У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Количество страниц 210
ВУЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20627.doc 
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………..
РОЗДІЛ І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ …………….….
1.1. Науково-теоретичні аспекти процесу енергозбереження
в діяльності підприємств…………………………………………………………………...
1.2. Сутність та складові економічного механізму енергозбереження… 28
1.3. Методичні підходи до обґрунтування вибору джерела електропостачання сільськогосподарського споживача…………
Висновки по І розділу……………………………………………………..

РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ………………
2.1. Стан розвитку та тенденції використання відновлюваних джерел енергії у світі та в Україні…………………………………………… 59
2.2. Оцінка енергозабезпеченості сільськогосподарського виробництва та ресурсного потенціалу відновлюваних джерел енергії в Херсонській області…………………………………………………...
2.3. Економіко-організаційні напрямки підвищення ефективності
інвестицій в енергозбереження……………………………………….
Висновки по ІІ розділу…………………………………………………….....

РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ…………………...
3.1. Оцінка доцільності використання комбінованої автономної енергосистеми на основі відновлюваних джерел енергії…………...
3.2. Імітаційна модель оцінки ефективності інвестицій і розрахунок основних техніко-економічних показників………………………….
3.3. Методика розрахунку основних показників ефективності енергозберігаючого проекту з введенням екологічної складової….
Висновки по ІІІ розділу……………………………………………………... 186

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….
ВСТУП

Актуальність теми. Розширення сільськогосподарського виробництва, підвищення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції неможливо без збільшення споживання електричної енергії. Застосування електроенергії у сільськогосподарському виробництві дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси, забезпечує їх автоматизацію та високу точність регулювання, що веде до значного росту продуктивності праці, скороченню витрат матеріальних ресурсів та підвищення якості продукції. Однак використання енергетичних ресурсів у сільському господарстві повинно бути економним і раціональним, тобто повинні виконуватися основні положення політики енергозбереження в АПК.
У рамках реалізації енергозбереження сільськогосподарськими підприємствами однією з ключових проблем є удосконалення економічного механізму і фінансування енергозбереження. Формування економічного механізму енергозбереження аграрними підприємствами передбачає застосування нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
Проблеми використання ВДЕ знаходять відображення в більшості регіональних програм енергозбереження. Розробляються проекти законів України, що визначають політику в галузі екологічно чистої електроенергії.
Питання ефективного використання енергетичних ресурсів сільськогосподарськими споживачами, а також проблеми впровадження ВДЕ у сферу енергобізнесу вивчались багатьма вітчизняними і закордонними вченими-економістами. Це: Антоненко Л.А., Арєфьєва О.В., Бельтюков Є.А., Борисов Р.І., Благодатний В.І., Гавріш В.І., Гладій М.В., Горда А.С., Гришко В.В., Гуткевич С.О., Діяк І.В., Кудря С.О., Мартиросов С.Н., Медведовський О.К., Мороз О.В., Мухіна І.А., Надворняк Я.М., Перебийніс В.І., Рабштина В.М., Саблук П.Т., Суходоля О.М., Стребков Д.С., Шидловський А.К. та ін.
Проте, окремі питання вимагають детальнішого опрацювання. Одним з напрямків підвищення ефективності застосування обладнання на основі ВДЕ є поєднання різних видів відновлюваних джерел як між собою, так і з традиційними джерелами енергії. З позицій економічної та екологічної ефективності енергосистеми недостатньо розглянуто питання оптимального співвідношення потужності енергоустановок, що входять до складу комбінованої автономної енергосистеми (КАЕС) з точки зору енергетичної доцільності та ефективності експлуатації. Недостатньо опрацьовані питання впливу інвестиційної діяльності у сфері енергопостачання на екологію регіону, країни. Неврахування екологічної складової в інвестиційних енергопроектах знижує їх суспільну ефективність.
