У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Количество страниц 240
ВУЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20625.doc 
Содержание З М І С Т

ВСТУП ………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. Наукові основи фінансового забезпечення фермерських господарств …………………………………………………………………..……10
1.1.Теоретичні основи фермерства як підприємницького і соціально-економічного явища…………………………………………………………..……10
1.2.Формування і використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств…….………………………………………...31
1.3.Проблеми управління формуванням і ефективність використання фінансових ресурсів фермерських господарств...………..…………….…….....42
Висновки до першого розділу……………………………………………….. 57

РОЗДІЛ 2. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів фермерських господарств ………...…………………………………..60
2.1.Аналіз виробництва продукції у фермерських господарствах та динаміка його державної підтримки……………..………………………………..60
2.2.Оцінка фінансового забезпечення та витрат фермерських господарств………………..………………………………………………………..85
2.3.Факторний аналіз результатів діяльності фермерських господарств...123
Висновки до другого розділу…………………………………………… …..136

РОЗДІЛ 3. Шляхи поліпшення фінансового забезпечення фермерських господарств в Україні…………………………………………………………...140
3.1.Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників ….....140
3.2.Активізація фермерського кооперативного руху як фактора зростання прибутку………………………………..…………. .. …………………………… 152
3.3.Інтеграція фермерів до ринку кредитних послуг ......................... …...173
Висновки до третього розділу …………………………………………………….. 187

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………… 191
ДОДАТКИ ….…………………………………………………………………….195
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Актуальність теми. За роки ринкових перетворень в Україні фермерські господарства стали невід’ємною частиною багатоукладного сільськогосподар-ського сектору, а також економіки країни в цілому. Вагомість внеску фермер-ських виробників в економіку будь-якої країни обумовлюється народногоспо-дарськими функціями, які вони виконують.
По-перше, фермерські господарства відіграють значну роль у виробництві сільськогосподарської продукції, продовольчому забезпеченні населення, фор-муванні пропозиції на регіональних і локальних продовольчих ринках.
По-друге, діяльність фермерських господарств сприяє вирішенню соціаль-них проблем села, налагодженню стійкого розвитку сільських територій, забез-печенню зайнятості та підтримці доходів сільського населення.
По-третє, одним з ефектів від діяльності фермерських господарств є збе-реження й поліпшення екологічної ситуації в сільській місцевості, завдяки то-му, що переважаюча частина фермерських господарств веде менш спеціалізо-ване, порівняно з великими сільськогосподарськими підприємствами, аграрне виробництво і вирощує відносно ширший набір сільськогосподарських культур і тварин.
По-четверте, в довгостроковій перспективі соціально-економічна роль фе-рмерських господарств буде зростати у вирішенні таких питань, як наповнення місцевих і регіональних агропродовольчих ринків, виробництво продукції еко-логічного сільського господарства, надання суспільних благ (збереження сіль-ського розселення, сільського способу життя і культури; задоволення рекреа-ційних потреб; забезпечення соціального контролю над територією).
В Україні потенціал фермерських господарств використовується недоста-тньо ефективно, оскільки власники господарств (сільські підприємці) постають перед правовими, економічними, соціальними проблемами в процесі свого фу-нкціонування й розвитку.


Особливо гостро перед вітчизняними фермерськими господарствами сто-ять нині проблеми фінансового характеру, а саме: дефіцит фінансово-кредитних ресурсів через недостатню і неефективну державну підтримку аграрного сек-тору економіки; слабка доступність для дрібних підприємців-фермерів комер-ційного кредиту; недостатній розвиток (не зважаючи на позитивну динаміку) сільської кредитної кооперації; втрата потенційних доходів через відсутність налагодженої й ефективної системи збуту продукції; високі витрати, зумовлені відсутністю налагодженого й ефективного матеріально-технічного та виробни-чого обслуговування фермерських господарств.
Саме тому виникає необхідність пошуку шляхів поліпщення фінансового стану фермерських господарств через розв’язання проблем формування та ви-користання їх фінансових ресурсів.
