У нас уже 18689 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
Количество страниц 424
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20557.doc 
Содержание Вступ……………….……………….……………….……………….….....4
Розділ І. Теоретичні засади ефективності відтворення аграрного природно-ресурсного потенціалу…………….............................................18
1.1. Теорія ефективності відтворення природно-ресурсного потенціалу як економічної категорії.......................................................................………18
1.2. Економічний механізм ефективності суспільного відтворення аграрних ресурсів……………………………………………………………..39
1.3. Структура відтворювальних процесів природно-ресурсного потенціалу у продовольчому комплексі..……….…………………………..47
Висновки до розділу І. ……………….……………….…………………72
Розділ ІІ. Методологія визначення ефективності відтворення природно-ресурсного потенціалу………..............................................…...74
2.1. Методологічні засади оцінки ефективності відтворення аграрного природно-ресурсного потенціалу…………………………............................74
2.2. Формування інвестиційної привабливості аграрних ресурсів............................................................................................................122
2.3. Методика визначення ефективності відтворення природно-ресурсного потенціалу……........................................................…………...138
2.4. Методика розробки інтегрованого вимірника екологічного стану території……………………………………………………………………...152
Висновки до розділу ІІ…………………………………………………167
Розділ ІІІ. Збалансування відтворювальних процесів екологічного стану продовольчого комплексу…………………………………………170
3.1. Формування інтегрованого показника екологічного стану території з урахуванням економічних чинників..………..................……..170
3.2. Розвиток аграрного сектора як сировинної бази продовольчого комплексу………………………...............................................................….201
Висновки до розділу ІІІ………………………………………………..209
Розділ IV. Складові відтворення природно-ресурсного потенціалу продовольчого комплексу України ……………...…………………..…211
4.1. Сучасний стан відтворення природно-ресурсного потенціалу та виробництва продовольства………………………………………………...211
4.2. Оцінка інвестиційної привабливості сировинної бази харчової просиловості……………………………………………………….………...242
4.3. Конкурентноспроможність вітчизняних продовольчих товарів………………………………………………………………………...276
Висновки до розділу ІV………………………………………………...314
Розділ V. Економічний механізм відтворення природно-ресурсного потенціалу продовольчого комплексу………………………………......317
5.1. Удосконалення управління аграрним природокористуванням та моделювання процесів відтворення природних ресурсів продовольчого комлпексу………………………………………………………………….…317
5.2. Концепція гармонійно збалансованого розвитку продуктивних сил продовольчого комплексу………………………….……………………….352
5.3. Економічне стимулювання відтворення продовольчих ресурсів............................................................................................................358
Висновки до розділу V…………………………………………………379
Висновки та пропозиції……………………………………………....383
Список використаних джерел……………………………………….388
Додатки…………………………………………………………………424

Вступ
Актуальність теми. Природно-ресурсний потенціал України являє собою спроможність природних ресурсів: кліматичних, земельних, водних, біологічних безпосередньо або опосередковано забезпечувати виробництво сільськогосподарської продукції та продуктів харчування. При досягненні показників продуктивності аграрного природного ресурсного потенціалу на рівні Європейського Союзу Україна змогла б прогодувати 200–250 млн чол., що свідчить про значні нереалізовані продовольчі можливості.
Зростаючі темпи використання природних ресурсів агропромисловим комплексом зумовлюють проблему відтворення та збереження ресурсів довкілля. Загострення продовольчої проблеми проявляється в її соціально-економічній сутності у зв’язку із зростанням кількісних (демографічний ріст) та якісних (культура і якість харчування) показників і поглиблюється негативними екологічними наслідками використання ресурсного потенціалу довкілля, що вимагає вирішення проблем відтворення ресурсного потенціалу довкілля на засадах поєднання раціоналізації та збалансованості природокористування, і в першу чергу в аграрній сфері економіки.
Процес виробництва сільськогосподарської і продовольчої продукції та сировини для харчової промисловості й продуктів харчування забезпечується взаємодією складників аграрного природного потенціалу, а саме: виробничої, природної, природовідтворювальної, природоохоронної, управлінської та інших підсистем загальної системи продовольчої безпеки України. В умовах дефіциту продовольчої продукції при наявності потужного природно-ресурсного потенціалу в Україні, національний продовольчий комплекс нині не забезпечує навіть власні потреби у продовольстві.
Продовольчу проблему досліджували такі вчені: В.Г. Андрійчук [3]¸ П.П. Борщевський [20, 21’ 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 101, 237, 252, С. 132 - 139], В.І. Бойко [18], В. В. Вітвицький [46, 47], В. Д. Гончаров [65, 66, 67, 245], О. Д. Гудзинський [78, 79, 80], Л.В. Дейнеко [86, 87, С. 39 – 46; 88, 89, 90, 91, 92, 248, С. 10 - 35], А.О. Заїнчковський [116, 117, 118, 119, 120, 121], А. С. Лисецький [172, 174], І.І. Лукінов [177, 178, 179], Є. В. Мішенін [195, 223, С. 138 – 161; 225], Л.В. Опацький [220], П. Т. Саблук [265, 266], М. П. Сичевський [278, С. 31 – 45; 279, 280], П. В. Тархов [292], О. М. Царенко [292, 317, 318], І. І. Червен [114, 255, 316, 324], Л.Г. Чернюк [326], О. В. Шубравська [337], В. В. Юрчишин [340], В. М. Яценко [342, 343, 344, 345] та інші.
На думку фахівців [27, 210] при досягненні показників продуктивності хоча б на рівні Європейського Союзу Україна змогла б прогодувати 200 – 250 млн. чол., що свідчить про значний нереалізований продовольчий експортний потенціал. Продовольча проблема з огляду соціально-економічної сутності¸ загострюється у зв’язку зі зростанням кількісних (демографічний ріст) та якісних (культура харчування) показників, будучи особливо актуальною для країн, які розвиваються. Окрім того¸ стають все більш відчутними негативні екологічні наслідки використання ресурсного потенціалу довкілля. Все це вимагає негайного вирішення питань відтворення ресурсного потенціалу довкілля на засадах ефективності поєднання раціоналізації та збалансованості аграрного природокористування.
Сутність та зміст ефективності використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу полягає у визначенні співвідношення економічно – екологічного та соціального ефекту до витрат на його отримання. Проблема ефективності використання природно-ресурсного потенціалу досліджувалась у працях Б. М. Данилишина [84, 85, 101, 247, 248, 285], М. І. Долішнього [100], П. Ф. Веденічева [40], О.О. Веклич [41], В. Г. В’юна [52, 70, 71, 72], В. В. Горлачука [69], О. Ю. Єрмакова [109, 110, 111, 112], Я.В. Коваля [51, 139, 140], Д. Ф. Крисанова [159, 160, 161], І.І. Лукінова [177, 178, 179], О. В. Мороза [197, 198], Т. Л. Мостенської [105, 200, 201], В. О. Паламарчука [224, 225, 226], Б. Й. Пасхавера [233], С. А. Подолинського [239], О. Ф. Савченко [264], І. Н. Топіхи [309, 310], В. М.,Трегобчука [301, 302, 303], М. А. Хвесика [320], Є. В. Хлобистова [319], Януша Клісіньскі [349]. Значний вклад у розвиток економіки охорони атмосферного повітря зробили О.Ф. Балацький [7] та Л. Г. Мельник [7, 191]. Значний вклад у дослідження проблем інвестиційної привабливості та підвищення ефективності харчової та переробної промисловості як швидкооборотних галузей зробили О. Б. Бутнік-Сіверський [38], Г. О. Волощук [50], С. О. Гуткевич [82], Л. О. Мармуль [184, 186, 187, 188, 252], М .К. Пархомець [232], О. М. Поляков [242], І. О. Сингаївський [277].
Поряд зі значними науковими надбаннями теоретичних і прикладних досліджень ресурсного потенціалу продовольчого комплексу як системи поза межами досліджень залишилися окремі її складники, особливо проблема ефективності відтворення природно-ресурсного потенціалу в контексті впливу природних ресурсів на виробництво продовольчої сировинної продукції у вітчизняній економічній науці. Стало доцільним здійснити економічну оцінку різних видів природних ресурсів з метою формування механізму платного природокористування підприємствами аграрного продовольчого комплексу різних форм власності і форм господарювання¸ а також, за аналогом оцінки земельних ресурсів, врахувати специфіки кожного виду ресурсів довкілля.
Очевидно, це зумовлено тим¸ що аграрні ресурси довкілля є предметом праці або одним із основних засобів виробництва, і в той же час у сукупності вони формують природно-ресурсний потенціал території. При цьому природні фактори нерозривно пов’язані з категорією “суспільне виробництво” і з поняттям “ефективність” аграрного сектору¸ як галузі національної економіки. У природи можна брати все, що потрібно людству, але при цьому не можна порушувати її рівноваги. Використання аграрного природно-ресурсного потенціалу земельної території має базуватися на твердженні, що земля не лише є спадщиною від предків, а також позичена у нащадків. У зв’язку з цим робоча гіпотеза дисертаційного дослідження полягає у визначенні оптимальної межі використання продовольчого потенціалу навколишнього природного середовища. Інтегральним показником ефективності використання та відтворення аграрного природно-ресурсного потенціалу визначено загальний обсяг виробництва аграрної сировини або продовольства на одиницю природних ресурсів продовольчого призначення у натуральному, енергетичному і грошовому вимірах. Зазначене зумовило вибір теми¸ об’єкта¸ предмету¸ мети¸ завдання та логічно-структурну побудови дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Теоретико-методологічні положення, методичні і практичні результати дослідження проведено в межах наукової теми відділу регіональних проблем розвитку та розміщення харчової та переробної промисловості Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України «Розробка наукових засад розвитку продовольчого комплексу України на довготривалу перспективу» (№ державної реєстрації 0101U007876), де автором здійснено розробку теоретичних та практичних підходів до економічного стимулювання ефективності відтворення природних ресурсів продовольчого комплексу. Результати дисертаційного дослідження автора знайшли відображення у науково-дослідній темі кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії «Удосконалення фінансово-економічного механізму стабілізації і розвитку господарської діяльності підприємств в умовах ринку» (№ державної реєстрації 0103U004042), де автором удосконалено положення стимулювання розвитку аграрного сектору економіки.
Дисертаційне дослідження виконувалося також у відповідності з комплексною науково-дослідною роботою кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу «Розробка механізму управління та регулювання обіговим капіталом міжгалузевих відносин народногосподарського комплексу: теорія, методологія, практика», (№ державної реєстрації 0103U003303), де особисто автором запропоновано рекомендації щодо удосконалення методологічних положень механізму ефективного використання обігового капіталу при фінансуванні процесів відтворення природно-ресурсного потенціалу АПК на регіональному рівні.
Мета і задачі дослідження.
Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на досягнення ефективності відтворення природно-ресурсного потенціалу, а також обґрунтування комплексу взаємозв’язків та взаємовпливу природних ресурсів у процесі зростання виробництва продовольчої сировини та продуктів харчування.
Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі були сформульовані та вирішені такі завдання:
проаналізувати теоретичні та методологічні засади визначення ефективності відтворення природно-ресурсного потенціалу як економічної категорії;
удосконалити методику визначення ефективності відтворення природно-ресурсного потенціалу продовольчого комплексу;
розкрити зміст природних факторів та їх взаємовплив на процеси виробництва продовольчої сировини і продуктів харчування, а також сформувати основні принципи екологізації розвитку продовольчого комплексу;
розкрити зміст та дію відтворювальних процесів у аграрному природокористуванні;
розробити інтегрований показник екологічного стану території та визначити його вплив на продовольчу продуктивність земельної території;
обґрунтувати категоріальне поняття «збалансований розвиток аграрного природно-ресурсного потенціалу продовольчого комплексу»;
визначити сучасні тенденції інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств сировинної бази продовольчого комплексу;
удосконалити економічний механізм стимулювання ефективного управління продовольчими ресурсами довкілля;
розробити шляхи та визначити резерви підвищення продовольчої продуктивності природно-ресурсного потенціалу;
систематизувати результати взаємозв’язків та взаємовпливів різних складників аграрного природно-ресурсного потенціалу при виробництві продовольчої продукції;
розробити екологічні підходи до розвитку вітчизняного аграрного сектора та концепцію збалансованого розвитку продуктивних сил продовольчого комплексу.
Об’єктом дослідження є процеси аграрного природокористування та відтворення ресурсного потенціалу вітчизняного продовольчого комплексу.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних, методичних і прикладних питань ефективності відтворення природно-ресурсного потенціалу у процесі виробництва вітчизняної продовольчої сировини та продуктів харчування, які відповідатимуть міжнародним екологічним стандартам.
Методологія і методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження стали фундаментальні теоретико-методологічні положення економічної теорії, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем ефективного функціонування аграрного сектора економіки і сільськогосподарського природокористування, виробництва екологічно чистих продуктів харчування та продовольчої сировини, а також пов’язані з цією проблематикою Закони України, Укази Президента України¸ Постанови Кабінету Міністрів України та відповідні нормативні акти.
В процесі виконання дисертаційної роботи застосовувалися такі методи економічних досліджень як діалектичний, що являє собою загальнонауковий метод, а також спеціальні методи: абстрактно-логічний – для розробки і тлумачення понятійного апарату продовольчої ефективності відтворення аграрного природно-ресурсного потенціалу та коефіцієнта інтегрованого екологічного стану земельної території; факторний аналіз при здійсненні економічної оцінки продовольчого потенціалу земельної території в регіональному розрізі; порівняльний аналіз при співставленні динамічних рядів виробництва продовольчої сировини, продуктів харчування, валової продукції аграрного сектора, показників прибутковості та рентабельності у регіональному розрізі¸ визначенні стійких тенденцій у розвитку вітчизняного продовольчого комплексу; економіко-статистичний метод при виявленні резервів позитивних змін у функціонуванні та відтворенні аграрних ресурсів продовольчого комплексу; методи прогнозування при розрахунках показників відтворення ефективності ресурсного потенціалу на 2010 та 2015 рр.; індексний метод при розрахунках поточних та порівняльних показників.
Інформаційною базою дослідження слугували статистичні дані Державного комітету статистики України, Державного комітету земельних ресурсів України, Міністерства аграрної політики України, Держхарчопрому України, поточна звітність підприємств харчової та переробної промисловості. Були використані публікації в українських і зарубіжних економічних виданнях, матеріали наукових конференцій, чинне законодавство України, нормативно-правові документи органів державної влади різних рівнів.
Емпіричною базою дослідження стали результати наукових досліджень, здійснених особисто автором, вітчизняний та світовий досвід у галузі аграрного природокористування та виробництва екологічно чистої продовольчої продукції.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних і методичних положень та розробленні практичних рекомендацій¸ які в сукупності формують проблему ефективності відтворення ресурсного потенціалу продовольчого комплексу.
Результати дослідження¸ що містить наукову новизну¸ полягають у наступному:
вперше :
розроблено методологію визначення інтегрованого показника екологічного стану земельної території, сутність якого полягає в його обґрунтуванні як економічної категорії та методичних підходах до визначення, що враховує структуру земельних угідь з відповідними поправками на інтенсивність водокористування на 1 особу, щільність населення на одиницю території, дози внесення пестицидів та хімічне навантаження добрив на одиницю території;
запропоновано концепцію порогового «насичення», що включає відтворювальні процеси та збалансований розвиток аграрного природно-ресурсного потенціалу між розширеним і простим відтворенням; доведено тотожність завдань простого відтворення та активного збереження природних ресурсів;
розроблено градаційну шкалу економічного стимулювання відтворення природних ресурсів, що базується на мотиваційному підході до збереження та розширеного відтворення аграрних природних ресурсів, сутність якої полягає у дотуванні виробництва екологічно чистої продукції та виплати субсидій в екологічно несприятливих регіонах і територіях на 1 особу;
запропонована концепція збалансованого розвитку продуктивних сил продовольчого комплексу, яка враховує ефективність відтворення ресурсного потенціалу;.
удосконалено :
теорію значимості та економічної доцільності забезпечення в сучасних умовах зростаючих потреб суспільства у якісному і кількісному відношенні до ресурсів довкілля виключно з позиції розширеного відтворення на відміну погляду, в якому домінує поняття «збереження» та «охорона» земель, що в кінцевому факті призводить до їх звуженого відтворення;
теоретичні засади щодо визначення ефективності відтворення ресурсного потенціалу продовольчого комплексу, у яких продовольча ефективність відтворення ресурсів довкілля визначена як економічна категорія та сформовано методологію ефективності відтворення ресурсного потенціалу продовольчого комплексу;
методичні підходи визначення ефективності відтворення ресурсного потенціалу продовольчого комплексу, де запропоновано використання показника інтегрованого екологічного стану території;
організаційно-економічний механізм відтворення природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує розширене відтворення аграрних ресурсів довкілля через мотиваційні підходи, стимулювання та підвищення інвестиційної привабливості природних ресурсів, метою якого є усунення законодавчих, адміністративних та інших перешкод до залучення інвестицій у вітчизняний аграрний природно-ресурсний потенціал;
набули подальшого розвитку:
теорія ефективності відтворювальних процесів, за якою відтворення природно-ресурсного потенціалу як цілісної сукупності, що складається із звуженого, простого та розширеного типів відтворювальних процесів;
концептуальні підходи до розвитку сировинної бази харчової і переробної промисловості, теоретико-методологічні та практичні підходи до управління аграрним природокористуванням з урахуванням потужності вітчизняного природно-ресурсного потенціалу.
Практичне значення отриманих результатів полягає в доведенні теоретичних положень дисертаційної роботи до рівня узагальнень, конкретних методик і практичних рекомендацій щодо ефективності відтворення ресурсного потенціалу продовольчого комплексу, а також розробки комплексу стимулюючих заходів щодо підвищення рівня виробництва продовольчої сировини та продуктів харчування, адаптивного використання аграрного природно-ресурсного потенціалу з метою забезпечення оптимального рівня екологічного розвитку продовольчого комплексу України.
Результати дисертаційного дослідження використані Міністерством аграрної політики України при розробці Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року (акт впровадження результатів НДР від 30.01.2009, де автором запропоновано пропозиції щодо порядку розрахунку показників інтегрованого екологічного стану сільських територій).
Практичні рекомендації були використані Дніпропетровським обласним управлінням агропромислового розвитку при розробці та виконанні щорічних державних цільових програм «Зерно», «Соняшник», «Цукровий буряк», «М’ясо», «Молоко», «Яйця» за 2007 рік, а також враховані при розробці Програми «Про стан справ сільськогосподарських підприємств та заходи щодо забезпечення області продуктивним зерном» від 30 серпня 2007 року № 212–10/5 та на період 2007/2008 рр, № 349; «Поліпшення забезпечення дітей повноцінним харчуванням, виробами дитячого асортименту», термін 2001–2010 рр.¸ про що наданий відповідний акт впровадження результатів НДР від 11 лютого 2008 р. (автором розроблені пропозиції щодо підвищення ефективності використання аграрного природно-ресурсного потенціалу регіону).
Результати науково-дослідної роботи у вигляді авторських пропозицій використовуються Запорізьким обласним управлінням агропромислового розвитку при виконанні обласних цільових програм¸ а саме Програми поводження з токсичними відходами в Запорізькій області; Програми підвищення родючості ґрунтів в Запорізькій області; Програми розвитку зернового господарства Запорізької області на 2007–2011 рр.¸ про що наданий відповідний акт впровадження результатів НДР від 27 січня 2009 р. (автором розроблені практичні рекомендації щодо агроекологічної оцінки земельних угідь та зростання продуктивності зернового господарства регіону).
Запропоновані пропозиції щодо підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств агропромислового комплексу і заходи з підвищення конкурентноспроможності вітчизняної продовольчої продукції використані головним управлінням агропромислового розвитку Луганської області в процесі розробки стратегії «Розвиток села Луганської області на 2007–2015 рр.» (акт впровадження результатів НДР від 20 січня 2009 р., де автором розроблені практичні пропозиції щодо підвищення показників ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств агропромислового комплексу та пропозиції щодо розрахунку показників інтегрованого екологічного стану території регіону).
Миколаївською обласною державною адміністрацією при розробці Стратегії економічного і соціального розвитку Миколаївської області¸ зокрема головним управлінням економіки були використані окремі доробки дисертаційного дослідження щодо ефективності використання та відтворення аграрного природно-ресурсного потенціалу продовольчого комплексу регіону та удосконалення управління аграрним природокористуванням (акт впровадження результатів НДР від 28 січня 2009 р., де автором запропоновано визначення ефективності відтворення ресурсного потенціалу підприємств продовольчого комплексу з урахуванням агроекологічного стану території).
Наукові результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Національного університету харчових технологій (акт впровадження від 9 жовтня 2007 року) та Дніпропетровської державної фінансової академії (акт впровадження від 27 жовтня 2007 року) при викладанні навчальних дисциплін «Економіка природокористування», «Розміщення продуктивних сил», «Фінансовий менеджмент», «Фінанси підприємств», «Менеджмент персоналу».
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є кваліфікованою¸ самостійно виконаною працею та підсумком багаторічних наукових досліджень¸ де сформульовано та обґрунтовано теоретичні положення, висновки і рекомендації щодо ефективності відтворення ресурсного потенціалу агропродовольчого комплексу. Закінчене дослідження містить особисті наукові здобутки, має наукове й практичне значення, в якому всі результати одержані безпосередньо автором і відображені в наукових працях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані головним чином ті ідеї, положення, концепції, які є результатом особистої роботи здобувача. Положення кандидатської дисертації у дослідженні не використовувалися.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні, методологічні та методичні положення, наукові результати дисертаційного дослідження апробовані у виступах та повідомленнях на міжнародних, республіканських, наукових та науково-практичних конференціях¸ а саме: Регіональній науково-практичної конференції «Сучасний стан, напрями відновлення та перспективи розвитку переробної і харчової промисловості на 1998–2001 рр. (м, Ужгород, 1998 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні проблеми розвитку продуктивних сил АПК» (7–9 жовтня 1998 р.); Всеукраїнському конгресі економістів-аграрників України (м. Київ, 14−15 січня 1999 р.); Міжнародній науково-практичній конференції – Київський університет ім. Т. Шевченка, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київський національний економічний університет. – Секція 5. Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України (17–18 травня 1999 р.); Міжнародному конгресі україністів (м. Одеса, серпень 1999 р.); Матеріали Всеукраїнського конгресу економістів-аграрників України (м. Київ, січень 2000 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення» – Київський університет ім. Т. Шевченка, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Інститут географії НАН України, Українське географічне товариство (м. Київ, 21–22 травня 2000 р.); Матеріалах ІІІ річного зібрання Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (м. Київ, 29−30 березня 2001 р.); Секційному засіданні Таврійської державної агротехнічної академії “Економічні аспекти аграрного сервісу в умовах реформування АПК” (м. Мелітополь, 2001 р.); Міжнародній науково-практичній конференції – Київський національний університет ім. Т. Шевченка (м. Київ, 18−19 березня 2002 р.); ІІІ Міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених “Экономика и маркетинг – ХХІ век” – Донецький національний технічний університет (Донецьк, 17–19 травня 2002 р.); Науково-практичній конференції “Проблеми оптимізації економічних та екологічних взаємовідносин у сталому розвитку причорноморського регіону” – Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв, 2003); «Круглому столі» кафедри управління земельними ресурсами «Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки» (м. Львів: ЛДАУ, 2004 р.); Науково-теоретичній конференції «Регіональна економіка в аспекті ринкових перетворень» (м. Хмельницький, травень 2004 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і освіта» (Дніпропетровськ, 2005 р.); «Круглому столі» кафедри управління земельними ресурсами «Управління земельними ресурсами в контексті сталого розвитку» (м. Львів, 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених «Теоретичні й практичні досягнення молодих вчених аграріїв» (м. Дніпропетровськ, 11–12 квітня 2006 р.); Наукових читаннях, присвячених пам’яті академіка П.П. Борщевського (м. Київ, 14 квітня 2006 року, Міжнародній науково-практичної конференції «Days ofPolitical Marketing» ∕ Wyzsza Szkola Ekonomii i Administracii w. Bytomiu (Польща, 9–10 травня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції м. Дніпропетровськ 23 березня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції (Бердянськ, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Розвиток соціально-економічних відносин в умовах трансформації економіки України АПВ» (м. Хмельницьк, 17–19 травня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції (м. Дніпропетровськ, 21 березня 2008 р.).
Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати дисертаційного дослідження оприлюднені в 60-й науковій праці¸ підготовлених особисто і у співавторстві. В тому числі в індивідуальних монографіях обсягом 14,0 та 26,2 д.а., колективних монографіях обсягом 14,0 д.а. (авторських – 3,0 д.а.), 19,5 д.а., де автору належить 6,5 д.а.; 15,5, в т.ч. авторських 5,0 д.а., 16,08, в т. ч. авторських — 4,02 д.а., навчальному посібнику з “Економіки природокористування” обсягом 25,0 д.а., в т. ч. авторських статтях — 12¸5 д.а. 32 статей ¸ в т. ч. 25 — у фахових виданнях, а також у матеріалах та тезах науково-практичних конференцій різного рівня (загальний обсяг публікацій 147,6 д.а., з них особисто автору належить 88,8 д.а.).
Структура та обсяг дисертаційної роботи.
Дисертація складається із вступу, п’яти розділів (п’ятнадцяти підрозділів), висновків, додатків, списку використаної літератури. Повний обсяг дисертації становить 451 сторінку комп’ютерного тексту, у тому числі 387 сторінок основного тексту, який включає 55 таблиць та 28 рисунків, 8 формул, 25 додатків на 27 сторінках. Список використаних джерел налічує 360 найменувань на 35 сторінках.
Список литературы Висновки та пропозиції
Дослідження основних проблем ефективності відтворення аграрного природно-ресурсного потенціалу продовольчого комплексу дає змогу сформулювати висновки теоретичного, методологічного, методичного та практичного характеру.
1. Ефективність використання та відтворення природно-ресурсного потенціалу за сутністю та семантичним змістом є співвідношенням вироблених продуктів харчування та продовольчої сировини в натуральному, енергетичному, економічному (вартісному, грошовому) виразах, відображенням результативних показників виробничої, фінансової та комерційної діяльності суб’єктів продовольчого комплексу. Продовольча продуктивність земельної території значною мірою визначається екологічними факторами. Продовольча безпека держави, окремих регіонів залежить від рівня продовольчого самозабезпечення та продовольчої доступності продуктів харчування для населення.
2. У аграрному природокористуванні процеси використання, відтворення та збереження ресурсів довкілля економічно доцільно розглядати як нерозривні категорії, складники триєдиної цілісної системи виключно через призму відтворювальних процесів. При такому концептуальному підході зростає значущість та незамінність розширеного відтворення сировинних ресурсів продовольчого комплексу, особливо в сучасних умовах. Продовольчий комплекс інтенсивно впливає на ресурси довкілля, у сукупності з якими він формує аграрний природно-ресурсний потенціал продовольчого призначення. Продовольчу ефективність відтворення природно-ресурсного потенціалу території можливо підвищити за рахунок організаційно-економічних та технологічних факторів.
3. Для забезпечення сталого зростання екологічного стану земельної території пріоритетним є принцип платного природокористуваня у продовольчому комплексі, що має під собою природну основу. Економічно доцільним стає забезпечення в сучасних умовах виключно розширеного відтворення природних ресурсів. Причому у структурному відношенні відтворення як цілісну сукупність доцільно розглядати як звужене, просте та розширене. Вони є взаємозв’язаними, так як при певних умовах один тип відтворення може перерости в інший, і навпаки. Після сталого забезпечення розширеного відтворення природних ресурсів наступає так зване «насичення», при якому доцільно і єдино можливо здійснювати просте, а то й звужене відтворення до вказаної межі. Далі знову буде виникати потреба у проведенні розширеного відтворення ресурсів довкілля. За допомоги «межі насичення» буде здійснюватися перехід між різними типами відтворення природних ресурсів довкілля, кінцевою метою якого виступає збалансований розвиток природно-ресурсного потенціалу продовольчого комплексу. Основними резервами зростання ефективності відтворення природних ресурсів є раціоналізація структури сільськогосподарських угідь, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, психологічна переорієнтація споживачів на якісні продукти харчування вітчизняного походження, тобто використання засобів продовольчого маркетингу.
4. Для підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектора та переробної сфери має бути проведена грошова оцінка природних ресурсів продовольчого комплексу, що є одним з етапів становлення ринку ресурсів довкілля в Україні. Державні структури мають непрямими методами контролювати і координувати процес використання природно-ресурсного потенціалу в Україні на ринкових засадах. Вітчизняний продовольчий комплекс в порівнянні з європейськими державами має низький рівень використання продуктивного потенціалу ресурсів, зокрема земельних. Недостатньо повно використовується потенційна родючість продуктивних угідь і продуктивний біологічний потенціал сільськогосподарських культур. В таких умовах виникає потреба захисту вітчизняного товаровиробника на зразок європейських держав від засилля неякісної закордонної продовольчої продукції. Сировинна база харчової та переробної промисловості є одним з стратегічних напрямів розвитку, потребує зниження ресурсо- та матеріаломісткості виробничих технологій, зростання фактору науковомісткості кінцевої продукції. Він частково може замінити один з п’яти факторів життєдіяльності сільськогосподарських культур, що спостерігається з результативних показників використання природно-ресурсного потенціалу європейських країн.
5. Коефіцієнт інтегрованого екологічного стану земельної території враховує комплексний вплив довкілля: розораності, сільськогосподарського освоєння, видового складу угідь, а також рівня водокористування в регіоні на одну особу, щільності населення на 1 км , пестицидного, хімічного навантаження у вигляді мінеральних добрив та інших чинників еколого-економічного характеру на агроекологічну ситуацію регіону, окремих сільських територій. Коефіцієнт інтегрованого екологічного стану земельної території не є абсолютною чи відносною константою. Його складники у формулі розрахунку також можуть змінюватися по мірі прояву дії нових чинників як сприятливих, так і екологодеструктивного змісту.
6. Основними фінансовими чинниками стабілізації екологічної ситуації у продовольчому комплексі є субсидії на державні програми, економічне стимулювання раціонального використання аграрних ресурсів довкілля, цінові важелі та пільгове кредитування виробництва екологічно чистого продовольства, яке відповідає міжнародним екологічним стандартам, бюджетне та позабюджетне фінансування природохоронних заходів, екологічне страхування тощо. Продовольчий комплекс та аграрний сектор потребують державної підтримки (субсидій, пільг, державних замовлень, державних цільових кредитів тощо). Держава має сприяти формуванню інвестиційної привабливості підприємств продовольчого комплексу через створення прозорого законодавства, зрозумілого потенційним закордонним інвесторам, а також переорієнтації інвестицій в галузі вітчизняного продовольчого комплексу.
7. Продукти харчування та продовольча сировина українського походження за рахунок співвідношення ціни та якості є цілком конкурентноспроможною по відношення до закордонних аналогів, в тому числі на європейському продовольчому ринку. Вітчизняний продовольчий комплекс має значні експортні можливості виробництва екологічно чистого продовольства, проте вони недостатньо використовуються. Його можна збільшити за рахунок державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Необхідно удосконалити чинне аграрне законодавство з метою правового та економічного захисту виробників екологічно чистої сировини для харчової та переробної промисловості. Вартісна оцінка природно-ресурсного потенціалу має знайти своє відображення і використання у практичній діяльності товаровиробників, а не бути лише теоретичним поняттям.
8. Рівень споживання продуктів харчування на душу населення внаслідок низької купівельної спроможності є недостатнім, особливо по м’ясу та м’ясопродуктах, рибі та рибопродуктах, у ряді випадків – молочних продуктах. По хлібу та хлібобулочних виробах та деяких інших спостерігається перевищення фактичних показників над нормативними. У практичній діяльності слід максимально застосовувати балансовий метод, забезпечити позитивне сальдо екологічних, економічних, виробничих, фінансових та комерційних показників діяльності суб’єктів вітчизняного продовольчого комплексу. Назріла потреба розробки і здійснення широкомасштабних державних програм щодо раціонального використання та відтворення продовольчого потенціалу у межах відтворювального циклу в аграрному секторі. Має домінувати схема виробництва продуктів харчування з включенням таких етапів: сільськогосподарське виробництво–продовольча сировина–харчова та переробна промисловість–кінцева продукція у вигляді продуктів харчування. Такий концептуальний підхід при умові застосування новітніх технологій сприятиме диференціації етапів виробництва продуктів харчування, стимулюванню її відповідності міжнародним екологічним стандартам. Одним з ефективних шляхів екологізації харчової промисловості та інших галузей продовольчого комплексу є створення мережі заповідників та територій оздоровчого і культурно-естетичного призначення, що опосередковано впливатиме на зростання величини коефіцієнта інтегрального показника екологічного стану земельної території.
9. Для формування ефективного організаційно-економічного механізму природно-ресурсного потенціалу створена відповідна законодавчо-правова та нормативна база. Структурно організаційно-економічний механізм виробництва екологічно чистої продукції має враховувати економічне стимулювання, організаційно-практичні заходи відтворювального характеру, реконструкцію переробних підприємств, перехід на новітні майже безвідходні виробничі та переробні технології, заходи щодо утилізації відходів продовольчого виробництва, будівництво та реконструкцію очисних споруд, реконструкцію продуктивних угідь. Нинішній стан підприємств харчової промисловості та інших галузей продовольчого комплексу потребує виваженого підходу та послідовної державної підтримки, а саме: дотування виробництва продовольчої сировини; вдосконалення фінансово-кредитної політики держави по відношенню до аграрного сектора; зниження податкового тиску, створення сприятливого економічного простору для інвестицій державного і приватного капіталу у виробництво.
