У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА
Количество страниц 187
ВУЗ КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20604.doc 
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 11
1.1. Аналіз інноваційного розвитку виробничих підприємств 11
1.2. Аналіз методів та моделей вимірювання інтелектуального капіталу на підприємстві 35
1.3. Концепція моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства 48
Висновки до розділу 1 59
РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 61
2.1. Визначення методу оцінки інтелектуального капіталу на підприємстві 61
2.2. Розробка сценаріїв підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом 75
2.3. Методи оптимізації вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства 88
Висновки до розділу 2 109
РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 111
3.1. Оцінка інтелектуального капіталу та прийняття рішення щодо вибору сценарію підвищення ефективності управління інноваційним розвитком. 111
3.2. Динамічне моделювання інноваційного розвитку виробничого підприємства 125
3.3. Інформаційне забезпечення концепції моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства 137
Висновки до розділу 3 146
ВИСНОВКИ 148
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 150
ДОДАТКИ 167

ВСТУП


Актуальність теми. Забезпечення стабільності й ефективності функціонування підприємств України в несталих ринкових умовах залежить від якості і своєчасності прийняття управлінських рішень щодо ведення інноваційної діяльності та визначення перспективних напрямків функціонування підприємства. Сучасні тенденції розвитку світової економіки збільшують роль інтелектуальних та інформаційних ресурсів для виробництва конкурентоздатної продукції. А перехід промислового виробництва до використання сучасних інформаційних технологій супроводжується більш високим рівнем автоматизації виробництва та відповідним рівнем кваліфікації працівників. Унаслідок чого виробництво все більше залежить від ефективних дій людини, а знання перетворюються в один із основних факторів створення нової вартості. Тоді підвищення гнучкості і точності управлінських рішень можливе лише за наявності ефективного інструменту, який дозволяє моделювати сценарії інноваційного розвитку підприємства та здійснювати їх оцінку з вагомими обґрунтуваннями економічних наслідків вибору кожного з них.
Таким чином, актуальним завданням стає моделювання інноваційного розвитку та прийняття рішення з вибору сценарію підвищення ефективності функціонування підприємства. Вирішення цього завдання полягає у розробці концепції моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства, заснованої на використанні економіко-математичних моделей в управлінні інноваційною діяльністю. Це й обумовило актуальність теми і напряму дослідження.
Проблемою дослідження інтелектуального капіталу займались широко відомі зарубіжні вчені такі як: Г. Беккер [160], Є. Брукінг [24], Т. Б'юзен [147], Б. Вейсброда [147], Д. Даффі [147], Л. Едвінсон, Д. Клейн [147], Д. Снайдер [147], М. Мелоун [147], Г. Мінс [147], Д. Мінцер [147], Т. Шульц [171], Б. Хансен: російські вчені: Л. С. Шаховська [147], Б. Б. Леонтьєв, В. Л. Іноземцев [104], С. А. Ленська та вітчизняні вчені: В. В. Бирський [16, 113-119], Г. Задорожній. Вагомий внесок в дослідження питань підвищення ефективності інноваційної діяльності внесли праці вчених: С. М. Ільяшенка [69, 70], В. М. Порохні [113-129], С. Я. Салиги , Г. А. Семенова [136], Н. І. Чухрай [153]. Застосуванню математичних моделей, як засобу підтримки прийняття рішень, присвячені дослідженню таких українських вчених: В. В. Вітлинського [32, 33], В. М. Вовка, В. Я. Заруби [34], М. М. Іванова [63], К. Ф. Ковальчука [82, 83], Ю. Г. Лисенка [140], Л. Н. Сергєєвої, О. І. Черняка [152]та багатьох інших.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до науково – дослідницької теми Запорізької державної інженерної академії «Розробка концепції нагромадження інтелектуального потенціалу нації на основі моделі управління розвитком інтелектуальних ресурсів освітньої галузі» (номер державної реєстрації 0104U000587), в межах якої особисто автором проведено оцінку інтелектуального капіталу та визначено його вплив на економічне зростання; науково-дослідницької теми Класичного приватного університету «Стратегія управління людським потенціалом на макро- та мікроекономічному рівнях» (номер державної реєстрації 0107U004192), де автором розроблено концептуальний підхід щодо управління інтелектуальним капіталом на підприємстві.
Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка концепції моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства, яка містить комплекс економіко-математичних моделей та методів підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю підприємства, а також прийняття ефективних рішень щодо вибору сценарію інноваційного розвитку підприємства.
Для досягнення визначеної мети були поставлені наступні завдання:
 провести аналіз розвитку інноваційної діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання;
 запропонувати концепцію моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства;
 розробити метод вимірювання інтелектуального капіталу підприємства на основі складових його структури: людського, організаційного та споживчого капіталів;
 розробити механізм формування сценаріїв інноваційного розвитку підприємства;
 розробити модель розподілу економічної доданої вартості (ЕVА) на підприємстві;
 побудувати систему підтримки прийняття рішень щодо вибору сценарію підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю та інтелектуальним капіталом підприємства.
Об'єктом дослідження є процеси управління інноваційною діяльністю та формування інтелектуального капіталу на підприємстві.
Предметом дослідження є економіко-математичні методи та моделі управління інноваційною діяльністю та інтелектуальним капіталом підприємства в ринкових умовах.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є розробки зарубіжних і вітчизняних вчених у сфері управління інноваційною діяльністю та роботи з теорії інтелектуального капіталу. Під час дослідження було використано наступні методи: системного аналізу – при розробці концепції моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства (розділ 1, підрозділ 1.3); експертних оцінок – при розробці методу вимірювання інтелектуального капіталу (розділ 2, підрозділ 2.1); економіко-математичного моделювання – при формуванні сценаріїв інноваційного розвитку підприємства (розділ 2, підрозділ 2.2) та розробці моделі розподілу економічної доданої вартості (розділ 2, підрозділ 2.3), методи аналізу та прогнозу – при аналізі та прогнозі економічних показників інноваційної діяльності підприємства (розділ 3, підрозділ 3.2); методи прийняття рішень та сучасні інформаційні технології – при розробці системи підтримки прийняття рішень щодо управління інноваційним розвитком (розділ 3, підрозділ 3.3).
Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено постановку і вирішення актуального завдання розробки концепції моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства, що базується на визначенні оптимальних змін у структурі інтелектуального капіталу та оптимізації результатів розвитку інноваційної діяльності підприємства і прийняття рішень щодо формування сценарію інноваційного розвитку підприємства. При цьому були отримані наступні наукові результати:
вперше:
 розроблено концепцію моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства, що базується на оцінці інтелектуального капіталу щодо управління інноваційною діяльністю, та заснована на принципах системного аналізу, синтезі структурно-функціональних етапів управління підприємством і використанні комплексу моделей управління інноваційними процесами досліджуваного об’єкта, що дозволяє підвищувати ефективність інноваційної діяльності підприємства;
удосконалено:
 модель розподілу економічної доданої вартості (EVA) на підприємстві, в основу якої покладено принципи її планування в залежності від наявної величини, які дозволяють розглядати та оптимально розподіляти економічну додану вартість досліджуваного об’єкту між трьома напрямками: розвиток інтелектуального капіталу підприємства; інвестування; розвиток інноваційної діяльності підприємства, що забезпечує зростання економічних показників діяльності підприємства;
 метод прийняття рішення щодо вибору сценарію підвищення ефективності інноваційного розвитку підприємства, який базується на дослідженні співвідношення складових структури інтелектуального капіталу, що сприяє підвищенню результатів виробничої діяльності та конкурентоспроможності продукції підприємства, зростанню обсягів реалізації його продукції;
дістало подальшого розвитку:
 метод вимірювання інтелектуального капіталу підприємства, який базується на комплексній оцінці показників його структури: людського, організаційного та споживчого капіталів, на основі експертних оцінок, що дозволяє отримувати збільшення економічної доданої вартості досліджуваного об’єкта;
 інформаційно-аналітична система підтримки прийняття управлінських рішень в управлінні інноваційним розвитком підприємства, яка ґрунтується на принципах сценарного управління з використанням сучасних інформаційних технологій, що дозволяє підвищити точність та оперативність прийняття управлінських рішень та забезпечує вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку підприємства.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропонований метод оцінки інтелектуального капіталу та розроблені стратегії інноваційного розвитку дозволяють підприємству підвищити оперативність управління та забезпечують ефективне функціонування підприємства.
