У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Количество страниц 454
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20581.doc 
Содержание ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………………………...5
ВСТУП…………………………………………………………………….……...6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

1.1. Сутність, функціонально-структурні параметри і типи
економічних систем………………………………………………………..20
1.1.1. Еволюція наукових підходів до аналізу сутності та структури
господарських систем………………………………………………20
1.1.2. Ключові характеристики сучасних макроекономік……………....34
1.1.3. Типологізація економічних систем…………………………………51
1.2. Формування концептуальної матриці економічної транзитології ……...62
1.2.1. Генезис методологічних засад економічної транзитології……...62
1.2.2. Системні перетворення економіки і суспільства у
новітньому парадигмальному контексті………………………......89
Висновки до розділу 1 …………………………………………………. 101

РОЗДІЛ 2. СОЦІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА ОСНОВНІ
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІК

2.1. Сутність і специфіка якісних перетворень господарського життя
суспільства ……………………………………………………………….107
2.1.1. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій
соціально-економічної динаміки…………………………………107
2.1.2. Основні чинники, механізми, вектори соціально-економічних
трансформацій……………………………………………………..130
2.2. Провідні тенденції розвитку перехідних економічних систем……….142
2.2.1. Характерні ознаки та типи транзитивних економік……………142
2.2.2. Основні тенденцій розвитку перехідних економік………….....152
Висновки до розділу 2…………………………………………………173

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ГЛОБАЛЬНОГО
В ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ ВІДКРИТИХ
ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

3.1. Суперечливий вплив глобалізації на трансформаційний потенціал
перехідних суспільств………………………………………………………..179
3.1.1. Провідні атрактори структурування сучасної світової економіки...179
3.1.2. Конкурентоспроможність національних господарських систем
в умовах глобалізації…………………………………………….….…201
3.2. Національні моделі перехідної економіки як вияв діалектичної єдності
загального, особливого та специфічного в трансформаційному процесі..210
3.2.1. Порівняльна характеристика сучасних моделей соціально –
економічних перетворень………………………………………………210
3.2.2. Специфіка економічних трансформацій у посткомуністичних
країнах………………………………………………………………….230
Висновки до розділу 3……………………………………………………...249

РОЗДІЛ 4. ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У ГЛОБАЛІЗО-
ВАНОМУ ГОСПОДАРСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

4.1. Організація та самоорганізація економічних систем в умовах
глобалізації світових господарських зв’язків……………………………...256
4.1.1. Капітал як системоутворююча динамічна структура
глобальної економіки………………………………………………..256
4.1.2. Трансформація ролі та функцій держави в глобальній системі
економічних координат ……………………………………………...265
4.2. Механізми економічних перетворень в епоху глобалізації……………….279
4.2.1. Суперечності неоліберальної парадигми економічної глобалізації.279
4.2.2. Ноосферно-синергетичний підхід до цивілізаційного розвитку…..288
4.2.3. Інституціоналізація системи планетарного регулювання
світогосподарських процесів…………………………………………302
Висновки до розділу 4 ……………………………………………………..321

РОЗДІЛ 5. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СИСТЕМНОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

5.1. Екзогенні та ендогенні ризики інтеграції України до світового
економічного простору……………………………………………………….328
5.1.1. Структурні диспропорції розвитку глобальної та національної
господарських систем ………………………………………………..328
5.1.2. Конкурентоспроможність національної економіки в
постіндустріальному вимірі …………………………………………344
5.2. Стратегічні пріоритети реінтеграції України до сучасного
світогосподарського середовища…………………………………………....355
5.2.1. Перехід від інерційно-наздоганяючої до інноваційно-
випереджальної моделі розвитку……………………………………355
5.2.2. Глобалізаційний контекст формування національної
інноваційної системи……………………………………………….…372
Висновки до розділу 5………………………………………………….…..393

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………402
ДОДАТКИ…………………………………………………………………...410
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………...421
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВВП
ІКТ
МВФ
НДДКР
НІС
ОЕСР
ПІІ
ПКС
ПФГ
РНС
СБ
СЕФ
СОТ
ТЕС
ТНБ
ТНК
ЮНКТАД валовий внутрішній продукт
інформаційно-комунікаційні технології
Міжнародний валютний фонд
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
національна інноваційна система
Організація економічного співробітництва та розвитку
прямі іноземні інвестиції
паритет купівельної спроможності
промислово-фінансові групи
режим найбільшого сприяння
Світовий банк
Світовий економічний форум
Світова організація торгівлі
торговельно-економічні союзи
транснаціональний банк
транснаціональна корпорація
Конференція ООН з торгівлі та розвиткуВСТУП

Актуальність теми. Визначальною ознакою сучасності є ускладнення структури економічних систем, прискорення науково-технологічних змін та збурення глобалізації господарського життя суспільства. Зазначені процеси знаменують формування так званої “епохи біфуркацій”, за якої якісні глибинні перетворення охоплюють економіку практично всіх країн світу, відкриваючи нові можливості та породжуючи небачені загрози й ризики їхнього подальшого розвитку. Оскільки нестабільність та непередбачуваність розвитку, як не парадоксально, стають найстійкішою рисою нинішнього часу, загострюється потреба в глибокому економіко-філософському осмисленні сутності, структурної динаміки та механізмів трансформації економічних систем в умовах глобалізації. Особливого значення набуває аналіз господарського розвитку як нелінійного, багатоваріантного та внутрішньо суперечливого процесу.
Нові актуальні аспекти дослідження обраної дисертантом теми зумовлені світовою фінансово-економічною кризою, яка засвідчила невідповідність ендогенних та екзогенних чинників посткомуністичних трансформацій, загострення суперечностей між глобальною природою сучасних світогосподарських процесів та існуючими інституційно-організаційними механізмами їх урегулювання. Для перехідних економік нового типу, які функціонують у несприятливих умовах поглиблення нестійкості світогосподарської системи та прискореного входження до структур вже сформованих економічних зв’язків, питання самовизначення у глобальному середовищі та створення дієвих механізмів ефективної міжнародної інтеграції є пріоритетними напрямами наукових досліджень та практичної діяльності.
Проблеми трансформації економічних систем в умовах глобалізації набувають особливого науково-теоретичного та практичного значення з урахуванням сучасних реалій розвитку Української держави. Загальновизнаним є те, що здійснювані в країні соціально-економічні перетворення призвели до результатів, якісно відмінних від очікуваних. Незважаючи на численні декларовані наміри, в суспільстві, й насамперед у політичної еліти, немає єдності щодо стратегічних перспектив національного розвитку, напрямів та цілей глибинних структурних змін, механізмів входження до світогосподарського середовища. Досвід, накопичений за роки перетворень, переконливо довів необхідність перегляду сформованої нині національної моделі розвитку, виявлення екзогенних та ендогенних ризиків трансформації економіки України та обґрунтування стратегічних пріоритетів її ефективної реінтеграції до глобального економічного простору.
Недостатній ступінь розробки теоретико-методологічних засад трансформації економічних систем в умовах глобалізації, з одного боку, та важливість результатів даного дослідження для забезпечення динамічного розвитку перехідних економік і насамперед, України, з другого, свідчать про об’єктивну необхідність подальшого дослідження зазначеної наукової проблеми. Саме цим зумовлене обрання теми дисертаційної роботи та її актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою комплексних науково-дослідних держбюджетних тем економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень” (реєстраційний номер 0101U006977 № 01БФ040-10), кафедри економічної теорії “Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя” (ТЗ НДР №06БФ040-01). Особистий внесок автора в розроблення зазначених тем полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад дослідження трансформації сучасних економічних систем, виявленні впливу глобалізації на господарський розвиток та безпеку перехідних суспільств, наданні практичних рекомендацій щодо реалізації ефективної інтеграційної стратегії України. Проведене дослідження та сформульовані висновки є певним внеском у розвиток теорії та практику системних економічних трансформацій.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне дослідження трансформації економічних систем в умовах глобалізації, сформулювання на цій основі теоретико-методологічних положень та подання обґрунтованих методичних і практичних рекомендацій щодо ефективної реінтеграції національної економіки до сучасного світогосподарського середовища.
Для досягнення визначеної мети було передбачено постановку й вирішення таких завдань:
- розкрити сутнісні характеристики та функціонально-структурні параметри сучасних економічних систем, обґрунтувати авторський підхід до їх типологізації;
- дослідити генезис методологічних засад економічної транзитології, виявити теоретичні здобутки сучасного етапу наукового осмислення розвитку традиційної перехідної економіки та перехідної економіки нового типу;
- проаналізувати трансформацію економічних систем у новітньому парадигмальному контексті з урахуванням теоретико-методологічних новацій синергетики, еволюційного й інституційного підходів;
- висвітлити специфіку відбиття трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки;
- систематизувати основні чинники, механізми та вектори сучасних соціально-економічних трансформацій;
- визначити тенденції структурування глобальної економіки, їх вплив на розвиток перехідних суспільств;
- виявити чинники підвищення конкурентоспроможності національних господарських систем в умовах глобалізації;
- здійснити порівняльний аналіз сучасних моделей соціально-економічних перетворень;
- дослідити відмінності національних перехідних господарських систем як вияв діалектичної єдності загального, особливого та специфічного в трансформаційному процесі;
- проаналізувати сучасні інституційно-організаційні механізми розвитку економічних систем у світогосподарському середовищі;
- розкрити системні ризики трансформації економіки України в умовах глобалізації та обґрунтувати інноваційно-випереджальну модель її реінтеграції до світового економічного простору;
- розробити обґрунтовані науково-практичні рекомендації щодо розбудови національної інноваційної системи в конкретно-історичних умовах сучасного розвитку економіки України.
Об’єктом дослідження є відкриті господарські системи як складні, організаційно неоднорідні цілісності, здатні до самоорганізації та саморозвитку.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади трансформації економічних систем в умовах глобалізації та концептуальні підвалини їх інтеграції до сучасного світогосподарського середовища.
Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дисертаційної роботи є творче осмислення наукових підходів щодо трансформації економічних систем, обґрунтованих у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників.
Предмет та мета дослідження зумовили застосування таких методологічних і методичних надбань вітчизняної та світової економічної науки: для поглибленого аналізу сутності й структури економічних систем, здійснення їх науково обґрунтованої типологізації застосовані факторний, структурно-функціональний аналіз, системний підхід, компаративний метод (п. 1.1); виявленню генезису концептуальних засад економічної транзитології сприяли історико-генетичний та порівняльно-типологічний методи історико-економічних досліджень (п. 1.2.1); теоретико-методологічні надбання економічної синергетики, еволюційного та інституційного підходів дозволили проаналізувати системні перетворення економіки у новітньому парадигмальному контексті (п. 1.2.2, розділ 2); на основі використання типології зв’язків, оперування категоріями загального, особливого та специфічного виявлено соціально-економічну природу, закономірності розвитку та моделі транзитивних економік (розділи 2, 3); розкриттю організаційних та самоорганізаційних засад еволюції економічних систем у глобальному світогосподарському середовищі сприяв аналіз суперечностей та форм їх розгортання на різних рівнях складноструктурованих систем (розділ 4); поєднання аналізу та синтезу, просування від абстрактного до конкретного стали робочими інструментами дослідження національної моделі економіки та виявлення стратегічних пріоритетів розвитку господарського устрою України в умовах глобалізації (розділ 5).
Для опису складних явищ та процесів на першому етапі пізнання їх сутності та властивостей використовувався клас вербальних моделей і метод сходження від абстрактного до конкретного. Перехід до вивчення конкретних об’єктів, їхніх аналітичних властивостей зумовив потребу в застосуванні кореляційно-регресійного й кластерного аналізу на основі розрахунків, здійснених з використанням процедур EXEL та ППП Statistica 6.0.
