У нас уже 177531 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Оцінка фінансово-господарського стану торговельного підприємства з точки зору його інвестиційної привабливості
Количество страниц 97
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20406.doc 
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Методологічні засади оцінки фінансово-господарського стану з точки зору його інвестиційної привабливості 6
1.1. Інвестиційна привабливість як передумова перспективного розвитку торговельного підприємства 6
1.2. Фактори, що визначають інвестиційну привабливість торговельного підприємства 14
1.3. Методичні підходи оцінки стану торговельного підприємства з точки зору його інвестиційної привабливості 26
РОЗДІЛ 2. Дослідження інформаційних, аналітичних і фінансових передумов оцінки стану торговельного підприємства з точки зору його інвестиційної привабливості. 47
2.1. Аналіз фінансових результатів і майнового стану ТОВ «Максиген» 47
2.2. Оцінка стану ТОВ «Максиген» з точки зору інвестиційної привабливості 70
2.3. Дослідження впливу факторів, що визначають інвестиційну привабливість ТОВ „Максиген” 76
РОЗДІЛ 3. Обґрунтування напрямків покращення фінансово-господарського стану з точки зору інвестиційної привабливості ТОВ «Максиген» 82
3.1. Розробка плану-прогнозу діяльності ТОВ «Максиген» 82
3.2. Оцінка прогнозного стану ТОВ ”Максиген” і пошук шляхів покращення інвестиційної привабливості 86
ВИСНОВКИ 95
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97
ДОДАТКИ
Актуальність теми. Одним з результатів економічної реформи в Україні є можливість учасників економічних відносин (громадянам, підприємствам, державі) отримувати додаткові прибутки шляхом використання ресурсів в інвестиційній діяльності. Водночас, внаслідок реалізації програм приватизації відбулася зміна власників великої кількості підприємств різних галузей, що раніше перебували у державній власності. При цьому підприємства отримали можливість самостійного залучення додаткових джерел фінансування діяльності шляхом отримання нових інвестицій або залучення кредитів.
Умовою вкладення ресурсів окремих осіб у підприємницьку діяльність є можливість отримання власниками таких ресурсів економічного ефекту у вигляді прибутку. Проте, на його створення впливає велика кількість чинників як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Цей вплив є різноспрямованим, внаслідок чого він може відповідати або суперечити інтересам інвестора і, як наслідок, істотно впливати на прийняття інвестиційного рішення. Отже, існує необхідність визначення відповідності наслідків впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на формування результату інвестування інтересам інвестора.
Відповідність наслідків впливу чинників на формування результату від інвестування у підприємства інтересам інвесторів є інвестиційною привабливістю підприємства, а ступінь такої відповідності – її оцінкою.
Наразі в Україні діє один нормативний документ, що регулює процедуру визначення оцінки інвестиційної привабливості підприємств. У публікаціях в періодичній літературі, в монографіях та інших наукових працях вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема Е.А.Аврунової, М.І.Баканова, М.Т.Білухи, І.О.Бланка, В.П.Завгороднього, А.П.Зуділіна, А.Б.Ідрісова, Р.М.Косміної, М.В.Кужельного, А.А.Мазаракі, А.Мертенса, В.О.Озерана, Ю.І.Осадчого, В.В.Сопка, Дж.Сороса, Є.А.Стоянова, О.С.Стоянової, Л.П.Толстової, Н.М.Ушакової, В.О.Шевчука, А.Д.Шеремета, С.Шмидта та інших дослідників, присвяченим проблемам контролю та аналізу, дають детальну інформацію про застосування контрольних та аналітичних процедур, зокрема при обґрунтуванні інвестиційних рішень.
Водночас, методи аналізу інвестиційної привабливості торговельних підприємств, наведені у нормативних документах, а також запропоновані вітчизняними та іноземними науковцями, орієнтовані, переважно, на здійснення процедур фінансового аналізу і не передбачають виконання процедур визначення критеріїв інвестиційної привабливості. Відсутність єдиних організаційних та методологічних підходів до здійснення контрольних, зокрема аналітичних процедур оцінки інвестиційної привабливості підприємств, теоретична нерозробленість цієї проблеми та практична цінність її розв'язання як для економіки в цілому, так і для окремих підприємств, а також неадаптованість зарубіжних методологічних підходів до вирішення аналогічних проблем українських інвесторів обумовили актуальність проведеного дослідження та його науково-практичне значення.
