У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Количество страниц 246
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20610.doc 
Содержание ЗМІСТ

ПЕРЕЧЕНЬ УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ............................................................4
ВСТУП….............................................................................................................5
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………12
1.1 Інноваційна діяльність підприємств у контексті інноваційної
моделі розвитку економіки України………………………………………….12
1.2 Сутність і складові організаційно-економічного механізму
активізації інноваційної діяльності………………………………………….31
1.3 Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу та
інноваційної активності підприємств……………………………….………..45

Висновки до розділу 1……….……..…………………………………………66

РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ………………………………….……………………...69
2.1 Аналіз інноваційної діяльності та її результатів на підприємствах харчової промисловості АРК……………………………………………........69
2.2 Аналіз інноваційної активності підприємств ВАТ «Кримхліб» і
ВАТ «Криммолоко»…………………………………………………………...101
2.3 Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств
харчової промисловості……………………………………………...............127

Висновки до розділу 2………..........................................................................142

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АРК…………………..146
3.1 Напрями активізації інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості…………………………………………………………………146
3.2 Удосконалення організаційних форм інноваційної діяльності
підприємств…………………………………………………………………...162
3.3 Кластерна модель активізації інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості АРК………………………………………………..175

Висновки до розділу 3………..........................................................................193
ВИСНОВКИ…..................................................................................................196
ДОДАТКИ………………….............................................................................200
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………… 225


ВСТУПВ наукових працях останніх років, як правило, досліджуються прикладні аспекти інноваційної діяльності на макро- та мікро- рівнях, натомість практично відсутні комплексні наукові розробки, спрямовані на вирішення проблем активізації інноваційної діяльності підприємств.
Актуальність теми. На сучасному етапі економічного розвитку важливу роль у пошуку шляхів виходу України з кризового стану відіграє подальше вдосконалення інноваційної діяльності, формування ефективної інноваційної політики на рівні держави і підприємства.
Сьогодні вже не має сумнівів щодо переходу нашої держави на інноваційну модель економічного розвитку, оскільки науково-технологічні зрушення здатні не тільки забезпечити високі показники економічного зростання та конкурентоспроможність української економіки, підвищити її експортний потенціал, але й сприяти розв’язанню низки проблемних екологічних і соціальних завдань. Тому дуже важливим і актуальним є розроблення та впровадження нових організаційно-економічних механізмів, принципів і методів взаємодії науки та виробництва для ефективної реалізації заходів інноваційного розвитку підприємств.
Теоретичним і практичним аспектам інноваційної діяльності на макро- і мікрорівнях присвячені праці зарубіжних та українських учених: Б. Санто, Б. Твісса, Й. Шумпетера, В. Александрової, Н. Гончарової, Ю. Бажала, О. Бутнік-Сіверського, В. Гейця, А. Гальчинського, А. Заїнчковського, С. Ілляшенко, С. Козаченка, Л. Смоляр, С. Соколенка, В. Соловйова, Л. Федулової та інших.
Проте окремі аспекти інноваційної діяльності в умовах ринкової економіки залишаються ще недостатньо досліджені. В Україні майже не існує комплексних наукових робіт з інноваційної діяльності, спрямованих на пошук ефективних засад її активізації. На особливу увагу заслуговують проблемні питання формування та використання організаційно-економічного механізму активізації інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості Автономної Республіки Крим, оскільки саме ці підприємства мають найбільшу питому вагу в промисловості цього регіону.
Значущість та актуальність даної проблеми обумовили вибір теми дисертації, визначили її мету, завдання та структуру дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планами науково-дослідних робіт ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (тема „Економіка, організація та результативність діяльності підприємств”, реєстраційний номер 0106U001802). Особисто автором в межах теми узагальнено теоретико-методичні засади організаційно-економічного механізму підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств, а також згідно з планами науково-дослідних робіт Кримського економічного інституту ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (тема „Реалізація потенціалу соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах трансформації економіко-правових механізмів господарювання”, реєстраційний номер 0107U003053). Автором самостійно розроблено підрозділ „Аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості АРК” і в співавторстві розділ „Інноваційна діяльність промислових підприємств Автономної Республіки Крим в 2003-2005 рр.”.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретико-методичних засад організаційно-економічного механізму активізації інноваційної діяльності підприємств, визначення її особливостей на підприємствах харчової промисловості АРК, а також розробка практичних рекомендацій щодо активізації та підвищення ефективності інноваційних процесів на досліджуваних підприємствах. Відповідно до мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:
• удосконалено теоретико-методичні засади організаційно-економічного механізму активізації інноваційної діяльності в умовах переходу України на інноваційну модель розвитку;
• уточнено поняття інновацій, запропоновано їх додаткові класифікаційні ознаки, а також розроблено класифікацію досліджуваних підприємств та організацій, що безпосередньо здійснюють чи підтримують інноваційну діяльність;
• визначено складові організаційно-економічного механізму активізації інноваційної діяльності, а також особливості його функціонування і подальшого вдосконалення на підприємствах;
• обґрунтовано методичні підходи щодо оцінки інноваційної активності промислових підприємств, розроблено методику розрахунку показників, що її характеризують;
• надано аналітичну оцінку інноваційної діяльності підприємств, виявлено основні тенденції розвитку інноваційної діяльності на окремих підприємствах харчової промисловості АРК;
• визначено складові фінансово-кредитного забезпечення реалізації інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості АРК і запропоновано нові форми його здійснення;
• виявлено резерви і можливості подальшої активізації інноваційної діяльності підприємств окремих підгалузей харчової промисловості АРК;
• запропоновано способи вдосконалення організаційно-економічного механізму активізації інноваційної діяльності підприємств на основі їх кластеризації;
• розроблено кластерну модель активізації інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості АРК.
Об’єктом дослідження є інноваційні процеси, що відбуваються в умовах ринкової трансформації економіки на промислових підприємствах.
Предмет дослідження — сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів формування та використання організаційно-економічного механізму активізації інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості АРК.