Актуальність проблеми, її практичне значення і недостатня методична розробленість обумовили вибір теми дисертації, її структури та завдання дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною плану науково-дослідних робіт Європейського університету «Наукові основи економічної адаптації підприємства в умовах трансформації економіки» (номер державної реєстрації 0101U007350) та «Управління довгостроковим розвитком сільськогосподарських підприємств та АПК» (номер державної реєстрації 0107U002008).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у розвитку теоретичних концепцій і методичних рекомендацій щодо удосконалення економічного механізму енергозбереження на аграрних підприємствах, а також у науковому обґрунтуванні практичних розробок впровадження відновлюваних джерел енергії, що забезпечують підвищення ефективності їх використання.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
- визначити сутність економічного механізму енергозбереження, економічної ефективності інвестицій та проаналізувати методичні підходи до обґрунтування вибору джерела електропостачання сільськогосподарського підприємства;
- систематизувати методичні підходи до обґрунтування вибору джерела електропостачання сільськогосподарського споживача;
- проаналізувати стан розвитку і тенденції використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в світі, в Україні і в Херсонській області;
- розробити методичні підходи оцінки економічної ефективності інвестицій для комбінованої автономної енергосистеми електропостачання сільськогосподарських підприємств;
- рекомендувати імітаційну модель оцінки ефективності інвестицій і розрахунку основних техніко-економічних показників;
- запропонувати методику розрахунку основних показників ефективності проекту з введенням екологічної складової як чиннику здешевлення електричної енергії від ВДЕ.
Об’єктом дослідження є процес енергозбереження з застосуванням енергетичних систем на основі відновлюваних джерел енергії для електропостачання сільськогосподарських споживачів.
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти активізації стимулювання розробок і впровадження енергозберігаючих систем на основі відновлюваних джерел енергії на сільськогосподарських підприємствах в сучасних умовах.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою досліджень слугують діалектичні закони пізнання економічних процесів, теоретичні положення сучасної економічної теорії, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних вчених з питань формування і використання економічного механізму енергозбереження, законодавчі та нормативно-правові акти.
У процесі досліджень використовувались наступні методи: абстрактно-логічний (при узагальненні теоретико-методологічних підходів стосовно визначення поняття економічної ефективності інвестицій, її кількісних і якісних характеристик та при формуванні висновків), статистико-економічний (при аналізі стану розвитку і тенденцій використання відновлюваних джерел енергії і його ресурсного потенціалу для різних підприємств), економіко-математичний (при розробці імітаційної моделі оцінки ефективності інвестицій та алгоритму розрахунку основних показників ефективності проекту з введенням екологічної складової), графічний метод.
Інформаційною базою досліджень виступили законодавчі акти України, Укази Президента України, постанови і програми Кабінету Міністрів України, інші нормативні документи міністерств і відомств України з питань інвестиційної діяльності та енергозбереження підприємств в сучасних умовах. В роботі використано статистичні та аналітичні матеріали Державного комітету статистики України, окремих енергетичних підприємств. Інформаційним забезпеченням дисертаційного дослідження стали монографічні роботи та наукові статті вітчизняних і зарубіжних авторів з досліджуваної проблеми.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
вперше:
- розроблено імітаційну модель оцінки ефективності інвестицій і розрахунку основних техніко-економічних показників, що враховує чинне податкове законодавство, встановлені тарифи на електроенергію, динаміку інфляції, відображає найвірогідніший стан середовища і дає більш достовірну оцінку ефективності інвестицій в будівництво комбінованої автономної енергосистеми (КАЕС);
удосконалено:
- підхід до визначення допустимих меж співвідношення потужностей вітроелектричної (ВЕУ) та фотоелектричної (ФЕУ) установок у складі комбінованої автономної енергосистеми (КАЕС) для альтернативних проектів з урахуванням технічних та економічних чинників, що впливають на вибір системи електропостачання автономних сільськогосподарських споживачів, який запропоновано у розробленої автором моделі;
- методику оцінки інвестиційних проектів із урахуванням екологічної складової як чинника, що впливає на зменшення тарифу електроенергії, отриманої від енергосистем на основі ВДЕ, і визначення впливу цього показника на прогнозовані грошові потоки підприємства;
- оцінку еколого-економічної ефективності інвестиційного проекту з урахуванням скорочення викидів «парникових» газів в регіоні при реалізації і-го проекту з використанням відновлюваних джерел енергії, для чого запропоновано показник економічного еквіваленту природоохоронної дії (εпр), що застосовується для розрахунку коефіцієнта ефективності капітальних вкладень;
набули подальший розвиток:
- методика розрахунку розміру щорічних грошових надходжень від реалізації інвестицій у відновлювані джерела енергії, де пропонується його визначення через економію, що отримана від виробництва електроенергії власною комбінованою автономною енергосистемою у порівнянні з тарифом на електроенергію, отриману від традиційного енергоджерела пропорційно обсягу споживання електричної енергії сільськогосподарським підприємством.
Практичне значення одержаних результатів. Основні наукові положення дисертації, що знайшли відображення у методичних узагальненнях і практичних рекомендаціях, дозволяють мати удосконалений економічний механізм енергозбереження в становленні та широкому розвитку сільськогосподарських підприємств, що виробляють електроенергію з власних джерел.
