У нас уже 21810 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Вплив регуляторних чинників на кредитно-депозитну політику комерційного банку
Количество страниц 99
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20461.doc 
Содержание Вступ 3

Розділ 1. Загальні теоретичні засади управління кредитно-депозитними операціями комерційного банку 6

1.1. Поняття та види кредитних операцій комерційного банку 6

1.2. Поняття та види депозитних операцій комерційного банку 22

1.3. Нормативно-правове регулювання та чинники впливу НБУ на кредитно-депозитну політику комерційних банків 35

Розділ 2. Аналіз регуляторних чинників впливу на кредитно-депозитну політику комерційного банку 43

2.1. Загальна економічна характеристика ВАТ КБ „Надра” 43

2.2. Аналіз депозитних та кредитних програм банку 46

2.3. Аналіз чинників впливу на кредитну та депозитну політику банку 60

Розділ 3. Напрямки вдосконалення управління кредитно-депозитними операціями банку 74

3.1. Заходи щодо регулювання Національним банком кредитно-депозитної політики комерційних банків 74

3.2. Напрямки удосконалення адаптації банку до регуляторних чинників кредитно-депозитної політики 80

Висновки 95

Список використаної літератури 102

Додатки 109

Реферат на дипломну роботу студентки _ПІБ____ на тему: „Вплив регуляторних чинників на кредитно-депозитну політику комерційного банку” Робота містить 107 сторінок тексту, 20 таблиць, 24 рисунки, список використаної літератури з 59 джерел, додатки. Актуальність теми. В 2008 році в Україні почали відбуватися кризові явища в економіці, що послужило причиною здійснення Національним Банком України заходів щодо зменшення кредитних ризиків комерційних банків в Україні, використовуючи різноманітні важелі регулювання – збільшення ставки рефінансування комерційних банків, підвищенням рівня обов‘язкових нормативів, регулюванням строків та ставок по кредитам. Комерційним банкам для виконання нормативів НБУ слід застосовувати різноманітні заходи, першочерговими з яких є збільшення ставок по кредитам та збільшення вимог до надійності та кредитоспроможності позичальників. Такі заходи впливають на надійність банку, але водночас стримують його розвиток, адже обсяги кредитних операцій за таких умов знижуються. Саме у зв‘язку із потребою адаптації кредитно-депозитної політики комерційних банків України до нових умов функціонування тема дипломної роботи є актуальною. Метою даної роботи є дослідження впливу регуляторних чинників на кредитно-депозитну політику комерційного банку та визначення напрямків адаптації банку до нормативного регулювання. Для досягнення мети роботи були поставлені наступні завдання: - дослідити поняття та види кредитних операцій комерційного банку; - дослідити поняття та види депозитних операцій комерційного банку; - проаналізувати нормативно-правове регулювання та чинники впливу НБУ на кредитно-депозитну політику комерційних банків; - навести загальну економічну характеристику ВАТ КБ „Надра”; - провести аналіз депозитних та кредитних програм банку; - провести аналіз чинників впливу на кредитну та депозитну політику банку; - навести заходи щодо регулювання Національним банком кредитно-депозитної політики комерційних банків; - дослідити напрямки удосконалення адаптації банку до регуляторних чинників кредитно-депозитної політики. Об‘єктом дослідження виступає ВАТ КБ „Надра”. Предметом дослідження виступає кредитно-депозитна політика банку „Надра”. Рік написання роботи 2008. Рік захисту роботи 2008.