10. Для прискорення виходу з кризи та підвищення відтворення природно-ресурсного потенціалу та забезпечення ефективного функціонування аграрного сектору економіки доцільно створити систему ефективного державного контролю за використанням продуктивних угідь. Необхідно матеріально стимулювати товаробників за поліпшення агроекологічного стану виробничих ресурсів довкілля, підвищення рівня інтегрованого екологічного стану продуктивних угідь. Впровадження контурно-меліоративної системи землеробства сприятиме істотному поліпшенню процесів самовідтворення та самовідновлення ресурсного потенціалу продовольчого комплексу та знизить ступінь ураження продуктивних угідь водною ерозією та дефляцією. Збалансований розвиток продовольчого комплексу має забезпечити адаптивне використання природних ресурсів за умови раціонального поєднання, ефективного впровадження вільного ринку з одного боку та державного регулювання виробництва продовольства з іншого. Так, гармонійність або збалансованість системи продовольчого комплексу передбачає такий рівень споживання, при якому не руйнуючи природного капіталу, тобто природних ресурсів у грошовому виразі, має підтримуватись на науково обгрунтованому рівні виробництво продуктів харчування та продовольчої сировини необмежено тривало. Встановлено, що при реалізації збалансованого розвитку природно-ресурсного потенціалу вітчизняного продовольчого комплексу, країни-експортери продовольства явно чи приховано чинитимуть опір будь-якій державі, яка прагнутиме завоювати свій сегмент на уже розподіленому європейському продовольчому ринку. У такому разі геоекономічні вектори зовнішньої продовольчої політики за ступенем пріоритетності мають розташовуватись у такому порядку: розвинені країни Європи та США; країни Близького Сходу, Азії та Африки; Росія¸ Україна та інші країни пострадянського простору.
Список використаних джерел
1. Алымов А.Н. Сбалансированность народнохозяйственного развития. Региональные и отраслевые проблемы: [монография] / Алымов А.Н., Заставный Ф. Д., Прейгер Д. — К. : 1986. — 223 с.
2. Амоша О. І.. Реструктуризація промисловості (організаційно-економічний аспект) / О. І. Амоша ⁄⁄ Вісник НАН України. – 1998. – № 9 – 10.- С. 33 – 41.
3. Андрийчук В. Г. Повышение эффективности агропромышленного производства : [монография] / Андрийчук В. Г., Вихор Н. В. — К. : Урожай , 1990. — 217с.
4. Афанасьев В. И.. Определение устойчивости сельскохозяйственного производства и эффективности ее повышения / В. И. Афанасьєв // Вестник сельскохозяйственной науки. — 1989. — №-1. - С. 96-103.
5. Багетова М. Т. Инвестиционный процесс в сельском хозяйстве / М. Т. Багетова // Аграрная наука. — 2002. — № 4. — С. 12—14.
6. Бадрак О. Еколого-економічна ефективність природного відтворення техногеннопорушених ландшафтів / О. Бадрак ⁄⁄ Економіка України. — 2003. — № 8. — С. 71 — 76.
7. Балацкий О. Ф. Экология и экономика : [монографія] / Балацкий О. Ф., Мельник Л. Г. – К. : Урожай, 1986. — 112 с.
8. Балджі М. Д. Лісові смуги в структурі агроландшафтів Півдня України : [монографія] / Балді М. Д. : Видавництво Кримської державної сільськогосподарської дослідної станції, 1997. – 86 с.
9. Барановський В. А. Стратегія екологічно сталого розвитку України / В. А. Барановський // Розбудова держави. — 1998. — № 9 — 10. — С. 18 — 22.
10. Баранчик І. І. Стабільне відчизнянне виробництво – надійний фактор продовольчої безпеки України / І. І. Баранчик // Економіка АПК. — 2001. — № 1. — С. 10 — 14.
11. Білик І., Аналіз методів оцінки запасів та можливості їх використання в практиці плодоовочевих переробних підприємств / І. Білик¸ М. П Войнаренко. ∕∕ Економіст. — 2006. — № 11 (241). — С. 59 — 62.
12. Білорус О. Г. Економічна система глобалізму : [монографія] / Білорус О. Г. — К.: КНЕУ, 2003.- 379 с.
13. Блауг. М. Экономическая мысль в ретроспективе : [монография] / Блауг М. — М., 1994.
14. Бобылев С. Земельная реформа и экономический кризис / С. Бобылев // Вопросы экономики. — 1993. — № 10. — С. 96 — 100.
15. Боев В. Р. Проблемы развития региональных АПК : [монография] / Боев В. Р. — М.¸ 1987. — 287 с.
16. Боев В. Р. Устойчивость сельского хазяйства : [монография] / В. Р. Боев // Экономика сельского хазяйства. — 1985. — №6. — С. 35—41.
17. Бойко В. І. Обгрунтування раціонального розміщення виробництва зерна / В. І.Бойко, Н. Л. Касьянова // Економіка АПК. — 2002. — № 5. — С. 9—12.
18. Бойко В. І. Формування і використання експортного потенціалу агропромислової продукції / В. І. Бойко // Економіка АПК. — 1995. — №10. — С.40—42.
19. Борисова В. А. Відтворення природно-ресурсного потенціалу АПК: економічні аспекти : [монографія] / Борисова В. А. — Суми : Довкілля, 2003. — 372 с.
20. Борщевський П. П. Продовольча безпека країни: стан і тенденція / П. П. Борщевський, Л. В. Дейнеко // Розбудова держави. — 2000. — № 6. — С. 66 — 73.
21. Борщевський П. П., Дейнеко Л. В. Проблеми іноземного інвестиційного забезпечення розвитку продуктивних сил / П. П. Борщевський, Л. В. Дейнеко // Фінанси України. — 1997. — № 4. — С. 108—111.
22. Борисова В. А. Екологізація аграрного виробництва та випуск екологічно чистої продукції. / В. А. Борисова // Вісник Сумського державного аграрного університету: Спеціальний випуск “Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції”. — С. 149-151.
23. Борщевський П. П. Экологические проблемы развития пищевой промышленности : [монография] / П. П. Борщевський, Б. М. Данилишин. — К.: Знание, 1991. – 55 с.
24. Борисова В. А. Економіко – екологічні аспекти підприємницької діяльності / Борисова В. А. — Суми : Довкілля, 2003.- 210 с.
25. Борщевський П. П. Економіко-екологічні аспекти розвитку продовольчої сфери в світовому та регіональному вимірах / П. П. Борщевський // Вісник Сумського державного аграрного університету: Спеціальний випуск “Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції”. — С. 26—30.
26. Борщевський П. П., Князєв С. І. Основні напрями розвитку борошномельно-кряп’яної і комбікормової промисловості України / П. П. Борщевський, С. І. Князєв // Економіка АПК. — 2001. — №5. — С. 36 —- 43.
27. Борщевський П. П. Підвищення ефективності розвитку і розміщення харчової промисловості: [монографія] / Борщевський П. П., Чернюк Л. Г., Шмаглій О.Б. — К. : Наукова думка, 1994. — 160 с.
28. Борщевський П. П. Природокористування в аграрному комплексі України (територіальний аспект) / Борщевський П. П., Чернюк Л. Г., Якушик І. Д. — К.: РВПС України НАН України, 1998. – 80 с.
29. Борщевский П. П. Продовольственная эффективность использования земельных ресурсов: состояние, проблемы и пути их решения / Борщевський П. П. - Теорія і методи оцінювання, оптимізації використання та відтворення земельних ресурсів - :міжнар. наук.- практ. конф.; - 11—14 лист.- 2008 р. - : мат. конф. — Київ: РВПС України НАН України, ¸ 2008.— Ч. 1- 269 с.
30. Борщевський П. Харчова промисловість України: сучасні тенденції та перспективи розвитку / П. Борщевський, М. Сичевський, В. Троян ⁄⁄ Економіка України. — 2003. — № 8. — С. 45—49.
31 Борщевский П. П. Формирование рыночного механизма хозяйствования в пищевой промышленности : [монография] / Борщевский П. П. ¸ Скиценко Н. М.¸ Страшинская Л. В.. — К. : Знание, 1992. – 386 с.
32. Борщевский П. П.. Совершенствование хозяйственного механизма в пищевой промышленности : [монографія] / П. П. Борщевский. — К. : Техника, 1984. — 157 с.
33. Брезвін А. І. Основні методологічні положення розробки моделей інтегрованих продуктових під комплексів / А. І. Брезвін // Економіка АПК. — 2001. — №5. — .С. 13 —15.
34. Булегенов Е. Б. Украина и Казахстан: тенденции изменений в производстве и потреблении продовольства / Б. В. Булегенов ⁄⁄ Економіка АПК. — 2003. — № 4. — С. 155—158.
35. Буркинський Б. В. Природопользование: основы экономико-экологической теории : [монографія] / Буркинський Б. В., Степанок В. К., Харичков С. К—Одеса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999. – 350 с.
36. Бутнік – Сіверський О. Інноваційна політика галузі / Бутнік – Сіверський О.¸ Березянко Т.¸ Пасько О. // Харчова і переробна промисловість. — 2004. — № 6. — С. 4—5.
37. Бутук А. И. Экономическая теория / Бутук А. И. — К. : Вікар, 2000.- С. 50.
38. Бутнік-Сіверський О. Б. Спільна інвестиційна діяльність / О. Б. Бутнік-Сіверський ∕∕ Харчова промисловість. — 2004. — № 7. — С. 6—7.
39. Варченко О. М. Сучасний стан та перспективи вирощування цукрових буряків України / О. М. Варченко // Економіка АПК. — 2001. — № 4. — С. 62—65.
40. Веденичев П. Ф.Аграрный потенциал Украинской ССР : [монографія] / Веденичев П. Ф., Пасхавер Б. И., Трегобчук В. М. и др. – К.: Наукова думка, 1998. – 311 с.
41. Веклич О. О. Удосконалення системи екологічного оподаткування / О. О. Веклич // Фінанси України. — 2001. — № 2. — С. 3—11.
42. Вепленко В. И. Устойчивость земледелия-сущность, способы измерения, прогнозирование / В. и.Вепленко // Вестник сельскохозяйственной науки. — 1990. — № 9. — С. 76—83.
43. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста / Вернадский В. И. : [монографія] — М. : Наука, 1978. – 520 с.
44. Витте С. Ю. Избранные воспоминания / Витте С. Ю. — М.: Мысль, 1991. — С. 5.
45. Віленчук. О. М. Екологічне страхування в системі охорони природного середовища / О. М. Віленчук. // Економіка АПК. — 2001. — № 10. — С. 46—51.
46. Вітвицький В. В. Етапи розвитку системи продуктивності АПК України / Вітвицький В. В. : [монографія] — К. : Заря, 2006. — 264 с.
47. Вітвицький В. В. Теоретичні основи і практика тарифікації робіт в АПК / Вітвицький В. В. : [монографія] — К. : Заря, 2006.- 200 с.
48. Власов В. І. Глобальна продовольча проблема : [монографія] / Власов В. І. . — К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Інститут аграрної економіки УААН¸ 2001. — 506 с.
49. Волков С. М. Основы землевладения и землепользования / Волков С. М., Хлистун В. М., Улюкаєв. — М. : Наука, 1990. – 143 с.
50. Волощук Г. О. Особливості аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємств харчової промисловості ∕ Г. О. Волощук ; збірник наукових праць ЧДТУ. — Серія Економічні науки. — Вип.. 15. — Черкаси, 2005. — С. 10—15.
51. Воспроизводство лесных ресурсов: эколого-экономические проблемы : [монографія] / [Коваль Я. В., Мишенин Е. В., Царенко А. Н. и др.]. — К. : СОПС Украины НАН Украины, 2002. — 314 с.
52. В’юн В. Г. Організаційно-економічний механізм раціонального природокористування у сільськогосподарському виробництві. Монографія.- Дніпропетровськ: Пороги, 1994.- 160 с.
53. Гайдуцький П. І. Формування ринкових відносин в агропромисловому комплексі : [монографія] / Гайдуцький П. І., Корольова О. Є.-К.,1994. — 175 с.
54. Галушкина Т. П. Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика) : [монографія] / галушки на Т. П. — Одеса : ИПРЭЭИ НАН Украины, 2000. — 280 с.
55. Галушко В. П., Кваша С.М. Пріоритетні напрями розвитку АПК України / В. П. Галушко, С.М. Кваша ⁄ ⁄ Економіка АПК.— 2001.— № 12.— С. 6—11.