Процес обгрунтування доцільності ефективного впровадження інновацій на підприємстві є дуже актуальним. Адже запровадження ефективних нововведень дає можливість дізнатися про виробничо-фінансові можливості підприємства як на зовнішньому, так і внутрішньому ринку та обгрунтовує стратегічну цінність підприємства у реальному секторі економіки України.
Оцінка ефективності вибору інноваційних пріоритетів розвитку підприємства дає можливість виявити потенційні можливості ефективного використання ресурсів з метою поліпшення та розширення діяльності підприємства відповідно до перспектив інноваційного розвитку.
Мета дослідження полягає у детальному розгляді та аналізі інвестиційної привабливості ТОВ «Максиген» з урахуванням сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні.
Відповідно до цільової спрямованості наукової роботи на дослідження поставлені такі задачі:
визначення інвестиційної привабливості як передумови перспективного розвитку торговельного підприємства;
обґрунтування факторів; що визначають інвестиційну привабливість торговельного підприємства;
визначення методичних підходів , для оцінки стану ТОВ «Максиген»; з точки зору його інвестиційної привабливості;
аналіз фінансових результатів і майнового стану ТОВ «Максиген»;
розробка плану-прогнозу діяльності ТОВ «Максиген» та пошук шляхів покращення його інвестиційної привабливості.
Об'єктом дослідження є оцінка інвестиційної привабливості ТОВ «Максиген».
Предметом дослідження є інвестиційна привабливість торговельного підприємства, на прикладі ТОВ «Максиген».
При виконанні задач, поставлених в ході дослідження нами були використані наступні методи: частково-пошуковий, літературний, економіко-математичний, економіко-статистичний, моделювання виробничих процесів, аналізу і синтезу.

В умовах жорсткої конкуренції зберегти міцні ринкові позиції будь – якому виробнику можливо лише за умови належного проведення фінансового аналізу. Фінансовий аналіз дає можливість виявити негативні тенденції в діяльності підприємства, і вказує напрямки оптимізації фінансового стану об’єкта дослідження.
У процесі діяльності підприємство використовує власний та позиковий капітал. Від їх співвідношення значною мірою залежать результати діяльності підприємства. Перевага власного капіталу у фінансовій структурі приводить до більш стабільного положення підприємства у ринку. Але в цьому випадку підприємство може недоодержати частини можливого прибутку у наслідок нестачі коштів для розширення виробництва, освоєння нової продукції чи нових ринків збуту. У таких випадках, якщо підприємство є високорентабельним, для покращення прибутковості варто залучати позиковий капітал та зовнішні інвестиції. Але особливість позикових коштів полягає у тому, що їх залучення значною мірою залежить від того наскільки фінансовий стан підприємства відповідає вимогам кредитора або інвестора. Тому керівництво повинно слідкувати за інвестиційною привабливістю підприємства, а також докласти зусиль до її покращення.
При аналізі інвестиційної привабливості підприємства використовують певну систему показників, яка відображає структуру активів підприємства, джерел їх формування, ліквідність і фінансову стійкість, якість прибутку, дохідність і оберненість капіталу.
Аналіз інвестиційної привабливості ТОВ «Максиген» показує, що воно працює ефективно про що свідчить зроблений аналіз формування і використання капіталу. Цей аналіз показав, що підприємство різко збільшило свою рентабельність на 4,77 пунктів за останні три роки і в цілому використовує свій власний і тільки власний капітал ефективно, про що свідчать показники ділової активності підприємства, ліквідності та платоспроможності, а також порівняльний аналіз балансу. До речі, баланс підприємства складений досить гармонічно і має позитивні тенденції, до того ж він є абсолютно ліквідним, що безумовно свідчить про стійкий фінансовий стан. Проте прибуток за останній рік зменшися, що є негативно і свідчить, на мою думку, про зміну деяких зовнішніх факторів, що мали безпосередній вплив на роботу підприємства, але підприємству вистачить для подальшого ефективного господарювання.
