У нас уже 18720 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю
Количество страниц 100
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20475.doc 
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 6
1.1. Сутність фінансів товариств з обмеженою відповідальністю 6
1.2. Управління фінансами ТОВ 22
1.3. Закономірності та особливості управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю в країнах з ринковою економікою 36
РОЗДІЛ 2. СТАН УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ 44
2.1. Характеристика нормативно-правового забезпечення управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю 44
2.2. Організація управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю 49
2.3. Результативність управління фінансами ТОВ 59
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 67
3.1. Поліпшення нормативно-правового забезпечення управління фінансами ТОВ 67
3.2. Підвищення рівня організації управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю 76
3.3. Оцінка ефективності управління фінансами ТОВ 89
ВИСНОВКИ 97
СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 102
ДОДАТКИ 107
Актуальність дослідження. Управління фінансами підприємств, які функціонують в умовах вільного ринку, є найменш дослідженою галуззю вітчизняної економічної науки. Така ситуація повною мірою закономірна. За адміністративно-командної економіки переважна більшість підприємств мала державну форму власності, і здійснювала свою господарську діяльність згідно із централізованими планами.
Управління фінансами підприємства проводилось в адміністративному порядку: на рівні міністерств і відомств приймалися рішення про розподіл прибутку суб’єктів господарювання, виділення їм асигнувань на здійснення капіталовкладень чи поповнення обігових коштів тощо. Менеджерам підприємства не потрібно було приймати рішення щодо збільшення статутного капіталу, емісії акцій чи облігацій, управління інвестиційними вкладеннями та інше.
Тому за сучасних умов функціонування підприємств, які належать до різних форм власності, стоїть гостре питання щодо управління своєю господарською діяльністю.
Отже, ефективне управління фінансами значною мірою визначається рівнем розвитку та забезпечення фінансового менеджменту. Це питання є особливо актуальним сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни в області фінансових відносин, ускладнення ринкової ситуації, постійної зміни зовнішніх і внутрішніх чинників.
Як свідчить статистика України, одним з найпоширеніших видів господарських товариств в економічній сфері України є товариства з обмеженою відповідальністю. Тому обрана тема дипломної роботи «Управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю на прикладі ТОВ „КС-Сервіс”» є актуальною.
У дипломному дослідженні було опрацьовано роботи Азаренкова Г., Базилевича В., Бандурки О., Коробова М., Білої О., Буряка Л., Вакуленка Є., Гриньової В., Крамаренка Г., Кулішова В. та ін. в області фінансового менеджменту, управління фінансами.
Разом з тим, теоретичні проблеми розвитку, функціонування й управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю в Україні висвітлені недостатньо і потребують поглибленого вивчення, що посилює актуальність обраної теми.
Метою дослідження є комплексний аналіз управління фінансами ТОВ в Україні та механізмів їх функціонування.
Об’єктом дослідження є київське підприємство „КС-Сервіс”, яке являється товариством з обмеженою відповідальністю.
Предметом дослідження є аналіз теоретичних та практичних аспектів формування системи управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю.
Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження:
- розглянути сутність фінансів товариств з обмеженою відповідальністю;
- висвітлити управління фінансами ТОВ;
- охарактеризувати закономірності та особливості управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю в країнах з ринковою економікою;
- надати характеристику нормативно-правового забезпечення управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю;
- проаналізувати організацію управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю;
- дослідити результативність управління фінансами ТОВ;
- виокремити напрямки поліпшення нормативно-правового забезпечення управління фінансами ТОВ;
- запропонувати шляхи підвищення рівня організації управління фінансами товариств з обмеженою відповідальністю;
- оцінити ефективність управління фінансами ТОВ.
Теоретичною та методологічною основою даного дипломного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі управління фінансами.
Методи дослідження. Дипломна робота ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Діалектичний метод пізнання супроводжував весь процес дипломного дослідження і дозволив розглянути тенденції розвитку інституту ТОВ в Україні. Розвиток правового інституту діяльності ТОВ досліджується за допомогою історичного підходу через взаємозв’язок з конкретно-історичним станом економіки та законодавчої бази.
Також у ході написання роботи використовувалися методи дослідження макро- і мікроекономіки, управління, системного підходу й аналізу.
Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, дані, опубліковані у наукових роботах вітчизняних та зарубіжних вчених, науково-практичних конференціях, періодичних виданнях.
Практичне значення одержаних результатів. Одержані на основі проведеного аналізу теоретичні висновки можуть бути базою для подальших досліджень у сфері функціонування ТОВ та їх фінансової діяльності. Пропозиції та рекомендації можуть бути використанні у правотворчій та правозастосовчій діяльності при розробці відповідних законопроектів.
