У нас уже 27467 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Аналіз доходної частини державного та місцевих бюджетів в Україні. Порівняння з іншими країнами
Количество страниц 98
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20459.doc 
Содержание ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 6

1.1. Сутність бюджету 6

1.2. Доходи бюджету як економічна категорія 10

1.3. Фактори впливу на формування доходів 17

РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ ТА В ІНШИХ КРАЇНАХ 21

2.1. Структура доходної частини державного бюджету України 21

2.2. Структура доходної частини місцевих бюджетів України 40

2.3. Зарубіжний досвід формування доходів 53

2.4. Порівняльний аналіз формування доходної частини державного бюджету в Україні та в інших країнах 62

2.5. Порівняльний аналіз формування доходної частини місцевих бюджетів в Україні та в інших країнах 72

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТІВ РІЗНОГО РІВНЯ НА ОСНОВІ ПРОВЕДЕНОГО АНАЛІЗУ 78

3.1. Зміна підходів до формування дохідної частини бюджету 78

3.2. Реформування місцевих бюджетів на основі зарубіжного досвіду 86

ВИСНОВКИ 96

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101

ДОДАТКИ 109


Актуальність теми дипломної роботи. Державний бюджет займає провідне місце в бюджетній системі України. І як будь-який план, він має свої складові частини. Відповідно до глави 5 Бюджетного кодексу, можна виділити доходну і видаткову частини Державного бюджету.

Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення. Через державний бюджет органи державної виконавчої влади здійснюють реалізацію державної внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів країни. Збільшення асигнувань з державного бюджету сприяє зростанню сукупного попиту в економіці і, відповідно, збільшенню випуску продукції і зайнятості. Наведене свідчить про актуальність досліджуваної теми.

Актуальність проблеми формування доходів бюджетів різних рівнів і використання їхніх коштів зростає у зв’язку з економічною і фінансовою кризою в світі, яка захопила і Україну.

У науковій літературі проблема бюджетів обговорюється останнім часом доволі активно. У наукових працях В.Д. Базилевича, О.Д. Василика, О.П. Кириленко та інших значна увага приділена процесам формування коштів бюджетів та напрямкам використання цих коштів. У наукових періодичних виданнях автори зосереджують увагу на питаннях підвищення ефективності формування доходів бюджетів різних рівнів України, розподілу бюджетних ресурсів між рівнями влади. Багато статей присвячено проблемам міжбюджетних відносин.

Проте немає чітким, комплексних аналізів порівняння доходів бюджетів різних рівнів України з іншими країнами, що обумовлює актуальність обраної теми дипломної роботи „Аналіз доходної частини державного та місцевих бюджетів в Україні. Порівняння з іншими країнами” для докладного дослідження.

Метою дипломної роботи є розгляд та аналіз доходної частини державного та місцевих бюджетів в Україні та порівняння з іншими країнами.

Об’єктом дослідження є доходна частина державного та місцевих бюджетів в Україні, предметом дослідження є організаційно-економічні механізми формування доходної частини державного та місцевих бюджетів в Україні та в інших країнах світу.

Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:

- розглянути методологічні основи аналізу доходів державного та місцевих бюджетів;

- порівняльний аналіз формування доходної частини державного та місцевих бюджетів в Україні та в інших країнах;

- рекомендації щодо підвищення ефективності доходної частини бюджетів різного рівня на основі проведеного аналізу.

Теоретичною основою даного дипломного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі фінансів, бюджетної політики.

Методи дослідження. Дипломна робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися економічні, статистичні методи дослідження, метод порівняння, методи стратегічного управління, системного підходу й аналізу.

Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження.

Структура роботи. Дипломна робота складається з 3-х розділів, узагальнюючих висновків, списку використаних джерел та додатків. У вступі обґрунтовується актуальність теми дипломного дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, формулюється практичне і теоретичне значення основних положень дипломної роботи. Вирішення основних завдань дипломного дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.

Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення:

Державний бюджет займає провідне місце в бюджетній системі України. І як будь-який план, він має свої складові частини. Відповідно до глави 5 Бюджетного кодексу, можна виділити доходну і видаткову частини Державного бюджету.

Актуальність проблеми формування доходів бюджетів різних рівнів і використання їхніх коштів зростає у зв’язку з економічною і фінансовою кризою в світі, яка захопила і Україну.

