У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ЕВОЛЮЦІЯ ТА МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Количество страниц 438
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20591.doc 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 14
1.1. Наукова парадигма реструктуризації –
організаційна концепція підприємства 14
1.2. Теорії фінансової реструктуризації та механізми її здійснення 24
1.3. Фактори, що спричиняють реструктуризацію
фінансового типу в умовах трансформаційних змін 44
1.4. Методологічні підходи до оцінки підприємств
з позиції управління їх вартістю 65
Висновки по першому розділу 82
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 85
2.1. Методологія дослідження фінансової реструктуризації
та класифікація методів її здійснення 85
2.2. Стратегія фінансової реструктуризації
підприємств харчової промисловості 99
2.3. Моделювання процесів фінансової реструктуризації
підприємств харчової промисловості 110
2.4. Корпоративно-інформаційний проект
технології фінансової реструктуризації підприємств 128
Висновки до другого розділу 138
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИКА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 141
3.1. Процеси реструктуризації та стан розвитку підприємств
харчової промисловості в післяприватизаційний період 141
3.2. Оцінка динаміки фінансової реструктуризації
підприємств харчової промисловості 158
3.3. Тіньові механізми трансформації капіталу
на підприємствах харчової промисловості 178
3.4. Механізми державного регулювання
фінансової реструктуризації 195
Висновки по третьому розділу 218
РОЗДІЛ 4. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ВАРТОСТІ РЕСТРУКТУРОВАНИХ ФОРМУВАНЬ 220
4.1. Особливості фінансово-правового забезпечення
реструктуризації фінансового типу 220
4.2. Формування системи ефективних механізмів
фінансової реструктуризації 235
4.3. Моделювання регіональних і галузевих компонентів фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості 255
4.4. Комплексна модель фінансової реструктуризації
за фактором часу здійснення 265
Висновки по четвертому розділу 276
РОЗДІЛ 5. ПЕРСПЕКТИВИ КОРОТКОСТРОКОВОГО РЕСТРУКТУРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 278
5.1. Формування ефективного середовища трансформації
капіталу підприємств харчової промисловості 278
5.2. Мотивація фінансової реструктуризації 301
5.3. Ефективне управління фінансовою реструктуризацією з урахуванням "стратегії інтеграційної реструктуризації" 316
5.4. Перспективи фінансової реструктуризації
підприємств харчової промисловості 328
Висновки до п’ятого розділу 344
ВИСНОВКИ Й ПРОПОЗИЦІЇ 347
ДОДАТКИ 352
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 397ВСТУП
Актуальність теми. Процеси реорганізаційних дій, зокрема і фінансо¬вої реструктуризації, вимагають наукових розробок. Функціонування підпри-ємств харчової промисловості супроводжується постійними організаційними перебудовами, які є реакцією на зміни у зовнішньому середовищі. Підходи до вибору напрямків здійснення даного процесу носять не тільки економіч¬ний, але й соціально-політичний характер, оскільки визначають рівень націо-нальної безпеки держави. Це пояснюється наступним: по-перше, внутрішні погрози економічного й особливо фінансового стану країни супровідні наро-стаючий продовольчій кризі; по-друге, економічне безсилля держави відбите у відставанні законодавчо-нормативних перетворень до реалій ринкової еко-номіки; по-третє, невдалою трансформацією невстановлених земельних від-носин. У таких умовах нездатність вітчизняних товаровиробників задоволь-няти внутрішній попит веде до посилення залежності економіки від імпорту й кон'юнктури зовнішнього ринку. Всі соціально-економічні індикатори по-казують, що в Україні реалізувався неефективний варіант реструктуризації, який наклав відбиток на процес трансформації власності. Ці негативні проце¬си тривають і у теперішній час, що постійно збільшує напругу у суспільстві. Не враховані окремі категорії, які об'єктивно відображають ринкові відноси¬ни у вигляді “грошових потоків”, “скорегованих реструктурованих фінансо¬вих потоків” та дають можливість визначити економічну вартість підпри¬ємств в умовах фінансової реструктуризації. Формування нової методології управління вартістю підприємств повинно базуватися на оцінці можливості підприємства генерувати більше цінностей для споживачів і значно ефектив-ніше ніж конкуренти. Самостійність здійснення фінансово-економічної тран-сформації економіки за допомогою фінансової реструктуризації дасть мож-ливість поліпшення означених процесів.
Економічна сутність реструктуризації щодо теоретико-методичних засобів та механізмів її здіснення в умовах зростання процесів інтеграції знай-шла своє відбиття у багатьох працях зарубіжних і вітчизняних вчених. Різноманітні теоретичні аспекти проблеми реструктуризації розкриті в наукових працях таких зарубіжних дослідників як Алан Тласті Шин, А. Аткінсон, Джозеф Дж.Перар, Дуглас Ленн Круз, П. Друкер, Джон Д. Салліван, Р.С.Каплан, Каді Джорж, М.Міллер, Рафаель Блазн, Хікс Джон і багатьох інших; у працях таких вітчизняних вчених як Е. Андрущак, В. Амбросов, О. Бутнік-Сіверський, В. Галасюк, Б. Семененко, К. Крищенко, О. Мендрул, М. Малік, О. Підхомний, В. Панків, Б.Пасхавер, І. Саврас, М. Чума-ченко.
Роботи цих авторів висвітлюють загальну оцінку реструктуризації, а саме: функціонування зовнішнього інституту володіння щодо конкретизації об'єктивної логіки формування вартості нерухомості; можливість управління фінансовими ресурсами, що обумовлює необхідність застосування фінансо-вих механізмів з урахуванням концепції управління вартістю.
Сьогодні зміст фінансової реструктуризації, та способів її здійснення трактується неоднаково. Відсутність механізмів та способів визначення еко-номічної вартості підприємств з урахуванням скорегованих реструктурованих фінансових і грошових потоків, вимагають наукового обґрунтування, яке можливо здійснити при використанні властивостей диференційованої ренти, галузевих та зональних компонент, що забезпечить процес легалізації тіньової економіки.
Семененко Б.А., Крищенко К.Е. [350, c.10] доводять, що інститут зов-нішнього володіння міг би забезпечити механізм винагороди й, отже, сприяв би реструктуризації. Крищенко К.Е. [228, c.45] робить акцент на об'єктивній логіці формування вартості нерухомості в процесі реструктуризації. Мендрул О.Г. [265, c.56] приділяє увагу оцінці вартості підприємств у процесі масшта-бної грошової приватизації. Андрущак Е.М., Підхомний О.М. [12, с.30] пока-зує можливість управління фінансовими ресурсами в процесі фінансової рес-труктуризації. При цьому виділяють різні її методи й важелі. Саврас І.З. [347, с.12] констатує необхідність застосування фінансових механізмів реструкту-ризації в Україні. Чумаченко М.Г., Панків В.А. [398, с.6] представляють кон-цепцію управління вартістю компанії на основі ціннісного підходу в процесі фінансової реструктуризації. Галасюк В. [74, с.25] за допомогою теорем Q, Q2 представляє новий підхід до оцінки бізнесу, заснований на концепції СС (умовно-грошових потоків) та допомогою розроблених квадрантів управлін-ня активами встановлює, якою повинна бути межа ліквідаційної вартості об'єкта в процесі реструктуризації.
Але за межами наукового розгляду залишаються питання: методології фінансової реструктуризації, що застосовується до всіх реструктуризованих формувань; визначення економічної вартості підприємств за допомогою ви-користання взаємозалежності скоректованих реструктуризованих фінансових потоків і грошових потоків; середовища функціонування, використання влас-тивостей диференційованої ренти для визначення компонентів регіональної й галузевої спрямованості; теоретико-методологічних основ застосування різних способів реструктуризації боргових зобов'язань; правового забезпечення реструктуризованих заходів; формування мотиваційних механізмів реструктуризації; забезпечення легалізаційних заходів тіньових факторів реструктуризації.
Недостатній розгляд процесу реструктуризації у вітчизняній літературі та його актуальність обумовили вибір теми дисертаційного й наукового дос-лідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Кла-сичного приватного університету на тему: “Організація економічної основи формування й розвитку потенціалу суб'єктів господарювання в ринковій еко-номіці” (номер державної реєстрації 0105U000215), де автор є виконавцем даної теми, ним розроблено методику формування економічної вартості під-приємств харчової промисловості України на підставі галузевих та зональних компонент; у рамках науково-дослідних робіт, які проводились у Таврійсь-кому національному університеті ім. В.І. Вернадського на тему: “Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0106U003971), де автором здійснено теоретичні розробки форму-вання застав фінансової реструктуризації та її методологічне забезпечення; у Кримському економічному інституті ім. В. Гетьмана Київського національ-ного економічного університету на тему: “Реалізація потенціалу соціально-економічного розвитку регіонів України за умовами трансформації економіко-правових механізмів господарювання” (номер державної реєстрації 0107U003053), де автором були визначені перспективи розвитку фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості України.
Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоре-тико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо формування механізмів фінансової реструктуризації з урахуванням методів здійснення цього процесу за допомогою оцінки економічної вартості підприємств.
Відповідно до мети роботи та в контексті означених проблем були сфо-рмовані та вирішені такі завдання:
• визначити сутність та особливості фінансової реструктуризації за ієрархією цілей і завдань;
• виявити діалектику методів здійснення даного процесу при обґрунтуванні факторів, що спричиняють реструктуризацію фінансового типу;
• обґрунтувати методи здійснення фінансової реструктуризації при методо-логічному забезпеченні таких понять як” перехідна зона”, “фактори пере-хідного впливу”, “скоректований реструктурований фінансовий потік”, “поточний”, “придбаний потенціал фінансової реструктуризації”, “крите-ріальний потенціал економічної вартості підприємств”;
• алгоритмізувати методику дослідження при систематизації інформаційно-методологічних основ дослідження;
• сформувати технологію фінансової реструктуризації;
• обґрунтувати методи фінансової реструктуризації, такі як “бор¬го¬вий своп”, “реструктуризація заборгованості”, “мирові угоди”; “фінансовий леверидж”;
• визначити функціональну взаємозалежність скоректованого реструктуро-ваного фінансового потоку й диференційованої ренти у вигляді зональної та галузевої компоненти;
• легалізувати тіньові механізми фінансової реструктуризації при здійсненні класифікації фінансових, економічних, законодавчо-правових актів;
• сформувати ефективні механізми державного регулювання;
• сформувати економічну вартість підприємств при застосуванні комплекс-ної моделі фінансової реструктуризації, в якій використовуються компо-ненти зональної й галузевої спрямованості;
• обґрунтувати мотивацію фінансової реструктуризації;
• визначити ефективність управління корпоратизацією в процесі інтеграції;
• окреслити перспективи розвитку підприємств при формуванні ефективного середовища трансформації капіталу.
Об'єктом дослідження є процеси управління реструктуризацією підп-риємств харчової промисловості України.
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, ме-тодичних і прикладних питань еволюції та формування механізмів фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості.