Запропонована імітаційна модель оцінки ефективності інвестиційних проектів з використанням нетрадиційних відновлюваних джерел енергії, рекомендована методика розрахунку основних показників проекту з введенням екологічної складової можуть бути застосовані на будь-якому рівні господарювання (від зони, регіону до малого підприємства). Методичні рекомендації щодо застосування економічної моделі оцінки різних систем енергопостачання сільськогосподарських споживачів з використанням традиційних та відновлюваних джерел енергії, оптимальні межі співвідношення різних енергоджерел у складі комбінованої автономної енергосистеми схвалені та прийняті до впровадження Відділом з питань паливно-енергетичного комплексу Херсонської обласної державної адміністрації (довідка № 41 від 11.03.2008р.).
Наукові розробки по темі дисертації використовуються також в навчальному процесі при викладанні дисциплін «Економіка підприємства» та «Економіка природокористування» в Херсонській філії Європейського університету (довідка № 54 від 11.03.2008р).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, розробки, висновки та практичні рекомендації, викладені в дисертаційній роботі, одержані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача.
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження і положення дисертаційної роботи доповідалися і були схвалені на таких наукових конференціях: Міжнародна науково-практична конференція “Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції” (Київ, НАУ, 2003р.); Всеросійська науково-технічна конференція «Енергосистема: управління, якість, конкуренція» (Росія, Єкатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференції, присвячена 45 річниці Полтавського університету споживчої кооперації України «Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти» (Полтава: ПУСКУ, 2006р.); IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість» (Київ, Європейський ун-т, 2006р.); Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки» (Кременчук: КІ ДУЕП, 2007р.).
Список литературы ВИСНОВКИ

Узагальнюючи результати дисертаційного дослідження з теоретичних, методичних і практичних питань щодо формування економічного механізму енергозбереження в сільськогосподарських підприємствах, зроблені наступні висновки:
1. Енергозбереження – це процес, під час якого зменшується потреба в паливно-енергетичних ресурсах на одиницю кінцевого корисного продукту, і має велике значення для всіх напрямків сільськогосподарського виробництва. У той же час енергозбереження правомірно віднести до інтенсифікації процесів виробництва та споживання енергії. Більш точним поняттям, що описує також і якісні процеси в енергетиці, є енергоефективність.
2. Стратегія енергозбереження в сільському господарстві припускає зменшення споживання енергії та енергоносіїв на тонну виробленого продукту та використання альтернативних ВДЕ. Економічний механізм енергозбереження складається з сукупності заходів, що забезпечують максимально ефективне використання енергетичного потенціалу при мінімальних питомих витратах енергії на виробництво одиниці продукції. Його формування в АПК передбачає комплексний підхід від державного регулювання аграрного енергоспоживання до удосконалення організаційних та економічних механізмів господарювання. Джерелами коштів для функціонування економічних механізмів стимулювання вітчизняних програм, проектів та заходів з підвищення енергоефективності можуть бути кошти державного та місцевих бюджетів, отримані від встановлення податків, штрафів та підвищеної плати за енергоресурси; власні кошти підприємств; кредитні кошти та залучені інвестиції.
3. Основним показником економічної оцінки використання результатів нового енергетичного обладнання виступає річний економічний ефект, що отримується у господарствах у вигляді чистого дисконтованого доходу від приросту сільськогосподарської продукції, покращення її якості або зменшення збитку. При інвестуванні у електроспоживання фінансовий результат слід розраховувати як економію, що виникла у результаті різниці між вартістю електроенергії при традиційному електропостачанні та вартістю електроенергії, що отримується від альтернативного джерела електропостачання помножену на кількість споживаної електроенергії.
Окрім економічного та енергетичного ефектів у господарстві виділяють екологічний (соціальний) ефект енергозбереження, який полягає в покращенні стану навколишнього середовища в наслідок зменшення витрат енергоносіїв у розрахунку на одиницю продукції.
4. Стан використання енергетичних матеріалів за видами економічної діяльності у Херсонській області за період 2004-2007 р.р. показав, що аграрні підприємства є другим крупним споживачем енергії після промисловості.
Аналіз статистичних даних рівня енергетичної забезпеченості сільськогосподарських підприємств Чаплинського району Херсонської області показує, що збільшився обсяг споживання енергетичних ресурсів, у тому числі виросла частка електричної енергії в структурі витрат сільських господарств на основне виробництво, зокрема, в тваринництві. Ця тенденція свідчить, що з метою економії сільгосппідприємства стали переходити на більш економічні електротехнології.
