У нас уже 21799 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Аналіз валютних операцій на прикладі банка
Количество страниц 99
ВУЗ Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 2053.doc 
Содержание Вступ 3
Розділ 1. Організація неторгових валютних операцій комерційного банку 6
1.1 Валютний ринок та його структура 6
1.2 Валютний курс та фактори, що на нього впливають 17
1.3. Поняття валютних операцій та їх класифікація 30
Розділ 2. Аналіз управління неторговими валютними операціями у ТОВ „Укрпромбанк” 39
2.1 Фінансовий стан та результати діяльності банку 39
2.2 Діяльність ТОВ „Укрпромбанк” на валютному ринку 47
2.3 Методи управління неторговими валютними операціями 55
2.3.1 Обмінні операції з готівковою іноземною валютою 55
2.3.2 Організація роботи щодо обслуговування фізичних осіб пластиковими картками та дорожніми чеками міжнародних платіжних систем 59
Розділ 3. Валютна політика та валютне регулювання. 64
3.1 Становлення системи валютного регулювання в Україні 64
3.2 Валютне обмеження та валютні ризики 71
3.3 Валютне регулювання щодо здійснення неторгових операцій в Україні 80
Висновок 88
Список використаної літератури 91


Вступ

Актуальність теми. Розвиток комерційної діяльності банків пов'язаний із розширенням банківських послуг для клієнтури. Сучасні банки західних країн можуть надавати сотні різноманітних послуг юридичним та фізичним особам і отримувати найбільшу частку доходів від здійснення цих операцій. Характерною в цьому аспекті є діяльність одного із найбільших банків Англії - «Barclays». Понад 95% доходів банк отримує за послуги, які надає своїм клієнтам [5, c. 135].
Як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, на даний час комерційні банки пропонують своїм клієнтам великий діапазон послуг, пов’язаних із задоволенням їхніх фінансових потреб. За деякими оцінками комерційні банки європейських країн виконують понад 100 видів операцій з обслуговування клієнтури, банки США – понад 150, а фінансово-кредитні установи Японії – близько 300 видів [5, с.142]. Згідно з прогнозами, в умовах загострення конкуренції комерційні банки будуть змушені все більше уваги приділяти реалізації високоякісних фінансових послуг, як торгового так і неторгового характеру, з врахуванням спеціальних потреб клієнтів. Банки активніше виконуватимуть функції агентів з торгівлі такими послугами. Завдяки чіткішій диференціації груп споживачів за інтересами стане можливим більш обґрунтовано пропонувати банківські продукти, здійснювати додаткове обслуговування. Крім того, не може не залишатися поза увагою керівництва банку тенденція підвищення не кількості, а якості банківських продуктів, яка підсилюється сьогодні на міжнародних фінансових ринках. Про це свідчить розробка і застосування індексу задоволеності клієнтів як американськими, так і європейськими банками, створення систем управління якістю у банках
Ряд фахівців у галузі банківської справи, зокрема С. Аржевітін, прогнозуючи ситуацію на ринку банківських послуг на початку ХХІ століття, пише, що “в Україну дуже швидко приходять нові банківські послуги. Попри крихітний розмір цього сегмента ринку за якихось рік-два клієнти вже не визнаватимуть банків, у арсеналі яких бракує нових технологій”[65, c.15]. Отже, можна зробити висновок, що послуги неторгового характеру, з плином часу, будуть займати все більше питому вагу у загальній кількості послуг, що комерційні банки пропонують своїм клієнтам. Таким чином, актуальність проблеми управління неторговими послугами комерційного банку на сьогодення важко переоцінити.
Мета дослідження – обґрунтування необхідності нового підходу до управління таким банківським продуктом як неторгові послуги.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
• дослідження теоретичних аспектів організації неторгових операцій комерційним банком;
• аналіз стратегій управління неторговими операціями на матеріалах діючого вітчизняного банку;
• визначення шляхів покращення управління неторговими операціями в комерційному банку;
• напрацювання рекомендацій щодо вдосконалення процесу надання неторгових операцій в ТОВ „Укрпромбанк”.