Підприємство досить ефективно використовує свої оборотні кошти, про що свідчить стійка тенденція зростання їх впродовж останніх трьох років, що є безумовно позитивно для підприємства в цілому. Детальний аналіз дебіторської заборгованості дає уявлення про досить повільні темпи розрахунків з підприємством, але цей факт ще не має великого впливу на загальну роботу підприємства, хоча впливає на темпи оборотності капіталу, що теж є негативно. Кредиторська заборгованість має тенденцію до зниження, але це зниження незначне, що є безумовно негативно для підприємства.
ТОВ «Максиген» можна вважати підприємством зі стійким фінансовим станом, повністю забезпеченим власними ресурсами, має безперечну можливість бути кредитоспроможнім, а також має стійкий фінансовий розвиток.
Існує досить багато способів підвищення інвестиційної привабливості в сучасних економічних умовах. Проте для української економіки найактуальнішими є наступні способи підвищення ефективності фінансової діяльності: технологія, устаткування, методи роботи, державна економічна і соціальна політика, інфраструктура та структурні зміни в суспільстві.
Звертаючись до аналізу інвестиційної привабливості ТОВ «Максиген» можна сказати, що підприємство скористалося цими засобами підвищення фінансової ефективності діяльності, а саме оптимізувало схему надання послуг, сприяло підвищенню кваліфікації своїх працівників, особливо працівників бухгалтерії, а також визначило оптимальний стиль управління підприємством.
Список литературы 1. Аналіз і розробка інвестиційних проектів : Навчальний посібник/ І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, М.М. Білий. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-160 c.
2. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : Навч. посібник/ В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна. -К.: Кондор, 2005.-238 c.
3. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності : Навчальний посібник/ Н.С. Барабаш. -К.: КНТЕУ, 2005.-395 c.
4. Бардиш Г.О. Проектний аналіз : Підручник/ Г.О. Бардиш. -2-ге вид., стер. . -К.: Знання, 2006.-416 c
5. Біла О.Г. Фінансове планування і прогнозування : Навч. посібник/ О.Г. Біла. -Л.: Компакт-ЛВ, 2005.-311 c.
6. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : Навчальний посібник/ Л.М. Борщ. -К.: Знання, 2005.-470 c
7. Вінник О.М. Інвестиційне право : Навчальний посібник/ О.М. Вінник. -К.: Юридична думка, 2005.-567 c.
8. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : Навч. посібник/ Я.В. Воловець. -К.: Алерта, 2005.-199 c.
9. Галіцин В.К. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів : Монографія/ В.К. Галіцин, О.П. Суслов, Ю.О. Кубрушко. -К.: КНЕУ, 2005.-166 c.
10. Герасимчук З.В. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб./ З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. -Луцьк: Надстир’я, 2004.-520 c.
11. Гладких Т.В. Фінансовий облік : навч. посібник/ Т.В. Гладких. -К.: Центр навчальної літератури, 2007.-480 c.
12. Голиков Е.А. Оптовая торговля: Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. Безопасность : Учебно-практическое пособие/ Е.А. Голиков. -М.: Экзамен, 2004.-272 c.
13. Гончаров А.Б. Інвестування : Навчальний посібник/ А.Б. Гончаров. -Х.: ХНЕУ, 2005.-228 c.
14. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник/ А.Б. Гончаров. -Х.: Інжек, 2004.-328 c.
15. Грін В.Г. Економетричний аналіз : Пер. з англ./ В.Г. Грін. -К.: Основи, 2005.-1197 c.
16. Данилюк М.О. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник/ М.О. Данилюк, В.І. Савич. -К.: Центр навчальної літератури, 2004.-204 c.
17. Ділові фінанси : навч. посібник дистанційного курсу/ В.А. Стулей. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-593 c
18. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ Ред. А.В. Шегда. -К.: Знання, 2005.-432 c
19. Економічний аналіз : Навчальний посібник/ Ред. Ф.Ф. Бутинець. -Житомир: Рута, 2003.-679 c.
20. Економічний аналіз : Практикум/ Н.С. Барабаш, А.Д. Бутко; Ред. Є.В. Мних; Киівський нац. торг.-екон. ун-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-432 c.
21. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ Т.Д. Костенко, Є.О. Підгора, В.С. Рижиков. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-400 c.
