У нас уже 18692 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Оцінка та шляхи покращення фінансового стану підприємства
Количество страниц 85
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20422.doc 
Содержание Вступ 3

Розділ 1. Сутність та методи оцінки фінансового стану підприємства 6

1.1. Поняття фінансового стану підприємства 6

1.2. Сучасні підходи до методики оцінки фінансового стану 10

Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства ПП «ПЛАН плюс» 23

2.1. Загальна техніко-економічна характеристика підприємства 23

2.2. Аналіз майнових показників діяльності підприємства 31

2.3. Аналіз вартісних показників діяльності підприємства 36

2.4. Аналіз показників оплати праці на підприємстві 47

Розділ 3. Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства ПП «ПЛАН плюс» 53

3.1. Розрахунок показників фінансової стійкості підприємства ПП «ПЛАН плюс» 53

3.2. Обґрунтування заходів по зміцненню фінансової стійкості ПП «ПЛАН плюс» шляхом впровадження автоматизованої системи керування підприємством 61

3.3. Обґрунтування економічної ефективності підвищення фінансової стійкості підприємства ПП «ПЛАН плюс» 74

Висновок 82

Список використаної літератури 87

Відхід суспільства від системи планової економіки і вступ у ринкові відносини дуже сильно змінили умови функціонування підприємств Підприємства, для того щоб вижити, повинні проявити ініціативу, підприємливість і бережливість з тим, щоб підвищити ефективність виробництва. В іншому випадку вони можуть опинитися на межі банкрутства.

В ринкових умовах заставою виживання та основою стабільного стану підприємства є його фінансова стійкість. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва та реалізації продукції, а також витрати по його розширенню та оновленню.

Визначення фінансової стійкості підприємств відноситься до числа найбільш важливих економічних проблем в умовах переходу до ринку, оскільки недостатня фінансова стійкість може привести до відсутності у підприємства коштів для розвитку виробництва, їх неплатоспроможності і , в кінцевому підсумку, до банкрутства, а "надмірна" стійкість буде гальмувати розвиток, збільшувати витрати підприємства надлишковими запасами і резервами.

Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідний аналіз його фінансового стану. Фінансовий стан являє собою сукупність показників, що відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів.

Мета аналізу полягає не тільки і не стільки в тому, щоб встановити та оцінити фінансовий стан підприємства, а також і в тому, щоб постійно проводити роботу, спрямовану на його покращення. Аналіз фінансового стану показує, по яким конкретним напрямкам необхідно вести цю роботу. У відповідності з цим результати аналізу дають відповідь на питання, які найважливіші засоби покращення фінансового стану підприємства в конкретний період його діяльності.

Разом з тим, фінансовий стан - це важливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішньому середовищі. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює, в якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів по фінансовим та іншим відносинам. Тому система показників має за мету показати його стан для зовнішніх споживачів. І всі користувачі фінансової звітності ставлять собі завдання провести аналіз стану підприємства та на його основі зробити висновки про напрямки своєї діяльності по відношенню до підприємства.

Актуальність теми пов‘язана із наявною потребою організації фінансового аналізу на сучасних підприємствах та використання інформації про фінансовий стан при прийнятті управлінських рішень, при формуванні заходів про підвищення фінансової стійкості підприємства.

Метою даної дипломної роботи є розгляд економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, методів аналізу, а також проведення аналізу діяльності ПП «ПЛАН плюс» та розробка шляхів підвищення фінансового стану підприємства.

Для досягнення цієї мети необхідно розглянути такі завдання:

? розглянути теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства;

? розгялнути методику проведення аналізу активів та пасивів підприємства ;

? проаналізувати основні фінансово - економічні показники діяльності ПП «ПЛАН плюс»;

? проаналізувати фінансовий стан ПП «ПЛАН плюс»;

? визначити шляхи підвищення фінансового стану підприємства.

Об'єктом дослідження даної роботи є ПП «ПЛАН плюс».

Предметом є аналіз структури активів та капіталу підприємства, прибутковості та використання прибутку підприємства на базі ПП «ПЛАН плюс».

При написанні роботи використовувались методи наукового дослідження, пізнання, аналізу, синтезу, індукції і дедукції, а також методи фінансового та економічного аналізу, показники динаміки, показники структури, відносні та абсолютні показники, метод коефіцієнтів.

Під час написання роботи було розроблено проект автоматизації аналізу фінансового стану для підприємства ПП „План плюс”, що дозволяє використовувати результати дослідження не тільки на досліджуваному підприємстві, а і на подібних підприємствах галузі.