Методологія і методи дослідження. Реалізацію завдань дослідження було здійснено за допомогою використання системного методу наукового пі-знання, що дало можливість зробити дослідження механізмів фінансової рес-труктуризації у тісному діалектичному взаємозв’язку з чинниками зовніш-нього середовища. Це обумовило використання таких методів: монографіч-ний метод (для вивчення практичних порівнянь на основі багатомірного по-рівняння для виявлення фактичного впливу процесу реструктуризації і його складових елементів); метод прогнозування (для розробки концепції фінан-сової реструктуризації підприємств на довгострокову перспективу); економі-ко-математичний метод (при формуванні комплексної моделі економічної вартості підприємств за факторами регіональної й галузевої спрямованості); аналітичний метод (при виявленні особливостей здійснення фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості); метод систематизації й класифікації (при формуванні ефективних блоків фінансово-правового забезпечення процесу реструктуризації); метод факторної оцінки тіньового впливу (при формуванні ефективного середовища фінансової реструктуризації при скороченні рівня тіньових втрат).
Інформаційною базою дослідження слугували статистичні дані Дер-жавного комітету статистики України, Державного комітету земельних ресур-сів України, Міністерства аграрної політики України, Держхарчопрому Украї-ни, поточна звітність підприємств харчової промисловості України. Були ви-користані публікації українських і зарубіжних економічних видань, матеріали наукових конференцій та чинне законодавство України, нормативно-правові документи органів державної влади різних рівнів.
Емпіричною базою дослідження стали результати наукових дослі-джень здійснених особисто автором, вітчизняний та світовий досвід в галузі харчової промисловості.
Наукова новизна полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних і методичних положень та розробки практичних рекомендацій, які у сукупності вирішують наукову проблему здійснення формування механізмів фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості. Результати дослі-дження, що містять наукову новизну, полягають у наступному:
уперше:
• розроблено способи фінансової реструктуризації та механізми їх здійс-нення, в яких використовуються ефективні важелі корпоративного управ-ління процесу реорганізації боргових зобов'язань при застосуванні таких методів як “борговий своп”, “реструктуризація заборгованості”, “мирові угоди”, “фінансовий леверидж”;
• розроблено методику визначення економічної вартості реструктурованих підприємств за факторами регіональної й галузевої спрямованості, з ураху-ванням взаємозалежності скоректованого фінансового потоку й диференці-йованої ренти та використано засоби оптимального вибору методів фінан-сової реструктуризації у контексті часу здійснення на базі еластичності грошових потоків;
• розроблено механізм легалізації фінансової реструктуризації по фактору тіньових втрат при застосуванні співвідношення реструктурованого й концентрованого капіталу, який дозволяє ефективно керувати цим проце-сом при запобіганні тіньових механізмів та здійснення контролю за пода-льшою беззбитковою діяльністю підприємств;
• визначено перспективи фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості на основі комплексної оцінки поточного, придбаного, інве-стиційного й потенціалу критеріальної економічної вартості.
удосконалено:
• методику формування ефективного середовища функціонування реструк-турованих формувань;
• систему державного механізму регулювання фінансової реструктуризації як комплексної систематизації факторного впливу на реорганізацію борго-вих зобов'язань;
• систему мотивації фінансової реструктуризації у процесі реорганізації;
• систему ефективного управління фінансовою реструктуризацією у процесі інтеграції.
набули подальшого розвитку:
• методичні підходи до виявлення закономірностей здійснення процесу ре-організації боргових зобов'язань, які на відміну від існуючих розглянуті з точки зору установлення факторів позитивного й негативного впливу;
• методичні підходи інформаційного забезпечення процесу реструктуризації фінансового типу, які знайшли своє відображення в разі застосування автоматизаційних систем;
• алгоритмізація фінансової реструктуризації підприємств, яка була розгля-нута при систематизації цільових завдань і напрямків формування стратегії реструктуризації фінансового типу;
• принципи реструктуризації фінансового типу, які дозволили забезпечити встановлення тенденцій і закономірностей розвитку даного процесу у кон-тексті визначення економічної вартості підприємств харчової промис-ловості;
• систематизація і класифікація законодавчо-правових актів реструктуризації фінансового типу.
Практичне значення отриманих результатів. Сформульовані у дисе-ртаційній роботі результати наукових досліджень доведені до рівня методич-них розробок у практичній діяльності підприємств харчової промисловості, що підтверджується апробацією результатів дослідження; (ВАТ Сімферо-польський комбінат хлібопродуктів) (довідка № 146/268 від 9.06.07); ЗАО Кула Крим (довідка № 457 від 13.10.08); до рівня відповідних державних установ в запропонованій автором методиці оцінки економічної вартості під-приємств з урахуванням зональних і галузевих компонентів, переданій до Міністерства економіки АР Крим (довідка №060-1/400 від 06.05.06); в мето-диці виявлення взаємозалежності диференційованої ренти й скоректованого фінансового реструктурованого потоку для визначення зональних і галузевих компонентів, переданій до Міністерства аграрної політики АРК (довідка №В1/66 від 07.02.2007 р.), в методиці блокової систематизації фінансово-правового забезпечення процесу фінансової реструктуризації, переданій до Верховної Ради АРК (довідка №-28-43/134 від 14.02.07); в методиці обґрун-тування методів здійснення фінансової реструктуризації, переданій до Управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в АРК (довідка №02/04/1922 від 17.12.2007 р.); в методиці застосування механізмів фінансової реструктуризації, переданій до Міністерства фінансів АРК (довідка 071-1 (349) від 04.11.2007 р.)
Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження знайшли апробацію на наукових конференціях: “Актуальні питання розвитку підприємництва, менеджменту та маркетингу в умовах трансформації еконо-мі¬ки України” (м. Луцьк, 2004), “Формирование регионального механизма управ¬ления народнохозяйственным комплексом Украины” (м. Сімферополь, 2004), “Теория и практика экономики и предпринимательства” (м. Алушта, 2004), “Проблемы научного роста молодых ученых” (м. Сімферополь, 2005), “Теория и практика экономики и предпринимательства” (м. Алушта, 2006), “Актуальные проблемы экономического и социального развития производст-венной сферы” (м. Донецьк, 2006), “Європейська наука 21 століття: стратегія і перспективи розвитку” (м. Дніпропетровськ, 2006); “Актуальні проблеми управління розвитком об'єктів і процесів ринкової економіки” (м. Запоріжжя, 2006); “Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку держави” (м. Луцьк, 2006); “Проблеми і механізм відтворення ресурсного потенціалу України в контексті Євроінтеграції” (м. Рівне, 2006); “Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства” (м. Житомир, 2006); “Ін-теграційні процеси та розвиток фінансової системи України” (м. Харків, 2006); “Финансы, денежное обращение и кредит в современных условиях” (м. Сімферополь, 2006); “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины” (м. Алушта, 2006); “Теория практика экономики и предпринимательства” (м. Алушта, 2006); “Современные аспекты финансо-вого управления экономическими процессами” (м. Севастополь, 2006); “Фи-нансы, денежное обращение и кредит в повышении благосостояния населения Украины” (м. Сімферополь, 2007); “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2007); “Макроекономічна політика в Україні” (Харків, 2007). “Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації” (м. Сімферополь, 2008); “Фінанси, грошовий обіг і кре-дит в підвищенні добробуту населення України” (м. Сімферополь, 2008); “Анализ, моделирование, управление, развитие” (м. Севастополь, 2008).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є кваліфікованою, самостійно виконаною працею та підсумком багаторічних наукових дослі-джень, у якій викладено авторський підхід до дослідження теоретичних і практичних аспектів фінансової реструктуризації підприємств харчової про-мисловості України у ринкових умовах господарювання. Закінчене дослі-дження містить особисті наукові здобутки, має наукове й практичне значення, у якому всі результати одержані безпосередньо автором і відображені в наукових працях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в роботі використані, головним чином, ті ідеї, положення, концепції, які є результатом особистої роботи здобувача. Положення кандидатської дисертації у дослі-дженні не використовувалися.
Публікації. Результати дисертації відображено у 59 наукових працях, з яких 2 одноосібних монографії, 35 статей у наукових фахових виданнях зага-льним обсягом 58,92 друкованих аркушів, із них 27 – одноосібних загальним обсягом 12,26 друкованих аркуша.
Обсяг і структура дисертації. Робота складається із вступу, п'яти роз-ділів (двадцяти підрозділів, висновків, додатків, списку використаної літера-тури). Повний обсяг дисертації становить 438 сторінок, у тому числі 396 сторінок – основного тексту, який включає 73 таблиці та 66 рисунків, 27 формул, 9 додатків на 44 сторінках. Список використаних джерел налічує 426 найменувань на 42 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ Й ПРОПОЗИЦІЇ
Проведені дослідження дозволили зробити висновки та сформувати пропозиції концептуального, теоретичного і науково-практичного спряму-вання щодо розв’язання наукової проблеми здійснення механізмів фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості.
1. Реструктуризація фінансового типу в даний момент має величезне значення. Це, насамперед, підтверджує виявлення її особливостей, що поля-гають у забезпеченні антикризового управління, досягнення фінансово-економічних успіхів, трансформації боргових зобов'язань, форм власності. Характерні риси фінансової реструктуризації визначають її масштабність, що виражається в макроекономічних перетвореннях. Це короткострокове трансформування власності при залученні фінансових важелів, яке спричиняє трансформацію майнових відносин. Основною метою фінансової рестру-ктуризації є формування ефективного механізму трансформації власності у стані розвитку ринкових відносин інформаційної економіки.
2. Фактори, що спричиняють становлення й функціонування фінансової реструктуризації, можна згрупувати в блоки взаємодії. Перший блок загального оточення являє собою фактори макроекономічного впливу, до них відносять рівень зайнятості, рівень інфляції, стратегія економічного росту, політичні фактори. Другий блок – блок заданого оточення – формують фактори мікроекономічного впливу, це фактори фінансового забезпечення, реалізовані в ресурсному забезпеченні й фактори фінансової стійкості, що виконують контрольні функції по керуванню реструктурованим процесом.
3. Характерними рисами фінансової реструктуризації, які втілюються у особливостях даного явища, є: багатовекторність функціонування, багатог-ранність напрямків використання, широкий спектр цілей, завдань, інтернаці-ональний характер. Формування нової методології визначення й управління вартості компанії в процесі фінансової реструктуризації підприємства по-винне базуватися на оцінці можливості генерувати більше цінностей для споживачів. На підставі такого підходу вартість підприємства є сумарним показником, що характеризує розміри й конкурентноздатність підприємств, ринкову вартість капіталу, ефективність функціонування, роль організаційних формувань у соціально-економічному розвитку суспільства.
4. Інформаційно-методичне забезпечення й технологічний механізм реструктуризації побудований на послідовному застосуванні основних мето-дів реструктуризації фінансового типу, таких як “борговий своп”, “реструк-туризація заборгованості”, “мирові угоди”, “фінансовий леверидж”. Техно-логія послідовного відбору й відсортування інформації являє собою привати-заційні системи інформації, які логічно пов'язані із процесами санації й на-ступного економічного росту в короткостроковій перспективі.
