У нас уже 116947 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

il a russi haut la main.. On Jan. 24 [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora disney españa[/b][/url], only a third of schools had adequate sanitation and separate toilets for girls (Box 1). Over the next 10 years or so I found myself on almost every public program except AFDCyou can wear something special every day. It makes more sense to get use out of it. Deep down; however [url=https://www.tiaragroup.es/][b]pulseras imitacion pandora baratas[/b][/url] and to three in less than a year. Seat will become vacant in December. Nowthat social and cultural stereotypes dictate that are about strength and having power over other people. include the title at the top [url=https://www.alihadas.es/][b]clips pandora outlet[/b][/url], its biggest market is clocking a double digit growth.has seen an exponential growth in outbound travelhere come a few blips from TERROR PLANET 666666.666666an cliche evil forboding hums on anyones deepspace sonar (sonar? radar? what century are we in man [url=https://www.trackingmi.es/][b]pandora outlet españa[/b][/url] 20 million people use Seeking Alpha every month.Seeking Alpha has unparalleled breadth and depth: from stocksso it will come to Android devices and PCs down the line. And if you have a lot of people in the house. [url=http://australia123business.freewebspace.com/cgi-bin/blog/view_post/1045583/cgi-bin/blog/view_post/1045583]cqewoc including the standard rear camera[/url] [url=http://polskimszlakiem.pl/aktualnosc-2/#comment-100476]rtbylr Every now and again we might try Famous Donutshops likeKane Donuts[/url] [url=http://chat.sexyfolder.com/index.php?topic=179505.0]uzcqal He has long held a hyper conservative view of World War Two[/url] [url=http://mixfiend.com/forums.php?action=newtopic&forumid=7]msrvco Dec 8 Reuters Capital Shopping Centres has submitted a 180 million pounds[/url] [url=http://pc-todoroki.com/different-of-windows-8-1-and-windows-8-1-update/#comment-793150]kagggy chief executive officer features oregon ir day as well as , dealer concerts national gathering trans[/url]

Название ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ
Количество страниц 198
ВУЗ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20635.doc 
Содержание ВСТУП...................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ..................12
1.1. Регіон як господарська систе-ма.........................................................12
1.2. Типологічні риси макромоделей господарюван-ня...........................26
1.3. Методи оцінювання ефективності господарювання в регіоні........46
Висновки до розділу 1................................................................................62
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАС-ТІ.............................................................63
2.1. Аналіз стану факторів виробництва
в господарській системі Донецької області......................................64
2.2. Аналіз функціонування моделі господарювання
в Донецькій облас-ті.............................................................................80
2.3. Визначення ефективності господарювання
в умовах моделі Донецької облас-ті..................................................100
Висновки до розділу 2..............................................................................119
РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
ЕФЕКТИВНОГО ГОСПОДАРЮВАН-НЯ................................122
3.1. Структурно-логічна регіональна модель
ефективного господарюван-ня...........................................................123
3.2. Система критеріїв ефективного господарювання
для розробленої моде-лі.....................................................................138
3.3. Організаційне забезпечення реалізації
регіональної моделі ефективного господарювання........................154
Висновки до розділу 3..............................................................................169

ВИСНОВ-КИ......................................................................................................171
ДОДАТ-КИ.........................................................................................................176
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕ-РЕЛ.....................................................198

ВСТУП


Розробка стратегії економічного розвитку України на довгострокову перспективу ґрунтується на ретельному опрацюванні її положень на регіона-льному рівні, адже динаміка національної економіки залежить від умов і ре-зультатів функціонування економіки регіонів, що є просторовими її компо-нентами. Проте через наявність структурних перекосів та нерівномірностей у розвитку, що обумовлені історично визначеним територіальним і галузевим розподілом праці, процеси господарювання в окремих регіонах мають особ-ливості щодо формування структури видів економічної діяльності, розмі-щення продуктивних сил, функціонування відтворювальної системи і системи економічних відносин. Отже, з одного боку, вказані особливості не дозво-ляють застосовувати єдині для всіх регіонів засоби регулювання економічного розвитку, з іншого ж, виникає необхідність в універсальному, в науковому розумінні, підході до вироблення відповідних управлінських рішень.
В Україні як стратегічний орієнтир задекларовано інноваційну модель розвитку, в основі якої лежать такі фактори, як новітні технології, досягнення науки й техніки, кваліфікаційний ресурс, інтелектуальні здібності людини та можливості знання. Проте наявність простої сукупності вказаних та інших ресурсів є необхідною, але недостатньою умовою переходу господарської системи до інноваційного типу розвитку. Звичайно модель функціонування господарської системи визнається інноваційною, якщо їй властиві такі ознаки, як новаторські цілі та інноваційні результати господарської діяльності, а також інноваційні засоби досягнення новаторських цілей. Остання ознака передбачає, крім іншого, наявність внутрішніх і зовнішніх умов, які забезпечують інноваційну спрямованість, перш за все, виробництва. До таких умов слід віднести динамічну структурно-функціональну модель гос-подарської системи, відповідні методи управління, нормативно-правову базу функціонування. При цьому найважливішим результатом створення вказаних умов є здатність господарської системи інтегрувати науку, освіту, ви-робництво та ринок. Тобто з огляду на вказані раніше обставини в різних ре-гіонах України умови переходу до інноваційної моделі мають відповідати їх особливостям.
Оскільки в Україні в структурі виробництва за видами економічної ді-яльності найбільшу питому вагу посідає промисловість, то цілком правомірно вважати, що промислові регіони є базовими в структурі національної господарської системи. Це означає, що роль первинних носіїв інноваційної моделі в Україні відводиться саме цим територіальним системам.