Теоретичні та практичні аспекти фінансової діяльності виробників аграр-ного сектору займають чільне місце у працях вітчизняних науковців, зокрема таких, як: В.М.Алексійчук, Н.П. Брязгун, О.В. Гривківська, С.О. Гуткевич,
А.І. Даниленко, М.Я. Дем’яненко, В.К. Збарський, В.М.Заєць, В.В. Зіновчук, І.Г. Кириленко, П.А.Лайко, І.О. Лютий, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, Ю.О. Нестерчук, С.С. Осадець, Г.М. Підлісецький, А.М. Поддєрьогін ,
Д.В. Полозенко , П.Т. Саблук , В.М.Федосов , С.І. Юрій та ін.
Позитивно оцінюючи результати досліджень названих авторів, необхідно зазначити, що в науковій літературі здебільшого розглядаються питання розви-тку сільського господарства в цілому, без виділення та диференціації проблем по різних видах аграрних виробників. Зокрема, недостатньо висвітлюються пи-тання щодо тенденцій та проблем розвитку фермерства в Україні, у тому числі щодо фінансової діяльності фермерів у частині застосування різноманітних форм і методів залучення фінансових ресурсів на розвиток виробництва та в ча-стині мінімізації витрат фермерів на виробництво та постачання виробленої продукції на ринок. Це обумовило актуальність і вибір теми дисертаційного дослідження.


Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-ційне дослідження виконане у відповідності з планом науково-дослідної теми кафедри економіки Європейського університету «Економічні проблеми теорії і практики менеджменту сталого розвитку економічних систем» (номер держав-ної реєстрації № 0101U007350), «Наукові основи економічної адаптації підпри-ємства в умовах трансформації економіки» (номер державної реєстрації № 0101U007351) .
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є на-укове обґрунтування особливостей фінансування діяльності фермерських гос-подарств і розробка пропозицій щодо шляхів зміцнення їх фінансового стану.
Відповідно до зазначеної мети у роботі поставлені такі завдання:
- розглянути фермерство у контексті підприємницького соціально-економічного явища;
- узагальнити економічну сутність та особливості формування фінансо-вих ресурсів фермерських господарств;
- дослідити механізми фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств у світовій практиці з метою адаптації зарубіжного досвіду в Украї-ні;
- охарактеризувати форми і методи залучення коштів фермерськими гос-подарствами в Україні та встановити тенденції і проблеми фінансово-кредитного забезпечення вітчизняного фермерського виробництва;
- проаналізувати фінансові витрати фермерських господарств, як ваго-мий чинник, що впливає на поліпщення фінансового становища фермерських господарств;
- дослідити вплив факторів на формування доходів фермерських госпо-дарств;
- розробити пропозиції щодо напрямів розвитку кооперативного руху у фермерському середовищі як чинника підвищення дохідності фермерських гос-подарств;
- визначити напрями залучення кредитних ресурсів фермерами шляхом їх інтеграції до кредитного ринку.
Об’єктом дослідження є фінансова діяльність фермерських господарств в Україні.
Предметом дослідження є теоретичні та науково-методичні підходи до формування та використання фінансових ресурсів фермерськими господарст-вами.
Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертацій-ного дослідження були роботи науковців у галузі розвитку фінансових відносин в АПК і фінансування підприємницьких структур. При розв’язанні наукової проблеми дотримано принципів системного підходу та цілісності, що є методо-логічною основою дослідження. Це дозволило виокремити та проаналізувати не тільки елементи об’єкта дослідження, а й зв’язки між ними. Метод діалектич-ного узагальнення застосовано для теоретичного відображення основ фінансо-вого забезпечення розвитку фермерських господарств та уточнення суті ключо-вих понять. Методи порівняльного аналізу й індуктивно-логічний застосовано для дослідження форм і методів залучення та використання фінансових ресур-сів фермерськими господарствами. За допомогою методів аналізу і синтезу, ви-бору й оцінок обґрунтовані авторські пропозиції щодо шляхів інтеграції ферме-рів у ринок кредитних послуг, а також щодо напрямів і механізмів розвитку збутової кооперації серед фермерських господарств.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, офіційні матеріали та документи Держкомстату та Мінагрополітики України, агропромислових і фермерських підприємств, асоціацій та об’єднань, монографії й періодичні публікації вітчизняних і зарубіжних авторів.
Наукова новизна одержаних результатів До найважливіших результатів дисертаційного дослідження, що характеризують новизну, належать такі:
вперше:
- сформульовано рекомендації щодо активізації кредитних послуг фермерським господарствам через запровадження системи діяльності кредитних спілок під патронатом комерційних банків, з використанням таких форм їх взаємодії, як участь банку у створенні дочірньої компанії – кредитної спілки та співробітництво банку з існуючою кредитною спілкою на основі кредитної співпраці.
