепер залишаються відкритим питанням. Ясно, що інформаційні системи цих галузей повинні перетерпіти значні зміни, для забезпечення інформаційної підтримки нових форм комплексного надання послуг і ефективних методів управління.

Інформаційні технології (ІТ) є одним із найефективніших видів економічної діяльності людства. Їх використання: радикально полегшує комунікації на усіх рівнях управління й відтак сприяє швидкому зростанню продуктивності праці (та зростанню заробітків); створює виключно сприятливі умови для розвитку економіки знань та подальшому підвищенню соціальної справедливості; створює основу для прискорення розвитку інформаційного суспільства, громадянського суспільства та укріплення демократії; дозволяє докорінно поліпшити складними технологічним процесами безпосередньо у виробництві; швидко знижує материало- та енергомісткість окремих виробництв та національної економіки у цілому.

У третьому розділі дипломної роботи було з’ясовано, що для України – молодої незалежної держави – вкрай важливо, що застосування ІТ дозволяє у рази підвищити якість підготовки та прийняття важливих політичних рішень виконавчої влади.

Враховуючи вищенаведене ціла низка країн Світу створила спеціальні регуляторні умови для розвитку ІТ з метою отримання найбільших результатів від участі на ринках ІТ, котрі бурхливо розвиваються. Обсяги цих ринків кожний рік зростають мінімально на 50%. Більшість цих країн є країнами-потужними експортерами ІТ.

Україна накопичила значний потенціал в ІТ. Даний вид економічної діяльності є національною конкурентною перевагою. Однак, відсутність обґрунтованої державної політики може призвести до її втрати і Україна, як товаровиробник, буде витиснута з найбільш перспективних світових ринків з відповідною втратою валютної виручки.

Обсяг ІТ в Україні нарощується бурхливими темпами – приблизно по 50% щорічно. Кількість зайнятих вже досягла 50 тис. (мінімальна оцінка). Три роки тому назад їх було лишень 25-30 тис. осіб. Швидко зростає заробітна плата (сума зарплати у 2000 дол. США є звичайною) та поступлення у бюджети та соціальні фонди. Фахівці ІТ виробляють валової доданої вартості у 5-7 разів вище, ніж у середньому в Україні. ІТ – малоенергомісткий вид економічної діяльності (енерговитрати в собівартості складають лишень 2-3%).

Нові технології допомагають соціальним працівникам своєї області краще робити послуги їхнім клієнтам. Росте інформованість населення про доступні послуги, про права пацієнта - медичні й соціальні працівники повинні враховувати це у своїй роботі. Крім того, застосування передових технологій удосконалює систему надання послуг, що в першу чергу позитивно позначається на наданні соціальних послуг.

Зрозуміло, що впоратися з таким великим обсягом інформації навіть групі фахівців без оснащення їх сучасною інформаційно-комп’ютерною системою неможливо.

Тому в наш час веденням зазначених робіт займаються різні служби, що формують, як правило, самостійно, різні інформаційні масиви, які неминуче дублюються, і часто вимагають наявності інформації, що утримується в інших структурних підрозділах і організаціях. Під час відсутності інформації про склад наявних в інших структурних підрозділах і організаціях необхідних баз даних або відсутність технології їхнього одержання й використання приводить часом до дублювання інформації.

Створення автоматизованих робочих місць і впровадження спеціалізованого програмного забезпечення є одним з першорядних завдань.

Серед соціально значимих проектів, здійснюваних за замовленням держави, слід зазначити проектування єдиної інформаційної системи забезпечення соціального захисту й зайнятості населення, а також реалізацію проектів по наданню інформаційних послуг громадянам органами державної влади.

Отже, отримані результати переконують нас у важливості застосування нових інформаційних технологій в соціальній роботі й застосуванні їх у більш масштабних і довгострокових проектах.
Список литературы 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

2. Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого-педагогічні, правові, соціологічні, медичні аспекти (Збірник наукових статей)/ Упорядники І.В. Козубовська, О.В.Співаковський – У.: Мистецька лінія, 2005. – 328 с.

3. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія – К.: УДЦССМ, 2006, – 344 с.

4. Антипов Д. В., Соколов А. В. Internet как среда глобального общения // Сети. — 2007. — №7. — С. 31–38.

5. Афанасьев В.Г. Социальная информация. М.: Наука, 1994.

6. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2005. – 134 с.

7. Бернс П. Дж. Секреты Excel. — К.: Диалектика, 2008.

8. Бернс П., Николсон Дж. Секреты Excel для Windows 95. — К., 2007.

9. Библиотека управляющего персоналом: мировой опыт. Современный менеджмент: теория и практика: Обзор. информ. / Сост. В. И. Яровой; Под ред. Г. В. Щёкина. — К.: МЗУУП, 2007.