Інформаційну базу дослідження становлять офіційні видання міжнародних організацій (ЮНКТАД, ОЕСР, СЕФ, групи СБ, МВФ, СОТ), Національного банку України, Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України; законодавчі та нормативні акти України з питань реалізації структурної, інвестиційної та інноваційної політики; Укази Президента України; аналітичні матеріали Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; результати наукових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних дослідників.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному теоретико-методологічному дослідженні трансформації господарських систем в умовах глобалізації, покладеному в основу обґрунтування стратегії підвищення конкурентоспроможності економіки України та її ефективної інтеграції до світового економічного простору. Найвагомішими теоретичними і практичними результатами, що характеризують наукову новизну дослідження та особистий внесок автора, є такі:
вперше:
- обґрунтовано новий методологічний підхід до дослідження сучасних господарських систем з урахуванням їхньої синергетичної природи: складності, організаційної неоднорідності, квазістаціонарності, здатності до самоорганізації та саморозвитку, історичності та людинорозмірності. Запропонований підхід поглиблює розуміння сутності та закономірностей розвитку трансформаційної й транзитивної економік, уможливлює розмежування широкого й звуженого підходів до трактування поняття “трансформація економічних систем”. Трансформація у широкому розумінні – всезагальна форма розвитку економічних систем, пов’язана з їх еволюційними та революційними перетвореннями, постійними переходами від стійкого до нестійкого стану й навпаки. Трансформація у вузькому розумінні – внутрішня складова еволюційного процесу, пов’язана з порушенням рівноваги та поступовості на шляху оновлення системи у ході стрибкоподібних якісних перетворень;
- розкрито генезис теоретико-методологічних засад економічної транзитології в частині дослідження традиційної та нової перехідних економік, що уможливило виокремлення таких його складових: (1) започаткування теорії модернізації; (2) фрагментація подальших досліджень у межах концепцій залежності, “розвитку недорозвиненості”, світ-системного аналізу; (3) переорієнтація наукового пошуку на виявлення глобалізаційних чинників трансформаційних процесів; (4) парадигмальні зрушення, зумовлені теоретико-методологічними новаціями синергетичного, еволюційного та інституційного підходів до дослідження соціально-економічних перетворень;
- здійснено кластерний та кореляційно-регресійний аналіз процесів глобалізації за результатами якого:
а) виокремлені два періоди (1970-1990, 1991-2005 рр.) та чотири підперіоди (початковий, становлення, перехідний, інтенсифікації) розгортання глобаліза-ційних тенденцій;
б) виділені групи країн із досить низьким, низьким, середнім, вищим за середній та високим і досить високим рівнем глобалізації;
в) побудовано моделі, що відповідають закономірностям поглиблення інтеграційних процесів у кожній групі країн з урахуванням економічних, соціальних та політичних чинників;
г) підтверджена гіпотеза щодо інформаційно-технологічного та фінансово-економічного атракторів структурування сучасної світогосподарської системи, вплив яких визначається рівнем розвитку та цивілізаційною специфікою окремих країн;
- обґрунтовано теоретичну модель реінтеграції національної економіки до сучасного світогосподарського середовища з урахуванням діалектичної єдності загального (постіндустріалізація та глобалізація економічного розвитку), особливого (ринкові перетворення командно-адміністративних економік) та специфічного (розбудова національної моделі соціально-економічних перетворень) у трансформаційному процесі;
удосконалено:
- систематизацію наукових підходів до дослідження сутності, структури та типологізації сучасних економічних систем шляхом виокремлення функціонального (трактування природи економічної системи виходячи з її спрямованості, взаємодії з оточуючим середовищем та механізму вирішення основних проблем господарської життєдіяльності суспільства), структурно-морфологічного (визначення сутності економічної системи на основі дослідження її субординованої ієрархічної будови, елементного складу, зв’язків та закономірностей формоутворення), інформаційного (виявлення рівня організації, впорядкованості системи, ймовірнісне прогнозування її реакції на певний інформаційний вплив) та еволюційно-генетичного (дослідження економічної системи як складного динамічного об’єкта, що саморозвивається) підходів;
- трактування поняття “глобалізація економіки” на основі визначення діалектичного взаємозв’язку самоорганізаційних (рух капіталу як системо-утворюючої структури) та організаційних (взаємодія національних держав та міжнародних організацій) засад розвитку сучасної світової господарської системи. Доведено, що як системорозвиваючий чинник ринкової економіки капітал відіграє активну роль в інтенсифікації глобалізаційних процесів, створюючи нові можливості та ризики розвитку національних економік. Відтак інституціоналізація системи планетарного регулювання світогосподарських процесів набуває важливого значення як чинник, здатний пом’якшити суперечності процесів самоорганізації та прискорити досягнення нової якості у системах, що трансформуються;
- методику порівняльного аналізу сучасних моделей соціально-економічних перетворень шляхом виокремлення прискореної, керованої та спонтанної трансформацій економічних систем;
- класифікацію провідних чинників (екзогенних, ендогенних) та механізмів (адаптаційних, біфуркаційних) трансформації економічних систем, характерних ознак і закономірностей розвитку транзитивних економік, зумовлених суперечливою взаємодією інерційності та інноваційності, нестійкістю, інституційною нерівновагою, нецілісністю та фрагментарністю відтворювальних процесів, диспропорційністю та вразливістю щодо зовнішніх шоків, посиленням неекономічних детермінантів господарського розвитку перехідних суспільств;
набуло подальшого розвитку:
- характеристика сучасного етапу інституціоналізації системи регулювання світогосподарських процесів, на основі виявлення суперечностей неоліберальної моделі економічної глобалізації та обґрунтування необхідності утвердження ноосферо-синергетичного підходу до цивілізаційного розвитку;
- теоретико-методологічні підходи до дослідження глобалізаційних детермінантів системної трансформації економіки України на основі виокремлення та аналізу екзогенних (зумовлених глобальними біфуркаціями та структурною перебудовою світової економіки) та ендогенних (пов’язаних із диспропорціями розвитку національної господарської системи) ризиків інтеграції України до світового економічного простору;
- систематизація чинників низької конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації, пов’язаних із переважанням енерго- та ресурсомістких виробництв; малоперспективною моделлю міжнародної спеціалізації; однобічною транснаціоналізацією; нестійкістю інституційного середовища; кризою в сфері соціального капіталу; відсутністю ефективних механізмів конвертації заощаджень в інвестиції, цілеспрямованого, послідовного та системного управління інноваційними процесами з боку держави;
- пріоритети регуляторної політики держави щодо розбудови національної інноваційної системи на основі випереджального розвитку високотехнологічних галузей, запровадження ефективних механізмів правової, фінансової, організаційної, кадрової та освітньої підтримки перспективних інноваційних проектів; розширення міжнародного співробітництва в галузі науки, техніки та інновацій, входження до наднаціональних структур регулювання міжнародної конкуренції та міжнародної економічної політики.
Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні принципів побудови національної моделі соціально-економічних перетворень, державної політики підвищення конкурентоспроможності економіки України та її нового позиціювання в сучасному світогосподарському середовищі.
Викладені в дисертаційній роботі висновки та пропозиції щодо врахування глобалізаційного контексту формування національної інноваційної системи використано у процесі підготовки нормативно-правових актів та аналітичних матеріалів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, зокрема, при розробці Постанови Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік” № 2678-IV від 21 червня 2005 р. (довідка №18/ н -24 від 24 листопада 2005 р.).
Науково-практичні висновки та рекомендації дисертанта щодо підвищення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному світогосподар-ському середовищі використані в процесі підготовки нормативно-правових актів та аналітичних матеріалів Департаменту економічної конкуренції та секторальних перетворень Кабінету Міністрів України, зокрема, при розробці проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо бюджетної політики на 2007 рік та при підготовці матеріалів щодо стану соціально-економічного розвитку України за I кв. 2006 р. (довідка №83-23/296 від 22.06.2006 р.).
Окремі положення та висновки дисертаційної роботи щодо проблем розвитку підприємництва в перехідній економіці України враховані в процесі реалізації наукового проекту “Розробка методичних основ управління ризиками в сфері підприємництва в м. Києві” № 05ДПО040-01, виконуваного на замовлення Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва Київської міської державної адміністрації (довідка №058-01/563 від 30.06.2006 р.).
Результати дисертаційної роботи щодо теоретико-методологічного обґрунтування трансформації економічних систем в умовах глобалізації використані Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України при розробці освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 8.050101 “Економічна теорія” для класичних університетів, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (довідка № 14/18-550 від 14.03.2007 р.).
Нові теоретичні підходи, висновки та рекомендації, запропоновані дисертантом, враховані в процесі створення підручника “Економічна теорія. Політекономія” (гл. 20, 22 ) за ред. В. Д. Базилевича (К.: Знання-Прес, 2007), підручника “Історія економічних учень” (розд. 6, 7) за ред. В. Д. Базилевича (К.: Знання, 2006), адаптації навчального посібника “Глобалізація” (К.: Амадей, 2007), а також використовуються в навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні дисциплін “Економічна теорія”, “Сучасні економічні системи”, “Перехідна економіка”, “Актуальні проблеми економічної теорії”, “Трансформація економічних систем” (довідка № 056/162 від 2.10.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним науковим дослідженням, у якому викладений авторський підхід щодо комплексного аналізу трансформації економічних систем в умовах глобалізації та обґрунтування запровадження інноваційно-випереджальної моделі реінтеграції України до сучасного світогосподарського середовища на основі узагальнення теорії та практики розвитку транзитивних економік. Наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використано лише ідеї та висновки, напрацьовані автором особисто.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження обговорювались на засіданнях, теоретико-методологічних семінарах кафедри економічної теорії “Методологія сучасного історико-економічного дослідження” (2003 р.), “Вплив сучасної інституційної теорії на розвиток економічної науки” (2004 р.), “Актуальні проблеми предметно-методологічного оновлення сучасної економічної теорії” (2004 р.), засіданнях Вченої ради економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка упродовж 2005-2008 рр.
