У нас уже 18689 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ГРОШОВОЇ МАСИ В УКРАЇНІ
Количество страниц 218
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20631.doc 
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГРОШОВОЇ МАСИ 9
1.1. Сутність та роль грошової маси, завдання її статистичного аналізу 9
1.2. Сучасні підходи до статистичної оцінки грошової маси 24
1.3. Інформаційне забезпечення статистичного аналізу грошової маси 41
Висновки до розділу 1 50
РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ ЗА СУБ’ЄКТАМИ ЕКОНОМІКИ 53
2.1. Закономірності формування попиту на гроші 53
2.2. Монетизація економіки України 65
2.3. Статистичне оцінювання попиту грошей 74
2.3.1. Забезпечення попиту на гроші в банківській системі 74
2.3.2. Статистичне оцінювання грошового попиту суб'єктів господарювання 86
2.3.3. Оцінка грошового попиту населення 101
Висновки до розділу 2 108
РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ГРОШОВОЇ МАСИ 111
3.1. Канали формування грошової маси 111
3.2. Аналіз наявної грошової маси в обігу 122
3.2.1. Аналіз динаміки та структури наявної грошової маси 122
3.2.2. Рівень доларизації економіки 129
3.2.3. Швидкість обігу грошової маси 140
3.3. Структурні зміни у розміщенні грошової маси 145
3.4. Статистична оцінка збалансованості попиту та пропозиції на гроші 159
Висновки до розділу 3 166
ВИСНОВКИ 170
ДОДАТКИ 174
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 205

ВСТУП

В сучасних умовах розвитку грошово-кредитної системи основною метою є забезпечення стабільності грошової одиниці, збалансованості попиту і пропозиції на гроші. Це потребує нових підходів до статистичного аналізу грошової маси і розробки необхідного статистичного забезпечення щодо її регулювання, з урахуванням особливостей розвитку економіки України.
Актуальність теми. Важливу роль у досягненні сталого економічного розвитку держави відводиться грошово-кредитній політиці, основною метою якої є забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Ефективність грошово-кредитної політики визначається, передусім, збалансованістю попиту і пропозиції на гроші, виваженим контролем динаміки та структури агрегатів грошової маси.
Обсяг та склад грошової маси, яка є одним з основних об’єктів монетарного регулювання, характеризує сучасний перебіг соціально-економічних процесів у країні та впливає на мікро- і макроекономічні процеси в державі: різке її зростання може призвести до збільшення інфляції, скорочення обсягів виробництва, погіршення стану платіжного балансу, зниження рівня зайнятості та доходів населення.
Однією з передумов фінансової стабільності в країні є збалансованість попиту та пропозиції на гроші, тобто відповідність обсягу грошової маси потребам економіки. Статистичне дослідження динаміки та структури грошової маси дає можливість, по-перше, проаналізувати попит та пропозицію на гроші, оцінити їх збалансованість і викрити можливі диспропорції; по-друге, виявити недоліки монетарної політики держави, яку вона застосовує для забезпечення зростання грошової маси з урахуванням динаміки ВВП, ефективності виробництва й зайнятості; по-третє, обґрунтувати управлінські рішення щодо збалансованості попиту і пропозиції грошей з огляду на поведінку суб’єктів господарювання та населення.
Регулювання динаміки та структури грошової маси повинно відбуватися на основі принципу мінімізації впливу негативних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що вимагає від науки теоретичної та практичної підтримки прийняття відповідних управлінських рішень. Тому наукове дослідження, присвячене пошуку нових підходів до статистичного аналізу динаміки та структури грошової маси з урахуванням особливостей розвитку економіки України, є важливим і актуальним.
Теоретичним та емпіричним аспектам дослідження сутності грошей, грошової маси та грошово-кредитної політики присвячені численні наукові праці. Зокрема, ці питання розглядали Е. Долан, Дж. Кейнс, К. Кембелл, П. Самуельсон, І. Фішер, М. Фрідмен, Л. Харріс та ін. Сучасні теорії грошей та грошово-кредитної політики знайшли своє відображення у працях видатних радянських та російських вчених: Л. Абалкіна, Є. Жукова, Л. Красавіної, В. Полякова, Ю. Пашкуса, М. Портного, С. Родіонова, В. Сенчагова, В. Усоскіна та ін.