На основі системного підходу до вирішення поставленого наукового завдання і розроблених автором концептуальних положень, було сформульовано ряд практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств в ринкових умовах. Практичні результати дисертації було використано при оцінці інтелектуального капіталу. Також впроваджено методику побудови сценаріїв інноваційного розвитку для ефективного управління інтелектуальним капіталом, що дозволяє підвищити оперативність та якість управлінських рішень при управлінні інноваційною діяльністю на підприємстві.
Викладені в дисертаційній роботі основні положення і результати дослідження впроваджено в практичну діяльність ВАТ «ЗАлК» (довідка № 897, від 25.05.2008 р.), а також у навчальний процес Інституту післядипломної освіти Класичного приватного університету при викладанні дисциплін «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» та «Економічне моделювання» (довідка № 1269, від 22.04.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій застосовано науковий авторський підхід щодо проведення дослідження й розробки концепції моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства. Наукові положення, розробки, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертації доповідалися та отримали позитивну оцінку на міжвузівській науково-практичній конференції «Проблеми побудови і функціонування операційних систем в умовах невизначеності і динамічності зовнішнього середовища» (м. Дніпропетровськ, 2005 р.), науково-практичній конференції «Особливості соціально-економічного розвитку України та регіонів» (м. Запоріжжя, 2005 р.), XII Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (м. Львів, 2007 р.), міжнародній науковій конференції «Особливості соціально – економічного розвитку України та регіонів» (м. Запоріжжя, 2007 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції вчених та спеціалістів «Реалізація національних економічних інтересів України в рамках євроінтеграційних процесів» (м. Сімферополь, 2008 р.).
Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 10 робіт загальним обсягом 2,92 др. арк., з яких 2,36 др. арк. належать особисто автору, з них 5 опубліковані в наукових фахових виданнях, а 5 за матеріалами конференцій.
Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 172 найменувань, 2 додатків. Роботу викладено на 166 сторінках машинописного тексту, що містить 31 рисунок, 17 таблиць.
Список литературы ВИСНОВКИ


Результатом дослідження є вирішення важливого наукового завдання, що полягає в розробці комплексу економіко-математичних моделей підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства в умовах ринку. В даній роботі, відповідно до мети і завдань дослідження, були отримані такі результати.
1. Встановлено, що активний розвиток інноваційної діяльності повинен забезпечувати зростання економічної доданої вартості продукції підприємства та сприяти збільшенню темпів росту прибутку суб'єкта господарювання. Оскільки в ринковій економіці кожне підприємство функціонує в жорсткому конкурентному середовищі, яке потребує відповідного рівня конкурентоспроможності продукції, що забезпечується своєчасним впровадженням досягнень науково-технічного прогресу у виробництво та постійно підвищувати культурно-технічний та професійно-кваліфікаційний рівень співробітників і залучати їх до творчої діяльності. Це сприяє постійному накопичуванню знань працівників, тобто людського капіталу та втілюється у нові потенційні можливості підприємства, що насамперед сприяє підвищенню конкурентоспроможності його продукції та накопичуванню інтелектуального капіталу.
2. З метою підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю розроблено концепцію моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства, яку засновано на принципах системного аналізу, синтезі структурно-функціональних етапів управління підприємством і використанні комплексу моделей управління інноваційними процесами досліджуваного об'єкта.
3. Удосконалено модель розподілу економічної доданої вартості (EVA) на підприємстві, в основі якої покладено принципи її планування в залежності від наявної величини, які дозволяють розглядати та оптимально розподіляти економічної додану вартість досліджуваного об'єкту, що забезпечує зростання економічних показників діяльності підприємства.
4. Удосконалено метод прийняття рішення щодо вибору сценарію підвищення ефективності інноваційного розвитку підприємства, який базується на дослідженні співвідношення складових структури інтелектуального капіталу, що сприяє підвищенню результатів діяльності та конкурентоспроможності продукції підприємства, зростанню обсягів реалізації його продукції.