Предметом дослідження є процес управління неторговими операціями в комерційному банку.
Об’єктом дослідження є особливості організації управління неторговими операціями в ТОВ „Укрпромбанк”.
Інформативною базою дослідження є праці вітчизняних фахівців в галузі банківської діяльності, матеріали спеціалізованої періодичної преси, нормативно-правові акти з регламентації банківської діяльності в Україні.
Методи дослідження. Для розв’язання визначених завдань, досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: методи системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, методи порівняльного аналізу, методи прямого структурного аналізу, моделювання.
Структура робота. Дипломна робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження. Окреслюється методологічна та теоретична база дослідження, методи дослідження. Основна частина присвячена дослідженню науково-теоретичної основи управління неторговими операціями в комерційному банку. У висновках сформульовано основні результати дипломного дослідження.
Список литературы Висновок
Підсумовуючи наведений матеріал в даній дипломній роботі зрезюмуємо основні положення дослідження. До неторгових операцій відносяться операції по обслуговуванню клієнтів, не пов'язані із проведенням розрахунків по експорту й імпорту товарів і послуг клієнтів банку, рухом капіталу. Уповноважені банки можуть надавати наступні операції неторгового характеру:
• купівля і продаж готівкової іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті;
• інкасо іноземної валюти і платіжних документів у валюті;
• здійснювати випуск і обслуговування пластикових карток клієнтів банку;
• проводити оплату дорожніх чеків іноземних банків;
• оплату грошових акредитивів і виставляння аналогічних акредитивів.
Неторгові операції, у розрізі окремих видів, одержали широке поширення для надання клієнтам більш широкого спектра банківських послуг, що відіграє немаловажне значення в конкурентній боротьбі комерційних банків за залучення клієнтури. Без операцій, а саме, випуску пластикових карт, здійснення переказів за кордон, оплати і виставляння акредитивів, купівлі дорожніх чеків, практично неможлива повсякденна робота з клієнтами.
Хоча останні дві операції не одержали широкого поширення. Випуск і обслуговування пластикових карток - одна з відносно нових операцій, що дає можливість зайняти ще вільні „ніші ринку” по даному виді операцій, залучити додаткових клієнтів і удержати старих клієнтів, підняти престиж банку і зайняти більш високе положення в конкурентній боротьбі між банками. Операція купівлі і продажу готівкової валюти є однієї з основних операцій неторгового характеру. Діяльність обмінних пунктів комерційних банків служить рекламою банку, засобом залучення клієнтів у банк, і, саме головне, приносить реальний доход комерційному банку.
В дипломній роботі було досліджено стратегію та методологію управління неторговими валютними операціями ТОВ „Укрпромбанк”.
ТОВ „Укрпромбанк” створено у 1989 році. Банк є повноправним членом Першої фондової торгової системи, асоційованим членом Міжнародної платіжної системи MasterCard International та афілійований член Міжнародної платіжної системи Visa International. Банк є корпоративним членом УкрСВІФТ та міжнародної організації S.W.I.F.T/ SCRL.
Зобов'язання банку на більш як 90% сформовані за ра¬хунок коштів клієнтів до запитання. Дешеві зобов'язання ста¬новлять основу ресурсної бази банку, тобто даний банк не несе значних витрат при сплаті процентів. Частка строкових депозитів — 0,61%, а міжбанківського кредиту — 1,18%.
Аналіз зобов'язань свідчить про те, що банк не має надійної бази кредитних ресурсів і наражається на великий ри¬зик, вкладаючи такі кошти в кредити.
Загалом фінансовий стан банку можна охарактеризувати як стабільний. Щодо рекомендацій банку, то тут хотілося б відмітити про необхідність зміни політики стосовно ресурсної бази (слід вишукати більш надійні джерела ресурсів ніж поточні рахунки клієнтів).