Проблеми державного регулювання грошово-кредитної сфери досліджували такі провідні українські вчені-економісти, як О. Василик, А. Гальчинський, В. Геєць, В. Лагутін, В. Лисицький, І. Лютий, В. Міщенко, А. Мороз, П. Нікіфоров, А. Пересада, М. Пуховкіна, М. Савлук, В. Стельмах, А. Чухно, В. Ющенко та ін.
Методологічні аспекти фінансово-банківської статистики викладені у наукових і навчально-методичних працях С. Герасименка, А. Головача, А. Єріної, В. Захожая, О. Мазуренко, І. Манцурова, В. Михайлова, Н. Камашевої, Н. Ковтун, О. Осауленка, О. Петрика, Л. Рождєственської, А. Сідорової, В. Швеця, А. Шустікова та ін.
Віддаючи належне напрацюванням зарубіжних і вітчизняних економістів щодо грошово-кредитної політики та грошової маси як об’єкта регулювання, потрібно зазначити, що для вітчизняної статистики грошова маса залишається малодослідженим об’єктом. Зокрема, майже відсутні дослідження, де б вирішувалися питання статистичного оцінювання впливу коливань грошової маси на реальний сектор економіки, збалансованості попиту та пропозиції грошей з урахуванням особливостей національної економіки та ін.
Актуальність проблеми та відсутність комплексних досліджень зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її логіку та структуру.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри статистики ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” в межах розділу 2 “Статистичне оцінювання місця України в системі міжнародної рейтингової оцінки країн за рівнем конкурентоспроможності національних економік” комплексної теми “Методологія статистичного дослідження економічного розвитку та конкурентоспроможності країни в умовах трансформаційної економіки” (№ 0106U004339). Особистий внесок автора полягає в обґрунтуванні системи показників і методів аналізу грошової маси, проведенні критичного аналізу інформаційної бази та розробці пропозицій для її удосконалення, оцінюванні стану й тенденції розвитку попиту та пропозиції на гроші, встановленні рівня збалансованості окремих компонентів грошової маси.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексний статистичний аналіз закономірностей формування та розміщення грошової маси, оцінювання попиту та пропозиції на гроші, визначення рівня і шляхів забезпечення збалансованості окремих компонентів грошової маси в Україні.
Для досягнення цієї мети поставлено та вирішено такі завдання:
- узагальнити та систематизувати сучасні методологічні підходи до статистичного аналізу динаміки та структури грошової маси;
- оцінити існуюче інформаційне забезпечення користувачів, включаючи органи державного управління та грошово-кредитного регулювання, статистичними даними щодо функціонування грошово-кредитного ринку, обґрунтувати напрями його вдосконалення для прийняття відповідних управлінських рішень;
- обґрунтувати систему показників комплексного аналізу обсягу та складу грошової маси з урахуванням сучасних національних і світових тенденцій;
- здійснити статистичний аналіз динаміки грошової маси й закономірностей формування попиту і пропозиції на гроші за суб’єктами економіки, оцінити рівень монетизації та доларизації економіки;
- визначити регіональні особливості розподілу грошової маси країни;
- здійснити індексний аналіз рівня монетизації економіки та швидкості обігу грошової маси.
Об’єктом дослідження є грошова маса в Україні.
Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти статистичного оцінювання динаміки і структури грошової маси, збалансованості попиту та пропозиції грошей.
Методи дослідження. базуються на загальнонаукових засадах і фундаментальних положеннях теорії грошей та статистичної науки. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, інші загальнонаукові та статистичні методи і прийоми, використання яких дозволило здійснити комплексне дослідження й вирішити науково-прикладні завдання. Зокрема, це методи узагальнення, порівняння, табличний, графічний, аналізу часових рядів, індексний, факторний, кореляційно-регресійний та інші, використання яких зумовлено метою та завданнями дослідження.