Найважливіші теоретичні, методологічні та методичні положення й результати дисертаційної роботи доповідались автором та одержали позитивну оцінку на 28 міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, а саме:
Міжнародній науково-практичній конференції “Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХI століття” (1–2 березня 2000 р., м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції “Україна на порозі ХХI століття: економіка, державність” (30–31 березня 2000 р., м. Вінниця), Міжнародній науково-методичній конференції “Еволюція економічного розвитку та економічних теорій” (26–27 квітня 2000 р., м. Київ), Міжнародній науково-методичній конференції “Формування нової парадигми економічної освіти в Україні” (19–20 жовтня 2000 р., м. Львів), Третій міжнародній науково-практичній конференції “Оплата праці та доходи в ринковій економіці: проблеми, досягнення та перспективи розвитку” (25–27 квітня 2001 р., м. Хмельницький), IХ міжнародній науково-теоретичній конференції “Формування торговельних режимів в перехідних економіках в умовах глобалізації (приклад України)” (25–26 жовтня 2001 р., м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції “Державне регулювання торгівлі в ринкових умовах” (24–25 жовтня 2001 р., м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика ринкових перетворень в країнах з перехідною економікою” (27–29 листопада 2002 р., м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика управління підприємством” (23-24 квітня 2003 р., м. Мінськ), Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми американознавства” (25–26 березня 2004 р., м. Київ), першій регіональній конференції “Економічна теорія: новаторське викладання та навчальний процес, заснований на економічних дослідженнях” (23–24 квітня 2004 р., м. Київ), Міжнародній науковій конференції “Німці в історії Київського університету” (26 травня 2004 р., м. Київ), Міжнародній науковій конференції “Парадигма економічної теорії: суть та протиріччя” (17 березня 2005 р., м. Київ), Міжнародній науковій конференції “М.Х.Бунге – видатний учений, педагог, державник” (11–12 травня 2005 р., м. Київ), ХI міжнародній науково-практичній конференції “Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання” (3–5 червня 2005 р., м. Луцьк), Міжнародній науково-практичній конференції “Творча спадщина М.І.Зібера: основні напрями економічних досліджень в контексті еволюції економічного знання та сучасної економічної науки” (10–11 листопада 2005 р., м. Київ), II Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми розвитку внутрішнього ринку в умовах глобалізації” (17–18 листопада 2005 р., м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції “Формування нової парадигми страхування” (1–2 грудня 2005 р., м. Київ), Другому міжнародному симпозіумі “Соціальна економіка в світі, що глобалізується: значення і роль в реалізації імперативу виживання людства” (30–31 травня 2006 р., м. Харків), Другій міжнародній науково-практичній конференції “Конкурентні стратегії: теорія, практика, перспективи” (3–5 вересня 2006 р., м. Одеса), ХП Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави” (6-7 жовтня 2006 р., м. Луцьк), VП Міжнародній науково-практичній конференції “Конкурентоспроможність національної економіки” (23–24 березня 2007 року, м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції “Творча спадщина Є. Є. Слуцького : розвиток наукових ідей в економічній науці” (26–27 квітня 2007 р., м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційний розвиток менеджменту в сучасних умовах” (16–17 травня 2007 р., м. Київ), VШ Міжнародній науково-практичній конференції “Конкурентоспроможність національної економіки” (28–29 березня 2008 р., м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційний розвиток економіки і фінансів України в умовах глобалізації” (22–24 травня 2008 р., м. Хмельницький), Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України” (22–24 травня 2008 р., м. Дніпропетровськ), Міжнародній науковій конференції “Новітня цивілізація: проблеми становлення і трансформації” (22–23 травня 2008 р., м. Дніпропетровськ).
Публікації. Основні результати та висновки дисертаційної роботи викладені в 46 наукових працях загальним обсягом 45,6 друк. арк., у тому числі в одноосібній монографії “Економічні системи епохи глобальних змін” (27,2 обл.- вид. арк.), 3 колективних монографіях (особисто автору належать 2 друк. арк.), 26 статтях у провідних фахових наукових журналах і збірниках наукових праць (особисто автору належать 14,1 друк. арк.), 16 публікаціях у наукових збірниках – як тези доповідей і виступів на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах, теоретико-методологічних семінарах (особисто автору належать 2,5 друк. арк.).
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі теоретично узагальнене та запропоноване нове вирішення важливої наукової проблеми щодо розробки теоретико-методологічних засад трансформації економічних систем в умовах глобалізації та обґрунтування практичних заходів щодо їх ефективної реінтеграції до сучасного світогосподарського середовища. Результати авторських досліджень сутності, функціонально-структурних параметрів та типів сучасних економічних систем, соціально-економічної природи та основних тенденцій розвитку транзитивних економік, суперечливої взаємодії національного та глобального в економічних перетвореннях відкритих господарських систем, інституційно-організаційних механізмів їх розвитку в глобалізованому господарському середовищі дозволили сформулювати узагальнення, висновки та пропозиції концептуально-теоретичного, методологічного та прикладного характеру, які відображають вирішення поставлених завдань відповідно до визначеної мети:
1. Встановлено, що в сучасній науковій літературі відсутня єдність поглядів щодо трактування сутності поняття “економічна система”. Це зумовлене складністю та поліструктурністю об’єкта дослідження, а також мультипарадигмальністю економічного знання, яке розвивається на основі співіснування та взаємодії конкуруючих науково-дослідних програм. Аргументовано авторську систематизацію теоретико-методологічних підходів до виявлення сутності та структури сучасних економічних систем шляхом виокремлення та змістової характеристики функціонального, структурно-морфологічного, інформаційного та еволюційно-генетичного напрямів відповідних досліджень.
2. На основі синергетичної парадигми обґрунтований новий методологічний підхід до аналізу сутності та структурно-функціональних параметрів сучасних економічних систем як складних, організаційно неоднорідних, квазістаціонарних, здатних до самоорганізації та саморозвитку, історичних та людинорозмірних цілісностей. Це уможливило: (1) здійснення авторської типологізації економічних систем, заснованої на виокремленні ідеальних статичних та реальних трансформаційних (в т.ч. змішаних і транзитивних) економік; (2) розмежування широкого й звуженого трактування поняття “трансформація економічних систем”. Трансформація у широкому розумінні - всезагальна форма розвитку економічних систем, пов’язана з їх безперервними кількісними та якісними змінами на шляху еволюційних та революційних перетворень. Трансформація у вузькому розумінні – внутрішня складова еволюційного процесу, пов’язана з докорінним оновленням господарської системи в ході її стрибкоподібних якісних змін.
3. З’ясовано, що нині проблематика міжсистемних економічних перетворень скристалізувалась як новий напрям наукових досліджень – економічна транзитологія, що вивчає традиційну перехідну економіку та перехідну економіку нового типу. Розкрито генезис теоретико-методологічних засад економічної транзитології та виокремлено такі його складові: (1) започаткування теорії модернізації; (2) формування концепцій залежності, “розвитку недорозвиненості”, світ-системного аналізу; (3) виявлення та аналіз глобалізаційних чинників трансформаційних процесів; (4) застосування теоретико-методологічних новацій синергетичного, еволюційного та інституційного підходів до дослідження перехідних економік. Обґрунтовано висновок, згідно з яким спрощений підхід до трансформації господарських систем як модернізації “непродуктивних та відсталих” економік на основі неоліберальної парадигми виявився непридатним для пояснення специфіки та внутрішньої динаміки перехідних суспільств.
4. Констатовано, що нині сформувалась широка концептуальна матриця теоретичної репрезентації трансформаційних процесів. До філософсько-світоглядних здобутків нових парадигмальних підходів, здатних суттєво поглибити розуміння природи та механізмів трансформаційних процесів, віднесено: трактування перехідної економіки як відкритої системи, що перебуває під визначальним впливом як економічних, так і позаекономічних чинників; дослідження суспільства й людини як нестійких, відкритих, здатних до самоорганізації систем; переосмислення взаємозв’язку категорій “необхідність” та “випадковість”; зміна уявлень про механізм розвитку господарських систем, заснований на їх нестійкості, флуктуаціях та біфуркаційних переходах; визнання нелінійності, багатоваріантності та альтернативності економічного розвитку, дослідження останнього як незворотного процесу зростання складності, що поєднує загальноцивілізаційні закономірності та національно-специфічні особливості господарських устроїв; трактування трансформації інституцій як вирішальної рушійної сили процесу системної перебудови суспільства.
5. Обґрунтовано, що сутністю економічної трансформації є якісні перетворення економічної системи, які можливо структурувати за глибиною (збагачення природи економічної системи чи перехід до її нової якості), інтенсивністю (швидкі, переважно якісні, чи повільні, переважно кількісні), характером (еволюційні чи революційні), спрямованістю (прогресивні, регресивні, циклічні, інверсійні), охопленням елементів системи (часткові або загальносистемні). Специфіку відбиття зазначених процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки розкриває аналіз сутності та співвідношення понять “розвиток”, “зміна”, “еволюція”, “революція”, “модернізація”, “реформування”. Аргументовано, що поняття “трансформація економічних систем” визначає такі їх зміни, для яких може бути окресленим лише загальний вектор розвитку через відсутність наперед визначеного кінцевого стану. Водночас поняття “транзиція” конкретизує трансформаційні перетворення, які мають міжсистемний характер, та відображає перехід від однієї якості економічної системи до іншої як наперед визначеного, бажаного стану соціально-економічного розвитку.
6. Виокремлено та проаналізовано основні чинники соціально-економічних трансформацій, а саме: (1) екзогенні, зумовлені змінами зовнішнього середовища, в т.ч. такими, що відбуваються під впливом активності господарської системи; (2) ендогенні, породжені суперечливою взаємодією інерційності та інноваційності економічного розвитку. Доведено, що перетворення економічних систем забезпечується двома видами трансформаційних механізмів: адаптаційним, який підтримує поточний гомеостаз системи, протидіючи її внутрішнім і зовнішнім збуренням, та біфуркаційним, який сприяє якісному переродженню системи, прискорює процес її еволюції, породжує невизначеність, незворотність та непередбачуваність майбутнього. Систематизація основних векторів сучасних соціально-економічних трансформацій зумовила висновок, згідно з яким новітні перетворення транзитивних систем є складноструктурованими й охоплюють процеси постіндустріальної модернізації, зміни суспільного устрою, глобалізації господарського розвитку, соціалізації та гуманізації суспільного життя.
7. Аргументовано, що процес глобалізації є закономірним наслідком взаємовпливу та взаємопереплетення множинності локальних трансформацій; процесом динамічної взаємодії двох протилежно спрямованих тенденцій: інтеграції та дезінтеграції економічних систем. Доведено, що специфіку сучасного глобалізаційного процесу визначають три провідні атрактори: інформаційно-технологічний, фінансово-економічний та соціалізаційний, які в своїй синергійній взаємодії прискорюють процес формування єдиного планетарного господарського простору. Зазначений висновок частково підтверджений результатами кореляційно-регресійного та кластерного аналізу світогосподарського розвитку упродовж 1970-2005 рр. на основі динаміки індексу глобалізації для 123 країн світу, розрахованого за методикою Swiss Federal Institute of technology, KOF. Побудова моделей, які відповідають закономірностям досягнення певного рівня глобалізації для п’яти груп країн з урахуванням двох тривалих періодів розвитку зазначеного процесу засвідчила достовірність специфічних закономірностей інтенсифікації глобалізаційних процесів, пов’язаних із зростанням впливу інформаційно-технологічних і фінансово-економічних чинників.
8. Висвітлено суперечливий вплив процесу глобалізації на трансформаційний потенціал та конкурентоспроможність перехідних економік у період зростання нестійкості світогосподарської системи та прискореного входження до структур уже сформованих економічних зв’язків. Аргументовано, що в умовах глобалізації конкурентоспроможність національної економіки є виявом синергійної природи соціально-економічної системи, яка інтегрує інтереси суб’єктів господарювання різних рівнів та спрямовує їх у русло інноваційного розвитку в динамічному світогосподарському середовищі. Рушійними чинниками зазначеного процесу є ефективна національна інноваційна система, сучасна ринкова інфраструктура, сприятливе для розвитку соціального капіталу та громадянського суспільства інституційне середовище. По-суті, йдеться про проекцію на національний рівень синергетичної взаємодії трьох провідних атракторів структурування глобальної економіки та визначення на цій основі системи стратегічних пріоритетів та переваг довгострокового розвитку держави.
9. Досліджені національні моделі перехідної економіки як прояв діалектичної єдності загального, особливого та специфічного у трансформаційному процесі. Аргументовано, що загальним у соціально-економічних перетвореннях сучасних господарських систем є тенденції постіндустріалізації (інтелектуалізація, інформаціоналізація) та глобалізації економіки; особливе визначається трансформаціями окремих груп країн, що здійснюють перехід від традиційної до ринкової, від командно-адміністративної до соціально-орієнтованої ринкової, від індустріальної до постіндустріальної економіки; специфічне – просторово-часовими, культурними та цивілізаційними особливостями національного розвитку окремих країн.