Методи дослідження. Теоретико-методичне підґрунтя роботи базується на системі різноманітних методів, що дозволили дослідити процеси та явища в їх взаємозв’язку і вирішити поставлені проблемні завдання. У роботі використані загальнонаукові методи дослідження, а саме: метод аналізу і синтезу, порівняльний, статистичний, індексний, економіко-математичного моделювання тощо. Здобуті прикладні результати ґрунтуються на спеціальних методах дослідження, таких як статистичний аналіз, екстраполяція, вибіркове обстеження, коефіцієнтний, моделювання, групування та класифікація (використано для дослідження інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості АРК, визначення основних тенденцій їх розвитку, а також для оцінки рівня інноваційної активності суб’єктів господарювання); регресійний аналіз (для вивчення кількісних співвідношень між окремими економічними показниками); моделювання з позицій системного аналізу (для розробки кластерної моделі взаємодії інноваційно активних підприємств харчової промисловості АРК).
Інформаційною базою дослідження є наукові монографії та статті зарубіжних і вітчизняних вчених, нормативно-правові акти, що регулюють інноваційну діяльність в Україні, матеріали Державного комітету статистики України, Головного управління статистики в АРК, фінансово-господарська та поточна звітність регіональних підприємств, Інтернет-ресурси, а також аналітичні і наукові розробки автора, виконані в період проходження стажування в Міністерстві промислової політики, транспорту, зв'язку і паливно-енергетичного комплексу АРК.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:
вперше:
• розроблено класифікацію підприємств і організацій, які безпосередньо здійснюють чи підтримують інноваційну діяльність в АРК, що дозволяє підприємствам і органам статистики всебічно досліджувати інноваційні процеси у промисловості;
• розроблено модель активізації інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості АРК на основі їх кластеризації, упровадження якої сприятиме інноваційній активності всіх учасників кластера, ефективнішому використанню інновацій, зниженню витрат на науково-дослідні роботи і залученню додаткових інвестицій у розвиток харчової промисловості АРК;
вдосконалено:
• складові організаційно-економічного механізму активізації інноваційної діяльності підприємств, що дає можливість цілеспрямовано організовувати інноваційні процеси і комплексно управляти їх розвитком та ефективністю;
• методичні підходи щодо оцінки інноваційної активності підприємств, які дозволяють суб’єктам господарювання діагностувати свою поточну інноваційну діяльність, ефективно її прогнозувати, виявляти найважливіші тенденції та проблемні питання науково-технічної діяльності, а також вести облік показників інноваційної активності та одержаних результатів для обґрунтування управлінських рішень щодо напрямів інтенсифікації інноваційного розвитку підприємства;
дістали подальшого розвитку:
• класифікаційні ознаки інновацій для одержання якнайповнішого уявлення про інноваційні процеси на підприємствах і в наукових організаціях;
• складові фінансово-кредитного забезпечення реалізації інноваційної діяльності, що дозволяє залучати і результативно використовувати фінансово-кредитні ресурси в процесі здійснення підприємствами інноваційної діяльності;
• напрями активізації інноваційної діяльності підприємств, які надають додаткові можливості для стимулювання товаровиробника, упровадження науково-технічних розробок, сприяють підвищенню ефективності інноваційної діяльності підприємств.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці методів оцінки та обґрунтування способів активізації інноваційної діяльності підприємств. Основні наукові положення доведено до рівня методичних розробок і прикладних рекомендацій, призначених для використання міністерствами, органами статистики та підприємствами харчової промисловості АРК для здійснення інноваційної діяльності, що сприятиме активізації та підвищенню ефективності інноваційного розвитку.
Результати дослідження використовують у своїй діяльності: Головне управління статистики в АРК (довідка №10.1-11/50 від 11.06.2008 р.); Міністерство промислової політики, транспорту, зв’язку і паливно-енергетичного комплексу АРК (довідка № 04.1/ 1018 від 04.12.2007 р.); Міністерство економіки АРК (довідка № 070-1 / 452 від 23.04.2008 р.); ВАТ „Кримхліб” (довідка № 255 від 14.04.2008 р.); філіал ВАТ „Криммолоко” „Роздольненський маслоробний завод” (довідка № 153 від 21.05.2008 р.) і в навчальному процесі — Кримський економічний інститут ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” при викладанні курсів „Економіка підприємства”, „Економіка та організація інноваційної діяльності” (довідка від 19.05.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно виконаною науковою роботою. Наукові праці підготовлені автором особисто, за винятком двох, які виконані у співавторстві. З них у дисертації використано лише ті положення, які становлять індивідуальний внесок автора.
Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати, висновки та пропозиції роботи доповідались на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях: „Міжнародна економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку” (м. Київ, листопад 1999 р.); „Управление социально-экономическим развитием регионов Украины и АР Крым” (г. Симферополь, май 2002 г.); „Проблемы управления предпринимательством в современных условиях” (г. Ялта, ноябрь 2005 г.); „Актуальні проблеми економічних та суспільних наук” (м. Донецьк, лютий 2006 р.); „Теория и практика предпринимательской деятельности” (г. Симферополь, октябрь 2006 г.); „Проблемы формирования инновационных механизмов в современных условиях. Социально-экономическое развитие Крыма на основе кластеров” (г. Симферополь, апрель 2007 г.); „Интеграционные процессы и социально-экономическое развитие” (г. Симферополь, апрель 2007 г.); „Реалізація національних економічних інтересів України в рамках євроінтеграційних процесів” (м. Сімферополь, квітень 2008 р).
Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом 4,95 д.а., з них 1 – у колективній монографії , 5– у наукових фахових виданнях, 8 – в інших наукових виданнях.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Александрова В. П. Аналіз ефективності нової техніки із застосуванням математичних методів / В. П. Александрова. – К.: Техніка, 1996 – 260 с.
2. Александрова В. П. Перспективи фінансування економіки знань / В. П. Александрова // Економіка та прогнозування. — 2004. — № 1. — С.71—85.
3. Александрова В. П. Розвиток трансферу науково-технічних досягнень в Україні / В. П. Александрова, Т. І Щедріна // Економіка та прогнозування. — 2001. — №3. — С. 100—106.
4. Амбросов В. Я. Экономический словарь агропромышленного комплекса / [Амбросов В. Я., Бойко В. И., Жадан И. И., Крисальный А. В. и др.]. — К.: Урожай, 1986. — С. 313—314.
5. Амбросов В. Я. Наукові положення удосконалення економічного і господарського механізмів розвитку сільського господарства / В. А. Амбросов, Т. Г. Маренич // Економіка АПК.— №10.—2005.—С.14—19.
6. Амельченко Т. В. Инновационные аспекты процесса глобализации экономики / Амельченко Т. В., Ежакова Н. В. // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економічних та суспільних наук» (Сімферополь, 18 лютого 2006 р.). — Сімферополь, 2006. — С. 5—8.
