У нас уже 68696 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Шляхи покращення фінансових результатів підприємства сфери послуг
Количество страниц 88
ВУЗ КНЕУ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20477.doc 
Содержание Вступ 3

Розділ 1 Теоретичні основи фінансових результатів підприємства 6

1.1. Поняття про фінансові результати 6

1.2. Система показників фінансових результатів 14

1.3. Управління фінансовими результатами підприємства 21

Розділ 2 Аналіз діяльності підприємства 35

2.1. Загальна характеристика підприємства 35

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 37

2.3. Аналіз фінансових результатів 49

Розділ 3. Вдосконалення управлінням прибутком підприємства 59

3.1. Методика маржинального аналізу і особливості її застосування 59

3.2. Маржинальний аналіз прибутку підприємства ТОВ «Фудмастер» 70

3.3. Обґрунтування заходів щодо підвищення прибутковості підприємства на основі маржинального аналізу. 77

Висновки 85

Список використаної літератури 91

В ринкових умовах фундаментом виживання та основою стабільного фінансового стану підприємства є його фінансовий результат. Метою будь-якої господарської діяльності є отримання прибутку. Прибуток є однією із найважливіших фінансових і економічних категорій, основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності підприємств.

Згідно Господарського Кодексу України підприємства, засновані на приватній і колективній власності, можуть розпоряджатися прибутком свого підприємства та використовувати його за різними напрямками, після відрахування податків і зборів, що регламентовані чинним законодавством.

Ефективне управління фінансами значною мірою визначається рівнем розвитку та забезпечення фінансового менеджменту. Це питання є особливо актуальним сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни в області фінансових відносин, ускладнення ринкової ситуації, постійної зміни зовнішніх і внутрішніх чинників.

Головною задачею фінансових менеджерів і керівників кожного підприємства є отримання прибутку, а також розробка і здійснення заходів для його збільшення. Зрозуміло, що на процес формування прибутку підприємства впливає багато різноманітних факторів – ціни на ринку на конкурентну продукцію, ціни на сировину, рівень заробітної плати та зборів з фонду оплати праці, рівень податку на прибуток та податку на додану вартість, та ще багато факторів. Фінансовий менеджер має приділити увагу кожному чиннику, провести дослідження умов його формування та рівня впливу на результуючий показник прибутку.

Для проведення подібного аналізу та розробки управлінських заходів щодо управління прибутковістю підприємства фінансовому менеджеру необхідно знати та вміти застосовувати на практиці різноманітні методики, зокрема: аналіз рентабельності, аналіз фінансової стійкості, методи маржинального аналізу та багато інших. Всі ці методики були розроблені зарубіжними вченими, а також описані в теорії у вітчизняних авторів підручників. Серед зарубіжних авторів слід виділити праці таких вчених як Брігхем Євхен Ф., Шим Джей К, Сігел Джоел Г., Стоянова О. С.,

Балабанов І. Т., Бланк І. А., Бикова Є. В. та ін. Також питання управління прибутком та заходи з підвищення фінансових результатів досліджувались і вітчизняними авторами - Кірейцев Г. Г., Виговська Н. Г., Кіндрацька Галина Іванівна, Білик Микола Сергійович, Лахтіонова Л.А. Поддєрьогін А.М. та ін.

Проведення аналізу умов отримання прибутку підприємством, аналізу чинників фінансового результату, дослідження напрямків збільшення прибутковості є важливою для підприємства і завжди актуальною задачею фінансового менеджера. Саме дослідженню особливостей управління фінансовими результатами підприємства, особливостей застосування різних засобів аналізу фінансових результатів та їх планування присвячена дана розробка. Актуальність теми пов‘язана із наявною потребою організації фінансового аналізу на сучасних підприємствах та використання інформації про результати аналізу фінансових результатів підприємства при прийнятті управлінських рішень, при формуванні заходів про підвищення фінансової стійкості підприємства.