Структура роботи. У вступі обґрунтовується актуальність теми дипломного дослідження, вказуються мета й завдання, конкретизуються методи дослідження, формулюється практичне і теоретичне значення основних положень дипломної роботи. Вирішення основних завдань дипломного дослідження, визначених їх метою, здійснено шляхом дослідження проблем, згрупованих у трьох розділах.
Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.

Проведене вивчення управління фінансами на ТОВ «КС-Сервіс» дає нам можливість зробити такі висновки:
В організаційній та управлінській роботі будь-якого підприємства фінансова діяльність займає особливе місце.
Від фінансової діяльності товариства багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення його виробничо-господарської діяльності та розвитку, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.
На заключення доречно відмітити важливість контролю і аналізу фінансової діяльності товариства. Важливість цього питання пояснюється тим, що вони, по суті, є своєрідною діагностикою фінансового стану підприємства, що сприяє визначенню недоліків та прорахунків, виявленню та мобілізації внутрішньогосподарських резервів, збільшення доходів і прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності товариства в цілому.
Під фінансовим менеджментом розуміють процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та оптимізацію обороту їх грошових коштів.
До об’єктів фінансового менеджменту відносять: грошові потоки; активи і фінансові зобов’язання; фінансові ресурси та джерела їх формування; фінансові і реальні інвестиції; доходи, витрати і прибуток; фінансовий стан; систему фінансових відносин.
Основна мета фінансового менеджменту полягає у забезпеченні реалізації кінцевих інтересів власників підприємства шляхом збільшення його ринкової вартості та максимізації поточних доходів.
Реалізація основної мети здійснюється через виконання системи завдань: забезпечення фінансової стійкості, підтримання постійної ліквідності та платоспроможності, максимізацію чистого прибутку та мінімізацію фінансових ризиків.
Фінансовий менеджмент – це система управління ринкового типу, що базується на таких принципах: плановість і системність, цільова спрямованість, стратегічна орієнтованість, диверсифікованість капіталовкладень, варіативність.
Механізм фінансового менеджменту включає: різні форми регулювання фінансової діяльності (державне, ринкове, внутрішньофірмове); правове, інформаційне, організаційно-методичне забезпечення, а також сукупність фінансових методів, важелів та інструментів.
До складу механізму фінансового менеджменту входять: різні форми регулювання фінансової діяльності (державне, ринкове, внутрішньофірмове); правове, інформаційне, організаційно-методичне забезпечення, а також сукупність фінансових методів, важелів та інструментів.
Вивчення теоретичних аспектів управління фінансами ТОВ показало, що управління фінансами ТОВ відрізняється від управління фінансами інших видів підприємств тим, що вибір управлінського рішення залежить від більшості «голосів» того, хто наділений більшим паєм в статутному капіталі підприємства. На ТОВ такою людиною є генеральний директор. Йому підпорядковується фінансовий менеджер, який має другий по величині пай в статутному капіталі підприємства. Розподіл прибутку, отриманого ТОВ, відбувається також згідного процентного відношення інвестованих учасниками коштів.
В процесі виконання роботи був проведений аналіз фінансової діяльності підприємства ТОВ “КС-Сервіс”, а були визначені основні закономірності його розвитку, виявлені недоліки в фінансовій діяльності, що пов’язані з відсутністю фінансового аналізу. Особлива увага була приділена методиці аналізу фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності підприємства. За даними проведеної оцінки фінансово-майнового стану підприємства, аналізу показників платоспроможності, фінансової стійкості, ліквідності та ефективності фінансової діяльності підприємства, можна зробити загальний висновок про неефективну та не досить прибуткову роботу підприємства. Не зважаючи на загальне збільшення вартості активів та капіталу підприємства, а також на збільшення реалізації та прибутку підприємства, відбулось зменшення відносних показників, які характеризують ефективність фінансової діяльності підприємства.
Отже, для підвищення ефективності використання фінансових коштів підприємства необхідно впровадити заходи, які сприятимуть збільшенню прибутку, зменшенню вартості матеріальних активів та дебіторської заборгованості, а також оптимізації структури капіталу підприємства.
Для покращання показників фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності підприємства було запропоновано такі заходи:
1. З метою підвищення показників ліквідності та платоспроможності підприємства пропонується ввести управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції. Оптимізація рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в результаті чого очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення величини неліквідних виробничих запасів.
