У нас уже 21799 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Облік, аудит і аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства
Количество страниц 107
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20421.doc 
Содержание ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ВИТРАТ А ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) 6

1.1. Організаційно-економічна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю „Алвікс" 6

1.2. Первинний облік витрат на виробництво 16

1.3. Поточний та підсумковий облік собівартості продукції (робіт, послуг) 22

1.4. Аналіз динаміки та структури витрат 33

1.5. Аудит витрат виробництва в ТОВ „Алвікс" 38

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АУДИТУ І АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ПІДПРИЄМСТВА 45

2.1. Економічна сутність собівартості продукції (робіт, послуг), її нормативно правове регулювання 45

2.2. Методи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства 55

2.3. Податковий облік витрат на виробництво 64

2.4. Методика аналізу та аудиту собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства 68

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ВИТРАТ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ЗНИЖЕННЯ 78

3.1. Удосконалення технології обліку, аналізу і аудиту собівартості продукції (робіт, послуг) 78

3.2. Прогнозування діяльності підприємства ТОВ „Алвікс" з допомогою стратегічного аналізу і моделювання 87

3.3. Основні напрямки зниження витрат на виробництво 98

ВИСНОВКИ 105

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 110

ДОДАТКИ 117
Актуальність теми. В умовах ринкової економіки, коли активізувались питання виживання підприємств у конкурентній боротьбі та забезпечення їх платоспроможності, підвищується роль управління діяльністю підприємств в прийнятті оптимальних рішень, в основі яких зосереджена техніко-економічна інформація щодо випуску продукції, витрат на її виробництво і рівня цін по її реалізації. Тому постає завдання не просто визначити собівартість, а розрахувати таку собівартість, яка в нинішніх умовах роботи підприємства на ринку могла б забезпечити йому певний прибуток.

Становлення ринку неможливе без глибокого знання багатоваріантних аспектів собівартості, яке викликає реальну зацікавленість товаровиробників і підприємців у підвищенні ступеня використання ресурсного потенціалу на основі застосування цих знань для систематичного зниження витрат виробництва. Дослідження показали, що собівартість продукції значною мірою формується без достатнього врахування економічного змісту, призначення й функціональної ролі кожного з окремих видів витрат, а неодноразові зміни складу собівартості і структури витрат дуже часто здійснювалися без достатнього теоретичного обґрунтування і врахування потреб господарської практики.

Формування досконалої дієвої системи обліку витрат виробництва, що забезпечує проведення аналізу умов формування собівартості продукції дало б змогу істотно поліпшити управління виробництвом.

Удосконалення організації ведення бухгалтерського обліку нерозривно пов'язано з вирішенням актуальних питань: визначенням складу затрат і порядку їх відображення; коригуванням затрат на виробництво; організацією обліку за центрами затрат і центрами відповідальності. Чітка побудова обліку підвищує його роль як основного засобу контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів підприємства та зниженням собівартості продукції.

Проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості продукції постійно знаходяться в центрі уваги багатьох відомих вчених. Значна увага їм приділена в працях таких економістів: Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова‚ З.В.Гуцайлюка‚ В.І.Єфіменка‚ Б.М.Литвина, Ю.Я.Литвина‚ М.Р.Лучка‚ М.С.Пушкаря‚ В.В.Сопка‚ М.Г.Чумаченка та ін. Вагомий вклад у розвиток методологічних питань обліку витрат виробництва внесли зарубіжні вчені: О.П.Аксененко‚ П.С.Безруких‚ Р.Вандер Віл‚ Фандель Гюнтер‚ К.Друрі‚ В.Ф.Палій‚ Т.Скоун‚ В.І.Ткач‚ Д.Фостер‚ Ч.Т.Хорнгрен‚ А.Яругова та ін.

Метою роботи є розробка методологічних і прикладних питань обліку, аналізу і аудиту собівартості продукції (робіт, послуг).