Метою даної дипломної роботи є розгляд економічної сутності фінансового результату підприємства, факторів його формування, методики аналізу фінансових результатів підприємства, а також проведення аналізу діяльності ТОВ „Фудмастер” та розробка шляхів підвищення його прибутковості.

Для досягнення цієї мети необхідно розглянути такі завдання:

- розглянути теоретичні основи формування фінансового результату підприємства;

- розглянути методику аналізу та управління формуванням фінансового результату;

- проаналізувати основні фінансово - економічні показники діяльності ТОВ „Фудмастер”;

- проаналізувати фінансовий стан ТОВ „Фудмастер”;

- провести аналіз формування фінансових результатів ТОВ „Фудмастер”;

- визначити шляхи підвищення прибутковості підприємства.

Об'єктом дослідження даної роботи є ТОВ „Фудмастер”.

Предметом є проблеми управління фінансовими результатами підприємства.

При написанні роботи використовувались методи наукового дослідження, пізнання, аналізу, синтезу, індукції і дедукції, а також методи фінансового та економічного аналізу, показники динаміки, показники структури, відносні та абсолютні показники, метод коефіцієнтів.

Під час написання роботи використовувалась наукова література вітчизняних та зарубіжних вчених, статті періодичного друку, законодавчі нормативні акти, дані обліку і звітності досліджуваного підприємства.

В результаті проведеного у дипломній роботі дослідження можна зробити наступні висновки.

В першому розділі було проведено дослідження літературних джерел та визначено зміст економічної категорії прибуток. У Господарському кодексі України зазначено, що прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності підприємств. Фінансовий результат може існувати у вигляді одного з двох протилежних показників: прибутку (позитивного результату) і збитку (негативного результату). Якщо на кінець фінансового періоду підприємство отримало збиток – це може призвести до фінансової скрути, падіння ліквідності, скорочення виробництва або навіть поставити підприємство під загрозу банкрутства.

Для підприємства прибуток - одне з основних джерел фінансових ресурсів, формування централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів. За рахунок прибутку формуються в значному обсязі бюджетні ресурси держави, здійснюється фінансування розширення підприємств, соціально-культурних заходів, матеріальне стимулювання працівників тощо. У цьому зв'язку в отриманні прибутку мають бути зацікавлені не тільки трудові колективи підприємств, а й держава.

Розрахунок кінцевого фінансового результату – чистого прибутку (збитку) здійснюється у такій послідовності:

1) розрахунок валового прибутку;

2) розрахунок фінансового результату від операційної діяльності;

3) розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності;

4) розрахунок фінансового результату від надзвичайної діяльності;

5) розрахунок чистого прибутку (збитку).

Управління прибутком підприємства розподіляється на дві важливі підсистеми:

1) управління формуванням прибутку;

2) управління розподілом прибутку.

Процес управління формуванням прибутку містить етапи його аналізу в передплановий період і прогнозування обсягів та оптимального складу його формування у плановому періоді. Основними типовими елементами аналізу прибутку підприємства в передплановий період виступають: аналіз загальної суми прибутку і показників рентабельності в динаміці; визначення складу загальної суми прибутку за основними його видами; аналіз основних напрямів використання прибутку з метою оцінки достатності прибутку звітного періоду у фінансовому забезпеченні розвитку підприємства та ін. Прогнозування прибутку підприємства проводиться лише в рамках його звичайної діяльності в розрізі визначення сум прибутку від операційної діяльності, фінансових операцій та іншої звичайної діяльності.

Управління розподілом прибутку підприємства передбачає вирішення таких завдань:

1) забезпечити збільшення абсолютної суми прибутку після сплати податку на прибуток;

2) забезпечити збільшення абсолютної суми чистого прибутку підприємства;

3) визначення оптимального співвідношення у використанні чистого прибутку на споживання і накопичення;

4) визначення оптимального розміру прибутку, який спрямовується на виплату дивідендів.