7. Амельченко Т. В. Организационно-экономический механизм планирования процессов подготовки и внедрения инноваций на промышленных предприятиях / Амельченко Т. В., Ежакова Н. В. // Материалы научно-практической конференций «Проблемы формирования инновационных механизмов в современных. условиях» (г. Симферополь, 22 декабря 2006 г.). «Социально-экономическое развитие Крыма на основе кластеров»( г.Симферополь, 24 апреля 2007 г). — Симферополь: Минэконом АРК, 2007. — С. 66—70.
8. Амоша А. И. Инновации в производстве: социально-экономический аспект / Амоша А. И., Лобанов И. А. и др. — К.: Наукова думка, 1992.—192с.
9. Анисимов Ю. П. Методика оценки инновационной деятельности предприятия / Анисимов Ю. П., Пешкова И. В., Солнцева Е. В. // Инновации.— 2006. — № 11(98). — С. 88—90.
10. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монограф. / Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С.— К.: КНЕУ, 2003. —394 с.
11. Бабенко Г. А. Инновационные процессы в стратегии развития предприятия./ Вопросы развития Крыма / Бабенко Г. А. — Научно-практический дискуссинно-аналитический сборник. Выпуск 14. —Симферополь.”Таврия –плюс”. —2000. — С. 92—102.
12. Бабенко Г. А. Региональные аспекты инновационной деятельности // Вопросы развития Крыма / Бабенко Г. А. — Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник.—Симферополь, 2001. — С. 112—117.
13. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін / Ю.М Бажал. — К., Заповіт, 1996.—240 с.
14. Бажал Ю. Інвестицийно-інноваційні ресурси економічного зростання / Бажал Ю. М. // Стратегія економічного розвитку України. — 2000. — Вип.1. — С. 34—36.
15. Бажал Ю. М. Інноваційний розвиток економіки та напрямки його прискорення: Наукова доповідь / Бажал Ю. М., Одотюк І. В., Данько М. С., Лапко О. О., Александрова В. П. ; за ред.. В. П. Александрової // НАН України; Інститут економічного прогнозування.— К. : Ін-т економічного прогнозування, 2002. — 80 с.
16. Баранник Ю. Г. Задачи формирования экономического механизма инновационной активності в транзитивной экономике / Баранник Ю. Г., Романинец Р. Н. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія економічна. Випуск 69. — Донецьк.ДонНТУ. — 2004. — С. 48—52 .
17. Береговой В. А. Венчурный капитал—основа венчурного бизнеса / Береговой В. А. // Инновации.— 2005. — №1 (78). — С. 68—72.
18. Беренс, В. Руководство по оценке эффективности инвестиций [Текст]: пер. с англ. / В. Беренс, П. Хавранек.— Нов. Перераб. И доп. Издание.— М.: Интерэксперт: Инфра М, 1995. — 528с.
19. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Бирман Г., Шмидт С. ; пер. с англ. под ред. Л. П.Белых. — М. : Банки и биржи, ЮНИТИ. —1997. — 631 с.
20. Бляхман Л. С. Экономика, организация, управление и планирование научно-технического процесса / Л.С. Бляхман. — М.: Высш. Школа, 1991. — 288 с.
21. Борщевский П. П. Совершенствование хозяйственного механизма в пищевой промышленности / Борщевский П. П., Заинчковский А. А., Кучук В. С. — К.:Техника,1984.—157с.
22. Борщевский П. Пищевая промышленность Украины: современные тенденции и перспективы развития / П. Борщевский, Н. Сычевский, В. Троян // Экономика Украины. —2003. —№ 8. — С. 45-49.
23. Броншпак Г. К. Кластерная организация производственной деятельности молочных комплексов / Броншпак Г. К., Московкин В. М. // Актуальні проблеми економіки. —2006. —№ 4 (58). —С. 75—82.
24. Буднікевич І. М. Становлення регіонального ринку інновацій в Україні / Буднікевич І. М., Школа І. М. — Чернівці: “Зелена Буковина”, 2002. —290с.
25. Буряк П. Ю. Інтегровані підприємницьки струкгрупи: перспективи розвитку в Україні / П. Ю. Буряк — Львів: Логос. — 2003. — 564 с.
26. Бутко Н. Проблемы реализации инновационной модели развития экономики на региональном уровне / Н. Бутко // Экономика Украины. — 2002. —№ 11. — С. 11—17.
27. Бутник-Сиверский А. Теоретические принципы интеллектуальной инновационной деятельности на предприятии / А. Бутник-Сиверский А. Красовская // Экономика Украины. — 2004. — №12. — С. 31—37.
28. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент / Василенко В. О., Шматько В. Г ; за ред. В. О. Василенка. — К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. — 440 с.
29. Васюренко О. Пути развития кредитного обеспечения инновационной деятельности / О. Васюренко, И. Пасечник // Экономика Украины . —2000. —№2. — С. 24—29.
30. Вольский А. Инновационный фактор обеспечения устойчивого экономического развития / Вольский А. // Вопросы Экономики. —1999. — № 1. —С. 4—13.
31. Воронов А. Кластеры — новая форма самоорганизации промышленности в условиях конкуренции / Воронов А. // Маркетинг. — 2002. —№ 5 (66). — С.37—43.
32. Высоцкий Е. Теоретические аспекты инновационной модели экономики Украины / Высоцкий Е., Фролов В., Высоцкий Д. // Підприємство, господарство і право. —2003. — № 3. — С. 127—130.
33. Гальчинський А. Інноваційна стратегія українських реформ. / А., Гальчинський ,В. Геєць ., Кінах А., Семиноженко В. — К.: Знання, 2002. — 324 с.
34. Гальчинський А. Україна: наука та інноваційний розвиток / Гальчинский А., Геець В., Семиноженко В. — К.,1997. — 66 с.
35. Геець В. М. Концепція економічної безпеки Украіни / Геець В. М. — К.: Логос,1999. — 56 с.
36. Геець В. М. Нестабільность та економічне зростання / Геець В.М. — К.: Ін-т економ. прогнозування НАН України, 2000. — 344 с.
37. Головатюк В. Проблемно-ориентированная оценка инвестиционного климата в условиях инновационного развития экономики / Проблемы и перспективы инновационного развития экономики / Головатюк В., Соловьев В. — К., 2006. — С.3—11.