56. Гальчинський А. С. Основи економічної теорії : [навчальний посібник] / Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. — К. : Вища школа, 1995.- С. 32.
57. Гаркуша О. М. Заходи щодо покращення матеріально-технічної бази виноробства / О. М. Гаркуша // Економіка АПК. — 2001. — №12. —С.10—14.
58. Гаркуша О. М. Стан і перспективи розвитку рослинництва Миколаївської області / О. М. Гаркуша // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 2. —2003.-С. 8-15.
59. Гаркуша О. М. Формування ефективного виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК України :[монографія] / Гаркуша О. М.- Миколаїв : МДАА, 2001.-281 с.
60. Геец В. К. По вопросу воспроизводства в аграрно-промышленном секторе / В. К. Герц // Экономика Украины. — 1993. — №3. — С. 41—45.
61. Гладій М. В. Проблеми і перспективи ефективного використання ресурсного потенціалу в агропромисловому комплексі України / М. В. Гладій ⁄⁄ Регіональна економіка. — 1999. — № 1. — С. 7 — 17.
62. Гойчук О. І. Агропродовольча стратегія США / О. І. Гойчук ⁄⁄ Економіка АПК. — 2003. — № 4. — С. 133—136.
63. Гойчук О. І. Продовольча безпека : [монографія] / Бойчук О. І. — Житомир : Полісся, 2004. — 348 с.
64. Голуб О. А. Стратегія раціонального лісокористування як складова загальної екологічної політики / О. А. Голуб // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного університету. — 2000. — 469 с.
65. Гончаров В. Д. Вопросы методологии территориальной организации пищевой промышленности / В. Д. Гончаров // Хранение и переработка сельхозсырья. — 2001. — № 4. — С. 20—22.
66. Гончаров В. Д. Производственный потенциал пищевой промышленности / В. Д. Гончаров ¤¤ АПК: экономика, управление. — 1991. — № 11. — С. 66—71.
67. Гончаров В. Д. Продовольственный комплекс региона [монография] / Гончаров В. Д., Теунаев Д. М. — М. : АгроНИИТЭИПП, 1998. — 125 с.
68. Гордеев А. В. Продовольственная безопасность России / А. В. Гордеев, А. И. Алтухов, Д. Д. Вермель // Аграрная наука, 1999. — № 9. — С. 2—4.
69. Горлачук В. В. Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування західної України [монографія] / Горлачук В. В. — Львів : Фенікс, 1996. — 210 с.
70. Горлачук В. В. Організація сільськогосподарського виробництва / Горлачук В. В., В’юн В. Г. — Миколаїв: - Іліон, 2005 – 360с.
71. Горлачук В. В. Стратегічне управління / Горлачук В. В., В’юн В. Г. – Миколаїв: - ПП Шамрай П.Н. — 2003. — 440с.
72. Горлачук В. В. Управління земельними ресурсами [навчальний посібник] / Горлачук В. В., В’юн В. Г.-Миколаїв : МФ НаУКМА, 2002. — 316 с.
73. Горянский В. Ф. Математико-статистические методы в анализе эффективности сельскохозяйственного производства (вопросы методологии и практики).- К. : Вища школа, 1980.- 175 с.
74. Гофман К. Т. Экономический механизм природопользования / К. Т. Гофман //Экономика и матметоды, 1991. Т. 27.
75. Гош О. П. Політична економія капіталізму і післясоціалістичного перехідного суспільства / Гош О. П. — К. : Преса України, 1999. — 320 с.
76. Грищенко A. Як прискорити впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу та європейських стандартів / А. Грищенко ¤¤ Стандартизація, сертифікація, якість. — 1999. — № 3. — С. 21.
77. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі : [монографія] / Гунський Б. В. — К. : Наукова думка. — 1998. — 390 с.
78. Гудзинський О. Д. Маркетингове і інформаційне забезпечення суб’єктів діяльності на ринках: факторів виробництва, продуктових, послуг, праці / О. Д. Гудзинський¸ П. В. Гайдамак // Система менеджменту в умовах інституційно-структурної трансформації економіки України ; збірник наукових праць . — К :ІПКДСЗУ, 2006. — С. 315—319.
79. Гудзинський О. Д. Менеджмент в системі сталого розвитку економіки реформованих підприємств / О. Д. Гудзинський // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Вип.5, 2001. — С.9—14.
80. Гудзинський О. Д. Формування системи управління в умовах розвитку інтегрованих зв’язків АПК. / О. Д. Гудзинський // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України.—Науковий збірник. – К. : Курс, 2005.
81. Гумеров Р. К разработке методолого- теоретических. Проблем исследования продовольственной безопасности России / Р. К. Гумеров ⁄⁄ Российский экономический журнал. — 2003. — № 7. — С. 9—25.
82. Гуткевич С. О. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики : [монографія] / Буткевич. — К. : Европейский университет, 2003. — 251 с.
83. Дадашев Б. А., Кравченко С. А. Оцінка інвестиційних рішень в АПК України / Б. А.Дадашев, С. А.Кравченко // Фінанси України, 2000. — № 9.— С. 73 - 79.
84. Данилишин Б. М. Реформування відносин на природні ресурси / Б. М. Данилишин, В. С. Міщенко ⁄⁄ Економіка України, 2003.- № 9.- С. 34 – 41.
85. Данилишин Б. М. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні / Б. М. Данилишин ∕∕ Економіка України, 1994.- № 11.- С. 59 – 62.
86. Дейнеко Л. В. Екологічна ефективність розвитку харчової промисловості / Л. В. Дейнеко // Вісник аграрної науки. — 1999. — № 9. — С. 66—68.
87. Дейнеко Л. В. Ефективність розвитку харчової промисловості в регіоні : [монографія] / Дейнеко Л. В., Цимбалюк А. В. – Ірпінь: ІФЕІ, 1998. – 284 с.
88. Дейнеко Л. В. Науково-технічний прогрес як важливий чинник екологізації розвитку харчової промисловості Дейнеко Л. В. // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 63 – 66.
89. Дейнеко Л. В. Розвиток харчової промисловості в умовах ринкових перетворень : [монографія] / Дейнеко Л. В. Проблеми теорії і практики. — К.: Знання, 1999. — 331 с.
90. Дейнеко Л. В., Суханова Е. Т. Основні напрями та шляхи підвищення ефективності виробництва продовольства / Л. В Дейнеко., Е. Т. Суханова // Збірник наукових праць ФЕЇ. — 2000. — № 1 (7). — С. 47—53.
91. Дейнеко Л. В. Фінансово-економічні важелі розвитку продовольчого комплексу / Л. В. Дейнеко // Фінанси України. — 1998. — № 12. — С. 34— 38.
92. Дейнеко Л. В. Методологічні та методичні засади визначення регіонального рівня харчової промисловості / Л. В. Дейнеко, А. В. Цимбалюк ⁄⁄ Науковий вісник : збірник наукових праць УФЕІ (м. Ірпінь). — 1998. — № 1. — С. 41—44.
93. Демьяненко В. Наши продовольственные отношения и опыт США / В. Демьяненко // Мировая экономика и международные отношения. — 1993. — № 1. — С. 17—27.
94. Дідович І. І. Аналіз ринку екологічно чистої (органічної) сільськогосподарської продукції США / І. І. Дідович // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 133—136.
95. Дмитренко В. Л. Полезащитные лесные полосы: нормативы и эколого-экономический эффект / В. Л. Дмитренко ¤¤ Лесное хазяйство. — 1993. — С. 27—28.
96. Дмитрієва Н. А. Визначення економічної ефективності на макро- та мікрорівні / Н. А. Дмитрієва ¤¤ Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 68—72.
97. Довбах О. П., Довбах М. А. Методика прогнозування можливостей сільськогосподарського виробництва на макроекономічному рівні / О. П. Довбах, М. А. Довбах // Економіка АПК. — 1995. — №8. — С. 57—62.
98. Дойхен Д. Ю. Инвестиционная политика Росси в условиях глобализации / Д. Ю. Дойхен // Аграрная наука. — 2002. — №11. — С. 2—4.
99. Долгіх Я. В., Долгіх В. М. Застосування методів математичного моделювання при еколого-економічному районуванні сільськогосподарських територій. / Я. В. Долгіх, В. М. Долгіх //Вісник Сумського державного аграрного університету: Спеціальний випуск “Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції”. – 469 с. – С. 244-248.
100. Долішній М. І. Соціально-економічне районування України / Долішній М. І., Паламарчук О. М..- Львів, 1997. — 50 с.
101. Дорогунцов С. І. Удосконалення управління природокористуванням в АПК : [монографія] / С. І. Дорогунцов, П. П. Борщевський, Б. М. Данилишин. — К. : Урожай, 1992. — 128 с.
102. Дорогунцов С. І. Сільське господарство і ринок продовольства: проблеми розвитку і розміщення / Дорогунцов С. І., Лисецький А.С. — К, 1997.- С. 37-38.
103. Екологічний менеджмент та аудит рекреаційних територій (концептуальні засади та організаційний механізм) [монографія] : за редакцією д.е.н. Т. П. Галушкіної.—Одеса : ТОВ «ІНВАЦ», 2006. — 184 с.
104. Экология и политика / [К. Я. Кондратьев, В. И. Данилов-Данильян, К. В. Донченко и др.]. — СПб : Наука, 1993.
105. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні / [П. Т. Саблук, В. І. Бойко, Т. Л. Мостенська та ін.]. — К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2005. — 338 с.
106. Економіка підприємств харчової промисловості [навчальний посібник] ⁄ [А. О. Заїнчків-ський, Г. М. Решетнюк, Г. А. Болдуй та ін.] ; за ред. А.О. Заїнчківського.- К. : Урожай, 1998. — 272 с.
107. Ефективність використання основних засобів виробництва і технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств / [Бурковський І., Лагодієнко В. В., Червен І. І., Шебаніна О. В.]. — Миколаїв : МДАУ, 2005. — 197 с.
108. Емельянов А. Продовольственная безопасность страны: угроза и факторы нейтрализации / А. Емельянов ⁄⁄ Российский экономический журнал, 2003. — № 7. — С. 27—41.
109. Єрмаков О. Ю., Герасина В. О. Напрями та ефективність інвестиційної діяльності підпрємств хлібопродуктового підкомплексу / О. Ю. Єрмаков¸ В. О, Герасина // Економіка АПК.-2006. — №7. — С.86—90.
110. Єрмаков О. Ю. Ефективність виробництва продукції рослинництва та перспектива розвитку галузі: [монографія] Єрмаков О. Ю. / Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства Лісостепу України. — К. : Алефа (НАУ), 2003, т.1. — С. 57—89.
111. Єрмаков О. Ю. Розвиток регіонального ринку оренди сільськогосподарських земель / О. Ю. Єрмаков¸ А. В. Кравченко // Економіка АПК. — 2007. — № 6. — С. 10—14.
112. Єрмаков О. Ю. Методологія економічного дослідження організаційних форм виробництва / О. Ю. Єрмаков // Економіка АПК — 2003.— № 1. — С.31—37.
113. Жученко А. А. Стратегия адаптивной интенсификации сельскохозяйственного производства : [монография] / Жученко А. А., Урсул А. Ф. — Кишинев : Штиинца, 1983. — 304 с.
114. Забезпечення конкурентоспроможності і економічного зростання регіонального АПК [монографія] / ; за ред. І. І.Червена, Л. А.Євчук.- Миколаїв, 2005. — 440 с.
115. Загайтов И. Б. Экономические проблемы повышения устойчивости производства : [монография] / Загайтов И. Б., Половинкин П. Д.- М.: Экономика, 1984 — 205 с.
