У нас уже 21799 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Політика запобігання банкрутства на підприємстві
Количество страниц 106
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20468.doc 
Содержание ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 5

1.1. Банкрутство як результат розвитку кризових явищ підприємства 5

1.2. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств в Україні 16

1.3. Фінансова санація підприємства як інструмент запобігання банкрутства на підприємстві 26

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 34

2.1. Оцінка техніко-економічних показників підприємства 34

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 43

2.3. Оцінка загрози банкрутства підприємства ЗАТ «ТФ» «РОЗА» 71

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 82

3.1. Основні напрямки запобігання банкрутства та покращення фінансового стану підприємства 82

3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів 98

ВИСНОВКИ 104

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107

ДОДАТКИ 111
Актуальність теми дипломної роботи. Найбільш діючим способом запобігання банкрутства підприємства є фінансова санація.

Проведення процедури санації і підписання мирової угоди дозволять значною мірою врахувати інтереси кредиторів, що одержать у даному випадку задоволення своїх вимог у більшому обсязі, хоча і протягом більш тривалого часу (у випадку реструктуризації заборгованості). Держава також зацікавлена навіть у повному списанні всієї податкової заборгованості за умовами мирової угоди для збереження підприємства, що надалі буде здійснювати поточні податкові платежі.

У реалізації плану санації важливу роль грає оперативний санаційний контролінг, що за допомогою свого методичного і функціонального інструментарію координує діяльність різних підрозділів, контролює якість реалізації запланованих заходів, аналізує відхилення, ідентифікує і нейтралізує ризики, а також виявляє додаткові шанси і можливості. Санація вважається успішною, якщо за допомогою зовнішніх і внутрішніх фінансових джерел, проведення організаційних і виробничо-технічних удосконалень підприємство виходить із кризи (нормалізує виробничу діяльність і уникає оголошення банкрутства) і забезпечує свою прибутковість і конкурентноздатність у довгостроковому періоді.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних і прикладних основ запобігання банкрутства підприємства.

Об’єктом дослідження виступає підприємство ЗАТ «ТФ» «РОЗА», предметом дослідження виступають теоретичні засади запобігання банкрутства підприємства.

Основними завданнями дипломної роботи, є:

- розглянути теоретичні засади механізму запобігання банкрутства підприємства;

- здійснити дослідження загрози банкрутства підприємства;

- обґрунтувати шляхи покращення фінансового стану підприємства.

Теоретичною основою даного магістерського дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної науки в галузі фінансів підприємств.

Методи дослідження. Дипломна робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. У ході написання роботи використовувалися метод порівняння, системного підходу й аналізу.

Інформаційну базу дослідження склали підручники, наукові публікації з обраної тематики, звітні матеріали об’єкту дослідження, публікації у пресі, матеріали науково-практичних конференцій, власні спостереження.

Структура роботи. Вступ, 3 розділи, список використаних джерел, додатки.

Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення:

У процесі написання дипломної роботи було з’ясовано, що діяльність суб’єкта підприємницької діяльності в ринкових умовах завжди пов’язана з ризиком втрати капіталу від отримання збитків від господарювання. В результаті таких втрат виникає неспроможність підприємства розрахуватися за своїми борговими зобов’язаннями, і, як наслідок, його банкрутство.

У процесі написання дипломної роботи було визначено, що банкрутство підприємств – це наслідок глибокої фінансової кризи, система заходів щодо управління якою не дала позитивних результатів.

У процесі написання дипломної роботи було з’ясовано, що санація – це сукупність усіх можливих заходів, що здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення.

Було виявлено, що процедура банкрутства є досить ефективним інструментом для відновлення платоспроможності підприємства, що у багатьох випадках дозволяє досить успішно позбутися від боргів і фактично почати роботу з «чистого листа», не розгубивши при цьому активи підприємства після проведення кредиторами виконавчого виробництва проти боржника, а також зберігши за собою контроль над підприємством. Більш того, проведення такої процедури в багатьох випадках є також досить вигідним і для кредиторів (у тому числі держави). Як показує практика розгляду справ про банкрутство, у випадку ліквідації підприємства держава одержує в середньому 15-30% належних йому податків (обов’язкових платежів). Що стосується кредиторів наступних черг, їхньої вимоги, як правило, задовольняються навіть у меншому обсязі.

У ході написання роботи встановлено, що це об’єктивно пов’язано з відсутністю ринку на «старе» устаткування і виробничі активи, а отже, з незначними грошовими надходженнями в результаті реалізації ліквідаційної маси на відкритому ринку.