Доходи бюджету формуються насамперед за рахунок податків (понад 90 % центрального і 70 % місцевих бюджетів).

Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок окремих податків (здебільшого помайнового), від муніципальної власності (наприклад, ренти від будинків), окремих акцизів, від надання комунальних послуг, різних адміністративних зборів, випуску позик, що розміщуються через різні фінансові інститути (банки, страхові компанії та ін.), тощо.

Державні доходи представлені тією частиною фінансових відносин, яка пов’язана з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави і державних підприємств. При цьому акумульовані державою фінансові ресурси відносяться до централізованих (концентруються в бюджеті держави і фондах цільового призначення), а ті, що залишаються у розпорядженні державних підприємств, є децентралізованими. Доходи бюджету займають головне місце у складі централізованих державних доходів, але це поняття більш вузьке, ніж доходи держави.

Доходи бюджету виражають економічні відносини, які виникають у держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду країни.

Формою прояву категорії доходи бюджету служать різні види платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їх матеріальним втіленням - грошові кошти, які мобілізуються в бюджет.

Характеризуючи економічну сутність категорії доходи бюджету, необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з одного боку є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого - виступають об’єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості.

Головне матеріальне джерело доходів бюджету - національний дохід. Якщо для покриття фінансових потреб його недостатньо, держава залучає національне багатство (сукупність матеріальних благ, створених працею попередніх і нинішніх поколінь і залучених в процес відтворення природних ресурсів, якими розпоряджається суспільство на визначений момент часу).

Основними методами перерозподілу національного доходу і джерелами формування бюджетних доходів є податки, державний кредит і емісія грошей.

Доходи бюджету класифікують за різними ознаками.

1. В залежності від джерел формування вони поділяються на податки з юридичних осіб, податки з населення, позики, надходження від реалізації державної власності, надходження від державного майна та угідь.

2. За методами мобілізації доходи бюджету поділяються на податкові, неподаткові, позичкові;

3. по видах податків - ПДВ, акцизний збір, податок на прибуток, прибутковий податок з громадян та ін.

Бюджетним кодексом України встановлена така класифікація доходів бюджету:

1) податкові надходження;

2) неподаткові надходження;

3) доходи від операцій з капіталом;

4) трансферти.

Отже, на формування Державного бюджету, в тому числі й доходної його частини, впливає насамперед рівень економічного розвитку держави. І для підвищення цього рівня необхідно проводити реформаційні заходи, які б відповідали вимогам часу.

Склад доходів Державного бюджету включає доходи (за винятком тих, що згідно зі статтями 64, 66 та 69 БК закріплені за місцевими бюджетами), які отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов’язкові платежі та Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», а також за послуги, що надаються бюджетними установами, які утримуються за рахунок Державного бюджету України, та інших визначених законодавством джерел, включаючи кошти від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям, а також проценти і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств. До складу доходів Державного бюджету України також входять: гранти і дарунки у вартісному виразі та міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

Визначальними для місцевих бюджетів є власні доходи. Залежно від способу отримання вони поділяються на:

- податкові доходи (місцеві збори і податки);

- доходи від надання послуг органам місцевого самоврядування (прибирання територій, вивезення сміття тощо);

- доходи від комунального майна (орендна плата, частина прибутку комунальних підприємств, кошти від приватизації комунального майна).

В Україні до прийняття Бюджетного

Формування доходної бази бюджетів усіх рівнів перебуває від впливом макроекономічних чинників і залежить від загальної економічної ситуації. Однак місцеві бюджети знаходяться у двоякому становищі – як фінансові плани самостійної діяльності органів місцевого самоврядування і як важелі, через які центральні органи влади впливають на соціально-економічний стан територій. Тому співвідношення власних й переданих доходних джерел у структурі доходів місцевих бюджетів якраз і відображає ступінь достатності бюджету для повноцінного функціонування місцевого самоврядування.

Прагнення до побудови в Україні ефективної системи взаємовідносин між органами різних рівнів у бюджетній сфері і бажання уникнути економічно необґрунтованих рішень спонукає до вивчення як позитивного, так і негативного світового досвіду в організації міжбюджетних відносин. Будь-яка бюджетна система повинна бути зорієнтована на розв’язання завдань будівництва системи, яка відповідала б таким основним вимогам, як соціальна справедливість, економічна ефективність, політична стабільність. У різних країнах існують різноманітні умови (адміністративні, соціальні, національні, культурні, історичні тощо), які впливають на побудову взаємовідносин різних рівнів влади у бюджетній сфері. Залежно від цих умов кожна країна по-своєму вирішує питання побудови міжбюджетних відносин.