5. Дістав подальшого розвитку метод вимірювання інтелектуального капіталу підприємства, який базується на комплексній оцінці показників його структури: людського, організаційного та споживчого капіталів, на основі експертних оцінок, що дозволяє отримувати збільшення економічної доданої вартості досліджуваного об'єкта.
6. Використання сучасних інформаційних технологій дозволило удосконалити систему підтримки прийняття рішень щодо управління інноваційним розвитком підприємства, яка ґрунтується на принципах сценарного управління з використанням сучасних інформаційних технологій, що дозволяє підвищити точність та оперативність прийняття управлінських рішень та забезпечує вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку підприємства.
7. У роботі запропоновано механізм формування сценаріїв інноваційного розвитку підприємства в основі якого покладено визначення вектору оптимальних змін структури інтелектуального капіталу та корегування поточної структури відповідно до умов у яких функціонує підприємство.
8. Основні теоретичні і прикладні результати дослідження впроваджені в діяльність ВАТ «ЗАлК». Загальний економічний ефект від впровадження результатів дослідження складає 49 тис.грн., що підтверджується довідкою про впровадження результатів дослідження.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Господарський кодекс України № 436 – ІV: Офіц. текст із змін., станом на 16 січня 2003 р. / М-во юстиції України. – К.: Атіка, 2003. – 208 с.
2. Закон України «Про інноваційну діяльність» зі змінами і доповненнями від 25 березня 2005року № 2505-IV [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.in.gov.ua/index.php?lang=ua&get=55&law_id=23.
3. Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» зі змінами і доповненнями від 4 листопада 2005 року № 3076 – ІV [Електронний ресурс] / Режим доступу http://www.in.gov. ua/index.php?lang=ua&get=55&law_id=24
4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» зі змінами і доповненнями від 17 листопада 2005 року № 3108 - ІV. [Електронний ресурс] / Режим доступу:http://www.in.gov.ua/index.php?lang=ua &get=55&law_id=44
5. Закон України «Про підприємства в Україні». [Електронний ресурс] / Режим доступу: http// zakon1.rada.gov.uacgi-binlawsmain.cginreg=436 – 15.
6. Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. – М.: ОАО Новости, 2000. – 255 с.
7. Алєксєєв І. В. Стратегії розвитку підприємств і державне регулювання економіки: (Монографія) / І. В. Алєксєєв. – К.: УАДУ, 1998. – 204 с.
8. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: (Монографія) / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В .С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.
9. Баканов М. И. Теория экономического анализа / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 c.
10. Балита О. В. Фінансово-економічні підходи до проблеми розвитку людського капіталу в Україні / О. В. Балита // «Фінанси України». – 2004. – №12. – С. 58-64.
11. Безчасний Л. К. Формування інноваційної моделі економічного зростання в Україні / Л. К. Безчасний, В. П. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №7. – С. 7-15.
12. Беккер Г. Человеческий капитал. Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал / Г. Беккер // США: экономика, политика, идеология. – М.: Наука, 1993. – № 11-12. – С. 140-158.
13. Беккер Г. Экономический взгляд на жизнь: Лекция лауреата Нобелевской премии в области экономических наук за 1992 г. / Г. Беккер // Вестник Санкт-Петербургского университета. – СПб.: СПбГУ, 1993. – Вып. № 3. – С. 55-72.
14. Бендиков М. А. Интеллектуальный капитал развивающейся фирмы: проблемы идентификации и измерения [Электронный ресурс] / М. А. Бендиков, Е. В. Джамай // Менеджмент в России и за рубежом. №4. – 2001. – Режим доступу: http://www.smartcat. ru/p_plant/index.shtml.
15. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения: Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмидт; / Пер. с англ. - М: ЮНИТИ, 2003. – 631 с.
16. Бирський В. В. Оперативне планування діяльності підприємства / В. В. Бирський // Інформаційні технології в економіці та підприємництві: проблеми науки, практики та освіти: Всеукр. наук.-практ. конф., 2002р. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – С. 214-224.
17. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента / И. А. Бланк / [Т-1, 2-е изд.] – К.: Эльга Ника-Центр. – 2004. – 624 c.
18. Бланк И. А. Инновационный менеджмент / И. А. Бланк. – К.: МП «ИНТЕМ» ЛТД: «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1999. – 448с.
19. Боровский А. В. Управление инновациями: Учеб. пособ. / А. В. Боровский, Б. И. Боровский и др. – Симферополь: ТИПП, 1997.
20. Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання / О. Бородіна // «Економіка України». – 2003. – №7. – С.48-53.
21. Борисов Г. В. Инвестирование в человеческий капитал в условиях трансформирующейся экономики России / Г. В. Борисов // Вестник СПбГУ. – СПб.: СПбГУ, 1998. – Вып. 2. – №12. – С. 37-49.
22. Боццо Р. Н. Человеческий капитал в процессе управления кооперативной собственностью / Р. Н. Боццо. – М.: Статистика, 1992. – 410 с.
23. Брю Ф. Л. Экономикс / Ф. Л. Брю, К. Р. Макконелл. – К.: Хагар-Демус, 1993. – 785 c.
24. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг / [пер. с англ. под ред. Л.Н. Ковалик]. – СПб.: Питер, 2001. — 288 с.
25. Букіна В. М. Управління інноваціями / В. М. Буніна // «Регіональні перспективи».– 2000. – №2 – 3. – С. 44 – 46.
26. Бутнік – Сіверський О. Теоретичні засади інтелектуальної інноваційної діяльності на підприємстві / О. Бутнік - Сіверський, А. Красовська // «Економіка України». – 2004. – №12. – С.31-37.
27. Ваганов А. П. Готовимся к продаже: повышение стоимости компании [Электронный ресурс] / А. П. Ваганов. – Режим доступу: http://www.iteam.ru/ publications/strategy/section_20/article_2838/.
28. Василенко В. А. Стратегии и инновации в системе менеджмента: Учеб. Пособ. / В. А. Василенко, И. Е. Мельник. – М.: МГИУ, 2001. – 418 с.
29. Василенко В. О. Теорія та практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. / В. О. Василенко. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 420 с.
30. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / В. О. Василенко, В. Г. Шматко / [3-те вид., вип. та доп.]. – Київ: Центр навчальної літератури. – 2005. – 440 с.
31. Вишняков Я. Инновационная деятельность / Я. Вишняков // Российский экономический журнал. – 1997. - №10.
32. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисципліни] / В. В. Вітлінський, П. І. Верчено. – К.:КНЕУ, 2000. – 292 с.
33. Вітлінський В. В. Економічний ризик і методи його вимірювання / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний, О. Д. Шарапов. - К.: ІЗМН, 1996. – 400 с.
34. Власова А. М. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. / А. М. Власова, Н. В. Краснокутська. – К.: КНЕУ, 1997. – 92 с.
35. Гапоненко А. Л. Интеллектуальный капитал [Электронный ресурс] / А. Л. Гапоненко. – Режим доступу: http:// www.koism.rags.ru/publ/articles/25.php.
36. Гаузнер Н. Д. Инновационная экономика и человеческие ресурсы / Н. Д. Гаузнер, Н. К. Иванов // Мировая экономика и международные отношения. – М.: Наука, 1994. – 184 c.
37. Гаузнер Н. Д. Стратегия развития человеческих ресурсов в условиях перехода к рынку / Н. Д. Гаузнер, Н. К. Иванов, М. О. Михина // Мировая экономика и международные отношения. – М.: Наука, 1994. – 312 c.
38. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України: (Монографія) / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Харків: Константа. – 2006. –272 с.
39. Гетьман О. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів] / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К.: Центр навчальної літератури. – 2006. – 488 с.
40. Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С. Ю. Глазьев. – М.: ВлаДар, 1993. – 240 c.
41. Гребнев Е. Т. Управление нововведениями / Е. Т. Гребнев. – М.: Экономика, 1985. – 159 с.
42. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент: Учеб. пособ. / В. Ф. Гринев. – К.: МАУП. – 2001. – 152 с.