10. Порівняльний аналіз сучасних моделей соціально-економічних перетворень складних, нерівноважних, здатних до самоорганізації та саморозвитку економічних систем, зумовив висновок, згідно з яким спонтанна трансформація пострадянських країн є найдеструктивнішою, що спрямовує господарський розвиток у неефективне русло. Доведено, що посткомуністичні перетворення не можуть бути адекватно осмислені без розкриття їх тісного зв’язку з глобальними трансформаціями. Для колишніх соціалістичних країн значення переходу до нової економічної системи полягає не лише в утвердженні ринкових відносин, але й у створенні умов для переходу до постіндустріального суспільства. Такий підхід зумовлює нове розуміння ринку не як самодостатнього чинника, здатного вирішити всі проблеми на шляху посткомуністичної трансформації, а як важливого механізму, глибоко пов’язаного із сукупністю суспільних відносин, розвиток яких залежить від соціально-політичної сфери, морально-етичного клімату, історичної та культурної спадщини певної цивілізаційної ідентичності.
11. Висвітлено діалектичний взаємозв’язок процесів організації та самоорганізації економічних систем в умовах глобалізації. Доведено, що самоорганізація сучасних національних та світової економік заснована на саморозвитку капіталу як динамічної структури. Зазначені трансформації пов’язані з процесами транснаціоналізації виробництва, розвитку мережних структур, віртуалізації світових ринків, загострення суперечностей в межах глобальної фінансової системи, інтенсивного розвитку інтелектуального, людського, соціального капіталу, еволюція яких визначає майбутнє людства. Організаційна та управлінська складові трансформаційного процесу виявляються в діяльності держав, громадських та наддержавних організацій, які здійснюють регулюючий вплив на процеси суспільних перетворень на основі узгодження, координації та впорядкування взаємодії підсистем та елементів різнорівневих соціально-економічних систем.
12. Обґрунтовано, що співвідношення організації та самоорганізації трансформаційних економік визначається типом, реалізованою національною моделлю та конкретним етапом розвитку господарської системи. В умовах еволюційного розвитку, коли механізми соціальної самоорганізації дозволяють “гасити” збурення, що виникають, роль держави зводиться до м’якого індикативного впливу на економіку у відповідності до тенденцій цілевизначення. Водночас в умовах біфуркаційних переходів державне регулювання транзитивних економік набуває виняткового значення як найважливіший чинник, здатний компенсувати недостатній темп процесів самоорганізації та прискорити досягнення нової якості соціально-економічного розвитку. Доведено, що процес глобалізації ускладнює та наповнює новим змістом функції держави. Йдеться про впорядкування та гармонізацію різнорівневих соціально-економічних перетворень, сформування національної моделі соціально-економічного розвитку та забезпечення її ефективної реалізації в умовах глобалізації світогосподарського середовища.
13. Аргументовано, що реалізація неоліберальної парадигми глобалізації призводить до перенесення на планетарний рівень “провалів” ринку, які не корегуються суспільним контролем за економікою. Проаналізовано системні вади сучасних інституційно-організаційних механізмів розвитку світової економіки, а саме: нехтування національною специфікою господарського розвитку, притаманне діяльності впливових міжнародних структур; недемократичний спосіб нав’язування перехідним економікам ліберальних цінностей та типових схем економічної політики; захист насамперед інтересів транснаціональних компаній високорозвинених країн; бюрократизація та надмірна формалізація процесів прийняття рішень; інституційна інертність.
У зв’язку з цим обґрунтована необхідність вдосконалення глобального інституційного середовища на основі реалізації ноосферо-синергетичної моделі глобалізації, заснованої на розвитку діалогу та партнерства цивілізацій; демократизації діяльності впливових міжнародних організацій, формуванні ефективного механізму координації дій національних держав; усуненні практики подвійних стандартів у відносинах між країнами, ліквідації штучних бар’єрів для поширення знань та інформації; утвердженні екологічної та соціальної спрямованості економічного розвитку; поглибленні співпраці національних держав та міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем.
14. Доведено, що екзогенні ризики глобалізації економіки України зумовлені посиленням біфуркаційних механізмів трансформації сучасної світогосподарської системи. Йдеться про світову фінансово-економічну кризу, викликану загостренням глобальної енергетичної проблеми, асинхронною циклічною зміною технологічних укладів, посиленням нестабільності та взаємної уразливості національних фінансових ринків, активізацією спекулятивної діяльності міжнародного капіталу.
Виокремлені та проаналізовані ендогенні ризики глобалізації економіки України, пов’язані зі структурними диспропорціями розвитку національної господарської системи, а саме: переважанням енерго- та ресурсомістких виробництв; технологічною відсталістю та неефективним використанням ресурсів; інституційною нерівновагою, кризою в сфері соціального капіталу; відсутністю ефективного механізму конвертації заощаджень у інвестиції; однобічною асиметричною транснаціоналізацією економіки, повільним формуванням потужного національного капіталу; фінансовими дисбалансами, пов’язаними із зростанням зовнішніх зобов'язань та поступовою денаціоналізацією банківської системи; реалізацією малоперспективної моделі міжнародної спеціалізації, наростанням дисбалансу між розвитком зовнішньої торгівлі та внутрішнього ринку.
15. Розроблено теоретичну модель ефективної реінтеграції економіки України до глобального світогосподарського середовища на основі активізації її трансформаційного потенціалу, що визначається інституційною зрілістю суспільства, реально існуючою економічною системою та глобалізаційними умовами та чинниками її еволюції. Доведено, що найприйнятнішим сценарієм інтеграції національної економіки до сучасної світогосподарської системи є інноваційно-проривний або випереджальний, зорієнтований на провідні атрактори структурування глобальної економіки. У зв’язку з цим обґрунтована необхідність активізації діяльності української держави у напрямі структурного оновлення економіки на основі розбудови високоефективної національної інноваційної системи; дієвих механізмів захисту й просування національних інтересів; сприяння розвитку потужного національного капіталу; налагодження ефективного функціонування фондового ринку; зміцнення та розвитку людського, інтелектуального та соціального капіталу, утвердження громадянського суспільства.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука: в 2-х кн. / А. А. Богданов. Книга 1. – М.: Наука, 1989. – 303 с.
2. Bertalanffy, L. von. General System Theory: Foundations, Development, Applications / L. von Bertalanffy – New-York: George Braziller, 1968. – 146 р.
3. Бодров В. Г., Синяков С. В. Методологія системного підходу / В. Г. Бодров, С. В. Синяков // С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХI століття / [Базилевич В. Д., Назаров І. В., Осіпов Ю. М. та ін.]; за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – C.118–130.
4. Економічні системи: [монографія] / [за ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина]. – Л.: Вид-во Львівської комерц. академії, 2006. – Т. 1. – 484 c.
5. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М.: Прогресс, 1977.– 300с.
6. Семюелсон, П. А. Макроекономіка / П. А. Семюелсон, В. Д. Нордгауз. – К.: Основи, 1995. – 544 с.
7. Московский А. Пределы институционализма // Экономист. – 2005. – №6. – С. 75–84.
8. Азроянц Э. А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и политические амбиции / Азроянц Э. А. – М.: Изд. дом “Новый век”, 2002. – 416 с.
9. Злупко С. Формування, розвиток і сучасний стан економічної системології в Україні / С. Злупко // Економіка України. – 2005. –№ 3. – С. 77– 83.
10. Слуцький Є. Є. Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки. Записки соціально-економічного відділу. – Т. IV / Слуцький Є. Є. // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності / [Базилевич В. Д., Черняк О. І., Гражевська Н. І. та ін.]; за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – С. 678–694.
11. Зайдель, Х. Основы учения об экономике / Х. Зайдель, Р. Теммен. – М.: Дело, ЛТД, 1994. – 395 с.
12. Gregory P. P., Stuart R. S. Comparative Economic Systems / Paul Gregory, Robert Stuart. – Boston.: Houghton Mufflin Company, 1995. – 623 p.
13. Башнянин Г. І. Про періодичну матрицю економічних систем / Башнянин Г. І. – Л.: Вид-во Львівської комерц. академії, 2003. – 116 с.
14. Астапов К. Л. Особенности развития экономических систем в современных условиях / К. Л. Астапов // Вестник Московского университета. Серия “Экономика”. – 2005. – № 4. – C. 68–85.
15. Любимцева С. В. Трансформация экономических систем / Любимцева С. В. – М.: Экономистъ, 2004. – 443 c.
16. Экономическая теория (политэкономия): учеб. [для студ. вузов, обуч. по экон. спец]; под ред. В. И. Видяпина, Г. П. Журавлевой. – М.: Инфра-М, 1997.– 560с. – (Высшее образование ).
17. Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Сучасна економіка: навч. посіб. / П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін – К.: Вища школа, 2005. – 327 с.
18. Політична економія: навч. посіб. / [Біленко Т. І., Бодров В. Г., Волинцев В. В., Глаголєва О. Б., Гримайло В. М.]; за ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К.: Академвидав, 2007. – 672с. – (Серія “Альма-матер”).
19. Башнянин Г. І. / Економічні системи: проблеми структуризації і типологізації / Башнянин Г. І., Копич І. М., Шевчик Б. М. – Львів: Коопосвіта, 1999. – 220 с.
20. Мельник Л. Г. Фундаментальные основы развития / Мельник Л. Г. – Сумы: “Университетская книга”, 2003. – 288 с.
21. Сапир, Жак. К экономической теории неоднородных систем. Опыт исследования децентрализованной экономики / Жак Сапир; пер. с фр. Н. А. Макашевой. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 250 с.
22. Гриценко А. А. Иерархия и сетевые структуры в институциональной архитектонике экономических систем / А. А. Гриценко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Економіка. – Вип. 31–7(117). – Донецьк. : ДонНТУ, 2007. – С. 111–122.
23. Карпичев В. С. Организация и самоорганизация социальных систем: словарь / В. С. Карпичев. – [ 3-е изд.]. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 282 с.
24. Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: в 2 т. / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. – М.: Институт экономических стратегий, 2006. – Т. 1: Теория и история цивилизаций. – 2006. – 768 с.
25. Єщенко П. С. Економічна теорія і економічна політика в трансформаційному суспільстві / П. С. Єщенко // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 4. – С. 9–22.
26. Бузгалин А. В. Колганов А. И. Сравнительный анализ экономических систем: методология и теория (материалы спецкурса).– Ч.1 / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов // Вестник Московского университета. – Сер. 6. “Экономика”. – 2002. – № 3. – C. 94–113.
27. Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики / [Вэльш Томас, Крюссельберг Ханс-Гюнтер, Ляйпольд Хельмут, Майер Вильгельм, Петерхофф Райнхард]; под общ. ред. А. Шюллера и Х.-К. Крюссельберга. – [6-е изд., доп. и испр.]. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2006. – 346 с. – (Доклады по вопросам хозяйственного порядка).
28. Платова Е. Экономические системы и их трансформация / Е. Платова // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. –№ 7. – С. 30–40.
29. Глобальные трансформации и стратегии развития / [Белорус О. Г., Лукьяненко Д. Г., Гончаренко О. М., Мацейко Ю. М., Зленко В. А.]; рук. авт. кол. и науч. ред. О. Г. Белорус. – К.: “Орияне”, 2000. – 422 с. – (80-летию НАН Украины посвящается).
30. Неоэкономика: очерки теории и методологии / Под ред. А. В. Бузгалина. – М.: Экономический ф-т МГУ, ТЕИС. – 2003. – 244 с.