Загальновизнано, що головною метою господарювання є розвиток лю-дини як основного елемента соціально-економічної системи. В матеріальному аспекті вона досягається через економічне зростання, яке теоретично ба-зується або на залученні у господарський оборот класичних факторів вироб-ництва у всезростаючих масштабах, або на підвищенні ефективності їх вико-ристання у результаті технічного прогресу. Забезпечення технічного прогресу як вихідного пункту інноваційної моделі розвитку, в свою чергу, потребує, перш за все, значних інвестиційних вливань. При цьому в промислових регі-онах, які відіграють ключову роль у відтворювальній системі України, наразі сформувалася певна специфіка забезпечення економічного зростання.
Не зважаючи на те, що статистичні дані про темпи реальних інвестицій за останні роки свідчать про підвищення активності економічних агентів у цій області, факти істотних якісних змін тут відсутні. Через недостатню ефектив-ність господарювання в промислових регіонах України були упущені можли-вості використання надприбутків від експорту для модернізації економіки. На тлі великомасштабного вивозу капіталу відбувається деградація науково-виробничого і людського потенціалу, не використаним залишився потенціал самостійного економічного розвитку. Вітчизняна статистика продовжує фік-сувати той факт, що виробництво здійснюється переважно з застосуванням застарілих энерго- і ресурсномістких технологій, основні засоби зношені майже на 50%, а їхнє відновлення здійснюється вкрай низькими темпами. В цій ситуації, оскільки існуючі виробничі потужності традиційних видів промислової діяльності вже досягли критичного рівня завантаження, подальше економічне зростання визначатиметься динамікою коштів, вкладених у нові, більш продуктивні технології. Це означає, що основою забезпечення економічного зростання нової якості в умовах індустріальної економіки є інвестиції.
З огляду на все вище сказане, а також враховуючи особливе значення промислових регіонів в економіці України, важливим науковим завданням є розробка регіональної моделі ефективного господарювання в умовах індустрі-альної економіки на основі внутрішніх джерел інвестицій, яка створюватиме умови для інноваційного розвитку як на регіональному, так і на
загальнонаціональному рівні.
В роботах вітчизняних і зарубіжних учених розглядаються питання по-будови й реформування моделей розвитку економічних систем різного рівня. Проте, не заважаючи на значний вклад вже отриманих наукових результатів у розробку регіональних стратегій розвитку, не достатньо дослідженим залиша-ється питання щодо формування моделі ефективного господарювання в про-мисловому регіоні як центрі економічного зростання. Представляється, що продуктивне його вирішення можливе на основі удосконалювання методів оцінки ефективності господарювання шляхом їхньої адаптації до специфічних регіональних умов і формалізації виявлених закономірностей. Відсутність достатньо широкого практичного поширення методів оцінки ефективності господарювання, узгоджених із системним підходом до регіону, і їхньої адаптації до господарських процесів на регіональному рівні визначили актуальність обраної теми, її структури і напрямків дослідження.
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України за 2005-2008 рр. у рамках:
теми «Теоретичні засади підвищення потенціалу суб’єктів господарю-вання в умовах інноваційної моделі розвитку економіки» (ДР № 0107U001411), де дисертантом як співвиконавцем обґрунтовано організаційне забезпечення функціонування моделі ефективного господарювання в регіоні;
теми «Підвищення економічного потенціалу регіону на основі ефекти-вного використання факторів виробництва» (№ реєстрації Н 14-02), де авто-ром самостійно проаналізовані основні фактори економічного зростання в умовах глобалізації та обґрунтована необхідність стимулювання економічно-го зростання на базі інвестицій в основний капітал;
теми «Парадигма відтворення соціально-економічного потенціалу у контексті глобалізації та регіоналізації» (№ реєстрації Н 1-08), у межах якої дисертантом самостійно обґрунтовано метод оцінки ефективності відтворення економічного потенціалу з урахуванням відкритості економічної системи.
Метою дослідження є формування регіональної моделі ефективного го-сподарювання на основі теоретичного узагальнення та емпіричної перевірки гіпотези інвестиційного зростання економіки регіону, методичного обґрунту-вання положень, спрямованих на її реалізацію.
Для досягнення поставленої мети визначено та розв’язано такі задачі:
уточнено дескриптивне та конструктивне визначення регіональної гос-подарської системи;
синтезовано основні типологічні риси макромоделей господарювання;
узагальнено методи оцінювання ефективності господарювання
в регіоні;
проаналізовано стан основних факторів виробництва в господарській системі регіону;
визначено основні специфічні характеристики існуючої моделі госпо-дарювання в регіоні;
виконано емпіричну перевірку ефективності господарювання в рамках існуючої моделі в регіоні;
розроблено регіональну модель ефективного господарювання;
обґрунтовано критерії ефективного господарювання в регіоні для умов розробленої моделі;
запропоновано організаційне забезпечення реалізації регіональної мо-делі ефективного господарювання.
Об'єктом дослідження є процеси господарювання в регіоні.
Предметом дослідження є методи формування регіональної моделі ефективного господарювання.
Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження складають фундаментальні положення щодо закономірностей функціонування господарських систем регіону, вирішення проблем економічного зростання, підвищення ефективності господарювання, що містяться в роботах вітчизняних і зарубіжних учених Л.І. Абалкіна, Б.І. Адамова, С.М. Булгакова, З.С. Варналія, В.М. Василенка, О.Г. Гранберга, М.І. Долішнього, О.Я. Жаліла, В.І. Захарченка, Б.Т. Кліяненка, Ю.М. Осипова, Г.П. Підгрушного, М.Д. Прокопенка, О.С. Пчелінцева, В.К. Симоненка, Р.М. Солоу, Д.М. Стеченка, М.А. Хвесика, М.Г. Чумаченка, Р.І. Шніпера та інших.