У процесі написання дипломної роботи було з’ясовано, що важливою складовою організації діючого менеджменту санації є створення ефективної системи контролінгу, головними завданнями якого є визначення стратегічних і тактичних цілей санації й орієнтація процесу управління на досягнення цих цілей. Вирішальним при цьому є створення системи інформаційного забезпечення, планових, аналітичних і контрольних служб. Але слід зазначити, що не існує єдиних рецептів організації менеджменту санації підприємства. Кожен випадок фінансової кризи вимагає індивідуального підходу до управління процесом його подолання.

Об’єктом дослідження було підприємство ЗАТ «ТФ» «РОЗА». Як показують проведені розрахунки, чистий прибуток у 2008 році зріс майже на 16% порівняно з 2006 роком. Це пов’язане із зростанням чистого доходу від реалізації та інших операційних доходів. Витрати на виготовлення продукції також зросли, однак виробнича собівартість реалізованої продукції (частка якої у структурі витрат є однією з найбільших) зросла меншими темпами, ніж доходи. Також суттєвою є частка інших операційних витрат і вони зросли суттєво. У структурі доходів найбільшу частку (близько 55%) займає чистий дохід від реалізації і його обсяги зросли на 39%, також суттєву частку (близько 45%) займаються інші операційні доходи.

Для прогнозування імовірності банкрутства ЗАТ «ТФ» «РОЗА» був використаний у розділі 2 дипломної роботи метод Альтмана, Ліса, Бівера, за українською моделлю Z.

Загалом маємо по моделях Альтмана, Ліса, українською моделлю Z низьку ймовірність банкрутства, тільки по моделі Бівера були отримані незадовільні результати.

У третьому розділі були запропоновані заходи поліпшення діяльності ЗАТ «ТФ» «РОЗА».

У третьому розділі пропонуються шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства та розраховується вплив запропонованих заходів на основні техніко-економічні показники та показники фінансової стійкості досліджуваного підприємства. Виконане прогнозування показників діяльності підприємства з використанням методу бюджетування, який полягає у плануванні надходження і витрат грошових коштів, у тому числі від усіх видів діяльності. Складені прогнозний звіт про фінансові результати та прогнозний баланс підприємства.

Внаслідок запропонованих заходів щодо удосконалення співвідношення між активами і пасивами підприємства, усі показники, що характеризують фінансову стійкість відповідають нормативним значенням (коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт забезпеченості власними засобами, коефіцієнт маневреності капіталу), або наближаються до нормативних – коефіцієнт співвідношення власних і залучених засобів. Виходячи зі значення останнього показника, у підприємства є можливість дещо збільшити за необхідності обсяги позикового капіталу.

Суттєво покращились основні техніко-економічні показник, рівень чистого прибутку зріс на 86%. Собівартість продукції зменшується, в тому числі за рахунок зниження матеріальних витрат. Тривалість обороту оборотних коштів зменшується на 23,5%. Суттєво зростає рентабельність продукції – майже вдвічі. Також вдвічі зростає рентабельність всього капіталу (з 4,8% до 9,9%). Підвищились також показники рентабельності продажу (з 4,7% до 8,8%) та рентабельності власного капіталу – з 10,5% до 16,4%.
Список литературы 1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року //Відомості Верховної Ради України. – 1996.

2. Закон України “Про банкрутство” від 1992 року.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" затверджений наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 № 87.

4. Баканов М.І., Шеремет О.Д. Методичний аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності. – К: Фінанси і статистика, 1999. – 265 с.

5. Баканов М.І., Шеремет О.Д. Теорія економічного аналізу: підручник. – К: Академія, 1999. – 344 с.

6. Балабанов А.И., Балабанов И.П. Финансы. – СПб.: Питер, 2004. –192 с.

7. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. – К: Либідь, 2006. – 342 с.

8. Бень Т., Довбня С. Проблеми і передумови ефективної реструктуризації підприємств // Економіка України. – 2004. – №8. – С. 15-16.

9. Біла О.Г., Косаріна В.П., Мельнік С.І., Мосціховська О.І. Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації / За редакцією О.Г. Білої. – К.: НМЦ, 2002. – 520 с.

10. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-центр, 2002. – 246 с.

11. Бынадоров В.Л., Алексеев П.Д. Финансово-экономическое состояние предприятия: практическое пособие. – М.: ПРИОР, 2006. – 96 с.

12. Варгіч С., Шакун Н. Методика проведення поглибленого аналізу фінансового господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. – № 40. – 2006. – С. 18-19.