5. Комплексна оцінка фінансового стану досліджуваних підприємств харчової промисловості до й після здійснення фінансової реструктуризації показала, що сам процес фінансової реструктуризації не мав логічного заве-ршення, у більшості підприємств кредиторська заборгованість не була лікві-дована, був присутнім негативний грошовий потік. При виявленні зонального факторного впливу на фінансову стабільність і результативність реструк-туризації фінансового типу було проведене групування досліджуваних підп-риємств по зонах – регіонах. При оцінці фінансового стану за допомогою зо-нального, регіонального фактору спостерігається наступне: коефіцієнт фі-нансової автономії, коефіцієнт фінансової незалежності по Південно-Східному регіону не досягає нормативного значення, за винятком коефіцієнту проміжної ліквідності при наявності позитивного значення чистого гро-шового потоку, це свідчить про відносну фінансову стабільність. Позитивне значення відхилення фактичних показників від нормативних спостерігається за коефіцієнтом покриття у всіх підприємств різних регіонів, але максимальне відхилення спостерігається на підприємствах Центрального й Північно-Західного регіонів, як до здійснення процесу реструктуризації, так і після. Слід зазначити негативну тенденцію до зниження даних відхилень після зді-снення реструктуризації.
6. Дослідження тіньових механізмів реформування і їхня легалізація в умовах ринкової економіки дозволили сформувати основні напрямки даного процесу – тіньові механізми реструктуризації боргових зобов'язань і тіньові механізми реструктуризації земельних відносин. Оцінка тіньових факторів при використанні кожного з методів фінансової реструктуризації дозволила сформувати основні тенденції розвитку тіньового сектора та окреслити на-прямки легалізації даного процесу. Рівень тіньових втрат коливається, найбі-льше його значення спостерігається по підприємствах Південно-Східного ре-гіону: Донецької (64,2%), Дніпропетровської (15,8%), Херсонської (41,6%), Луганської (59,6%) областей. Мінімальне значення по підприємствах Північ-ного регіону – Чернігівської (20,3%), Сумської (24,8%), Закарпатської (26,5%), Івано-Франківської (25,4%) областей.
7. Однією із причин невдалої реструктуризації є недостатня системати-зація фінансово-економічних законодавчо-правових актів. Існуюча система фінансово-економічних актів не сприяє стабільній організації процесів відтво-рення. Нормативні акти функціонують розмежовано, не відповідають горизо-нтальні й й вертикальній структуризації. Законодавчо-правові акти реструктуризації не вирішують проблему оптимізації власності земельних відносин, тому були сформовані блоки нормативно-правового забезпечення за ступенем системного управління.
8. При формуванні компонент галузевої і регіональної спрямованості були використані властивості диференційованої ренти. Компоненти десинх-ронізації грошових потоків були визначені до ВАТ за допомогою властивос-тей кореляційних і регресійних залежностей. Слід зазначити, що у періоді, що аналізується, відзначається зростання даного показника практично по всіх підприємствах харчової промисловості України. Максимальне значення даного показника спостерігається по ВАТ Донецької областей, причому компонента десинхронізації має негативне значення. Мінімальне – по ВАТ Львівської та Тернопільської областей також при негативному значенні.
9. Середовище функціонування визначає національні особливості рес-труктуризації бізнесу. Ці особливості виражаються у корпоративній політиці, стратегічній спрямованості на максимізацію прибутку, у фіскальній спря-мованості, у особливостях формування економічної вартості підприємства, у логічній непослідовності використання методів фінансової реструктуризації на тлі недосконалої законодавчої бази, у антикризовій спрямованості.
10. Зміни максимальної вартості бізнесу в майбутньому й наявність рефлексій забезпечують вплив цих очікувань на вартість підприємств. У цій ситуації була використана концепція моментальної вартості, що базується на функціональній залежності очікувань у майбутньому та моментальній вар-тості.
Вітчизняні вчені-економісти оцінюють моментальну вартість як суму чистих активів на базі значень вартості акцій. При використанні оцінки бізне-су в розрізі умовно-фінансових реструктурованих потоків при визначенні змін у процесі фінансової реструктуризації проявляється дана проблема.
Розвиток і становлення різноманітних концепцій оцінки вартості в їх-ньому діалектичному розвитку дозволили сформувати й апробувати дану модель на підприємствах харчової промисловості. Економічна вартість підп-риємств харчової промисловості областей дорівнює, тис. грн.: Львівської – 2017,9; Херсонської – 47197,5; Київської – 727,2; Луганської – 58099,0; Кіро-воградської – -494984,5; Хмельницької – 21264,0; Харківської – 134473,4; Тернопільської – -45,9; Миколаївської – 1155,1; Донецької – 844,4; АР Крим – 3834,9.
11. Дослідження мотивації й стимулювання фінансової реструктуризації показали, що в даній ситуації мотивація розглядається подвійно – як процес створення стимулів до виконання робіт і як внутрішня характеристика спрямованості суб'єкта на підвищення або зниження ефективності праці. Значення достатнього рівня грошових потоків для підприємств різних регіо-нів дорівнює, тис. грн.: ВАТ Львівської обл. – 147,6; ВАТ Херсонської обл. – 3469,2; ВАТ Київської обл. – 53,2; ВАТ Луганської обл. – 4228,5; ВАТ Кіро-воградської обл. – 1024,6; ВАТ Хмельницької обл. – 1569,0; ВАТ Харківської обл. – 2074,6; ВАТ Тернопільської обл. – 485,5; ВАТ Миколаївської обл. – 88,5; ВАТ Донецької обл. – 100,5; ВАТ АРК – 25,6.
Схожими елементами мотивації для ініціаторів і суб'єктів є система ма-теріального стимулювання, підвищення зарплати, спільний розподіл прибут-ку, рівна відповідальність по управлінню капіталом підприємств. Було дос-ліджено, що мотивація фактора матеріального стимулювання й оплати праці була стабільна у підприємств Південно-Східного регіону.
12. Основні принципи реструктурованих реформ зводяться до наступно-го: пріоритети еволюційного шляху розвитку; застосування в більшому або меншому ступені приватної власності на землю; розширення експортних мо-жливостей підприємств харчової промисловості; прийняття альтернативної зайнятості населення; звільнення реформованих підприємств від підтримки об'єктів соціальної сфери; реформи у сфері харчового виробництва; орієнтація на інтенсифікацію реформування.
13. Як основні напрямки реалізації реструктурованої політики пропо-нуються внутрішньогалузеве перегрупування ресурсів для організації вироб-ництва конкурентноздатної продукції, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу суспільного сектора, освоєння реструктурованими підприємствами сучасних методів управління, стабілізація ресурсного забезпечення. Процес фінансової реструктуризації дозволить усунути незба-лансованість обсягів інвестування по галузях промисловості і окремих підп-риємствах. Для цього може бути застосована цільова програма фінансової реструктуризації при створенні спеціального фонду реструктурованих захо-дів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аблялімов І. B. Кримський біржовий ринок фондовий ринок (під-сумки за 1999 рік ) / І. В. Аблялімов // Державний інформаційний бюлетень приватизації. – 1999. – № 5. – С. 64-65.
2. Азоблюк О. Особливості оцінювання грошового потоку підприємс-тва в системі банківського аналізу кредитоспроможності позичальника / О. Азоблюк // Банківська справа. – 2004. – № 1. – С. 8-12.
3. Акимова И. А. Анализ пассивной и стратегической реструктуризации на крупных промышленных предприятиях Украины / И. А. Акимова // Вестник Харьковского политехнического университета. – 2005. – № 16. – С. 12-18.
4. Алан Тласти-Шин. Размышления по поводу реструктуризации пе-реходных экономик / Тласти-Шин Алан // Державний інформаційний бюле-тень приватизації. – № 7. – 2005. – C. 15-21.
5. Алексєєв І. В. Побудова оптимальної структури інвестицій учасни-ків ПФГ / І. В. Алексєєв, Л. І. Мороз, І. Б Хома // Промислово-фінансові гру-пи в Україні: Проблеми створення, становлення і розвитку: Зб. наук. пр. – Львів. Вид-во ДУ “ЛП”, 1998. – № 28. – С. 143-145.
6. Альошина Л. Є. Актуальність інтеграційних стратегій підприємств на сучасному етапі розвитку підприємництва / Л. Є Альошина // Стан і про-блеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період (Матеріали міжнародної наук.-практ. конф.). – Хмельницький: НВП “Евріка”, 2003. – С. 188-191.
7. Альошина Л. Є., Буряк П. До проблеми оптимального співвідно-шення малих і великих підприємств в економіці України. – Вісник Львівсь-кого державного аграрного університету: Економіка АПК. № 10(1). – 2003. – С. 82-88.
8. Альошина Л. Є. Управління підприємницьким ризиком на підприємстві / Л. Є Альошина. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні. (Зб. наук. праць). – Львів: ІРД НАН України, 2002. – Вип. 2 (ХХХIII), час. 2. – С. 37-47.
9. Амбросов В. А. Трансформационные процессы в аграрной сфере регионов / В. А. Амбросов // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 3-5.
10. Амбросов В. А. Реструктуризация производства и управление в ре-формированных хозяйствах / В. А. Амбросов // Економіст. – 2002. – № 9. – С. 15-24.
11. Амосов О. Удосконалення економічного механізму супроводу програми науково-технічного розвитку / О. Амосов // Економіст. – 2004. – № 12. – С. 28-31.
12. Андрущак Є. М. Управління фінансовими ресурсами в процесі ре-структуризації підприємств / Є. М. Андрущак // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С. 30-38.
13. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. / Ансофф И. – СПб.: Питер Ком., 2005. – 416 с.
14. Ансофф И. Стратегическое управление / Ансофф И. // Сокр. пер. с англ., научн. ред. и авторское предисловие Л. И. Евенко. – М.: Экономика, 2003. – 519 с.
15. Апатов А. А. Управление реструктуризацией предприятий / Апатов А. А. – М.: Высшая школа приватизации и предпринимательства, 2005. – 258 с.
16. Аптекарь С. С., Жамойда А. А. Влияние бюджетирования на орга-низационную структуру предприятия и его инвестиционную привлекатель-ность / С. С. Аптекарь, А. А. Жамойда // Проблемы развития внешнеэконо-мических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный ас-пект. Сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ. – 2003. – С. 347-352.
17. Бадрак О. Цілі та пріоритети сталого розвитку України / О. Бадрак // Економіка України. – 2003. – № 9. – С. 50-61.
18. Балацкий Е. Н. Проблемы теории и практики управления / Е. Н. Балацкий. // Экономист. – 2003. – № 2. – С. 15-18.
19. Барабаш А. Л. Приватизацию сдерживали не плохие законы, а по-литические амбиции / А. Л. Барабаш // Державний інформаційний бюлетень приватизації. – 2002. – № 7. – С. 80-85.
20. Барановська T. І. Антикризове управління / T. І. Барановська // Науковий вісник Національного університету. – 2003. – № 35. – С. 44 -50.
21. Баришполец Н. Процедура банкротства в США / Н. Баришполец // Держ. інформ. бюлетень приватизації. – 2004. – № 71. – С. 62-65.
22. Батенко Л. П. Філософія і методологія реструктуризації. Програма реструктуризації. – К: Знання / Л. П. Батенко // Фінанси та статистика. – 2002. – 451 с.