В результаті проведеного у другому розділі роботи аналізу можна зробити наступні висновки. Об‘єктом дослідження виступало підприємство ТОВ «Фудмастер» - мережа ресторанів, кафе та піцерій. До керуючої ланки компанії входять висококваліфіковані спеціалісти в сфері фінансів, управління НК, маркетингу, реклами, будівництва, ІТ технологій. Мета компанії „Фудмастер" - розвиток та впровадження нових направлень та лідерські місця в області ресторанного бізнесу. Але головна задача - це гостинність, повага, ввічливість, якісне обслуговування та турбота про кожного відвідувача.

Проведений аналіз показників фінансової стійкості показав, що

ТОВ „Фудмастер” не має фінансової стійкості. Підприємство має завеликий обсяг позикового капіталу. Необхідно розробляти заходи щодо його скорочення, інакше можливий кризовий фінансовий стан і загроза банкрутства.

Коефіцієнт фінансової автономії показує питому вагу власного капіталу в загальному його обсязі. Автономним підприємство може вважатися, коли власний капітал складає більше ніж 50% капіталу. На ТОВ „Фудмастер” у 2005 році цей показник складав лише 0,26, а к 2007 року трохи збільшився до 0,29. Коефіцієнт заборгованості показує, що у 2005 році 74% активів було профінансовано за рахунок позикових коштів, що більше за нормативне значення і має негативну оцінку. За 2006-2007 роки коефіцієнт так і не прийшов до норми.

Аналіз ліквідності показав, що підприємство має помірну платоспроможність. Баланс не можна вважати абсолютно ліквідним, адже найбільш ліквідні активи не перекривають суми найбільш термінових зобов'язань. Але, слід відмітити, що повільнореалізовуваних активів вистачить на перекриття як короткострокових так і найбільш термінових зобов'язань. Таким чином, можна зробити висновок про помірну платоспроможність балансу підприємства.

У 2007 році коефіцієнт покриття складав 1,03, тобто підприємство могло погасити свою заборгованість за термін до одного року на всі 100%, то в 2006 році цей коефіцієнт складав 0,84, тобто підприємство могло погасити повністю лише 84% зобов‘язань, що говорило про низьку ліквідність і платоспроможність.

Миттєво в 2007 році підприємство може погасити 16% своїх зобов‘язань. Цей показник значно зріс за період 2005-2007 рік, що можна позитивно розцінювати. Підприємство ТОВ „Фудмастер” для фінансування поточної діяльності значно використовує позикові засоби, але має достатню ліквідність.

Показники оборотності активів підприємства знизились, що є негативним фактом, якщо знижується оборотність активів потрібно більше коштів на їх фінансування. Потрібно підвищувати оборотність активів з метою відволікання зайво профінансованих позикових коштів.

Рівень рентабельності за маржинальним доходом та операційним прибутком збільшилась, так у 2006 році 1 гривня виручки приносить 16 коп. маржинального доходу та 2 копійки операційного доходу. У 2007 році рентабельність за маржинальним доходом зросла на 2% та склала 19%. Рентабельність за операційним прибутком не змінилась у 2007 р. Рентабельність за чистим прибутком підприємства знизилась на 13% з 2005 року і склала лише 1% у 2006-2007 році.

Поріг рентабельності підприємства складає 56726,31 тис. грн. у 2007 році, що означає – для покриття всіх витрат підприємству необхідно продавати продукції не менше ніж на 56726,31 тис грн. на рік (в такому разі рентабельність підприємства буде нульовою). Так як підприємство реалізувало продукції на дещо більшу суму (68092,50 тис. грн.), у нього з'являється запас фінансової стійкості на 11366,19 тис. грн. Тобто тільки при зниженні продажу продукції за рік на 84,16% підприємство не отримає прибутки. Запас фінансової стійкості зменшився на 1,64% у 2007 році або на 356,66 тис. грн.

В результаті проведених розрахунків показників рентабельності можна сказати, що показники рентабельності підприємства ТОВ „Фудмастер” невисокі, ділова активність знижується, фінансовий стан – нестійкий.

Наприкінці розділу розраховано недоотриманий підприємством прибуток у зв‘язку із зниженням оборотності капіталу.