ТОВ „Укрпромбанк” активно здійснює операції на міжбанківському валютному ринку України, а також надає своїм клієнтам повний спектр міжнародних валютних послуг: операції з купівлі-продажу валют на основі попиту та пропозиції учасників торгівлі, здійснює свої вклади в іноземні банки Європи та США.
В своїй діяльності ТОВ „Укрпромбанк” пропонує власним клієнтам здійснення міжнародних переказів за допомогою інкасо та акредитивів. в даному банку відкрито 44 кореспондентських рахунків у банках далекого зарубіжжя та в 12 банках країни СНД та Балтії, то відбувається і збільшення міжнародних розрахунків. Також для здійснення операцій в Україні дев’ятьом зарубіжним банкам в ТОВ „Укрпромбанк” відкрито 10 рахунків. Найбільші обсяги розрахунків здійснюються через ряд іноземних банків: Дойче банк, Комерц банк, Дрезднер банк, Кредит Свісс Ферс Бостон, ЮБС АГ та у багатьох інших банках. Для оперативного безперебійного здійснення розрахунків та з метою диверсифікації ризиків у 2005 році мережу кореспондентських рахунків НОСТРО збільшено на шість рахунків.
В ТОВ „Укрпромбанк” управлінням неторговими валютними операціями займається валютне управління банку. Специфіка неторгових валютних операцій припускає врахування банками у своїй стратегії і тактиці, крім розглянутих у роботі аспектів, такі як: рух валютних курсів, державну грошово-кредитну політику і державне регулювання. Нагальна потреба їхньої розробки підтверджує і досить великий закордонний досвід, що українські банки можуть використовувати як допоміжний матеріал у процесі своєї діяльності.
Що стосується удосконалення стратегії ТОВ „Укрпромбанк”, то тут нам би хотілося звернути увагу керівництва банку на необхідність проведення якісного аналізу ринкової кон’юнктури перед напрацюванням відповідних напрямків розвитку банківського продукту. Так, привабливість банківського продукту неторгового характеру банків-конкурентів можна оцінити, розробивши балову систему оцінки. Банківські маркетологи повинні визначити попит з боку клієнтів у залежності від антуражу.
При плануванні стратегії управління неторговими валютними операціями фахівці банку не повинні вступати в конкурентні ігри, поки не зрозуміють, яке місце в даному секторі ринку повинний зайняти банк. Ціль аналізу ринкової обстановки і її тенденцій - визначення своєї ніші. В ідеалі ми повинні точно спрогнозувати, якою буде економічна обстановка, подивившись на адекватні показники рентабельності за минулі роки і тенденції, закладені в попередні періоди.
Тактика дій ТОВ „Укрпромбанк” повинна включати розробку ринкового набору компонентів таким чином, щоб задовольнити потреби цільової групи реальних і потенційних клієнтів (сегмента ринку), реалізувати намічені задачі і досягти намічених показників.
Навіть у такому невеликому банку як ТОВ „Укрпромбанк” можливості для розробки програми дій широкі. Було б занадто претензійно заявляти, що є процедура чи формула, що гарантує успіх у формулюванні стратегії чи тактики. Найбільш придатна програма дій повинна бути заснована на реаліях нашого ринкового положення.1. Закон України № 2121-3 від 7.12.2005 р. „Про банки і банківську діяльність”
2. Декреті КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р.
3. Інструкція НБУ від 28.08.2005 №368 Про порядок регулювання діяльності банків в Україні.
4. Інструкція НБУ "Про відкриття, ведення, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті" від 12.11.2005 р. №492.
5. Інструкція "Про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України", затверджена Постановою Правління НБУ № 283 від 12.07.2005
6. Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону валюти, затверджені Правлінням НБУ від 17 січня 2005 року №18
7. Правила надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав, банківських металів і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків та банківських металів, затверджені постановою Правління Національного банку від 9 липня 1997 р. № 227
8. Александрова Н.Г., Александров Н.А. Банки и банковская деятельность для клиентов. Санкт-Петербург: Питер, 2004, 224 с.
9. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики. Київ: КНЕУ, 2004, 276 с.