Актуальність теми. Банківська система являється однією з головних ланок української економіки, яка здатна демонструвати позитивні результати розвитку. За багатьма показниками рівень прогресивного зростання банківської системи у нашій державі перевищу середні параметри розвитку української економіки. Загальний фінансовий результат і податкові виплати групи найбільших банків України в 2006 році зросли майже вдвічі. Аналізуючи сучасний стан розвитку банківської системи України, зростаючу стабільність банківських інститутів, відзначено загострення конкуренції між комерційними банками, їх боротьбу за потенційних клієнтів. Банківська система України знаходиться на етапі сегментації ринку банківських послуг між окремими банківськими інститутами, яка, в свою чергу, забезпечується відповідною політикою комерційних банків. Основним джерелом доходів більшості комерційних банків країни є кредитні операції. За останні роки асортимент кредитів на ринку значно збільшився, зараз комерційні банки пропонують різноманітні кредити населенню та підприємствам, зокрема іпотечні кредити на купівлю нерухомості (як комерційної так і на покупку житла), споживчі кредити. У свою чергу важливим ресурсом комерційного банку є депозити фізичних та юридичних осіб. Важливим чинником зростання обсягів депозитного ринку в Україні є зростання грошових доходів юридичних та фізичних осіб, що за умови відсутності фінансового ринку як альтернативи інвестування визначає депозитні вклади як головне джерело портфеля активів. За цих умов особлива увага звертається на фінансові аспекти діяльності банку. Забезпечення фінансової стабільності комерційного банку в сучасних умовах базується на використанні механізму банківського менеджменту, складовою якого є депозитна політика комерційного банку. Відповідно, ефективність управління та функціонування комерційного банку в значній мірі визначається ефективністю реалізації депозитної політики. Для управління кредитними та депозитними операціями банку затверджується спеціальний внутрішній документ – депозитна або кредитна політика, де затверджуються головні засади здійснення цих операцій в банку. В 2008 році в Україні почали відбуватися кризові явища в економіці, серед яких слід виділити значний рівень інфляції в країні (за даними НБУ за 1 квартал індекс споживчих цін зріс на 9,7%, а індекс цін виробників на 12,4%), падіння фондових індексів на фінансових ринках країни (протягом 1 кварталу 2008 року Індекс ПФТС зазнав значного падіння – більше ніж на 25%, і на 24 квітня склав 825 пунктів). В очікуванні кризи на фінансовому ринку Національний Банк України здійснює заходи щодо зменшення кредитних ризиків комерційних банків в Україні, використовуючи різноманітні важелі регулювання – збільшення ставки рефінансування комерційних банків, підвищенням рівня обов‘язкових нормативів, регулюванням строків та ставок по кредитам. Комерційним банкам для виконання нормативів НБУ слід застосовувати різноманітні заходи, першочерговими з яких є збільшення ставок по кредитам та збільшення вимог до надійності та кредитоспроможності позичальників. Такі заходи впливають на надійність банку, але водночас стримують його розвиток, адже обсяги кредитних операцій за таких умов знижуються. Саме у зв‘язку із потребою адаптації кредитно-депозитної політики комерційних банків України до нових умов функціонування тема дипломної роботи є актуальною. В Україні дослідженню окремих питань кредитної та депозитної політики банків на валютному ринку присвячені праці В.І.Міщенко, А.М.Мороза, М.І.Савлука, А.С.Філіпенка, В.А.Ющенко. Заслуговують на увагу дослідження зарубіжних фахівців: М.К.Бункіної, О.Л.Красавіної, І.Я.Носкової, М.Пебро, Д.Ю.Піскулова, І.Н.Платонової, К.Редхеда, Дж.Сінкі, В.М. Усоскіна. Метою даної роботи є дослідження впливу регуляторних чинників на кредитно-депозитну політику комерційного банку та визначення напрямків адаптації банку до нормативного регулювання. Для досягнення мети роботи були поставлені наступні завдання: - дослідити поняття та види кредитних операцій комерційного банку; - дослідити поняття та види депозитних операцій комерційного банку; - проаналізувати нормативно-правове регулювання та чинники впливу НБУ на кредитно-депозитну політику комерційних банків; - навести загальну економічну характеристику ВАТ КБ „Надра”; - провести аналіз депозитних та кредитних програм банку; - провести аналіз чинників впливу на кредитну та депозитну політику банку; - навести заходи щодо регулювання Національним банком кредитно-депозитної політики комерційних банків; - дослідити напрямки удосконалення адаптації банку до регуляторних чинників кредитно-депозитної політики. Об‘єктом дослідження виступає ВАТ КБ „Надра”. Предметом дослідження виступає кредитно-депозитна політика банку „Надра”. При написанні роботи використані Закони України та інші нормативні акти (як національні, так і міжнародні), офіційні видання Національного банку України, підручники з банківської діяльності та управління банківськими продуктами, регулювання банківської справи, наукові статті, періодичні видання, монографії, дані офіційних сайтів ВАТ КБ „Надра”, НБУ, Міністерства фінансів, Міністерства економіки тощо.