Під час дослідження використано такі методи: метод логічної абстрак-ції, системний підхід, метод аналізу і синтезу, метод аналогії (для уточнення дескриптивного і конструктивного визначень регіональної господарської си-стеми, синтезу типологічних рис моделей господарювання, визначення по-няття «ефективність»); статистичні методи – індексний метод, метод віднос-них і середніх величин, метод аналізу тенденції розвитку за допомогою най-простіших і середніх показників динаміки (для аналізу структурно-динамічних показників стану основних факторів виробництва в регіоні); метод системи національних рахунків і метод логічної абстракції (для аналізу відтворювальних процесів і характеристики існуючої моделі господарювання в регіоні); метод економіко-математичного моделювання (для емпіричної пе-ревірки ефективності господарювання в рамках існуючої моделі в регіоні і наукового обґрунтування регіональної моделі ефективного господарювання).
Інформаційну й емпіричну базу дослідження склали офіційні дані Державного комітету статистики України, Головного управління статистики в Донецькій області, матеріали монографічних досліджень вітчизняних і закордонних учених. Для виконання економіко-математичних обчислень використався програмний продукт MS Excel.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в роботі виконано теоретичне обґрунтування та отримала емпіричну перевірку наукова гіпотеза інвестиційного зростання економіки регіону, розроблені методичні положення щодо формування регіональної моделі ефективного господарю-вання у сучасних умовах.
Основні наукові результати, що визначають особистий внесок автора в розробку теми:
вперше:
запропоновано регіональну структурно-логічну модель господарюван-ня, в основу якої покладено внутрішньорегіональні чинники та засоби прис-корення інвестиційного зростання в промисловому регіоні, що дозволяє за-безпечити в ньому ефективне господарювання;
розроблено систему критеріїв ефективного господарювання в промис-ловому регіоні в сучасних умовах, яку обґрунтовано за допомогою імітацій-ного моделювання поведінки регіональної господарської системи, що сприяє забезпеченню достовірності належного використання запропонованої моделі;
удосконалено:
метод аналізу структури економіки регіону на основі систематизації структурно-динамічних показників відповідно до класичних факторів вироб-ництва, у результаті чого можливе виявлення особливих характеристик роз-міщення й використання продуктивних сил у регіоні;
підхід до визначення відтворювальних пропорцій регіонального госпо-дарювання на основі використання елементів системи національних рахунків, що дозволяє виявити специфічні риси існуючої моделі господарювання
в регіоні;
методичний підхід до визначення оцінки ефективного господарювання в промисловому регіоні через поєднання відомих методів оцінки ефективності використання ресурсів та оптимізаційної математичної моделі динаміки ві-дкритої господарської системи, що дозволяє більш обґрунтовано підходити до управління ефективністю на регіональному рівні;
отримало подальший розвиток:
економічний зміст поняття «регіональна господарська система» на ос-нові застосування системного підходу, у результаті чого останню визначено як відповідну специфічно організовану сукупність елементів продуктивних сил (предметів та засобів праці, суб’єктів господарювання й господарського середовища), взаємопов’язаних та взаємодіючих між собою, що утворюють єдине ціле й функціонують на певній території, у результаті чого поглиблено розуміння про устрій та принципи функціонування господарської системи регіону;
характеристики регіональних моделей господарювання на основі син-тезу типологічних рис макромоделей, що для промислового регіону зумовило вибір інвестиційної складової як основного чинника ефективного господарю-вання;
положення щодо ефективності господарської системи як характеристи-ки повноти виконання нею своєї функції на основі дослідження системних властивостей господарювання, що уможливило виявлення ефективного гос-подарювання в регіоні на основі оптимізаційних моделей економічної дина-міки відповідно до системної природи останнього;
організаційне забезпечення реалізації регіональної моделі ефективного господарювання з виокремленням функціональної структури взаємодії суб’єктів господарювання в регіоні, що дозволяє формалізувати відповідні управлінські впливи на керуючі параметри.
Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості роз-робки стратегії (моделі) ефективного господарювання в промисловому регіоні на основі:
диверсифікації галузевої структури виробництва й перерозподілу над-прибутків від експорту продукції з низьким ступенем переробки у виробничо-технологічні системи сучасного й нового технологічних укладів;
забезпечення цільових витрат частини доходу, що надходить на рахунки платоспроможних підприємств як покриття амортизаційних витрат, на інвестиційні потреби;
створення й використання системи регіональних банків розвитку та центрів інвестиційного проектування, метою яких є стимулювання інвести-ційної активності в перспективних напрямках економічного зростання.
Результати дослідження, які стосуються вибору методів аналізу показ-ників та факторів виробництва індустріального регіону, використано Управ-лінням вугільної промисловості Донецької обласної державної адміністрації для управління стратегічним напрямком розвитку вугледобувних підприємств Донецького регіону (довідка від 27.08.2007 р. №2-6-138). Науково-методичні положення щодо формування регіональної моделі ефективного го-сподарювання використано Виконавчим комітетом Краснодонської міської ради Луганської області для аналізу відповідності економічних регуляторів цілям регіональної політики і напрямів їх коригування (довідка від 30.08.2007 р. №28/4875-3). З метою оцінки ефективності розподілу та вико-ристання результатів виробництва на рівні регіону, визначення резервів зрос-тання інвестицій в основний капітал та обґрунтування порядку дій щодо за-лучення цих резервів у процес виробництва Селидівською міською радою впроваджено підхід до оцінки ефективності господарювання в регіоні (довідка від 19.06.2007 р. №02-21я/2-544). Державним підприємством «Донбасант-рацит» впроваджено методи оцінки ефективності господарювання в регіоні для обґрунтування прийняття управлінських рішень (довідка від 04.10.2007 р. №2-1/1127). Висновки та матеріали, узагальнені в дисертації, використані в навчальному процесі ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України під час підготовки методичного забезпечення дисциплін «Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств», «Міжнародна еко-номічна діяльність України», «Статистика», а також в процесі проведення науково-дослідної роботи студентів, в курсовому та дипломному проекту-ванні (довідка від 12.06.2008 р. №30-12/323).