удосконалено:
–поняття фермерства як соціально-економічного підприємницького явища, що являє собою процес вибору та застосування ефективних варіантів поєднання факторів виробництва (природних ресурсів, праці та капіталу, пере-важно власного) при високому рівні ризику з метою отримання прибутку як умови подальшого прояву підприємницької ініціативи фермерів шляхом реалі-зації їх інтелектуальних здібностей і новаторських ідей у процесі будь-якого виду діяльності інноваційного спрямування та використання переваг управлін-ня господарськими процесами і персоналом;
– уточнено сутність поняття фінансових ресурсів фермерських госпо-дарств (у частині їх структури), під якими слід розуміти кошти, що знаходяться в розпорядженні фермера, можуть бути спрямовані на розширене відтворення та включають: власні кошти, кошти, залучені з кредитних ринків, а також кош-ти, що продукуються на кредитних ринках через використання фермерськими господарствами інструменту взаємного кредитування (кредитна кооперація);
дістали подальшого розвитку:
- обґрунтування особливостей фінансового забезпечення фермерських госпо-дарств, а саме протиріччя у залученні кредитних ресурсів: з одного боку, пере-важання не грошових форм основних і оборотних засобів, сезонність і тривала окупність аграрного виробництва, диспаритет цін, нееластичність попиту за ці-ною та попиту по доходах спричиняють високу залежність фермерів від зовні-шнього фінансування. З іншого боку, ті ж самі фактори обмежують можливості фермерів щодо отримання фінансових ресурсів із зовнішніх джерел;
- встановлено особливості кредитування фермерів в Україні, зокрема, низькі обсяги та висока вартість короткострокових кредитів наданих фермерам банка-ми, відсутність надання довгострокових кредитів фермерам з боку фінансово-кредитних установ, нерозвиненість небанківського кредитування та кредитної кооперації по відношенню до фермерських виробників;
- напрям розвитку збутової кооперації, інтеграційні зв’язки між учасниками якої виглядають наступним чином: фермерські господарства укладають догово-ри комісії з особистими підсобними господарствами населення на реалізацію продукції, а діяльність між собою здійснюють на основі договорів про спільну діяльність, після чого або формується інтегроване об’єднання фермерів та осо-бистих підсобних господарств населення, або обслуговуючий збутовий коопе-ратив;
- визначення пріоритетних напрямів об’єднання фермерів з метою зменшення витрат, у тому числі на формування належної матеріально-технічної бази, збі-льшення доходів і поліпшення фінансування діяльності та подальшого розвитку за рахунок внутрішніх і зовнішніх інвестиційних джерел ( формування обслу-говуючих кооперативів з метою поліпшення матеріально-технічного забезпе-чення технології виробництва у фермерських господарствах, збутових коопера-тивів, кооперативів по переробці сільськогосподарської продукції та кредитних кооперативів).
Практичне значення одержаних результатів. Ряд теоретичних положень, науково-практичних рекомендацій та інших результатів дисертаційного дослі-дження використані у діяльності таких державних і недержавних установах: Черкаська обласна державна адміністрація, Головне управління агропромисло-вого розвитку (довідка № 11-27/32 від 12.02.2008 р); Селянське фермерське господарство «МАЯК» с.Котловина, Ренійського району, Одеської області (до-відка № 157 від 4.02.2008 р); Селянське фермерське господарство «Чивтьчи» с.Котловина, Ренійського району, Одеської області (довідка № 5 від 11.02.2008 р); Селянське фермерське господарство «Дельта» с.Котловина, Ренійського ра-йону, Одеської області (довідка № 21 від 12.02.2008 р); Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство «Росток» м.Жашків, Черкаської області (довід-ка № 138 від 19.08.2008р); ЗАТ «Міраж» м.Жашків, Черкаської області (довідка № 289 від 26.08.2008р.).
Також результати дослідження використовуються у навчальному процесі Уманської філії ПВНЗ «Європейський університет» при викладанні дисциплін “ Фінансування малого бізнесу. ” та “ Інвестування ” (довідка № 34 від 11.02.2008 р).