5. Формування економічного механізму енергозбереження передбачає застосування ВДЕ. Для зниження енергоємності продукції, що виробляється, сільському господарству області необхідно більш ефективно використовувати традиційні види енергії, а також поступово нарощувати потенціал ВДЕ. Ефективність виробництва електроенергії підвищується при комбінованих системах електропостачання - при сполученні мережного електропостачання з іншими енергоносіями (сонячної, геотермальної, вітрової і т.п.), але їхнє використання повинне бути економічно виправданим. Найбільш перспективним є застосування КАЕС і малих ВЕУ потужністю від 10 до 100 кВт, які змогли б використовуватися для електропостачання сільськогосподарських виробників різних форм господарювання
6. Інвестування у сільське господарство області дасть можливість реалізувати проекти з впровадження енергозберігаючих технологій. Новими джерелами інвестицій повинні стати сфери створення економічного ефекту від діяльності в альтернативній енергетиці: бюджетні відрахування; відрахування з частини тарифних ставок (витрат); продаж акцій; будь-які інвестори, привернуті в результаті тендерів, виставок, конкурсів і т.п.; продаж патентних ліцензій на нові технології і пристрої; продаж готових установок альтернативної енергетики і устаткування, що комплектує до них; відрахування з екологічних фондів; прибуток від виробництва і реалізації енергії; біржові опціони і ф'ючерси на продаж енергії.
7. Розроблена та запропонована модель розрахунку вибору варіанту електропостачання найбільш ефективного в умовах даної місцевості. Модель дозволяє визначити оптимальне співвідношення енергетичних компонентів у складі КАЕС. Розроблений загальний алгоритм дозволяє потенційним сільськогосподарським споживачам визначати доцільність використання різних способів електрифікації та їх основні техніко-економічні і соціально-екологічні характеристики для автономного об’єкта при наявності мінімального набору вихідних даних.
8. Розрахунок показників ефективності інвестиційних проектів для КАЕС сільськогосподарського підприємства «Мрія» потужністю від 10 до 100 кВт реалізовано у вигляді імітаційної моделі у пакеті Excel, у якої відображається динаміка макроекономічних показників, елементів витрат, фінансових показників, з урахуванням податкових виплат, та показників ефективності об’єкту по роках експлуатації. При цьому можливе моделювання ситуацій з урахування темпу інфляції, зміни ставки дисконтування та різних схем фінансування проектів.
9. Запропоновано методику розрахунку основних показників ефективності інвестиційного проекту КАЕС з введенням екологічної складової, як одного з чинників, що дозволить без надання додаткових пільг та субсидій стимулювати впровадження енергетичних систем з ВДЕ для виробництва електроенергії сільськогосподарськими підприємствами. Оцінка еколого-економічної ефективності інвестиційного проекту проводилась при порівнянні КАЕС та ТЕС, що виробляє електроенергію для СТОВ «Мрія». При введенні величини економічних втрат, що їх уникли у результаті впровадження електростанцій на основі ВДЕ, зменшилася тарифна ставка та збільшилися показники NPV та IRR.
10. Для оцінки еколого-економічної ефективності інвестиційного проекту з урахуванням скорочення викидів «парникових» газів з використанням джерела на основі ВДЕ у формулу розрахунку коефіцієнта ефективності капітальних вкладень запропоновано ввести показник економічного еквіваленту природоохоронної дії, який визначається з урахуванням мінімальної питомої вартості одиниці скорочених викидів СО2, і відображає вартість цих викидів по конкретному інвестиційному проекту.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України «Про енергозбереження». Введений в дію Постановою Верховної Ради України від 1 липня 1994 р., №75/94-ВР. Із змінами, внесеними згідно із Законом №783-14 від 30 червня 1999р.
2. Закон України Про інвестиційну діяльність N 1560-XII від 18 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. - № 47. - С.646.
3. Закон України "Про інноваційну діяльність" // Урядовий кур'єр — № 143. — 7 серпня 2002 p. – С.2-4.
4. Закон України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№ 34. - С. 695-696.
5. Державний стандарт України „Методи визначення економічної ефективності заходів з енергозбереження”, ДСТУ 2155-93. Офіційне видання. – К.: Держстандарт України, 1993.
6. Агропромисловий комплекс Херсонської області у 2005-2007 р.р. Статистичний збірник. – Херсон: Головне управління статистики у Херсонській області, 2008. (67)
7. Антоненко Л.А., Коляда С.П. Снижение энергоемкости продукции в растениеводстве // Экономика АПК. – 1996. – №12. – с.49-52.