13. Верига Ю., Подольська В. Методика аналізу фінансового становища підприємств // Бухгалтерський облік і аудит. – № 10. – 2006. – С. 20-21.

14. Глен А., Велш., Деніел Г. Основи фінансового аналізу. Перекл. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основа, 2004. – 245 с.

15. Економіка підприємства: Підручник – в 2-х т. Т.2. / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: Хвиля-Прес, 2005. – 280 с.

16. Жеребних О., Філатова Л., Аналіз фінансового стану підприємства // Галицькі контракти. – № 4. – 2007. – С. 5-7.

17. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту, 2006. – 166 с.

18. Іваненко К., Горбатюк М. Економічний аналіз. – К.: Основа, 2003. – 249 с.

19. Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Сучасний економічний аналіз і прогнозування: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2005. – 272 с.

20. Каракоз И.М., Самборский В.И. Теория экономического анализа. – К.: Выща школа, 2005. – 297 с.

21. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства та методичні аспекти її оцінки // Економіка України. – 2002. – №1. – С. 30-32.

22. Керанчук Т. Фінансова стійкість // Економіка України. – 2007. – №1. – С. 16-17.

23. Ковальов О., Привалов В., Аналіз фінансового стану підприємств. – К.: Либідь, 1999. – 261 с.

24. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Учебник. – СПб: Специальная литература, 2004. – 366 с.

25. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид. – К.: Знання, КОО, 2003. – 378 с.

26. Кузьминский А.М., Мельничук Г.М., Кириленко В.Б. и др. Внутрихозяйственный экономический анализ. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 168 с.

27. Кумаков Р. Аналіз підприємства // Питання економіки. – № 10. – 2006. – С. 15-16.

28. Марченко О.І. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. – В.: ВІРЕУ, 2005. – 108 с.

29. Мескон М., Альберт М., Хедодри Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ./ Общ. ред. и вступ ст. Л. И. Евенко. – М.: Дело, 2006. – 701 с.

30. Методика экономического анализа деятельности промышленного предприятия / Под ред. А.И. Бужинского, А.О. Шеремета. – М.: Дело, 2002. –321 с.

31. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 262 с.

32. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Л.: Світ, 2006. – 246 с.

33. Ногатов Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высшая школа, 2007. – 192 с.

34. Падошин Ю. Банкрутство: проблемні питання та альтернативна процедура // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 9. – С. 19-20.

35. Половцев А.П. Фінанси: Підручник. – К.: Діло, 2002. – 290 с.

36. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности. – М.: Дело, 2005. – 263 с.

37. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 2-е из., перераб. и доп. – М.: Экоперспектива, 2005. – 498 с.

38. Самборенский В.И., Иучаев А.А., Голич М.Т. Экономический анализ работы промышленных предприятий и объединений: Учебн. пособие. – К.: Вища шк., 2004. – 252 с.

39. Стоун Д. Хітчінг. Бухоблік і фінансовий аналіз. – К.: Сірін, 2005. – 388 с.

40. Терещенко О. Санація підприємств у світлі нового законодавства та фінансову неспроможність // Економіка України. – 2005. – №11. – С. 45-47.

41. Терещенко О. Банкрутство підприємства // Економіка України. – 2007. – №10. – С. 14-15.

42. Тинний І.В. Становлення інституту банкрутств підприємств в Україні // Економіка України. – 2006. – № 8. – С. 40-41.

43. Тиян Р.Б. Планирование деятельности предприятия: Учебн. пособие. – К.: МАУП, 2006. – 156 с.

44. Третяк О. Про проблему банкрутства підприємств // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 19-20.

45. Федоровський В.А. Стратегія фінансового оздоровлення підприємства. – К.: Академія, 2006. – 68 с.

46. Финансовый менеджмент: руководство по технике эфективного менеджмента. – М.: Carana Corporation, 2006. – 290 с.

47. Фінанси підприємств / Під ред. Поддєрьогіна А.М. – К: КНЕУ, 1999. – 244 с.

48. Фінансовий менеджмент. / І.А.Бланк. – К.: Основа, 2002. – 211 с.

49. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. / Розов П.Р. – К.: Знання, 2007. – 305 с.

50. Шафранова Г.В. Аналіз фінансової звітності // Баланс. – № 25. – 2002. – С. 5-6.

51. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 176 с.

52. Юрій С.І. Фінанси. – Тернопіль: Слово, 2004. – 357 с.

53. Офіційний сайт Держкомстату України www.ukrstat.gov.ua/.

54. Офіційний сайт НБУ www.bank.gov.ua/ .
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
795
Скачать бесплатно 20468.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.