116. Заїнчковський А. О. Економіка, організація і управління підприємством харчової промисловості / А. О. Заїнчковський ∕∕ Розвиток аграрної економічної науки в Україні та її завдання в умовах освоєння ринкової системи господарювання ; збірник наукових праць НУХТ. — К. : НУХТ, 2006. — С. 233— 255.
117. Заїнчковський А. О. Оплата праці на основі кадрової безпеки підприємства на цукровому та аграрному секторах виробництва / А. О. Заїнчковський ∕∕ Наукові праці НУХТ. Спеціальний випуск «Економічні науки», 2005.- № 17.- С. 72 – 74.
118. Заїнчковський А. О. Розвиток підприємств харчової промисловості / Заїнчковський А. О. ∕∕ Матеріали конгресу вчених економістів-аграрників.- К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки». — 2007.
119. Заїнчковський А. О. Стан та шляхи розвитку ринку продовольчих товарів в Україні / А. О. Заїнчковський ⁄⁄ Агроінком, 1998. — № 11 — 12. — С. 5 – 7.
120. Заїнчковський А. О. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України / Заїнчковський А. О. ∕∕ Організаційно-правові та фінансово-економічні проблеми адаптації АПК до ринкових умов господарювання та шляхи їх вирішення- : всеукр. наук.-практ. конф.; - 19-20 травн.
121. Заїнчковський А. О. Сучасний стан розвитку підприємств харчової промисловості України / А. О. Заїнчковський ∕∕ Наукові праці НУХТ.- Спеціальний випуск «Економічні науки», 2005. — № 17. — 86—88.
122. Зінчук Т. О. Екологічні пріоритети інноваційної політики в АПК / Т. О. Зінчук // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — 469 с.
123. Золотов А. В. Социально-экономические и правовые аспекты экологизации предпринимательства и продовольственного рынка на основе Франчайзинга ⁄⁄ Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 430 – 432.
124. Илиади Г. С. Методические предпоссылки энергетической оценки агроресурсного потенциала / Г. с. Илиади // Вестник сельскохозяйственной науки. — 1989. — № 2. — С. 121—128.
125. Ильяминко С. Н. Инновационная стратегия развития хозяйствующего субъекта: особенности разработки / С. Н. Ильяминко, Л. Я. Колдин, О. В. Прокопенко // Вісник Технологічного університету Поділля: Хмельницький. — 1999. — № 5. — Ч. 1. Екологічні науки. — С. 116—120.
126. Ільотьо І. Особливості умов визначення перспективних напрямів розвитку харчової промисловості ⁄ Ільотьо І. // Сучасний стан, напрямки відновлення та перспективи розвитку харчової і переробної промисловості Закарпаття -: мат. регіон. наук.-практ. конф.- Ужгород: Патент, 1998. — С. 66—69.
127. Ілляшенко С. М. Інноваційний розвиток ринкових можливостей: проблеми управління : [монографія] / Ілляшенко С. М. — Суми : ВВП. “Мрія – 1” ЛТД, 1999. — 222 с.
128. Імас Є. В. Ринок цукру в економічній системі України / Є. В. Імас // Економіка АПК. — 2001. — №4. — С.102—105.
129. Кальцев В. Ф. Проблема оценки экономической целесообразности инвестиций в качество продукции / В. Ф. Мальцев // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 213— 215.
130. Кандиба А. М. Управління науково-технічним прогресом в агропромисловому комплексі. -К., 1990.-200 с.
131. Касяненько В. Ф. Екологічні аспекти сільськогосподарського землекористування // Вісник Сумського державного аграрного університету: Спеціальний випуск: “Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції”, 2000. – 469 с. – С. 427 – 429.
132. Кашенко О. Л. Економічні основи екологічного підприємства / О. Л. Кащенко // Агроінком. — 1999. — № 10—12. — С. 37—40.
133. Квак В. Аналіз інвестиційної привабливості підприємств переробної та харчової промисловості Закарпатської області / В. Квак¸ С. Слава // Сучасний стан, напрямки відновлення та перспективи розвитку харчової та переробної промисловості Закарпаття ; мат. регіон. наук.-практ. конф.. - Ужгород; Патент, 1998.
134. Кириленко І. Г. Зернове господарство та ринок зерна в Україні / І. Г. Кириленко // Економіка АПК. — 2001. — № 9. — С.3—9.
135. Киселёв В. Б. Оценка экономической эффективности инвестиций в рыночной экономике / В. Б. Киселев // Пищевая промышленность. —1997. — № 7. — С. 40—41.
136. Кисіль М. І. Тенденції і напрями активізації аграрного інвестиційного процесу / М. І. Кисіль ⁄⁄ Економіка АПК. — 2002. — № 4. — С. 66—71.
137. Клочан В.Ф. Ринкова трансформація системи агрохімічного обслуговування / В. Ф. Клочан¸ Т. В. Апостолова // Економіка АПК. — 2004. — № 7. — С.21—25.
138. Клочан В.Ф., Апостолова Т.В. Розвиток системи агрохімічного сервісу на регіональному рівні / В. Ф. Клочан¸ Т. В. Апостол // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2006. — №1(33). — С.75—81.
139. Коваль Я. В. Реформування економічного механізму у сфері використання і відтворення лісових ресурсів / Я. В. Коваль, І. Я. Антоненко, І. А. Євтушенко // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 179—183.
140. Коваль Я. В. Совершенствование лесопользования и лесовосстановления. – К.: Наукова думка, 1987. – 201 с.
141. Колесник І. Ефективність використання земельних ресурсів / І. Колесник ⁄⁄ Економіка АПК. — 2001. — № 5. — С. 47—49.
142. Комаров В. И., Мануйлова Т. А. Экологизация отраслей пищевой промышленности ⁄ В. И. Комаров, Т. А. Мануйлова // Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. — 2001. — № 2. — С. 48—50.
143. Константинов К. І. Сутність і значення іноземних інвестицій для аграрної економіки України / К. І. Константинов // Ресурсний потенціал АПК: удосконалення та підвищення ефективності використання ; збірник наукових праць. — К. : / Інститут економіки НАН України. — 2001. — 132 с.
144. Копитанов А. Н. Устойчивость земледелия: пути повышения : [монография] / Копитанов А. Н..-М. : Знание, 1983.-383 с.
145. Копитко В. І. Забезпечення екологічно стійкого розвитку АПК регіону в умовах реформування економіки / Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000.
146. Коренюк П. І. Гармонізація державного впливу регіональних чинників у реформуванні земельних відносин в Україні / П. І. Коренюк ∕∕ Економіка, фінанси, право. – 2003. – № 11. – С. 6–9.
147. Коренюк П. І. Екологічна концепція розвитку агропродовольчого комплексу України ∕ П. І. Коренюк // Продуктивні сили і регіональна економіка ; збірник наукових праць РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАНУ. – 2004. – Ч. 1. – С. 170–174.
148. Коренюк П. І. Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика: [монографія] / Коренюк П. І. – Дніпропетровськ : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2005. – 355 с.
149. Коренюк П. І. Економічні проблеми відтворення та охорони родючості земельних ресурсів регіону ∕ П. І. Коренюк // Економіка природокористування і охорона довкілля ; збірник наукових праць Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. – К. : РВПС України НАНУ, 2000. – С. 52–57.
150. Коренюк П. І. Концептуальні підходи до збалансованого розвитку продуктивних сил продовольчого комплексу та стабілізації природно-ресурсного потенціалу території ∕ П. І. Коренюк // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. — Випуск 193. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Т. 1. – С. 207–216.
151. Коренюк П. І. Концептуальні підходи до продовольчої ефективності використання, збереження та розширеного відтворення аграрного природно-ресурсного потенціалу / П. І. Коренюк ∕∕ Вісник Сумського державного аграрного університету. – Серія “Економіка та менеджмент”. – Суми, 2001. – Випуск 2. – С. 140–143.
152. Коренюк П. І. Менеджмент навколишнього природного середовища: [монографія] / Коренюк П. І. – Дніпропетровськ : Національна гірнича академія України, 2001. – 224 с..
153. Коренюк П. І. Методологічні засади визначення інтегрованого показника екологічного стану земельної території ∕ П. І. Коренюк ∕∕ Збірник праць Інституту проблем природокористування та екології НАНУ. – Вип. 6. – Дніпропетровськ : Інститут проблем природокористування та екології НАНУ, 2003. – С. 85–91.
154. Коренюк П. І. Методологічні засади удосконалення організаційно-економічного механізму розширеного відтворення аграрних природних ресурсів ∕ П. І. Коренюк ∕∕ Економіка: проблеми теорії та практики ; збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. – Вип. 201. – Дніпропетровськ, 2005. – Т. IV. – С. 911–919.
155. Коренюк П. І. Ринкові засади менеджменту довкілля / П. І. Коренюк /∕ Науковий вісник ; збірник наукових праць Академії державної податкової служби України “. – 2002. – № 1 (15). – С. 26–33.
156. Коренюк П. І. Фінансові проблеми економіки природокористування у аграрному секторі України ∕ П. І. Коренюк ∕∕ Фінанси України, 2005. – № 1. – С. 132–136.
157. Коренюк П. І. Фінансово-економічні проблеми управління екологі-чною безпекою держави ∕ П. І. Коренюк // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. — Серія: Економічні науки, № 38 ⁄ 50: Луганськ : ЛНАУ, 2004. — С. 288 – 292.
158. Криворучко О. Н. Сущность всеобщего управления качеством / О. Н. Криворучко ⁄⁄ Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу ; за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва.- К.: ІАЕ, 2000.- С. 647 – 651.
159. Крисанов Д. Ф. Економіко-екологічні проблеми харчової промисловості України : [монографія] / Крисанов Д. Ф. — К. : Інститут економіки НАН України, 2002.- 259 с.
160. Крисанов Д. Ф. Інноваційний фактор розвитку харчової промисловості України / Д. Ф. Крисанов ∕∕ Економіка України, 2007. — № 4. — С. 71—82.
161. Крисанов Д. Ф. Переробна сфера АПК в умовах ринкової трансформації національної економіки / Формування і реструктуризація аграрного ресурсного потенціалу України / Крисанов Д. Ф. ; відп. Ред. А. Е. Юзефович.- К. : Інститут економіки НАН України, 1998. — 128 с.
162. Кузубов М. В. Аналіз і оцінка ситуації на ринку агропродовольчих товарів в Україні / М. в. Кузубов ∕∕ Економіка АПК. — 2002. — № 6. — С. 88—92.
163. Кульчицький М. І. Інвестиційне забезпечення розвитку виробничої сфери / М. І. Кульчицький ⁄⁄ Фінанси України, 1998. — № 5. — С. 11—15.
164. Купинец Л. Е., Харичков С. К. Экологические приоритеты в развитии региональных агрокомплексов / Л. Е. Купинец, С. К. Харичков // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 190—194.
165. Лайко П. А. Економічна та продовольча безпека в екстремальних умовах: [монографія] / Лайко П. А., Шмирков В. Ф. — К. : ННЦ ІАЕ, 2007.- 184 с.
166. Лебединский Ю. П. Эффективность агропромышленной интеграции в производстве пищевых продуктов . - К. : Общество “Знание”, 1980. —18 с.
167. Лебединський Ю. П. Управління природокористуванням : [монографія] / Лебединський Ю. П., Потравний І. М., Краснянський Б. Ю.- К.: Урожай, 1987.— 253 с.
168. Лемешев М. Я. Благосостояние общества и охрана окружающей среды / М. Я. Лемешев // Оптимизация природопользования. — М., 1984.