38. Гончарова Н. П. Инновационная экономика: проблемы и приоритеты / Н. П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 8 (38). — С. 130—139.
39. Гончарова Н. П. Концептуальные подходы к инновационному развитию промышленности / Н. П. Гончарова // Стратегія економічного розвитку України. Наук. Зб. — 2001. — Вип. 7. — С. 113—121.
40. Гончарова Н. П. Маркетинг инновационного процесса / Н. П. Гончарова, П. Г. Перерва ; отв. ред. А.Н. Алымов. — К.: ВИРА—Р, 1998. —267 с.
41. Глухивский Л. Инновационная Украина / Глухивский Л. / Голос Украины. — 2 августа 2001 г. — С. 4—5.
42. Грещак М. Г. Внутрішний економічний механізм підприємства / Грещак М. Г. , Гребешкова О. М., Коцюба О.С. — К.: КНЕУ. —2001. —228с.
43. Гриньова В. М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах: Монографія / В. М. Гриньова, В. В. Власенко. — Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. — 200с.
44. Громека В. И. США: научно-технический потенциал: Социально-экономические проблемы формирования и развития / Громека В. И. —М.: Мысль, 1977. — 245с.
45. Губенко А. И. Критерии оценки и выбора инновационных проектов / Губенко А. И. // Деньги и кредит. — 2003. — № 5. —С. 39—42.
46. Губський Б. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах / Губський Б. // Економіка України. —1999. —№ 4. —С.4—11.
47. Гуменюк О. І. Кластери як організаційна структура інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промисловості / Гуменюк О. І. // Актуальні проблеми економіки. — 2007. —№ 2 (68). — С. 9—19.
48. Гусев В. Государственная инновационная политика: аспект интернационализации / В. Гусев // Экономика Украины. —2003. —№ 6. — С. 77—84.
49. Данилишин Б. Научно-инновационное обеспечение устойчивого экономического развития Украины / Б. Данилишин, В. Чижова // Экономика Украины. —2004. —№ 3. —С. 4—11.
50. Данько М. Інноваційний потенціал в промисловості України / Данько М. // Економіст. – 1999. — № 10. — С. 28—35.
51. Данько М. Проблемы прогнозирования инновационно-технологического развития экономики / М. Данько // Економіка України. — 2000. — № 5 . — С. 35 —40.
52. Дейнеко Л. В. Економічні проблеми розвитку харчової промисловості України та її регіонів: Автореф.дис. доктора економ. наук / Дейнеко Людмила Вікторівна.— К., 2000.—35 с.
53. Денисенко М. П. Організаційно-економічний механізм інвестування / Денисенко М. П. — К.: Науковий світ, 2001. — С. 361— 414.
54. Денисюк В. А. Модель связи конкурентоспособности и инновационной активности государств / Денисюк В.А. // Инновации. — 2006. —№ 9. — С. 45—50.
55. Денесюк В. Високі технолгогії і високонаукоємні галузі- ключові напрями в інноваційному розвитку / Денесюк В. А. // Економіст . — 2003. —№ 5.— С. 76—79.
56. Денисюк В. А. Напрямки розвитку венчурного фінансування в країнах ЄС та актуальність їх використання в Україні / Денисюк В. А., Красовська А. Г. // Проблеми науки. — 2002. —№ 11. —С. 9—20.
57. Деревянко Е. Основные направления системной трансформации пищевой промышленности Украины / Е. Деревянко // Экономика Украины. — 2000. — № 1.— С. 45—49.
58. Дука А. П. Фінансове забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності / Дука А. П. // Фінанси України. —2004. — № 11. — С. 40—46.
59. Єжакова Н. Стан інноваційної діяльності в Автономній Республіці Крим / Наталя Єжакова // Схід. —2002. — №3(46) квітень. — С. 36—38.
60. Єжакова Н. В. Фінансування інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості в Автономній Республіці Крим / Наталя Єжакова // СХІД. — 2003. — №1 (51). — С.35—37.
61. Ежакова Н. В. Основные направления активизации инновационно-инвестиционной деятельности на предприятиях пищевой промышленности АР Крым / Н.В. Ежакова // Экономика Крыма. —2006. —№18. — С. 62 — 64.
62. Ежакова Н. В. Инновационная деятельность промышленных предприятий АРК в контексте инновационной модели развития экономики Украины / Ежакова Н. В. // Культура народов Причерноморья.—2007. — №103. — С. 133—135.
63. Ежакова Н. В. Роль инновационных кластеров в активизации инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности АРК
/ Ежакова Н. В. // Культура народов Причерноморья. —2008. — №133. — С. 130—134.
64. Ежакова Н. В. Государственная поддержка инновационной деятельности / Ежакова Н. В. // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции «Управление социально-экономическим развитием регионов Украины и АР Крим» ( г. Симферополь, 17 мая 2002 г.). — Симферополь: Таврида, 2002. — С.26—28.
65. Ежакова Н. В. Инновационная деятельность предприятий пищевой промышленности АР Крым / Н. В. Ежакова // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции «Проблемы управления предпринимательством в современных условиях» ( г. Симферополь, 9-12 листопада 2005 р.). — Симферополь: ЧП «Кильбер», 2005. — С. 66—67.
66. Ежакова Н. В. Интенсификация инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности Автономной Республики Крим / Н. В. Ежакова // Материалы научно-практической конференции «Теорія и практика предпринимательской деятельности» (г.Симферополь, 4-7 жовтня 2006р). — Симферополь, 2006. — С. 133—135.
67. Ежакова Н. В. Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности АРК / Ежакова Н. В.// Материалы научно-практической конференции «Проблемы формирования инновационных механизмов в современных условиях» ( г. Симферополь, 22 декабря 2006 г.) «Социально-экономическое развитие Крыма на основе кластеров» (г.Симферополь, 24 апреля 2007 г.) — Симферополь: Минэконом АРК, 2007 . — С. 61—66.
68. Ежакова Н. В. Организационные формы обеспечения инновационных процессов в промышленности Автономной Республики Крым / Ежакова Н. В. // Материалы научно-практической конференции ученых и специалистов «Интеграционные процессы и социально-экономическое развитие» (г.Симферополь, 25-26 апреля 2007 года). — Симферополь: Таврия. — С. 160—161.