Ефективність системи міжбюджетних відносин у розглянутих країнах досягається в результаті забезпечення адекватності дохідних джерел видатковим потребам усіх рівнів бюджетів. Сума власних доходів бюджету і переданих трансфертів дозволяє повністю виконати встановлені видаткові зобов’язання. Розподіл фінансової допомоги характеризується прозорістю і стабільністю механізму вирівнювання. Процедура розрахунку фінансової допомоги залишається незмінною протягом як мінімум трьох–п’яти років. У результаті цього кожен суб’єкт має можливість спрогнозувати свої доходи на майбутні періоди. Розмір трансферту залежить тільки від об’єктивних чинників, які впливають на видаткові потреби та дохідний потенціал бюджетів, а процедура розрахунку фінансової допомоги не позбавляє одержувачів допомоги зацікавленості у зростанні власних бюджетних доходів.

Таким чином, розглянувши та порівнявши бюджети країн, можна зробити такі висновки для України: на цьому етапі її соціально-економічного розвитку очевидною є потреба у визначенні саме соціальних пріоритетів у рамках стратегії подолання бідності. Також при формуванні державного бюджету уряду та профспілкам особливу увагу варто приділяти політиці доходів населення у поєднанні із заходами стимулювання економіки, ефективними інструментами політики зайнятості та соціального захисту від бідності, при цьому пріоритетними повинні бути збільшення розмірів державних соціальних стандартів і гарантій та соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

Реформування місцевих бюджетів, зокрема зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування і розмежування видаткових повноважень органів місцевого самоврядування, повинне відбуватися поетапно з урахуванням суспільно-політичних та економічних умов із збереженням збалансованості бюджетної системи в цілому і у взаємозв’язку з проведенням реформ в галузях бюджетної сфери та інших сферах діяльності.

Одним із шляхів реформування місцевих бюджетів є вдосконалення бюджетного законодавства до проведення територіальної та адміністративної реформ. Тому необхідною умовою для реалізації Концепції є незмінність законодавства.

Необхідність проведення реформи у сфері місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин обумовлена такими проблемами:

- широкий перелік задекларованих державою соціальних зобов’язань;

- нерівномірність темпів соціально-економічного розвитку регіонів;

- недостатній обсяг дохідної частини місцевих бюджетів;

- високий рівень дотаційності місцевих бюджетів.

Крім того, виникає потреба в удосконаленні системи прогнозування доходів та видатків місцевих бюджетів на наступний бюджетний період і розробленні прогнозу середньострокових показників місцевих бюджетів.
Список литературы 1. Бюджетний кодекс України. Закон України від 21 черв. 2001 р. № 2542-ІІІ (із зм.) // Відом. Верховної Ради України. - 2001. - № 37-38. - Ст. 189.

2. Закон України “Про бюджетну систему України” №253/95-ВР від 29.06.95.// Відомості ВРУ. – 1995. – № 26.

3. Закон України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 9, N 10-11, ст.96

4. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 №61 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за №497/4718, із змінами та доповненнями.

5. Інструкція про порядок складання у 2004 році квартальної фінансової звітності установами та організаціями, що отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України від 26.03.2004 №67 із змінами та доповненнями.

6. Інструкція про порядок складання у 2004 році місячної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів, затверджена наказом Державного казначейства України від 31.01.2004 №17.

7. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96 – ВР// Відомості ВРУ. – 1996. – № 30.

8. Лист Державного казначейства України від 11.05.2004 №07-06/951-3841 про надання роз’яснень щодо бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів.

9. Наказ Державного казначейства України від 04.11.2002 №205 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зі змінами та доповненнями, внесеними наказами Державного казначейства України від 11.03.2003 №51 та від 06.02.2004 №21.

10. Наказ Державного казначейства України від 05.10.2001 року №175 “Про затвердження Порядку примусового списання (стягнення) коштів з рахунків установ і організацій, відкритих в органах Державного казначейства ”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3.12.2001 року за №1001/6192.

