У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Організаційні форми і механізм управління збутовою діяльністю промислового підприємства
Количество страниц 368
ВУЗ Одеський державний економічний університет
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20602.doc 
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Збутова діяльність як об’єкт управління
1.2. Стан проблем теорії та практики системи управління збутовою діяльністю
1.3. Логіка дослідження і загальний підхід до розвитку управління збутом
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
2.1. Об’єкти управління сфери збуту
2.2. Система управління процесами збуту
2.3. Цілепокладання в управлінні збутовою діяльністю підприємства
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. МЕХНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЗБУТУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ
3.1. Організаційні структури у сфері збуту
3.2. Оцінка ефективності системи управління збутовою діяльністю
3.3. Розвиток механізму управління та вдосконалення системи інформаційного забезпечення
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВСТУП

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку економіки України актуальними постають питання щодо підвищення вітчизняного промислового виробництва, конкурентоспроможності виробленої продукції (товарів, робіт, послуг), задоволення внутрішніх потреб країни та її населення, що має привести до зростання загального рівня життя у державі. На мікроекономічному рівні сьогодні має місце нестабільність економічного стану багатьох підприємств машинобудування та металообробки, яка у значній частині пов’язана з проблемами ефективної організації та системного управління збутовою діяльністю. Недостатнє приділення уваги цим питанням призводить до неповного задоволення попиту, відсутності достатніх обігових коштів, низької рентабельності підприємств, значних обсягів дебіторської заборгованості (в тому числі простроченої); високого відсотку збиткових підприємств у промисловості тощо.
Досягнення як загальнодержавних, так і внутрішньопідприємницьких цілей є неможливим при недооцінені ролі збутової діяльності вітчизняних підприємств та недостатньому дослідженні механізму і засобів підвищення ефективності системи управління нею.
Пошуком шляхів удосконалення теорії та практики управління, проблемами впливу окремих факторів на його ефективність займаються багато дослідників економічної науки взагалі, зокрема такі, як М. Альберт, І.А. Бланк, Б.І. Валуєв, Дж.К. Ван Хорн, Р.Л. Дафт, У.Дж. Дункан, Л.І. Евенко, Й.С. Завадський, М.Х. Мескон, Б.З. Мильнер, В.І. Осипов, Г.В. Осовська, О.А. Подсолонко, Б.А. Райзберг, В.С. Раппорт, Л.Л. Романишин, Л.І. Скрібіцька, О.М. Скрібіцький, К. Ховард, Р.А. Фатхутдинов, А.В. Шегда та інші. Вивченням питань організації та управління збутовою діяльністю, а також пошуком напрямків її вдосконалення займається значно менше коло вчених, серед яких варто відзначити М.В. Акулич, А.В. Балабаниць, Л.В. Балабанову, Г.Дж. Болта, В.В. Бурцева, В.О. Вертоградова, Я.В. Вірлова, А.М. Виноградську, Дж.Р. Еванса, П.С. Зав’ялова, Л.Ф. Зверенчук, М.І. Козака, Ф. Котлера, Б.Г. Мазманову, А.М. Новелева, М.А. Окландера, Л.В. Осипову, І.Л. Решетнікову, Н.М. Синяєву, В.М. Стаханова та інших.
Однак, беручи до уваги вагомі наукові здобутки попередників, зазначимо, що рівень теоретичної розробленості питань системного управління збутом на промислових підприємствах України ще не достатній, а низка методологічно-організаційних аспектів залишається і надалі дискусійною.
Недостатньо уваги приділено проблемам збуту промислової продукції. Більшість праць учених у цій царині націлені на вирішення проблемних питань у сфері торгівлі (В.О. Вертоградов, А.В. Балабаниць, Л.В. Балабанова), а відносно збутової діяльності підприємств промисловості робляться лише деякі зауваження (Б. Берман, Дж.Р. Еванс, П.С. Зав’ялов, Ф. Котлер, Л.І. Цигічко та ін.).
На теоретичному рівні, на наш погляд, недостатньо вивчені та потребують подальших розробок системне представлення управління збутовою діяльністю, побудова її «дерева цілей», склад функцій та завдань управління збутом, класифікація економічних об’єктів управління збутовою сферою; потребують уточнення терміни «збут», «збутова діяльність», «розподіл», «продаж», співвідношення та співіснування понять «збут», «маркетинг», «логістика»; існують недоліки в межах дії окремих функцій управління – визначення складу показників плану збуту, формування ефективної організаційної структури збутової служби, проблеми інформаційного та аналітичного забезпечення управління, методики аналізу і контролю збутової діяльності тощо.
На рівні практики управління також існують невирішені та проблемні питання, зокрема відсутність чіткої організації збутової діяльності та розгалужені зв’язки між збутовим та іншими структурними підрозділами промислового підприємства, обґрунтування варіантів розташування управлінських функцій при досягненні загальної мети системи управління; формування достовірної інформації про витрати на збут, а також її оптимальне збереження, обмін, передання та використання для прийняття управлінських рішень; відсутність чи недієвість наявної системи показників оцінки ефективності збутової діяльності тощо.
Невирішеність зазначених питань зумовила актуальність теми дисертаційної роботи, її вибір, а також мету, завдання і основні напрямки дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в Одеському державному економічному університеті згідно з планом науково-дослідних робіт університету за темою: «Чинники та шляхи посилення конкурентоздатності і підвищення ефективності роботи підприємств в галузях народного господарства України» (довідка № 01-10/668 від 08.06.2008 р.) Номер державної реєстрації 0107U011413. У межах наукової програми автором розроблено пропозиції щодо розвитку системного підходу до управління збутовою діяльністю та запроваджено частину з них на підприємствах машинобудування та металообробки Одеської області.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка та обґрунтування теоретично-методологічних та прикладних положень щодо подальшого розвитку організаційних форм та удосконалення механізму управління збутовою діяльністю промислового підприємства.
