У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
Количество страниц 197
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20624.doc 
Содержание З М І С Т

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ........................................................... 3
ВСТУП ................................................................................................................. 4

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ
ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ .................... 11
1.1. Генезис, еволюція та сучасні тенденції розвитку конкурентних
відносин …………………………………………………………………. 11
1.2. Науково-практичні підходи до стратегічного управління
конкурентоспроможністю продукції підприємства .............................. 29
1.3. Прикладний інструментарій системної реалізації стратегій
конкурентоспроможності продукції........................................................ 47
Висновки до розділу 1 .............................................................................. 61

Розділ 2. АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ..................... 64
2.1. Характеристика конкурентного середовища........................................... 64
2.2. Аналіз результативності менеджменту конкурентоспроможності
продукції..................................................................................................... 72
2.3. Закономірність залежності між ефективністю виробничої системи
і конкурентними стратегіями.................................................................... 82
Висновки до розділу 2 .............................................................................. 97

Розділ 3. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
ЗА ПРИНЦИПАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ЕКОСИСТЕМИ 99
3.1 Гармонізація інтересів зацікавлених сторін як стратегія підвищення конкурентоспроможності продукції ……………………………………. 99
3.2 Адаптивна модель управління конкурентоспроможністю продукції
за стратегією коеволюції............................................................................ 121
Висновки до розділу 3 ................................................................................ 157

ВИСНОВКИ ........................................................................................................ 159
ДОДАТКИ ........................................................................................................... 163
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................ 183