69. Ежакова Н. Инновационный потенциал предприятия как фактор повышения его конкурентоспособности / Ежакова Н. В. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених та спеціалістів Кримському економічному інституті ДВНЗ «Київський Національній економічний університет імені Вадима Гетьмана» на тему : «Реалізація національних економічних інтересів України в рамках євро-інтеграційних процесів», ( м. Сімферополь, 24-25 квітня 2008 р.) —Сімферополь, 2008. — С. 153—155.
70. Ефимов С. А. Основные подходы к развитию инновационной деятельности в Крыму / Ефимов С. А., Слепокуров А. С. // Вопросы развития Крыма. Научно-практический искуссионно-аналитический сборник, г. Симферополь, 2001. — С. 132—133.
71. Ещенко П. С. Новый хозяйственный механизм: справочник / Ещенко П. С., Кравчук Л. М., Палкин Ю. И. — К.: Политиздат Украины, 1989. — 254 с.
72. Економіка підприємства [за заг. ред. С. Ф.Покропивного]. — Вид. друге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. —528 с
73. Забарная Э. Современные организационные формы инновационной деятельности / Забарная Э. // Економіст. — 2004. — № 6. — С. 63—65.
74. Завлин П. Н. Стимулирование инновационной деятельности / Завлин П. Н // Инновации. – 2000. — № 7—8. — С. 64—65.
75. Завлин П. Н. Оценка эффективности инноваций / Завлин П. Н., Васильев А. В. — СПб.: Изд. дом “Бизнес-пресса”, 1998. — 216 с.
76. Закон України «Про інвестиційну діяльність від 18.09.1991р. № 1560- XII // Відомості Верховної Ради України.— 1991.— № 47.— Ст. 646.
77. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04. 07. 2002р. № 40—IV // Офіційний вісник України.— 2002.— № 31.— с.145-149.
78. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12. 1991 р. № 1977—ХII // Відомості Верховної Ради України.— 1992.— № 12. — Ст. 165
79. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993р.№ 3322-ХІІІ // Відомості Верховної Ради України.— 1993.— № 33.— Ст. 345.
80. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1994. — № 7.— Ст. 32.
81. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. № 3688-ХІІ // Відомості Верховної Ради України, 1994. — № 7.— Ст. 34
82. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.93 № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 13.— Ст. 64.
83. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.99р. № 991—XIV// Голос України. — 1999. — 21 вересня.
84. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001р. № 2623—III // Офіційний вісник України. — 2001.— № 31.— С. 54—55.
85. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003р. № 433-ІV.// Офіційний вісник України.— 2003. — №7. — С. 5 — 11.
86. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06. 2003 р. № — 964— IV // Голос України.— 2003.— № 134. — 22 липня. — С. 20—21.
87. Закон України “Про фінансовий лізінг»”від 11.12.2003. —№1381—IV // Офіційний вісник України. — 2003.— № 30.— С. 9—31.
88. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» від 11.05.2004 р. № 1702 — IV // Відомості Верховної Ради України, 2004. — № 32.
89. Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 12.01.2006р. № 3333—IV // Вісник податкової служби України, лютий 2006 р.—№ 6 (385).— С. 12.
90. Закон України «Про державне регулювання діяльності з сфери трансферу технологій» від 14.09.2006 р.— 143-V // Відомості Верховної Ради України. — 2006.— № 45.— 10 листопада. — С. 1479-1490.
91. Зимовец В. Финансовое обеспечение инновационного развития экономики / В. Зимовец // Экономика Украины . —2003. — №11. — С. 9—17.
92. Зиновьев И. Ф. Рынок интеллектуального труда / Зиновьев И. Ф. —Симферополь: Таврия, 1998. —164 с.
93. Зиновьев Ф. В. Механизмы хозяйствования / Зиновьев Ф. В. — Сімферополь: Таврия, 2000. — 111с.
94. Зінченко А. П. Організаційно-економічні механізми інвестиційного забезпечення регіональної інноваційної системи / Зінченко А. П., Ільчук В. П. // Тезисы докладов IIV Международной научно-практической конференции “Информация, анализ, прогноз — стратегические рычаги эффективного управления. — Киев.— 2004. — С. 192—193.
95. Зинченко В. И. Принципы разработки и применения методики комплексной оценки инновационного потенциала промышленного предприятия / Зинченко В. И., Монастырный Е. А., Тюльков Г. И. и др. // Инновации.— 2005.—№ 5 (82). — С. 58-67.
96. Зубкова В. Шляхи активізації інвестиційної діяльності переробних підприємств АПК Автономної Республіки Крим / Валентина Зубкова, Олександр Наківайло // Схід. — 2002. —№3 (46) квітень. — С. 25—27.
97. Инвестиционные проблемы предприятий: Монография [С. П. Наливайченко, Т. В. Амельченко, А. Т. Яковенко, Н. В. Ежакова и др.]; под ред. д.э.н., проф. С. П. Наливайченко.— Симферополь, 2007. —276 с.
98. Инновационный менеджмент. Справ. пособие / под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. Изд. второе, перераб. и доп. — М., ЦИСН, 1998. — 503 с.
99. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. С. Д. Ильенковой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. —327 с.
100. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком суб’єктів господарської діяльності у нестабільному ринковому середовище: дис. докт. екон. наук: 08.06.03. / Ілляшенко Сергій Миколайович — Суми, 2000. — 412 с.
101. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком / Ілляшенко С. М. —Харьков, 2005 —325 с.
102. Інноваційний розвиток економіки та напрями його прискорення / (За ред. В. П. Александрової). — К.: Ін-т економ. Прогнозування НАН України, 2002
103. Інновацйний розвиток промисловості України [ Волков О. І., Денисенко М. П. , Гречан А. П. та ін.]; під ред. проф. О. І. Волкова, проф. М. П. Денисенка. — К.: КНТ, 2006.—648 с.
104. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / (За ред. Л. І. Федулової). — К.: Основа, 2005. — 552с.
105. Інноваційна діяльність в Автономній Республіці Крим в 2005 році. Статистичний збірник.— Сімферополь, 2006. — 100 с.
106. Інноваційна діяльність в Автономній Республіці Крим в 2006 році. Статистичний збірник.— Сімферополь, 2007. — 120 с.
107. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності / Йохна М. А. , Стадник В. В. — К. : Видавничий центр “Академія”, 2005. —400 с.
108. Капітан І. Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств та управління його розвитком / І. Б. Капітан // Актуальні проблеми економіки .—2006.— № 12.— С.130-137.