169. Лемішко О. О. Джерела інвечтування підприємницької діяльності сільськогосподарських підприємств у Луганській області / О. О. Лемішко ¤¤ Економіка АПК. — 2000. — № 12. — С. 53—57.
170. Леонтьев В. В. Межотраслевая экономика: Пер. с англ. : [монография]. —- М. : Экономика, 1997. — 479 с.
171. Лисецький А. С. Україна: Проблеми стабілізації і сталого розвитку продуктивних сил аграрного сектору економіки : [монографія] / Лисецький А. С., Боженар В. Я., Данилишин Б. М..- К. : ЗАТ «Нічлава», 1997.- 130 с.
172. Лисецький А. С. Продовольча безпека України: теорія, методологія, емпіричний аналіз : [монографія] / Лисенький А. С. — К. : Оріяни, 2005. — 374 с.
173. Лисецький А. С. Рента – податкове поле агропромислового комплексу / А. С. Лисецький ¤¤ Фінанси України. — 2004. — № 3. — С. 90 — 98.
174. Лисецький А. С. Сільськогосподарська рента в АПК: теорія і практика / А. С. Лисецький ⁄⁄ Економіка України. — 2003. — № 10.— С. 37 — 46.
175. Логинов В. Г. Регулирование продовольственных ринков / В. Г. Логвинов // Аграрная наука. — 2002. — № 5. — С 2—8.
176. Лопатинський Ю. М., Шкабара Т. Л., Заремська О. М. Економічні аспекти аграрного підприємництва / Ю. М. Лопатинський, Т. Л. Шкабара, О. М. Заремська // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 197—201.
177. Лукінов І. І. Економічні трансформації : [монографія] / Лукінов І. І. — К. : ІЕ НАН України, 1997. — 455 с.
178. Лукінов І. І. Продовольча безпека та її гострота у світовому вимірі / Лукінов І. І. // Економіка АПК. — 2001. — № 4. — С. 33—35.
179. Лукінов І. І., Саблук П. Т. Наукова доповідь про стратегію трансформації АПК і забезпечення продовольчої безпеки України / І. І. Лукінов, П. Т. Саблук ⁄⁄ Економіка АПК. — 2000. — № 8. — С. 3—36.
180. Лютий. І. О. Перспективи залучення іноземного капіталу в АПК / І. О. Лютий // Економіка АПК. — 2000. — № 5. — С. 21—24.
181. Макконал К. Л. Экономика / Макконал К. Л., Брю С. Л., Стенли Л. — М. : Республика¸ 1992. — Т.9. — 415 с.
182. Макконал К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика ⁄ Макконал К. Р., Брю С. Л. ; перевод с англ. 11-го изд. — К.: Хагар-Демос, 1993. — 785 с.
183. Максимів Л. І. Екологічний облік: проблеми формування та перспективи застосування / Л. І. Максимів // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 209—213.
184. Мармуль Л. О. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку харчової промисловості України. — Київ : РВПС України НАНУ, 2001. — 63 с.
185. Марченко В. М. Системний підхід до управління до управління якістю і конкурентоспроможністю продукцію продукції ∕ В. М. Марченко // Збірник наукових праць УДУХТ. — 2000. — № 8. — С. 8—12.
186. Мармуль Л. О. Державне управління інноваційно-інвестиційними трансформаціями в АПК регіону / Л. О. Мармуль // Таврійський науковий вісник : Зб.наук.пр. — Вип.46. — Херсон. — 2003. — С.138—145.
187. Мармуль Л. О. Ефективність функціонування агропромислових комплексів в умовах ринкової економіки : [монографія] / Мамуль Л. О. — К. — 1993. — 230 с.
188. Мармуль Л. О. Особливості оподаткування суб’єктів аграрного підприємництва / Л. О. Мармуль // Вісник економічної науки України. —2005. — №2 (6). — С. 26—28.
189. Масловська Л. Регіональний аспект трансформації природокористування у контексті сталого розвитку / Л. Масловська //Економіка України. — 2000. — № 2. — С. 64—68.
190. Майстренко Н. Ю. Деякі аспекти енергетичного забезпечення при виробництві екологічно чистих продуктів в АПК України продукції / Н. Ю. Майстренко ⁄⁄ Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 284 – 286.
191. Мельник Л. Г. Экологическая экономика : [монография] / Мельник Л. Г. — Сумы : Университетская книга, 2001.— 350 с.
192. Мельник Л. Г. Методические основы оценки и учета природных факторов / Л. Г. Мельник // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000.— С. 331—335.
193. Методические подходы к выбору стратегии устойчивого развития территории ; под научн. ред. А. Г. Шапара: - Днепропетровск: Институт проблем природопользования и экологии НАН Украины, 1996. — Т. 1 — 162 с. — Т. 2. – 170 с.
194. Методологические рекомендации по оценке еффективности использования производственного потенциала в сельском хозяйстве на региональном уровне .-М. : ВНИЭСХ, 1998. — 54 с.
195. Мишенин Е. В. Экономический механізм экологизации производства: [монография] / Мишенин Е. В., Семененко Б. А., Мишенина Н. В. — Сумы : ИПП «Мрія-1» ЛТД, 1996. — 140 с.
196. Мірко Н. В. Методичні засади визначення економіко-екологічного розвитку регіонального продовольчого комплексу / Н. В. Мірко, А. В. Накай // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 387—390.
197. Мороз О. В. Динаміка економічної ефективності агроландшафтів України / О. В. Мороз ∕∕ Агро інком. — 1998. — № 3—4. — С. 23—26.
198. Мороз О. В. Енергетична еволюція сільського господарства України : [монографія] / Мороз О. В. — К. : ІАЕ УААН, «Вікол», 1997.— 263 с.
199. Москаль О. І. Визначення економічної ефективності інвестицій / О. І. Москаль ¤¤ Вісник Українського фінансового-економічного інституту. — 1998. — №3. — С. 155—158.
200. Мостенська Т. Л. Конкурентні позиції «Київхліб». Реалії та перспективи / Т. Л. Мостенська ∕∕ Агроінком. — 2006. — № 11—12.- С. 21 —24.
201. Мостенська Т. Л. Корпоративні права: проблеми перехідного періоду і шляхи їх подолання / Т. Л. Мостенська // Актуальні проблеми економіки: теорія і практика ; збірник наукових праць ДНУ ∕. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. — Вип. 2. — С. 42—44.
202. Мостенська Т. Л. Особливості формування попиту і пропозиції на ринку харчових продуктів / Т. Л. Мостенська ¤¤ Економіка АПК. — 2003. —№ 1. — С. 113—120.
203. Моткин Г. А. Экологизация страхования в рыночной экономике / Г. А. Моткин // Экономика и математические методы. — 1996. — Т. 32.
204. Мудрак О. В. Проблеми сучасної інвестиційної політики та екологізації виробництва в АПК України / О. В. Мудрак ⁄⁄ Агро інком. — 1999. — № 6—7. — С. 28—33.
205. Надвірняк Я. М. Енергетична оцінка продукції кормовиробництва / Я. М. Надвірняк // Економіка АПК. — 2000. — № 9. — С. 85—87.
206. Назаренко В. И. Международная конференция экономистов сельского хозяйства / В. И. Назаренко ⁄⁄ Вестник сельскохозяйственной науки. — 1989. — № 4. — С. 159—162.
207. Нелеп В. М., Завалій В. М., Завалій О. І. Планування ефективності виробництва в особистих господарствах населення / В. М. Нелеп, В. М. Завалій, О. І. Завалій.⁄⁄ Економіка АПК. — 1997. — № 10. — С. 64—69.
208. Несвєтов О. О. Біологічні ресурси – природний капітал / О. О. Несвєтов // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 356 – 359.
209. Нижник О. М. Продовольча безпека: аналіз еколого-економічних проблем та шляхи їх вирішення / Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 342 – 346.
210. Никонов А. А. Пути увеличения производства кормового зерна и повышение эффективности и устойчивостиземледелия : [монография] / Никонов А. А. — М.:Колос, 1982. — 105с.
211. Новиков Н. В. Направление приватизации и реформирования предприятий агропромышленного комплекса / Н. В. Новиков // Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий. — 1994. — №3. — С. 2— 7.
212. Новожилов В. В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании: [монография] / Новожилов В. В.- М.: Наука, 1972. — 434 с.
213. Ноткин А. И. Вопросы эффективности и интенсификации общественного производства : [монография] / Ноткин А. И. — М. : Наука, 1986. — 301 с.
214. Обіход С. В. Теоретико-методологічні основи визначення екологічної ефективності розвитку переробних галузей АПК / С. В. Обіход // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 272— 274.
215. Оболенский К. П. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства (теория и практика). — М.: Экономика, 1974.
216. Одум Ю. П. Основы экологии. — М.: Мир, 1975.— 733 с.
217. Одум Ю. П. Свойства агроэкосистем ⁄⁄ Сельскохозяйственные экосистемы [монография] / Одум Ю. П. — Пер. с англ. ; под ред. Л.О. Карпачевского. — М.: Мир, 1986.- С. 17 – 56.
218. Олдак П. Г. Сохранение окружающей среды и развитие экономических исследований : [монография] / Олдак П. Г. — Новосибирск : Наука, 1980. — 160 с.
219. Олійник Я. Б. Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. — К.:Лібра, 1996. — С. 63—64.
220. Опацкий Л. В. Размещение пищевой промышленности СРСР : [монография] / Опацкий Л. В. — М.: Госкомиздат, 1957. — 356 с.
221. Оценка экономической эффективности производства ⁄ В. И. Гладун, С. Г. Ермакова, Н. А. Лысова и др. — Владивосток, 1991. — 14 с.
222. Павлюк С. Г. Вплив світової глобалізації на екологізацію економічних зв’язків продукції АПК / С. г. Павлюк // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 128— 129.
223. Паламарчук В. О. Еколого-економічні та соціальні нариси з економіки природокористування : [монографія] / [Паламарчук В. О., Мішенін Є. В., Коренюк П. І.] ; за ред. В. О. Паламарчука. – Дніпропетровськ : Пороги, 2004. – 258 с.
224. Паламарчук В. О. Економіка природокористування : [навчальний посібник] ⁄ В. О. Паламарчук, П. І. Коренюк ; за ред. В. О. Паламарчука. – Запоріжжя : Дике Поле, 2003. — 408 с.
225. Паламарчук В. О. Основи економічної теорії (політекономії): [навчальний посібник] / Паламарчук В. О., Теличук П. П., Мішенін Є. В.—Суми : ВВП “Мрія-1” ЛТД, 2002. — 280 с.
226. Паламарчук В. О. Модель участі України у міжнародному бізнесі та місце аграрного протекціонізму в реалізації національних інтересів / В. О. Паламарчук, М. М. Ружевський ⁄⁄ Національно-державні економічні інтереси: історія, методологія і теорія дослідження, механізм реалізації. — К. : КУ ім. Т. Г.Шевченка, 1996. — С. 138—140.
227. Паламарчук О. М. Продовольча ефективність використання земельних ресурсів / О. М. Паламарчук, Е. І. Шелудько // Власний статус і проблеми раціонального використання земель : матеріали міжнародної наукової конференції в 2-х частинах. — Київ. : РВПС України НАН України. — 2000. — С. 247 – 249.
228. Панасюк П. Економічна політика з’єднання галузей АПК / П. Панасик ⁄⁄ Економіка України. — 2001. — № 5. — С. 59.
229. Пантєлєєв В. Д. Аналітичний огляд сучасного .стану страхування сільськогосподарських ризиків в Україні / В. Д. Пантєлєєв ∕∕ Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2006. — № 4. — С. 8—10.
