У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ
Количество страниц 200
ВУЗ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20596.doc 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. НАУКОВО–МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ 11
1.1. Аналіз економічної сутності поняття та видів банківського капіталу
1.2. Методичні засади забезпечення капіталізації банку 27
1.3. Взаємозв’язок між основними монетарними, макроекономічними показниками та банківським капіталом
Висновки до першого розділу 59
РОЗДІЛ 2. НАУКОВО–МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 62
2.1. Методичні засади оцінювання капіталізації банків 62
2.2. Збільшення регулятивного капіталу банків за рахунок сек’юритизації активів
2.3. Концентрації банківського капіталу шляхом злиття та поглинання
Висновки до другого розділу 107
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНЯ
КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
3.1. Підвищення конкурентноздатності банківської системи шляхом створення банківських об’єднань
3.2. Обґрунтування підходів до функціонування системи страхування депозитів та її вплив на рівень капіталізації банків
3.3. Створення резервів для покриття банківських ризиків 144
Висновки до третього розділу 155
ВИСНОВКИ 161
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 165
ДОДАТКИ 182

ВСТУП


Актуальність теми. В умовах інтеграційних перетворень відбувається взаємопроникнення, переплетення світових економік, наслідком яких є міграція капіталу. Тому кожній державі, у тому числі Україні, необхідно зосередити увагу на підтриманні стабільності та надійності національної банківської системи, і зокрема на забезпеченості достатнім обсягом фінансових ресурсів. Це, в свою чергу, зумовлює виконання банками своїх функцій та ефективність їх функціонування.
Конкурентна боротьба між банками, яка спричинена дією ринкових важелів розвитку, призводить до зменшення їх кількості. До основних причин припинення діяльності банків можна віднести неспроможність їх нейтралізувати існуючі в банківському секторі ризики, а також відповідати за своїми зобов’язаннями. Така ситуація обумовлена недостатністю у фінансово-кредитних установ ресурсної бази, а саме капіталу, що має бути у розпорядженні банку для покриття існуючих ризиків. Виходячи з цього особливої актуальності набуває питання визначення необхідного обсягу капіталу банку залежно від ризиковості, а також розробка напрямків підвищення рівня капіталізації.
Питанням стосовно достатності банківського капіталу, підвищення рівня капіталізації банківської системи присвячено праці вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: В.С. Стельмаха, І.В. Сала, А.П. Яценюка, М.Д. Алексеєнка, С.М. Козьменка, В.Т. Сухотеплого, О.І. Барановського, А.С. Гальчинського, Т.С. Смовженко, В.В. Коваленко, А.О. Єпіфанова, Н.Г. Маслак, А.М. Мороза, К.О. Кірєєвої, В. Л. Кротюка, А.П. Вожжова, Ф.І. Шпига, В.І. Міщенка, Л.Г. Герасименко, У.В. Владичин, С.В. Мочерного, О.Ю. Проніна, І.В. Ларіонової, Ф. Мишкіна, П. Роуза, Дж. Сінкі мл., Д. Розенберга, Е. Долана.
Слід зазначити, що Національний банк України вживає низку заходів щодо підтримання банками достатнього рівня банківського капіталу за допомогою встановлення певних нормативів. Водночас не вирішені питання щодо методичних засад оцінювання капіталу банку з точки зору урахування ризиків, які притаманні банківській діяльності, визначення і застосування ефективних методів нарощування капіталу.
Все вищезазначене і обумовило вибір об’єкта дослідження, актуальність теми, її теоретична та практична значимість.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Обраний напрямок дисертаційного дослідження є складовою частиною науково-дослідницької теми та розробок, над якими працює колектив співробітників ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”: “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (номер державної реєстрації 0102U006965) та “Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу” (номер державної реєстрації 0107U012112). До звітів за даною темою включено пропозиції автора щодо визначення рівня капіталізації банківських установ на основі проведення діагностики їх діяльності, а також рекомендації щодо вибору банку – “мішені” для проведення злиття чи поглинання на основі отриманих значень інтегрального показника. Наукові результаті дисертаційного дослідження щодо обґрунтування доцільності створення банківського холдингу використані у науково-технічному звіті за темою “Стратегічне управління банківською системою в період банківських криз”.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування та розробка науково-методичних підходів до оцінювання капіталу банку, а також надання практичних рекомендацій щодо підвищення рівня капіталізації банківської системи.