Апробація наведених заходів проводилась на підприємстві ПП „План плюс” і показала позитивні результати.

У дипломні роботі здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове розв’язання завдання щодо вдосконалення теоретичних, методичних та організаційних засад фінансового аналізу підприємства. Це дало змогу сформулювати низку висновків теоретичного, методичного та науково-практичного характеру, що відображають розв’язання основних завдань відповідно до поставленої мети:

1. Під фінансовим станом підприємства розуміють забезпеченість господарюючого суб’єкта власними та залученими коштами, можливість та ефективність їх використання в своєму обороті при певних економічних умовах. Фінансовий стан підприємства розглядається як результат впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на фінансову систему, що склалася. Зміни фінансового стану підприємства відбуваються під дією різноманітних факторів. Стійка фінансова діяльність підприємства залежить як від внутрішньої можливості ефективно використовувати всі наявні засоби, так і від зовнішніх умов, до яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави, ринкова кон'юнктура тощо.

Основними задачами аналізу фінансового стану підприємства є:

? оцінка динаміки складу і структури активів, їхнього стану і рухи,

? оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталу, їхнього стану і рухи,

? аналіз абсолютних і відносних показників фінансової стійкості підприємства й оцінка зміни її рівня,

? аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності активів його балансу;

? аналіз ділової активності та ринкової активності підприємства;

? аналіз майнового стану підприємства;

? аналіз прибутковості.

Головна мета аналізу фінансового стану підприємства – вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства і його результати використовуються для планування, контролю і прогнозування фінансової стійкості підприємства та взагалі фінансової діяльності підприємства. Його мета – установити планомірне надходження коштів і розмістити власні і позикові засоби таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, одержання максимуму прибутку і виключення банкрутства.

Оцінка фінансового стану підприємства являє собою дослідження, що дозволяє вивчити особливості роботи підприємства, його фінансову стійкість та платоспроможність, ефективність діяльності та економічний потенціал. При цьому виявляються причини відхилень від нормативів та планів, виявляються невикористані резерви. На основі їх вивчення розробляються заходи по знешкодженню причин виникнення недоліків у роботі, розробляються напрямки фінансових вкладень, виявляються шляхи стабілізації положення та розвитку підприємства в майбутньому.

Оцінка фінансового стану підприємства здійснюється за допомогою певних методів. Методи оцінки – це сукупність конкретних способів та прийомів для дослідження системи показників. При оцінці фінансового стану можуть використовуватись наступні методи: нормативний, розрахунково-аналітичний, балансовий, сальдовий та економіко-математичне моделювання.

Для оцінки фінансового стану розрахунок груп показників:

? показники фінансової стійкості;

? показники ліквідності;

? показники ділової активності;

? показники прибутковості.

2. Проаналізувавши баланс ПП «ПЛАН плюс» можна зробити деякі висновки по діяльності підприємства. У звітному році порівняно з попереднім різко зменшився об’єм виробництва продукції (на 67%), що свідчить про погіршення використання основних фондів. Мало того, при значному знищенні виробництва, готової продукції на складах її суттєво збільшилось на 5358тис.грн., або на 41%, що говорить про неспроможність підприємства реалізувати свою продукцію, в основному за рахунок високої її собівартості. Все це вплинуло на зменшення балансового прибутку підприємства майже вдвічі (на 2061тис.грн. або 52%), що є негативним для підприємства так як свідчать про відсутність джерела поповнення власних засобів.

3. Позитивним моментом діяльності підприємства ПП «ПЛАН плюс» є зростання його стійкості, тобто підвищення проценту забезпеченості –забезпеченість матеріальних оборотних засобів власними джерелами фінансування на 9% (39-48), що є позитивним для підприємства, так як залежність підприємства від зовнішніх інвесторів знизився. Ще одним позитивним моментом є те, що в звітному році підприємство перейшло з кризового фінансового стану в нестійке фінансове становище.

4. Проаналізувавши ефективність використання капіталу ПП «ПЛАН плюс», бачимо, що оборотність капіталу в деякій мірі зросла на 0,01, що спричинило зменшення тривалості обороту на 678,8 днів. Внаслідок прискорення оборотності капіталу підприємство забезпечило приріст прибутку у звітному році на 279,1 тис.грн. Зниження коефіцієнту рентабельності продажу за звітний рік привів до сповільнення темпів росту власного капіталу. В цілому за звітний рік темп росту зменшився на 0,0001.