10. Биков В.Ю., Задорожна Н.Т., Омельченко Т.Г. Сучасні підходи та принципи побудови порталів // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: – Атіка, 2004. – С. 17–44.

11. Бойко А., Грига І., Іванова О., Семигіна Т. Методика викладання соціальної роботи та соціальної політики. – К.: Логос, 2006. – 140 с.

12. Бойко А.М. Соціальна робота з клієнтами, інфікованими ВІЛ та хворими на СНІД: Методичні рекомендації з навчального курсу для маґістеріуму. – У.: УжДУ, 2005. – 64 с.

13. Борланд Р. Running Microsoft Word для Windows. — М.: Издат. отдел “Рус. редакция” ТОО “Channel Trading Ltd”, 2007.

14. Борланд Р. Эффективная работа с Word для Windows. — СПб.: Питер, 2007.

15. Вакал Е. С., Карпенко С. Г., Самсонова Л. Р. Основы информатики. — К.: МАУП, 2008.

16. Васкевич Д. Стратегия клиент/сервер: Руководство по выживанию для специалистов по реорганизации бизнеса. — К.: Диалектика, 2008.

17. Введення у соціальну роботу: Навчальний посібник / Бойко А.М., Грига І.М., Кабаченко Н.В., Кравченко Р.І., Полтавець Д.В., Семигіна Т.В. та ін. - К.: Фенікс, 2006. – 288 с.

18. Вейскас Дж. Эффективная работа с Microsoft Acces для Windows. — СПб.: Питер, 2007.

19. Вильям Столлингс. Основы защиты сетей. Приложения и стандарты. – С.-Пб.: ИЗДАТ. ДОМ ВИЛЬЯМС, 2002. – 432 с.

20. Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Семигіної Т.В., Миговича І.І. – К.: Академвидав, 2005. – 304 с.

21. Гебхардт Р. Excel 97: Справочник. — М.: Бином, 2008.

22. Грищенко В. И., Паньшин Б. Н. Информационная технология: вопросы развития и применения. — К.: Наук. думка, 2008.

23. Громов Р. Г. Очерки информационной технологии. — М.: ИнфоАрт, 2007.

24. Дадлей К., Кокс Д. Microsoft Outlook: Краткий курс: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2008. — 288 с.

25. Дейт К. Введение в системы баз данных. — М.: Наука, 2007.

26. Додж М., Кината К., Стинсон К. Running Microsoft Excel для Windows. — М.: Издат. отдел “Рус. редакция” ТОО “Channel Trading Ltd”, 2007.

27. Загуменов А. П. Как раскрутить Web-сайт. – М.: ДМК, 2003. – 272 с.

28. Задорожна Н.Т., Омельченко Т.Г., Валь К.Л. Підходи до створення та підтримки порталів” // Проблеми програмування: Матеріали П'ятої Міжнар. наук.-практ. конф. з програмування УкрПРОГ'2006, 23–25 трав. 2006 р. / НАН України, Інститут програмних систем. – К., 2006. – №2–3. – С. 569–579.

29. Иванов П.Ф. «Информатизация технологий принятия решения» // «Научно-техническая информация», серия № 1 «Организация и методика информационной работы», Москва, 1998, № 6.

30. Информатика: Учебник для вузов/ под ред. проф. Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2001.

31. Информационные системы в экономике: Учебник // Под ред. В. В. Дика. — М.: Финансы и статистика, 2007.

32. Информационные технологии в социальной сфере: Учеб. - метод. материалы. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2003. – 23 с.

33. Іванова О.Л. Менеджмент в соціальній роботі: Методичні рекомендації з навчального курсу для маґістеріуму. - Київ - Ужгород: УжДУ, 2006. - 43 с.

34. Каймин В.А. Касаев Б.С. Информатика: практикум на ЭВМ. Уч. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001.

35. Керецман В.Ю., Палінчак М.М., Семерак О.С. Основи конституційного законодавства України. Навчально-методичний посібник. – У.: УжДУ, 2006. – 342 с.

36. Козубовська І., Сагарда В. Основи психології і педагогіки для соціальних працівників. – У.: УжДУ, 2005. - 190 с.

37. Коупстейк С. Access 97 шаг за шагом. — М.: Бином, 2008.

38. Крейг С. Эффективная работа в Windows. — СПб.: Питер, 2008.

39. Ливингстон Б., Штрауб Д. Секреты Windows. — К.: Диалектика, 2007.

40. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. — М.: Мир, 2007.

41. Мигович І.І. Соціальна робота // Навчальний посібник для студентів та практичних працівників соціальних служб. – У.: УжДУ, 2005. – 191 с.