Для досягнення мети було поставлено та вирішено ряд завдань:
- дослідити сутність понять “капітал”, “банківський капітал”, “капіталізація” та їх основні види;
- проаналізувати вплив основних макроекономічних показників та інструментів грошово-кредитної політики на банківський капітал на основі побудови багатофакторної моделі;
- розглянути існуючі інструменти оцінювання капіталу банку;
- оцінити вітчизняну банківську систему з точки зору капіталізації та розробити власну методику диференціації банків залежно від рівня достатності капіталу, враховуючи при цьому ризики;
- провести аналіз банківської системи України відносно концентрації капіталу;
- дослідити можливість збільшення регулятивного капіталу банку за рахунок включення до капіталу третього рівня сек’юритизованих цінних паперів;
- проаналізувати ефективність збільшення капіталу на основі злиття чи поглинання і запропонувати власне бачення доцільності та можливостей створення банківських об’єднань;
- розробити алгоритм проведення процесу злиття чи поглинання з метою досягнення позитивного синергетичного ефекту;
- обґрунтувати вплив системи страхування депозитів на нарощування капітальної бази банків;
- запропонувати підходи до оцінки достатності капіталу на основі зменшення банківських ризиків;
- розробити механізм управління найменш прогнозованим видом ризику – операційним.
Об’єктом дослідження є механізм підвищення капіталізації банків.
Предметом дослідження є процес забезпечення достатнього рівня капіталу банків з урахуванням ризиків.
Методи дослідження. У дисертаційній роботі використовувалися наступні методи дослідження: історичний та метод порівняння використовувався при визначенні основних категорій, таких як “капітал”, “банківський капітал”, “капіталізація”; методи аналізу і синтезу були застосовані при визначенні впливу основних макроекономічних та монетарних факторів на рівень банківського капіталу; абстрагування від несуттєвих властивостей з одночасним виділенням найбільш вагомих дало змогу побудувати певний алгоритм щодо визначення капіталізації банківської установи, а також запропонувати корегуючий коефіцієнт для диференціації внесків до Фонду гарантування депозитів та інтегральний показник вибору банку–“мішені” для проведення процесу злиття чи поглинання; експериментальне моделювання дозволило розглянути можливі варіанти створення банківських холдингів на базі українських банків з метою підвищення конкурентноздатності банківської системи; статистичні, табличні та графічні методи використовувалися для аналізу тенденцій щодо динаміки основних показників банківської системи; методи індукції і дедукції дали змогу провести поділ банків на окремі групи в залежності від основних показників діяльності, а також визначити механізм управління кожною з відокремлених груп.
Інформаційною базою дисертаційного дослідження є закони та положення, затверджені Національним банком та Верховною Радою України; офіційні дані щодо основних макроекономічних показників та показників діяльності банків України; матеріали Світового банку та Центральних банків провідних країн світу; аналітичні та статистичні дані сайтів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України а також Асоціації українських банків.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у науковому обґрунтуванні теоретичних засад оцінювання капіталу та розробці практичних підходів щодо підвищення рівня капіталізації банків:
вперше:
- обґрунтовано та доведено необхідність проведення комплексної діагностики для визначення рівня капіталізації банківських установ, яка включає показники, що відображають динаміку розміру капіталу банку, його ринкову вартість, ефективність використання залучених коштів, а також прибутковість активних операцій банку та емісійної діяльності. Запропонована діагностика представлена у вигляді алгоритму, що складається з чотирьох етапів, які дозволяють виявити проблеми з формуванням капіталу на ранніх стадіях та дають змогу вжити превентивні заходи щодо їх виникнення у майбутньому;
- запропоновано розрахунок інтегрального показника, який виступає індикатором вибору банку–“мішені” для проведення процесу злиття чи поглинання з метою отримання позитивного синергетичного ефекту. За базу для розрахунку інтегрального показника визначення банку–“мішені” було взято дані, що характеризують капіталізацію банківської установи, темп росту прибутку, клієнтську базу, якість активів та менеджменту, діапазон послуг, імідж банку, питому вагу банку на ринку, географію діяльності, а також його цінову політику;
удосконалено:
- науково-методичний підхід до збільшення регулятивного капіталу за рахунок включення сек’юритизованих цінних паперів для покриття ринкових ризиків. Зазначений підхід дозволить збільшувати регулятивний капітал за рахунок включення до складу капіталу третього рівня на покриття ринкових ризиків сек’юритизованих цінних паперів, які набувають особливої актуальності в умовах інтеграційних перетворень у світі;
- науково-методичний підхід до визначення розміру внеску окремого банку до Фонду гарантування депозитів залежно від ризиковості його діяльності. Запропонована методика відрізняється від існуючих тим, що вона дозволяє встановлювати диференційовані внески для банків залежно від ризиковості діяльності. Це дає змогу зменшувати моральний ризик банку, а також вирішити питання стосовно формування джерел Фонду;
- методичний підхід до розробки механізму створення резерву під покриття операційного ризику, що є найменш прогнозованим із сукупності ризиків, які притаманні банківській діяльності. Запропонований у дослідженні механізм включає ряд послідовних етапів, які дають змогу на основі ймовірності настання ризику та величини втрат визначити дії банку стосовно нейтралізації операційного ризику;
набули подальшого розвитку:
- обґрунтування методичних засад забезпечення рівня капіталізації банку на основі розробки концептуальної моделі механізму збільшення капіталу банків. На відміну від існуючих підходів, інструменти поділено на макроекономічні та мікроекономічні, визначена їх роль у забезпеченні реальної капіталізації банківської системи;
- процес створення банківського холдингу на базі українських банків з метою підвищення капіталізації банківської системи. Даний підхід, на відміну від існуючих, обґрунтовує доцільність створення банківського холдингу на основі прогнозування можливого розміру капіталу та рівня концентрації, що забезпечує конкурентне середовище у банківському секторі.
Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні науково-методичних підходів до забезпечення рівня капіталізації банків. Обґрунтовані положення, висновки, запропоновані методи та практичні рекомендації, які містяться в дисертаційному дослідженні, були використані: ВАТ “Банк Столичний” – для комплексного визначення рівня капіталізації банківської установи, організаційно-методичних підходів до вибору банку-“мішені” для проведення злиття чи поглинання на основі розрахунку інтегрального показника (довідка від 11.09.2008 № 01–05/570–1); Центром наукових досліджень Національного банку України – при обґрунтуванні доцільності створення банківських холдингів на базі українських банків, а також встановлення диференційованих внесків банків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб залежно від ризиковості діяльності (довідка від 04.06.2008 № 53–108/240); Сумським управління ЦРД АКІБ “УкрСиббанк” – для створення резервів під операційні ризики, на основі розрахунку за формулою, яка дає можливість їх найбільш точно спрогнозувати, а отже попередити їх негативні наслідки (довідка від 11.07.2008 № 13914–133).
Одержані автором результати наукового дослідження використовуються в процесі викладання у ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” навчальних дисциплін “Гроші та кредит”, “Банківська справа”, “Банківська статистика”.
Особистий внесок. Дисертаційна робота є авторським самостійно виконаним дослідженням, в якому висвітлений особистий науковий підхід до розробки методичних засад забезпечення рівня капіталізації банків. Основні наукові результати відображені у 8 фахових наукових статтях, 6 з них є одноосібними, а також 5 публікаціях у інших виданнях. Особистий внесок здобувача у статті [141] полягає у обґрунтуванні впливу основних макроекономічних показників та інструментів грошово-кредитної політики на банківський капітал. У статті [145] автору належить розробка бізнес процесів проведення сек’юритизації, а також аналіз можливості використання сек’юритизованих цінних паперів для збільшення регулятивного капіталу банками України.
Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати виконаного наукового дослідження були оприлюднені на конференціях і семінарах. Серед них: III та V Науково-практичні конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України в контексті глобалізації” (м. Алушта, 2004, 2006), Друга Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (м. Тернопіль, 2005), IX та X Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2006, 2007), Міжнародна науково-практична конференція “Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків” (м. Черкаси, 2007 р.).
Крім того, результати дослідження доповідалися на науково-практичних семінарах професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи ДВНЗ “Української академії банківської справи Національного банку України”.
Публікації результатів дослідження
Основні положення дисертації опубліковані в 13 наукових працях загальним обсягом 3,68 д.а., з них 8 статей у наукових фахових виданнях обсягом 3,23 д.а, з яких особисто автором - 6 статей обсягом 3,03 д.а., в інших виданнях – 0,45 д.а.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертацій становить 193 сторінок, в т.ч. на 50 сторінках розміщені 23 таблиці, 27 ілюстрацій, 11 додатків. Список використаних джерел включає 180 найменувань і займає 16 сторінок.
Список литературы ВИСНОВКИ


У дисертаційному дослідженні проведено теоретичне узагальнення, а також запропоновано авторське бачення вирішення актуального наукового завдання стосовно розробки методичних засад оцінювання та забезпечення рівня капіталізації банківських установ. Результатом проведеного дослідження є наступні висновки:
1. Дисертантом досліджено сутність, види та основні складові поняття “банківський капітал”, у результаті цього доповнені існуючи класифікації поділом банківського капіталу на достатній та недостатній для покриття банківських ризиків.
2. На основі проведеного аналізу динаміки зміни банківського капіталу, його співвідношення з показниками грошової та банківської статистики, визначено недостатній рівень капіталізації вітчизняної банківської системи. Виходячи з цього запропоновано концептуальна модель механізму зростання банківського капіталу, об’єктом якої є безпосередньо банківський капітал, метою – створення стабільної та надійної банківської системи, яка б виконувала функції щодо забезпечення економіки достатньою кількістю ресурсів, що у свою чергу обумовлює ряд завдань. Слід зазначити, що запропонована модель базується на певних принципах, недотримання яких унеможливлює дію усього механізму. Особлива увага приділена також інструментам, що характеризують економічні важелі, які допоможуть досягти поставленої мети, враховуючи при цьому реальний та оптимальний розмір капіталу банку та вжити заходи щодо збільшення його розміру.