В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки. Дана тема є актуальною в наш час, так як банки вимушені проводити значні зміни у кредитно-депозитній політиці, що пов‘язано із змінами зовнішнього середовища. Економічними чинниками зовнішнього середовища, що впливають на кредитно-депозитну політику є інфляція в Україні. Також важливим зовнішнім фактором є вплив грошово-кредитної політики НБУ та його нормативних актів. В першому розділі роботи було досліджено теоретичні засади управління кредитно-депозитними операціями комерційного банку. На початку розділу було визначено поняття кредитних операцій банку, їх видів та ролі в економіці. В роботі досліджено підходи різних авторів до визначення сутності кредиту. За своєю сутністю кредит — це суспільні відносини, що виникають між економічними суб’єктами у зв’язку з переданням один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності. Єпіфанов А.О. із співавторами визначає банківський кредит – це економічні відносини між кредитором-банком і позичальником на базі позичкового капіталу банку у грошовій формі, що передається в тимчасове користування на умовах строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового характеру використання. Комерційні банки надають своїм клієнтам різноманітні види кредитів, які можна класифікувати по різних ознаках. Далі у розділі розглядається процес видачі, ведення та повернення кредиту. Також було розглянуто стан ринку кредитування в Україні за даними НБУ. За станом на 1 березня 2008 року загальний обсяг вимог банків за кредитами, наданими суб'єктам господарювання та фізичним особам, становив 455.5 млрд. грн., і за січень - лютий 2008 року збільшився на 6.7%, або на 28.6 млрд. грн. Це найвищий рівень зростання порівняно з аналогічним періодом попередніх шести років. У структурі загальних активів банків частка кредитних вкладень на кінець лютого 2008 року становила 71.7 проти 69.0% на початок року. Обсяги кредитування в іноземній валюті збільшувались упродовж лютого переважно за рахунок зростання заборгованості за кредитами, наданими суб'єктам господарювання, що певним чином було пов'язано зі здешевленням кредитів у іноземній валюті саме для цих позичальників. Процентна політика банків здійснювалася відповідно до ситуації на грошово-кредитному ринку. В лютому 2008 року середньозважені про¬центні ставки за кредитами та депозитами повернулися на рівень грудня 2007 року. Так, вартість кредитів, наданих банками в економіку України, підвищилася (без урахування операцій за овердрафтом - з 12.9 до 13.4% річних), а вартість депозитів, залучених банками у суб'єктів господарювання та фізичних осіб, дещо знизилася (з 8.0 до 7.9% річ¬них). Це позитивно вплинуло на розмір процентної маржі банків. Різни¬ця між середньозваженими процентними ставками за кредитами та де¬позитами збільшилася на 0.6 до 5.5 процентного пункту. Далі в роботі наведено сутність депозитних операцій та їх класифікацію. Депозит (вклад) — це грошові кошти в національній та іноземній валюті, передані їхнім власником або іншою особою за його дорученням у готівковій або безготівковій формі на рахунок власника для зберігання на певних умовах. Операції, пов’язані з залученням грошових коштів на вклади, мають назву депозитних. Зобов'язання банків України за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, залишалися основною складовою ресурсної бази банків. Їх обсяг на 01.03.2008 р. становив 286.2 млрд. грн., а частка в зобов'язаннях банків - 53.0% (на 0.2 про¬центного пункту вище, ніж на початок року). Зменшення середньозваженої процентної ставки за депозитами, за¬лученими у суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у лютому було забезпечене зниженням вартості депозитів у іноземній валюті (з 6.3 до 6.0% річних). Водночас вартість депозитів у національній валюті про¬тягом місяця не змінилась і становила 8.9% річних. Це підтверджувало вищий попит банків на депозити в національній валюті порівняно з іно¬земною та проведення відповідної процентної політики, направленої на упередження сезонного відпливу коштів з рахунків у національній ва¬люті. При цьому головними складовими зменшення середньозваженої процентної ставки за депозитами були зниження вартості коштів суб'єктів господарювання в іноземній валюті. Основні засади регулювання банківської діяльності регламентуються в Законі України „Про Національний банк