23. Безуглый А. Ю. Об изъятии части амортизационных отчислений и использование мощностей предприятий / А. Ю. Безуглый // Економіка України. – 2000. – № 1. – С. 34-40.
24. Беленькая О. Слияние и поглощение / О. Беленькая. // Управление компанией. – 2000. – httр: //www. execative.Ru/print/publications/article927/.
25. Белопольская Т. В. Концептуальные аспекты анализа денежных потоков в условиях нестабильной экономики / Т. В. Белопольская // Пробле-ми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. спец. вип. “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 21-27.
26. Белопольская Т. В. Разработка системы аналитических индикато-ров денежных потоков предприятия / Т. В Белопольская // Финансы, учет, банки: Сборник научных трудов. – Вып. 7. – Донецк: ДонНУ, 2003. – С. 97-101.
27. Белопольская Т. В. Управление денежными потоками в механизме платежеспособности субъектов предпринимательской деятельности / Т. В. Белопольская // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий: Сб. науч. трудов. ИЭПНАНУ. – Донецк, 2001. – С. 219-226.
28. Береза М. Д. Облік і контроль грошових потоків та дебіторської заборгованості: теорія і практика. Автореф. дис. канд. ек. наук: 08. 06. 04. – / М. Д. Береза. – К., 2003. – 36 с.
29. Бирюков В. Е. Госсобственность и госсектор в рыночной эконо-мике / В. Е. Бирюков // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 3. – С. 14-18.
30. Биченок М. Н. Автоматизація управління захисту регіону у над-звичайній ситуації: Автореф. дис. докт. техн. наук: 05. 13. 06; Міжнар. наук.-навч. центр інформац. технологій та систем НАН України та Міносвіти України / М. Н. Биченок – К., 1998. – 32 с. – укр.
31. Білик M. Д. Фінансова реструктуризація та її оцінка / M. Д Білик. // Економіст. – 2003. – № 9. – С. 22-27.
32. Білик М. Д. Бюджетування у системі фінансового планування / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 97-109.
33. Білик М. Д. Необхідність реструктуризації державних підприємств на сучасному етапі / М. Д. Білик // Економіст. – 2000. – № 2. – С. 46-49.
34. Білик М. Д. Управління фінансами державних підприємств. / Білик М. Д. – К.: Знання, 2001. – 290 с.
35. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глоба-лізації / О. Білорус // Економіка України. – 2004. – № 11. – С. 4-14.
36. Білорус О. Конкурентоспроможність у сучасному глобальному світі / О Білорус. // Економічний часопис. – 2002. – № 9. – С. 7-11.
37. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. / Бланк И. А. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. – 512 с.
38. Бланк И. А. Управление активами / Бланк И. А – К.: Ника-Центр, 2005. – 720 с.
39. Бланк И. А. Управление денежными потоками. / Бланк И. А – К.: Ника-Центр, 2005. – 736 с.
40. Бланк І. А. Концепція управління грошовими потоками підприєм-ства / І. А Бланк. // Банківська справа. – 2005. – № 4. – С. 17-20.
41. Блауг. M. Экономическая мысль в ретроспективе / Блауг M. – М.: Дело ЛТД, 2004. – 720 с.
42. Бляхман Л. Р. Основы функционального и антикризисного ме-неджмента / Бляхман Л. Р. – СПБ.: изд-во В. А. Михайлова, 2004. – 380 с.
43. Бобина М. Стратегические межфирменные альянсы / М. Бобина // Вопросы экономики. – 2002. – № 4. – С. 94-108.
44. Богиня Д. Г. Социально-экономические аспекты большой прива-тизации; цели и задачи / Д. Г. Богиня // – Економіка України, 2001 – № 4 – С. 81-82.
45. Бондар О. М. Сукупна вартість підприємств у процесі масштабної грошової приватизації / О. М. Бондар // Держ. інформаційний бюлетень при-ватизації. – 2002. – № 8. – С. 70-75.
46. Бондарь А. Н. Актуальные проблемы приватизации стратегических предприятий в Украине / А. Н. Бондарь // Держ. інформ. бюлетень привати-зації. – 2004. – № 7 – С. 57-59.
47. Бондарь Н. П. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика. / Бондарь Н. П. – СПБ.: Изд. Дом. “Бизнес-пресса”, 2004, – 416 с.
48. Борисенко З. Умови економічної конкуренції в Україні / З. Бори-сенко // Економіка України. – 2002. – № 10. – С. 3-8.
49. Бороненкова С. А. Экономический анализ в управлении предприя-тием // Экономический анализ / С. А. Бороненкова. – 2001. – № 4. – № 2 / 47. – С. 47-56.
50. Бочкарев В. В. Оптимизация условий кредитования при организа-ции ипотечных программ / В. В. Бочкарев. // Вісник оцінки. – 2000. – № 3. –
С. 64-70.
51. Бочкарев В. В. Основные принципы определения залоговой стои-мости объекта недвижимости / В. В. Бочкарев // Вісник оцінки. – 2001. – № 1. – С. 8-12.
52. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. / Р. Брейли, С. Майерс. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2005. – 1134 с.
53. Бугаев В. Л. Финансово-экономическое оздоровление предприятий / В. Л. Бугаев // Экономика предприятий. – 2001. – № 4. – С. 45-52.
54. Будкин В. А. Предпосылки и результаты трансформации собст-венности в постсоциалистических государствах / В. А. Будкин // Економіка України, 2002. – № 3. – С. 80-81.
55. Буряк П. Ю. Аналіз факторів оптимізації грошових потоків у системі підприємницької діяльності / П. Ю. Буряк // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. спец. вип. Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 39-55.
56. Буряк П. Ю. Інтегровані корпоративні структури в підприємництві України / П. Ю. Буряк. // Фінанси України. –№ 4. – Чернівці, 2003. – С. 19-21.
57. Буряк П. Ю. Інтегровані підприємницькі структури: перспективи розвитку України / Буряк П. Ю. – Львів: Логос, 2005. – 564 с.
58. Бутник-Сиверский А. Реорганизация реструктуризация и демоно-полизация предприятий в условиях переходной экономики / А. Бутник-Сиверский, Т. Лозовая, А. Донченко // Бізнес. – 2002. – № 20. – С. 63-69.
59. Варгич С. С. Применение механизма банкротства в Украине в 2001 году / С. С Варгич // Держ. інф. бюллетень приватизації. – 2001. – № 3. – С. 58-59.
60. Варгич С. С. Реформирование собственности в Украине через ба-нкротство / С. С. Варгич. // Держ. інформ. бюлетень приватизації. – 2002. – № 2. – С. 74-76.
61. Васильєв В. В. Приватизація-2002. Стан та проблеми, перспективи / Васильєв В. В. – К.: Ника, 2004. – 11 с.
62. Виноградов В. А. Приватизация: глобальные тенденции и опыт Франции / Виноградов В. А. – М.: PAH, 200l. – 23 с.
63. Винслав Ю. Развитие интегрированных корпоративных структур в России / Ю. Винслав, В. Дементьев, А. Мелентьев, Ю. Якутин // Российский экономический журнал. – 2004. – № 11, 12. – С. 27-41.
64. Винслав Ю. Факторы и пути повышения эффективности работы отечественных финансово-промышленных групп / Ю. Винслав // Российский экономический журнал. – 2004. – № 7. – С. 46-54.
65. Вієслав Янік. Ефективність формування і розвитку підприємництва в умовах трансформації економіки постсоціалістичних країн: Монографія. / Вієслав Янік – Львів: Видавничий дім “Панорама”, 2001. – 368 с.
66. Вітер І. І. Глобальні виміри Європейської інтеграції / І. І. Вітер // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Перспективи розви-тку зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті процесів глобалізації (щорічник наукових праць). Випуск XXVIII / НАН України. Інститут регіо-нальних досліджень. – Львів, 2001. – С. 62-74.
67. Власюк Н. І. Методика і організація економічного аналізу грошо-вих потоків підприємств на прикладі поліграфічної промисловості): дис. кан. ек. наук: 08. 06. 04 / Н. І. Власик – Львів, 2000. – 159 с.
68. Вовк М. М. Приватизація об’єктів соціально-культурного призна-чення на Вінничині, проблеми досвід, перспективи / М. М. Вовк. // Держ. ін-форм. бюлютень приватизації. – 2001. – № 4. – С. 12-25.
69. Войцеховский И. В. Проблемы оценки эффективности проведения процедуры санации предприятий / И. В. Войцеховский // Держ. інформ. бюл-летень приватизації. – 2002. – № 5. – С. 59-61.
70. Воробйов Ю. М. Фінансовий механізм у системі управління підп-риємством / Ю. М. Воробйов // Вісник Київського національного університе-ту ім. Тараса Шевченка. – Серія: Економіка. – 2004. – Вип. 71. – С. 7-9.
71. Галасюк B. B. Незалежна експертна оцінка як засіб забезпечення необхідного рівня ліквідності об’єктів застави / B. B. Галасюк // Вісник НБУ. – 2001. – № 11. – С. 49-51.
72. Галасюк В. О нижнем пределе значений ликвидационной стоимо-сти объекта оценки / В. О. Галасюк // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2000. – № 9. – С. 51-53.
73. Галасюк В. Принципы субъективной асимметричности оценок в контексте концепции условно-денежных потоков / В. Галасюк, М. Сорока, В. Галасюк // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2004. – № 5. – С. 45-52.
74. Галасюк В. Теорема Q18 – новый подход к оценке бизнеса, осно-ванный на концепции CCF / Валерий Галасюк, Виктор Галасюк // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2003. – № 8. – С. 12-19.
75. Галасюк В. В Принципиально новый подход к оптимальному управлению активами компании на базе концепции CCF / В. В. Галасюк,
A. T. Вишневская, А. В. Галасюк // Фондовый рынок. – 2003. – № 1. – С. 22-29.
76. Галасюк В. В. Должны ли быть одинаковыми ставки дисконтиро-вания для положительных и отрицательных условных денежных потоков? / В. В. Галасюк // Финансовая консультация. – 2004. – № 45. – С. 12-17.
77. Галасюк В. В. Кредитование под залог и ликвидационная стоимость / В. В. Галасюк, В. В. Галасюк // Днепропетровск: Новая идеология, 2005. – 89 с.
78. Галасюк В. В. Незалежна експерта оцінка як засіб забезпечення необхідного рівня ліквідності об’єктів застави / В. В. Галасюк // Вісник НБУ. – 2001. – № 7. – С. 51-54.
79. Галасюк В. В. О необходимости использования понятия условный денежный поток / В. В. Галасюк // Финансовые риски. – 2005. – № 1. – С. 125-128.
80. Галасюк В. В. О нижнем пределе значений ликвидационной стои-мости объекта оценки / В. В. Галасюк // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2000. – № 2. – С. 51-53.
81. Галасюк В. В. Понятие денежных потоков и условных денежных потоков в контексте финансовой концепции капитала МСБУ / В. В. Галасюк // Вісник бухгалтера та аудитора України. – 2001. – № 18. – С. 4-5.
82. Галасюк В. В. Стоимость объекта оценки при фиксированном пе-риоде его реализации / В. В. Галасюк // Держ. інформ. бюллетень о привати-зации. – 2002. – № 11. – С. 74-76.