8. Ареф’єва О.В. Економіка підприємства. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004р. – 237с.
9. Аптекар С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів // Економіка України. – 2007. - №1. – С.42-49.
10. Арышев О.А., Борщ В.Л., Харченко Н.Н. Ветроэнергетическим установкам малой мощности – широкое применение // ЕСТА, 2006. - №2(26). - С.53.
11. Афонченкова Т.М. Вибір альтернативної системи електропостачання для автономного споживача // Економіст, 2005.- №1. - С.50-52.
12. Афонченкова Т.М., Масенко Б.П. Ринкові ініціативи і державна підтримка розвитку відновлюваної енергетики. Труды Одесского политехнического университета. Научный и производственно-практический сборник. Вып.2(22). – 2004. – С. 356-360.
13. Афонченкова Т.М., Масенко Б.П. Стан і розвиток альтернативних джерел енергії у світі та Україні // Бізнес-Навігатор.–Херсон: МУБіП, 2002.– № 2.- С.64-69.
14. Афонченкова Т.М. Шляхи удосконалення державної підтримки відновлюваної енергетики на прикладі країн ЕС. Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю “Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції” - К.: НАДУ, 2003. - С.153-154.
15. Афонченкова Т.М. Пріоритети та проблеми впровадження відновлюваних джерел енергії в енергетику Херсонщини // Бізнес-Навігатор – Херсон: МУБіП, 2004.– № 5.- С.39-41.
16. Афонченкова Т.М. Резерви підвищення ефективності використання відновлюваних джерел енергії. Тези Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, магістрів та студентів «Сталий розвиток аграрного сектора економіки», присвячена 75-річчю економічного факультету Харьківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, Харьків, 2004. - С.52-53.
17. Афонченкова Т.М., Завадський В.А., Масенко Б.П. Відновлюванні джерела електроенергії для систем морського зв’язку. Техніко-економічні аспекти. Тези Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасне судноплавство і морська освіта” присвячена 60-річчю ОНМА, Одеса, 2004.- С.68.
18. Афонченкова Т.М., Завадський В.А., Масенко Б.П. Відновлюванні джерела електроенергії для систем морського зв’язку. Техніко-економічні аспекти. Праці Міжнародної науково-технічної конференції “Сучасне судноплавство і морська освіта” присвячена 60-річчю ОНМА, Одеса, 2004.- С.161-166.
19. Афонін А.С., Афонченкова Т.М. Європейська політика ринку поновлюваних джерел енергії: суть, тенденції та значення для України // Бізнес-Навігатор.–Херсон: МУБіП, 2003. – № 3. - С.4-9.
20. Афонченкова Т.М. Шляхи підвищення складової автономної енергетики в енергобалансі Херсонщини. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 204: У 5т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005.- 280с.
21. Афонченкова Т.М. Системний підхід у проектуванні комбінованих енергосистем з використанням відновлюваних джерел енергії. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45 річниці Полтавського університету споживчої кооперації України „Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти” – Полтава: ПУСКУ, 2006. – С. 18-19.
22. Афонченкова Т.М. Оцінка економічної ефективності інвестицій з урахуванням екологічної складової. Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість”. У 5 т. Том 5. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2006. – С. 8-10.
23. Афонченкова Т.М., Лисовенко Д.В. Автономне енерговиробництво як парадигма розвитку альтернативної енергетики // Економіка і управління. – 2006. - №3. – С.25-29.
24. Афонченкова Т.М., Баганов Є.О. Економічна модель вибору варіантів енергопостачання на основі відновлюваних джерел енергії //Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №6(72). – С.139-148.
25. Бельтюков Є.А., Мурга С.М. Нетрадиційні джерела енергії // Праці Одесського політехнічного ун-ту. – Одеса: ОНПУ. – 2004. – Спецвипуск. Т.3. – С. 267-270.
26. Беляев Ю.М. Критерии эколого-экономической эффективности энергетических технологий // Промышленная енергетика, 2003. - №8. – С.39-44.
27. Беляев Ю.М. Концепция альтернативной экологически безопасной энергетики. – Краснодар: Сов. Кубань, 1998. – 63с.
28. Бень Т. Методи визначення економічної ефективності інвестицій: порівняльний аналіз // Економіка України. – 2006. - №6. – С. 41-46.