3. У ході проведення дослідження було побудовано багатофакторну модель впливу основних монетарних та макроекономічних показників на банківський капітал. Побудова матриць парної та часткової кореляцій, перевірка значущості коефіцієнтів за критерієм Стьюдента дали змогу визначити, що найбільший вплив на капітал здійснюють грошова маса та прибуток банку, при цьому капітал зростає на 0,11% при збільшенні грошової маси та на 3,93 % зі збільшенням прибутку на 1 млн.грн. відповідно.
4. Проведений у дисертаційному дослідженні аналіз існуючих підходів до оцінювання достатності капіталу дозволив розробити авторську методику, яка дозволяє банку проводити діагностику рівня капіталізації за такими основними напрямками: визначення основних причин, що впливають на рівень капіталізації банківської установи; аналіз рівня достатності капіталу; ефективність використання ресурсів; виявлення факторів, які визначатимуть рівень капіталу банківської установи у майбутньому. Запропонована діагностика представлена у вигляді алгоритму, що складається з чотирьох етапів, які дозволяють виявити проблеми з формуванням капіталу на основі розрахунку показників, які відображають динаміку розміру капіталу банку, його ринкову вартість, ефективність використання залучених коштів, а також прибутковість активних операцій банку та емісійної діяльності. Діагностика згідно запропонованої методики одного з українських банків, що входить до першої десятки дозволяє вже на першому етапі алгоритму виявити наявні у банку проблеми з капіталізацією та потреби у негайному застосуванні превентивних заходів щодо уникнення подальшого погіршення фінансового стану.
5. Проведення сек’юритизації автокредитів дасть змогу українським банкам збільшити регулятивний капітал на суму сек’юритизованих цінних паперів, які можуть бути зараховані до регулятивного капіталу третього рівня, а також збільшити адекватність регулятивного капіталу.
6. Аналіз найбільш відомих злиттів та поглинань у банківському секторі України дозволив поділити їх на два етапи: перший характеризується процесами об’єднання між невеликими за розмірами капіталу вітчизняними банками з метою уникнення банкрутства або розширення території діяльності; другому етапу притаманний викуп вітчизняних банків іноземними інвесторами, що створює загрозу національному суверенітету. З метою підвищення конкурентноздатності вітчизняної банківської системи, у роботі обґрунтовані можливі варіанти створення банківських холдингів на основі прогнозування можливого розміру капіталу та рівня концентрації, що забезпечує конкурентне середовище у банківському секторі. У результаті реорганізацій на фінансовому ринку будуть здійснювати свою діяльність 74 банки та два холдинги.
7. Виходячи з відсутності позитивного синергетичного ефекту у результаті проведених в Україні злиттів та поглинань між вітчизняними банками пропонується розробка механізму проведення об’єднань, ключовим моментом якого є вибір оптимального банку–“мішені” на основі розрахунку інтегрального показника. Базою для розрахунку інтегрального показника визначення банку–“мішені” є дані, що характеризують капіталізацію банківської установи, темп зростання прибутку, клієнтську базу, якість активів та менеджменту, діапазон послуг, імідж банку, питому вагу банку на ринку, географію діяльності, а також його цінову політику
8. Основною перешкодою зростанню депозитів є ризик неповернення вкладів, який можна значно знизити шляхом підвищення ефективності діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що включає наступні заходи: гарантувати повернення вкладу не залежно від особи вкладника, а також валюти вкладених коштів; надати повноваження стосовно виконання ним функцій ліквідатора, реорганізатора, кредитора останньої інстанції, а також продавця активів проблемного банку; визначити джерел формування коштів Фонду.
9. Вирішити питання стосовно джерел формування Фонду гарантування вкладів можливо встановивши диференційовані ставки відрахувань на основі розрахунку корегуючого показника, який дозволяє визначити ризиковість діяльності банку. Якщо значення корегуючого коефіцієнта більше за одиницю, це означає, що діяльність банку пов’язана зі значним ризиком і він повинен вносити більшу суму відрахувань до Фонду гарантування депозитів. Виходячи з цього, експертним шляхом було визначено, що при збільшенні корегуючого коефіцієнту на 0,10 слід збільшувати виплати до Фонду гарантування депозитів на 0,1% за рік. Такий крок дозволить вирішити одразу два основних питання: збільшити розмір коштів Фонду гарантування депозитів, а також значно знизити моральний ризик, який виникає у банку.