Досягнення визначеної мети передбачає розв’язання таких завдань:
 узагальнити й конкретизувати сучасні теоретичні підходи до визначення сутності базових категорій у збутовій сфері, означити місце і роль збутової діяльності у сфері функціонування промислового підприємства;
 дослідити стан проблем теорії та практики системи управління збутом на базі підприємств машинобудування і металообробки Одеської області;
 обґрунтувати переваги та доцільність використання системного підходу до вирішення проблем управління збутом та його розвитку;
 надати комплексну характеристику цілісному процесу управління збутовою діяльністю із застосуванням системного підходу у класичній його інтерпретації;
 розробити класифікаційну модель економічних об’єктів управління, яка дозволить з необхідним ступенем деталізації розкрити об’єкти за основними їх властивостями для прийняття ефективних управлінських рішень у сфері збуту;
 сформувати систему цілей та головних завдань системи управління збутом;
 проаналізувати сучасні підходи та надати власні рекомендації щодо побудови організаційних форм управління збутовим підрозділом;
 удосконалити методику оцінювання ефективності збутової діяльності промислового підприємства;
 обґрунтувати методичні підходи до вдосконалення механізму управління збутовою сферою та системи його інформаційного забезпечення;
 провести статистико-економічний аналіз впливу чинників на прибуток від операційної діяльності підприємств з метою побудови регресійної моделі прибутку, необхідної для прогнозування показників сфери збуту.
Об’єктом дослідження є процес управління збутовою діяльністю промислового підприємства.
Предметом дослідження є комплекс методологічних, організаційних та практичних положень до вдосконалення механізму управління збутом підприємства.
Методи дослідження. Основним методом у дисертації виступає системний підхід, за допомогою якого досліджено основні проблеми і конкретні завдання управління збутом у системній взаємозалежності.
Теоретичну та методичну основу дослідження склали загальнонаукові методи: структурно-логічного аналізу (при побудові логіки та структури роботи); узагальнення, систематизації, порівняння, групування, аналізу і синтезу (при вивченні основних категорій збуту); індукції і дедукції, історико-логічний метод (у процесі визначення загальних тенденцій розвитку системи управління); опитування та анкетування (при проведенні SWOT-аналізу, дослідженні ефективності управління збутом на підприємствах Одещини); графічного зображення даних, економіко-статистичного аналізу (при вивченні впливу чинників на прибуток від операційної діяльності та його прогнозуванні); спостереження (при визначенні стану практики управління, при ілюстрації висновків дослідження) тощо. У методичній частині роботи використано матричний метод (при визначенні складу принципів у кожній управлінській функції та їх взаємодії, при аналізі організаційних структур).
Інформаційну базу дослідження склали нормативно-правові акти України, матеріали Державного комітету статистики України та його органів в Одеській області, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених із загальних проблем управління, у тому числі збуту, з маркетингу, планування, аналізу та інших спеціальних дисциплін, матеріали науково-практичних конференцій та періодичної літератури. Значна частина фактографії дисертації базується на результатах спеціально організованих авторських спостережень, анкетувань та опитувань, на інформації, отриманої автором безпосередньо на 24-ьох підприємствах Одеського регіону машинобудівної та металообробної галузей, а також з мережі Інтернет.
Для обробки економічної інформації, побудови графіків, таблиць, діаграм використовувалися ліцензійні пакети програм Microsoft та STATISTICA.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні та розробці комплексу методологічних, організаційних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління збутовою діяльністю промислового підприємства.
Наукову новизну одержаних результатів визначають такі положення:
вперше:
 досліджено систему управління збутовою діяльністю у взаємозалежності, взаємодії і взаємопов’язаності основних її складових – цілей, організаційних структур, функцій, механізму оцінювання ефективності тощо з виявленням повної типології зв’язків. Реалізація такого підходу забезпечує комплексність в управлінні збутовою діяльністю, а відтак, сприяє покращенню його ефективності;
 обґрунтовано підхід до оцінювання ефективності управління процесами збутової сфери за двома напрямками: об’єктно-орієнтованим та функціонально-орієнтованим. У межах першого напрямку розроблено модель оцінки ефективності за системою кількісних показників, у межах другого – за якісними критеріями. Запропонована методика дає можливість інтегральної оцінки ефективності системи управління збутовою сферою підприємства;
удосконалено:
 класифікацію цілей як власне процесу збутової діяльності, так і системи управління нею через розширення класифікаційних ознак; побудовано «дерево цілей» і визначено напрямки його використання у царині цілепокладання, що забезпечує цілеспрямованість системи управління, визначає конкретні шляхи розвитку і підвищення його ефективності, зокрема, дає змогу підпорядкувати цілі управління процесами збуту загальній меті управління підприємством;
 систему класифікацій економічних об’єктів за їх видами – процесів, ресурсів, витрат, доходів та результатів, виходячи зі специфіки збутової діяльності промислового підприємства, що дозволить розширити зміст планових та обліково-аналітичних моделей;
 економічний механізм управління збутовою сферою, а саме: визначено планові показники діяльності, удосконалено методику контролю, поглиблено підхід до стимулювання результатів. Це дозволить підвищити цілеспрямованість системи управління, а відтак і ефективність діяльності сфери збуту;
набули подальшого розвитку:
 підхід до побудови організаційної структури збутової служби зі створенням економічного сектору, що передбачає зосередження у ньому усіх функцій управління, сектору по роботі з клієнтами та дебіторською заборгованістю, сектору дистанційного продажу, регіонального представництва. Такі рішення сприятимуть усуненню дублювання інформації у різних підрозділах підприємства, забезпеченню ефективної взаємодії персоналу;
 конкретизація доцільних напрямків поширення комплексної автоматизації діяльності збутової служби, пов’язаних із маркетинговими дослідженнями, залученням нових і утриманням існуючих клієнтів, розвитком системи сервісних послуг, процесами складського господарства, навчанням кадрів. Це сприятиме загальному підвищенню продуктивності праці збутових працівників, одержанню більш достовірної інформації про об’єкти управління тощо.