Для досягнення зазначеної мети були визначені такі задачі:

- вивчити сутність собівартості продукції (робіт, послуг), її нормативно правове регулювання та її економічну природу;

- розглянути податковий облік витрат на виробництво;

- проаналізувати існуючі методи калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства;

- визначити методику аналізу та аудиту собівартості продукції (робіт, послуг) підприємства;

- дослідити організацію та методологію обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) на діючому підприємстві;

- запропонувати шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат та пропозиції щодо їх зниження.

Об'єктом дослідження стало діюче підприємство ТОВ „Алвікс", процес визначення витрат та облік собівартості продукції (робіт, послуг).

Предметом дослідження є методологія і методика обліку, аналізу і аудиту витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

Методи дослідження. Методами дослідження є діалектичний підхід до вивчення сучасного стану обліку собівартості продукції (робіт, послуг). На підставі діалектичного методу наукового пізнання у роботі проведено аналіз і синтез загальних понять, поєднання історичного і логічного в еволюції обліку затрат на виробництво і визначенні собівартості продукції. У процесі дослідження застосовувались прийоми групування, статистичних порівнянь, а також методи аналізу, спостереження, узагальнення та графічного зображення даних.

При дослідженні використовувались законодавчі акти України, нормативні документи, роботи провідних вчених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, семінарів, а також власних досліджень автора.

Реформа бухгалтерського обліку, свідками й учасниками якої ми є, спричинила необхідність зміни організації усієї економічної діяльності підприємства. У численних публікаціях, присвячених реформі, основну увагу приділено тим чи іншим аспектам бухгалтерського й управлінського обліку, різним нюансам застосування національних стандартів. Водночас проблема впливу реформи на планування діяльності підприємства і, зокрема, на планування та калькулювання собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг), практично залишається поза полем зору аналітиків. Недостатньо уваги приділяють і обліку витрат на виробництво окремих продуктів. Оскільки і планування, і облік повинні базуватися на загальних принципах та підходах, тобто на загальній методології, стає зрозумілим, що одночасно з перебудовою системи обліку має здійснюватися і перегляд методологічних засад планування собівартості.

Для ефективного управління підприємством необхідно мати більш-менш точну інформацію про витрати на здійснення тих чи інших видів діяльності, а "всередині" цих видів діяльності - про витрати на виробництво і реалізацію окремих продуктів (робіт, послуг). Можна навести доволі об'ємний перелік завдань, які підприємству слід вирішувати з тією чи іншою періодичністю:

• встановлення нижнього рівня ціни на продукцію (роботи, послуги), що випускається;

• обґрунтування зміни асортименту (зняття з виробництва одних видів продукції, освоєння випуску нових тощо);

• оцінка заходів щодо вдосконалення технології та організації виробництва та ін.

Спільним для усіх цих завдань є те, що ухвалення відповідного управлінського рішення можливе лише за наявності тієї інформації, яка раніше акумулювалася у поняттях собівартості та повної собівартості продукції.

Формування собівартості окремих продуктів належить до сфери внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Визначення цього поняття міститься у ст. 1 Закону про бухоблік.

Провівши дослідження, можна зробити наступні висновки.

1. Важливим у процесі кругообігу капіталу є процес виробництва, який являє собою сукупність операцій з виготовлення продукції, виконання робіт та надання послуг. Він здійснюється в результаті взаємодії факторів виробництва: засобів праці, предметів праці й живої праці. Це зумовлює відповідні витрати підприємства на виробництво продукції: витрати сировини і матеріалів на виготовлення продукту, амортизації засобів праці зайнятих у виробництві, заробітної плати, нарахованої працівникам, та інші витрати, пов'язані з організацією та управлінням процесом виробництва. Всі витрати, пов'язані з виробництвом, у сукупності складають виробничу собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг). Отже, процес виробництва — це процес реалізації витрат, результатом якого є продукція (роботи, послуги).