В результаті проведеного у третьому розділі дослідження можна зазначити наступне. На початку розділу було наведено визначення маржинального аналізу та основних засад його проведення. маржинальний аналіз грає велику роль в обґрунтуванні фінансових управлінських рішень в бізнесі. Його методика якого базується на вивченні співвідношення між трьома групами важливіших економічних показників: витратами, обсягом виробництва продукції і прибутком, і прогнозування величини кожного з цих показників при заданому значенні інших.

Аналіз взаємозв'язку "витрати — обсяг — прибуток" (Cost — Volume — Profit Analysis) — метод системного дослідження взаємозв'язку витрат, обсягу діяль¬ності та прибутку підприємства з метою визначення:

- обсягу продажу, що забезпечує відшкодування всіх витрат і отримання бажаного прибутку;

- величини прибутку за певного обсягу продажу;

- впливу зміни величини витрат, обсягу та ціни реалізації на прибуток під¬приємства;

- оптимальної структури витрат.

Маржинальний аналіз (аналіз беззбитковості) широко використовується в країнах із розвиненими ринковими відносинами. Він дозволяє вивчити залежність прибутку від невеликого кола найбільш важливих параметрів і на основі цього управляти процесом формування його величини.

Проведений маржинальний аналіз за даними ТОВ „Фудмастер” показав наступні результати. Підприємству ТОВ „Фудмастер” при інших рівних умовах для досягнення точки беззбитковості потрібно надати послуг у власних закладах на суму не менше 56782,11 тис. грн. Для того щоб отримати операційний прибуток у сумі 800 тис. грн. в закладах ТОВ „Фудмастер” потрібно надати послуг харчування на суму 60992,6 тис. грн. (розраховували чисту виручку, без ПДВ). Для отримання чистого прибутку в сумі 800 тис. грн. виручка ТОВ „Фудмастер” має скласти 62396,1 тис. грн.

Далі було проведено аналіз чутливості прибутку. При зміні виручки ТОВ „Фудмастер” на 10% його прибуток зросте на 59,9%. Слід відмітити, що значення фактора операційного важеля на підприємстві значно високе. При зростанні виручки ТОВ „Фудмастер” на 5%, а постійних витрат на 700 тис. грн. отримаємо зростання прибутку підприємства на 593,8 тис. грн. При підвищенні цін на послуги харчування у закладах ТОВ „Фудмастер” і зниженні попиту на 10% підприємство отримує прибуток менший ніж фактично отриманий у 2007 році – 2048,71 тис. грн. Таким чином, можна відзначити, що підвищення цін в такому обсязі не дасть позитивного ефекту, підприємство загубить частину прибутку.

Також у розділі було надано рекомендації щодо трьох напрямків підвищення прибутку підприємства ТОВ „Фудмастер”:

1) не змінюючи обсяги виробничих потужностей та кількості персоналу, збільшити обсягши реалізації у вже існуючих закладах. Для підвищення обсягів продажу у закладах громадського харчування ТОВ „Фудмастер” слід використовувати маркетингові заходи. Так додаткова програма стимулювання збуту або рекламна компанія дадуть можливість отримати додаткових споживачів.

2) збільшити обсяги продаж за рахунок відкриття нових закладів громадського харчування. На даний момент у стані фінансової кризи отримати позику в банку складно – треба мати найліпші фінансові показники, і щонайменше ризикові проекти. Додаткові залучені кошти погіршать показник фінансової автономії та інші показники фінансового стану, отже на даний момент підприємству ці заходи проводити не рекомендується.

3) проводити контроль витрат підприємства та виявлення резервів їх зниження. Ці заходи можуть призвести до зниження рівня постійних або змінних витрат, що потягне за собою зростання прибутку. На основі зарубіжного досвіду можна порекомендувати декілька заходів щодо підвищення контролю за витратами ТОВ „Фудмастер” – це може бути впровадження системи контролінгу на підприємстві, системи бюджетування.
Список литературы Господарський Кодекс України

2. Закон України „Про господарські товариства” №1576 від

19 вересня 1991. (зі змінами і доповненнями)

3. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 року № 168/97-ВР із змінами і доповненнями.