Практичне значення отриманих результатів. Практична значущість дослідження полягає в розробці та можливості використання науково-обґрунтованих положень та методичних рекомендацій переважно великими та середніми промисловими підприємствами, хоч деякі аспекти можуть бути впроваджені іншими підприємствами різних галузей економіки України.
Пропозиції автора, спрямовані на вдосконалення функціонування збутового підрозділу підприємства, покращання рівня інформаційного забезпечення системи управління збутом, уточнення та розвиток методики оцінювання ефективності управління збутовою сферою, удосконалення моделей аналітичного обліку витрат сфери обігу прийняті до практичного впровадження низкою промислових підприємств Одеського регіону, зокрема ВАТ ХК «Краян» (довідка № 408 від 29.05.2008 р.), ДП «Радіалка» (довідка № 991 від 09.06.2008 р.), ВАТ «Одескабель» (довідка № 115/ОС/1 від 30.05.2008 р.), ТОВ «Автодеталь» (довідка № 151/1 від 10.06.2008 р.), ТОВ «Сума технологій» (довідка № 0602/1/П від 02.06.2008 р.), ТОВ «Телекарт-прилад» (довідка № 405/ф від 04.06.2008 р.).
Матеріали наукового дослідження використовуються в навчальному процесі Одеського державного економічного університету при викладанні дисциплін «Економіка підприємства» та «Управлінський облік» (довідка № 01-17/666 від 08.06.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною і одноосібно виконаною завершеною науковою працею. Усі положення, запропоновані рекомендації та пропозиції розроблені автором і є його особистим здобутком.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлювалися в доповідях здобувача і були схвалені на: Міжнародній науково-практичній конференції «Облік, аналіз, аудит у сучасному бізнесі» (Львів, 2004), Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Методика обліку, аналізу і аудиту в контексті світової та вітчизняної практики їх вдосконалення» (Київ, 2005), VІ-ій міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної економіки» (Черкаси, 2005), ІІ-ій міжнародній науково-практичній конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» (Кіровоград, 2005), ІІІ-ій міжнародній науково-практичній конференції «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю» (Черкаси, 2005), І-ій міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства» (Харків, 2005), Науковій конференції молодих науковців «Проблеми підвищення ефективності господарювання в умовах трансформаційної економіки» (Одеса, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи та пріоритети розвитку економіки України» (Луцьк, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами» (Жовті води, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми підвищення ефективності господарювання на мезо- та мікроекономічному рівні» (Одеса, 2007), ІІІ-ій міжнародній науково-практичній конференції «Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення» (Ялта, 2007), VІ-ій міжнародній науково-практичній конференції «Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку» (Хмельницький, 2007), ІІ-ій міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми економіки та управління» (Львів, 2007), ІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: теорія та практика» (Київ, 2008), ІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (Львів, 2008), VІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти» (Полтава, 2008), підсумкових конференціях професорсько-викладацького складу Одеського державного економічного університету, академічних та вищих навчальних закладів України (Одеса, 2004-2008).
Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 21 наукову працю загальним обсягом 7,54 друкованих аркушів, з них особисто автору належить 7,54 друкованих аркушів, у тому числі – 5,03 друкованих аркушів у наукових фахових виданнях. Результати дисертації опубліковано в 12 статтях у збірниках наукових праць, з яких 11 – у фахових виданнях, та 9 – у матеріалах і тезах конференцій.
Список литературы ВИСНОВКИ

Відповідно до поставленої мети та основних завдань дисертаційного дослідження було узагальнено та вирішено комплекс актуальних організаційно-методичних та практичних проблем, пов’язаних із розвитком організаційних форм та механізмом управління збутовою діяльністю промислового підприємства, сформульовано рекомендації та пропозиції, спрямовані на вдосконалення теорії та практики управління. Проведене наукове дослідження є підставою для таких висновків:
5. Результатом узагальнення теоретичних поглядів учених в економічній літературі щодо понятійно-категоріального апарату став висновок, що збут доцільно розглядати у двох аспектах: у широкому та вузькому розумінні. Збут у широкому розумінні – це власне збутова діяльність підприємства з усіма її операціями і процесами, а у вузькому – це кінцева реалізація виготовленої продукції з метою перетворення її у гроші, отримання прибутку та задоволення потреб споживачів.
6. На підставі дослідження співіснування та співвідношення понять «збут-маркетинг» і «збут-логістика», «маркетинг-управління» з’ясовано, що:
 маркетинг містить у собі збут як одну зі своїх функцій; це поняття набагато ширше та складніше, ніж збут, це певна система, яка охоплює не тільки збутову сферу, а ще й матеріально-технічне постачання, виробництво, інновації тощо;
 немає підстав для виділення окремої частини загальної логістики – розподільчої, оскільки вона принципово дублює або систему збутової діяльності, або систему управління збутом, що в результаті призводить до дублювання понять на рівні теорії та труднощів у розмежування відповідальності збутових працівників на практиці;
 є принципово невірним ототожнення традиційної системи управління і маркетингу, оскільки останній, являючись однією з підсистем підприємства, виступає об’єктом управління;
 не існує вагомих теоретичних обґрунтувань для автоматичного перенесення західних ідей і концепцій, у тому числі логістики, контролінгу, реінжинірингу, у теорію і практику управління, котрі, як нами з’ясувалося, часто помилково та необґрунтовано ототожнюються як альтернатива з традиційною системою управління.