В дисертаційній роботі представлено наукові результати, які отримані особисто здобувачем. Автором самостійно виконано теоретичне обґрунту-вання системних властивостей регіонального господарювання, проаналізовано фактори та результати господарювання в промисловому регіоні, проведено оцінку ефективності господарювання в промисловому регіоні на основі формалізації відтворювальних процесів. Внесок здобувача у спільно опублі-ковані роботи конкретизовано у списку праць за темою дисертації.
Основні положення і висновки дисертації доповідалися на: VII Всеук-раїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Кон-курентноздатність територій і підприємств у взаємозалежному світі» (м. До-нецьк, 2005 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції «Конкуре-нтоспроможність національної економіки в умовах глобалізації: проблеми і шляхи її підвищення» (м. Донецьк, 2005 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика економіки та підприємництва» (м. Алушта, 2006 р.); ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції студен-тів і молодих вчених «Наукові концепції і практика реалізації стратегій інно-ваційного розвитку України та її регіонів» (м. Донецьк, 2007 р.); ІV Міжна-родній науково-практичній конференції «Теорія і практика економіки і підп-риємництва» (м. Алушта, 2007 р.).
Основні положення дисертації надруковано у 9 публікаціях, 5 із яких опубліковані у фахових виданнях, 4 – за матеріалами науково-практичних конференцій. Загальний обсяг цих публікацій становить 3,7 друк. арк., з яких особисто авторові належить 3,55 друк. арк.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації розв’язано важливе наукове завдання щодо розробки регіо-нальної моделі ефективного господарювання в умовах індустріальної економіки на основі внутрішніх джерел інвестицій, яка створюватиме умови для іннова-ційного розвитку як на регіональному, так і на загальнонаціональному рівні.
Виконане дослідження дозволило зробити такі основні висновки й обґрун-тувати пропозиції стосовно забезпечення ефективної моделі
господарювання в регіоні.
1. Необхідність визначення поняття «регіон» викликана різноманіттям направлень і методологічних концепцій у сучасних регіональних дослідженнях. З позицій системного підходу визначено, що основною формою існування регі-ону є господарська система, що базується на специфічно організованій сукуп-ності елементів продуктивних сил (предметів та засобів праці, суб’єктів госпо-дарювання та господарського середовища), взаємопов’язаних та взаємодіючих між собою, що утворюють єдине ціле й функціонують на певній території. Під-хід до регіону як до системи дозволяє обґрунтовано описувати модель господа-рювання, що сформувалася в рамках певної території.
2. Головними характеристиками моделей господарювання запропоновано вважати, по-перше, виробничу спеціалізацію, по-друге, структуру споживання, по-третє, рівень і характер інтеграції у світогосподарські зв’язки. Вказане уза-гальнення дозволило дійти висновку, що в основу моделі господарювання зав-жди покладається інвестиційний процес, а схемою її функціонування виявляєть-ся відтворювальний процес.
3. Дослідження теоретичних підходів до визначення поняття ефективності свідчить про наявність універсального погляду на нього, який пов’язує ефектив-ність із ступенем відповідності отриманого системою результату тому, який мав би місце за умови виконання нею своєї функції у повному обсязі. Оскільки фун-кція регіональної господарської системи полягає у створенні умов для розшире-ного відтворення й розвитку людини в рамках територіального утворення, то для оцінки ефективності господарювання в регіоні окрім відомих методів доцільно використання оцінки відповідності магістральної траєкторії розвитку господарської системи до збалансованої траєкторії на основі оптимізаційної ма-тематичної моделі економічної динаміки, що формалізує відтворювальні проце-си в регіоні. Виокремлення методів оцінки ефективності господарювання дозволило обґрунтовано підійти до формування регіональної моделі господарювання.
4. Отримані результати аналізу структурно-динамічних показників госпо-дарської системі Донецької області, свідчать, що основна частина продуктивних сил тут сконцентрована в добувній та обробній промисловостях, продукція яких відрізняється значною матеріало- та капіталомісткістю, а також неглибоким ступенем переробки сировини. На основі цього визначено, що продуктивні сили Донецької області відзначаються галузевою моноструктурністю: структура розселення області наближена до структури розміщення виробництва, що передбачає відповідну концентрацію продуктивних сил. Базування господарсь-кої системи Донецької області на первинних факторах виробництва протягом значного періоду, а також явно виражена індустріальна їх спрямованість свід-чать про використання традиційних для старопромислового регіону джерел економічного розвитку.
5. Аналіз функціонування господарської системи Донецької області довів переважання в структурі валової доданої вартості на стадіях виробництва – про-дукції гірничо-металургійного комплексу, утворення – валового прибутку та змішаного доходу, споживання – експорту. Визначено, що в Донецькій області існує невикористаний інвестиційний резерв у вигляді дебіторської заборгованос-ті, неорганізованої форми заощаджень населення, амортизаційних відрахувань та касового приросту грошових коштів підприємств. Крім того, переважна частина інвестицій орієнтується на експорт продукції металургії та первинної обробки металу, видобування енергетичних матеріалів, виробництва й розподілу електроенергії, газу та води. Відповідне скорочення інвестицій в інвестиційноспрямовані галузі (приладо- і верстатобудування, комунікаційні, інформаційні та інфраструктурні) сформувало умови для тяжіння до залежності всього відтворювального сектора Донецької області від кон’юнктури між-народних та закордонних ринків металургійної продукції. Перелічені характеристики моделі господарювання Донецької області дозволили підтвердити положення, що основним засобом досягнення головної мети господарювання (задоволення потреб людини) є доходи від експорту продукції гірничо-металургійного комплексу.
6. Оцінка ефективності господарювання в Донецькій області на основі показників продуктивності праці, матеріало- та капіталомісткості засвідчила позитивні зміни, які відбуваються в основному за рахунок зростання цін. При цьому матеріаломісткість базових галузей залишається значною, тобто наростає технологічний консерватизм виробничої діяльності в господарській системі Донецької області.