22. Жнякін Б.О. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ Б.О. Жнякін, В.В. Краснова. -Донецьк: Альфа-прес, 2005.-160 c.
23. Жуков В.В. Проектне фінансування : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ В.В. Жуков. -Х.: Інжек, 2006.-248 c.
24. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц./ В.М. Івахненко, М.І. Горбаток. -К.: КНЕУ, 2005.-302 c.
25. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу : Навч. посібник/ К.В. Ізмайлова. -К.: МАУП, 2003.-147 c.
26. Інвестиційний менеджмент : Навчальний посібник/ В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко. -Х.: Інжек, 2005.-663 c.
27. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник/ Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. -2-ге вид., переробл. і допов. -К.: Знання, 2005.-486 c.
28. Кожанова Є.П. Економічний аналіз : Навчальний посібник/ Є.П. Кожанова, І.П. Отенко. -Х.: Інжек, 2005.-340 c.
29. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства : навч. посібник/ В.А. Панков, С.Я. Єлецьких, Н.М. Михайличенко. -К.: Центр учбової литератури, 2007.-109 c.
30. Крайник О.П. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник/ О.П. Крайник; Львів. регіональний ін-т держ. упр. -Л.: Інтелект-Захід, 2005.-253 c.
31. Круш П.В. Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в EXCEL) : Навч. пос./ П.В. Круш, О.В. Клименко -Б.м., 2006.-264 c.
32. Куриленко Т.П. Проектне фінансування : Підручник/ Т.П. Куриленко. -К.: Кондор, 2006.-206 c.
33. Кучеренко В.Р. Бізнес-планування фірми : Навчальний посібник/ В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов, О.С. Маркітан. -К.: Знання, 2006.-424 c.
34. Матвійчук А.В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності : Монографія/ А.В. Матвійчук. -Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005.-202 c.
35. Михайлюк О. Як читати і аналізувати фінансову звітність : Посібник для членів наглядових рад та керівників акціонерних товариств/ О. Михайлюк. -К.: Міжнародна фінансова корпорація, 2004.-108 c.
36. Мних Є.В. Економічний аналіз : Підручник для студ. вищих навч. закладів/ Є.В. Мних. -2-е вид., переробл. і допов. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-468 c.
37. Мойсеєнко І.П. Інвестування : Навчальний посібник/ І.П. Мойсеєнко. -К.: Знання, 2006.-490 c.
38. Нестеренко Ж.К. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ Ж.К. Нестеренко, А.В. Череп. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-124 c.
39. Омелянович Л.О. Інвестиційні можливості і перспективи підприємств промислового міста : Монографія/ Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова. -Донецьк: ДонДУЕТ, 2005.-170 c.
40. Планування діяльності підприємства : Навч. посібник/ В.Г. Пасічник, О.В. Акіліна. -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-255 c.
41. Планування діяльності підприємства : Навч. посібник/ О.М. Свінцицька. -К.: Європейський ун-т, 2004.-231 c
42. Планування діяльності підприємства : Навчальний посібник/ Л.А. Швайка. -Л.: Магнолія плюс, 2004.-268 c.
43. Планування діяльності підприємства : Навчальний посібник/ Л.П. Батенко, М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова та ін.; Ред. В.Є. Москалюк. -К.: КНЕУ, 2005.-384 c.
44. Планування діяльності підприємства : Підручник для студ. вищих навч. закладів/ Е.А. Зінь, М.О. Турченюк . -К.: Професіонал, 2004.-320 c.
45. Планування комерційної діяльності : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів/ Г.М. Тарасюк. -К.: Каравела, 2005.-400 c.
46. Планування та прогнозування в умовах ринку : Навчальний посібник/ Ред. В.Г. Воронкова. -К.: Професіонал, 2006.-608 c.
47. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : Підручник/ П.Я. Попович. -2-е вид., переробл. і допов. -Т.: Економічна думка, 2004.-416 c.
48. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний посібник/ Г.В. Савицька. -К.: Знання, 2004.-654 c.
49. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний посібник/ Г.В. Савицька. -2-ге вид., випр. і допов. -К.: Знання, 2005.-662 c.
50. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005.
51. Саркісян Л.Г. Технологія торговельних процесів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів/ Л.Г. Саркісян, О.Б. Казакова. -К.: Центр учбової литератури, 2007.-291 c.