10. Анализ деятельности коммерческого банка /АОЗТ "Вече". АО "Московское финансовое объединение", под. общ. ред. С.И. Кумок, 1994, - 400 с.
11. Антонов В.А. Мировая валютная система и международные расчеты. Москва: ТЕИС, 2005, 193 с.
12. Артемкина И.Г., Афанасьева Н.А., Барковский Н.А., Третьюхина Е.А. Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч.1. Акредитив. Москва: АО "Консалтбанкир", 1994, 120 с.
13. Ачкасов А.И. Типы валютных операций и другие виды сделок на международных денежных рынках. Москва: АО "Консалтбанкир", 1994, 62 с.
14. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005, 687 с.
15. Балабанов И.Т. Банковское дело. Санкт-Петербург: Питер, 2005, 304 с.
16. Баринов Э.А., Хмыз О.В. Рынки: валютные и ценных бумаг. Москва: "Экзамен", 2005, 608 с.
17. Барковский Н.А., Крынецкая О.А., Клепикова Т.В., Третьюхина Е.А. Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч.2. Инкассо. Перевод. Москва: Издательство АО "Консалтбанкир", 1994, 80 с.
18. Барковский Н.А., Саенко Л.В., Миронюк М.А., Третьюхина Е.А. Международные расчеты по коммерческим операциям. Ч.3. Определение оптимальных форм и условий расчетов. Типовые условия платежей по экспорту и импорту. Гарантии. Москва: АО "Консалтбанкир", 1994, 96 с.
19. Батракова Л. Г. Экономический анализ деяльности коммерческого банка: Учебник для вузув. - М.: Изд. Корпорация "Логос", 1998, - 344 с.
20. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеэкономической деятельности. Особенности менеджмента. Санкт-Петербург: Издательство "Лань", 2005, 448 с.
21. Бендина Н. Международные валютно-кредитные отношения. Москва: "Издательство "ПРИОР", 2004, 112 с.
22. Бендина Н.В. Организация и техника внешнеэкономических операций (конспект лекций). Москва: "Издательство ПРИОР", 2005, 160 с.
23. Біленчук П.Д., Диннік О.Г., Лютий І.О., Скороход О.В. Банківське право: українське та європейське. Київ: Атіка, 1999, 400 с.
24. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси. Київ: Зання-Прес, 2004, 311 с.
25. Бровков С.М., Руденко Л.В. Валютно-фінансові механізми в міжнародномубізнесі: світовий досвід та українська практика. Київ: ТОВ "Агенство "Україна", 2005, 380 с.
26. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность . Киев: Сирин, 2005, 196 с.
27. Бункина М.К., Семенов А.М. Основы валютных отношений. Москва: Юрайт 2005, 192 с.
28. Валютний портфель (Книга финансиста, книга коммерсанта, книга банкира. / отв.ред. Платонова Е.Д., Рубин Ю.Б.. - М.: "Соминтэк", 1995, - 681 с.
29. Васюренко О.В. Банківський менеджмент. Київ: Видавничий центр "Академія", 2005, 320 с.
30. Васюренко О.В. Банківські операції. Київ: Товариство "Знання", КОО, 2005, 255 с.
31. Вступ до банківської справи. /Под ред. Савлука М. И., Київ, Лібра, 1998, - 344 с.
32. Гальчинський А. Теорія грошей. Київ: Основи, 1998, 415 с.
33. Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005, 671 с.
34. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. Москва: "Консалтбанкир", 2004, 624 с.
35. Гіл Ч.В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. Київ: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2005, 856 с.
36. Головач А.В., Захожай В.Б, Головач А.В. Банківська статистика. К,:Українсько-фінський інститут менеджменту та бізнесу, 1998. – 192с.
37. Гольцберг М.А., Воронова А.В. Международная торговля. Киев: BHV, 1994, 480 с.
38. Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций. Москва: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2005, 592 с.
39. Дахно І.І. Ботрук Ю.А. Міжнародна економіка. Київ: МАУП, 2004, 216 с.
40. Дэниелс Д.Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. Москва: "Дело Лтд", 1994, 784 с.
41. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент в комерційному банку. Київ, Знання, 1997, - 340 с.
42. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках. Київ: Т-во "Знання", 1997, 172 с.
43. Звонова Е.А. Международное внешнее финансирование в современной экономике . Москва: ОАО "НПО "Экономика", 2005, 324 с.
44. Иванов В.В. Анализ надежности банка. М. Рус. Деловая литература, 1996, - 320 с.
45. Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро- и макроуровень). Учебно-методическое пособие. - К.: МАУП, 1997,- 272с.
46. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа, - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989, -255 с.
47. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент. Київ: Основи, 1999, 671 с.
48. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Київ: Знання-Прес, 2004, 384 с.
49. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд. перераб. И доп. -М.: "Финансы и статистика", 1997, -512 с.
50. Ковальчук Г,Г., Коваль М.М, Ліквідність комерційних банків: Навчальний посібник. - К,: Знання , КОО, 1996. – 120с.
51. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств . Київ: Видавничий дім "Скарби", 2005, 336 с.
52. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Київ: Знання-Прес, 2004, 406 с.
53. Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. Київ: НДФІ, 2005, 376 с.
54. Костіна Н.І. Гроші та грошова політика. Київ: НІОС, 2005, 224 с.
55. Кочетков В.Н. Аналіз банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект. – К.: МАУП, 1999. –192 с.
56. Кочетков В.М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти . Київ: КНЕУ, 2004, 238 с.
57. Кравченко Л.М., Шапошников О.О. Валютне регулювання і валютний контроль в Україні. Київ: Київський національний торгово-економічний ун-т, 2005, 102 с.
58. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Москва: Финансы и статистика, 2005, 608 с.
59. Лаврушин О.И. Банковское дело. Москва: Финансы и статистика, 2005, 672 с.
60. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. М.: Приор, 1997, - 160 с.
61. Масленченков Ю.С. "Финансовый менеджмент в коммерческом банке: Кн.2 : Технологический уклад кредитованая. - М.: "Перспектива", 1996, - 191 с.
62. Масленченков Ю.С. "Финансовый менеджмент в коммерческом банке: фундаментальный анализу. - М.: "Перспектива", 1996, - 160 с.
63. Мороз А.М., Савлук М.І., Пуховкіна М.Ф. . Банківські операції. Київ: КНЕУ, 2004, 476 с.
64. Операції комерційних банків / Р. Котовська, В.Ричаківський та ін. – 3-тє вид. – К.: Алеута; Львів: ЛБІ НБУ, 2005. – 500с.
65. Основы банковского дела под ред. Мороза А.Н. – К.: Либра, 1994, - 330с.
66. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Инфра-М. 1996, - 425 с.
67. Парасій-Вергуненко І.М. «Методичні аспекти стратегічного аналізу фінансових результатів комерційного банку.» //Вісник НБУ, 1999 р., №11, с.49-51.
68. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 204с.
69. Полфреман Д., Форд. Ф. "Основы банковского дела". - М.: Инфра-М, 1996, - 624 с.
70. Примостка Л.А. „Аналіз банківської діяльності” /Монографія., К.: Либідь, 2005р.
71. Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку.//Вісник НБУ, 1999 ,№№ 3,4 .
72. Садвакасов К.К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. - М.: Издательство "Ось-89", 1998, - 160 с.
73. Тиркало Р.І., Шивоблок З.І. «Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. Навч.посібник, - К., «Слобожанщина»,1999. – 236 с.
74. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистка, 1995, - 196 с.
75. Ширинская Е.Б., Пономарева Н.А., Купчинский В.А. Финансово-аналитическая служба в банке: Практическое пособие. - М.: ФБК-Пресс, 1998, - 144 с.
76. Экономический анализ деятельности банка/ учебное пособие - М.: ИнфраМ, 1996, - 144 с.
77. Ярема О.Г. Стан валютного ринку України // Діло, №7, 2006, с.15-20
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
0
Скачать бесплатно 2053.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.