7. Результати аналізу виробничої функції в Донецькій області засвідчили, що кількісне збільшення факторів виробництва не забезпечує адекватного при-росту валової доданої вартості, а основний результат господарювання досяга-ється в основному за рахунок ефекту масштабу виробництва, в той час як під-вищення ефективності відіграє незначну роль у цьому процесі.
8. Результати оцінки ефективності господарювання в Донецькій області на основі обґрунтованої оптимізаційної математичної моделі динаміки відкритої господарської системи, показали, що за даного рівня розвитку господарської системи для забезпечення подальшого прискореного її зростання необхідні кількісні збільшення інвестицій в основний капітал за рахунок наявного інвестиційного резерву із збільшенням в їх технологічній структурі інвестицій в ресурсозберігаючі технології та галузі, які забезпечують кінцеве невиробниче споживання. Більше того ресурси і перспективи для такого зростання є, але для їхнього вивільнення та активізації необхідно розробити науково обґрунтовану
модель господарювання.
9. Запропоновано структурно-логічну регіональну модель господарювання, в основу якої покладено головну ціль функціонування господарської системи. З огляду на це задачами моделі визнано, з одного боку, підвищення ефективності використання наявних у системи економічних ресурсів, з іншого – підвищення ефективності відтворювальних процесів. В цих умовах основними чинниками ефективного господарювання є ті, що забезпечують підвищення норми нагромадження (т.зв. інвестиційний резерв): амортизація, прибуток, заощадження населення; ті, що забезпечують наявність позитивного ефекту від високої норми нагромадження: структура виробництва за видами діяльності; функціональний розподіл валової доданої вартості. Провідним засобом впливу на вказані чинники є створення системи регіональних банків розвитку і центрів інвестиційного проектування, основною метою яких буде акумуляція інвестиційного резерву та направлення його у перспективні галузі господарства, що забезпечить позитивний ефект від впроваджених інвестиційних проектів в рамках моделі.
10. Запропонована регіональна модель господарювання передбачає дотри-мання таких критеріїв ефективності: 1) спрямування амортизаційних відрахувань на рахунки банку регіонального розвитку для інвестиційних цілей; 2) зменшення економічно необґрунтованої частки залишків оборотного капіталу (дебіторської заборгованості, запасів та грошових коштів); 3) збереження мінімальної частки неорганізованої форми заощаджень населення; 4) збільшення в структурі виробництва частки видів економічної діяльності з високою доданою вартістю; 5) забезпечення економічно раціональних пропорцій між продуктивністю та оплатою праці. Впровадження розробленої моделі за результатами імітації поведінки регіональної господарської системи забезпечує відповідний рівень ефективного господарювання, якщо норма нагромадження на перших етапах її реалізації підвищиться до рівня 32%.
11. В рамках організаційного забезпечення реалізації моделі ефективного господарювання розроблено ієрархічну структуру взаємодії її суб’єктів, що до-зволяє, з одного боку, залучити в господарський процес наявні інвестиційні ре-зерви, а з іншого – забезпечити координацію й контроль щодо підвищення ефе-ктивності господарювання в регіоні. Запропонована ієрархічна структура до-зволила визначити основні функції органів управління, інформаційно-контролюючих органів та специфічних інститутів моделі, які полягають у ініці-ації реалізації моделі, оперативному управлінні її впровадженням, забезпеченні інформаційних потоків між органами управління і суб’єктами господарювання, додатковому інституційному забезпеченні інвестиційних процесів в регіоні.
Отримані за результатами дослідження залежності, розроблені методи, сформульовані визначення й вимоги до методичних положень по формуванню регіональної моделі ефективного господарювання визначають його теоретичну наукову новизну. Отримані результати, виявлені недоліки, а також розроблені рекомендації щодо методів оцінки ефективності господарювання в регіоні ста-новлять прикладний аспект наукової новизни виконаного дослідження.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Некрасов Н.Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы / Н.Н. Некрасов. – [2-е изд.]. – М. : Экономика, 1978. – 344с.
2. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география : понятийно-терминоло-гический словарь / Э.Б. Алаев. – М. : Мысль, 1983. – 350 с.
3. Лисенко Ю. Структура цілей управління регіоном / Ю. Лисенко, Л. Сергєєва // Економіка України. – 2004. – №5. – С.37-43.
4. Невелєв О.М. Впорядкування адміністративно-територіального устрою та вдосконалення системи управління для зміцнення місцевого самоврядування в Україні : пропоз. для обговорення / О.М. Невелєв. – К. : НДІСЕП, 2003. – 27 с.
5. Долішній М. Ринкові механізми регіонального управління / М. Долішній, О. Мошинець // Регіональна економіка. – 2001. – №1. – С.7-17.
6. Дибирдеев В.И. К вопросу о понятии «регион» / В.И. Дибирдеев // Вопросы статистики. – 2001. – №6. – С. 30-32.
7. Гутман В.Г. Управление региональной экономикой /
Гутман В.Г., Мироедов А.А., Федин С.В. ; [под ред. Г.В. Гутмана]. –
М. : Финансы и статистика, 2001. – 176 с.
8. Воротін В.В. Нова якість регіональної економіки як об’єкт державного управління в Україні / В.В.Воротін // Стратегічні пріоритети. – 2007. –
№ 1 (2). – С. 150-158.
9. Регулювання регіонального розвитку в Україні / О.І. Амоша, В.П. Вишневський, А.І. Землянкін [та ін.] // Економіка промисловості. – 2006. –
№ 1(32). – С. 45-59.
10. Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / под ред. Ю.К. Перского, Н.Я. Калюжновой. – М. : ТЕИС, 2003. – 427 с.
11. Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность регионов: теория и методоло-гия анализа в контексте современного экономического развития : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. экон. наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория», спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» / Н.Я. Калюжнова. – Томск, 2004. – 51 с.
12. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики : учебник для вузов / А.Г. Гранберг. – [3-е изд.]. – М : ГУ ВШЭ, 2003.– 495 с.
13. Денисов Ю.Д. Регіональний дискурс: сутність, еволюція, сучасні уявлення, перспективи розвитку / Денисов Ю.Д., Савельєв Л.А., Шевчук Л.Т. // Регіональна економіка. – 2003. – №1. – С.179-184.
14. Методологические основы экономической диагностики развития регионов : научный доклад / [Василенко В.Н., Благодарный А.И., Слоква М.Г. и др.]. – Донецк : ИЭПИ, 2007. – 27 с.
15. Барнз В. Нові регіональні економіки / В. Барнз, Л. Ледебур. – Львів : Літопис, 2003. – 187 с.
16. Адамов Б.И. Концептуальные основы местного экономического развития / Б.И. Адамов // Економика и право. – 2005. – №1. – С. 63-68.
17. Злупко С.М. Основи регіонології: концептуальний підхід / С.М. Злупко // Вісник НАН України. – 2004. – №11. – С.12-25.
18. Изтелеулов Б.И. Региональный хозяйственный механизм: формирование, функционирование, моделирование / Б.И. Изтелеулов. – М. : Экономика, 1992.– 128 с.
19. Мельник Л.В. Структура регіональної економіки: сутність та напрямки трансформації / Л.В. Мельник, Л.М. Мельник // Регіональна економіка. – 2001. – №4.– С.40-45.
20. Симоненко В.К. Регионы Украины: проблемы развития / В.К. Симоненко. – К. : Нукова думка, 1997. – 226 с.
21. Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития / О.С. Пчелинцев. – М. : Наука, 2004. – 260 с.
22. Харазішвілі Ю. Оцінка ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України / Ю. Харазішвілі // Економіка України. – 2007. – №9. – С. 55-62.
23. Шнипер Р.И. Регион: экономические методы управления / Р.И. Шнипер. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 320 с.
24. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку : монографія / [Варналій З.С., Мокій А.І., Новикова О.Ф. та ін.] ; за ред. З.С. Варналія.¬ – К. : Знання, 2005. – 498 с.
25. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці : монографія / В.А. Поповкін. – К. : Наукова думка, 1993. – 210 с.
26. Благун І.С. Проблемні питання розробки моделі сталого розвитку регіону / І.С. Благун, О.О. Солтисік // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №10(40). – С.162-166.
27. Благун І.С. Моделювання стратегій розвитку регіону / І.С. Благун, О.О. Солтисік // Регіональна економіка. – 2004. – №4. – С. 105-115.
28. Родионова И.А. Региональная экономика : учебное пособие для студентов экономических специальностей / И.А. Родионова. – М. : Экзамен, 2003. – 384 с.
29. Паникарова С.В. Программно-целевой подход в региональной экономике / С.В. Паникарова // ЭКО. – 2007. – № 1. – С. 101-112.
30. Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства : монография / В.Н. Василенко. – Донецк : Юго-Восток, 2006. – 310 с.
31. Трансформаційні процеси економіки України в регіональному вимірі : монографія / [І.М. Школа, П.І. Шилерницький, О.В. Зибарева та ін.] ; [за ред. І.М. Школи]. – Чернівці : Книги-ХХ, 2004. – 360 с.
32. Шульц С.Л. Методологічні підходи до типологій регіональних суспільних систем / С.Л. Шульц // Регіональна економіка. – 2007. – №1. – С. 18 – 27.
33. Клияненко Б.Т. Влияние территориальной структуры хозяйственного комплекса регионов на динамику её развития / Б.Т. Клияненко, Т.С.Максимова // Вісник Академії економічних наук України. – 2004. – №1(5). – С.32-37.
34. Федоренко Н.П. Оптимизация экономики / Н.П. Федоренко. – М. : Наука, 1977. – 236 с.
35. Чумаченко Н.Г. Очерки по экономике региона / Н.Г. Чумаченко. – К. : Наукова думка, 1995. – 338 с.
36. Новоселов А.С. Регион как исходное понятие теории регионального воспроизводства / А.С. Новоселов // Регион: экономика и социология. – 2006. – №3. – С. 3-14.
37. Дорогов Н.И. Региональная экономика в системе рыночных отношений (методологические аспекты управления) / Н.И. Дорогов // Теория и практика управления. – 1997. – №4. – С. 66-70.
38. Ерохина Е.А. Развитие национальной экономики: системно-самоорганизационный подход : монография / Е.А. Ерохина. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1999. – 160 с.
39. Исаев В.В. Общая теория социально-экономических систем / В.В. Исаев, А.М. Немчин. – СПб. : Бизнес-пресса, 2002. – 176 с.
40. Садовский В.Н. Основания общей теории систем: логико-методологический анализ / В.Н. Садовский. – М. : Наука, 1974. – 279 с.
41. Анализ экономических систем: основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономки / под общ. ред. А. Шюллера и Х. Г. Крюссельберга ; [пер. с нем. В. Гутник, А. Чепуренко]. – М : Экономика, 2006. – 338 с.
42. Булгаков С.Н. Философия хозяйства (мир как хозяйство) / С.Н. Булгаков. – М. : Наука, 1990. – 413 с.
43. Осипов Ю.М. Время философии хозяйства / Ю.М. Осипов. – М. : Экономистъ, 2003. – 654 с.
44. Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства / Ю.М. Осипов. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 382 с.
45. Осипов Ю.М. Хозяйство : энциклопедия / Ю.М. Осипов // Философия хозяйства. – 2000. – №1(7). – С. 208-213.
46. Осипов Ю.М. Экономика : энциклопедия / Ю.М. Осипов // Философия хозяйства. – 2000. – №1(7). – С. 214-229.