7. У дисертації вивчено стан проблем теорії та практики системи управління збутовою діяльністю і виявлено наукові результати, які отримані попередниками і мають реальну вагу в сучасних умовах господарювання промислових підприємств. На рівні теорії управління з’ясовано низку проблемних і дискусійних питань, що потребують детального опрацювання та вирішення. Також оцінено стан діючої практики управління збутовою діяльністю на промислових підприємствах машинобудівельної та металообробної галузі Одеської області для подальшої розробки цілеспрямованих та об’єктивних рекомендацій.
8. У дисертаційній роботі обґрунтовано та застосовано системний підхід до розгляду збутової діяльності, який передбачає вирішення поставлених завдань у розрізі чотирьох блоків, що складають його загальний зміст і логіку. Серед них аналітична, теоретична, концептуальна та методична складові підходу, які застосовані при побудові блок-схеми системного підходу. Результатами використання такого підходу є комплексне дослідження теоретичних, організаційних, методичних і практичних проблем у сфері управління збутом та надані рекомендації щодо його удосконалення та розвитку.
9. При побудові загальної моделі класифікації економічних об’єктів управління та подальшій її деталізації за видами об’єктів було враховано специфіку збутової діяльності промислового підприємства та обґрунтовано доцільність виокремлення таких чотирьох груп об’єктів управління збутом: процеси, ресурси, витрати, доходи і фінансові результати. Запропонована розгорнута класифікація дозволяє охарактеризувати об’єкти за основними їх властивостями, забезпечує оптимізацію потоку ресурсів та економічної інформації; окреслює напрямки формування взаємопов’язаних моделей функцій інформаційного забезпечення – планування, обліку, аналізу; сприяє раціональній побудові організаційної структури управління збутом, а також дозволяє найширше охопити комплексний процес управління збутовою діяльністю промислового підприємства.
При розгляді цих питань було проведено пооб’єктний аналіз збутової діяльності досліджуваних підприємств Одеської області, згідно з яким встановлено, що на більшості з підприємств управління здійснюється хаотично, безсистемно, за дуже обмеженим переліком економічних об’єктів.
10. З метою розкриття внутрішньої структури управляючої системи проаналізовано наявні підходи щодо виокремлення підсистем управління. На підставі було з’ясовано доцільність існування двох підходів:
 об’єктно-орієнтованого, згідно з яким кожний економічний об’єкт належить до певної управлінської підсистеми, серед яких ми виділили управління якістю, асортиментом та номенклатурою; управління запасами складу; управління збутовими витратами; управління ціноутворенням; управління обсягом та собівартістю реалізації; управління заборгованістю; управління доходами та результатами; управління рекламаціями; управління ризиками; управління процесами збуту.
 функціонально-орієнтованого підходу, згідно з яким система управління розглядається як сукупність таких підсистем: функції та методи управління, організаційна структура, інформація, технічні засоби, кадри управління. У свою чергу, управлінські функції розглядалися в межах двох груп: функції механізму управління (планування, організація, регулювання, стимулювання і контроль) і функції інформаційного забезпечення (облік та економічний аналіз).
У відповідності з підсистемами, що виокремленні за функціонально-орієнтованим підходом, системно охарактеризовано процес управління збутовою діяльністю. При цьому вдосконалено запропоновану попередниками просторово-часову модель динаміки системи управління і застосовано її для зображення «накладання» функцій управління на кожний процес збутової діяльності підприємства з урахуванням фактору часу.
11. Результати проведеного SWOT-аналізу діяльності досліджуваних підприємств Одеської області дали можливість визначити їх сильні та слабкі сторони діяльності, можливості і загрози, пов’язані із подальшим функціонуванням, розробити основні напрямки вдосконалення функціонування підприємств машинобудування та металообробки, а також побудувати загальну систему класифікації цілей збутової діяльності та «дерево цілей» системи управління нею.
12. На основі визначення альтернативних підходів до побудови організаційних структур, розгляду еволюції збутової служби, різновидів організаційних структур, їхніх переваг та недоліків було доведена раціональність децентралізації управлінських функцій у збутовому підрозділі та поєднання функціональної і матричної організаційної структури управління збутом. У результаті дослідження запропоновано інтегровану організаційну структуру управління збутовою службою та визначено склад її функції.
13. Запропоновано та обґрунтовано підхід до оцінювання ефективності управління збутової діяльності, згідно з яким використовується комбінований варіант оцінки із застосуванням як кількісних, так і якісних показників.
Комплексна оцінка ефективності побудована за двома напрямками:
 об’єктно-орієнтованим, згідно з яким кількісне оцінювання проводиться на підставі запропонованої загальної моделі ефективності, що складається з чотирьох складових: блок ефективності процесів збуту, блок ефективності ресурсів сфери збуту, блок ефективності понесених витрат, блок результативної ефективності;
 функціонально-орієнтованим, згідно з яким з’ясовується якісна оцінка з точки зору ефективності управлінських функцій експертним шляхом за допомогою розробленої у дисертації анкети ефективності.
14. У результаті економіко-статистичного аналізу чинників прибутку від операційної діяльності підприємств машинобудівної та металообробної галузей Одеської області був встановлений тісний зв’язок та ступінь впливу на прибуток таких чинників, як дохід від реалізації продукції (Х1), собівартість реалізованої продукції (Х2) і витрати на збут (Х4). При цьому побудовано точну та надійну регресійну модель прибутку від операційної діяльності досліджуваних підприємств у залежності від трьох названих складових елементів:

Y = – 1512,295 + 0,717392Х1 – 0,902406 Х2 + 3,0455509 Х4

Було розглянуто також усі можливі прикладні аспекти побудованого регресійного рівняння щодо вирішення проблем факторного економічного аналізу та прогнозування у сфері збуту. Так, серед іншого здійснено розрахунок величини резервів збільшення прибутку від операційної діяльності на основі порівняльного аналізу об’єктів-лідерів і об’єктів-аутсайдерів за допомогою коефіцієнтів регресії; виявлено ефект, тобто перевагу лідерів над аутсайдерами у розрізі окремих чинників прибутковості підприємств.