31. Иншаков О. В. Потенциал эволюционного подхода в экономической науке современной России / О. В. Иншаков // Экономическая наука современной России. – 2004. – № 4. – С. 42–52.
32. Хайтун С. Д. Социум на фоне универсальной эволюции / С. Д. Хайтун // Общественные науки и современность. – 2005. – № 4. – С. 124–137.
33. Евстигнеева Л. П., Евстигнеев Р. Н. Экономический рост: либеральная альтернатива / Л. П. Евстигнеева, Р. Н. Евстигнеев – М.: Наука, 2005. – 519 с.
34. Осипов Ю. М. Постмодерн / Ю. М. Осипов // Философия хозяйства. – 2004. – № 6. – С. 260–282.
35. Экономическая теория в ХХI веке. – 3(10): Проблемы пореформенной экономики / под ред. Ю. М. Осипова, В. С. Сизова, Е. С. Зотовой. – М.: Экономистъ, 2005. – 512 с.
36. Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития / Н. Н. Моисеев. – М.: Наука, 1987. – 302 с.
37. Старк Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия / Д. Старк // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2. – № 2. –С. 115–132.
38. Гальчинський А. Глобальні трансформації: концептуальні альтерна-тиви: Методологічні аспекти / Гальчинський А. – К.: Либідь, 2006. – 310 с.
39. Мова В.В., Колбушкин Ю. П. Системный подход в экономике / В. В. Мова, Ю. П. Колбушкин. – К.: Национальный авиационный ун-т; Институт экономики и менеджмента, 2004. – 204 с.
40. Сиднина В. Инерционность экономической системы / В. Сиднина // Общество и экономика. – 2002. – №2. – С. 114–130.
41. Пригожин Илья, Стенгерс Изабелла. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / В. И. Аршинова (общ. ред. и послесловие), Ю.А. Данилов (пер.). – 2-е изд. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 310 с.
42. Соловйов В. П. Інноваційна діяльність як системний процес у конкурентній економіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.02.02 / В. П. Соловйов. – Х., 2006. – 35с.
43. Глобалистика: международный междисциплинарный энцикл. словарь / [гл. ред. и сост. И. И. Мазур, А. Н. Чумаков]. – М.; СПб.; Нью-Йорк: Издательский центр “Елима”; Издательский дом “Питер”, 2006. – 1159с.
44. Хакен Г. Информация и самоорганизация: макроскопический подход к сложным системам / Г. Хакен. – М.: Мир, 1991. – 240 c.
45. Основи стійкого розвитку: навч. посіб. / [ Мельник Л. Г., Карінцева О. І., Шевченко С. М., Шапочка М. К., Бун Емануель]; за заг. ред. Л. Г. Мельника. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005.– 654с. – (Бібліотека “Екологічна освіта”).
46. Торосян В. Г. Концепции современного естествознания: учеб. пособие [для студ. вузов] / В. Г. Торосян. – М.: Высшая школа, 2002. – 208 с.
47. Шарден Пьер Тейяр де. Феномен человека / Шарден Пьер Тейяр де; пер. с фр. Н. А. Садовского; предисл. и прим. А.С. Раутиана. – М. : Устойчивый мир, 2001. – 231 с. – (Библиотека журнала “Экология и жизнь”; cерия “Устройство мира”).
48. Ахиезер А., Гольц Г. Критические пороги социальных систем / А. Ахиезер, Г. Гольц // Общественные науки и современность. – 1992. – № 1. – С.45–47.
49. Вагурин В.А. Синергетика эволюции современного общества / Вагурин В. А. – Луганск: Копицентр, 2005. – 200 с.
50. Журавлева Г. П. Экономическая теория в меняющемся мире начала ХХI столетия и ее влияние на экономическую мысль России / Журавлева Г.П. // Ученые записки. Институт управления и экономики. – Спб., 2002. – С. 7–15.
51. Уильямсон Оливер Итон. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, “отношенческая” контрактация. – СПб.: Лениздат, 1996. – 702с.
52. Маркс К. Критика политической экономии (черновой набросок 1857–1858 гг.) / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т.46. – Ч.1. – 559 с.
53. Ойкен Вальтер. Основы национальной экономии / В. Ойкен; общ. ред. В. С. Автономова. – М.: Экономика, 1996. – 352с. – (Экономическое наследие).
54. Корнаи Я. Системная парадигма / Я. Корнаи // Вопросы экономики. – 2002. – № 4. – С. 4–22.
55. Ананьин О. И. Экономическая компаративистика и экономическая наука // Истоки: Экономика в контексте истории и культуры / Ананьин О. И.; редкол.: И. Я. Кузьминов (гл. ред.), В. С. Автономов (зам. гл. ред.). – М.: ГУ ВШЭ, 2004. – С. 54–61.
56. Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель / Эклунд К. – М.: Экономика, 1991. – 200 с.
57. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи – М.: Экономика, 1993. – 483 с.
58. Lindblom C.E. Jenseits von Market und Staat. Eine Kritik der politischen und ökonomischen Systeme / Charles E. Lindblom. – Stuttgart: Klett-Cotta, 1980. – 636 S.
59. Радаев В. В. Смешанная экономика как объект анализа / В. В. Радаев // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2005. – № 6. – С. 3 –17.
60. Марцинкевич В. Национальная модель социально-экономического развития / В. Марцинкевич // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – №1. – С. 16–26.
61. Мамедов О. Ю. Смешанная экономика. Двухсекторная модель: учеб. пособ. [для студ., магистрантов и аспирантов эконом. спец] / Мамедов О. Ю. – Ростов-н/Д : Феникс, 2001. – 223 с.
62. Соломенюк П. Г. Моделі сучасних господарських систем: суть, єдність принципів класифікації та їх типи / П. Г. Соломенюк // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2006. – №11. – С. 23–29.
63. Концепції економічних систем та проблеми їх структурної трансформації // Вища школа. – 2003. – № 2–3. – С. 44–65.
64. Капіталізація економіки: проблеми і перспективи // Економічна теорія. –2006. – № 2. – С. 91–112.
65. Уэбстер, Фрэнк. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер; пер. с англ. М. В. Арапова, Н. В. Малыхиной; под ред. Е. Л. Вартановой. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 399 с.
66. Чухно А. А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / Чухно А. А. – К.: Логос, 2003. – 631с.
67. Економіка знань та її перспективи для України: Наук. доп. / [Геєць В. М., Александрова В. П., Бажал Ю. М., Данько М. С., Дем’яненко В. В.]; за ред. В. М. Гейця. – К.: НАН України; Ін-т екон. прогнозув., 2005. – 168с.
68. Згуровський М. Шлях до суспільства, заснованого на знаннях / М. Згуровський // Дзеркало тижня. – № 2 (581) 21 січня 2006 р. – С. 6.
69. Евстигнеева Л. П., Евстигнеев Р. Н. Теория экономической трансформации как исследовательская программа / Л. П. Евстигнеева, Р. Н. Евстигнеев // Общественные науки и современность. – 2007. – № 5. – С. 5–17.
70. Bennet I. C. The End of Capitalism and the Triumph of the Market Economy. – Режим доступу: // www.pattern.com/bennettj-edcap.html.
71. Трансформационная экономика России: учеб. пособие [ для студ. вузов, обучающихся по направлению 521600 “Экономика” и спец. 060100 “Экономическая теория”] / [Бузгалин А. В., Герасименко В. В., Грандберг З. А., Гумаргалиев И. Е., Кадомцева С. В.]; под ред. А. В. Бузгалина. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 615 с.
72. O’Donnell, Guilermo, Transitions from Authoritarian Rule: Prospects For Democracy / O’Donnell, Guilermo. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986. – 227 p.
73. Бодров В. Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: навч. посіб. / Бодров В. Г. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 104 с.
74. Кутуєв П. В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм / Кутуєв П. В. – К.: “Сталь”, 2005. – 499 с.
75. Kindleberger Ch. Review of “The Economy of Turkey; the Economic Development of Guatemala; Report on Cuba” / Ch. Kindleberger // Review of Economics and Statistics. – 1952. – Vol. 34. – Р. 391–392.
76. Huntington S. The change to change // Comparative Politics in the Past-Behavioral Era. – Colorado: Lynne Rinner, 1988. – 360 p.
77. Huntington S. Political Development and Political Decay / S. Huntington // World Politics. – 1965. –Vol. 17. – № 3. – P.378– 414.
78. Полтерович В. М. Общество перманентного перераспределения: роль реформ / В. М. Полтерович // Общественные науки и современность. – 2005. – №5. – С. 5–16.
79. Frank A. G. Latin America: Underdevelopment or Revolution Essays on the Development of Underdevelopment and Immediate Enemy / Frank A. G. – N. Y.: L.; Monthly Review Press, 1969. – 343 p.
80. Мюрдаль Г. Современные проблемы “третьего мира” / Мюрдаль Г. – М.: Прогресс, 1972. – 767 с.
81. Де Сото Э. Коммерциализация – это цена, которую обществу приходится платить за экономический прогресс / Э. Де Сото // Свободная мысль – ХХI. – 2005. – №10. – С. 6–9.
82. Пребиш Р. Периферийный капитализм. Есть ли ему альтернатива? / Пребиш Р. – М.: ИЛА РАН, 1992. – 337 с.
83. Wallerstein I. World-systems Analysis / Wallerstein I. // Social Theory Today / Ed. by A. Giddens and J. H. Turner. – Cambridge: Polity Press, 1987. – P. 309–324.
84. Wallerstein I. The Capitalist World Economy: Essays / Wallerstein I. – Cambridge: Cambridge University Press, 1979. – 305 р.
85. Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология ХХI века / Валлерстайн И.; пер. с англ., под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2003. – 368 с.
86. Хантингтон Сэмюэл П. Столкновение цивилизаций и переустройство мирового порядка (отрывки из книги) / П. Сэмюэл Хантингтон // Pro et Contra. – 1977. – Т. 2. – № 2. – С. 114–154.
87. Dirlick A. Global Modernity? Modernity in the Age of Global Capitalism / А. Dirlick // European journal of Cocial Theory. – 2003. – № 6 – С. 275–292.
88. Норгаард О. Економічні інституції та демократична реформа. Порівняльний аналіз посткомуністичних країн / Норгаард О.; пер. з англ. М. Козуба та А. Галушки. – К.: Ніка-Центр, 2007. – 417 с.
89. Бодров В. Г. Теорії економічних трансформацій та досвід ринкових перетворень у Східній Європі (1921–2001 рр.) / В.Г. Бодров // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2003. – Вип. 35–36. – С. 3 –16.
90. Мюллер К., Пикель А. Смена парадигм посткоммунистической трансформации / К. Мюллер, А. Пикель // Вопросы экономики переходного периода. – 2005. – № 7. – С. 31–61.
91. Brus W., Laski K., From Marx to the Market: Socialism in Search of an Economic System / W. Brus, K. Laski. – Oxford, 1991. – 146 p.
92. Malia M. Leninist Endgame / M. Malia // Daedalus. – 1992. – Vol. 121 (2). – P. 57–75.
93. Coase R. The New Institutional Economics / R. Coase // American Economic Review. – 1998. – Vol. 88 – № 2. – P. 72–84.
94. Постсоветский институционализм: Монография / Под ред. Р. М. Нуреева, В. В. Дементьева. – Донецк: Каштан, 2005. – 480 с.
95. Kuzio T. The national Factor in Ukraine’s Quadruple Transition / T. Kuzio // Contemporary Politics. – 2000. – Vol. 6. – № 2 (June). – P. 141–164.
96. Малий І. Й. Інституційні деформації в трансформаційній економіці / І. Й. Малий // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Eкономіка. – Вип. 31–7(117). – Донецьк. : ДонНТУ, 2007. – С. 32–37.