83. Галасюк. В Теорема GBP в структуре стоимости бизнеса, бази-рующаяся на концепции CCF / Валерий Галасюк, Виктор Галасюк // Фондо-вый рынок. – 2003. – № 28. – С. 22-27.
84. Гальперин С. Б. Механизм анализа и прогноза деятельности кор-поративных структур. / С. Б. Гальперин. – М.: Изд. Дом “Новый век”. – Ин-т микроэкономики. – 2005. – 65 с.
85. Гальперин С. Б. Экономическое обоснование и оценка эффектив-ности проектов создания корпоративных структур / С. Б. Гальперин, М. В. Дороднева, Ю. В. Мишин, Е. В. Пухова – М.: Изд. Дом “Новый век”. – Ин-т микроэкономики. – 2004. – 56 с.
86. Гарнаев А. Ю. Использование MS EXCEL и VBA в экономике и финансах. / Гарнаев А. Ю. – СПБ.: БХИ-Санкт-Петербург, 2003. – 336 с.
87. Гедці К. Реалії віртуальної економіки Росії / К. Гедці // Фондовий ринок. – 2002. – № 12. – С. 31-37.
88. Гейц В. Социогуманитарные составляющие перспектив перехода к социально-ориентированной экономике в Украине / В. Геец // Економіка України. – 2004. – № 1. – C. 4-11.
89. Гейц В. М. Трансформация модели экономики Украины. Идеоло-гия противоречия перспективы / Гейц В. М. – К.: ЛОГОС, 2004. – 500 с.
90. Голіков В. І. Теоретична сутність корпоративних відносин та корпоративного управління / В. І. Голіков // Економіка і прогнозування. – 2001. – № 2. – С. 52-64.
91. Горбатюк В. И., Математические методы в экономике / В. И. Гор-батюк, В. А. Прокофьев. – М. Информ, 2000. – 250 с.
92. Градон А. П. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Градон А. П. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 125с.
93. Грачева Р. Аналіз грошових потоків [Електроний ресурс]: // Біблі-отечний вісник. – 2006. – № 5. – С. 62. – Режим доступу до журналу.: www.Kontrakty.com.ua.
94. Грець В. М. Нестабільність та економічне зростання / Грець В. М. – К.: Форт, 2005. – 344 с.
95. Грибовский С. В. О повышении достоверности оценки рыночной стоимости методом сравнительного анализа / С. В. Грибовский, Н. П. Бари-нов, И. Н. Анисимов // Вопросы оценки. – 2004. – № 1. – С. 2-10.
96. Грибовский С. В. Оценка доходной недвижимости / Грибовский С. В. – СПБ.: Питер, 2004. – 230 с.
97. Григоренко Е. Н. Приватизация в Украине: достижения и недоста-тки / Е. Н. Григоренко // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2003. – № 3. – С. 12-17.
98. Григоренко Е. Н. Путь совершенствования реформирования госу-дарственной собственности / Е. Н. Григоренко // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2003. –№ 5. – С. 23-31.
99. Григорьев В. Направления, виды и типы реструктуризации / В. Григорьев, Г. Юн, В. Гусев // Системник ФСФО России. – 2001. – № 2. – 42 с.
100. Григорьев В. В. Оценка предприятий. Имущественный поход / В. В. Григорьев, И. М. Островский. – М.: Дело, 2005. – 185 с.
101. Григорьев В. В. Оценка предприятия: теория и практика / В. В Григорьев, М. А. Федотова. – М: Инфра-М., 2004. – 220 с.
102. Гринатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы опре-деления, пути снижения. / Гринатуров В. М. – М.: Дело и сервис. – 1999. – 112 с.
103. Гришан Ю. П. Финансовые проблемы предприятий и направления их решения / Ю. П. Гришан // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2000. – № 11. – С . 70-75.
104. Грищенко Е. А. Об’єктивна логіка формування вартості нерухо-мості / Е. А. Грищенко // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2005. – № 3. – С. 72-75.
105. Грищенко Е. А. Структурная организация рынка недвижимости / Е. А. Грищенко // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2000. – № 5. – С. 65-70.
106. Грязнова А. Г. Антикризисный менеджмент / Грязнова А. Г. – М.: Тандем-Эксмос, 2005. – 368 с.
107. Грязнова А. Г. Оценка бизнеса. / А. Г Грязнова., М. А Федотова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 512 с.
108. Гудова О. Ю. Щодо деяких аспектів управління объектами державної власності / О. Ю. Гудова // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2003. – № 10. – С. 51-53.
109. Гудушаури Г. В. Управление современным предприятием / Г. В. Гудушаури, Б. Г. Литвак – М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”, Издательство “ЭКОМОС”, 1998. – 336 с.
110. Дем’яненко С. К. Основні напрямки реструктуризації підприємств м’ясної промисловості України / С. К Дем’яненко // Економіка. – 2001. – № 5 – С. 3-7.
111. Демин А. С. Практика оценки предприятия в случаях банкротства или реструктуризации / А. С. Демин // Вісник оцінки. – 2000. – № 2. – С. 37-41.
112. Дёмин А. С. Политика регионального развития в условиях углубления рыночных реформ в Украине / А. С. Дёмин // Економіка України. – 2002. – № 3. – С. 5-9.
113. Демьяненко С. К. К стратегии и тактике экономического реформи-рования / С. К. Демьяненко // Економіка України. – 2000. – № 1. – С . 55-59.
114. Дерябина М. Приватизация в постэкономическую эру / М. Деря-бина // МэиМО. – 2005. – № 9. – С. 46-49.
115. Десмонд Г. М. Руководство по оценке бизнеса: Пер. с англ. / Г. М Десмонд, Р. Є Келли. – М.: Рос. общество оценщиков, 2003. – 272 с.
116. Джозеф Рафаэль Блазн. Новые собственники. Наемные работники – массовые собственники акционерных компаний / Рафаэль Блазн Джозеф, Линн Круз Дуглас– М.: Дело ЛТД, 2004. – 620 с.
117. Джон Д. Салліван. Корпоративне управління: прозозростання у відносинах між урядом і бізнесом / Д. Джон – УНДПД, 2005. – 443 с.
118. Дзюблюк О. Інтеграція банківського та промислового капіталів і кредитні взаємовідносини / О. Дзюблюк // Економіка України. – 2002. – № 10. – С. 11-17.
119. Длугопольский О. В. Організаційно-економічний механізм струк-турної корекції промислового виробництва регіону / Автореферат дисертації на здобуття наук. ступ. к.е.н. / О. В. Длугопольский. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 22 с.
120. Дмитренко А. В. Діагностика ймовірності банкрутства підприємств та формування антикризових програм їх діяльності (за матеріалами взуттєвих підприємств України): Автореф. дис. канд. ек. н.: 08.06.01. / А. В. Дмитренко – К., 2004. – 19 с.
121. Долишный М. Модели государственного регулирования в рыночной экономике / М. Долишный // Економіка України. – 2002. – № 6. – С. 13-22.
122. Долнаков А. Е. Организация финансовых потоков в промышленном холдинге / А. Е. Долнаков // Финансы и кредит. – 2004. – № 1(139). – С. 68-72.
123. Драч В. І. Управління грошовими потоками в сільськогосподарсь-ких підприємствах: дис. канд. ек. н.: 08.04.01 / В. І Драч. – Запоріжжя, 2004. – 167 с.
124. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оп-тимальные решения / Друкер П. / Пер. С. англ. М. Котельниковой. – М.: Раир-Пресс, 2005. – 288 с.
125. Дудкин Л. Ю. Два года приватизации социально-культурной сфе-ры (проблемы, мнения, предложения) / Л. Ю. Дудкин // Економіка України. – 2002. – № 3. – С. 41-49.
126. Дынкин А. Интегрированные бизнес-группы в российской эконо-мике / А. Дынкин // Вопросы экономики. – 2002. – № 4. – С. 93-101.
127. Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений / Евланов Л. Г. – М.: Экономика, 2005. – 175 с.
128. Елейко Я. І. Деякі характеристики фінансових потоків / Я. І. Елей-ко // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 138-144.
129. Ермолкин И. В. Методика определения стоимости объекта недви-жимости попарными сравнениями / И. В. Ермолкин // Вопросы оценки. – 2000. – № 9. – С. 44-49.
130. Ермошенко Н. Определение угрозы политическим интересам го-сударства в финансово-кредитной сфере / Н. Ермошенко // Економіка України. – 2001. – № 1. – С . 4-12.
131. Есипов В. Оценка бизнеса / В. Есипов, Г Маховиков, В. Теренова – СПБ.: Питер, 2006. – 416 с.
132. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інте-реси, реальні загрози, стратегія забезпечення. / Єрмошенко М. М. – К.: КНТЕУ, 2005. – 309 с.
133. Єрохін С. А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект) / Єрохін С. А. / Монографія. – К.: Вид-во “Світ знань”. – 2006. – 526 с.
134. Зайчикова В. В. Фінансова регіональна політика держави / В. В. Зайчикова // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 29-35.
135. Залигіна К. Проблеми венчурного інвестування в управлінні підп-риємства / К. Залигіна // Економіст. – 2000. – № 10. – С. 18-20.
136. Звітність відкритих акціонерних товариств [електроний ресурс] / Держ. Ком. Статистики України. – К.:СД – вид-во " Інфодиск ", 2006. – 1 – електрон. опт. диск (СД – ROM): кольор.; 12см. – режим доступу до бази.: www. smida. gov. ua.
137. Зинов’єв Ф. В. Перехідна економіка. – Бюджет механізмів госпо-дарювання / Ф. В Зинов’єв // Економіст. – 2001. – № 3. – С. 22-25.
138. Зиновьев Ф. В. Формирование эффективных механизмов хозяйст-вования в агропромышленном комплексе Крыма / Зиновьев Ф. В. – Симфе-рополь: Таврия, 2001. – 260 с.
139. Зинчук Т. Аграрная политика стран ЦВЕ в контексте интеграции в ЕС: реалии перспективе для Украины / Т. Зинчук. // Економіст – 2002. – № 1. – С. 74-88.
140. Зятьковський І. В. Бюджет підприємства як інструмент управління фінансовими ресурсами / І. В. Зятьковський // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С. 75-79.
141. Иванов А. М. Об одном способе учета рисков в общей ставке ка-питализации дохода / А. М. Иванов, И. В. Маркин, А. Г. Перевозчиков // Во-просы оценки. – 2001. – № 2. – C. 34-36.
142. Иванов Ю. В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стра-тегия и тактике трансформации бизнеса / Иванов Ю. В. – М.: Альпина Паб-лишер, 2004. – 318 с.
143. Иванов Ю. В. Трансформация предприятий / Иванов Ю. В. – М.: Изд.-во МАИ, 2006. – 66 с.
144. Иванов Ю. В. Трансформация предприятий: стратегия и тактика. / Иванов Ю. В. – Самара: Изд-во СМЗ, 2004. – 256 с.
145. Іванух Р. А. Інвестиційна політика держави та розвиток науково-технічного прогресу / Р. А. Іванух, Л. В. Корбова, А. Г. Ягодка // Фінанси України. – 2001. – № 5. – С. 77-85.