4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 року №283/97-ВР зі змінами і доповненнями.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року №87 із змінами і доповненнями.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року №87 зі змінами і доповненнями.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 зі змінами і доповненнями.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 зі змінами і доповненнями.

9. Андрєєва Галина Іванівна. Економічний аналіз: навч.-метод. посібник. — К. : Знання, 2008. — 263с.

10. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для сам. вивчення дисципліни. -2-ге видання випр. і доп. –К.: Знання-Прес, 2006. -287 с.

11. Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю: Підручник, -К.: МАУП, 2004. –440 с.

12. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 384 с.

13. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. — 2-е изд., перераб. и доп. — К. : Эльга, 2004. — 655с.

14. Брігхем Євхен Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер.з англ. / Державний національний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. Кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту. — К. : ВАЗАКО, 1997. — 1000с.

15. Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. Фінанси підприємств: Навч. посібник. –К.: ЦНЛ, 2007. -271 с.

16. Герасимчук З.В. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб./

З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. -Луцьк: Надстир’я, 2004.-520 c..

17. Голов С.Ф. Управлінський облік – К.: Лібра, 2003. - 704 с.

18. Гриньова Валентина Миколаївна, Коюда Віра Олексіївна. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — 3.вид., перероб., доп. — Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. — 432с.

19. Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – 3-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 160 с.

20. Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем. — М.: Финансы и статистика, 2001. — С. 182.

21. Демко М.Я.. Система показників, які характеризують фінансовий стан підприємства // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : Збірник наукових праць/ Ред. В.В. Прядко. -Чернівці. -2002

Вип.7 : Економічні науки. -2006.- с.19-21

22. Добровський В. М., Гнилицька Л. В., Коршикова Р. С. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ За ред. В. М. Добровського. — К.: КНЕУ, 2003. — 235 с.

23. Економіка підприємства: Навч. посібник / Єрмаков О.Є.,

Бондур Н.М., Калина А.В. та ін. Університет Україна, 2005. –248 с.

24. Економіка підприємства: Навч. посібник / За заг. ред. П.В.Круша, В.І. Подвігідної, Б.М.Сердюка. –К.: Ельга-Н, КТН, 2007. -780 с.

25. Економіка підприємства: Навчальний посібник / В.С.Рижиков, В.А.Панков, В.В.Ровенська, Є.О.Підгора. –К.: ВД «Слово», 2004. -272 с.

26. Економіка підприємства: Підр. / За ред. А.В.Шегди. –К.: Знання, 2006. -614 с.

27. Економічний аналіз: Навч.пос. / М.А.Болюх, В.З.Бурчевський,

М.І. Горбаток та ін.; За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г.Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.

28. Економічний аналіз: Навч. посібник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.

29. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – 2-ге видання, стереотип. - К.: МАУП, 2001. –152 с.

30. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 263 с.

31. Кіндрацька Галина Іванівна, Білик Микола Сергійович, Загородній Анатолій Григорович. Економічний аналіз: підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 487с.

32. Кірейцев Г. Г., Виговська Н. Г., Петрук О. М., Александрова М. М., Бардаш С. В. Фінансовий менеджмент: Посібник для студ. вищ. навч. закладів / Житомирський інженерно-технологічний ін-т. — Житомир, 2001. — 431с.

33. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства – К.: Знання, 2002

34. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : Підручник/

Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-518 c..

35. Краснова В.В. Фінансовий менеджмент підприємства : Навч. посібник/ В.В. Краснова, Б.О. Жнякін. -Донецьк: Альфа-прес, 2005.-208 c..

36. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.

37. Лукша П. Как сократить издержки // Журнал "Генеральный директор", №6, 2006

38. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту : Навч. посібник/ І.Ю. Матюшенко. -К.: Центр навчальної літератури, 2003.-220 c..