Дисертаційну роботу виконано з використанням пакету прикладних статистичних програм Statistica та системи електронних таблиць MS Excel.
Інформаційною базою дослідження є офіційні дані Державного комітету статистики України та Національного банку України.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження. дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і комплексному статистичному аналізі закономірностей формування та розміщення грошової маси, оцінюванні збалансованості попиту і пропозиції на гроші, рівня монетизації та доларизації економіки України. Найбільш вагомі наукові результати, які характеризують наукову новизну і особистий внесок автора, такі:
вперше:
- обґрунтовано засади інформаційно-аналітичного забезпечення комплексного статистичного аналізу динаміки та структури грошової маси, що дозволило виявити закономірності формування та розміщення грошової маси і оцінити рівень забезпеченості економіки грошима;
- здійснено статистичне оцінювання попиту та пропозиції на гроші у взаємозв’язку з тенденціями розвитку національної економіки, що дозволило оцінити рівновагу на ринку грошей, а також вплив монетарної політики на реальний сектор економіки;
удосконалено:
- систему статистичних показників аналізу динаміки грошової маси шляхом структурування та розширення її складу, застосування якої дозволило оцінити ефективність функціонування грошово-кредитної системи;
- методичні підходи до статистичного оцінювання впливу факторів на рівень монетизації економіки та швидкість обігу грошової маси;
дістали подальшого розвитку:
- методика статистичного аналізу пропорційності попиту на кредити та пропозиції депозитів, використання якої розширює спектр вимірювання збалансованості попиту і пропозиції на ринку грошей, відповідності обсягу грошової маси потребам національної економіки, що сприяє підвищенню ефективності діяльності банківської системи та гнучкості грошово-кредитної політики;
- методика статистичного оцінювання рівня доларизації економіки, застосування якої в практиці роботи НБУ дозволить розкрити механізм формування процесу доларизації, поглибити його аналіз та забезпечити на цій основі реалізацію більш ефективної монетарної політики.
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці пропозицій щодо статистичного забезпечення збалансованого розвитку грошово-кредитної системи та реального сектору економіки, реалізація яких дозволить органам державного управління підвищити ефективність грошово-кредитної політики.
Запропонований у дисертаційній роботі комплекс рекомендацій щодо організації та проведення статистичного аналізу динаміки грошової маси в Україні може бути використаний органами державної влади та НБУ у процесі здійснення грошово-кредитної політики, а також комерційними банками для впливу на кредитну та депозитну активність суб’єктів господарювання та фізичних осіб.
Рекомендації та пропозиції дисертаційного дослідження знайшли практичне застосування у діяльності Науково-технічного комплексу статистичних досліджень Державного комітету статистики України (довідки №24-03/31-1 та №24-03/31-2 від 14.04.2008 р.), Європейського банку реконструкції та розвитку (довідка № 05/04 від 09.04.2008 р.), АКБ Укрсіббанк (довідка № 04-5/5005 від 11.04.2008 р.).
Результати наукового дослідження впроваджені у навчальний процес ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” при викладанні нормативних курсів “Фінансова статистика” та “Статистика державних фінансів” (довідка від 25.03.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою. Наукові результати, висновки та пропозиції стосовно вдосконалення теоретичного і методичного забезпечення статистичного аналізу динаміки грошової маси, що викладені у дисертації та виносяться на захист, одержані автором одноосібно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використані лише ті ідеї і положення, які є особистим науковим доробком здобувача. Внесок автора у працях, підготовлених у співавторстві, наведено у списку публікацій.
Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на міжнародній науково-практичній конференції “Україна наукова 2003” (м. Дніпропетровськ, 16–20 червня 2003 р.); міжнародній науковій студентсько-аспірантській конференції “Економіка посткомуністичних країн в умовах глобалізації” (м. Львів, 23–24 квітня 2004 р.); всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених “Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових інтеграційних процесів” (м. Дніпропетровськ, 9–10 листопада 2007 р.).