Особистий внесок здобувача. Наукові результати, висновки і пропозиції, наведені у дисертації та в публікаціях з питань формування та використання фінансових ресурсів фермерських господарств одержані автором самостійно.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, її те-оретичні та практичні висновки і рекомендації доповідались і обговорювались на 8 конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Регіона-льні аспекти організації й управління фінансовими ресурсами» (Івано-Франківськ, 10-11 листопада 2005р.); Всеукраїнській науково-практичній кон-ференції «Фінансове та інституційне забезпечення підприємництва в Україні» (Київ, 24-25 березня 2005р.); Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та студентів «Проблеми розвитку фінансової системи України» (Сімферополь, 22-26 березня 2005р.); науково-практичній конференції «Страте-гія економічного розвитку України: тенденції, пріоритети, перспективи» (Хар-ків, 12-13 грудня 2006р.); Першій Міжнародній науково-практичній конферен-ції «Фінансування та кредитування аграрного сектора: проблеми та перспекти-ви» (Мелітополь, 4-6 вересня 2006р.); ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість» (Київ, 25-27 квітня 2006р.); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика економіки і підприємництва» (Алушта, 10-12 травня 2007р.); ІХ науково-теоретичній конференції «Актуальні проблеми економічного та со-ціального розвитку України в сучасних умовах» (Київ, 19-20 квітня 2007р.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 17 наукових роботах: 9 статей у фахових виданнях (у т.ч. 7 - одноосібні) і 8 тез до-повідей на науково-практичних конференціях,. Загальний обсяг публікацій, що належать автору, складає 4,05 друкованих аркушів.
Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох роз-ділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Дисертаційне дослі-дження за обсягом має 236 сторінок, містить 30 таблиць, 20 рисунків та 2 дода-тки. Список використаної літератури містить 200 позицій.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено наукове обґрунтування особливостей фінансу-вання діяльності фермерських господарств, а також розроблено пропозиції щодо шляхів зміцнення їх фінансового стану в Україні. В результаті сфор-мульовано наступні висновки і пропозиції.
1. Розвиток ринкової економіки в Україні обумовив становлення но-вих форм господарювання в аграрній сфері. Суб’єктами сільськогосподарсь-кого виробництва вже є не тільки великі сільськогосподарські підприємства та особисті підсобні господарства, а й фермери. Саме вони нині визначають характер рушійних змін у сфері вітчизняного агропромислового комплексу. Зі становленням фермерського господарювання пов’язується вирішення ва-жливих питань інституційного характеру: підвищення рівня ділової актив-ності та зайнятості населення, зміцнення економічного потенціалу регіонів та економічних суб’єктів, досягнення стандартів продовольчого забезпечен-ня населення.
2. Успішне функціонування і розвиток фермерського виробництва безпосередньо залежить від фінансового стану підприємців-власників. Серед питань розвитку фермерства в Україні важливим є забезпеченість фермерів фінансовими ресурсами.
Аграрний сектор економіки має ряд особливостей, що зумовлюють економічні умови його функціонування та ставлять сільськогосподарських виробників у невигідні умови порівняно з виробниками інших сфер підпри-ємництва. Ці особливості пов'язані зі специфікою організаційно-правової форми підприємств і їх розміром, впливом на сільськогосподарське вироб-ництво природного чинника, зі специфікою сільськогосподарського (і в пе-ршу чергу продовольчого) ринку, якому властива низька еластичність попи-ту за ціною і доходами.
Наявність вказаних специфічних особливостей спричиняє залежність фермера від зовнішніх кредитних ресурсів; обмежує можливості отримання коштів із зовнішніх джерел; спонукає фермерські господарства до пошуку нових механізмів залучення зовнішніх фінансових ресурсів.
3. У роботі доведено, що особливим інструментом, який використову-ється фермерськими господарствами для залучення коштів, є взаємне креди-тування (кредитна кооперація). З огляду на використання такого фінансово-го інструмента у фермерському середовищі автором уточнено поняття «фі-нансові ресурси фермерських господарств» і визначено, що під фінансовими ресурсами фермерських господарств слід розуміти не тільки власні й залу-чені з кредитних ринків кошти, але і кошти, що продукуються самим фер-мерськими господарствами на кредитних ринках через застосування взаєм-ного кредитування (кредитна кооперація).