10. Розробка системи управління операційним ризиком, яка включає шість послідовних етапів, дає змогу завчасно визначити ймовірність настання операційного ризику, можливі втрати за ним, виходячи з цього вжити превентивні заходи щодо його нейтралізації з метою недопущення значних збитків шляхом створення резерву.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


1. Алексеева И. А. Секьюритизация: этапы развития / И. А. Алексеева, А. Ю. Рачкевич // Деньги и кредит. – 2006. – № 7. – C. 27–37.
2. Алексеєнко М. Д. Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні : дис... д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 / Алексеєнко Максим Дмитрович; Київський національний економічний ун-т. – К., 2003. – 378 с.
3. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики : монографія / Алексеєнко М. Д. – К. : КНЕУ, 2002. – 276 с.
4. Алексеєнко М. Д. Структура капіталу комерційного банку / М. Д. Алексеєнко // Фінанси України. – 2001. – №4. – С. 123–131.
5. Аналіз банківської діяльності : підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій–Вергуненко та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2003. – 599 с.
6. Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посіб. / за ред. Ф. Ф. Бутинця, А. М. Герасимовича. – Житомир : Рута, 2001. – 384 с.
7. Банківська енциклопедія / за ред. А. М. Мороза. – К. : Ельтон, 1993. – 328 с.
8. Банківське право: українське та європейське : навч. посіб. / за ред. П. Д. Біленчука. – К. : Атіка, 1999. – 400 с.
9. Банківський союз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbs.org.ua
10. Банківські операції : підручник / за ред. А. М. Мороза. – К. : КНЕУ, 2000. – 384 с.
11. Барановський О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусі / О. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 9. – С. 12–20.
12. Білик М. Д. Капітал банку: сутність, формування та регулювання / М. Д. Білик // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 4. – C. 102–107.
13. Бицька Н. Банківський капітал в економіці України / Н. Бицька // Вісник Нацонального банку України. – 2006. – № 1. – С. 48–51.
14. Бизнес : оксфорд. толковый сл. – М. : Прогресс–Академия, РГГУ, 1995. – 752 с.
15. Бланк И. А. Словарь–справочник финансового менеджера. / И. А. Бланк. – К. : Ника–Центр, 1998. – 480 с.
16. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов : пер. с англ. / Брейли Ричард, Майерс Стюарт – М. : Олимп Бизнес, 1997. – 1120 с.
17. Бровко С. М. Проблеми інтеграції банківського і корпоративного капіталу в умовах глобалізації економіки / С. М. Бровко, Л. Руденко // Банківська справа. – 2002. – № 2. – С. 37–42.
18. Версаль Н. І. Проблеми відкриття філій іноземних банків / Н. І. Версаль // Фінанси України. – 2004. – №5. – С. 131–137.
19. Владичин У. В. Банківський капітал в умовах ринкової трансформації економіки України : дис... канд. екон. наук : спец. 08.01.01 / Владичин Уляна Володимирівна; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – 253 с.
20. Владичин У. В. Капіталізація банківської системи України / У. В. Владичин // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 145–150.
21. Вожжов А. П. Сущность и функции капитала банка. Проблемы банковского капитала на Украине / А. П. Вожжов, А. И. Клименко // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 3. – C. 18–26.
22. Вожжов А. П. Банківський капітал в економіці України / А. П. Вожжов, А. І. Клименко // Фінанси України. – 2003. – № 8. – C. 88 – 97.
23. Вожжов А. П. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи / А. П. Вожжов, А. І. Клименко // Банківська справа. – 2003. – № 4. – C. 83–95.
24. Воробйов Ю. М. Формування власного фінансового капіталу підприємства / Ю. М. Воробйов // Фінанси України. – 2002. – № 6. – С. 36–42.
25. Гаврилюк С. І. Ризик, види ризиків та особливості банківських ризиків / С. І. Гаврилюк // Формування ринкових відносин в Україні – 2006. – № 12. – C. 6–8.
26. Гальчинський А. С. Теорія грошей : навч. – метод. посіб. / Гальчинський А. С. – К. : Основи, 1998. – 413 с.
27. Герасименко А. Г. Концентрація капіталу у трансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 20 с.
28. Гольченко І. Е. Сек'юритизація як один із способів удосконалення діяльності банків : перспективи застосування світового досвіду в Україні / І. Е. Гольченко // Вісник Української академії банківської справи. – 2003. – № 2. – C. 44–48.
29. Гриценко Р. Структуризація та консолідація банківського сектору України / Р. Гриценко // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 4. – С. 4–8.
30. Гроші та кредит : підручник / за ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2002. – 598 с.
31. Гроші та кредит : підручник / за ред. Б. С. Івасіва. – К. : КНЕУ, 1999. – 404 с.
32. Довгаль Ж. Банківський капітал: суть і значення / Ж. Довгаль // Вісник Національного банку України – 1998. – № 7. – С. 18–20.
33. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно–кредитная политика : пер. с англ. / Долан Дж. Э., Кэмпбэлл К. Д., Кэмпбэлл Дж. Р. – М. : Профико, 1991. – 448 с.
