У нас уже 27444 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Теоретичні та методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту втрат підприємства з оплати праці
Количество страниц 78
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20455.doc 
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 6
1.1. Економічна сутність заробітної плати, системи та види оплати праці 6
1.2. Нормативно-правове регулювання обліку і аудиту заробітної плати 21
1.3. Загальна економічна характеристика досліджуваного підприємства 35
СПИСОК ВИКОРСИТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46Праця робітників є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеної матеріальної та духовної бази висловлюється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи. В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування важливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу. Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, встановлює штатний розклад, форми й системи оплати праці, преміювання. Урахування праці і заробітної плати - одна із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребує точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат. Урахування праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій системі урахування на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників фірми, підприємства. Інформація про ставки заробітної плати, обсяги нарахованої заробітної плати, суми утримань із заробітної плати є важливою для управління підприємством. Ця інформація використовується для обліку витрат підприємства і розрахунку податків і зборів. На основі цієї інформації також здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, аналіз співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати. У зв’язку з цим на підприємстві організується оперативний та бухгалтерський облік праці та її оплата. Актуальним питанням обліку заробітної плати на даний час є тому, що на підприємствах України із розвитком економіки застосовуються нові форми і системи оплати праці. Це призводить до необхідності удосконалення методики обліку нарахування заробітної плати. Тому, метою даної роботи є теоретичне дослідження та практичне застосування методики обліку, аналізу і аудиту операцій з нарахування заробітної плати. Для досягнення поставленої мети було поставлено наступні завдання: - визначити економічну сутність заробітної плати та методи її нарахування; - дослідити нормативно-правове регулювання обліку та аудиту заробітної плати; - дослідити організацію бухгалтерського обліку витрат на заробітну плату на підприємстві; - вивчити методику синтетичного та аналітичного обліку витрат на заробітну плату; - розглянути методику аналізу використання трудових ресурсів; - провести аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві; - дослідити методику проведення аудиту витрат на заробітну плату. Предметом дослідження даної роботи є проблеми організації обліку, аналізу і аудиту витрат на заробітну плату на підприємстві. Об’єктом дослідження є процес обліку заробітної плати на підприємстві. Методологічною основою досліджень є системний підхід до розкриття економічної сутності обліку, аналізу та аудиту. До основних методів дослідження, використаних автором, слід віднести діалектичний та структурно-функціональний методи, а також системне, комплексне дослідження, опрацювання і використання інформації фінансового характеру. Також при проведенні дослідження використовувались методи економічного аналізу: аналітичний, деталізація, порівняння, елімінування, статистичний методи. При дослідження організації аудиту використовуються методи та прийоми аудиту: органолептичні прийоми (інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові і суцільні спостереження), розрахунково-аналітичні прийоми, документальні прийоми (інформаційне моделювання, дослідження документів), сукупність прийомів синтезування результатів. Статистичну інформаційну базу становлять законодавчі та нормативно-правові акти, наукові праці та методичні розробки вітчизняних, зарубіжних вчених-економістів з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, а також дані поточного обліку і звітності досліджуваного підприємств. Об’єктом дослідження виступає ТОВ „Магіка”.
Список литературы 1. Кодекс законів про працю 2. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 19.06.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49 3. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 р. № 3125 – XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. - № 32 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.06.99 р. № 87. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87. 6. Інструкція № 291 “По застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій” 7. Міжнародні нормативи аудиту. Аудиторська палата України рішення № 73 від 18/25/98 р. 8. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця – Житомир: ПП ”Рута”, 2001. – 416 с. 9. Аудит: учебник для вузов / Под ред. В.И. Подольского. – 2-е изд., перепаб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. – 655 с. 10. Баканов М.Н., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416 с. 11. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге видання., перероб. – К.: Вища шк.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 574 с. 12. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с. 13. Бутинець Ф.Ф., Бухгалтерський фінансовий облік – 5-те вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”, 2003 – 726 с. 14. Бутинець Ф.Ф. та ін. Організація бухгалтерського обліку: Навч.посібник/2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с. 15. Бундюк А. М. Бухгалтерський і податковий облік на підприємствах України: Посібник. — О., 2004. — 199с 16. Бухгалтерський облік: Нормативна база / Я. Кавторєва (уклад.), Ф. Федорченко (уклад.). - 10.вид., перероб. і доп. — Х. : Видавничий будинок "Фактор", 2004. — 511с. 17. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні- Дніпропетровськ: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2000 – 768 с. 18. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. 2001: Навч. посібник / Під ред. М.В. Кужельного. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2001. - 272 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 19. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г., Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3-тє вид. допов. - К.: А.С.К. 2001. - 416 с. - (Економіка. Фінанси. Право). 20. Гура Н.О. «Облік видів економічної діяльності» 21. Завгородний А.Г. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: А.С.К., 1998. – 755с. 22. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с. 23. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор 2003 24. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Знання, 2002 25. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с. 26. Маяковський А.І. Складання річної фінансової звітності // Вісник податкової служби України 2004 №5 27. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 132с. 28. Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональных бухгалтеров (1999). — М.: ICAR, 2000. — С. 248. 29. Панков Д.А. Бухгалтерський учет и анализ за рубежом. – М.: Инфра-М. – 2002. – 154 с. 30. Петрик О. А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ. – 2001. – 123 с. 31. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с. 32. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 2001. - 456 с. 33. Сборник систематизированного законодательства “Энциклопедия бухгалтерских проводок” № 43 (458), 28 октября 2001 г. – К.: Блиц-Информ. 34. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 2004 р. - 512 с. 35. Савченко В. Я. Аудит: Навч. посібник. – К.: КНЕУ. – 2002. – 512 с. 36. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Підручник, - К.: КНЕУ. – 2000. – 578 с. 37. Свідерський Євгеній Іванович Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 234с. 38. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. 7-е изд. - К.: А.С.К., 2001. – 850 с. 39. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М. Кривошей М.М. Звітність підприємств. Навчальний посібник/ за ред. Проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
234
Скачать бесплатно 20455.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.