В С Т У П

Актуальність теми. Розвиток світового онлайнового ринку (з миттєвим доступом до інформації про будь-які товари) викликає різке зростання конкуренції між виробниками. Така ситуація стимулює інновації в сфері виробництва продуктів та надання послуг. При цьому вимоги до якості товарів постійно зростають, їх життєвий цикл стає коротшим, номенклатура – розширюється, а обсяги випуску (за окремими позиціями) – зменшуються.
В таких умовах загальні конкурентні стратегії М. Портера (лідирування у зниженні витрат, диференціації, фокусування) та подібні до них стратегії або/і підходи (патієнтна, віолентна й комутантна), що пропонують обрати одну з «ціннісних дисциплін»: безперервно поліпшувати або виробничі процеси, або продукцію, або обслуговування клієнтів, попри видиму простоту мають суттєві обмеження. Незручність використання даних підходів не тільки в жорсткій спеціалізації на якійсь одній стратегії, а й у необхідності їх безпомилкового вибору, що в умовах сучасного динамічного ринку є надто складним завданням. Крім того, сучасні дослідники здебільшого трактують ці стратегії як хижацькі, оскільки вони зорієнтовані на жорстку конкурентну раціональність, яка передбачає загострення конкуренції підприємств за ресурси споживача.
Тому в сучасних умовах потрібні підходи до управління конкурентоспроможністю з нових позицій, з позицій гармонізації економічного середовища, створення конкурентоспроможних продуктів без загострення конкурентного протистояння, як це пропонують автори методу GAP-аналізу. Особливо це важливо для молодих ринкових економік, до яких, як відомо, належить і економіка України. Адже вітчизняним підприємствам бракує як досвіду ринкової діяльності, так і ресурсів на створення конкурентоспроможних продуктів. У підсумку це може призвести до придушення українських продуктів іноземними, а в подальшому українських підприємств і економіки України в цілому, з боку транснаціональних компаній і провідних економік світу.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі економіки підприємств ДВНЗ «Київський національ¬ний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в межах науково-дослідних робіт за темами: «Сучасний розвиток і система управління підприємствами (об’єд¬нан¬нями) у ринкових умовах господарювання» (державна реєстрація № 0100U004558) і «Економіка, організація та результативність діяльності підприємств» (державна реєстрація № 0106U001802). Особисто автором в межах тем розроблено теоретико-методичні та прикладні інструменти управління якістю і конкурентоспроможністю продукції в динамічному зовнішньому середовищі.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення теоретико-методичних засад управління якістю і конкурентоспроможністю про¬дукції підприємств та організаційний інструментарій його вдосконалення.
Для досягнення зазначеної мети поставлено та розв’язано наступні завдання:
1) проведено узагальнення і сформульовано авторські позиції щодо існуючих тео¬ретико-методичних засад управління якістю і конкурентоспроможністю продукції;
2) здійснено комплексну діагностику і оцінювання стану управління якістю продукції та конкурентоспроможністю на підприємствах галузі виробництва безалко¬гольних напоїв;
3) визначено проблемні питання науково-методичного і практичного за¬без¬пе¬чення управління якістю та конкурентоспроможністю продукції в сучасних умовах;
4) виокремлено найбільш критичні складові загальнонаукової методології і практики управління конкурентоспроможністю, які загострюють конкурентне протистояння суб’єктів ринку;
5) розроблено концептуальні засади і методичні підходи щодо управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємств, спрямовані на гармо¬нізацію конкурентного середовища;
6) запропоновано новий прикладний інструментарій стратегічного й тактич¬ного менеджменту, який сприяє природній інтеграції підприємств у економічний простір;
7) розроблено та апробовано у практичній діяльності підприємств прог¬рам¬ний продукт, який допомагає реалізувати отримані знання на рівні формального управління.
Об’єктом дослідження виступають процеси забезпечення конку¬ренто¬спро¬можності підприємств в сучасних умовах господарювання.
Предметом дослідження є наукові підходи, методи та системно-адаптивний прикладний інструментарій управління процесом забезпечення якості та конку¬рен¬то¬спроможності продукції підприємств.
Методи дослідження. Теоретико-метододичне підґрунтя дослідження базува¬лось на сукупності принципів, прийомів, загальнонаукових (абстрактно-аналітич¬них, діалектичних, історичних) і спеціальних методів, зокрема: методів спостереження, порівняння, вимірювання – для дослідження сили взаємодії елементів внутрішнього і зовнішнього середовищ мікроекономічних систем; аналітико-статистичних, індукції, графічного аналізу та синтезу – для аналізу динаміки ринкових часток і дохідності конкурентів; аналогії – для встановлення схожих властивостей у склад¬них природних і економічних системах; стратегічного моделювання, зокрема моде¬лювання реалізації стратегій спільної еволюції підприємств та управління якістю і конкурентоспроможністю – для підвищення ділової досконалості виробничих систем; формалізації та економічного аналізу – для дослідження ефекту масштабу підприємств галузі безалкогольних напоїв, збалансування показни¬ків продуктив¬ності виробничих систем і раціоналізації взаємодій із зацікавленими сторонами (споживачами, власниками, персоналом тощо); експертних оцінок, економіко-мате¬матичного та імітаційного моделювання – для розробки інструментів управління якістю і конкурентоспроможністю продукції.