України”, що затверджений Верховною Радою України вiд 20.05.1999 № 679-XIV. Згідно ст. 55 Закону головною метою банківського регулювання і нагляду є безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів. Закон України „Про банки і банківську діяльність”, затверджений Верховною Радою України вiд 07.12.2000 № 2121-III визначає основні засади діяльності комерційних банків в Україні. Згідно цього Закону вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. Найважливішим нормативно-правовим документом, від якого залежить кредитно-депозитна політика банку є Постанова НБУ „Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” вiд 28.08.2001 № 368. В цій Інструкції визначається методика розрахунку нормативів банку. Постанова НБУ „Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” № 279 від 06.07.2000 р. визначає основні засади створення резервів для покриття кредитних ризиків банку. Об‘єктом дослідження виступає комерційний банк ВАТ КБ „Надра”. Банк зареєстровано в НБУ 26.10.93 р. ВАТ КБ „Надра” має 25 регіональних управлінь, регіональні відділення, по всій Україні, 735 банкоматів у 205 містах. В другому розділі робот и було досліджено політику банку „Надра” щодо управління депозитами. Наказом директора Департамента роздрібних продуктів було запроваджено нову лінію депозитних продуктів „Для моєї родини”. 1. Депозити „Для моєї родини”. продукт – „Мій вибір”. Це Депозит без поповнення - оптимальний варіант для тих, хто прагне одержати максимальний доход. При необхідності дострокового зняття частини або повної суми Депозиту ставка на суму залишку не міняється, а на суму, яка була знята, нараховується відповідно до стандартних умов. 2. Депозити „Для моєї родини”. продукт – „Мій вибір”. Цей Депозит - найкращий вибір для тих, хто прагне зберігати свої кошти на максимально вигідних умовах. Якщо у Вас виникне необхідність достроково зняти весь Депозит або його частину, Ви зможете зробити це швидко і на вигідних умовах. Депозит не припускає поповнення. Одним із стратегічних напрямів розвитку роздрібних продуктів банку є споживче кредитування. У 2006 році ВАТ КБ „Надра” пропонував клієнтам кредити на придбання житла, авто, на ремонт та благоустрій, а також споживчі кредити під заставу. В рамках кредитного пакету „Житлові рішення” клієнту пропонуються такі продукти: 1. Програма кредитування «Перше житло» 2. Програма кредитування «Нове житло» 3. Програма кредитування «Житло дітям» 4. Програма кредитування «Комфортне житло» 5. Програма кредитування «Іпотечний конструктор» 6. Програма кредитування «Накопич і отримай кредит» і «30/100» Кредитний продукт „Персональний кредитний пакет”. Призначений для фізичних осіб. Швидкий, зручний, бланковий (без застави) кредит на важливі події в житті (народження дитини, весілля, туристичні подорожі, ремонт та благоустрій) та інші споживчі потреби. Основним чинниками впливу на кредитну і депозитну політику банків в Україні на сьогоднішній день виступають регулятивні важелі Національного банку України. Останнім часом НБУ проводить зміни в нормативно-правовій базі регулювання діяльності комерційних банків, що пов‘язано із намаганням зупинити інфляцію в країні та знизити ризики фінансової кризи на кредитному ринку. Вплив НБУ виражаються перш за все у зміні облікової ставки, яка є важелем регулювання грошово-кредитного ринку. По депозитній політиці банку „Надра” можна відмітити наступне. Депозитні продукти сформовані банком ще у 2006 році. Протягом періоду 2006-2008 рр. відбувалися зміни процентних ставок по різним депозитним програмам, а також проводились акції з наданням „бонусних відсотків”. Останнє підвищення процентних ставок по депозитам відбулося 24.03.08 р. у зв‘язку із потребою банку в додатковому залученні депозитних ресурсів. Ці зміни пов‘язані із зміною політики НБУ в регулюванні кредитного ринку. Додатковими нормативними актами НБУ було введено в дію нові нормативи щодо співвідношення строків кредитів і депозитів, що сприяло змінам у депозитній політиці банків країни, і зокрема ВАТ КБ „Надра”. У зв‘язку із потребою в збільшенні обсягів депозитних вкладів КУАП ВАТ КБ „Надра” з 25.04.07 року створили спеціальну святкову пропозицію по вкладам фізичних осіб в національній та іноземних валютах – по депозитним продуктам „Класичний” та „Срібний вік” було піднято тарифну процентну ставку на 0,5%. Особливим розпорядженням № 565 „Про збільшення обсягів