39. Моргулець О.Б.. Фінансовий контролінг в системі управління підприємством //Вісник Київського інституту бізнесу та технологій/ Упоряд. Р.О. Язиніна. - К.: Київський ін-т бізнесу та технологій. -2004

Вип.1(2). -2005.- с-187-190.

40. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів – К.: Вища школа, 2003 р.

41. Островська О. Модель ідентифікації стійкості фінансового стану підприємств будівельних матеріалів: суть та необхідність розробки/

О. Островська // Ринок цінних паперів України. -2003. -№9-10. - C. 37-44.

42. Павліковський А.М., Вакуленко Є.В., Комаров А.А, Ліквідність і платоспроможність підприємницьких структур // Фінанси підприємств. –

№ 6. – 2002. – с.127-130.

43. Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємст. 3-ге вид., перероб. та доп.– К.: КНЕУ, 2000. – 345с.

44. Примак Т.О. Економіка підприємства: навч. посіб. – К.: Вікар., 2002. – 176 с.

45. Протопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємства: навч. посіб. – К.:ЦУЛ, 2002. – 220 с.

46. Проценко Н. Б. Методологічні аспекти оцінки економічної стійкості підприємств/ Н. Б. Проценко // Регіональна економіка. -2007. -№ 2. - C. 86-94.

47. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ. - 2004 р. - 512 с.

48. Ситник Людмила Степанівна. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник для студ. еколномічних спец. вищ. гавч. закладів / Донецький національний ун-т. — Донецьк : ДонНУ, 2005. — 368с.

49. Стоянова Елена Семеновна, Балабанов Игорь Тимофеевич, Бланк Игорь Александрович, Быкова Екатерина Викторовна, Ващенко Татьяна Владимировна. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Менеджмент", "Бухгалтерский учет и аудит" / Финансовая академия при Правительстве РФ; Академия менеджмента и рынка {Москва} ; Институт финансового менеджмента {Москва} / Елена Семеновна Стоянова (ред.). — 5.изд., перераб. и доп., (юбилейное) — М. : Перспектива, 2000. — 656с.

50. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. посібник/ Р.А. Слав’юк. -3-є вид., переробл., і доп.. -К.: Центр навчальної літератури, 2004.-460 c..

51. Соловйова Н.І. Основні компоненти фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств/ Н.І. Соловйова // Економіка АПК. -2004. -№7. - C. 81-89.

52. Старостіна А. О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл., які навч. за освітньо-професійною програмою спеціаліста з напряму "Економіка і підприємництво" / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К. : Кондор; ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2004. — 200с.

53. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — 2-ге вид., перероб. і доп./ . Р. Романенко, С. Я. Огород¬ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.

54. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. — 4-те вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 571 с.

55. Фінансовий аналіз : Навч. посібник/ С.Я. Салига, Н.В. Дацій,

С.О. Корецька . -К.: Центр навчальної літератури, 2006.-210 c..

56. Фінансовий аналіз : Навчальний посібник/ М.Д. Білик,

О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. -К.: КНЕУ, 2005.-

589 c..

57. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник/ Ред.Г.Г.Кірейцев. -3-є вид., переробл. і доп.. -К.: Центр навчальної літератури, 2004.-531 c..

58. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник. 2-ге видання перероблене і доповнене. –К.: МАУП, 2004. –328 с.

59. Фінансовий менеджмент : Підручник/ М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Невмержицька; Кер. кол. авт. А.М. Поддєрьогін. -К.: КНЕУ, 2005.-

536 c..

60. Череп А.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005 – 410 с.

61. Шелудько Валентина Миколаївна. Фінансовий менеджмент: Підручник. — К. : Знання, 2006. — 439с. — (Серія "Вища освіта

XXI століття"). — Бібліогр.: с. 432-435.

62. Шим Джей К, Сигел Джоэл Г. Финансовый менеджмент: Пер. с англ.. — М. : Информ.-изд. дом "Филинъ", 1996. — 400с.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
264
Скачать бесплатно 20477.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.