Інформаційно-довідкову базу дослідження становили Конституція України, закони і законодавчі акти, наукові публікації у монографічній літературі та періо¬дичних виданнях, статистичні дані Державного комітету статистики, обласних управлінь статистики, підприємств галузі безалкогольних напоїв.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:
вперше:
– розкрито сутність основного протиріччя теорії конкуренції, яка передбачає суперництво суб’єктів за можливість найповніше задовольнити власні інтереси. З позицій теорії систем сутність протиріччя полягає в тому, що в цій ситуації мінімізується обмін підприємств із первинно-зовнішнім середовищем, тому навіть досконала конкуренція підприємств за ринки збуту продукції не може забезпечити їм стійкого становища;
– розроблено новий (збалансований, гармонічний) підхід, на базі якого ство¬рена модель забезпечення конкурентоспроможності продукції без посилення кон¬ку¬рентного протистояння. На відміну від більшості науково-методичних інстру¬ментів управління якістю і конкурентоспроможністю, орієнтованих на споживача, ця модель базується на здатності підприємства створювати цінності для альтер¬нативних зацікавлених сторін, залучати їх ресурси і знижувати свою залежність від ресурсів споживача;
удосконалено:
– концептуальні методичні засади реалізації нової парадигми конкуренції – спільної еволюції, або співконкуренції в частині продукування якісно нових «дефі¬цитних» цінностей як фактора зменшення протистояння конкуруючих суб’єктів;
– концепцію зв’язків підприємства із усіма зацікавленими сторонами в час¬тині доведення їх до рівня формального управління. На відміну від класичних підходів, центр концентрації ресурсів зосереджується на управлінні якістю і конкурентоспроможністю цінностей для усіх зацікавлених сторін;
набули подальшого розвитку:
– методологічна узгодженість маркетингового, системного і логічного нау¬ко¬вих підходів до управління конкурентоспроможністю. Маркетинговий підхід як орієнтація на задоволення потреб споживачів поширений на відношення до інших зацікавлених сторін. Це відповідає системному і логічному підходам, які вима¬гають розглядати об’єкт в усіх його зв’язках та відносинах;
– понятійно-категоріальний апарат з досліджуваної проблематики: уточнено поняття зацікавленої сторони як сторони, яка має критичний вплив на результати діяльності підприємства; запропоновано ототожнити поняття економічних катего¬рій «якість» і «конкурентоспроможність» продукції (енергії, речовини та інформації) як таких, що однаково відображають міру її відповідності встановленим вимогам зов¬нішньої системи та здатність до залучення необхідних ресурсів; введено поняття «ціннісної продуктивності» як величини сукупної цінності, створеної виробничою системою на кожну одиницю витрат;
– методи вимірювання ефективності управління якістю і конкуренто¬спромож¬ністю продукції. Запропоновано новий індикатор потенційної конкурентоспро¬можності продукції, який відображає ціннісну продуктивність виробничої системи. На його базі удосконалено модель управління якістю (стандартів ISO 9000) і створено програмний продукт для управління конкурентоспроможністю на базі стратегій конкуренції-кооперації підприємницьких систем.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні наукові положення дослідження доведені до рівня методичного та прикладного інструментарію. Це дає можливість виробничим підприємствам розробляти ефек¬тивні програми розвитку, адекватні вимогам ринкового середовища. Пропозиції щодо обґрунтування стратегічних підходів до управління якістю і конкуренто¬спро¬можністю продукції успішно апробовані автором в практиці діяльності фірми «Панда». Системність взаємодій із зацікавленими сторонами забезпечується через використання моделі, яка концентрує ресурси на виробництві цінностей для зацікавлених сторін і формує конкурентоспроможність продукції підприємства без посилення конкурентного протистояння. Це створює умови для кооперації та спільної еволюції конкурентоспроможних підприємств, що є чинником форму¬вання конкурентоспроможної економіки держави в цілому.
Науково-методичні та прикладні результати дослідження використані в діяль¬ності ТОВ - підприємства «АВІС» (довідка № 164 від 11.02.08), АТ «Оболонь» (довідка № 231 від 11.03.07), Виробничої фірми «ПАНДА» (акт впровадження № 1095/1 від 19.12.07), ВАТ «ВІННІФРУТ» (довідка № 9830 від. 15.06.07), а також в навчаль¬ному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладені курсів «Управління конкурентоспроможністю підприємства» та «Економіка підприємства» (довідка від 12.05.08).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій запропоновано авторський підхід до розв’язання проб¬лемних питань управління якістю і конкурентоспроможністю продукції. Усі наукові положення, розробки, висновки і практичні рекомендації, викладені в дисертації, сформульовані та обґрунтовані автором особисто.