29. Благодатний В.І., Ковальчук П.І. Ресурсозберігаюча організація зрошувального землеробства. – К.: Урожай, 1991. - 80с.
30. Бойко Б.Т., Гуревич Ю.Г. Физика фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии. – Харьков: Основа, 1992.
31. Борисов Р.И., Олейник В.В., Афонченкова Т.Н. Комплекс возобновляемых источников энергии в энергосистеме: необходимость, особенности, возможности. Вестник УГТУ-УПИ. Энергосистема: управление, качество, конкуренция: Сборник докладов ΙΙ Всероссийской научно-технической конференции, Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. - №12(42). С.256-258.
32. Борисов Р.И., Афонченкова Т.Н. Комплекс возобновляемых источников энергии в энергосистеме: необходимость, особенности, возможности. Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. - Одесса, 2004. - Спец-выпуск: в 3-х т. - Т.1. - С.28-31.
33. Борисов Р.И., Марончук И.Е., Буриченко В.П. Опреление структуры и установленной мощности нетрадиционных источников энергии // Электричество. - 2002. – №6. – С.2-5.
34. Бреусов В.П., Елистратов В.В. Обоснование комбинированных енергосистем, работающих на энергии возобновляемых источников // Енергетика, 2002. - №6. – С.36-42.
35. Будзко И.А. Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1990. – 496с.
36. Быстрый рост солнечных и ветровых установок. L’eolien et lе solaire en forte croissance. Petrole et gaz inf. 2003, № 1764б с. 61-62.
37. Валов М.И., Казанджан Б.И. Системы солнечного теплоснабжения: Монография. – М.: Изд-во МЭИ, 1999. – 140с.
38. Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми та електричні мережі. ГКД-340.000.002-97.
39. Веклич О. Удосконалення економічних інструментів екологічного управління в Україні // Економіка України. – 1998. – № 9. – С. 65-74.
40. Водянников В.Т. Экономическая оценка енергетики АПК. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: ИКФ „ЭКМОС”, 2002. – 304с.
41. Возобновляемые источники энергии в Китае. Chinese renewables law. Refocus. 2004, Nov. – Dec., c.17.
42. Гавриш В.І. Альтернативні паливно-енергетичні ресурси в агробізнесі / Економіка АПК. – 2007. - №7. – С.55-60.
43. Гитман Лоренс Дж., Джонк Майкл Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997. – 218с.
44. Гелетуха Г., Копєйкін К. Біогаз зі звалищ. Перспективи використання в Україні // Зелена енргетика. -2002. - №5. – С. 13–16.
45. Гладій М.В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології і практики) / НАН України. Ін-т регіон. досліджень. – Львів, 1998. – 295с.
46. Горда А.С. Совершенствование экономического механизма энергосбережения в сельском хозяйстве // Харьков: Вестник ХГАУ, 2001. - №7. – С.189-191.
47. Горда А.С. Методы исследования системы ресурсопотребления в АПК // Сборник научных трудов Крымского госагроуниверситета. – 2001. - №67. – С. 62-67.
48. Горда А.С. Эффективность энергопотребления в сельском хозяйстве // Экономика и управление. – 2002. - №1. – с.16-18.
49. Гришко В.В., Перебійніс В.Ш., Рабштина В.М. Енергозбереження в сільському господарстві (економіка, організація, управління). – Полтава. – 1996. – 280.с.
50. Гришко В.В. Проблеми управління ресурсовикористанням у галузях агропромислового комплексу (енергетичні аспекти). – К.: Науково-дослід. економ. ін-т. – 1997. – 187с.
51. Даниленко А.С., Стахів О.А. Методика енергетичної оцінки ефективності аграрного природокористування на осушених землях. – Рівне: Рівненський держ. техн. ун-т, 2000. – 76с.
52. Данченко А. Фінансові механізми ресурсозбереження на сучасному етапі розвитку // Банківська справа. – 2006. - №3. – С. 66-70.
53. Денисов В.И. Технико-экономические расчеты в энергетике: Методы экономического сравнения вариантов. – М.: Энергоатомиздат, 1985.
54. Діяк І.В. Енергосбереження: стан, проблеми і перспективи. Экотехнологии и ресурсосбережение. Сборник трудов Восьмой научно-технической международной конференции «Энергетическая безопасность Европы ХХІ столетия Евразийские энергетические коридоры», 2005, с. 44-47.
55. Донець Л., Прокопенко Є. Оцінка ефективності реальних інвестицій, спрямованих на реалізацію механізмів Кіотського Протоколу // Економіст. – 2007. - №1. – С. 62-63.