34. Долан Э. Дж. Макроэкономика / Дж. Э. Долан, Д. Линдсей; пер. с англ. Б. Лукашевича и др. – СПб. : Литера плюс, 1994. – 406 с.
35. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 2000. – 864 с.
36. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 2 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 2001. – 848 с.
37. Енциклопедія банківської справи України / редкол. : В. С. Стельмах та ін. – К. : Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.
38. Єпіфанов А. О. Гроші, кредит, грошово–кредитні системи : навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, В. Л. Маяровський. – Суми : Ініціатива, 2000. – 354 с.
39. Єпіфанов А. О. Операції комерційних банків : навч. посіб. / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало – Суми : Університетська книга, 2007. – 523 c.
40. Завгородній А. Г. Фінансовий словник / А. Г. Завгородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. – 3–тє вид., випр. та доп. – К. : Знання, 2000. – 587 с.
41. Заруба О. Ресурсне забезпечення банку : розробка моделі / О. Заруба // Вісник Національного банку України. – 1998. – № 8. – С. 35–37.
42. Зражевский В. В. О стабильности банковской системы / В. В. Зражевский // Деньги и кредит. – 2007. – № 2. – С. 35–39.
43. Иванова К. Секьюритизация финансовых активов как инновационная техника финансирования банков в Украине / К. Иванова // Финансовая консультация. – 2006. – № 11. – C. 19–22.
44. Капітал банків у 1992 – 2007 роках // Бюлетень Національного банку України. – 2008. – № 1 (178). – С. 165.
45. Карчева Г. Рейтингові оцінки надійності банків та їх роль у підвищенні капіталізації банківської системи / Г. Карчева, А. Камінський, О. Юрчук // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 2. – С. 22–28.
46. Кірєєва К. О. Регулювання банківського капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 / Кірєєва К. О.; Київський національний економічний університет. – К. , 2006. – 29 с.
47. Кириченко О. Банківський менеджмент : навч. посібник / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. – К. : Основи, 1999. – 671 с.
48. Киселев В. В. Управление банковским капиталом: теория и практика / В. В. Киселев. – М. : Экономика, 1997. – 256 с.
49. Коваленко В. В. Іноземний капітал та фінансова безпека банківської системи України / В. В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Т. 16. – Суми : УАБС, 2006. – 334 c.
50. Коваленко В. В. Обов`язкове резервування як інструмент грошово–кредитної політики / В. В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Т. 9. – Суми : Мрія–1 ЛТД ; УАБС, 2004. – 374 c.
51. Коваленко В. В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи : монографія. / В. В. Коваленко, О. В. Крохмаль. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 198 с.
52. Коваленко В. В. Проблеми капіталізації та концентрації капіталу в банківській сфері / В. В. Коваленко // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – № 1. – С. 49–54.
53. Коваленко В. В. Центральний банк і грошово–кредитна політика : навч. посіб. / В. В. Коваленко. – К. : Знання України, 2006. – 332 c.
54. Ковальов О. П. Класифікація банківських ризиків. Фактори, що впливають на кредитні ризики, і підходи до їх класифікації / О. П. Ковальов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 2. – С. 63–70.
55. Козоріз М. А. Роль і функції капіталізації в забезпеченні економічного розвитку суб’єктів господарювання / М. А. Козоріз // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 42–48.
56. Козьменко С. М. Обмеження і межі присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг // Вісник Української академії банківської справи. – 2006. – № 2. – С. 105–109.
57. Козьменко С. М. Стратегічний менеджмент банку / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, Волошко Т. В. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734 с.
58. Козьменко С. Н. Финансовые аспекты слияний и поглощений банков / С. Н. Козьменко, В. В. Колдовский, С. А. Горина // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Т. 4. – Суми : Ініціатива, 2000. – С. 13–22.
59. Кредитна система України та банківські технології : навч. посіб. : у 3 кн. / В. С. Стельмах, А. В. Шаповалов, В. Л. Кротюк та ін. ; за заг. ред. І. В. Сала. – Львів : ЛБІ НБУ, 2002. – 579 c.
60. Кротюк В. Базель ІІ: розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 5. – С. 16–22.
61. Кротюк В. Базель ІІ : розрахунок мінімально необхідної величини капіталу згідно з першою компонентою / В. Кротюк, О. Куценко // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 7. – С. 2–7.
62. Кротюк В. Еволюція підходів до оцінки капіталу в Базельських угодах / В. Кротюк, В. Міщенко // Банківська справа. – 2005. – № 4. – С. 3–9.
63. Кротюк В. Л. Національний банк – центр банківської системи України / В. Л. Кротюк. – К. : Ін Юре, 2000. – 248 с.