11. Наказ Державного казначейства України від 10.08.2001 року №140 “Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.08.2001 року за №756/5947.

12. Наказ Державного казначейства України від 13.07.2004 №117 “Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”.

13. Наказ Державного казначейства України від 18.11.2002 року №213 “Про затвердження Порядку зупинення операцій з бюджетними коштами”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2.12.2002 року за №938/7226.

14. Наказ Державного казначейства України від 19.12.2000 №131 “Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за доходами”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за №67/5258

15. Наказ Державного казначейства України від 28.11.2000 року №119 “Про затвердження інструктивної бази”, зі змінами та доповненнями.

16. Наказ Державного казначейства України від 31.01.2004 №19 “Щодо затвердження єдиних форм місячної звітності про виконання державного бюджету у 2004 році”, зі змінами та доповненнями.

17. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 №114 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за №890/4183, із змінами та доповненнями, внесеними наказами Державного казначейства України від 27.07.2000 №67, від 27.12.2000 №140, від 19.07.2001 №122, від 26.03.2002 №54, від 27.05.2002 №91, від 23.12.2002 №237, від 15.09.2003 №180.

18. План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджені наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119 “Про затвердження інструктивної бази” зі змінами та доповненнями.

19. Положення про єдиний казначейський рахунок, затверджене Наказом Державного казначейства України від 26.06.2002р. №122, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.07.2002р.

20. Порядок відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства, затверджений Наказом Державного казначейства України від 02.12.2002р. №221, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2002р. №976/7264.

21. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державне казначейство": від 31 липня 1995 р. №590 // Зібрання постанов Уряду України. -1995.-№П.-Ст.262.

22. Проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” від 14 верес. 2006 р. № 2000 // http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=28000

23. Проект Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” від 14 вересня 2006 року.

24. Роз’яснення Державного казначейства України щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету від 18.01.2002 №07-07/92-353 до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001р. №604 “Про бюджетну класифікацію та її запровадження”.

25. Указ Президента України "Про Державне казначейство України": від 27 квітня 1995 р.

26. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси: Навч. посібник / Віктор Дмитрович Базилевич (заг.ред.). – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : Атіка, 2004. – 368с.

27. Бескид Й.М. Державний бюджет України. – Т.: Сфера, 2006.

28. Богачова О.В. Бюджетные механизмы в мировой практике развития депрессивных и отсталых регионов // Вопросы экономики. – 1996. – № 6. – С. 100–112.

29. Болтинова О.В. Стадии бюджетного процесса в зарубежных странах: Учеб. пособие / О.В.Болтинова. - М.: Профобразование, 2002. - 96 с.

30. Булгакова С. О. Казначейство зарубіжних країн: Навч. посіб. / Київський національний торговельно- економічний ун-т. – К., 2000. – 82с.

31. Булгакова С. О., Єрмошенко Л. В., Сушко Н. І., Колодій О. Т., Чечуліна О. О. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Світлана Олексіївна Булгакова (ред.). – 2. вид., перероб. та доп. – К. : КНТЕУ, 2005. – 418с

32. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підруч. для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 606 с.

33. Государственные финансы. Учебник под редакцией д.э.н. Федосова В.М.. – К.: Либідь, 2001.

34. Державний бюджет на 2006 рік // Инвестгазета (рус.).- 2006.- № 2. - С

35. Державні фінанси в розвиткових та перехідних країнах: Зб. есеїв на честь Ричарда Берда / Леся Ільченко-Сюйва (наук.ред.), Хорхе Мартинес-Васкес (упоряд.), Руслан Ткачук (пер.з англ.), Джеймс Алм (упоряд.). – К. : К.І.С., 2006. – 400с.

36. Дєєва Н. М. Державні фінанси і бюджетний процес: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національна академія держ. управління при Президентові України; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. – 260с.

37. Єпіфанов А.О., Сало В.І., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 2005.

38. Загорський В. С., Благун І. Г., Медведєв В. П. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни студентами спец. 6.050104 "Фінанси" / Укоопспілка; Львівська комерційна академія – Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. – 276с.

39. Історія казначейства: Опорний конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" усіх форм навч. / Київський національний торговельно-економічний ун-т / С. О. Булгакова (уклад.), О. Т. Колодій (уклад.). – К. : КНТЕУ, 2003. – 50с.