146. Кади Джордж Реформирование отношений собственности: Соци-альные результаты / Джордж Кади // Держ. інформ. бюлетень приватизації. – 2003. – № 16. – С. 67-69.
147. Кади Джордж. Количественные методы в экономике / Кади Джордж – М.: Дис, 2006. – 451 с.
148. Калабухова С. В. Аналіз і управління оборотним капіталом підпри-ємства: Автореф. дис. канд. ек. наук: 08. 06. 04. / С. В. Калабухова – К., 1999. – 16 с.
149. Калач Н. Ю. Фінансові чинники інтегрованої корпоративної стру-ктури / Н. Ю Калач. // Фінанси України. – 2001. – № 11. – С. 50-54.
150. Калюжний В. Нова модель економічного зростання та її аналітичні можливості / В. Калюжний // Экономист. – 2000. – № 10. – С. 62-64.
151. Каниченко Л. Ф. Актуальные проблемы повышения эффективно-сти процесса реструктуризации предприятий в Украине / Л. Ф. Каниченко // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2005. – № 2. – С. 59-60.
152. Карпенко Л. Методологічні аспекти аналізу фінансового стану пі-дприємства / Л. Карпенко // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Вип. 14. Том ІІ – Донецьк, ДонДУЕТ. – 2002. – С. 152-158.
153. Карпинський Б. А. Формування збалансованості фінансових пока-зників / Б. А. Карпинський // Фінанси України. – 2004. – № 10. – С. 50-56.
154. Кваснюк Б. Е. Реструктуризация промышленного производства / Б. Е. Кваснюк. // Економіка України. – 2001. – № 7. – С. 3-5.
155. Керимов В. А. Досвід реструктуризації підприємств в автономної республіки Крим / В. А. Керимов // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2004. – № 9. – С. 37-38.
156. Кизим А. А. Модель взаимодействия региональных субъектов транспортно-логистической системы при координации логистических центров с вертикальными процедурами / А. А. Кизим. // Финансы и кредит. – 2004. – № 10(148). – С. 54-60.
157. Климчук С. В Информационно-аналитическая база реструктуриза-ции долговых обязательств / С. В. Климчук // Матеріали міжнародної науко-во-практичної конференції / Донецький національний технічний університет – Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери. – С. 22-23. – 7-8 червня. 2006 р.
158. Климчук С. В Управление финансовой реструктуризацией в про-цессе глобализации / С. В. Климчук // Финансы, денежное обращение и кре-дит в современных условиях; всеукраинская науч.-практ. конф., 2006 г.; ма-тер. конф. – Симферополь, 2006 г. – С. 16-19.
159. Климчук С. В. Взаимодействие финансово-экономических право-вых актов агробизнес-реструктуризации финансового типа / С. В. Климчик // Бизнес-информ. – 2006. – № 9. – С. 3-5.
160. Климчук С. В. Глобализационный фактор реструктуризации зе-мельных отношений / С. В. Климчук // Современные аспекты финансового управления экономическими процессами; всеукраинская науч.-практ. конф. 2006 г.; матер. конф. – Севастополь, 2006 г. – С. 69-71.
161. Климчук С. В. Дифференциальная рента – новый подход к расчету единого финансового налога / Светлана Климчук, Каюм Джалал // Вісник ХДАУ. – 2001. – № 8. – С. 127-130.
162. Климчук С. В. Діалектика загальноекономічних принципів фінан-сової реструктуризації / С. В. Климчук // Держава та регіони. – 2006. – № 5. – С. 134-137.
163. Климчук С. В. Ефективність фінансової реструктуризації як ре-зультат трансформації економічної вартості підприємства / Климчук С. В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Волинський дер-жавний університет імені Лесі Українки. – Сучасний стан та проблеми інно-ваційного розвитку держави. – С. 116-118. – 6-7 жовтня 2006 р.
164. Климчук С. В. Использование региональных и отраслевых компо-нент при реорганизационном моделировании реструктуризационных мероп-риятий / С. В. Климчук // Макроекономічна політика в Україні; всеукраїнська практ. конф., 2007 р.; матер., конф. – Харків, 2007 р. – С. 142-144.
165. Климчук С. В. Концептуальные основы информационной базы финансовой реструктуризации / С. В. Климчук // Эконом. науки – 2006. – № 95. – С. 140-145.
166. Климчук С. В. Концептуальные основы реструктуризации финансового типа / С. В. Климчук // Материалы международной научно-практической конференции / Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. – Теория практика экономики и предпринимательства. – С. 91-92. – 11-13 мая 2006 года.
167. Климчук С. В. Фундаментальные основы реструктуризации фи-нансового типа / С. В. Климчук // Материалы международной научно-практичес¬кой конфе¬рен¬ции / Таврический национальный университет им. В. И. Вернадс¬кого. – Теория и практика экономики и предпринимательства. – С. 81-83. – 10-12 мая 2005 г.
168. Климчук С. В. Концептуальные основы финансовой стратегии ре-гиональной политики экономического роста / Світлана Климчук, Ігор Усков // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 71. – С. 123-125.
169. Климчук С. В. Концепция финансовой реструктуризации предп-риятий сферы пищевой переработки / С. В. Климчук // Фінанси, грошовий обіг і кредит в підвищенні добробуту населення України; всеукраїнська наук.-практ. конф., 2008 р.; матер. конф. – Сімферополь, 2008 р. – С. 33-34.
170. Климчук С. В. Методико-информационые аспекты обепечения ре-структуризационных мероприятий / С. В. Климчук // Культура народов При-черноморья. – 2005. – № 67. – С. 87-91.
171. Климчук С. В. Методология анализа и основные переменные фи-нансовой реструктуризации / С. В. Климчук // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – № 189. – С. 715-722.
172. Климчук С. В. Методология финансовой реструктуризации пред-приятий в ретроспективе / С. В. Климчук // Экономические науки. –Симферополь. № 82 – 2003. – С. 715-722.
173. Климчук С. В. Механізми державного регулювання фінансової ре-структуризації / Климчук С. В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Національний Університет водного господарства та природо-користування. – Проблеми і механізм відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції. – С. 25-29. – 19-20 жовтня 2006 р.
174. Климчук С. В. Мотивация финансовой реструктуризации / С. В. Климчук // Финансы, денежное обращение и кредит в повышении благосос-тояния населения Украины; всеукраинская науч.-практ. конф., 2007р.; матер. конф. – Симферополь, 2007 г. – С. 19-22.
175. Климчук С. В. Налоговые последствия стандартизации национа-льного учета / С. В. Климчук // Экономические науки. – 2001. – № 67. – С. 74-79.
176. Климчук С. В. Напрями оцінки руху грошових потоків як визна-чальної компоненти фінансової стійкості / С. В. Климчук // Економіка АПК. – 2006. – № 9. – С. 52-58.
177. Климчук С. В. Научні парадигми фінансової реструктуризації / С. В. Климчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2006. – № 4 (36). – С. 311-318.
178. Климчук С. В. Научные подходы к налогообложению сельскохо-зяйственных предприятий / Светлана Климчук, Олег Донец // Научные труды КГАУ " Экономиенчские науки". – 2002. – № 76. – С. 104-109.
179. Климчук С. В. Объективные и субъективные предпосылки финан-совой реструктуризации предприятий / С. В. Климчук // Формирование реги-онального механизма управления народнохозяйственным комплексом Украи-ны; всеукраїнська науч.-практ. конф., 2004 р.; матер. конф. – Симферополь, 2004. – С. 52-53.
180. Климчук С. В. Оптимальное соотношение рентабельности и лик-видности как составляющей переменной моделирования финансовой рестру-ктуризации / С. В. Климчук // Культура народов Причерноморья. – 2004. – № 51. – С. 41-43.
181. Климчук С. В. Оценка эффективности использования денежных потоков / С. В. Климчук // Научные труды МАДИ (ГТУ) РГАУ-МСХА, ЛНАУ. – 2007. – Т. 1. – С. 3-10.
182. Климчук С. В. Оптимізація процесів фінансової реструктуризації / С. В. Кли¬мчук // Актуальні питання розвитку підприємництва менеджменту та маркетингу в умовах трансформації економіки України; всеукраїнська на-ук.-практ. конф., 2004 р.; матер. конф. – Луцьк, 2004. – С. 24-32.
183. Климчук С. В. Основные направления систематизации финансово – экономических законодательно-правовых актов, обуславливающих струк-турные изменения источников формирования собственных средств / С. В. Климчук // Материалы международной научно-практической конференции / Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. – Актуаль-ные проблемы и перспективы развития экономики Украины. – С. 139-140. – 28-30 сентября 2006 г.
184. Климчук С. В. Оценка влияния налогоемкости на эффективность использования совокупного капитала с.-х. предприятий. / Светлана Климчук, Евгений Маслич. – Економіка: проблеми теорії та практики. – 2001. – № 112. – С. 140-147.
185. Климчук С. В. Оценка и последствия применения процессов при-ватизации и реструктуризации / С. В. Климчук // Проблеми научного роста молодых ученых; всеукраинская науч.-практ. конф., матер. конф. – Симфе-рополь, 2005. – С. 176-178.
186. Климчук С. В. Оценка методов осуществления финансовой рест-руктуризации украинскими предприятиями / С. В. Климчук // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – № 197. – С. 578-584.
187. Климчук С. В. Оптимальное соотношение рентабельности и лик-видности как составляющей переменной моделирования финансовой рестру-ктуризации / С.В. Климчук // Теория и практика экономики и предпринима-тельства; всеукраинская науч.-практ. конф., 2004 р; матер. конф. – Алушта, 2004. – С. 128-129.
188. Климчук С. В. Оценка эффективности использования совокупного капитала С.-х. предприятий / С. В. Климчук // Экономические науки. – 2002. – № 70. – С. 19-20.
189. Климчук С. В. Перетворення власності в аграрній сфері у період трансформаційної економіки / С. В. Климчук // Матеріали міжнародної нау-ково-практичної конференції / Житомирський державний Національний уні-верситет ім. І. Франка. – Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства. – С. 109-111. – 16-17 листопада 2006 р.
190. Климчук С. В. Підходи до оцінки економічної вартості під-приємств України / С. В. Климчук // Фінанси України. – № 3 (136). – 2007. – С. 105-112.
191. Климчук С. В. Практика реорганизации долговых обязательств пассивов украинских предприятий в процессе финансовой реструктуризации. / С. В. Климчук // Економіка і управління. – 2006. – № 1. – С. 84-88.
192. Климчук С. В. Проблемы и перспективы осуществления финансо-вой реструктуризации предприятий Украины / С. В. Климчук // Економіка і держава. – 2006. – № 7. – С. 14-17.
193. Климчук С. В. Оптимізація процесів фінансової реструктуризації / С. В. Климчук // Фінансова політика та інвестиції. Збірник наук. праць. – Луцьк. – 2004. – № 1-2. – С. 24-32.
194. Климчук С. В. Проблемы и перспективы осуществления финансо-вой реструктуризации предприятиями Украины: Монография. / Климчук С. В. – Симферополь: Таврида, 2005. – 318 с.