64. Кузнєцова Л. В. Розвиток національних банківських систем в умовах фінансової глобалізації / Л. В. Кузнєцова // Бізнес Інформ. – 2007. – № 12 (2). – С. 106–109.
65. Кузнєцова Л. В. Ціноутворення в банківській справі : підручник / Л. В. Кузнєцова, Л. В. Жердецька. – Одеса : Атлант, 2008. – 308 с.
66. Кузьмінський В. О. Теоретичні основи інтеграції капіталів / В. О. Кузьмінський // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 124–133.
67. Лаврушин О. И. Банковское дело : учебник / под. ред. О. И. Лаврушина. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 672 с.
68. Ларионова И. В. Реорганизация коммерческих банков./ И. В. Ларионова – М. : Финансы и статистика, 2000. – 368 с.
69. Ліневич Ю. В. Концентрація капіталу у банківській сфері / Ю. В. Ліневич // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 11. – С. 54–62.
70. Лозовский Л. Ш. Универсальный бизнес–словарь / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг, Л. А. Ратновский. – М. : ИНФРА–М, 1997. –640 с.
71. Лукасевич И. Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений : учеб. пособ. / И. Я. Лукасевич. – М. : Финансы : ЮНИТИ, 1998. – 400 с.
72. Лютий І. Конкурентоспроможність банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу / І. Лютий, О. Юрчук // Вісник Національного банку України. – 2006. – № 11. – С. 18–25.
73. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров./ Е. М. Майбурд – М. : Дело-Вита-Пресс, 1996. – 544 c.
74. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 2. Кн. 2 : Процес обращения капитала / Карл Маркс. – М. : Изд-во полит. литературы, 1984. – 650 c.
75. Мартинюк Ж. В. Ресурсна база комерційних банків / Ж. В. Мартинюк // Фінанси України. – 1998. – № 11. – С. 112–114.
76. Маршалл А. Принципы экономической науки : в 5 т. Т. 3 / А. Маршалл. – М. : Прогресс, 1993. – 351 с.
77. Маслак Н. Г. Проблеми капіталізації банківської системи України / Н. Г. Маслак // Актуальні проблеми економіки.– 2004. – № 11. – C. 31–39.
78. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала : новые подходы (Базель II) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cbr.ru/search/print.asp?File=/today/pk/basel.htm
79. Мельничук М. Проблеми впровадження нових рекомендацій Базельського комітету щодо управління ризиками в банках України / М. Мельничук // Банківська справа. – 2005. – № 5. – C. 76–83.
80. Мескон М. Х. Основы менеджмента : учебник / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 2006. – 720 c.
81. Мещеряков А. А. Оцінка прибутковості активів на основі визначення джерел їх формування / А. А. Мещеряков // Вісник Української академії банківської справи. – 2005. – № 2. – С. 52–55.
82. Мещеряков А. А. Формування та використання ресурсної бази банку / А. А. Мещеряков // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 89–94.
83. Мещеряков А. А. Теоретико–практичні засади побудови фінансового менеджменту банку / А. А. Мещеряков // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 6. – С. 53–57.
84. Мещеряков А. А. Методологічні засади організації ефективної внутрішньої економіки комерційного банку : дис. … доктора економ. наук : 08.04.01 / Андрій Адольфович Мещеряков. – Суми, 2007. – 424 с.
85. Мещеряков А. А. Організація діяльності комерційного банку : навч. посіб. / А. А. Мещеряков. – К. : ЦУЛ, – 2007. – 608 с.
86. Мещеряков А. А. Фінансовий менеджмент у банках : навч. посіб. / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк. – К. : ЦНЛ, 2006. – 208 с.
87. Михайловська І. М. Гроші та кредит : навч. посіб. / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Львів : Новий Світ – 2000, 2006. – 432 с.
88. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф. С. Мишкін ; пер. з англ. С. Панчишина. – К. : Основи, 1998. – 963 с.
89. Мікроекономіка і макроекономіка / за заг. ред. С. Будаговської. – К. : Основи, 1998. – 518 с.
90. Міщенко В. Проблеми реорганізації та реструктуризації комерційних банків / В. Міщенко, І. Вядрова // Банківська справа. – 2001. – № 1. – С. 3–7.
91. Міщенко В. Роль іноземного капіталу в банківському секторі країни / В. Міщенко, Р. Набок // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 10. – С. 38–44.
92. Національний банк і грошово–кредитна політика: підручник / за ред. А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної. – К. : КНЕУ, 1999. – 368 с.
93. Нечеткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / под. ред. Д. А. Поспелова. – М. : Наука, 1986. – 312 с. – (Проблемы искусственного интеллекта).
94. Нуреев Р. М. Основы экономической теории. Микроэкономика. / Р. М. Нуреев. – М. : Высшая школа, 1996. – 446 с.