40. Казначейское обслуживание бюджетных организаций: Информационные материалы / Поволжский межрегиональный учебный центр / В.А. Чевычелов (сост.). – Саратов : Издательство Поволжского межрегионального учебного центра, 2000. – 115с.

41. Кириленко О.П. Зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2004. – № 9.

42. Кириленко О.П. Фінанси. – Т.: Економічна думка, 1998.

43. Кілієвич О.І., Розпутенко І.В., Романюк О.П., Юрчишин В.В. Сучасна економічна теорія і державні фінанси: Зб. праць / Українська академія держ. управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 1999. – 423 с.

44. Ковбасюк Ю.В. Державні цільові фонди: Навч. посіб. до дисципліни "Державні фінанси" / Національна академія держ. управління при Президентові України. – К.: НАДУ, 2004. – 44 с.

45. Кузьменко Н.А. Аналіз міжбюджетних відносин в Україні // Фінанси України. – 2006.– №9.

46. Лісовська А.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих бюджетів. // Фінанси України. – 2006.–№ 7.

47. Ломинога В.К. Складові бюджету держави //Вісник НБУ. – 2005. –№11.

48. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період / НАН України; Інститут економічного прогнозування / Б.Є. Кваснюк (відп.ред.). – К., 2000. – 296 с.

49. Осипчук Л. Л. Основи казначейської справи: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – К. : МАУП, 2003. – 150с.

50. Пабат М.Г. Про окремі аспекти формування доходної частини бюджетів місцевого та регіонального самоврядування // Фінанси України. – 2006. – №10.

51. Павлюк К.В. Організація виконання державного бюджету // Фінанси України. – 2004. – №3.

52. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. – К.: НІОС, 2004.

53. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України тазарубіжних країн: Навч. посіб./ Ю.В.Пасічник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання-Прес, 2003. - 523 c.

54. Поплавський М.І. Макроекономіка перехідного періоду. – К.: Техніка, 2005.

55. Програмно-цільовий метод формування бюджету : Навч. курс / З.В.Перун, О.І.Романюк, Н.Н.Товста та ін. - К.: УНІСЕРВ, 2002. - 131 с.

56. Регіональна політика: методологія, методи, практика: Монографія / Відп. ред. М.І.Долішній; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2001. - 720 с.

57. Рибак В.В. Проблеми формування доходних джерел місцевих бюджетів // Економіка України. – 2005. – №10.

58. Розпутенко І.В., Федів І.О. Державні фінанси: формування і використання на місцевому рівні: Матеріали до лекційного курсу "Бюджетний процес і управління фінансами" / Українська академія держ. управління при Президентові України. Кафедра економіки і фінансів. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 104 с.

59. Слухай С.В. Прямі бюджетні трансферти в системі міжбюджетних відносин // Фінанси України. – 2003. – №12.

60. Слухай С.В. Становлення системи фінансового вирівнювання //Фінанси України. – 2006. – №11.

61. Соціально-економічний розвиток Київської області (за підсумками роботи 8 місяців 2006 р.) // http://www.kyiv-obl.gov.ua/golovna.php3

62. Сфери повноважень регіональних та місцевих рад: порівняння повноважень на прикладах Франції, Нідерландів, Італії, Іспанії, Швеції.

63. Ушакова Н.М., Кучер Г.В., Александров В.Т. Державні фінанси: Інтегрований навч.-аиестаційний комплекс:Навч. підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.А. Мазаракі (ред.). – К.: АВТ, 2004. – З додатком CDR9.

64. Хорст Риссе. Політика у сфері оподаткування і регулювання доходів: зрівнювання федеральних та регіональних інтересів. Система і досвід Німеччини / Фонд “Україна – США”. Програма сприяння парламентові України – 4 с.

65. Чирка Д.М. Напрямки збалансування місцевих бюджетів // Фінанси України. – 2005.– №1.

66. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. – К.: НІОС, 2004.

67. Юрій С.І., Бескид Й.М. Державний бюджет України. Навчальний посібник. – Т.: ТАНГ, 2004.

68. www.ac-rada.gov.ua - Офіційний сайт Рахункової палати України

69. www.minfin.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства фінансів України.

70. www.treasury.gov.ua - Офіційний сайт Державного казначейства України.

71. www.ukrstat.gov.ua - Офіційний сайт Державного комітету статистики України.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
735
Скачать бесплатно 20459.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.