15. У методичному блоці рішень отримано такі основні результати. По-перше розроблено напрямки вдосконалення функцій, що складають економічний механізм:
 запропоновано планові показники для збутового підрозділу, які узгоджуються з цілями функціонування системи збуту;
 надано пропозиції для усунення організаційних недоліків планування збуту;
 сформовано відповідні рекомендації щодо оптимізації методики контролю збутової сфери, зокрема, розроблено Положення про організацію збутової діяльності, пакет робочих документів для проведення контролю збутової діяльності, у яких за певними напрямками уможливлюється отримання результатів перевірок, тобто фактичної інформації про стан об’єкту, і їх зіставлення з необхідним (плановим, нормативним);
 у межах поліпшення системи стимулювання запропоновано проведення рейтингів збутових працівників за професійно-кваліфікаційним рівнем, за показниками ділових якостей, результатів роботи тощо, впровадження моніторингу системи стимулювання трудової діяльності працівників збутового підрозділу, тобто організація постійного спостереження і контролю за її станом.
По-друге, розроблено практичні рекомендації щодо поліпшення інформаційного забезпечення управління збутовою діяльністю за двома блоками:
 удосконалення системи інформаційного забезпечення загалом. На цьому етапі запропоновано чотири напрями автоматизації управління збутом: діяльність по залученню нових, утриманню наявних клієнтів та надання їм сервісних послуг; складське господарство; навчання збутового персоналу, у тому числі дистанційне (eLearning); маркетингові дослідження у частині їх збутової складової;
 удосконалення управлінських функцій інформаційного спрямування. У цих межах було запропоновано організацію аналітичного обліку збутових витрат за певним переліком статей витрат у розробленому регістрі, що уможливлює розмежування витрат на збут та витрат на маркетинг. Також рекомендовано доповнення Наказу про облікову політику підприємств пунктом щодо складу статей витрат на маркетинг, у тому числі на збут. З метою удосконалення обліку дебіторської заборгованості і резерву сумнівних боргів серед іншого запропоновано схему заходів для проведення інвентаризацій розрахунків з покупцями та замовниками. У межах удосконалення функції економічного аналізу розроблено документи, які дозволяють аналізувати власну роботу підприємства та у порівнянні з основними його конкурентами.
16. Після впровадження запропонованих заходів щодо удосконалення організаційних форм та механізму управління збутовою діяльністю на промислових підприємствах Одеського регіону за допомогою прогнозування було визначено економічний ефект на ВАТ «Одескабель» і на ВАТ ХК «Краян».
Доцільність практичного використання наукових результатів, що одержані у дисертації, підтверджується позитивною оцінкою та безпосереднім упровадженням у практику управління збутовою діяльністю підприємств машинобудування та металообробки в Одеській області.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Валуев Б. И. Управление экономикой в производственных объединениях лёгкой промышленности / Борис Иванович Валуев. – М. : Лёгкая индустрия, 1977. – 215 с.
2. Маркс К. Критика политической экономии / Карл Маркс. – Ленинград : Политиздат, 1950. – 530 с. (Процесс обращения капитала ; т. 2).
3. Біленький О. Ю. Стратегічне управління збутом на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / О. Ю. Біленький. – Донецьк, 2005. – 18 с.
4. Кривещенко В. В. Управління комерційною діяльністю підприємств по збуту продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / В. В. Кривещенко. – К., 2003. – 17 с.
5. Проволоцька О. М. Управління збутом промислової продукції в комплексі маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / О. М. Прово-лоцька. – К., 2003. – 20 с.
6. Танасійчук О. М. Маркетингове управління збутовою діяльністю підприємства (за матеріалами переробних підприємств Вінницької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / О. М. Танасійчук. – К., 2006. – 21 с.
7. Старіш О. Г. Системологія : [підручник] / Старіш О. Г. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.
8. Жариков О. Н. Системный подход к управлению : учебное пособие для вузов / Жариков О. Н., Королевская В.И., Хохлов С. Н. ; под ред. В. А. Персианова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 62 с.
9. Cурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ / Юрий Петрович Cурмин. – К. : МАУП, 2003. – 368 с.
10. Холл А. Д. Определение понятия системы / А. Д. Холл, Р. Е. Фейджин // Исследования по общей теории систем : сборник переводов ; общ. ред. и вступ. ст. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина ; пер. с англ. и польск. А. М. Микиш. – М. : Прогресс, 1969. – 520 с.
11. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності / Мочерний С. В., Устенко О. А., Чеботар С. І. ; за ред. С. В. Мочерного. – К. : ВЦ Академія, 2001. – 280 с.
12. Осовська Г.В. Основи менеджменту : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Галина Володимирівна Осовська. – К. : Кондор, 2003. – 556 с.
13. Оптнер С. Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем / Оптнер С. Л. ; пер. с англ. П. С. Никанорова. – М. : Сов. радио, 1969. – 216 с.
14. Гавришко Н. В. Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Н. В. Гавришко. – Терно-піль, 2001. – 19 с.
15. Ганжа С. В. Виробничо-збутова діяльність промислового підприємства: аспекти реструктуризації / С. В. Ганжа, О. Й. Шевцова // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 95–100.
16. Наумов В. Н. Методы планирования сбыта [Электронный ресурс] / В. Н. Наумов. – Режим доступу:
http://www. ippnou.ru/article. php?idarticle=000509.
17. Рабинович И. А. Маркетинг в коммерческой деятельности / Илья Абрамович Рабинович. – Одесса : ИНТМФ, 1993. – 247 с.