2. Для нормального виконання функцій управління необхідна інформація, яку надає система управлінського обліку, що виявляє закономірності поведінки об’єктів управління і систематизує дані про всі види господарської діяльності підприємства, створюючи тим самим можливості підготовки і прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

3. На побудову обліку витрат та калькулювання (обчислення) фактичної собівартості продукції в системі управлінського обліку впливають технологія та організація конкретного виробництва, склад і структура окремих калькуляційних статей витрат, можливість їх аналітичного розкладання, прийнятий варіант методу обліку за ознаками повноти (повних або неповних витрат).

4. Вихідним пунктом ефективного управління витратами є аналіз структури витрат: необхідно не лише визначати питому вагу кожної статті витрат, але й оцінювати темпи змін її величини, з метою оцінки та виявлення витрат, що у подальшому можуть бути значимими. Особливу увагу необхідно приділяти витратам на матеріали та накладним витратам, аналізувати та виявляти шляхи можливої економії.

5. Витрати виробництва — це виражені в грошовій формі поточні витрати матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів на виробництво продукції. Витрати здійснюються шляхом виплат грошових коштів або зменшення негрошових активів; виникнення заборгованості за прийнятими до оплати й акцептованими рахунками, векселями виданими, зобов'язань за нарахованою оплатою праці; обміну (зустрічного продажу) іншого активу. Ці поточні витрати обліковуються та плануються як собівартість продукції. Для правильного визначення собівартості продукції в плануванні й обліку виробничі витрати прийнято групувати за певними ознаками: за цільовим призначенням, за способом віднесення витрат, видами продукції, процесами, стадіями виробництва, центрами відповідальності (центрами витрат і центрами прибутку).

6. Синтетичний облік процесу виробництва здійснюють на таких рахунках: 23 "Виробництво", 24 "Брак у виробництві", 25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", 15 "Капітальні інвестиції", 39 "Витрати майбутніх періодів", рахунки класу 9 "Витрати діяльності". Аналітичний облік ведуть у розрізі синтетичних рахунків за конкретними видами продукції, виконаних робіт, наданих послуг та статтями витрат, перелік і склад яких встановлюється підприємством. Суть процесу виробництва, облікові завдання, необхідні для його відображення визначають модель бухгалтерського обліку процесу виробництва та необхідну систему рахунків бухгалтерського обліку.

7. Основними первинними документами при відображенні витрат є: вимоги-накладні, накладні, наряди на виконання робіт, табелі, прибуткові ордери, рахунки-фактури, авансові звіти, видаткові касові ордери, довідки бухгалтерії, відомості розподілу витрат, акти прийому виконаних робіт та ін.

8. Для визначення фактичної собівартості товарного випуску готової продукції необхідно до (сальдо) незавершеного виробництва на початок місяця додати витрати (оборот за дебетом) за місяць і відняти сальдо (незавершене виробництво) на кінець місяця. Порівняння одержаної суми фактичної собівартості готової продукції з плановою дає змогу визначити економію чи перевитрату виробничих витрат з метою контролю й економічного аналізу.

Об’єктом дослідження обрано ТОВ «Алвікс». Дослідження свідчить про серйозне ставлення бухгалтерських служб підприємств до розкриття інформації щодо облікових методик. Викладена відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції про складання річної фінансової звітності облікова політика ТОВ «Алвікс» містить достатньо інформації про обрані методи, прийоми на способи обліку за всіма видами активів та зобов’язань, доходів та витрат.

Разом з тим, отримані результати дослідження свідчать про перевантаженість внутрішніх облікових стандартів ТОВ «Алвікс» надмірною або другорядною інформацією, що не завжди виправдовує себе.

Облікова політика містить інформацію, що демонструє прив'язаність облікових методик до податкового обліку, що звичайно призводить до порушення виконання ТОВ «Алвікс» вимог стандартів бухгалтерського обліку.