43. Гриньов А. Ф. Інноваційний розвиток промислових підприємств: Концепція, методологія, стратегічне управління / А. Ф. Гриньов. – Х.: ВД «ІНЖЕК». – 2003. – 308 с.
44. Гриньова В. М. Соціально – економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств: (Монографія) / В. М. Гриньова, О. В. Козирєва. – Х.: ІНЖЕК. – 2006. – 192 с.
45. Гриньова В. М. Тлумачний словник економічних термінів: Навчальний посібник / В. М. Гриньова, В. О. Корда. – Харків: Гриф. – 2001. – 184 с.
46. Гусєв В. О. Інноваційна діяльність в Україні у світових координатах розвитку / В. О. Гусєв // «Статистика України». – 2003. – №3. – С.40-45.
47. Дагаев А. Новые модели экономического роста с эндогенным техническим прогрессом / А. Дагаев // «Мировая экономика и международные отношения». - 2001. – №6. – С.40-51.
48. Данильченко И. В. Пути внедрения инноваций / И. В. Данильченко // Бизнес – информ. – 1997. – №13.
49. Демьохін В. А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності / В. А. Демьохін // «Економіка і прогнозування». – 2005. – № 2. – С. 37-44.
50. Денисюк В. А. Комерціалізація результатів науково-дослідних робіт: проблеми і перспективи / В. А. Денисюк // Вісн. НАН України. – 2006. – №5. –39-53.
51. Дорошенко І. О. Інноваційний розвиток України: передумови та перспективи. Україна, Одеса, Одеська національна академія харчових технологій [Електронний ресурс] / І. О. Дорошенко. – Режим доступу: www.pdaa.com.ua/np/pdf/46.pdf.
52. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство та підприємництво / П. Друкер / [пер. з англ.]. – К.: Україна, 1994. – 320 c.
53. Друкер П. Рынок как выйти в лидеры. Практика и принципы / П. Друкер / [Перевод]. – М.: БУК ЧЕМБЕР ИНТЕРНЕШНЛ, 1992. – 349 с.
54. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / П. Ф. Друкер / [пер. з англ. и ред. К. С. Головинского]. – М.; СПБ; К.: Вильямс. – 2007. – 432 с.
55. Дятлов С. А. Основы теории человеческого капитала / С. А. Дятлов. – СПб.: СПбУЭФ, 1994. – 330 с.
56. Дятлов С. А. Человеческий капитал России: проблемы эффективности использования в условиях переходной экономики / С. А. Дятлов. – СПб.: СПбУЭФ. – 1995. – 188 с.
57. Евдокиенко В. Бизнес-процессы, процессное управление и эффективность [Електронний ресурс] / В. Евдокиенко. – 2004. – Режим доступу: http://consulting.ru/250mgmt2.
58. Егоров П. В. Методологические принципы исследования организационной структуры управления предприятием / П. В. Егоров, Б. В. Малюков // Тезисы док. вуз. конф. профессорско-преподавательского состава по итогам науч.-исслед. и метод. работы: (г. Донецк, апр. 1995 г.). – Донецк, 1995. – С.77-78.
59. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посіб. / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний.– К.: КНЕУ, 2002.– 446 с.
60. Журавльова І. В. Фінансовий аспект оцінки інтелектуального капіталу / І. В. Журавльова // «Фінанси України». - 2002. – №10. – С.103-109.
61. Зверева Н. В. Семья и воспроизводство человеческого капитала / Н. В. Зверева // Вестник МГУ. – М.: МГУ, 1998. – Сер. 6. Экономика. – №5. – С. 111-120.
62. Иванов В. Актуальные проблемы формирования Российской инновационной системы [Електронний ресурс] / В. Иванов. – 2002. – Режим доступу: http://www.opec.ru.
63. Иванов Н. Н. Информационно-сервисные системы в управлении сложным экономическим объектом: (Монография) / Н. Н. Иванов. – Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2005. – 265 с.
64. Иванов Н. Человеческий капитал и глобализация / Н. Іванов // «Мировая экономика и международные отношения». – 2004. – № 9. – С.19-31.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 20604.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.