5. Впровадження системи SAP R/3 створює цілий ряд переваг, серед яких наступні:

– Оптимізація процесу прийняття рішень - Оперативне одержання достовірної й цілісної інформації в режимі реального часу дозволяє швидко приймати оптимальні рішення, оперативно реагувати на зміни ділового середовища й максимально повно використати сприятливі ринкові можливості. Широкі аналітичні можливості допомагають вчасно виявляти потенційні проблеми й усувати негативні тенденції ще до того, як можуть виникнути реальні проблеми.

– Підвищення продуктивності, ефективності й оперативності - Розширення процесів за рахунок об'єднання всіх учасників бізнесу в рамках комплексних бізнес-сценаріїв дозволяє вийти на новий рівень ефективної взаємодії учасників бізнесу - співробітників компанії, ділових партнерів, клієнтів - багаторазово підсилюючи віддачу від спільної діяльності.

– Зниження витрат за рахунок збільшення гнучкості - Можливість розгортання додаткової функціональності відповідно до потреб бізнесу компанії допомагає оптимізувати інвестиції в цій сфері. Стратегія послідовного нарощування можливостей бізнес-рішень дуже вигідна іt-технології будуть розвиватися й рости разом з компанією. Крім цього, завдяки відкритій і гнучкій інфраструктурі, надаваною платформою SAP NetWeaver, компанії за рахунок простої інтеграції рішень SAP і продуктів інших виробників можуть одержати максимальну віддачу від своїх колишніх інвестицій, уже вкладених в інформаційні технології.

– Можливість адаптації до змін бізнесу - Успішна інтеграція рішення в комплексні процеси й переваги новітніх технологій для роботи через Інтернет.

– Зниження ризиків - Розгортання системи SAP R/3 припускає лише мінімальне втручання в існуючі бізнес-процеси. Крім того, партнерство з компанією SAP, спрямоване на довгостроковий розвиток, створює підприємствам додаткові переваги.

– Удосконалювання системи керування фінансами й корпоративним керуванням - Комплексне бачення організації й реалізація глобальних потреб, а також відповідність вимогам законодавства, наприклад, щодо стандартів обліку й звітності, розрахунку заробітної плати й корпоративного керування.

– Оптимізація витрат на ІT-сферу - Відсутність високих витрат на інтеграцію й необхідності придбання додаткових продуктів сторонніх виробників. Додаткові рішення можуть бути розгорнуті поступово, відповідно до росту потреб підприємства.

– Швидка й висока віддача від інвестицій - Завдяки застосуванню перевіреної методології прискореного впровадження, при розгортанні рішення системи SAP R/3 потрібно наполовину менше витрат, чим при звичайному підході до впровадження корпоративних систем.

– Більше висока мотивація й продуктивність співробітників - Зручні функції інформаційних сервісів для співробітників дозволяють підвищити мотивацію й збільшити продуктивність їхньої праці.
Список литературы 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87

2. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87

3. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87

4. Алєксєєв Ігор Валентинович, Мороз Анатолій Степанович, Романів Євген Миколайович, Хома Ірина Борисівна. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч.посіб. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Бескид Біт, 2003. — 152с.

5. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1, Т.2. - К.:Ника-Центр, 2004.

6. Білик Марія Дмитрівна, Павловська Олена Валентинівна, Притуляк Наталя Миколаївна, Невмержицька Наталія Юріївна. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2005. — 592с.

7. Берко А. Ю., Верес О. М. Організація баз даних: практичний курс: Навч. посібн. /За наук. ред. В. В. Пасічника. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 152 с.

8. Беспалов В. М., Вакула А. Ю., Гострик А. М., Діордіца С. Г., Таракановсь¬кий С. М., Тихонович Є. В. Інформатика для економістів: Навчальний посіб¬ник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – К.: ЦУЛ, 2003. – 788 с.

9. Вовчак І. С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті: Навч. посібн. –Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 354 с.

10. Войтюшенко Н. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. пос. з баз. підготовки для студ. екон. і техн. спеціальностей ден. і заоч. форми навчання / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапецью – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 568 с.

11. Верхоглядова Н. І. Фінансовий аналіз суб'єктів господарської діяльності промислових підприємств. — Д. : Наука і освіта, 2003. — 203с.

12. Герасимчук Зоряна Вікторівна, Вахович Ірина Михайлівна. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Луцький держ. технічний ун- т; Київський національний торговельно-економічний ун-т. — Вид. 2-е, переробл. і доп. — Луцьк : Надстир`я, 2007. — 412с.