2. Аналіз активів підприємства дозволив виявити негативне явище збільшення дебіторської заборгованості підприємства. Для усунення впливу збільшення дебіторської заборгованості на зменшення показників ліквідності та платоспроможності пропонується ввести на підприємстві менеджмент дебіторської заборгованості, метою якого є відслідковування простроченої дебіторської заборгованості та вжиття всіх можливих заходів для її усунення. В результаті введення менеджменту дебіторської заборгованості очікується зменшення її розміру та відповідне збільшення розміру грошових коштів підприємства, що має призвести до підвищення показників платоспроможності підприємства
3. Крім того для більш підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємству необхідно планувати свою фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів.
Для впровадження системи управління запасами, дебіторською заборгованістю та системи фінансового планування на підприємстві необхідно ввести до його системи управління додаткову посаду фінансового менеджера, який має вирішувати питання стратегічного та оперативного фінансового планування, а також має здійснювати менеджмент дебіторської заборгованості та виробничих запасів підприємства.
Створені на підприємстві структурні підрозділи з дебіторської заборгованості зможе реалізувати поставлені перед ним завдання і повною мірою виконати свої функції за наданням йому відповідних прав. Ефективність діяльності управління менеджерів може бути забезпечена за суворої відповідальності працівників за виконання своїх функцій при диференціації її на персональну і загальну, що має бути чітко визначено Положенням про структурний підрозділ підприємства з дебіторської заборгованості. Така організація роботи з дебіторською заборгованістю дасть змогу здійснювати необхідне управління нею.
У результаті впровадження запропонованих заходів обсяг реалізації підприємства збільшиться на 1704,1 тис.грн., а додатковий прибуток від реалізації продукції складе 18,4 тис.грн. Тобто підприємство додатково отримає 0,511 грн. прибутку на кожну гривню вкладених коштів. Витрати на впровадження заходів окупляться через 2 роки.
Розрахунок економічної ефективності впровадження заходів фінансового планування, менеджменту дебіторської заборгованості та управління матеріальними запасами дозволяє зробити висновок про те, що запропоновані заходи не тільки покращили структуру активів та капіталу підприємства, а й викликали покращання показників, які характеризують фінансовий стан підприємства.
Отже, запропоновані заходи економічно обґрунтовані, доцільні, а отже можуть бути реалізовані в практичній діяльності підприємства.
Отже, можна узагальнити, що кваліфіковане управління фінансами сприяє швидкій адаптації підприємств до роботи у конкурентному ринковому середовищі, трансформації їх діяльності відповідно до змін чинного законодавства.
Таким чином, написавши дану дипломну роботу, я виконав всі завдання, поставлені на початку написання даної роботи. Отримані дослідження і розрахунки можуть бути використаними на підприємстві.
Список литературы 1. Азаренков Г.Ф. Економічний аналіз. – Х.: ХДЕУ, 2005. – 208 с.
2. Алєксєєв І.В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. – Л.: Бескид Біт, 2005. – 152 с.
3. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. – М.: ФБК-Пресс, 2000. – 758 с.
4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О., Державні фінанси. Навчальний посібник. / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атака, 2002. – 368 с.
5. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 600 с.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 265 с.
7. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 2005. – 384 с.
8. Берсуцкий Я.Г., Дугинская И.А., Дугинский Б.Л. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособ. – Д.: ДИЭХП, 2000. – 180 с.
9. Бєлов М.А., Євдокимова Н.М. Планування діяльності підприємства. – К.: КНЕУ, 2004. – 252 с.
10. Біла О.Г., Галик Л.М., Дрівко М.М. Фінанси організацій і підприємств: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студ. спец. 6.050104 "Фінанси", 6.050105 "Банківська справа", 6.050106 "Облік і аудит". – Л.: Видавництво ЛКА, 2004. – 112 с.
11. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр, 2001. – 528 с.
12. Болюх М.А. Економічний аналіз. – К.: КНЕУ, 2005. – 555 с.
13. Буряк Л.Д., Вакуленко Є.В., Куліш Г.П., Нам Г.Г., Островська О.А. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 165 с.
14. Введення в проектний аналіз: Практикум / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича / С.В. Ксьондз. – Ч.: Рута, 2001. - 100 с.
15. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-4.
16. Гриньова В.М., Коюда В.О. Тлумачний словник економічних термінів: Макро- та мікроекономіка, грошовий обіг, інвестування, страхування, фінанси підприємств, фінансовий менеджмент, банківський менеджмент, законодавчо-нормативні акти: Навч. посіб. – Х.: Гриф, 2001. – 184 с.
17. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 191 с.
18. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2006. – 432 с.
19. Долинський В.П. Економічний аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – К.: ІАЕ УААН, 2005. – 258 с.
20. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.:КНЕУ, 2001. – 528 с.
21. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
22. Єлейко Я.І., Кандибка О.М., Лапішко М.Л., Смовженко Т.С. Основи фінансового аналізу. – Л.: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. – 141 с.
23. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ.
24. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р.// ВВР України, №16. – 1991.
25. Зятковський І.В. Фінанси підприємств. – К.: Кондор, 2005. – 364 с.
26. Іванієнко В.В. Фінансовий аналіз. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 168 с.
27. Іващенко В.І. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. – К.: ЗАТ "Нічлава", 1999. – 204 с.
28. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2001. – 152 с.
29. Кислиця О.Я. Економічний аналіз. Курс лекцій. – К.: Видавництво Європейського університету, 2005. – 172 с.
30. Кірейцев Г.Г., Виговська Н.Г., Петрук О.М., Александрова М.М., Бардаш С.В. Фінансовий менеджмент: Посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Ж.: Світ, 2001. – 431 с.
31. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Ч.: ЧДІЕУ, 2001. – 455 с.
32. Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація. – К.: Академія, 2006. – 40 с.
33. Кодацкий В.П. Финансовый менеджмент. – Х.: Харьковское отд-ние издательства "Экономика" при Харьковском н.-и. экономическом ин-те, 2004. – 212 с.
34. Кожанова Є.П., Отенко І.П. Економічний аналіз. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2005. – 209 с.
35. Конституція України. – К.: Пресса України, 1997.
36. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Товариство "Знання" КОО, 2001. – 378 с.
37. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник. – М.: Вышэйшая шк., 1995. – 415 с.
38. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент: I. Навчальний посібник. II. Збірник вправ. – Л.: Інтелект, 2001. – 258 c.
39. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 223 с.
40. Куліш С.А., Коростишев О.В. Теорія аналізу господарської діяльності: Навч. Посібник / Харківський держ. економічний ун-т. – Х.: ХДЕУ, 1995. – 62 с.
41. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка –Центр, 2002. – 216 с.
42. Лайко П.А., Мних М.В. Фінанси підприємств. – К.: Знання України, 2006. – 428 с.
43. Любушин Н.П., Лещева В.Б. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 471 с.
44. Мельник В.М. Основи економічного аналізу. – К.: Кондор, 2005. – 128 с.
45. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.: Вища школа, 2005. – 278 с.
46. Мец В.О.Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.
47. Мних М.В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах. – К.: Знання України, 2006. – 92 с.
48. Наказ Міністерства Фінансів України “Питання складання фінансової звітності” від 24 лютого 2000 р., № 37.
49. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. – К.: Видавничий дім "Скарби", 2004. – 336 с.
50. Партин Г.О., Білецька Н.П., Тимощук М.Р., Гирик О.С. Фінанси підприємств. – Л.: ЛБІ НБУ, 2005. – 112 с.
51. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с.
52. Поліщук Н.В. Методи аналізу діяльності підприємства // Фінанси України. – 2001. – №1. – С.61-66.
53. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 “Про складання фінансової звітності”.
54. Потій В.З., Бабяк Н.Д., Жолнерчик Г.Ю., Вакуленко Є.В., Невмержицький Я.І. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с.
55. Рогов Г. К., Воробйова І. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник / Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. – Миколаїв: УДМТУ, 2006. – 148 с.
56. Рудюк Л.В. Фінанси підприємств. – К.: Університет "Україна", 2005. – 226 с.
57. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ООО "Новое знание", 2001. – 688 с.
58. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства. – К.: Видавництво Європейського університету, 2006. – 232 с.
59. Сич Є.М. Управлінський аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – К.: Аспект-Поліграф, 2006. – 204 с.
60. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2.вид., доп.і перероб. – Л.: РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 456 с.
61. Славюк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. Посібник. – Л.: Вежа, 2001.– 456 с.
62. Соляник Л.Г. Економічний аналіз. – Д.: Світ, 2005. – 200 с.
63. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – К.: Алерта, 2005. – 486 с.
64. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. – Л.: Новий Світ, 2005. – 319 с.
65. Тарасенко Н.В., Грудзевич У.Я. Економічний аналіз. – Л.: ЛБІ НБУ, 2005. – 411 с.
66. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 580 с.
67. Турило А.М., Терещенко О.А., Темченко А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К.: Фінансова агенція, 1998. – 125 с.
68. Уолш Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. – К.: Наукова думка, 2001. – 367 с.
69. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – І.: Академія ДПС України, 2005. – 459 с.
70. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 436-4.
71. Цигилик І.І. Фінанси підприємств: Навч.- метод. практикум. – І.-Ф.: Світ, 2006. – 177 с.
72. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства. – Л.: Новий світ, 2005. – 268 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
300
Скачать бесплатно 20475.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.