109. Ковальчук С. С. Інноваційна діяльність як пріоритет економічного розвитку Украіни / Ковальчук С. С. // Фінанси Украіни. — 2004. — № 7. — С. 96—103.
110. Козаченко С. В. Наукові передумови розробки концепції гармонійного суспільного розвитку/ Козаченко С. В., Палієнко Ж. В.// Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. Журнал. – Вип. 1-2 / Голов. ред. О. П. Степанов. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 600 с.
111. Колодинский С. Б. Технологическая гибкость и инновационная рефлексия предприятия / Колодинский С. Б. // Управление организацией: Діагностика, стратегия эффективность. Материалы XII международной научно-практической конференции 15-16 апреля 2004 года. — М.: Издат. дом «Мелап».—2002. — С. 136—138.
112. Концепция инновационного развития региона (на примере Автономной Республики Крым) [Составитель Слепокуров А.С.] ; под науч. ред. Тарасенко В. С. — Симферополь. —2005. —155 с.
113. Кочетков С. Оценка инновационного потенциала промышленных предприятий / Кочетков С. // Экономист. — 2006. —№ 6. — С. 34—38.
114. Кравченко М. О. Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств: Дис... канд. екон. наук: 08.06.02. /Кравченко М.О. — К., 2002. — 196 с.
115. Кравченко С. Обоснование условий финансирования инновационных решений / С. Кравченко // Экономика Украины. — 2004. — № 2. — С. 41-46.
116. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент / Краснокутська Н. В. — К.: КНЕУ, 2003. — 504 с.
117. Крупка М. І. Фінансові інструменти державного регулювання та підтримки інноваційної сфери / Крупка М. І. //Фінанси України. — 2001.— № 4.— С. 77—84.
118. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / Крупка М. І. — Львів: Видав. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. — 608 с.
119. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия / Крылов Э. И., Журавкова И. В — М.: Финансы и статистика,2001. —384с.
120. Кушлин В. И. Взаимодействие науки и производства: пути, формы и эффективность / Кушлин В. И — М.: Экономика, 1986. — 80с.
121. Лазутін Г. І. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності / Лазутін Г. І. // Економіка і прогнозування. — 2003.— № 2. — С. 99—113.
122. Лапко О. Інновації як предмет економічного дослідження / Лапко О. // Вісн. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. — 1999.— № 4. — С. 186—187.
123. Лапко О. О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання / Лапко О.О. — К: ІЕП НАНУ, 1999. —253 с.
124. Лапко О.О. Розвиток системи управління науково-інноваційною сферою в Україні / Лапко О.О. // Економіка та прогнозування. —2002. —№ 1. — С. 55—63.
125. Люлякин А. А. Развитие венчурного инновационного проектирования в России / А. А. Люлякин, Е. В. Попов , М. В. Новоселов // Инновации. 2004. — № 8 (75). — С.63—65.
126. Лысенко Ю. Организационно-экономический механизм управления предприятием / Ю. Лысенко, П. Егоров // Экономика Украины. —1997. — № 1. — С.86—87.
127. Мартюшева Л. С. Інноваційний потенціал підприємства як об’єкт економічного дослідження / Мартюшева Л. С., Калишенко В. О.// Фінанси Украіни. —2002. —№10. — С. 61—66.
128. Миндели Л. Э. Интеграционные процессы—важнейшее направление инновационной сферы / Л. Э. Миндели, В. А. Васин // Инновации.— 2006.—№ 4.— С. 24-31.
129. Мова Н. Инновационная деятельность в Украине и направления ее развития / Н. Мова , В. Хаустов// Экономика Украины. — 2001. — № 6. — С. 29—32
130. Монастырный Е. А. Инновационный кластер / Е. А. Монастырный // Инновации —2006. —№ 2. — С. 38—43.
131. Мостенська Т. Л. Економічний механізм функціонування молочної промисловості України: Монографія / Мостенська Т. Л. — К.: УДУХТ, 2001. —328 с.
132. Мочерний С. Моделі трансформаційних процесів економіки / С. Мочерний // Економіка України. — 2000. —№ 2. —С.11—17.
133. Нагорный Б. Г. Социально-экономические проблемы инновационных процесссов в промышленности / Нагорный Б. Г., Клияненко Б. Т. —Донецк: ИЭПНАИ Украина,1995. —172с.
134. Наконечний С. І. Економетрія / Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П. — К.: КНЕУ, 1997. —352 с.
135. Наукова діяльність у Автономній Республіці Крим / Статистичний збірник: Головне управління статистики в АРК.—Симферополь,2004.— 120с.
136. Новікова І. В. Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку: Дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Новикова Ірина Володимирівна. — К., 2003. — 273 c.
137. НТП: Словарь / В. Г. Горохов. — М., 1987. — 612 с.
138. Осецький В. Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств / Валерій Осецький // Економіст. — 2002. — Березень. — С. 114—117.
139. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку / Онишко С. В.— Ірпень: Національна академія ДПС України. —2004. —434с.
140. Основы инновационного менеджмента / Под ред. П. Н.Завлина и др. — М.: Экономика, 2000. — 614 с.
141. Опанасюк В. Венчурный капитал в Украине / Опанасюк В. // Економіст. —2004. —№ 1. —С. 56—58.
142. Павленко І. А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: Монографія / Павленко І. А. — К.: КНЕУ, 2007. —248с.
143. Павленко І. А. Економіка та організація інноваційної діяльності: [навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисиплин] / Павленко І. А., Швиданенко Г. О., Гончарова Н. П. — К., 2002. — 150 с.
144. Павлов В. І. Економічний механізм функціонування підприємства / Павлов В. І , Кривов’язюк І. В. — Львів, 1999. —120 с.
145. Патон Б. Інноваційний шлях розвитку економіки України / Патон Б. // Вісн. НАН України. — 2001. —№2. — С. 11—18.
146. Петрина М. Базовые условия создания инновационной модели развития экономики Украины / М. Петрина // Экономика Украины. — 2006. —№ 8. — С. 35—40.
147. Пєтухова О. М. Ефективність інвестицій підприємств пивобезалкогольної промисловості: Автореф. дис. кандидата економ. наук /Пєтухова Ольга Михайлівна.— К., 2001.—20 с.
148. Подсолонко В. А. Экономический механизм функционирования предприятий / Подсолонко В.А., Подсолонко Е.А. — Симферополь. — СГУ, 1998. —80 с.