195. Климчук С. В. Перетворення власності в аграрній сфері у період трансформаційної економіки / С. В. Климчук // Матеріали міжнародної нау-ково-практичної конференції / Дніпропетровський національний університет. – Європейська наука 21 століття, стратегія і перспективи розвитку. –
С. 18-20. – 22-31 травня 2006 р.
196. Климчук С. В. Проблемы и перспективы развития рынка IRO укра-инских компаний / С. В. Климчук, Г. Д. Боднер, Р. В. Друзин // ТНУ им. В. И. Вернадского / Материалы второй международной школы симпозиума. –
С. 314-319. – 12-18 сентября 2008 г.
197. Климчук С. В. Проблемы трансформации украинского бухгалтер-ского учета. / Светлана Климчук, Олег Донец. – 2000. – № 63. – С. 35-40.
198. Климчук С. В. Реструктуризаційно-приватизаційні заходи України, підсумки, результати відбуття / С. В. Климчук // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Гуманітарний Університет” Запорізький інститут державного та муніципального управління. – Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки. – С. 138-139. – 5-6 жовтня 2006 р.
199. Климчук С. В. Ретроспективна оцінка етапів відбуття трансфор-мації відносин власності на Україні / С. В. Климчук // Інтеграційні процеси та розвиток фінансової системи України; всеукраїнська наук.-практ. конф., 2006 р., матер. конф. – Харків, 2006 р. – С. 141-144.
200. Климчук С. В. Санаційна спрямованість реструктуризації фінансо-вого типу / С. В. Климчук // Економіка розвитку. – 2006. – № (39). – С. 39-42.
201. Климчук С. В. Социальные аспекты государственного регулиро-вания реструктуризационных мероприятий / С. В. Климчук // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2005. – № 209. – С. 58-62.
202. Климчук С. В. Социальные факторы реструктуризационных меро-приятий / С. В. Климчук // Эконом. науки. – 2005. – № 87. – С. 92-98.
203. Климчук С. В. Стратегическое развитие агробизнес-реструктури-зации финансового типа / С. В. Климчук // Прометей. – 2006. – № 2(20). –
С. 170-174.
204. Климчук С. В. Стратегия антикризисного управления / С. В. Кли-мчук // Материалы международной научно-практической конференции / Та-врический национальный университет им. В. И. Вернадского. – Проблемы ра-звития финансовой системы Украины в условиях глобализации. – С. 51-52. – 19-21 марта 2008 г.
205. Климчук С. В. Теневые аспекты и меры легализации финансовой реструктуризации предприятий Украины / С. В. Климчук // Вісник ХНТУСТ. – 2004. – № 30. – С. 106-111.
206. Климчук С. В. Теоретическо-методологические аспекты финансо-вой реструктуризации предприятий и организаций / С. В. Климчук // Еконо-міка: проблеми теорії та практики. – 2004. – № 188. – С. 735-744.
207. Климчук С. В. Финансовая реструктуризация предприятий пище-вой промышленности Украины: состояние и перспективы: Монография. / Климчук С. В. – Симферополь: ООО "Ди Ай Пи", 2007. – 360 с.
208. Климчук С. В. Финансовые аспекты правонарушений реструктури-зационных мероприятий рекреационного комплекса. / С. В. Климчук // Уче-ные записки ТНУ им. В. И. Вернадского – 2004. – № 17(56). – Т. 1. – С. 38-42.
209. Климчук С. В. Фінансові аспекти стратегії регіональної політики економічного зростання / С. В. Климчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 579. – С. 113-115.
210. Климчук С. В. Формализация системного подхода финансовой ре-структуризации / С. В. Климчук // Проблеми і перспективи розвитку банків-ської системи України; всеукраинская наук.-практ. конф., 2007.; матер. конф. – Суми, 2007 р. – С. 53-55.
211. Климчук С. В. Формування ефективного середовища фінансової реструктуризації підприємств аграрної сфери економіки / С. В. Климчук // Агроінком. – № 7-8. – 2007. – С. 32-36.
212. Климчук С. В. Эффективность реструктуризационных мероприя-тий в контексте векторных оценок / С. В. Климчук // Экономика и держава. – 2006. – № 6. – С. 21-24.
213. Климчук С. В., Боднер Г. Д., Друзин Р. В. Моделирование регио-нальных и отраслевых компонент финансовой ретсруктуризации предприятий пищевой промышленности / С. В. Климчук, Г. Д., Боднер, Р. В. Друзин // Modellinq and Analysis of Safety and Risk in Complex Systems|Proceedinqs of Sevens International Scientific School MA SR-2008 (Saint Peterburq Russia, June, 24-28, 2008). | SPB.: SUAL, 2008. – P / 285-289.
214. Климчук С. В., Боднер Г. Д., Друзин р. В. Формирование системы эффективных механизмов финансовой ретсруктризации перерабатывающих предприятий Украины / С. В. Климчук, Г. Д. Боднер, Р. В. Друзин // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вер¬надского. Серия Экономика, т. 21(60) № 1. – 2008. – С. 55-62.
215. Климчук С. В., Усков И. В. Финансовые аспекты антикризисного управления / Светлана Климчук, ИгорьУсков // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2006. – № 211. – С. 743-778.
216. Ковальчук Г. В. Управління грошовими потоками торговельного підприємства: Дис. канд. ек. наук: 08. 07. 05. / Ковальчук Григорій Володи-мирович. – К., 2001. – 191 с.
217. Козлюк А. М. Про розмежування понять “фінансовий” та “грошо-вий” потоки / А. М. Козлюк // Актуальні проблеми економіки. – 2003. –№ 6. – С. 17-20.
218. Козоріз М. А. Форми впливу глобалізації на розвиток національної економіки України та її регіонів / М. А. Козоріз // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Перспективи розвитку зовнішньоекономі-чних зв’язків країни в контексті процесів глобалізації (щорічник наукових праць). Вип. XXVIII / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2001. – С. 96-108.
219. Козырь Ю. В. Оценка ликвидационной стоимости / Ю. В. Козырь // Вопросы оценки. – 2006. – № 4. – С. 49 -50.
220. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы / Коласс Б. Учебное пособие: пер. с франц. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2006. – 436 с.
221. Комадишко А. Л. Банкрутство, податкова застава та оцінка майна / А. Л Комадишко. // Держ. інформ. бюлетень приватизації. – 2000. – № 1. – С. 35-65.
222. Кондрад К. Бизнес-анализ с помощью Excel 2000 / Кондрад К: Пер. с англ. – М.: ИД “Вильямс”, 2001. – 480 с.
223. Константинова А. В. Реструктуризація як ефективний засіб виве-дення підприємств з кризового стану / Константинова А. В. // 2002. – № 7. – С. 117-119.
224. Корнєв В. В. Рух капіталу і фінансова логістика / В. В. Корнєв // Фінанси України. – 2002. – № 11. – С. 23-31.
225. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підпри-ємств. / Коробов М. Я. – К.: Знання, 2005. – 378 с.
226. Коротков В. М. Антикризисное управление / Коробов М. Я. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 432 с.
227. Кресс Е. Азарт по расчету / Е. Кресс // Бизнес. – 2002. – № 52(519). – С. 25-36.
228. Крищенко К. Є. Роздержавлення власності в умовах України / К. Є. Крищенко. // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 45-47.
229. Крюков Д. І. Вартість майна в умовах прискореного продажу / Д. І. Крюков // Держ. інфор. бюл. приват. – 2005. – № 8. – С. 79-80.
230. Крюков Д. І. Залежність вартості об’єктів продажу від періоду їх реалізації / Д. І. Крюков // Держ. інформ. бюлет. приватизації. – 2000 – № 2. – С. 57-58.
231. Кужельний М. В. Контроль фінансової звітності та правильності її складання. / М. В. Кужельний, Є. В. Калюга, О. В. Калюга. – К.: Єльга, Ника-Центр, 2004. – 240 с.
232. Кузмішин А. В. Підприємницьке середовище та економічний розвиток (питання теорії та практики) / Кузмішин А. В. – Ужгород: УДУ, 2000. – 441 с.
233. Кузнєцова С. А. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств: Автореф. дис. канд. ек. н.: 08.06.04 / С. А. Кузнєцова. – Тернопіль, 2004. – 24 с.
234. Кузьмінський В. О. Науково-методичні засади оцінки діяльності інтегрованих корпоративних структур / В. О. Кузьмінський // Фінанси Укра-їни. – 2002. – № 10. – С. 120-130.
235. Кулицький С. П. Грошовий обіг як комунікативний процес / С. П. Кулицький // Фінанси України. – 2003. – № 8. – С. 3-13.
236. Курочкин А. С. Управление предприятием / Курочкин А. С. – К.: МАУП, 2005. – 144 с.
237. Куртаметов Я. Ю. Крымский биржевой рынок – важный механизм реформирования экономики Крыма / Я. Ю. Куртаметов // Гос. информ. бюл-летень о приватизации. – 2002. – № 6. – С. 12-18.
238. Ларцев В. Основні особливості етапів приватизації / В. Ларцев // Економіка України. – 2001. – № 3. – С. 25-28.
239. Ластовенко О. В. Анализ денежных потоков предприятий в усло-виях перехода к рыночной экономике / О. В. Ластовенко // Економіка проми-словості. Наук.-практ. журнал. – Донецьк, Інститут економіки промисловості НАН України. – 2002. – № 2. – С. 108-116.
240. Ластовенко О. В. Використання прямого методу для складання звітності про рух грошових коштів підприємства / О. В. Ластовенко // Наука молода. Збірник наук. праць Ради вчених Тернопільської академії народного господарства. Вип. 2. – Тернопіль, ТАНГ. – 2004. – С. 224-228.
241. Ластовенко О. В. Засоби оптимізації грошових потоків під-приємств / О. В. Ластовенко. // Економіка: проблеми теорії та практики. Збір-ник наук. праць. Вип. 1999. Том 1. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – С. 83-90.
242. Лебедь Н. П. Финансовый анализ деятельности приватизируемых предприятий и некоторые особенности его применения / Н. П. Лебедь. // Держ. інформ. бюлетень приватизації. – 2000. – № 6. – С. 61-65.
243. Лебедь Н. П. Практическое пособие по экспертной оценке предп-риятий / Н. П. Лебедь, А. Г. Мендрул. – К.: Феникс, 2005. – 98 с.
244. Левдиков В. С. Концептуальные подходы к реформированию эко-номики АПК в переходный период / В. С. Левдиков // Экономика и управле-ние. – 2004. – № 2. – С. 32-33.
245. Левдиков В. С. Методические подходы к оценке завершенности аграрной реформы / В. С. Левдиков // Экономика и управление. – 2004. – № 4. – С. 18-20.
246. Левківська В. Вплив фінансової інформації на ефективність підп-риємницької діяльності / В. Левківська // Торгівля і ринок України. Темат. збірник наук. праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Вип. 14. – Том II. – Донецьк, донДУЕТ, 2002. – С. 189-194.
247. Ледомская С. Итоги сертификатной приватизации в Украине (1995-2000) / С. Ледомская. // Економіка України. – 2000. – № 3. – С. 29-31.
248. Ледомская С. Сертификатной приватизации в Украине: некоторые аспекты определения основных результатов / С. Ледомская // Економіка України. – 2001 – № 8. – С. 24-28.