4. На підставі вивчення світового досвіду щодо механізмів фінансово-го забезпечення розвитку фермерських господарств у роботі визначено, що прийнятними для України інструментами досягнення цієї мети можуть бути заходи щодо розвитку кооперації у фермерському середовищі, розбудови інфраструктури ведення фермерського бізнесу (збутової, інформаційної, ін-новаційної, зовнішньоекономічної) та пошук шляхів інтеграції фермерів до фінансових ринків і більш активне використання фінансових послуг на шля-ху забезпечення власної фінансової стабільності. При цьому запровадження цих заходів повинно здійснюватись узгоджено на макро- і мікрорівнях (дер-жавна політика та активність самих фермерів).
5. Проведений аналіз становлення фермерського господарювання в Україні засвідчив, що протягом останніх років спостерігається зростання об-сягів валової продукції, виробленої фермерами, а також збільшується частка фермерських господарств у виробництві валової продукції сільського госпо-дарства.
Разом з тим потенціал фермерів щодо виробництва аграрної продукції задіяний не повною мірою. Це пов’язано, насамперед, з фінансовою обме-женістю фермерських господарств.
Обмеженість державної фінансової підтримки фермерських госпо-дарств в Україні зумовлена:
– зміною організаційно-правових форм господарювання суб’єктів аграрного сектору та недостатньою розвиненістю фермерського виробницт-ва;
– руйнуванням існуючої ресурсної бази аграрних виробників у зв’язку з переходом до ринкових засад господарювання;
– невідпрацьованістю, неузгодженістю, суперечливістю, розрізненістю і фрагментарністю заходів державного регулювання аграрного сектору;
– наявністю численних порушень в існуючій системі державної фінан-сової підтримки фермерських господарств, у тому числі і через суб’єктивний фактор.
Обмеженість можливостей фермерів щодо використання фінансових інструментів пояснюється:
– наявністю специфічних ризиків у діяльності фермерських госпо-дарств, що, відповідно, стримує попит на послуги кредитування;
– невисокою пропозицією кредитних послуг фермерським господарст-вам з боку фінансово-кредитних установ;
– низьким рівнем використання існуючих кредитних інструментів при взаємодії фермерських господарств і фінансово-кредитних установ.
Автором обґрунтовано, що для подолання обмежуючих кредитне фі-нансування фермерів чинників і збільшення пропозиції кредитних послуг фермерським господарствам потрібні не тільки заходи державної підтримки та активність фермерів, а й відповідні кроки з боку фінансово-кредитних установ, що працюють на українському ринку.
У роботі запропоновано запровадити систему діяльності кредитних спілок при комерційних банках. Як форми їх взаємодії можна розглядати: створення банком дочірньої компанії – кредитної спілки та співробітництво банку з існуючою кредитною спілкою на основі кредитної співпраці.
6. У дисертації визначено, що фермерські господарства – є, з одного боку, суб’єктами аграрного виробництва з усіма його ризиками і залежністю від погодних, кліматичних, географічних умов, а з іншого – є, як правило, дрібними підприємцями. Це значно обмежує можливості кожного окремо взятого фермера щодо фінансування власного виробництва, переробки і збуту сільськогосподарської продукції, сервісного обслуговування, а також створює додаткові проблеми при пошуку партнерів на кредитних ринках че-рез низькі можливості надання гарантій повернення кредитних ресурсів од-ним фермерським господарством.
Тобто, характерною проблемою розвитку фермерської діяльності є ви-сокий рівень витрат сільськогосподарських товаровиробників (зокрема, на придбання матеріальних і сировинних ресурсів, кредитне банківське обслу-говування тощо). Таке високе фінансове навантаження знижує ефективність діяльності фермерського господарства і створює високі ризики стабільному господарюванню.
Обґрунтовано, що одним із шляхів зниження фінансових витрат фер-мерів у процесі діяльності може бути активізація кооперативного руху і створення різноманітних форм кооперативів (збутових, обслуговуючих) або користування послугами кооперативів (збутових, обслуговуючих, кредит-них).
У роботі сформульовані пропозиції щодо розвитку збутової кооперації у фермерському виробництві через запровадження нового напряму коопера-ції – взаємодії дрібних аграрних підприємців (фермерів та особистих підсо-бних господарств) і механізму кооперації, коли кооперування відбувається не через створення кооперативу, а на договірних засадах (з укладенням до-говору про спільну діяльність та договору комісії).
7. Практичне впровадження авторських пропозицій щодо шляхів зміц-нення фінансового стану фермерів в Україні сприятиме підвищенню конку-рентоздатності фермерів стосовно внутрішньої ринкової кон’юнктури та взаємодії із зовнішнім середовищем.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 20625.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.