97. Базилевич В. Д. Еволюція парадигми економічної теорії та її вплив на трансформацію економічних систем / В. Д. Базилевич // Вісник КНТЕУ. – 2001. – №1. – С. 5–12.
98. Кузьмин С. А. Социальные системы: развитие и метаморфозы. К вопросу о перспективах переходной экономки России / Кузьмин С. А. – М.: Academia, 2006. – 344 с.
99. Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України: у 3-x томах / В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал, А.М. Гуржій, М.С. та Данько; [Геєць В. М., Александрова В. П., Бажал Ю. М., Гуржій А. М., Данько М. С. та ін.]; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. – Т. 1: Економіка знань – модернізаційний проект України. – Київ: Фенікс, 2007. – 544с.
100. Трансформаційна економіка: навч. посіб. [для студ. екон. спец. вищ. навч. зал.] / [Савчук В. С., Зайцев Ю. К., Малий І. Й., Мельник О. М., Фукс А. Е.]; за ред. В. С. Савчука, Ю. К. Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612 с.
101. Цивилизационная структура современного мира: в 3-x т. / [Пахомов Ю. Н., Павленко Ю. В., Крымский С. Б., Ковалева А. И., Кутуев П. В.]; под ред. Ю. Н. Пахомова, Ю. В. Павленко. – К.: Наукова думка, 2006. – Т. 1: Глобальные трансформации современности. – 686с.
102. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивости в самоорганизую-щихся системах и устройствах / Хакен Г. – М.: Наука, 1989. – 423 с.
103. Климонтович Н. Синергетика: лозунг или наука? / Н. Климонтович // Знание – сила. –1982. – № 9. – С. 37–39.
104. Решетило В. П. Синергетическая парадигма и формирование нелинейного стиля экономического мышления / В. П. Решетило // Экономическая теория. – 2004. – № 4. – С. 3–21.
105. Тарасевич В. Постнеклассический вызов фундаментальной экономической науке / В. Тарасевич // Вопросы экономики. – 2004. – № 4. – С. 107–117.
106. Ходжсон Джеффри. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Ходжсон Дж.; пер.с англ. М. Я. Кажданa. – М.: Дело, 2003. – 464 с. – (Серия “Современная институционально-экономическая теория”).
107. Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін: [монографія] / Гражевська Н. І. – К.: Знання, 2008. – 431 с.
108. Гражевська Н. І. Розвиток методології економічних досліджень у працях Є.Слуцького // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності / [Базилевич В. Д., Черняк О. І., Гражевська Н. І. та ін.]; за ред. В. Д. Базидевича. – К.: Знання, 2007. – C.86–101.
109. Гражевська Н. І. Інституційний контекст трансформації економічних систем / Н. І. Гражевська // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 219: У 3-х т. – Т. III. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 742–750.
110. Гражевська Н. І. Теоретико-методологічні новації синергетики в дослідженні трансформації економічних систем / Н. І. Гражевська // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – №2 (21). – С. 139–143.
111. Гражевська Н. І. Еволюція концептуальних засад традиційної економічної транзитології / Н. І. Гражевська // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Економічна”. Випуск 31–1 (117). – Донецьк, ДонНТУ, 2007. – С. 77–82.
112. Гражевська Н. І. Сутність і структура сучасних економічних систем / Н. І. Гражевська // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. – Вип. 328–329. – Серія: “Економіка”. – Чернівці: Рута, 2007 – С. 3–10.
113. Гражевська Н. І. М. І.Зібер про діалектику в її застосуванні до науки / Н. І. Гражевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Економіка”. – 2007. – № 96. – С.20–23.
114. Папава В. Г., Беридзе Т. А. Очерки политической экономии посткоммунистического капитализма (опыт Грузии) / В. Г. Папава, Т. А. Беридзе. – М.: Изд-во “Дело и Сервис”, 2005. – 287 с.
115. Бальцерович Лешек. Социализм, капитализм, трансформация. Очерки на рубеже эпох / Бальцерович Л.; пер. с польск. Н. И. Бухарина. – М.: Наука, 1999. – 352 с.
116. Дэвидсон П. Посткейнсианская школа в макроэкономической теории / П. Дэвидсон // Вопросы экономики. – 2006. – № 8. – С. 82–101.
117. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Шумпетер Й. – М.: Прогресс, 1992. – 455 с.
118. Чистилин Д. К. Самоорганизация мировой экономики: Евразийский аспект / Чистилин Д. К. – М.: ЗАО “Изд-во “Экономика”, 2004. – 238 с. – (Российская социально-экономическая мысль).
119. Чешков М. Развитие: философская идея и конкретные исследования / М. Чешков // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 8. – С. 70–81.
120. Корнаи, Янош. Путь к свободной экономике: Страстное слово в защиту экономических преобразований / Янош Корнаи. – М.: Экономика, 1990. – 149 с.
121. Базилевич В. Д., Ільїн В. В. Метафізика економіки / В. Д. Базидевич, В. В. Ільїн. – К.: Знання, 2007. – 718 с.
122. Новейший философский словарь / [сост. А. А. Грицанов] – Мн.: Изд. В. М. Скакун, 1998. – 896 с.
123. Шаповаленко М. В. Политическое развитие современных переходных общества: теоретические подходы и основные тенденции: [монография] / Шаповаленко М. В.– Харьков: Изд-во Харьков. нац. ун-та внутр. дел, 2007. – 340 с.
124. Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: навч. посібник. – 3 вид., перероб. і доп. / Філіпенко А. С.– К.: Знання України, 2006. – 314 с.
125. Чистілін Д. До питання теорії суспільного розвитку: аспект самоорганізації / Д. Чистілін // Економіка України. – 2002. – №3. – С. 52–58.
126. Пахомов, Ю.Н. Пути и перепутья современной цивилизации / Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко. – К.: Междун. деловой центр, 1998. – 432 с.
127. Теория хозяйства: Начала высшей экономии: учебник в 3-х т. / Авт. тома Ю.М.Осипов. – Т.1: Общие основания. – М: МГУ, 1998. – 468с.
128. Закономерности и перспективы трансформации общества. Матер. к V Междунар. Кондратьевской конф.: в 3 т. / [под ред. Ю. В. Яковца]. – М.: МФК, 2004. – Т. 3. – 2004 . – 247 с.
129. Євдокимова Д. М. Економічний розвиток: процесний підхід / Д. М. Євдокимова // Стратегія економічного розвитку України.: Наук. зб., вип. 15. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 21–24.
130. Кириченко В. Рыночная трансформация экономики: теории и опыт / В. Кириченко // Российский экономический журнал. – 2000. – № 11– 12. – С. 34– 37.
131. Клейнер Г. Б. Системная парадигма и экономическая политика / Г. Б. Клейнер // Общественные науки и современность. – 2007. – № 3. – С. 141–149.
132. Закономерности и перспективы трансформации общества. Матер. к V Междунар. Кондратьевской конф.: в 3 т. / [под ред. Ю. В. Яковца]. – М.: МФК, 2004. – Т.1. – 2004. – 267 с.
133. Банс В. Элементы неопределенности в переходный период / В. Банс // Политические исследования. – 1993. – №3. – С.116–124.
134. Мельник О. М. Логіка економічного розвитку: навч. посіб. / О. М. Мельник- К.: КНЕУ, 2004. – 228 с. – (До 100-річчя Київського національного економічного університету).
135. Глущенко В. В., Ющенко Я. П. Грошово-кредитне забезпечення ринкових транзицій економіки України / В. В. Глущенко, Я. П. Ющенко // Вісник Харківського університету ім. В. І. Каразіна. – Серія “Економічна”. – Х., 2001. – № 508. – C. 156– 159.
136. Трансформация экономических и политических институтов в условиях перехода к информационному обществу. – Режим доступу: //www.iis.ru/events/19981130/shadrin.ru.htm.
137. Коломієць Г. М. Спряження невизначеності господарських систем та їх реформування: aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.01 “Економічна теорія” / Г. М. Коломієць. – Х., 2006. – 40 с.
138. Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні / За ред. В. М. Гей ця – Х.: Вид-во “Форт”, 2003. – 440 c.
139. Мельник Л. Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике: энциклопедический словарь / Л. Г. Мельник. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2005. – 384 с.
140. Гальчинський А. Методологія складних систем / А. Гальчинський // Економіка України. – 2000. – №8. – С. 4–18.
141. Леоненко П. М. Сучасні економічні системи: навч. посіб. / П. М. Леоненко, О. І. Черепніна. – К.: Знання, 2006. – 429 с. (Вища освіта 21 століття).
142. Гельвановский М. И. Россия начала ХХI века: попытки концептуального осмысления / М. И. Гельвановский // Журнал экономики переходного периода. – 2005. – № 1. – С. 5–23.
143. Бєляєв О. О., Бебело А. С., Комяков О. М. Держава і перехідна економка: механізм взаємодії: монографія / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, О. М. Комяков. – К.: КНЕУ, 2003. – 190 с.
144. Наумова Н.Ф. Человек и модернизация России / Наумова Н. Ф.; отв. ред. В. Н. Садовский. – М.: Канон + РООИ “Реабилитация”, 2006. – 591 с.
145. Красникова Е. В. Трансформация отношений собственности в постсоциалистической экономике – основное направление институциональных преобразований / Е. В. Красникова // Вестник Московского университета. – Сер. 6. “Экономика”. – 2004. – № 6. – С. 3–27.
146. Данильян О. Г. Соціальні протиріччя у посттоталітарних системах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філософ. наук / О. Г. Данильян – Х., 1998. – 40 с.
147. Евстигнеева Л., Евстигнеев Р. От стандартной экономической теории к экономической синергетике / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев // Вопросы экономики. – 2001. – № 10. – С. 24–39.
148. Черковец В. О диалектике и векторе движения переходной российской экономики / В. Черковец // Российский экономический журнал. – 2004. – № 5–6. – С. 83–103.
149. Ткаченко В. А. Перехідна економіка: закономірності, соціально-економічні чинники та концептуальні підходи / В. А. Ткаченко // Вісник Академії економічних наук України. Науковий щорічник. – 2003. – № 1(3). – С. 72–78.
150. Проблемы системной трансформации в Польше. Реферат // Экономика и управление в зарубежных странах. Информационный бюллетень. – М.: ВНИИТИ, 2000. – № 2. – С. 18–25.
151. Лоусон Т. Современная “экономическая теория” в свете реализма / Т. Лоусон // Вопросы экономики. – 2006. – № 2. – С. 77–98.
152. Тойнби, А. Дж. Постижение истории: Сборник / А. Дж. Тойнби; сост. А. П. Огурцов. – Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с.
153. Бродель, Фернан. Материальная цивилизация, экономика и капитализм 15-18 вв.: В 3-х т. / Фернан Бродель; пер. с франц. Л. Е. Куббеля. – Т. 3.: Время мира. – М.: Прогресс, 1992. – 679с.
154. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин; общ. ред. А. Ю. Соломонова. – М.: Политиздат, 1992. – 543с.
155. Kornai J. Transformation Recession: the Main Causes / J. Kornai // Journal of Comparative Economics. – 1994. – V.19 (1). – Р. 39–63.
156. Мельник В. П. До питання про завершення постсоціалістичного господарського транзиту // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2005. – Вип. 37–38. – С. 46– 58.
157. Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы / Ю. В. Яковец. – М.: Наука, 1999. – 448 с.
158. Ерохина Е. А. Теория экономического развития: системно-синергетический подход / Ерохина Е. А. – М.: Наука, 1995. – 190 с.
