У нас уже 22626 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось





Книга жалоб
и предложений


 






Название Статистичне вивчення валової продукції підприємства
Количество страниц 42
ВУЗ Полтавська державна аграрна академія
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА 5
1.1. Теоретичні основи вивчення валової продукції 5
1.2. Система макро- і мікроекономічних показників виробництва і реалізації продукції 7
1.3. Організація статистичного спостереження за рівнем валової продукції 15
РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ТА ДИНАМІКИ ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 20
2.1. Аналіз динаміки валової продукції підприємства 20
2.2. Виявлення тенденцій виробництва продукції 22
2.3. Індексний аналіз валової продукції 25
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 28
3.1. Класифікація факторів, що впливають на рівень валової продукції 28
3.2. Застосування методу аналітичних групувань 30
3.3 Дисперсійний аналіз 32
3.4. Кореляційно-регресійний аналіз 35
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
ДОДАТКИ 43

Список литературы 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
3. Александрова М. М., Виговська Н. Г., Кірейцев Г. Г., Петрук О. М., Маслова С. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / Г.Г. Кірейцева (ред.). — 2.вид., перероб. та доп. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с.
4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – Киев: Ника-Центр, Эльга, 2001. – 528 с.
5. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств в схемах: Навч. посібник — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. — 191 с.
6. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк За ред. проф. М.Г. Чумаченка. – Київ: КНЕУ, 2001. – 540 с.
7. Єріна А. М., Пальян З. О. Теорія статистики. Практикум. – К.: Знання, 1997. – 325 с.
8. Єріна А. М., Мазуренко О. К., Пальян З. О. Економічна статистика: Практикум. – К.: ТОВ „УВПК „Екс об”, 2002. – 232 с.
9. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.
10. Ковальчук І.В. Реальна економіка: навчальний посібник з економіки підприємства. – К.: ВІПОЛ, 2004. – 393 с.
11. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
12. Крамченко Л. І. Статистика ринку товарів та послуг: Навчальний посібник. – Львів: ”Новий Світ-2000”, 2006. – 296 с.
13. Крейнина М.Н. Анализ финансовой деятельности предприятия для совершенствования бизнеса. – Москва: Уч.-метод. центр при Министерстве РФ по налогам и сборам, 2002. – 208 с.
14. Кучеренко В. Р., Карпов В. А. Основи економічної кон´юнктури: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.
15. Мармоза А. Т. Практикум з теорії статистики. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 344 с.
16. Матеріали серверу http://www.istock.com.ua.
17. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с.
18. Муромцева Ю. І. Демографія: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 300 с.
19. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. – Київ: Скарби, 2002. – 336 с.
20. Офіційний сайт Державного комітету статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua
21. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання / За ред. д.е.н., професора А.В. Чупіса. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2001. – 404 с.
22. Пальян З. О. Демографічна статистика: Навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2006. – 132 с.
23. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств. – К.: КНЕУ, 2004. – 319 с.
24. Поддєрьогін А.М., Невмержицький Я.І. Ефективність управління грошовими потоками підприємства // Фінанси України. – 2007. - №11. – С.119 -127.
25. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центра навчальної літератури. 2007.- 488 с.
26. Рождєственська Л. Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 419 с.
27. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460 с.
28. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навч.посіник. Р.В. Фещур, А.Ф.Барвінський, В.П.Уічор таніші; За науковою редакцією Р.В.Фещура, - 2-ге вид. оновлене і доповнене. – Львів: «Інтелект-сервіс», 2003. – 576 с.
29. Стратегический менеджмент организации: Курс лекций / Бандурин А.В., Чуб Б.А. Сайт "Корпоративный менеджмент", 2001. (http://www.cfin.ru) http://www.smida.gov.ua
30. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
31. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – Київ: КНЕУ, 2003. – 554 с.
32. Уманець Т. В. Економічний посібник: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. –429 с.
33. Уманець Т. В., Підгарєв Ю. Б. Статистика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003. – 623 с.
34. Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства : Пер. з англ. – Київ: Наукова думка, 2001. – 367 с.
35. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
36. Фінанси підприємств : Підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ: КНЕУ, 2002. – 571 с.
37. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
38. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
100





Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и Украины



Ссылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.