18. Пилипчук В. П. Промисловий маркетинг : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Пилипчук В. П., Оснач О. Ф., Коваленко Л. П. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 264 с.
19. Белінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій / Белінський П. І. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
20. Кальченко А. Г. Логістика : навч. посіб. / Альбіна Георгіївна Кальченко. – К. : КНЕУ, 2000. – 148 с.
21. Курочкин А. С. Организация производства / Александр Сергеевич Курочкин. – К. : МАУП, 2001. – 216 с.
22. Хрупович С. Є. Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / С. Є. Хрупович. – Львів, 2005. – 22 с.
23. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / Гордон Дж. Болт. – М.: Экономика, 1991. – 270, [1] с.
24. Богитова М. В. Особенности управления сбытовой системой на рынке лекарственных средств / М. В. Богитова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2004. – № 3 – С. 51–57.
25. Каменицер С. Е. Справочник экономиста промышленного предприятия / Соломон Ефремович Каменицер. – М. : Экономика, 1974. – 663 с.
26. Рынок. Бизнес. Коммерция. Экономика : Толковый терминологический словарь / [cост. В. А. Калашников ; под ред. Л. П. Дашкова]. – 4-е испр. и доп. – М. : Маркетинг, 1998. – 404 с.
27. Бурцев В. В. Удосконалення системи управління збутом продукції / В. В. Бурцев // Маркетинг в Росії та за рубежем. – 2002. – № 6 (32). – С. 57–63.
28. Балабанова Л. В. Маркетинговий аудит системи збуту : навч. посіб. [для студ. вузів] / Л. В. Балабанова, А. В. Балабаниць. – К. : ВД Професіонал, 2004. – 224 с.
29. Осипова Л. В. Основы коммерческой деятельности : учебник [для студ. вузов] / Л. В. Осипова, Н. М. Синяева. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 623 с.
30. Райзберг Б. А. Современный словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М. : Инфра-М, 2007. – 495 с.
31. Економічна енциклопедія : [у 3-х т.] / [відп. ред. С. В. Мочерний]. – Тернопіль: Академія, 2000
Т. 1: А – К. – 2000. – 864 с.
32. Экономическая кибернетика : учеб. пособ. для студ. вузов / [Ю. Г. Лысенко, П.В. Егоров, Г.С. Овечко и др.] ; под ред. Ю. Г. Лысенко. – [2-е изд.]. – Донецк : ООО Юго-Восток, ЛТД, 2003. – 516 с.
33. Лафта Дж. К. Теория организации : учебное пособие / Джавад Кадет Лафта. – М. : ТК Велби, 2003. – 416 с.
34. Афанасьєв В. Г. Научное управление обществом. (Опыт системного исследования) / Виктор Григорьевич Афанасьєв. – М. : Политиздат, 1968. – 384 с.
35. Семенченко Н. В. Стратегія формування надійності збутових струк¬тур (на прикладі пивобезалкогольної галузі України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / Н. В. Семенченко. – К., 2004. – 20 с.
36. Baker M. J. Dictionary of Marketing and Advertising. – [ 2-nd ed]. – New York : Nichols Publishing, 1990.
37. Котлер Ф. Основы маркетинга / Филипп Котлер ; пер. с англ. В. Б. Боброва ; общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. – Новосибирск : Наука, 1992. – 736 с.
38. Завьялов П. С. Формула успеха: маркетинг: (сто вопросов – сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке) / П. С. Завьялов, В. Е. Демидов. – [2-е изд.]. – М. : Международные отношения, 1991. – 414, [1] с.
39. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика : навч. посіб. / Василь Гнатович Герасимчук. – К. : Вища школа, 1994. – 327 с.
40. Вествуд Д. Маркетинговый план / Джон Вествуд. – СПб. : Питер, 2001. – 256 с.
41. Коротков А. Категорії управління в маркетингу / А. Коротков // Маркетинг. – 2005. – № 1 (80). – С. 23–29.
42. Пелішенко В. П. Маркетинговий менеджмент / Валентин Павлович Пелішенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 200 с.
43. Завадський Й. С. Менеджмент : [підруч. для студ. екон. спец. вищих навч. закл.] : [у 2 т.] / Йосип Станіславович Завадський. – К. : Європ. ун-т, 2001.
Т. 1. – 2001. – 542 с.
44. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / [Шегда А. В., Литвиненко Т. М., Нахаба М. П. та ін.] ; за ред А. В. Шегда. – К. : Знання, 2005. – 431 с.
45. Гарькавенко С. С. Маркетинг / Світлана Степанівна Гарькавенко. – К. : Лібра, 1996. – 384 с.
46. Решетникова И. Л. Стратегия маркетинга: особенности формирования на отечественных предприятиях : [монография] / Ирина Леонидовна Решетникова. – Луганск : ВГУ, 1998. – 270 с.
47. Кеворков В. В. Политика и практика маркетинга / В. В. Кеворков, С. В. Леонтьев. – М. : ИСАРП, Бизнес-Тезаурус, 1999. – 192 с.
48. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Раис Ахметович Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 312 с. – (Серия «Высшее образование»).
49. Лепа М. М. Механізми маркетингово-орієнтованого управління конкурентними перевагами підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / М. М. Лепа. – Донецьк, 2004. – 22 с.
50. Peter F. Drucker. Management: Tasks, Responsibilities, Practices / Peter F. Drucker. – N.Y. : Harper & Row, 1973. – Р. 64 – 65.
51. Осипов В. І. Економіка підприємства : підручник / Василь Іванович Осипов. – Одеса : Маяк, 2005. – 720 с.
52. Синяева И. Сущность и механизм управления маркетингом / И. Синяева // РИСК. – 2003. – № 1. – С. 102–114.
53. Райзберг Б. А. Курс управления экономикой : учеб. пособ. [для студ. высш. учеб. завед.] / Борис Абрамович Райзберг ; гл. ред. Е. Строганова. – СПб. : Питер, 2003. – 528 с.