13. Гайдис Надія Михайлівна. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 414с.

14. Горбунов-Посадов М. М., Корягин Д. А., Мартынюк В. В. Системное обеспе¬чение пакетов прикладных программ. – М.: Наука, 2001.– 245с.

15. Дибкова Л. М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студ. Ви¬щих навч.закладів. – К.: "Академвидав", 2002.– 145с.

16. Дєєва Надія Миколаївна, Дедіков Олексій Іванович. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-професійною програмою спеціаліста зі спец. "Облік і аудит" / Дніпропетровська держ. фінансова академія. — Д. : ДДФА, 2005. — 323с.

17. Єрьоміна Н. В. Проектування баз даних: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.

18. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с.

19. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник / За ред. О. І. Пушкаря. – К.: “Академія”, 2001.– 274с.

20. Інформаційні системи і технології в економіці / під ред. Пономаренка В. С. – К.: Академія, 2002. – 542 с.

21. Катан Людмила Ігорівна, Бровко Лариса Іванівна, Дуброва Наталя Володимирівна, Бондарчук Наталія Володимирівна. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. під час підгот. спеціалістів і магістрів із спец. 7-8.050104 "Фінанси" у ВНЗ II-IV рівнів акредитації — Суми : Довкілля, 2007. — 243с.

22. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. – 144 с.

23. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. 2-ге вид. – К.: ТОВ „Знання”, 2001 – 378 с.

24. Компьютеризация информационных процессов на промышленных предприя¬тиях. – К.: Техника, 1991. – 216 с.

25. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб?єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

26. Макарова М. В., Карнаухова Г. В., Запара С. В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник / За ред. М. В. Макарової. – Суми: ВТД "Універ¬ситетська книга", 2005.

27. Митрофанов Геннадій Васильович, Кравченко Ганна Олександрівна, Барабаш Наталія Степанівна, Большакова О. Ю., Кириченко І. Г. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Київський національний торговельно- економічний ун-т / Геннадій Васильович Митрофанов (ред.). — К., 2002. — 301с.

28. Павловська Олена Валентинівна, Притуляк Наталія Миколаївна, Невмержицька Наталія Юріївна. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002. — 388с.

29. Пасічник В. В., Резніченко В. А. Організація баз даних та знань. – К.: Видав¬нича група BHV, 2006. – 384 с.

30. Пономаренко B. C., Бутова Р. К., Минухин С. В., Милов А. В. Технология автоматизированной обработки экономической информации. – К.: ИС-ДО, 2001. – 224 с.

31. Пономаренко B. C., Павленко Л. А., Максименко І. 0. Проектування баз даних. – К.: ІЗМН, 1997. – 172 с.

32. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2004. – 345с.

33. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 2004 р. - 409 с.

34. Смоленюк Петро Степанович. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. для студ. екон. спец.. — Хмельницький : НВП "Евріка" ТОВ, 2002. — 244с.

35. Ситник Н. В. Проектування баз і сховищ даних: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2004. – 348 с.

36. Финансовый менеджмент. /Учебник под редакцией акад. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 1997.

37. Хагеман С., Вилл Л. SAP R/3. Системное администрирование .– К.: Лори, – 2007.– 460с.

38. Шеремет А.Д. Финансы предприятия. – М.: ЮНИТИ, - 1997 г.

39. Шелудько Валентина Миколаївна. Фінансовий менеджмент: Підручник. — К. : Знання, 2006. — 439с.

40. Шевчук Олександра Василівна, Іванчук Римма Миколаївна, Бикадорова Наталія Олексіївна, Анисимова Ганна Степанівна. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник для організації самост. роботи студ. та магістрантів екон. спец. / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка — Луганськ : Альма-матер, 2008. — 358с.

41. Шелудько Валентина Миколаївна. Фінансовий менеджмент: Підручник. — К. : Знання, 2006. — 439с.

42. Юринець В. Є., Крупка М. І., Юринець З. В. Автоматизовані інформаційні системи у фінансах: Навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 328 с.

43. Юринець В., Крупка М., Сажинець С., Смаль З. Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 258 с.

44. SAP R/3: Менеджмент: Пер. с нем. /Под ред. М. Ребштока, К. Хильдебранда. –Минск: Новое знание, 2001. – 208 с.

45. http://www.sap.com
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
637
Скачать бесплатно 20422.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.