Апробація результатів роботи. Основні наукові висновки, положення та одержані результати дослідження апробовано на VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Контроль і управління в складних системах» (м. Вінниця, 24-27 жовтня 2005 р.); Міжвузівській науковій конференції у Вінницькому соціально-економічному інституті Університету «Україна» «Наука і навчальний процес» (м. Вінниця, 28-29 березня 2007 р.); Регіональній науково-практичній конференції «Управління розвитком підприємництва на регіональному рівні» (м. Вінниця, 11-12 жовтня 2007 р.).

Публікації. Результати дослідження знайшли відображення у 7 наукових працях загальним обсягом 1,91 д. а., які належать особисто автору, зокрема 4 праці опубліковані у наукових фахових виданнях загальним обсягом 1,3 д. а.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів основної частини, висновків, додатків і списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи складає 162 сторінки комп’ю¬терного тексту. У дисертації розміщено 22 рисунка на 19 с., 12 таблиць на 11 с., 8 додатків на 20 с. і список використаних джерел із 160 найменувань на 15 с.
Список литературы В И С Н О В К И
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання щодо забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції в теперішніх умовах загострення конкуренції на тлі непередбачуваної динаміки. Це знайшло втілення у розробці методів, моделей та прикладного інструментарію забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції без посилення конкурентного протистояння між виробниками. Результати проведеного дослідження дають підстави сформулювати такі основні висновки:
1. Відповідно до теорії систем, теорії синергетики і другого закону термодинаміки природні складні процеси завжди спрямовані в сторону досягнення рівноважного стану (механічного, енергетичного, інформаційного або будь-якого іншого). Тому необхідною умовою виживання системи є еквівалентний обмін із зовнішнім середовищем енергією, речовиною, інформацією. За відсутності такого обміну відкрита система перетворюється на закриту і, витративши внутрішні енергетичні ресурси, досягає рівноваги із зовнішнім середовищем, поступово припиняючи існування. Отже, відкритість системи, орієнтація на продукування цінностей і активний обмін із зовнішнім середовищем є основою її конкурентоспроможності.
2. Класична загальнонаукова методологія управління якістю і конкурентоспроможністю продукції, орієнтована на власні інтереси підприємства та типові стратегії залучення ресурсів споживача, суперечить науковому факту первинності зовнішнього середовища і виявляється неефективною тому що, не маючи інструментарію гармонізації та відкритості до інтересів зовнішнього середовища, вкрай загострює конкуренцію за ресурси споживача.
3. Теоретичний аналіз моделей конкурентної поведінки показав, що з позицій теорії систем навіть досконала конкуренція підприємств за ринки збуту продукції не може забезпечити їм стійкого становища. Сутність проблеми полягає в тому, що в цій ситуації підприємство мінімізує обмін із первинно-зовнішнім середовищем, яке досягає рівноваги з підприємством, мінімізуючи у відповідь надання власних ресурсів.
4. Аналіз наукових підходів до управління конкурентоспроможністю дав можливість виявити неузгодженість маркетингового, системного і логічного наукових підходів. Маркетинговий підхід обмежений взаємодіями лише з двома зацікавленими сторонами (споживачі та капітал). Системний і логічний підходи, навпаки, вимагають розглядати об’єкт в усіх його зв’язках та відносинах. Це дозволило запропонувати новий (гармонічний) підхід як засіб вирішення протиріччя через поширення принципів маркетингового підходу до широкого кола зацікавлених сторін і залучення їх ресурсів.
5. Сучасний стан конкурентного середовища, що його називають гіперконкуренцією, вимагає від науковців і практиків пошуку концепції співіснування конкуруючих елементів, зниження гостроти конкуренції. До реалізації цієї концепції більш за все наближені методи організації взаємодії із зацікавленими сторонами, які використовуються у моделі ділової досконалості (TQM), моделі управління якістю (згідно із стандартами ISO 9000) та системі збалансованих показників. Ці моделі пропонують апробований алгоритм взаємодій із окремими елементами вищої системи (споживачами, власниками та, частково, персоналом). Розповсюдження дії цих моделей на інші зацікавлені сторони відкриває доступ до їх ресурсів і можливість поглиблення інтеграції підприємства у зовнішнє середовище.
6. Конструктивний аналіз понятійно-категоріального апарату з проблематики дослідження дозволив запропонувати ототожнення визначень категорій «якість» і «конкурентоспроможність» продукції (енергії, речовини та інформації) як таких, що однаково відображають міру її відповідності встановленим вимогам зовнішнього середовища та здатність до привертання необхідних ресурсів.
7. В сучасних умовах забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції може бути ефективно здійснено через управління ціннісною продуктивністю мікросистеми як мірою сукупної (для усіх зацікавлених сторін) цінності, створеної на одиницю витрат. Модель управління потенційною конкурентоспроможністю, розроблена на основі цієї концепції у вигляді програмного продукту, дає можливість на рівні формального управління досягати потрібної потенційної та поточної конкурентоспроможності.
8. Аналітична оцінка конкурентної діяльності об’єктів дослідження дозволила зробити висновок, що конкурентоспроможність продукції більшості виробників підтримується завдяки масованим витратам на її просування, мінімізації податкових платежів і пошуку дешевих ресурсів. Відносини з обмеженим колом зацікавлених сторін (споживач, персонал, клієнт) не мають системного характеру і не забезпечують потрібного рівня їх задоволеності та сприяння. Решта – держава, суспільство, постачальник – не розглядаються як зацікавлені сторони і не сприяють розвитку підприємства. В результаті спостерігається зниження конкурентоспроможності, в окремих випадках – зупинка підприємства. Таким чином на практиці підтверджується закономірність рівноваги підприємства із зовнішнім середовищем – мінімізація «корисності» підприємства викликає мінімізацію сприяння зовнішнього середовища.
9. Позитивний досвід підприємства, яке впровадило активну системну взаємодію із зацікавленими сторонами, дозволив зробити висновок про можливість досягнення високої якості та тривалої конкурентоспроможності продукції без загострення конкуренції, тобто можливість реалізації принципу «конкуренції-кооперації».
10. Результати аналізу шляхів зниження собівартості продукції виявив специфічну властивість підприємств галузі безалкогольних напоїв при нарощуванні потужності. Починаючи з потужності в 36 тис. л/год., ефект масштабу в ринкових умовах України (за виключенням мегаполісів) набуває від’ємного значення. Тому потужні підприємства, що діють у національному масштабі можуть значно втрачати конкурентоспроможність.
11. Результати розрахунків показника ціннісної продуктивності підприємств свідчать, що комплексне використання розроблених наукових положень та прикладного інструментарію управління якістю і конкурентоспроможністю можуть забезпечити:
– підвищення продуктивності праці в 3-5 разів, фондовіддачі у 2-3 рази, надходжень до держбюджету в 1,5-2 рази від нині існуючих;
– зниження собівартості продукції за рахунок економії транспортних витрат на 10-15%;
– збереження керованості конкурентоспроможністю продукції виробничої системи в умовах швидких змін у зовнішньому середовищі;
– підвищення конкурентоспроможності на тлі зниження гостроти конкурентної боротьби внаслідок надходження альтернативних ресурсів від широкого кола зацікавлених сторін;
– створення на цій базі умов для спільної еволюції виробничих систем і гармонічного розвитку суспільства;
– підвищення конкурентоспроможності товарів, підприємств, галузей та економіки країни в цілому.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 20624.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.