Публікації. Основні положення дисертації відображено в 9 наукових працях загальним обсягом 4,39 друк. арк. (з них особисто автору належить 3,74 друк. арк.), з них 6 праць – у наукових фахових виданнях (3,1 друк. арк.) та 3 – в інших виданнях (0,64 друк. арк.).
Список литературы ВИСНОВКИУ дисертації здійснено теоретичне та методичне узагальнення й запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо комплексного статистичного дослідження динаміки та структури грошової маси, збалансованості попиту і пропозиції на гроші в умовах розвитку національної економіки. Основні науково-практичні результати роботи дають підстави зробити такі висновки:
1. Проведений аналіз сучасних теорій грошей дозволив приєднатись до поглядів учених-економістів, які вважають, що грошова маса є одним з найважливіших факторів фінансової стабільності, має глибокий зв’язок з усіма економічними та соціальними процесами і займає особливе місце у розвитку національної економіки. Узагальнення та систематизація методологічних підходів до аналізу обсягу і структури грошової маси зумовили вибір відповідного аналітичного забезпечення, дозволили визначити етапи дослідження, результати якого є підґрунтям для прийняття відповідних управлінських рішень у сфері грошово-кредитної політики.
2. Дослідження існуючої інформаційної бази, необхідної для комплексного аналізу динаміки грошової маси в Україні, дозволило виявити певні недоліки в інформаційному забезпеченні окремих груп користувачів, включаючи органи державного управління, й обґрунтувати напрями його вдосконалення. Зокрема, запропоновано передбачити публікацію даних щодо платіжних карток та інформації щодо кредитів і депозитів за загальноприйнятою світовою методикою строкової градації.
3. Аналіз існуючого методичного забезпечення дозволив виявити найбільш показові індикатори, узагальнити та доповнити систему показників аналізу динаміки грошової маси, структуровану відповідно до мети управлінських рішень, які мають позитивно вплинути на процеси регулювання рівноваги грошового ринку за рахунок підвищення рівня збалансованості між попитом на гроші та їх пропозицією. Сформовано систему показників, яка дозволила здійснити комплексний статистичний аналіз динаміки грошової маси: оцінити насиченість економіки грошима, рівень попиту на гроші в розрізі суб’єктів економіки, потенційні можливості банківської системи, ефективність грошово-кредитної політики щодо забезпечення суб’єктів економіки грошима, рівень доларизації економіки, рівень збалансованості попиту і пропозиції грошей та ін.
4. Статистичне дослідження закономірностей формування попиту на гроші показало, що регулювання останнього буде максимально ефективним за умови врахування тенденцій розвитку національної економіки та динаміки реальних доходів населення. В цьому аспекті обґрунтовано систему показників оцінки попиту на гроші як в цілому, так і для кожного окремого напряму дослідження: банки, суб’єкти господарювання, населення. Аналіз динаміки попиту на гроші дозволив стверджувати, що пожвавлення в реальному секторі економіки приводить до зростання попиту на гроші як з боку активів, так і з боку грошей для здійснення угод. Водночас динаміка частки довгострокових кредитів у обсязі інвестицій в основний капітал та частки короткострокових кредитів в оборотних активах, які до 2006 р. зросли і становили 39,9 % та 21,7 % відповідно, засвідчила, що для суб’єктів господарювання кредити відіграють незначну роль, що негативно впливає на попит на гроші з боку активів. Значення основних індикаторів попиту на гроші з боку населення показали позитивну динаміку. Зокрема, обсяг кредитів на одну особу, починаючи з 1996 р., в середньому за рік зростав на 83% і в 2006 р. склав 1673,6 грн. / особу. Зростання ролі кредитів в економіці сприятиме підвищенню ефективності перерозподілу коштів між видами економічної діяльності, рівня диверсифікації економіки і, як наслідок, збільшенню рівня попиту на кредитні гроші.