54. Щербань В. М. Маркетинговий менеджмент / Щербань В. М. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
55. Протопопенко Г. О. Витрати на маркетинг і збут: проблеми розмежування та обліку / Г. О. Протопопенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2005. – Вип. 7. – Ч. ІІ. – С. 403–407.
56. Окландер М. А. Логістика : навч. посіб. / Михайло Анатолійович Окландер. – К. : Зовнішня торгівля, 2005. – 234 с.
57. Гаджинский А. М. Логистика : учебник [для высш. и сред. спец. учеб. завед.] / Гаджинский Адиль Мухтарович. – М. : Информ.-внедр. центр Маркетинг, 1998. – 228 с.
58. Крикавський Є. Логістика : навч. посіб. [для студ. екон. спец. вищих закладів освіти України] / Євген Крикавський. – Львів, 1999. – 264 с.
59. Аникин Б. А. Логистика / Борис Александрович Аникин. – М. : ИНФРА, 2001. – 352 с.
60. Тяпухин А. Распределительная логистика / А. Тяпухин // РИСК. – 2001. – № 1. – С. 3–16.
61. Костоглодов Д. Д. Распределительная логистика / Д. Д. Костоглодов, Л. М. Харисова. – М. : Экспертное бюро, 1997. – 127 с.
62. Николайчук В. Е. Логистика в сфере распределения : учеб. пособ. / Валерий Евстафьевич Николайчук. – СПб., 2001. – 160 с. («Ключевые вопросы»).
63. Альбеков А. У. Коммерческая логистика : учеб. пособ. для студ. вузов / А. У. Альбеков, О. А. Митько. – Ростов на Дону : Феникс, 2002. – 416 с.
64. Ніколайчук В. Взаємозв’язок і відмінності логістики та маркетингу / В. Ніколайчук // Економіка України. – 1999. – № 4. – С. 89–92.
65. Окландер М. А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве / Михаил Анатольевич Окландер. – Одесса : АП НТЯЭИ, 1996. – 104 с.
66. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика : учебное пособие / Евгений Александрович Голиков. – [2-е изд.]. – М. : ИД «Доликов и К», 2000. – 412 с.
67. Пономарьова Ю. В. Логістика : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / Юлія Володимирівна Пономарьова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.
68. Валуєв Б. І. І все ж таки не логістика, а система управління економічними процесами промислового підприємства / Борис Валуєв, Геннадій Шурупов // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : ОДЕУ, 2001. – № 10. – С. 8–11.
69. Козак М. І. Еволюція збутової служби: актуальні проблеми і кадрове забезпечення / М. І. Козак // Актуальні питання економіки. – 2006. – № 4 (58). – С. 83–90.
70. Тяпухин А. Логистический менеджмент или управленческая логистика? / Алексей Тяпухин, Александр Коган // РИСК. – 2004. – № 3. – С. 4–12.
71. Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент: навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 532 с.
72. Економіка, організація та планування промислового виробництва / [за ред. Н. А. Лісицина]. – Мн. : Вища школа, 1990.
73. Ховард К. Принципы менеджмента: Управление в системе цивилизованного предпринимательства : учеб. пособ. / К. Ховард, Э. Коротков. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 224 с.
74. Котов В. Ф. Планирование реализации продукции, прибыли и рентабельности в промышленности / Василий Федорович Котов. – М. : Экономика, 1969. – 205 с.
75. Владимирова Л. П. Прогнозування та планування в умовах ринку / Владимирова Л. П. – М., 2000. – 308 с.
76. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы : учебно-методич. пособ. / Марина Марсова Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 248 с.
77. Іванова В. В. Планування діяльності підприємства / Іванова В. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.
78. Організація і планування на підприємстві / [Г. А. Семенов, В. К. Станчевский, М. О. Панкова та ін.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.
79. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства / Орлов О. О. – К. : Скарби, 2002. – 336 с.
80. Фасоляк Н. Д. Організація та планування постачання та збуту в народному господарстві / Н. Д. Фасоляк, П. В. Смирнов. – М. : Економіка, 1983.
81. Богатирьов А. М. Планування підприємства в ринкових умовах / А. М. Бога-тирьов // Зб. наук. праць ОДЕУ. – Одеса : Принт Майстер, 1999. – Вип. 4. – С. 41–46.
82. Свінцицька О. М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / Свінцицька О. М. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 232 с.
83. Зверенчук Л. Ф. Учёт готовой продукции и её реализации / Лидия Федоровна Зверенчук. – М. : Финансы и статистика, 1986. – 76, [2] с.
84. Ткаченко Н. Формирование производственной себестоимости продукции, НЗП, рентабельности и определение цены продажи / Надія Ткаченко // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2001. – № 6. – С. 29–37.
85. Оперативный контроль экономической деятельности предприятия / [Валуев Б. И., Горлова Л. П., Зернов Е. Л. и др.] ; под ред. Б. И. Валуева. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 224 с.
86. Максимова В. Ф. Контроль і ревізія / Максимова В. Ф. – Одеса, 2003. – 334 с.
87. Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчёта / [Валуев Б. И., Горлова Л. П., Муравская В. В. и др.] ; под ред. Б. И. Валуева. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 238, [1] с.
88. Бурцев В. В. Управленческий аудит системы сбыта готовой продукции / Владимир Васильевич Бурцев. – М. : Маркетинг, 1999. – 410 с.
89. Богомолов А. М. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как элемент системы внутреннего контроля в организации / А. М. Богомолов // Современный бухучёт. – 2004. – №5. – С. 46.
90. Бурцев В. В. Внутренний контроль сбытовой деятельности предприятий в современных условиях хозяйствования [Электронный ресурс] / В. В. Бурцев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 6. – Режим доступу до журн.:
http://dis.ru/manag/arhiv/2001/6/13.html.