149. Пожуєва Т. О. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційно-інвестиційної діяльності / Пожуєва Т. О., Довженко Ю. С. // Экономические науки.—2005. — № 5. — С.110-116.
150. Позняк С. В. Маркетинговий аналіз конкурентних позицій підприємств України (на прикладі харчової промисловості) : Автореф. дис. кандидата економ. наук / Позняк Сергій Володимирович. — К., 2003. —21с.
151. Покропивний С. Ф. Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання / С. Ф. Покропивний // Економіка України. — 1995. — № 2. — С. 24.
152. Покропивний С. Ф. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності [зб. навч.-метод. матеріалів] / Покропивний С. Ф., Новак А. П — К.: КНЕУ, 1997. — 216с.
153. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково- технологічного та інноваційного розвитку України» від 13.07.1999 р. №916—XIV // Відомості Верховної Ради України.— 1999.— № 37. — Ст.336.
154. Постанова Верховної Ради України «Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності Україні» від 16.06.2004р. № 1786-IV // Відомості Верховної Ради України.— 2004.— № 43—44.— Ст. 494.
155. Постановление Верховной Ради Автономной Республики Крым «О порядке использования средств, предусмотренных в бюджете Автономной Республики Крым на осуществление финансовой поддержки промышленных предприятий через механизм удешевления кредитов» от 24.12.2005г.
№ 1549— 4/05.
156. Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении положения о порядке создания и функционирования технопарков и инновационных структур других типов» от 22.05.96 г. № 549.
157. Пономарьов І. Ф. Методологічні основи і соціально-економічні передумови удосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємством / Пономарьов І. Ф., Полякова Е. І / Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія економічна. Випуск 69.— Донецьк: ДонНТУ, 2004. — С. 53—60.
158. Портер М. Конкуренція / Портер М. ; пер с англ. — М.: Издательский дом Вільямс”, 2002. — 496с.
159. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / Портер М. ; пер с англ. — М : Международные отношения,1993.—836с.
160. Проблеми становлення інноваційної політики в Україні [Макаренко І. П. , Трофимчук О. М. , Кузьменко В. П. та ін.] ; за заг. ред. І. П. Макаренко. — К.,: УІДНСР: Ін-т еволюц. економіки, 2004.
161. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики /Материалы десятой международной научно-практической конференции по инновационной деятельности. Киев—Симферополь—Алушта, 2005. — 342с.
162. П(С)БУ «Основные средства», утвержденный приказом Министерства финансов Украины № 92 от 27.04.2000 г.// Бухгалтерский учет и аудит.— 2000. — № 5 — С. 7-11.
163. Райзберг Б. А. Современный экономический словар / Б. АРайзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. — М.: ИНРА — М.,2005.— 479 с.
164. Ревуцька Н. В. Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України): Автореф.дис. кандидата економ. наук / Ревуцька Наталія Віталіївна.— К., 2005.—21с.
165. Регіональна політика і механізм ії реалізації / за ред. Акад. НАН України М. І. Долишнього. —К.: Наукова думка, 2003. —С. 553.
166. Рубан В. Инновационная модель стратегического развития Украины: методология и опыт / В. Рубан, О. Чубукова, В. Некрасов // Экономика Украины. — 2003.—№ 6. —С. 14-19.
167. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и аналізу данних по инновациям. Третье издание. — М. 2006. — 192 с.
168. Савчук В. Теория и практика оценки эффективности инвестиций в Украине / В. Савчук // Экономика Украины. —2003.— № 12— с. 19—25.
169. Савчук А. Інноваційний рівень виробничої діяльності та його показники / Савчук А. // Економіст. —2002 —№ 5 травень. — С.44—46.
170. Савчук А. В. Инновационный уровень промышленной продукции и методы его колличественной оценки / Савчук А. В. // Экономика промышленности. Сборник научных трудов. — Донецк: ИЭП НАН Украины,2001. —С.57—71.
171. Санду И. Активизация инновационной деятельности в АПК / И. Санду // АПК: Экономика, управление. 2005. —№ 11. — С. 73—79.
172. Санто Б. Инновация как средство экономического развития/ Санто Б.; пер. с венг. - М.: Прогресе, 1990. -—296 с.
173. Семиноженко В. Технологические парки Украины: первый опыт формирования инновационной экономики / Семиноженко В. // Экономика Украины. — 2004. — № 1. — С. 16—21.
174. Смоляр Л. Г. Ключові чинники забезпечення інноваційної активності промислових кластерів / Смоляр Л. Г., Пічугіна М. А. // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць. Випуск 55. —Херсон, 2007. — С.185-196.
175. Соколенко С. Производственные системы глобализации. Сети, альянсы, кластеры.Украинский контекст / С. И. Соколенко — К. : Логос, 2002. — 645 с.
176. Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синэргетические эффекты инноваций) / Соловьев В.П. — К.: Фенікс. — 2004. —560 с.
177. Стадник В. В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник / Стадник В.В., Йохна М. А.— К. : Академвидав, 2006. —464 с.
178. Статистичний щорічник за 2006 рік.—К.: Консультант, 2007.—575 с.
179. Стеченко Д. М. Наукові основи кластерізації в сфері туризму / Стеченко Д. М., Андрущенко К. А — К.: Вид-во «КУТЕП»,2004. —220с.
180. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004—2025 роки) “Шляхом Европейської інтеграції” / Авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін. / Нац. ін-т стратег. дослідж., ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 416 с.
181. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями/ Твисс Б. — М.: Экономика, 1989. —380 с.
182. Трегобчук В. Инновационно-инвестиционное развитие национального АПК: проблемы, направления и механизмы / В. Трегобчук //Экономика Украины. —2006. —№ 2. — С.4—12.
183. Трифилова А. А. Оценка инновационной активности предприятия / Трифилова А. А. // Инновации. —2003. —№ 10(67). — С.51—55.
184. Трифилова А. А. Управление инновационным развитием предприятия / А. А. Трифилова — М.: Финансы и статистика, 2003. — 176 с.
185. Тэпман Л. Н. Предпринимательское управление. Зарубежный опыт / под ред. Швандера В. А. М.: Юнити-Дана. —2004. —220с.
186. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: [учебник для вузов] / Фатхутдинов Р. А. —М.:1998. —560 с.
187. Федулова Л. І. Інноваційна економіка: [підручник] / Л.І. Федулова — К.: Либідь, 2006. — 480 с.