залучення депозитів” наприкінці грудня 2007 року було запроваджено додатковий індивідуальний бонус +0,5% до ставок по депозитам „Мій вибір”, „Мої можливості” та „Моє майбутнє” при наступному їх розмірі: - у гривні – на суму 125 тис. грн. та більше; - у дол. США – на суму 25 тис. дол. США та більше; - у євро – на суму 15 тис. євро та більше. Щодо кредитної політики банку ВАТ КБ „Надра” можна зазначити наступне. Спеціального документа „Кредитна політика” в банку не створено і не затверджено керівництвом. Всі управлінські регулюючі рішення по кредитним продуктам здійснюються у вигляді наказів та розпоряджень. В третьому розділі роботи було досліджено напрямки вдосконалення управління кредитно-депозитною політикою комерційного банку „Надра”. Сучасний стан економіки України, а також перспективи його розвитку вказують на необхідність регулювання державними органами грошово-кредитного ринку в країні. Експерти ВАТ КБ „Надра” вважають за необхідне скорочувати строки кредитування, або надавати великі строки тільки VIP-клієнтам. Національний Банк обіцяє змінити такі умови для довгострокових кредитів в гривні. Як можливе рішення для цього пропонують спеціалісти інших банків. Зокрема, експерти ринку пропонують заключати короткострокові договори з правом їх пролонгації (наприклад, договір на строк 5 років). При цьому графік виплат буде розраховуватися на повний строк. Однак, можлива ситуація, що потенційні клієнти відмовляться від такого варіанту, оскільки на момент закінчення договору вони ризикують зіткнутися із необхідністю повернення більшої частини боргу. Така схема можлива лише коли всі банки будуть її пропонувати – тоді у потенційних позичальників не буде альтернативи вибору. В розділі було розглянуто можливості використання рекомендацій Базельського комітету в банку ВАТ КБ „Надра”. Було надано рекомендації щодо звітності відділень банку щодо ризиків. Згідно Принципу 11 „банки повинні мати інформаційні системи та аналітичні методи, що дозволяють керівництву вимірювати кредитний ризик, пов'язаний з усіма балансовими та позабалансовими операціями. Система управлінської інформації має надавати адекватну інформацію про склад кредитного портфелю, включаючи виявлення будь-якої концентрації ризику”. Таким чином, система звітності ВАТ КБ „Надра” має бути організована на двох рівнях: 1. На рівні портфелю. 2. На рівні окремого позичальника. На рівні кредитного портфелю ВАТ КБ „Надра” звіти поділяються на: 1. Звіти про ризики та вкладення для вищого керівництва (Концентрація ризиків, ліміти політик, великі вкладення, прибутковість у розрізі продуктів - після врахування витрат на ризик). Рекомендується складати також звіти в розрізі бізнес-підрозділів: склад портфелю по кожному відділенню окремо. 2. Ризикова інформація для розподілу капіталу (Вкладення в розрізі категорій активів, якості активів, проблемні кредити, резерви) 3. Моделювання кредитного портфелю. Такі звіти на даний момент не складаються у відділеннях ВАТ КБ „Надра”. Слід розробити інструкції щодо їх складати, наприклад, стрес-тестування, кредитні дослідження та прогнози. Після складання необхідних додаткових документів (інструкцій, рекомендацій), необхідно укласти єдиний посібник „Управління кредитами”, до складу якого увійдуть всі внутрішні банківські нормативні документи.
Список литературы 1. Закон України “Про банки та банківську діяльність”, Верховна Рада України; Закон вiд 07.12.2000 № 2121-III, поточна редакцiя вiд 20.06.2007 // Урядовий кур'єр вiд 17.01.2001 - № 8. 2. Закон України „Про Національний банк України” Верховна Рада України; Закон вiд 20.05.1999 № 679-XIV, остання редакцiя вiд 09.07.2007 // Офіційний вісник України вiд 02.07.1999 - 1999 р., № 24, стор. 2, код акту 7915/1999 . 3. Постанова НБУ „Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” вiд 28.08.2001 № 368 4. Положення “Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків”, затверджене постановою Правління НБУ від 06.07.2000.р №279, редакцiя вiд 31.07.2007 // Офіційний вісник України вiд 25.08.2000 - 2000 р., № 32, стор. 228, стаття 1378, код акту 16471/2000. 5. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с. 6. Алавердов Ашот Робертович. Стратегический менеджмент в коммерческом банке: Учебник. — М. : Маркет ДС, 2007. — 569с. 7. Антологія економічної думки: гроші, кредит і банки (огляд ліворадикальної політекономії) / Національний банк України / Володимир Семенович Стельмах (уклад.). — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 110с. 8. Бюлетень Національного банку України, №5 (травень) 2008 – 122 с. 9. Васюренко Олег Володимирович, Волохата Катерина Олексіївна. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посібник. — К. : Знання, 2006. — 463с. 10. Вітлінський В.В., Пернарівський О.В. Інтелектуалізована кількісна оцінка кредитоспроможності позичальника.//Фінанси України.-2000, №6, с.5. 11. Домрачев Володимир Миколайович, Єрмак Віктор Володимирович, Гребінець Костянтин Миколайович, Домрачев Євген Володимирович. Інформаційні банківські системи: Навч. посібник за програмою Європейської Комісії "Магістр бізнес адміністрування" з поглибленною підготовкою по інформаційних технологіях (Tempus CD_JEP 23250-2002 "Master of Business Administration" & Information Technologies) / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського університету, 2007. — 333с. 12. Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи. — 2001. – 234 с. 13. Галасюк Валерій, Галасюк Віктор. Проблеми оцінки кредитоспро-можності позичальників// Вісник НБУ 2001. —№9. — с. 54-57. 14. Галасюк Валерій, Галасюк Віктор. Методика оцінки кредитоспро-можності позичальників// Вісник НБУ, 2002. — №2. — с. 39-45. 15. Галасюк Валерій, Галасюк Віктор. Методика оцінки кредитоспроможності позичальників (аналіз здатності позичальника генерувати SC-потоки) // Вісник НБУ. 2002. — № 7, с. 38-44. 16. Галасюк Валерій, Галасюк Віктор. Оцінка кредитоспроможності позичальника (зіставлення умов кредитування і здатності позичальника генерувати FSC-потоки) // Вісник НБУ, 2002. - № 11. - с. 42-46. 17. Гроші та кредит / За ред. Б. С. Івасіва. — К., 2001. 18. Гроші та кредит: Навч. посібник / В.І. Пахомов, Л.В. Стрільчук. – К.: МАУП, 2004 р. – 56 с. 19. Грудзевич Уляна Ярославівна, Пшик Богдан Іванович. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 192с. 20. Гудзь Олена Євгенівна. Кредитування і банківське обслуговування підприємств агропромислового виробництва: сучасні тенденції та особливості. — К. : ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2005. — 168с. 21. Гроші та кредит: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: кнеу, 2002. — 598 с. 22. Денисенко Микола Павлович, Кабанов Володимир Григорович, Худолій Любов Михайлівна. Грошово-кредитна діяльність банків: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. — 340с. 23. Єпіфанов А.О., Маслак Н. Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: навч. посіб. для студ. ВНЗ. — Суми : Університетська книга, 2007. — 522с. 24. Жуков Е. Ф., Максимова Л. М., Зеленкова Н. М., Печникова А. В., Сидоров В. П. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник / Е.Ф. Жуков (ред.). — М. : Вузовский учебник; ВЗФЭИ, 2005. — 490с. 25. Захожай Валерій Борисович, Герасименко Сергій Сергійович, Головач Наталія Анатоліївна, Терещенко Тетяна Опанасівна, Шустіков Віктор Анатолійович. Аналіз ринку банківських послуг: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / Валерій Борисович Захожай (ред.), Сергій Сергійович Герасименко (ред.). — К. : МАУП, 2006. — 188с. 26. Кириченко Олександр Анатолійович, Міщенко Володимир Іванович, Щербань В. П., Яценюк А. П., Гіленко І. В. Банківський менеджмент: Підручник / Олександр Анатолійович Кириченко (ред.), Володимир Іванович Міщенко (ред.). — К. : Знання, 2005. — 832с. 27. Копилюк Оксана Іванівна, Кульчицька Наталія Степанівна. Фінансовий менеджмент в банку: Навч.-метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. — 108с. 28. Кочетков Володимир Миколайович. Основи аналізу банківської діяльності / Європейський ун-т. — К.: Видавництво Європейського університету, 2005. — 116с. 29. Коробова Г. Г., Карпова Р. А., Рябова А. Ф., Курдюмова Г. Ж., Евдокимова В. Э. Банковское дело: Учебник / Г.Г. Коробова (ред.). — Изд. с изм. — М. : Экономист, 2006. — 764с. 30. Калашнікова Тетяна Вікторівна. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для практ. занять і самост. роботи студ. спец. 6.050100 - Фінанси / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва — Х., 2007. — 113с. 31. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. — Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2001. — 636 с. 32. Кузьмін Володимир Веніамінович, Андрейченко Олена Вікторівна. Банківські операції: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закл.. — К. : ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2006. — 418с. 33. Лаврушин Олег Иванович, Афанасьева Оксана Николаевна, Корниенко Сергей Леонидович. Банковское дело: современная система кредитования: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит" / Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. — Изд 3-е, доп. — М. : Кнорус, 2007. — 260 с. — Библиогр.: с. 257-260. 34. Любунь Олександр Степанович, Денисенко Микола Павлович. Бізнес-планування у банку: Навч. посіб.. — К. : Атіка, 2006. — 288с. 35. Любунь Олександр Степанович, Потійко Ю. А., Лаптєв С. М., Шевченко К. Є., Денисенко М. П. Система банківського менеджменту: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Олександр Степанович Любунь (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — К., 2005. — 356с. 36. Любунь Олександр Степанович. Фінансове планування та моделювання банківської діяльності. — К., 2005. — 322 с. 37. Михайленко Елена. Банковский кредит: как получить и отразить в учете. — Х. : Издательский дом "Фактор", 2005. — 187с. — Библиогр.: с. 173-175. 38. Омелянович Лідія Олександрівна, Папаіка Олександр Олексійович, Кононенко Алла Федорівна, Орлова Валентина Олександрівна, Грицак Олена Володимирівна. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. — 210с. 39. Подік Сергій Михайлович. Банки і банківська діяльність: Навч.-метод. посіб. / Національний ун-т харчових технологій. — К. : ФАДА, ЛТД, 2006. — 250с. 40. Подік Сергій Михайлович, Ігнатенко Василь Іванович. Банківська справа: теорія і практика: Навч. посіб. / Національний ун-т харчових технологій / Сергій Михайлович Подік (ред.). — К. : Фада, ЛТД, 2006. — 642с. 41. Подік Сергій Михайлович. Кредитна політика комерційного банку. Теорія і практика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Львівський банківський ін-т Національного банку України. — К. : ФАДА, ЛТД, 2007. — 254с. 42. Сорока М., Галасюк В. Модель прийняття рішення про кредитування на базі концепції CCF // Вісник НБУ, вересень 2005. – с. 30-35. 43. Стельмах Володимир Семенович, Єпіфанов Анатолій Олександрович, Сало Іван Васильович, Єпіфанова Марина Анатоліївна. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд. — Суми : Університетська книга, 2006. — 431с. 44. Сало Іван Васильович, Криклій Олена Анатоліївна. Фінансовий менеджмент банку: навч. посіб. для ВНЗ. — Суми : Університетська книга, 2007. — 313с. 45. Фрост Стивен М. Настольная книга банковского аналитика: Деньги, риски и профессиональные приемы / Н.В. Рудь (науч.ред.), О.В. Теплых (пер.). — Д. : Баланс Бизнес Букс, 2006. — 672с. 46. Холодна Юлія Євгеніївна. Банківські операції: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х. : ХНЕУ, 2006. — 124с. 47. Циганов Сергій Андрійович. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках: Стуктурно- функціональний аналіз / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. — К. : Академпрес, 2006. — 412с. 48. Чернюк Л. Г., Качала Т. М., Скічко О. І., Ходирєва А. Є. Банківська діяльність в контексті сталого просторового розвитку продуктивних сил України. — Черкаси : Брама-Україна, 2006. — 264с. 49. Чернадчук Віктор Дмитрович. Правове регулювання неплатоспроможності банків: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Українська академія банківської справи. Юридичний факультет. — Суми : Університетська книга, 2007. — 230c. 50. Шемшученко Геннадій Юрійович. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. Центр банківського права; Українська академія банківської справи Національного банку України. — К. : Юридична думка, 2006. — 264с. 51. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 160 с. 52. Щибиволок Зіновій Іванович. Аналіз банківської діяльності: навч. посіб.. — 2-е вид., стер. — К. : Знання, 2007. — 311c. 53. Хаб'юк О. Вплив Базеля II на банки та економіку // Вісник НБУ, серпень 2006 р., с .10 54. Офіційний сайт НБУ http://bank.gov.ua/ 55. Офіційний сайт АКІБ „УкрСиббанк” http://ukrsibbank.com.ua 56. Офіційний сайт Верховної Ради України http://rada.gov.ua/ 57. Офіційний сайт Міністерства фінансів України http://minfin.gov.ua/ 58. Монетарний огляд – НБУ, 2008 р. – http://bank.gov.ua/ 59. Ипотека: сложнее и дороже . РБК – Украина 2008-04-09 http://www.realty.rbc.ua/
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
742
Скачать бесплатно 20461.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.