56. Дюканова О. Гнучкі механізми Кіотського Протоколу як джерело коштів для структурно-іноваційної перебудови національної економіки // Економіст. – 2004. - №8. – С. 28-31.
57. Егорченко И. Рынки для новых энергетических технологий. (По материалам доклада Международного энергетического агентства „Создание рынков для энергетических технологий”) // Энергетическая политика Украины, 2003. - №9. – С.31-35.
58. Єрмілов С. Ф. Проблеми та шляхи удосконалення державної політики України у галузі енергозбереження // Економіка України. – 2006. - №9. – С.4-11.
59. Єрмілов С.Ф. Державна політика енергоефективності в українському та європейському контексті // Энергосбережение. – 2007. - №2. – С.27-42.
60. Єрмілов С.Ф. Сучасна енергетична політика України: необхідні складові у макровимірі // Энергосбережение. – 2006. - №7. – С.2-6.
61. Жовнір М.М. До питання про доцільність будівництва вітрових електростанцій в Україні // Енергетика та електрифікація. – 2000. - №4. – С. 36-40.
62. Жученко А.А. Энергетический анализ в сельском хозяйстве. – Симферополь: Таврия, 2001. - 128с.
63. Заде В.В. Возобновляемые источники для сельского дома // Энергия. – 2005. - №7. – С. 43-50.
64. Звіт правління ВАТ «Херсонська ТЕС» за 2005 рік. – Херсон, 2005. – 17с.
65. Ігнатенко А.П., Гинайло В.А., Помохин В.Я., Семенко В.Д. Комбинированное производство тепловой и электрической энергии на основе мусороперерабатывающих комплексов // Энергетика и электрификация. - 2001. - №1. – С. 37–41.
66. Использование вторичных ресурсов. Экономические аспекты. Под ред. Давида У. Пирса, Инго Уолтера. Пер.с англ. – М.: Экономика, 1982. – 286с.
67. Кардаш В.А. Экономика оптимального погодного риска в АПК: теорія и методы. – М.: Агропромиздат, - 1989.
68. Кирюшатов А.И. Использование вторичных и возобновляемых энергоресурсов в сельском хозяйстве. – Саратовский с-х ин-т им. Вавилова. – Саратов: 1989. – 72с.
69. Кириленко І.Г. Аграрна реформа в Україні: надбання та проблеми // Економіка АПК. - 2005. - №5. – С. 8-14
70. Комплексна програма енергозбереження Херсонської області на період до 2010 року. Херсонська обласна державна адміністрація. – Херсон, 2000.
71. Кудря С.О., Яценко Л.В. Державна підтримка відновлюваної енергетики і Україні // Нетрадиционная энергетика ХХІ. Материалы V Международной конференции. - Крым, 23-27 сентября 2004г. – С. 12-16.
72. Кудря С.О., Яценко Л.В. Заходи стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в Україні // Енергоефективність та енергозбереження. Жовтень, 2005.– С. 9 – 12.
73. Куцан Ю.Г. Екологічні інвестиційні проекти Мінпаливенерго України // Энергетика и электрификация. – 2003. - №1. – С.14-17.
74. Кудря С.О., Яценко Л.В. Відновлювана енергетика в Україні: перспективи розвитку // Електропанорама. - 2004. - №7–8.- С.45-46.
75. Кудря С.О., Тучинський Б.Г., Щокін А.Р. Перспективи заміщення традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок використання енергії, виробленої на об’єктах альтернативної енергетики // Энергосбережение. – 2007. - №1. – С.14-22.
76. Кудря С.О., Яценко Л.В., І.М. Кирпатенко, В.П. Васько. Методи підвищення ефективності застосування обладнання на основі відновлюваних джерел енергії в комбінованих енергетичних системах // Винахідник і раціоналізатор. – 1999. - №1-2. – С. 43.
77. Мартиросов С.Н., Муругов В.П., Пинов А.Б. Метод проектирования комбинированных ветро-фотоэлектрических энергоустановок для автономного сельского дома // Техника в сельском хозяйстве, 2001. - №2. – С. 41-47.
78. Мартиросов С.Н. Ветро-солнечные системы электроснабжения автономних сельских потребителей // Сельский механизатор, 2001. - №3. – С.23-27.
79. Мартиросов С.Н. Ветроэлектрические и ветро-фотоэлектрические системы автономного энергоснабжения // Возобновляемая энергия, 1998. - №2. – С. 34-38.