159. Норт Даглас. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Норт Даглас; пер. з англ. Іван Дзюб. – К. : Основи, 2000. –198 с.
160. Лист Фридрих. Национальная система политической экономии / Фридрих Лист. – М.: Европа, 2005. – 382 с.
161. Пороховский А. А. О российской модели рыночной экономики / А. А. Пороховский // Вестник Московского университета. – Сер. 6. “Экономика”. – 2005. – № 1. – С. 27–40.
162. Сидорович А. Формування національної моделі економіки у перехідних суспільствах / А. Сидорович // Вісник НАН України. – 2003. – № 8. – С. 58–66.
163. Роузфілд Стівен. Порівнюємо економічні системи: Культура, багатст-во та влада в ХХІ столітті / Стівен Роузфілд; пер. Вікторії Вишенської. – К. : К.І.С., 2005. – 370с.
164. Гражевська Н. І. Теоретичні аспекти дослідження транзитивних перетворень економічних систем / Н. І. Гражевська // Вісник КНТЕУ. – 2001. – № 1. – С. 73–79.
165. Гражевська Н. І. Системна трансформація економіки в сучасному парадигмальному контексті / Н. І. Гражевська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2006. – № 86–8. – С. 7–10.
166. Гражевська Н. І. Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки / Н. І. Гражевська // Економічна теорія. – 2007. – № 4. – С. 19–29.
167. Кушлин В. И. Траектории экономических трансформацій / Кушлин В. И. – М., 2004. – 310 с.
168. Кочетов Э. Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы высоких геоэкономических технологий современного бизнеса). Сборник стратегических понятий-новелл / Э. Г. Кочетов. – Екатеринбург, ОАО “ИПП “Уральский рабочий”, 2006. – 504 с.
169. Rosenau J. N. Distant Proximities: Dynamics Beyond Globalization // J. N. Rosenau. – Princeton: Princeton University Press, 2003. – 439 p.
170. Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture / R. Robertson. – London: Sage Publications, 1992. – 274 p.
171. Антиглобализм или альтернативная глобализация // Свободная мысль – ХХI. – 2005. – № 8. – С. 63–81.
172. Сиденко В. Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развития: украинская модель: в 2-х т. / В. Р. Сиденко. – К.: Фенікс, 2008. – Т.1. Глобализация и экономическое развития. – 2008. – 376 с.
173. Идея развития: возможности обновления // Мировая экономика и международные отношения. – 2007.– № 2. – С.75-89.
174. 2008 KOF Index of Globalization. – Режим доступу: //www.kof.ethz.ch/globalization.
175. Ковтун Н. В. Статистичне дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: теорія, методологія, практика / Ковтун Н. В. – К.: ПВЦ ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2005. – 420 с.
176. Global Competitiveness Yearbook 2001. – Lausanne, IMD. – Режим доступу: //www.imd.ch/wcy.
177. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: [монографія] / [Жаліло Я. А., Базилюк Я. Б., Белінська Я. В., Давиденко С. В., Комаров В. А., Петрова Г. Є., Струк О. М.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К.: Знання України, 2005. – 388 с.
178. Глобализация для развития: Возможности и вызовы. – Доклад Генерального секретаря ЮНКТАД двенадцатой сессии конференції ООН. – Аккра, Гана, 20–25 апреля 2007 г.– 43 с. – Режим доступу: www.un.org/russian/esa/unctad/unktad12_djcs.shml.
179. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: монографія: у 2-х т. / за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – Т. 1. – 2006. – 816 с.
180. Портер Майкл. Международная конкуренция / Майкл Портер; под ред. и с предисл. В. Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 853 с.
181. Гельвановский М. Что такое конкурентоспособность? Конкуренто-способность национальной экономики и глобализация: что нас ждет в ХХI веке? / М. Гельвановский // Вопросы экономики переходного периода. – 2005. – № 8. – С. 3–15.
182. Полунєв Ю. Технологія економічного прориву // Дзеркало тижня. – №41 (620), 28 жовтня 2006 р. – С.7.
183. Пахомов Ю. Конкуренция цивилизационных и социально-культурных ценностей как характерная черта глобальной модернизации / Ю. Пахомов // Глобальна модернізація і сталий розвиток: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, 2006. – 279 с.
184. Шнипко. О. С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації / Шнипко. О. С. – К.: Наукова думка, 2003. – 334 с.
185. The Global Competitiveness Reports 2007–2008, 2006–2007, 2005–2006. – Режим доступу: // www.weforum.org.
186. Суслов И. П. Методология экономического исследования (общие вопросы) / И. П. Суслов – М.: Мысль, 1974. – 334 с.
187. Татаренко Н. Економічний націоналізм як методологічна основа мобілізаційної моделі розвитку / Н. Татаренко // Економіка України. – 2003. – № 9. – С.13–22.
188. Заславская Т. Современное российское общество: социальный механизм трансформации: [учеб. пособие] / Т. Заславская. – М.: Дело, 2004. – 399 с.
189. Соціальна ринкова економіка: орієнтир для України / [Клапгам Р., Ломанн М., Олійник О., Мокій А., Борщевський В.]; за ред. Р. Клапгама. – К.: ФАДА, ЛТД, 2006. – 88 с. – (Серія “Політична освіта”).
190. Ламперт Г., Боссерт А. Економічний і соціальний порядок Федеративної Республіки Німеччини в рамках Європейського Союзу / Г. Ламберт, А. Боссерт. – Мюнхен, 2001. – 123 c.
191. Бергер Я., Михеев В. Общественный строй Китая: “постсоциалистический капитализм”? / Я. Бергер, В. Михеев // Общество и экономика. – 2005. – №7– 8. – С. 59– 96.
192. Чухно А. А. Сучасні економічні теорії: [підруч.] / Чухно А. А., Юхименко П. І., Леоненко П. М. – Київ: Знання, 2007. – 878с. – (Вища освіта 21 століття).
193. Мао Тяньци. Современный Китай: экономика и экономическая теория / Мао Тяньци // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Cер. 5. – Вып. 4 (№ 29). – С. 53–64.
194. Саката М. Государственный капитализм или авторитарный режим: к вопросу о сущности “социалистической рыночной экономики” в Китае / М. Саката // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Сер. 5. – Вып. 3 (№21). – С. 77–86.
195. Лоренс Р. Кляйн. Південна і Східна Азія: локомотив світової економіки / Лоренс Р. Кляйн // Економіка і прогнозування. – 2006. – №1. – С. 36–37.
196. Мойсеєнко Ю. Вступ України до СОТ: фінішна пряма чи крива? // Дзеркало тижня. – 2006. – № 49 (628), 23 грудня – С.11.
197. UNCTAD, World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge. – Джерело доступу: www.unctad.org/fdistatistics.
198. WTO. World Trade Report. – Geneva: WTO, 2005. – 377 р.
199. China 2020: Development Challenges in the New Century. – Washington, D.C.: The World Bank, 1997. – 41p.
200. Гельбрас В. Цена экономических успехов Китая / В. Гельбрас // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 9. – С. 26–34.
201. Приходько О. Китай: капіталістичний дракон у соціалістичній овечій шкурі // Дзеркало тижня. – 2006. – № 20 (599), 27 травня. – С. 11.
202. Удовик С. Л. Глобализация: семиотические подходы // Удовик С. Л. – М.: “Рефл-бук”, К.: “Ваклер”, 2002. – 461 с.– (Образовательная библиотека).
203. Подберезкин А., Иванов Е. В поисках нового алгоритма развития // А. Подберезкин, Е. Иванов // Свободная мысль – ХХI. – 2005. – № 3. – С. 90–105.
204. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / Кастельс М.; пер. с англ. Верпаховского Б. Э. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 607 с.
205. Корнаи Я. Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма / Корнаи Я. – М.: НП “Журнал “Вопросы экономики”, 2000. – 672 с.
206. Социально-экономические модели в современном мире и путь России: в 2 кн. / [Микульский К., Сидорович А., Симония Н., Андрианов В., Некипелов А.]; под ред. К. Микульского. – М.: “Экономика”, 2003. – Кн. 1: Трансформация постсоциалистического общества. –757с.
207. Тарасевич В. М. Предмет макроекономіки / В. М. Тарасевич // Економічна теорія. – 2006 – №. 3 – С.80–81.
208. Aslund, Anders. Lessons of the First Four Years of Systemic Change in Eastern Europe / Anders Aslund // Journal of Comparative Economics, 1994. – № 19. – P. 22–38.
209. Murrell, Peter. Evolutionary and Radical Approaches to Economic Reform / Peter Murrell // Economic Planning. – 1992. – №25. – P. 79–95.
210. Реформы глазами американских и российских ученых / Общ. ред. О. Т. Богомолова. – М.: Рос. экон. журн., Фонд “За экон. грамотность”, 1996. – 272 c.
211. Явлинский Г. А. Реформы 1990-х и экономическая система современной России: генезис “периферийного капитализма” / Г. А. Явлинский // Экономический журнал ВШЭ. – 2005. – № 1. – С.82–96.
212. Гайдай Т. Еволюція та структурна диференціація інституційної теорії / Т. Гайдай // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. – 2005. – № 3 (27). – С. 13–14.
213. Ананьин О. И. Структура экономико-теоретического знания: Методологический анализ / Ананьин О. И. – М., 2005. – 244 с. – (Серия “Экономическая теория и стратегия развития”).
214. Hettne, Björn. The Political Economy of Post-Communist Development / Björn Hettne // The European journal of Development Research. – 1994. – N 6(1). – P. 45–53.
215. Стиглиц Дж. Quis cusstodiet ipsos custodes? Неудачи корпоративного управления при переходе к рынку / Дж. Стиглиц // Экономическая наука современной России. – 2001. – № 4. – С. 108–140.
216. Аслунд Андерс. Розбудова капіталізму: Трансформації в країнах колишнього Радянського блоку / Андерс Аслунд; пер. з англ. Т. Андрусевич. – К. : Дух і літера, 2003. – 637 с.
217. Гражевська Н. І. Інституційні ризики соціально-економічного розвитку трансформаційних економік в епоху глобалізації / Н. І. Гражевська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Серія “Економіка”. – 2005. – № 73. – С. 16–17.
218. Гражевська Н. І. Траєкторії економічних трансформацій в епоху глобалізації / Н.І.Гражевська // Банківська справа. – 2006. – № 4. – С. 29–35.
219. Гражевська Н. І. Індикатори національної конкурентоспроможності в епоху глобалізації / Н. І. Гражевська // Вісник Одеського національного університету. Серія “Економіка”. – 2006. – Т. 11, вип.8. – С. 37– 44.
220. Гражевська Н. І. Регіональний вектор розвитку національних економік у глобальному середовищі / Н. І. Гражевська // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. – Вип. 13. (за заг. ред. проф. Єханурова Ю. І., Шегди А. В.). – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – С. 72– 78.
221. Гражевська Н. І. Загальні закономірності глобальних системних трансформацій / Н. І. Гражевська // Банківська справа. – 2007. – № 6 (78). – С. 60– 68.
222. Одягайло Б. М. Економіка і транзитивність: від найпростішої до глобальної / Одягайло Б. М. – Д. : Пороги, 2003. – 311 с.
223. Кочетов Э. Г. Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства: учеб. для вузов [для студ., обучающихся по экон. спец. и направлениям] / Э. Г. Кочетов – М.: Норма, 2006. – XVI, 511 с.
224. Ходжсон Д. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нараста¬ния сложности / Д. Ходжсон // Вопросы экономики. – 2001. – № 8. – С. 18–32.
225. Економічна теорія: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Тарасевич В. М., Білоцерківець В. В., Горобець С. П., Давидов О. В., Завгородня О. О.]; за ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с.