52. Семенов Г.А. Техніко-економічні розрахунки на підприємстві : Навчальний посібник/ Г.А. Семенов, А.Г. Семенов, В.К. Станчевський . -К.: Центр навчальної літератури, 2005.-184 c.
53. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник/ Л.С. Ситник. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-352 c.
54. Сідун В.А. Економіка підприємства : Навч. посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. -2-ге вид., переробл. і доповн. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-356 c.
55. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник/ Н.В. Тарасенко. -Л.: Новий Світ, 2004.-344 c.
56. Тарасенко Н.В.Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навчальний посібник/ Н.В. Тарасенко. -2-е вид., стер. . -К.: Алерта, 2003.-485 c.
57. Тарасюк Г.М. Управління проектами : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів/ Г.М. Тарасюк. -2-ге вид. -К.: Каравела, 2006.-320 c.
58. Удалих О.О.Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів/ О.О. Удалих. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-289 c.
59. Федоренко В.Г. Інвестування : Підручник для студ. вищих навчальних закладів/ В.Г. Федоренко. -К.: Алерта, 2006.-442 c.
60. Фінанси підприємств / За ред. А.М.Поддєрьогіна – К:КНЕУ, 2004 – 428 с.
61. Фінанси підприємств : Навч. посібник/ В.М. Гриньова, В.О. Коюда. -Х.: Інжек, 2004.-432 c.
62. Фінанси підприємств : Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко. -К.: Знання-Прес, 2006.-287 c.
63. Фінансове планування і управління на підприємствах : навч. посібник/ Г.А. Семенов, В.З. Бугай, А.Г. Семенов. -К.: Центр учбової литератури, 2007.-432 c
64. Фінансове планування і управління на підприємствах : навч. посібник/ Г.А. Семенов, В.З. Бугай, А.Г. Семенов. -К.: Центр учбової литератури, 2007.-432 c.
65. Фінансовий аналіз : Навч. посібник/ С.Я. Салига, Н.В. Дацій, С.О. Корецька . -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-210 c.
66. Фінансовий аналіз : Навчальний посібник/ М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. -К.: КНЕУ, 2005.-589 c.
67. Фінансовий аналіз і планування : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Г.О. Крамаренко. -К.: Центр навчальної літератури, 2003.-224 c.
68. Фінансовий менеджмент підприємства : Навч. посібник/ В.В. Краснова, Б.О. Жнякін. -Донецьк: Альфа-прес, 2005.-208 c.
69. Фінансово-економічний аналіз : Підручник/ Ред. П.Ю. Буряк. -К.: Професіонал, 2004.-520 c.
70. Цигилик І.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: (Теорія і практика використання економічного аналізу у системі підприємницької діяльності) : Опорний конспект лекцій/ І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, О.І. Мозіль. -К.: Центр навчальної літератури, 2004.-99 c.
71. Череп А.В. Економічний аналіз : Навч. посібник/ А.В. Череп. -К.: Кондор, 2005.-159 c.
72. Череп А.В. Інвестознавство : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів/ А.В. Череп. -К.: Кондор, 2006.-396 c.
73. Чернадчук В.Д. Інвестиційне право України : Навчальний посібник/ В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, Т.О. Чернадчук. -2-е изд., перераб. и доп. -Суми: Університетська кн.; К.: Княгиня Ольга, 2005.-383 c.
74. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент : Підручник/ В.М. Шелудько. -К.: Знання, 2006.-439 c.
75. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз : Навчальний посібник/ О.О. Шеремет; Нац. ун-т харчових технологій. -К.: Кондор, 2005.-191 c.
76. Шиян Д.В. Фінансовий аналіз : Навчальний посібник/ Д.В. Шиян, Н.І. Строченко. -К.: А.С.К., 2005.-240 c.
77. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі : Навч. посібник/ Ю.П. Яковлєв. -Херсон: Олді-плюс, 2004.-356 c.
78. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій : Навч. посібник/ Ю.П. Яковлєв. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-371 c.
79. Ястремська О.М. Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства : Навчальний посібник/ О.М. Ястремська. -Х.: ХНЕУ, 2006.-191 c.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
291
Скачать бесплатно 20406.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.