91. Економічний аналіз : навч. посіб / [Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбатюк М. І. та ін.] ; за ред. М. Г. Чумаченко. – К. : КНЕУ, 2001. – 540 с.
92. Економічний аналіз підприємств / Б. С. Кругляк, Т. П. Бондар. – Хмель-ницький : ХДУ, 2004. – 420 с.
93. Ніколаєнко О. Деякі аспекти аналізу дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання / О. Ніколаєнко // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – С. 141–145.
94. Мазманова Б. Г. Стимулирование персонала, занятого продажами [Электронный ресурс] / Б. Г. Мазманова // Маркетинг в России и за рубежом. – 1999. – № 4. – Режим доступу до журн.:
http://www.cfin.ru/press/marketing/1999-4/06.shtml.
95. Вертоградов В. А. Управление продажами / Владимир Александрович Вертоградов. – [2-е изд.]. – СПб. : Питер, 2005. – 240 с.
96. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу / Анатолій Михайлович Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 224 с.
97. Шегда А. В. Менеджмент : навч. посіб. для студ. вузів / Анатолій Васильович Шегда. – К. : Знання, 2004. – 687 с.
98. Хаустова В. Є. Моделі аналізу та прогнозування збуту продукції підприємства в умо¬вах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко - математичне моделювання» / В. Є. Хаустова. – Донецьк, 2000. – 14 с.
99. Михайлець В. К. Організація та управління збутовою діяльністю підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / В. К. Михайлець. – Харків, 1998. – 20 с.
100. Ком’яков О. О. Діагностика у сфері збуту / О. О. Ком’яков // Маркетинг в Україні. – 2000. – № 3. – С. 38–39.
101. Джаферова С. Э. Логистическое моделирование сбыта в системе управления ресурсами предприятия / С. Э. Джаферова // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 62. – С. 27–30.
102. Балабаниць А. В. Збутова діяльність торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / А. В. Балабаниць. – Донецьк, 2000. – 20 с.
103. Плошенко М. Эффективное управление сбытом [Электронный ресурс] / М. Плошенко // Аптека. – 2003. – № 21, 22. – Режим доступу до журн.:
http://www. apteka.ua/archives/397/19395.html.
104. Стаханов В. Н. Сбыт продукции на предприятиях и производственных подразделениях / Виктор Николаевич Стаханов. – М. : Экономика, 1982. – 47 с.
105. Голошубов О. В. Збутова діяльність промислового підприємства в системі маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / О. В. Голошубов. – К., 1998. – 17 с.
106. Новелев А. М. Снабженческо-сбытовая работа на предприятиях хозрасчёта / Новелев А. М. – К. : Техника, 1990. – 191 с.
107. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия / [Шмален Г. и др.] ; под ред. А. Г. Поршнева. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 512 с.
108. Череп А. В. Проблеми планування витрат на збут продукції / А. В. Череп // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 8. – С. 16–20.
109. Организационная структура предприятий / [Коноков Д., Рожков М., Смирнов А., Яниковская О.]. – М. : ИСАРП, 1999. – 176 с.
110. Кузьмін О. Збутова діяльність кавових компаній Німеччини: проблеми управління та регіональні особливості / О. Кузьмін, Ю. Очерчук // Регіональна економіка. – 2003. – № 4. – С. 155–198.
111. Шурупов Г. В. Механизм управления материальным обеспечением производства – системный подход к развитию (на примере промышленных предприятий) : дис. … кандидата экон. наук : 08.06.01 / Шурупов Геннадий Викторович. – Одесса, 2004. – 201 с.
112. Грузинов В. П. Экономика предприятия и предпринимательство : учеб. пособ. / Владимир Петрович Грузинов. – М. : СОФИТ, 1994. – 496 с.
113. Казмерчук-Палащина Н. Г. Комплексність у системі мотивації праці / Н. Г. Казмерчук-Палащина // Економіка і підприємництво: стан та перспективи : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2002. – 323 с.
114. Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент : курс лекций / Владимир Петрович Сладкевич ; отв. ред. Хромюк Ц. В. – К. : МАУП, 2001. – 168 с.
115. Протопопенко Г. О. Деякі проблемні питання формування собівартості реалізованої продукції / Г. О. Протопопенко // Облік, аналіз, аудит у сучасному бізнесі : міжнародна науково-практична конференція. – Львів : ПП Компакт-ЛВ, 2004. – С. 283–286.
116. Протопопенко Г. О. Деякі проблемні питання обліку поточної дебіторської заборгованості / Г. О. Протопопенко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : ОДЕУ, 2004 – Вип. 17. – С. 251–255.
117. Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 9 «Запаси», утв. приказом МФУ № 249 от 21.10.1999 (с изм. и допол.) // Сборник систематизированного законодательства. – 2006. – Вып. 12. – C. 14–17.
118. Эриашвили Н. Д. Маркетинг / Нодари Дарчоевич Эриашвили. – М. : ИНИТИ-ДАНА, 2001. – 623 с.
119. Максимова В. Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку : [монографія] / Валентина Федорівна Максимова. – К. : АВРІО, 2005. – 264 с.
120. Пушкарь М. С. Бухгалтерский учёт в системе управления / Пушкарь Михаил Семёнович. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 174, [2] с.
121. Рузмайкіна І. В. Класифікація господарських процесів як передумова ефективної облікової політики підприємства / І. В. Рузмайкіна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2005. – Вип. 7. – Ч. ІІ. – С. 422–427.
122. Протопопенко Г. О. Інформаційне забезпечення системи управління збутовою діяльністю промислового підприємства / Г. О. Протопопенко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. Тематичний випуск: Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2005. – Т. 2, № 58 – С. 181–185.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 20602.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.