226. Белолипецкий В. Г. Финансы в современном воспроизводственном процессе / В. Г. Белолипецкий // Вестник Московского университета. – Сер. 6. “Экономика”. – 2008. – № 2. – С. 105–113.
227. Обзор мирового экономического и социального положения, 2008 год: преодоление экономической незащищенности. Экономический и Социальный Совет ООН. – Нью-Йорк, 2008. – 28 c.
228. Національна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови / Макаренко І.П., Копка П. М., Рогожин О. Г., Кузьменко В. П. – К.: Ін-т проблем нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України; Ін-т еволюційної економіки, 2007. – 520 с.
229. Cable V. The World’s New Fissures: Identities in Crisis / Cable V. – London: Demos Paper, 1997. – 203 p.
230. Jean-Paul Fitoussi. Europe: le commencement d’une aventure / Fitoussi Jean-Paul // Le Monde. –1997. – 29 August.
231. Док’єр Ф., Марфук А. Міжнародна міграція за освітнім цензом / Ф. Док’єр, А. Марфук. – Вашингтон: Світовий банк, 2006. – 196 c.
232. Blumenthal, W. M. The World Economy and technologicalal change / W. M. Blumenthal // Foreign Affairs. – v. 66, n. 3. v. 66, n. 3. – 1987/8.
233. Тревоги мира. Социальные последствия глобализации мировых процессов. – ЮНРИСД, Женева, 1995. – 167 c.
234. Пороховський А. О. Політична економія: виклики часу / А. О. Пороховський // Економічна теорія. – 2007. – № 7. – С. 3–18.
235. Сильвестров С. О глобальной модернизации миропорядка / С. Сильвестров // Общество и экономика. – 2004. – № 5–6. – С. 224–225.
236. Батман, Зигмунт. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Зигмунт Батман; пер. з англ. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – 109 с.
237. Постиндустриальный мир и Россия / Отв. Ред. В. Г. Хорос, В. А. Красильщиков. – М.: Едиториал УРСС, 2000. – 616 c.
238. Киссинджер, Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для 21 века / Г. Киссинджер; пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Ладомир, 2002.– 352с.
239. Wright, G. H. von. The Crisis of social science and the withering away of the nation state / Wright, G. H. von. // Associations, 1997. – Р. 49-52.
240. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою / Дж. Сорос; пер. з англ. Руслан Ткачук, Андрій Фролкін. – К.: Основи, 1999. – 259 с.
241. Гелд Дейвід. Демократія та глобальний устрій / Дейвід Гелд; пер. з англ. О. Юдін, О. Межевікіна. – К. : Port-Royal, 2005.– 358с. – (Практична політологія).
242. Авторитаризм развития: генезис, функции, перспективы (“круглый стол”) // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №5. – С. 41–53.
243. Силичев Д. А. Социальные последствия перехода от индустриализма и модерна к постиндустриализму и постмодерну / Д. А. Силичев // Вопросы философии. – 2005. –№ 7. – С. 3–20.
244. Малий І. Й. Держава і ринок: філософія взаємодії: монографія / [І. Й. Малий, М. І. Диба, М. К. Галабурда]; за ред. І. Й. Малого. – К.: КНЕУ. – 358 с.
245. Offe C. Varieties of Transition: The East European and East German Perspective / Offe C. – Cambridge: MIT Press, 1997. – 235 р.
246. Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России / Под ред. В. П. Колесова. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 631 с.
247. Гладій І. Й. Регіоналізація світового ринку: євроінтеграційний аспект: монографія / І. Й. Гладій. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 544 с.
248. Bull G., Barnet R., Mueller R. Global Research: The Power of Multinational corporations. – N.Y., 1994. – 127 p.
249. The State in a Changing World. World Development Report 1997.– World Bank, 1997. – Oxford University Press, 1997. – 280 p.
250. Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г., Подлазов А. В. Историческая динамика. Взгляд с позиций синергетики / С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкий, А. В. Подлазов // Общественные науки и современность. – 2005. – №5. – С. 118–132.
251. Friedman Th. The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. / Th. Friedman. – N.Y.: Anchor Books, 2000. – 469 p.
252. Кучков Р., Савка А. Мировое хозяйство и тенденции интеграции / Р. Кучков, А. Савка // Экономист. – 2005. – №7. – С. 27–39.
253. Human Development Report 2002. Deepening democracy in a fragmented world. – N.Y.-Oxford.: Oxford University Press, 2002. – 277 p.
254. Кораблін С. Асиметрія / С. Кораблін // Дзеркало тижня. – 2002. – №25 (400), 6–12 липня 2002 р. – С. 21.
255. Мегатренды мирового развития / под ред. М. В. Ильина, В. Л. Иноземцева.– М.: Экономика, 2001. – 295 c.
256. Compendium of Patent Statistics 2007. – Джерело доступу: // www.oecd.org/data oecd/5/19/37569377.pdf
257. Приходько О. З чого починається інформаційне суспільство / О. Приходько // Дзеркало тижня. – 2006. – № 47(626), 9 грудня – С.11.
258. Киселев Г. С. Свобода и эволюция / Г. С. Киселев // Вопросы философии. – 2005. – № 10. – С. 3–14.
259. Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность / М. Алле. – М.: ТЕИС, 2003. – 314 с.
260. Глобалізація і безпека розвитку: [монографія] / [Білорус О. Г., Лук’яненко С. Д. та ін.]; наук. ред. і передмова О. Г. Білоруса. – К.: КНЕУ, 2001. – 773 с.
261. Дергачев В. А. Геоэкономика Украины (теоретические и прикладные основы) / В. А. Дергачев. – Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 2002. – 244 c.
262. Our Common Future: The Brundtland Report.World Commission on Environmental and Development. – Oxford: Oxford University Press, 1987. – 387 p.
263. Доклад о мировом развитии 2003 года: Устойчивое развитие в меняющемся мире: Преобразование институтов, рост и качество жизни / пер. с англ. И. Г. Миневрина. Под ред. И. М. Осадчей, О. Е. Осадчей. – М.: Весь мир, 2003. – 280 c.
264. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies. – N.I. UN, 2001. – 134 p.
265. Згуровський М. Україна у глобальних вимірах сталого розвитку / Згуровський М. // Дзеркало тижня. – №19 (598), 20 травня 2006 р. – С.14.
266. Революція свідомості: Трансатлантичний діалог / Гроф С., Ласло Е., Рассел П. – М.: ООО “Изд-во АСТ”, 2004. – 287 c.
267. Вернадский В. И. Научная мысль как планетарное явление / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1991. – 272 c.
268. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1988. – 520 c.
269. Моисеев Н. Н. Природа и общество: единство процессов самоорганизации // Моисеев Н. Н. Избранные труды. – В 2-х т.–Т. 2 Междисциплинарные исследования глобальных проблем. Публицистика и общественные проблемы . – М.: “Тайдекс Ко”, 2003. – 316 c.
270. Булгаков С. Н. Философия хозяйства / С. Н. Булгаков. – М.: Наука, 1990. – 412 c.
271. Булгаков С. Н. Народное хозяйство и религиозная личность // Булгаков С. Н. Прообраз и образ: Сочинения в 2-х т. – Т.2: Философия имени; Икона и иконопоклонение; Приложение. – СПб.: ИНАПРЕСС: М.: Искусство, 1999. – 448 c.
272. Globalization with a human face. Human Development Report, 1999. – 262 p.
273. Кузык Б. Н. Россия-2050: стратегия инновационного прорыва / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2004. – 632 с.
274. Косолапов Н. Формирование глобального миропорядка и Россия / Н. Косолапов // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №11. – С. 3 –13.
275. Неклесса А. Глобальная трансформация: сущность, генезис, прогноз // Мировая экономика и международные отношения.– 2004.– №1.– С.110–118.
276. Ohmae, K. The End of the Nation State: The rise of Regional Economies / K. Ohmae. – N.Y.: Free Press, 1995. – 290 p.
277. Луцишин З. О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації.– К.: Видавничий центр „ДрУк,” 2002. – 320 с.
278. Вебер А. Б. Неолиберальная глобализация и ее оппоненты. – Режим доступу: // www.nasled.ru/pressa/isdaniya/globa/
279. Stiglitz, J. Globalization and its Discontents // W. W. Norton & Co., 2002. – 282 p.
280. Стиглиц Дж. Ю. Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Ю. Стиглиц; пер. с англ. и примечания Г. Г. Пирогова. – М.: Национальный общественно-научный фонд 2003. – 304 с. с.
281. Babai, D. International Monetary Fund. In J. Krieger (ed). The Oxford Companion to Politics of the World. Oxford: Oxford University Press, 1993. – 84 p.
282. Leftimich, A. Governance, the state and the politics of development. Development and change, 25, 2, 1994. – Р. 27–38.
283. Tandon, Y. Recolonization of Subject Peoples. Alternatives, 19.02.1994. – P. 173–183.
284. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы / З. Бжезинский; пер. с англ. Г. Г. Пирогова. – М.: Международные отношения, 1999. – 256 с.
285. Экономический и Социальный Совет ООН. Обзор мирового экономического и социального положения, 2008 год: преодоление экономической незащищенности.– Нью-Йорк, 2008. – 349 c.
286. Дискин И. Е. Социальный капитал в глобальной экономике / И. Е. Дискин // Общестенные науки и современность. – 2003. – №5. – С. 150–159.
287. Соболева И. Социальная ответственность бизнеса: глобальный контекст и российские реалии / И. Соболева // Вопросы экономики. – 2005. – №10. – С. 91–94.
288. Глобальний сайт ООН. – Режим доступу: //www.un/org/ua/globalcompact/.
289. Dobers P., Wolff R. Competing with Soft Issue. From Managing the Environment to Sustainable Business Strategies / P. Dobers, R. Wolff // Business Strategy and the Environment. – 2000. – Vol. 9, Issue 3.
290. Гражевська Н. І. М. Х. Бунге – теоретик ринкових реформ у перехідну епоху” // М. Бунге: сучасний дискурс / [Базилевич В. Д., Корнійчук Л. Я., Горкіна Л. П. та ін.]: за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – С. 155–166.
291. Гражевська Н.І. Глобалізація економіки в контексті філософсько-господарських ідей С. М. Булгакова // С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХI століття / [Базилевич В.Д., Назаров І.В., Осіпов Ю.М. та ін.]: за ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – С. 222–236.
292. Гражевська Н. І. М. Х. Бунге про роль та функції держави в трансформаційній економіці / Н. І. Гражевська // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Серія Економіка. – 2006. – №84. – С. 21–24.
293. Гражевська Н. І. Соціальний капітал в еволюційній самоорганізації глобальної економіки / Н. І. Гражевська // Социальная экономика. – 2006. – №1-2. – С. 113–118.
294. Гражевська Н. І. Роль держави у забезпеченні конкуренто-спроможності національної економіки в умовах глобалізації / Н. І. Гражевська // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. пр. – Вип.15. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – С. 178– 85.
295. Гальчинський А. Світова грошова криза: витоки, логіка трансформації / А. Гальчинський // Дзеркало тижня. – №42 (721), 8 листопада 2008 р. – С. 8.
296. Національна стратегія розвитку “Україна – 2015”.– К.: Громадсько-політичне об’єднання “Український форум”, 2008. – 53 c.
297. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. – Джерело доступу: // www.ukrstat.gov.ua
298. Пустовійт Р., Овчарук М. Теоретичний аналіз процесу інституціоналізації в постсоціалістичних економіках / Р. Пустовійт, М. Овчарук // Економіка України. – 2
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20581.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.