80. Марончук И.Е., Борисов Р.И., Кириллов О.Л., Олейник В.В. Моделирование размещения ветроэлектрических (ВЭ) и солнечноэлектрических (СЭ) источников энергии по погодным и климатическим условиям региона. Вестник УГТУ-УПИ. Энергосистема: управление, качество, конкуренция: Сборник докладов ΙΙ Всероссийской научно-технической конференции, Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. - №12(42). С.325-329.
81. Матвєєв Ю. Біогаз на полігонах ТПВ // Зелена енергетика. - 2004. - №4(16). - С.17-19.
82. Медведковский О.К., Іваненко П.І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій у сільськогосподарському виробництві. – К.: Урожай, 1998. – 208с.
83. Методика (основне положення) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. / Гос.ком. Совета Министров СССР по науке и технике. – М.: Экономика, 1977.
84. Методика определения эффективности капитальных вложений / Под ред. Хачатурова Т.С. – М.: Экономика, 1990. – 258с.
85. Методика визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України і Міністерства фінансів України від 25 вересня 2001 року №218/446 // zakon.rada.gov.ua.
86. Методика расчета технико-экономических характеристик электростанций в условиях рыночной экономики (на примере солнечной фотоэлектрической станции) / Стребков Д.С., Иродионов А.Е., Тарасов В.П., Тверьянович Э.В., Силяева А.М. - М.: ВИЭСХ, 1998.
87. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция): Руководители: В.В. Косов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. Утверждено Минэкономики, Минфинансов, Госком РФ по строит., архитектур. и жилищ. политике №ВК 477 от 21.06.1999г.: Официальное издание. – М., 2000. – 421с.
88. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. – М., 1994.
89. Мерфи Л.М. Перспективы развития и финансирования технологий использования возобновляемых источников энергии в России. Труды Международного конгресса. 31 мая-6 июня 1999года. – Москва, 1999.
90. Мильман И.Э. Использование вторичных энергоресурсов в агропромышленном комплексе. – М. – ВАСХНИЛ. – 1989. – 45с.
91. Михайленко І.Д. Політика енергозбереження, потенціальні можливості енергозбереження в Україні // Энергосбережение. – 2006. - №1. – С.3-8.
92. Моисеенкова Т.А. Эколого-экономическая сбалансированность промышленных узлов. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1989. – 210с.
93. Мороз О.В. Енергетична оцінка прогресивних тенденцій розвитку сільського господарства України // Економіка АПК. – 1998. - №7. – с.34-38.
94. Мухіна І.А. Науково-теоретичні засади нетрадиційної енергетики в АПК // Вісник аграрного Причорномор’ я . Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Вип. 26. Т.2. – Миколаїв, 2004.
95. Мхитарян Н.М. Стратегія розвитку відновлюваної енергетики в Україні. нетрадиційна енергетика ХХI століття. Матеріали V міжнародної конференції. Крим, 2004. - С. 9–12.
96. Надворняк Я.М., Енергетична оцінка продукції кормовиробництва // Економіка АПК. – 2000. - №9. – С.85-87.
97. Національна академія наук України. Інститут електродинаміки, Державний комітет України з енергозбереження. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України.– К., 2001.
98. Національна стратегія України щодо спільного впровадження та торгівлі викидами. Київ // Світовий банк. – 2003. – 191с.
99. Нейман В.О. Участь потужності вітроелектростанції у покритті максимуму навантажень енергосистеми // Ринок інсоляційний. – 2000. -№6. – С.22.
100. Нейман В.О. Методика визначення швидкості вітру на ВЕС у максимумі енергосистеми // Ринок інсоляційний. – 2000. - №6.
101. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии: Аналитический альбом / Под ред. А.И. Гриценко. М.: ВНИИ ПГ и ГТ, НКАО-Ф «Энергосбережение», Авиаиздат, 1996. – 220с.
102. Огинский А.М. Основные направления оптимизации энергопотребления в сельском хозяйстве Украины // Экономика Украины. – 1998. - №4. – С.72-78.
103. Пабат А. Економічні критерії конкурентоспроможності енергетичних технологій як передумова стратегії державного менеджменту національної енергетики // Економіст. – 2006. - №10. – С. 62-65.
104. Паливно-енергетичні ресурси Херсонської області у 2005-2007 р.р. Статистичний збірник. - Херсон: Головне управління статистики у Херсонській області, 2008.
105. Перебийніс В.І. Погляди С.А. Подолинського на енергію як чинник аграрного виробництва. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті / Достижения науки и техники АПК. – 2001. - №11. – 21-23.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20627.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.