249. Ли Ченг Финансы корпораций, теория, методы и практика / Ченг Ли, Джозеф Финнерти / Пер. с англ. – М.: Инфра, 2006. – С. 27-35.
250. Лимонов Ю. М. Антикризова Реструктуризація активов акціонерного товариства / Ю. М. Лимонов // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 140-143.
251. Лігоненко Л. О. Антикризисне управління підприємством теоре-тико-методологічні засади та практичний інструментарій / Лігоненко Л. О. – К: КТЕУ. – 2005. – 397 с.
252. Логинов Е. Л. Корпоративные махинации в деятельности зарубе-жных корпораций / Е. Л. Логинов // Финансы и кредит. – № 23(137). – 2003. – С. 72-78.
253. Лунев В. Л. Тактика и стратегия управления фирмой / Лунев В. Л. – М.: Финпресс, НГАЄиУ, 2005. – 212 с.
254. Мазур В. Привлечение иностранных инвестиций в металлургичес-кую и химическую промышленность Украины / В. Мазур // Економіка
України. – 2001. – № 5. – С. 4-9.
255. Майник Є. Алгоритмы оптимизации на сетях и графиках / Майник Є. / пер с англ. – М.: Мир, 2005. – 125с.
256. Майорова Т. В. Про стан та шляхи активізації інвестиційного процесу в Україні / Т. В. Майорова // Фінанси України. – 2002. – № 12. – С. 50-53.
257. Макконнелл К. Р. Экономика: принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 2005. – 786 с.
258. Макуха В. В. Особливості оцінки заставної нерухомості / В. В. Макуха // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2000. – № 2. – С. 69-70.
259. Малік М. Й. Регулювання майнових відносин у реформованих підприємствах АПК / М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2001. – № 3. – С. 16-20.
260. Маркус Я. И. Ликвидационная стоимость: теория и проблеми / Я. И. Маркус // Вестник оценки. – 2005. – С. 22-23.
261. Маркус Я. І. Застосування європейських стандартів оцінки в оціночній практиці в Україні / Я. І. Маркус // Держ. інформ. бюл. приват. – 2002. – № 5. – С. 73-76.
262. Маслов С. В. Определение стоимости предприятия / С. В. Маслов // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2002. – № 3. – С. 59-61.
263. Мельник А. Возобновление экономического роста и необходи-мость вменения антиинфляционной политики в Украине / А. Мельник. // Економіка України. – 2001. – № 9. – С. 12-21.
264. Мендрул А. Г. Методологические особенности оценки стоимости предприятия в условиях экономической трансформации / А. Г. Мендрул. // Держ. інформ. бюлетень приватизації. – 2002. – № 7. – С. 56-59.
265. Мендрул А. Г. Стоимость предприятия, база оценки / А. Г. Менд-рул. // Держ. інформ. бюлетень приватизації. – 2002. – № 5. – С. 45-48.
266. Мендрул А. Г. Управление активами предприятия в процессе рес-труктуризации / А. Г. Мендрул // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2003. – № 8. – С. 91-98.
267. Ментеичук Н. Н. Анализ и оценка затрат на производстве продук-ции в условиях банкротства предприятия / Н. Н. Ментеичук // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2002. – № 8. – С. 57-59.
268. Методика оцінки державних корпоративних прав: за станом на 1 грудня 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид.-во, 2005. – 207 с.
269. Методика прогнозування банкрутства згідно з наказом № 10 від 17. 01. 2001. Мінекономіки України “Про Методичні рекомендації щодо ви-явлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з прихову-вання банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: за станом на 10 грудня 2003 р. / Верховна Рада Украіни. – Офіц. вид. – К.: Пар-лам. вид.-во, 2004. – 305 с.
270. Методика розробки плана реструктуризації державних підприємств та організацій № 73: за станом на 2 липня 2001 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид.-во, 2005. – 250 с.
271. Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ услуг) в промышленность. Утв. Приказом гос. комитета промышленной политики Украины: по состоянию на 5 жовтня 2001 р. / Вер-ховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид.-во, 2005. – 150 с.
272. Мець В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінан-сового стану підприємства. / В. О. Мець – К.: Вища школа, 2005. – 278 с.
273. Мизерная Т. Использование информационных технологий при ре-структуризации предприятий / Т. Мизерная // Економіка України. – 2001. – № 11. – С. 51-55.
274. Минаев Э. С Антикризисное управление / Э. С. Минаев, В. П. Па-начушин. – М.: Приор, 2004. – 432 с.
275. Михайленко О. Роль внутрішнього ринку у соціально-економічному розвитку країни / О. Михайленко // Економіка України. – 2002. – № 10. – С. 38.
276. Михальцов Ю. А. Исследование динамики денежных потоков предприятия в условиях высокой инфляции 1992-1997 гг. / Ю. А. Михальцов // Вестник Московского Университета. Серия Экономика. – 2000. – № 6. – С. 91-107.
277. Мицик О. В. Ліквідність як елемент фінансового управління дія-льністю підприємства / О. В. Мицик // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 62-65.
278. Модильяни Ф. Сколько стоит фирма? Теорема ММ / Ф. Модилья-ни, М: Миллер пер с англ. – М.: Дело, 2005. – 272с.
279. Момот Т. В. Формування механізму управління оборотним капіта-лом підприємства: Автореф. дис. канд. ек. наук: 08. 07. 03. / Т. В. Момот. – Харків, 1999. – 20 с.
280. Музиченко О. А. Вдосконалення відносень власності в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08. 01. 01 / О. А. Музиченко; Київ. Держ. торг.-екон. ун-т. / О. А. Музиченько – К., 1998. – 18 с.
281. Назаренко О. В. Удосконалення обліку грошових активів як най-важливішого інструменту управління грошовими потоками / О. В. Назаренко // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Вип. 15. Том III. – Донецьк, ДонДУЕТ. – 2003. – С. 79-83.
282. Назирова В. П. Вимушений продаж майна: проблеми експертної оцінки / В. П. Назирова // Держ інформ бюллень приватиз. – 2001. – № 8. –
С. 72-75.
283. Низирова В. П. Оценка стоимости имущества при принудительной продаже / В. П. Низирова // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2002. – № 11. – С. 77-80.
284. Нуреев Р. Неизбежна ли приватизация? / Р. Нуреев // Вопросы экономики. – 2002. – № 6. – С. 45-48.
285. О государственной программе приватизации на 2000-2002 гг. За-кон Украины № 1723-III : по состоянию на 18 мая 2002 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 2002. – 140 с.
286. О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине. Закон Украины: по состоянию на 10 июня 2001 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 2001. – 120 с.
287. О национальной депозитарной системе и особенностях электрон-ного обращения ценных бумаг в Украине. Закон Украины : по состоянию на 5 апреля 2002 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 2002. – 112 с.
288. О неотложных мерах по ускорению приватизации имущества в Украине. Указ Президента Украины. № 1629 / 99: по состоянию на 29 декабря 2001 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 2001. – 180 с.
289. О приватизации имущества государственных предприятий и орга-низаций. Закон Украины: по состоянию на 9 января 2003 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 2003. – 170 с.
290. О приватизационных бумагах. Закон Украины : по состоянию на 9 января 2002 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 2002. – 210 с.
291. О совершенствовании механизма приватизации в Украине и уси-ление контроля за ее проведением. Постановление КМУ № 891: по состоянию на 6 ноября 2000 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 2000. – 170 с.
292. О совершенствовании механизма приватизации в Украине и уси-ления контроля за ее проведением. Постановление ВР Украины. № 149 / 94-ВР: по состоянию на 29 июня1999 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 1999. – 115 с.
293. О средствах обеспечения прав граждан на использование привати-зационных имущественных сертификатов. Указ Президента Украины ВР: по состоянию на 9 июля 2003 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 2003. – 135 с.
294. О средствах по ускорению процессов малой приватизации в Укра-ине. Указ Президента Украины ВР: по состоянию на 19 сентября 2005 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 2005. – 147 с.
295. О ценных бумагах и фондовой бирже. Закон Украины: по состоя-нию на 19 сентября 2005 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Па-рлам. изд.-во, 2005. – 147 с.
296. Об аренде имущества государственных предприятий и организа-ций. Закон Украины: по состоянию на 1 ноября 2005 г. / Верховная Рада Ук-раины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 2005. – 127 с.
297. Об определении понятия платежеспособность “в контексте конце-пции CCF”:[электронные ресурсы] В. В. Галасюк, А. Г. Вишневская, А. В. Галасюк, В. В. Галасюк // Библиотечный вестник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступа к журналу: www. galasyuk. dnepr. net.
298. Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине. Закон Украины № 2658: по состоянию на 12 июля 2001 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 2001. –127 с.
299. Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине. Закон Украины: по состоянию на 11 ок-тября 2004 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Парлам. изд.-во, 2004. – 107 с.
300. Об утверждении методики оценки стоимости имущества при при-ватизации. Постановление кабинета министров Украины № 1554: по состоя-нию на 12 октября 2000 г. / Верховная Рада Украины. – Офиц. изд. – К.: Пар-лам. изд.-во, 2000. – 198 с.
301. Огаджанян А. Б. Ліквідаційна вартість і початкова ціна продажу майна з аукціону / А. Б. Огаджанян // Держ. інформ. бюллетень приватизації. – 2002. – № 6. – С. 65-71.
302. Оліфіров О. В. Моделювання ризику у процедурах контролю ін-формаційної системи управління грошовими потоками підприємства / О. В. Оліфіров // Схід. – 2003. – № 3. – С. 58-62.
303. Оліфірова Ю. О. Планування потреб у грошових коштах на про-мисловому підприємстві / Ю. О. Оліфірова // Торгівля і ринок України. Те-матичний збірник наук. праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Вип. 13. Том. ІІІ. – Донецьк, ДонДУЕТ. – 2002. – С. 109-115.
304. Онегина В. Основні фінансові показники підприємств різних форм власності за окремими видами діяльності за 9 місяців 2002 року / В. Онегина // Статистичний бюлетень, державний комітет статистики України. – 2002. – 454 с.
305. Онегина В. Смена аграрной парадигмы и государственная аграрная политика в развитых странах / В. Онегина // Економіст. – 2004. – № 7. – С. 62-72.
306. Отчетность эмитентов ценных бумаг [электронный ресурс]: по данным емитентов ценных бумаг Ук 2006 г. / Госстат Украины. – К.: СД изд-во "Инфодиск", 2006. – 1 електрон. опт. диск (СД-РОМ:.;12см. – (данные емитентов, 2006). – Систем. требования: Pentium-266;32 mb RAM$ CD-ROM WINDOWS 98\2006 NT/XP – название из титула экрана.
307. Павлов В. І. Приватизація державних підприємств. / В. І. Павлов., І. В. Коров’як – К.: Знання, 2005. – 84 с.
308. Панасюк Б. Некоторые подходы к прогнозированию научно-технической и инновационных сфер / Б. Панасюк // Економіка України. – 2001. – № 3. – С. 10-20.
309. Панина С. С. Особенности реформирования ринка акціонерного капитала в автономной республике Крим / С. С. Панина // Д
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20591.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.