42. Мигович І.І. Соціальна робота у вищій школі. – У.: УжДУ, 2006. – 46 с.

43. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія "Педагогіка. Соціальна робота". - № 15. – У.: УжДУ, 2006. – 45 с.

44. Николь Н., Альбрехт Р. Электронные таблицы Excel для квалифицированного пользователя. — М.: ЭКОМ, 2008.

45. Николь Н., Альбрехт Р. Электронные таблицы Excel. — М.: ЭКОМ, 2008.

46. Норткат С., Купер М. и др. Анализ типовых нарушений безопасности в сетях. – С.-Пб.: ИЗДАТ. ДОМ ВИЛЬЯМС, 2001. – 464 с.

47. Парг К. Н., Амо У. С., Фоксем Дж. Д. Секреты Access. — К.: Диалектика, 2008.

48. Пасько В. Microsoft Office XP. — K.: BHV, 2008.

49. Пейн М. Сучасна теорія соціальної роботи. – К: Либідь, 2005. – 456 с.

50. Пинчук Н. С., Галузинский Г. П., Орленко Н. С. Інформаційні системи і технології у маркетингу. — К.: Вид-во КНЕУ, 2007.

51. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Вид-во КНЕУ, 2007.

52. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / За ред. Козубовської І.І., Мигович І.І. – У.: УжДУ, 2006. – 250 с.

53. Попович Г. М. Інституціалізація соціальної роботи в Україні. – У.: Ґражда, 2006. – 184 с.

54. Практична соціальна робота / За ред. П.Картер, Т.Джеффса, М.Сміта. – Амстердам-Київ: Асоціація психіатрів України, 2005. – 184 с.

55. Пэдвик Г. Использование Microsoft Outlook 2007: Пер. с англ. — М.: Издат. дом “Вильямс”, 2008.

56. Рассел Р., Мерков М., Уолшоу Р. Защита от хакеров коммерческого сайта. – М.: ДМК, 2004. – 552 с.

57. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2007.

58. Свириденко С. С. Современные информационные технологии. — М.: Радио и связь, 2008.

59. Семенов М.И. Трубилин И.Т. и др. Автоматизированные информационные технологии в экономике. М.: Финансы и статистика, 2000.

60. Семигіна Т.В. Соціальне проектування: Методичні матеріали – К.: ШСР НаУКМА, 2006. – 28 с.

61. Синицын И. Основы Outlook 2007. — СПб.: BHV, 2007.

62. Ситник В. Ф., Писаревська Н. В., Єрьоміна Н. В., Краєва О. С. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2007.

63. Словник-довідка по соціальній роботі / Під ред. Є.І. Холостової. – К.: Академвидав, 2005. – 424 с.

64. Смелзер Н. Соціологія: Пер. з англ. – К.: Либідь, 2005. – 321 с.

65. Соломенчук В. Интернет: Краткий курс. — СПб.: Питер, 2007.

66. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько. – К.:Логос, 2006. – 256 с.

67. Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В. Полтавця. – К.: КМ Асаdеmіа, 2005. – 236 с.

68. Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції (Ч.І-ІІ). / За ред. І.В.Козубовської, І.І.Миговича. – У.: УжНУ, 2006. – 45 с.

69. Соціальна робота: Хрестоматія – К.: ДЦССМ, 2001 – 396 с.

70. Соціально - правові основи діяльності психологічної служби в системі освіти: Навч. метод. посібник. / За ред. І.В. Козубовської, В.В. Сагарди. – Ужгород: УжДУ, 2005. – 390 с.

71. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – К.: Академвидав, 2005. – 328 с.

72. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Либідь, 2006. – 372 с.

73. Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Анализ данных на компьютере. — М.: Финансы и статистика, 2008.

74. Хоффман П. Internet. — К.: Диалектика, 2007.

75. Чарльз Сигел. Изучи сам Access 97. — Минск: ООО “Попурри”, 2008.

76. Шнайер Б. (Bruce Schneier) Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире /Secrets and Lies: Digital Security in a Networked World/. – С.-Пб.: ПИТЕР, 2003. – 368 с.

77. Штайнер Г. Windows NT 4 Workstation: Справочник. — М.: БИНОМ, 2007.

78. Эд Скудис. Противостояние хакерам. Пошаговое руководство. – М.: ДМК, 2003. – 512 с.

79. Ярова П.Р. Соціальна робота. – Х.: Олді-Плюс, 2009. – 214 с.

80. Ярило П. Соціальне проектування. – Х.: Олді-Плюс, 2009. – 119 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
637
Скачать бесплатно 20353.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.