47. Введение в теорию выработки решений / [Абчук В. А., Емельянов Л. А., Матвейчук В. Ф., Суздаль В. Г.]. – М. : Воениздат, 1972. – 339 с.
48. Немчинов В.С. Экономико-математические методы и модели / В.С. Немчинов. – М. : Мысль, 1965. – 478 с.
49. Гранберг А.Г. Математические модели социалистической экономики / А.Г. Гранберг. – М. : Экономика, 1978. – 351 с.
50. Конспект лекций по магистерской специальности «Прикладная экономика» : [в 2 т.] / [под ред. Т.С.Клебановой.]. – Донецк : ДонНУ, 2004. Т.1. – 2004. – 418 с.
51. Веников В.Л. Теория подобия и моделирование применительно к задачам электроэнергетики / В.Л. Веников. − М. : Высш. школа, 1966. − 487 с.
52. Гранберг А.Г. Математика и кибернетика в экономике : словарь-справочник / А.Г. Гранберг. – [2-е изд.]. – М. : Экономика, 1975. – 700 с.
53. Стратегія соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Волинської області) : монографія / М.А. Хвесик, Л.М Горбач., Н.В. Вишневська, Ю.М. Хвесик. – К. : Кондор, 2004. – 376 с.
54. Рудакова И. О применимости языка экономической теории и базовых экономических моделей для анализа российской экономики // Вопросы экономики. – 2001. – №12. – С. 32-45.
55. Красильников А.С. Развитие теории экономического роста в ХХ веке: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. экон. наук : спец. 08.00.01. «Экономическая теория» / А.С. Красильников. – М., 2007. – 29 с.
56. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика : [в 2 т.] / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю ; [пер.с англ. 11-го изд.]. – М. : Республика, 1995. Т. 1. –1995. – 400 с.
57. Лазебник Л.Л. Дискурс кейнсіанських та неокейнсианських теорій економічного зростання: адаптація під потреби України / Л.Л. Лазебник // Економіка та держава. – 2006. – №9 (вересень). – С. 8-12.
58. Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки / Н.А. Малиш. – К. : МАУП, 2004. – 118 с.
59. Шостак Л. Макроэкономическая модель роста в рамках природоресурсных ограничений / Л. Шостак, А. Бадрак // Экономика Украины. – 2000. – №12. – С. 47-54.
60. Маркс К. Сочинения : в 50-ти т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М. : Госполитиздат, 1960. Т. 23.– 1960.– 907 с.
61. Шараев Ю.В. Теория экономического роста / Ю.В. Шараев. – М. : ГУ ВШЭ, 2006. – 254 с.
62. Чубрик А. Отдача от масштаба производственной функции и общефакторная производительность: пример Польши и Беларуси / А. Чубрик // Экономический вестник. – 2002. – №2. – С. 252-275.
63. Турмачев Е.С. Сбалансированное капиталообразование и рост национальной экономики: история исследований, моделирование и анализ / Е.С. Турмачев. – М. : Моск. псих.-соц. ин-т, 2005. – 304с.
64. Економічна енциклопедія : [у 3 т.] / [відповід. ред. С.В. Мочерний]. – К. : Академія, 2000. Т.1. – 2000. – 848 с.
65. Прокофьева Т. Классификация экономических систем / Т. Прокофьева // Обозреватель-Observer. – 2005. – №6. – С. 32-35.
66. Козловский В.В. Мировая экономика (социально ориентированный подход) / В.В. Козловский, Э.А. Лутохина. – Мн. : ИВЦ Минфина, 2005. – 352 с.
67. Письмак В.П. Проблемы устойчивого функционирования социально-экономической модели Украины / В.П. Письмак. – Донецк : Донеччина, 2003. – 544 с.
68. Essays on Regional Economic Development / South Australian Centre For Economic Studies ; ed. by G. Coombs. – Adelaide : Wakefield Press, 2001. – 365 p.
69. Формирование условий пропорционального развития производственного комплекса региона / [Прокопенко Н.Д., Иванов Е.Т., Поклонский Ф.Е. и др.]. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2001. – 532 с.
70. Плеханов Д.О. Економічні ознаки моделей національної економіки / Д.О. Плеханов // Економіка та держава. – 2007. – №12 (грудень). – С. 13-15.
71. Higgins B. Regional Development theories and its application / B.Higgins, D. Savoie. – NJ : Transaction Publishers, 1998. – 422 p.
72. Ясин Е.Г. Модернизация экономики и система ценностей / Е.Г.Ясин // Вопросы экономики. – 2003. – №4. – С. 4-36.
73. Ясин Е.Г. Модернизация экономики и система ценностей : научное издание / Е.Г.Ясин. – М. : ГУ ВШЭ, 2003. – 83 с.
74. Ясин Е.Г. Модернизация и общество : докл. к VIII Междунар. науч. конф. «Модернизация экономики и общественное развитие», Москва, 3-5 апреля 2007 г. / Е.Г. Ясин ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. – 114 с.
75. Blair J.P. Local Economic Development: Analysis and Practice. – London : SAGE, 1995. – 345 p.
76. Armstrong H. Regional Economics and Policy / H.Armstrong, J.Taylor. –
[3rd ed.]. – Malden ; Oxford ; Carlton : Blackwell pub., 2000. – 434 p.
77. Величко В.В. Інноваційні моделі у регіональній політиці Китаю: формування, структура, перспективи / В.В. Величко // Регіональна економіка. – 2006.– №2.– С. 182-193.
78. Величко В.В. Моделі регіонального розвитку Китаю: формування, структура, перспективи / В.В. Величко // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 4. – С. 38-54.
79. Герасимчук З.В. Комплексна оцінка рівня сталого розвитку регіонів України / З.В. Герасимчук // Економіка України. – 2002. – № 2. – C.34-43.
80. Социально-экономическая география зарубежного мира / [под ред. В.В. Вольського]. – М. : Крон-пресс, 1998. – 623 с.