188. Федулова Л. Развитие национальной инновационной системы Украины / Федулова Л., Пашута Н. // Экономика Украины. —2005. —№4.— С. 35—47.
189. Хаустов В. Інноваційні процеси в Україні : реалії і перспективи розвитку / Хаустов В., Панфілова Т. // Економіст. —2002. —№3.— С. 54—59.
190. Чабан В. Г. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка / Чабан В. Г. // Фінанси України — 2006. —№ 5. —С.142 -148.
191. Чечетов М. Инновационная составляющая рыночной трансформации / М. Чечетов // Экономика Украины. — 2004. — №11. — С. 4—14.
192. Чухрай Н. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забеспечення: Монографія. /Чухрай Н. — Львів: ВНУ „Львівська політехника”, 2002. —316 с
193. Чухрай Н. Товарна інноваційна політика:управління інноваціями на підприємстві: підручник / Наталія Чухрай, Роман Патора. — К.: Кондор, 2006.— 398 с.
194. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Шумпетер Й. —М.:Прогресс, 1982. — 154 с.
195. Юрков С. / Предпринимательство и нововведения в современных фирмах / Юрков С. // Мировая экономика и международные отношения. —2000. — № 9. —С. 109—110.
196. Яковец Ю. В. Ускорение научно-технического прогресса: теория и экономический механизм / Яковец Ю. В./ —М.: Экономика, 1988. —335 с.
197. Яркіна ( Єжакова ) Н. В. Управління підприємницькими ризиками / Яркіна Н. В. (Єжакова) // Матеріали першої національної міжвузівської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 1999 р. ). — Сімферополь: Таврида , 2000. — С. 197—199.
198. Audretson D., Feidman M. Innovative Clusters and the Industry Life Cycle / Audretson D. Feidman M. //— Disscussion paper.Center for Economic Policy Research.. —1995. —N 52. — P.62—64.
199. Clark, Peter A Innovation in technology and organization/ Peter Clark and Neil Staunton .- London: Routledge, 1990.— XIV.— 242 p, il .
200. Freeman, Christopher The economics of industrial innovation/ Chris Freeman and Luc Soete .- London: Continuum, 2000.—3rd ed.—IX. —470 p, il
201. Grossman G.M., Elhanan H. Innovation and growth in the global economic – The MIT Press. — 1997. —360 p.
202. Hall, Peter Innovation, economics and evolution: theoretical perspectives on changing technology in economic systems/ Peter Hall .— New York: Harvester Wheatsheaf, 1994.—XI.— 418 p, il .
203. Hippel, Eric The sources of innovation/ Eric von Hippel .- New York: Oxford University Press, 1995.— XI.—218 p, il .
204. Innovation and technological change in Eastern Europe: pathways to industrial recovery/ edited by Michael Fritsch, Horst Brezinski .- Cheltenham: Edward Elgar, 2000.—XIII.— 196 p, il .
205. National innovation systems: a comparative analysis/ edited by Richard R. Nelson .- New York: Oxford University Press, 1993.— XI. — 541 p, il .
206. National systems of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning/ edited by Bengt-Ake Lundvall .— London: Pinter, 1995.—XIII. —342 p.
207. Nelson R., Winter S. An Evolutionary Theory of Economic Change. —Harvard University Press. — 1984.
208. Nooteboom Bart Learning and innovation in organizations and economies/ Bart Nooteboom .—Oxford: Oxford University Press, 2000.—XIII.—343 p, il
209. Regional innovation systems: the role of governances in a globalized world/ edited by Hans-Joachim Braczyk, Philip Cooke, Martin Heidenreich .- London: UCL Press, 1998.—XIII. —499 p, il .
210. Samuelson Larry - Evolutionary games and equilibrium selection/ Larry Samuelson.- Cambridge, Mass: MIT Press, 1998 (MIT Press Series on Economic Learning and Social Evolution; 1).— XIII. —309 p, il.
211. Scherer, F. Innovation and growth: Schumpeterian perspectives/ F. M. Scherer .- Cambridge, Mass: MIT Press, 1986.—X.— 297 p, il .
212. Scherer, F. New perspectives on economic growth and technological innovation/ F. M. Scherer — Washington: British-North American Committee: Brookings Institution Press, 1999.— IX.— 167 p, il .
213. Schumpeter J.A. Théorie de l'Evolution Economique, Recherches sur le Profit, le Crédit, l'Intérêt et le Cycle de la Conjoncture.— Librairie Dalloz.—Paris.—1935.
214. Systems of innovation: growth, competitiveness and employment/ edited by Charles Edquist and Maureen McKelvey .— Cheltenham: Edward Elgar, 2000 (Elgar Mini Series; An Elgar Reference Collection).— 2 vol, il .
215. Systems of innovation: technologies, institutions and organizations/ edited by Charles Edquist .- London: Pinter, 1997 (Science, Technology and the International Political Economy Series).—XIV. —432 p, il .
216. Technological competition, employment and innovation policies in OECD countries/ Paul J. J. Welfens...[et al.] .— Berlin: Springer-Verlag, 1998.—VI.—231 p, il .
217. Technology and the market: demand, users and innovation/ edited by Rod Coombs...[et al.] .— Cheltenham: Edward Elgar, 2001.—XII.— 307 p, il .
218. The economics of innovation/ edited by Christopher Freeman .- Aldershot: Edward Elgar, 1990 (The International Library of Critical Writings in Economics; An Elgar Reference Collection, 2).—XX. —504 p, il. .
219. The handbook of industrial innovation/ edited by Mark Dodgson and Roy Rothwell .- Aldershot: Edward Elgar, 1994.—XXVI.— 453 p, il .
220. The Measurement of Scientific and Technological Activites Proposed Standart Practice for Surveys of Research and Experimental development: FRASCATI Manual. —1993.
221. Tidd, Joe Managing innovation: integrating technological, market and organizational change/ by Joe Tidd, John Bessant, Keith Pavitt .- Chichester: John Wiley & Sons, 1998.—XI. —377 p, il .
222. Wakeley, Timothy Innovation, welfare and industrial structure: an evolutionary analysis/ Timothy M. Wakeley .- Aldershot: Ashgate, 1999.— XIII. —173 p, il .
223. Режим доступу до електронного ресурсу: http:// www.kmu .gov. ua.
224. Режим доступу до електронного ресурсу: http://www. liga. net.
225. Режим доступу до електронного ресурсу: http: //www.smida. gov. ua
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 20610.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.