Є очевидним, що в результаті невідповідності окремих норм законодавства та у зв'язку з відставанням облікової практики, ТОВ «Алвікс» не використовуються окремі законодавчо встановлені методики обліку. Це свідчить про недосконалість як нормативного забезпечення бухгалтерського обліку, так і наявність внутрішніх проблем у ТОВ «Алвікс», які примушують їх порушувати встановлені методики обліку.

Не повною мірою розкриваються в обліковій політиці і правила формування реалізованого та нереалізованого результату ТОВ «Алвікс» за валютними складовими балансу, порядок формування облікових методик капіталу, стратегічна спрямованість діяльності, поточні плани розвитку, достатність внутрішніх контрольних процедур.

Аналіз виявив не лише склад і структуру наказів про облікову політику, типові помилки та недоліки, пріоритетні економічні інтереси, а й дозволив установити, що інформація про діяльність ТОВ «Алвікс» не відповідає розвиненим ринковим відносинам, які потребують від бухгалтерського обліку переорієнтації на управлінські функції.

Розв’язання проблеми відповідності інформаційно-документальної бази ТОВ «Алвікс» розвиненим ринковим відносинам вимагає нагальної потреби удосконалення його облікової політики як складової системи управління.
Список литературы 1. Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. № 996-XI// Офіційний вісник України .-1999.-№33.- с.71-79.

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999.р., № 291.// Праця і заплата.-2000.-78.-с.9-14.

3. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені Наказом Державного комітету промислової політики України від 2 лютого 2001 р. № 47.

4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Пер. з англ. за ред.

С. Ф. Голова. - К: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2008. - 1286 с.

5. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/За редакцією Ф. Ф. Бутинця - Житомир, ПП "Рута", 2008. -416с.

6. Андрійчук В. Г. Підручник. — 2-ге вид., доп. і перероблене. /

В. Г. Андрійчук. — К.: КНЕУ, 2002. — 624 с..

7. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", КОО. 2007.-574с.

8. Білуха М, Микитенко Т, Новодворська В.Застосування АРМ бухгалтера в обліку і контролі на підприємстві //Бухгалтерський облік і аудит.-2003.- 12.-с.3-8

9. Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І., Заросило С. А., Івахненко В. М.... Економічний аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун- т / М.Г. Чумаченко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2003. — 555с.

10. Бородкін О. Внутрішньогосподарський(управлінський) облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - №2. - С.45-53.

11. Боярова О.І. Використання методів обліку витрат на виробництво // Науковий вісник НАУ. Вип.35.-К.,2001.-с.180-183/

12. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів вузів. – Житомир: ЖІТІ, 2008. – 416 с.

13. Бутинець Ф. Ф., Чижевська Л. В., Герасимчук Н. В. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник. – Житомир, 2000. –448 с.

14. Буфатіна І.Облік у виробництві //Все про бухгалтерський облік.-2001.№57, 20 червня.-с.4-17.

15. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник/За ред.Р.Л.Хом’яка -2-ге вид., доп. і перероб., - Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2003.- 820 с.

16. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф.

Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2008. - 672 с.

17. Войтенко Т., Вороная Н. Усе про облік витрат на виробничому підприємстві. - X.: Фактор, 2005. - 266 с.

18. Врублевский Н. Д. Управленческий учет издержек производства и себестоимости продукции в отраслях экономики: Учеб. пособие. – М. 2004. – 376 с.

19. Голов С.Ф. Управлінський облік.Підручник.-К.:Лібра,2004.-704с.

20. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А.Фінансовий облік: Підручник. – К : Лібра, 2005. – 976 с.

21. Горщар В.1С:Випуск готової продукції її калькуляція та собівартість //Бухгалтерія.-2003.-№39.-с.68-73

22. Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 131 с.

23. Демидюк О.Як почати автоматизацію бухгалтерії // Вісник бухгалтера и аудитора України.-2003 №5.-с.21-26

24. Добровський В. М., Гнилицька Л. В., Коршикова Р. С. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. В. М. Добровського. — К.: КНЕУ, 2003. — 235 с.

25. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / Пер. с англ. под ред. С. А. Табалиной. - М.: Аудит; ЮНИТИ, 2004. - 560 с.

26. Дупай М. М. До питання про облік та контроль витрат виробництва // Наукові записки. — Тернопіль, 2003. — Вип.12, ч.1. — С.162–164.

27. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бур¬чевський, М. І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.

28. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 1999. — с.

29. Жильберт М.Основи методології і методики підвищення ефективності обліку витрат і калькулювання собівартості продукції //Наукові праці КДАУ. Випуск 63.-Сімферополь.-2000.-с.60

30. Завгородний В.П. Бухгалтерский облик, контроль и аудит в системе управления предприятием. К.: Издательство “ВАКЛЕР”, 2007, – 976 с.

31. Заремба О. О. Особливості обліку і контролювання витрат виробництва на підприємствах // Економіка і підприємництво: стан та перспективи. — К., 2004. — С.273–280.

32. Івашкевич В. Б. Проблеми учета и калькулирования себестоимости продукции. - М.: Финансьі, 2004. - 159 с.

33. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – X.: Фактор, 2007 - 144 с.

34. Крушельницька Т.А.Облік витрат та калькуляція собівартості продукції в сільському господарстві // Вісник Сумського НАУ. Серія фінанси і кредит. Вип..2.-Суми, 2001, - с.33-36.

35. Кулик Ю. Р. Використання прийомів ФВА для оновлення бізнес-процесів // Наукові записки: Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТАНГ. - Тернопіль: Економічна думка, 2004. -Ч.2.- Вип. 13. - С. 163-166.

36. Кулик Р. Р., Кулик Ю. Р. ФВА і процес оптимізації організаційної структури підприємства. - Вісник Технологічного університету "Поділля". - Хмельницький, 2003. -Т.2.- С. 89-91.

37. Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф., Основи охорони праці.-К.:Основа.2000.-416 с.

38. Лавріненко Л Облік витрат і виходу продукції рослинництва // Баланс Агро. – 2004.- № 14 .– с.25-27

39. Ластовецький В. Який вид обліку не є управлінським? // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - №4. - С.40-44.

40. Макконелл К. Р., Кемпбелл Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х томах / Пер. с англ. - М.: Республика, 1992. - 399 с.

41. Марцин В.С. Економіка торгівлі: підручник / В.С.Марцин – К.: Знання, 2006. – 402 с.

42. Моссаковський В. Про перспективи подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні //Бухгалтерський облік і аудит.-2003.-№6.-с.10-20.

43. Нападовська Л.В. Управлінський облік. - К.: Книга, 2004.-298с.

44. Несенко П.Г.,Албул О.К. До питання удосконалення обліку витрат на виробництво в рослинництві // Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки.Вип.6 (13)/Одеський ДСІІ. - Одеса, 2001.-с.167-171

45. Огійчук М.Ф.Удосконалення обліку та контролю витрат в с.-г. підприємствах //Економіка АПК.-1999.-№3.-с.42-46.

46. Огійчук М.Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / за ред. проф. М.Ф.Огійчука.-К.: Аграрна освіта 2001.-605с.

47. Олійник О.В. Особливості аудиту загальновиробничих витрат // Збірник тез та текстів виступів на республіканській науково-практичній конференції з аудиту “Аудит як важливий інструмент ринкової економіки”. – Київ, 2007. – С. 97-100

48. Палий В. Ф. Основы калькулирования. - М.: Финансьы и статистика, 2007. -283 с.

49. Партин Г. О., Загородній А. Г., Ясінська А. І. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. - К.: Знання, 2006. - 235 с.

50. Погребняк Н.М. Оцінка наукового забезпечення обліку виробництва продукції рослинництва // Науковий вісник НАУ. Вип.56-К., 2002.с.198-200

51. Правдюк Н.А. Особливості обліку витрат на збут у сільському господарстві // Економіка АПК.-2001.-№7.с.85-88

52. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — 4-те вид., стер. — К.: Вікар, 2006. — 219 с.

53. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия/Л.В. Прыкина–М.: ЮНИТИ, 2008.– 314с.

54. Рибалко О.М. Удосконалення управлінського обліку витрат виробництва на підприємствах АПК України // Вісник Сумського ДАУ. Вип.2.-Суми-2000.-с.64-68.

55. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие / Г.В. Савицкая – Москва: Инфра-М , 2002. – 468 с.

56. Себестоимость продукции: нормативная база по состоянию на 1.07.2001 г. // Библиотека «Фактора». Приложение к газете «Налоги и бухгалтерскийучет». - 2001. - № 7 (61).

57. Сльозко Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія? // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. – № 2. – С. 49-54.

58. Сопко В., Патрик Е. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в промьішленности. - К: Техника, 2008. - 122 с.

59. Справочник по функционально-стоимостному анализу // Под ред. М. Г. Карпунина, Б.И. Майданчика. - М.: Финансы и статистика, 2008. – 431с.

60. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ / Пер. с англ. Ю. А. Огибиньш и Г. Ю. Огибиньш. - М.: Сирин, 2008. - 302 с.

61. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: история и современность: Т 1. Принципы и концепции бухгалтерского учета. - Уфа: Изд. центр Башкирского тер.ин-та профессион. бухгалтеров, 2007. -214 с.

62. Сук П.Л.Обґрунтування статей обліку витрат у с.-г. підприємствах //Економіка АПК.-1999.-№10.-с.73-75

63. Сук Л.К.Облік витрат на рахунках бухгалтерського обліку // Науковий вісник НАУ. Вип..43.-К., 2001.-с.54-57

64. Тарасюк Г. М., Шваб Я. І. Планування діяльності підприємства: Навч. пос - К.: Каравела, 2003. - 432 с.

65. Фандель Г. Теория производства и издержек/Пер с нем. под рук. и науч. ред. М. Г. Грещака. - К.: Таксон, 2008. - 528 с.

66. Фарион И. Д. Анализ эффективности использования производственного потенциала в условиях перехода к рыночной экономике. - Харьков: Основа, 2002. - 208 с.

67. Хасан-бек Р.М. Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятий. -К.: Международный институт менеджмента, 2006.-215 с.

68. Хонгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 416 с.

69. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: Навч. посібник. - К.: ЦУП, 2002. - 656 с.

70. Царенко О.М., Несвєтов О.О., Кадацький М.О. Основи екології та економіки природокористування . Курс лекцій. Практикум: Навч посібник.- 2-ге вид., стер.- Суми: ВТД „Університетська книга”, 2004. – 400 с.

71. Цигода Н.В., Бондаренко О.Г. Особливості обліку витрат у насінництві зернових культур // Зб. наук. праць Уманської державної аграрної академії. Вип.52.-К.,2001.-с.282-286.

72. Черевко Г.В., Яцків М.І.Економіка природокористування. - Львів: Світ, 1195.-208 с.

73. Шонбергер Р. Дж. Японские методы управления производством: Девять простых уроков / Р. Дж. Шонбергер - М.: Экономика, 2008. - 250 с.

74. Шеремет А. Д. Методика финансового анализа: учеб. и практ. пособие / А. Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е. В. Негашев. 3-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2008. - 207 с. (Высшее образование)

75. Экономика торгового предприятия: Учеб. пособие / С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова, А.В. Гавриков; Под ред. С.Н. Лебедевой. – 3-е изд., испр.–Мн.: Новое знание, 2003. – 240 с.

76. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры / Пер. с англ. под ред. и с предисл. А. М. Петрачкого. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 558 с.

77. Юрченко К.Методи обліку витрат на виробництво продукції //Вісник податкової служби України.-2002.-№37.-с.32-38.

78. www.effectiveinventory.com
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
802
Скачать бесплатно 20421.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.