230. Пантєлєєв В. Д. Податковий облік – нова функція управління економікою підприємства в ринкових умовах / В. Д. Пантєлєєв ∕∕ Збірник наукових праць Українського державного морського технічного університету. — Миколаїв, .2002.- № 8 (386).
231. Пантєлєєв В. Д. Про методичний підхід щодо оцінки конкурентноспроможності продукції переробних підприємств АПК / В. Д. Пантєлєєв ∕∕ Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2005.- № 3.- С. 3-7.
232. Пархомець М. К. Організаційно-економічні основи розвитку молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах: [монографія] / Пархомець М. К. — Тернопіль : Економічна думка, 2005. — 346 с.
233. Пасхавер Б. Пріоритети продовольчого ціноутворення / Б. Пасхаве𠤤 Економіка України. — 2003. — № 4. — С. 4—11.
234. Пасхавер Б. Продовольча доступніть. / Б. Пасхавер // Економіка України. — 2001. — № 7. — С. 69—77.
235. Пепа Т. В., Ярош О. М. Екологічні основи формування експортного потенціалу харчової промисловості України / Т. В. Пепа, О. М. Ярош .⁄⁄ Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 402—404.
236. Перепачаєнко В. Енергозберігаюча політика / В. Перепечаєнко ¤¤ Харчова та переробна промисловість. — 2001. — № 1. — С. 26—27.
237. Підвищення ефективності використання, відтворення та охорони земельних ресурсів регіону : [монографія] / Борщевський П. П., Чернюк М. О., Заремба В. М., Коренюк П. І. та ін.] ; за ред. П. П. Борщевського. – К. : Аграрна наука, 1998. – 250 с.
238. Плющ І. С. Основні напрями удосконалення економічних відносин в аграрному секторі / І. С. Плющ ⁄⁄ Економіка АПК. — 2001. — № 2. — С. 3— 7.
239. Подолинський С. А. Праця людини ї її відношення до розподілу енергії // В кн. Вибрані твори / Упорядк. Л. Я. Корнійчук. – К. : КНЕУ, 2000. — С. 203— 282.
240. Полозенко Д. В. Трансформація суспільних відносин і фінанси АПК / Д. В. Полотенко // Фінанси України. — 1998. — №7. — С. 10—23.
241. Поляков О. М. Деякі аспекти розвитку інноваційних процесів на Україні / О. М. Поляков ∕∕ Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту. — Чернівці, 2003. — С. 367 — 371.
242. Поляков А. Управление НТП в АПК зарубежных стран — М., 1990. — 63 с.
243. Попова О. Л. Еколого-економічні проблеми сталого природокористування в аграрній сфері / О. Л Попова // Економіка АПК. — 2000. — № 11. — С. 57—63.
244. Порядок сертифікації харчової і продовольчої сировини. КНД-50-050-95. Затверджено й уведено 07.07.1995.- К. : Держстандарт України, 1995. — 28 с.
245. Потребительский рынок России (продовольственный аспект) ⁄ В. Д. Гончаров, А. А. Горохов, А. Н. Куропаткин и др. — М. : АгроНИИТЭИПП, 1997.- 78 с.
246. Прадун В. Актуальні проблеми еколого-економічної реструктуризації та оптимізації розвитку АПК АР. Крим / В. Прадун // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 391—393.
247. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України : [монографія] / Данилишин Б. М., Дорогунцов С. І., Міщенко В. С. та ін. — К.: РВПС України НАН України, 1999. – 716 с.
248. Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку : [монографія] ∕ [Л. В. Дейнеко, А. О. Коваленко, П. І. Коренюк, Е. І. Шелудько] ; за ред. Б. М. Данилишина. — К. : Наукова думка, 2007. — 276 с.
249. Продуктивні сили України: Прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р. — в 2-х томах. — Том 1. — С. 19.
250. Райзберг Б. А. Современный экономический словар / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. — М. : ИНФРА - М, 1996. - 496 с.
251. Рассадникова С. И. Концептуальные основы экологизации инвестиционных проектов // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 194 – 197.
252. Регіональні агропромислові комплекси України (теорія та практика) : [монографія] / [П. П. Борщевський, В. С. Ушкаренко, Л. Г. Чернюк, Л. О. Мамуль]. — К.: Наукова думка, 1996. – 264 с.
253. Региональная специализация сельскохозяйственного производства УССР/ [П.П. Борщевский, Д.К. Прейгер Р.А. Иванух и др.] ; под ред. Г.С. Фтомова. — К.: Наукова думка, 1989. — 200 с.
254. Реформа аграрного сектора економіки України (у схемах та графіках) : [монографія] / [Куліш М.Ю., Червен І.І., Гречкосій В.В.та ін] ; за ред. М.Ю.Куліша.– Миколаїв: МДАУ, 2000. – 168 с.
255. Реформування аграрного сектору економіки України : [монографія] / [Гречкосій В.В., Іваненко Г.М., Клочан В.Ф. та ін.] ; за ред. М.Ю.Куліша та І.І.Червена. – Миколаїв: МДАУ, 2000. – 137 с.
256. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогообложения. — Соч. в 3-х томах. — Т. 1. — М., 1995.
257. Ринкова адаптація продовольчого комплексу ∕ [За ред.. Б. Й. Пасхавера]. — К. : Інститут економіки, 1998.- 264 с.
258. Ринок цукру / [Багатеренко О. С., Борщевський П. П., Заєць О. С.та ін.] – К. : Злагода, 1996. — 59 с.
259. Ришняк И. Н. Организационно-экономическое обеспечение экологизации зернопроизводства // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 33—35.
260. Розумовский В. Эколого-экономическое районирование (теоретические аспекты). — Ленінград : Наукова думка, 1989. — 155 с.
261. Руденко В. П. Якість агропромислової продукції – шлях до європейського ринку / В. П. Руденко¸ І. В. Ковальова// Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 98— 102.
262. Руденко Л., Лісовський С. Природно-ресурсний потенціал економічного зростання / Л. Руденко¸ С. Лісовський // Вісник НАН України, 2001. — № 4. — С. 20—32.
263. Руснак П. П. Економіка природокористування : [навчальний посібник] / Руснак П. П. — К., 1992. — 318 с.
264. Саблук П. Т., Білорус О. Г., Власов В. І.. Глобалізація і продовольство : [монографія] /. Саблук П. Т., Білорус О. Г., Власов. В. І. — К. : ННЦ ІАЕ, 2008 — 632 с.
265. Саблук П. Т. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ сторіччі / П. Т. Саблук ∕∕ Економіка АПК. — 2001. — № 4. — С. 14—19.
266. Саблук П. Т. Стратегія відновлення агропромислового виробництва / П. Т. Саблук // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 12 – 15.
267. Савченко О. Ф. Економіко – управлінські проблеми охорони навколишнього природного середовища на підприємствах України: теорія, методологія, практика : [монографія]. — К. : РВПС України НАН України, 2001. — 248 с.
268. Самуэльсон П. Экономика / Самуэльсон. — М. : Алгон ВНИИ — СИ, 1992. — Т. 2 — 414 с.
269. Сахаєв В. Г., Шевчук В. Я. Економіка і організація навколишнього середовища : [підручник]. — К. : Вища школа, 1995. – 272 с.
270. Сахацький М. П. Критерії відродження сільського господарства / М. П. Сахацький // Науковий вісник Національного аграрного університету. — Вип.43. — К. : 2001. — С.115—117.
271. Сахацький М. П. Проблеми відродження сільського господарства : [монографія] / М. П. Сахацький. — К. : ІАЕ УААН, 2000. — 304 с.
272. Сахацький М.П. Формування зворотного маркетингового зв’язку агропідприємств / М. П. Сахацький // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету.— Вісник ХНАУ.— №7. — 2004. — С.130—134.
273. Сватков Л. Основні напрямки інвестиційної політики в харчовій промисловості / Л. Сватков ⁄⁄ Харчова та переробна промисловість. — 1998. — № 7. — С. 4 — 7.
274. Сватков Л. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату в харчовій промисловості / Л. Сватков ⁄⁄ Харчова та переробна промисловість. — 1999. — № 11 — 12.— С. 3— 9.
275. Селезень О. М. Перспективи розвитку виробництва екологічно чистих видів продукції / О. М. Селезень¸ Л. м. Фарафонова ⁄⁄ Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 274—277.
276. Семенов В. Ф. Размещение , интеграция и развитие форм хозяйствования в АПК региона : [монография] / В. Ф. Семенов. — Одеса : ОКФА, 1995. — 168 с.
277. Сингаївський І. О. Пільги сільськогосподарським товаровиробникам в період приватизації переробних підприємств АПК ∕ І. О. Сингаївський // Збірник наукових праць УДУХТ. — К.. — 1997. — № 3.
278. Сичевський М. П. Організаційно-економічні системи екологізації виробництва продукції харчової промисловості / М. П. Сичевський // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 72—74..
279. Сичевський М. П. Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації : [монографія] ∕ Сичевський М. П. — К.: Науковий світ, 2004. — 244 с.
280. Сичевський М. П. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України : [монографія] ∕ Сичевський М. П. ; за ред. член. – кор. НАН України С. І. Дорогунцова. — К. : Науковий світ, 2004. — 186 с.
281. Сінченко В. М. Проблеми підвищення екологічної ефективності виробництва цукрових буряків / В. М. Сінченко, В. І. Піркін, Ю. А. Пастух // Економіка АПК,. — 2002. — С. 55—59.
282. Слюсаренко В. Эколого-экономическое районирование : [монографія] / Слюсаренко В. — К. : Наукова думка, 1990. — 109 с.
283. Советский энциклопедический словарь. — М., 1988. - 633 с.
284. Сологуб О. П. Управління конкурентоспроможністю на підприємствах харчової промисловості / О. П. Сологуб ∕∕ Акціонер, 2001. —№ 1. — С. 14—16.
285. Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України : [монографія] / [Дорогунцов С. І., Чернюк Л. Г., Борщевський П. П. та ін.]. — К. : Нічлава, 2002. — 690 с.
286. Смоляр В. И. Рациональное питание : [монография] / Смоляр В. И. — Киев : Наукова думка, 1991. — 368 с.
287. Стасишин М. С. Економічні проблеми розвитку рибного господарства України : [монография] / Стасишин М. С. ; за ред. П.П. Борщевського. — К., 1998. — 291 с.
288. Степанова Е. В. Проблеми вдосконалення системи платежів та податків в сфері природокористування / Е. В. Степанова // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 268—269.
289. Струмилин С. Г. Статистика и экономика / Струмилин С. Г. — М. : Наука, 1979. — 490 с.
290. Суханова Е. Т. Податкове стимулювання екологізації виробництва продовольчих товарів / Е. Т. Суханова // Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої продукції ; спеціальний випуск Вісника Сумського державного аграрного університету. — 2000. — С. 93—95.
291. Сухоруков А. І. Програмно-цільовий підхід до забезпечення економічної безпеки України / А. І. Сухоруков // Стратегія економічного розвитку України ; науковий збірник. — Випуск.23. — К. : КНЕУ. — 2000. — С.15.
292. Тархов П. В. Учет ущерба от загрязнения продуктов питания в экологическом страховании / Тархов П. В., Царенко А. М. // Труды 2-й Российской ежегодной научно-практической конференции по экономическому страхованию. – М.: Институт рынка АН России, 1996. — С. 75—77.
293. Теличук П. П. Нариси з економічної теорії /. Теличук П. П., Паламарчук В. О. — К. : ІСДО, 1994. — 172 с.
294 Теоретико-методологічні засади розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва продовольчих товарів ∕ [Коваленко А. О., Князев С. І., Дейнеко Л. В., Страшинська Л. В.]. — К. :
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20557.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.