5. На основі багатофакторних індексних моделей оцінено вплив екстенсивних та інтенсивних факторів на рівень монетизації економіки і швидкість обігу грошової маси. Встановлено, що найбільший позитивний вплив на рівень монетизації економіки здійснював коефіцієнт монетизації за грошовим агрегатом М2 (внесок фактора за 1996–2006 рр. коливався в межах 1,6–7,0%); зміна частки високоліквідних коштів у загальному обсязі грошової маси негативно впливала на рівень монетизації, що є свідченням недостатньої довіри до банківської системи. У рамках аналізу індексної моделі швидкості обігу грошової маси виявлено, що найбільш вагомим фактором негативного впливу була швидкість обігу готівки, яка зменшувала рівень регульованості грошової маси. Використання індексних моделей, що адаптовані до аналізу рівня монетизації економіки та обігу грошової маси дозволить органам грошово-кредитного регулювання держави ефективніше застосовувати інструменти впливу на банківську систему, реальну економіку, вдосконалити та реалізовувати механізм інфляційного таргетування.
6. Методика статистичного аналізу пропорційності попиту на кредити та пропозиції депозитів, яка адаптована в роботі до реалій української економіки, дає підстави зробити висновок про значні диспропорції в попиті та пропозиції на грошовому ринку, які порушують збалансованість грошово-кредитної системи і чинять негативний вплив на економічне зростання в країні. Проведений аналіз виявив, що попит і пропозиція на гроші концентруються переважно в підприємствах експортно–орієнтованих видів економічної діяльності, банківські рахунки яких розташовані в м. Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях, що ставить грошово-кредитну систему України в залежність від коливань кон’юнктури товарних ринків та курсів іноземних валют. Встановлено, що попит на кредитні ресурси та пропозиція депозитів з боку фізичних осіб також нерівномірно розподілені за регіонами, що пояснюється як різним рівнем доходів населення, так і певними недоліками у регіональній організації банківської діяльності. Поступове зростання ролі заощаджень дозволить банківській системі розширити пропозицію кредитних грошей та знизити відсоток за позичковим капіталом, що в результаті сприятиме збалансованості попиту та пропозиції на гроші.
7. Здійснено статистичний аналіз формування та розміщення грошової маси (пропозиції грошей) у тісному взаємозв’язку з суб’єктами економіки на основі узагальненої системи показників, що дозволило виявити вплив монетарної політики на реальний сектор економіки й обґрунтувати напрями розробки відповідних управлінських рішень за результатами дослідження.
8. Для всебічного аналізу рівня доларизації економіки узагальнено та доповнено систему показників, яка дозволила оцінити її рівень і виявити найбільш вагомі фактори впливу: політична нестабільність; інфляційні очікування; недовіра до національної грошової одиниці; проведення розрахунків в іноземній валюті на вторинному ринку нерухомості, землі, авторинку, у сфері туризму та ін.; висока активність експортної діяльності. Проведені на основі розробленого коефіцієнта інвестиційних переваг валюти розрахунки дають підстави стверджувати, що на процес інвестування економіки йде незначна частка купленої населенням валюти (максимальне значення за 2004–2006 рр. становить 38,6%), тобто ймовірно йде перетік коштів на тіньовий ринок і як результат спостерігається зменшення рівня регульованості грошової маси. У цьому контексті окреслено напрями державного управління щодо зниження рівня доларизації, що дозволить покращити інвестиційний клімат, підвищити довіру до національної грошової одиниці, сприятиме розвитку фінансових ринків, зменшенню частки тіньового сектору економіки, досягненню меншого значення кредитної ставки в національній валюті ніж в іноземній та ін.
9. Для оцінювання збалансованості попиту та пропозиції на гроші використано прямі й опосередковані показники, що дозволило більш точно оцінити рівновагу на грошовому ринку. За результатами проведеного аналізу виявлено, що забезпечення збалансованості попиту та пропозиції грошей, оптимального обсягу та структури грошової маси можливе за умови інтенсивного розвитку банківської системи та розширення кредитних каналів емісії (при відповідному депозитному забезпеченні).
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 20631.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.