95. Обзор сделок по слияниям и поглощениям в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ma-jornal.ru/ucreview/
96. Основні показники діяльності банків України на 1 листопада 2007 року // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 12. – С. 65.
97. Островская О. М. Банковское дело : толковый словарь./ О. М. Островская. – 2–е изд. – М. : Гелиос АРВ, 2001. – 400 с.
98. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка / Г. С. Панова. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 272 с.
99. Панфілова Т. О. Сучасні тенденції розвитку світової економіки та руху капіталів / Т. О. Панфілова // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 2. – С. 88–93.
100. Патрикац Л. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України / Л. Патрикац, Д. Крохмалюк // Вісник Національного банку України.– 2004.– № 1.– С. 38–43.
101. Показники діяльності банків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.aub.com.ua//2008.html?_m=publications&_t=cat&id=351
102. Потійко Ю. А. Особливості формування і розрахунку капіталу українських банків / Ю. А. Потійко // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 5. – С. 17–20.
103. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : закон України від 07.12.2000р. – Режим доступу : http://www.zakon1rada.gov.ua
104. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : інструкція Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368. – Режим доступу : http://www.zakon1rada.gov.ua.
105. Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень [Електронний ресурс] : положення, затверджене Постановою Правління НБУ від 31.08.2001 р. №375. – Режим доступу : http://www.zakon1rada.gov.ua.
106. Про процентну політику Національного банку України [Електронний ресурс] : положення, затверджене Постановою Національного банку України від 18 серпня 2004 за №389. – Режим доступу : http://www.zakon1rada.gov.ua.
107. Прозоров Ю. Концентрація банківської системи України: подальші перспективи / Ю. Прозоров // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 1. – С. 54–56.
108. Пронін О. Ю. Особливості процесів злиття та поглинання у фінансово–банківському секторі / О. Ю. Пронін //Фінанси України. – 2005. – № 8. – С. 106–123.
109. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 3–е изд., доп. – М. : ИНФРА–М, 2000. – 480 с.
110. Райко М. Возможности секъюритизации для украинских компаний. Правовые аспекты / М. Райко // Финансовая консультация. – 2004. – № 15. – C. 25–30.
111. Реорганізація та реструктуризація комерційних банків / В. І. Міщенко, А. В. Шаповалов, В. В. Салтинський, І. М. Вядрова : навч. посіб. – К. : Знання, КОО, 2002. – 216 с.
112. Річні звіти АКІБ “УкрСиббанк” за 2000–2007 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrsibbank.com.ua
113. Розенберг Д. Словарь банковских терминов : пер. с анг. – М. : ИНФРА–М, 1997. – VIII, 360 с.
114. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Роуз Питер С ; пер с англ. – 2–е изд. – М. : Дело Лтд, 1995. – 768 с.
115. Румянцев С. Можливості застосування механізмів сек'юритизації / С. Румянцев // Цінні папери України. – 2004. – № 31. – C. 8–10.
116. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати ; пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. – М. : Радио и связь,1993. – 278 с.
117. Сало І. В. Фінансовий менеджмент банку / І. В. Сало, О. А. Криклій : навч. посіб. – Суми : Університетська книга, 2007. – 314 c.
118. Салтинський В. В. Забезпечення фінансової стійкості комерційних банків на основі підвищення рівня капіталізації : дис. ... канд. економ. наук : 08.04.01 / Салтинський Валентин Васильович. – Суми, 2003. – 218 c.
119. Семко Т. В. Гроші та кредит схемах та таблицях : навч. посіб. / Т. В. Семко, М. В. Руденко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 158 с.
120. Сідолако М. С. Банківські ризики та управління ними / М. С. Сідолако // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. Т. 20. – Суми : УАБС НБУ, 2007. С. 261–264.
121. Симановский А. Ю. Достаточность банковского капитала: новые подходы и перспективы реализации / А. Ю. Симановский // Деньги и кредит. – 2000. – № 6. – С. 20–27.
122. Синки Дж., мл. Управление финансами в коммерческих банках : пер. с анг. / Дж. Синки, мл. ; под. ред. Р. Я. Левиты, Б. С.Пинскера. – М. : 1994, Catallaxy. – 820 с.
123. Склеповий Є. В. Складові стійкості комерційного банку / Є. В. Склеповий // Фінанси України. – 2002. – № 5. – С. 138–142.
124. Слав’янська Н. Г. Капіталізація комерційних банків в Україні: стан і перспективи / Н. Г. Слав’янська // Банківська справа. – 2002. – № 4. – С. 35–43.
125. Слияния и поглошения в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ma-jornal.ru/ucreview/
126. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Издательство социально–экономической литературы, 1962. – 684 с.
127. Смовженко Т. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України / Т. Смовженко, О. Другов // Вісник Національного банку України. – 2005. – №11. – С. 34–37.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 20596.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.