81. Типология российских регионов / [Бутс Б., Дробышевский С., Кочеткова О. и др.]. – М. : ИЭПП, 2002. – 159 с.
82. Качаєв Ю.Д. Типізація регіонів України за особливостями інвестиційної діяльності / Ю.Д. Качаєв // Український географічний журнал. – 2005. – №4(52). – С.44-50.
83. Территориальные системы: проблемы трансформации и перспективы развития / [Василенко В.Н., Дубницкий В.И., Кратт О.А. и др.]. – Донецк : Юго-Восток, 2003. – 305 c.
84. Василенко В.Н. К вопросу о классификации региональных экономических систем / В.Н. Василенко // Экономика и право. – 2006. – №3(6). – С. 3-12.
85. Порядок здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 р. №860 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Режим доступу до док. : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=860-2006-%EF.
86. Social, Economic and Cultural Aspects in the Dynamic Changing Process of Old Industrial Regions: Ruhr District (Germany), Upper Silesia (Poland), Ostrava Region (Czech Republic) / Eckart K., Ehrke S., Krahe H., Eckart-Muller I. – Berlin ; Hamburg ; Münster : LIT Verlag, 2003. – 400 p.
87. Горська О. Типологія регіонів України за структурою економічного виробництва для цілей регулювання / О. Горська // Регіональна економіка. – №1. – 2004. – с. 90-97.
88. Carney J. Regions in Crisis: New Perspectives in European Regional Theory / Carney J., Hudson R., Lewis J. – London : Taylor & Francis, 1980. – 179 p.
89. Котилко В.В. Региональная экономическая политика / В.В. Котилко. – М. : Издательство РДЛ, 2001. – 272 с.
90. Підгрушний Г.П. Особливості стадійно-еволюційного розвитку регіонів України у контексті загальносвітових тенденцій / Г.П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2006. – №2(64). – С. 19-28.
91. Підгрушний Г.П. Особливості впливу промислового виробництва
на регіональний розвиток / Г.П. Підгушний // Український географічний журнал. – 2005. – №2(50). – С. 55-61.
92. Підгрушний Г.П. Сучасні процеси територіальної організації промисловості регіонів України / Г.П. Підгрушний // Український географічний журнал. – 2006. – №1(63). – С. 28-37.
93. Мельник М.І. Принципи побудови інвестиційних моделей регіонального розвитку / М.І.Мельник // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С.187-195
94. Козуб Д. Институционально-инновационно-инвестиционная модель переходной экономики Украины / Д. Козуб // Економічний часопис-ХХІ. – 2001.– №4. – С. 20-24.
95. Послання Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір»: концептуальні засади, стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки / [ред. О.О.Федрицький, А.С. Гальчинський]. – К. : Інф.-вид. центр Держкомстату України, 2002. – 74с.
96. Стратегія соціального і економічного розвитку України (2004-2015 рр.) «Шляхом Європейської інтеграції» / [Гальчинський А.С., Геєць В.М., Бабенко С.Г. та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.
97. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» : остання редакція від 23.03.2000 № 1602-III [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до док. : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1602-14.
98. Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 № 1621-IV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до док. : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1621-15.
99. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 №2850-ІV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до док. : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2850-15.
100. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – Ст. 2131. – С. 36–78.
101. Концепція державної регіональної політики. Затверджено Указом Президента України від 21.05.2001 р. №341/2001 [Електронний ресурс] / Президент України. – Режим доступу до док. : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1602-14.
102. Стеченко Д.М. Регіональна інтеграція та етапи розвитку наукомістких підприємств / Д.М. Стеченко, С.В. Войтенко // Економіка і регіон. – 2004. – №1(2). – С. 9-11.
103. Голіков В.І. Наміри, реалії, можливості та шляхи реалізації розвитку інноваційної стратегії розвитку економіки України / В.І. Голіков // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 1. – С. 31-38.
104. Гриньов Б.В. Проблеми формування інноваційної системи в Україні / Б.В. Гриньов, П.Т. Бубенко, В.А. Гусев // Економіка і прогнозування. – 2004. – №2. – С. 127-138.
105. Захарченко В.И. Инвестирование реального сектора экономики Украины / В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 74. –С. 19-22.
106. Захарченко В.И. Инновационная система региона / В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов. – Одесса : Наука и техника. – 2005. – 116 с.
107. Захарченко В.И. Государственная политика инвестирования реального сектора экономики / В.И. Захарченко, О.Г. Борисов, Е.В. Молина. – Одесса : ИИЦ. – 2005. – 80 с.
108. Івченко В. Становлення та розвиток національної інноваційної системи України як передумова побудови конкурентоспроможної економіки держави / В. Івченко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : [наук. журнал] / [гол. ред. О.П. Степанов]. – Вип. 1-2. – К. : Книжкове вид-во НАУ, 2007. – С.246-252.
109. Мунтіян В.І. Національна інноваційна система України / В.І. Мунтіян // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : [наук. журнал] / [гол. ред. О.П. Степанов]. – Вип. 1-2. – К. : Книжкове вид-во НАУ, 2007. – С. 257-263
110. Наливайченко С.П. Приоритеты развития рыночной модели Украины / С.П. Наливайченко // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1.– С. 105-112.
111. Самойлик К.С. Проблеми формування національної інноваційної системи України / К.С. Самойлик // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : [наук. журнал] / [гол. ред. О.П. Степанов]. – Вип. 1-2. – К. : Книжкове вид-во НАУ, 2007. – С. 252-257
112. Федулова Л.І. Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів / Л.І.Федулова // Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно–політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / За заг. ред. Ю.Г.Рубана. – К. : НІСД, 2008. – Розд. 7.9. – С. 506-514.
113. Федулова Л.І. Концептуальні засади державної регіональної промислової політики в умовах інноваційного розвитку / Л.І.Федулова // Стратегічні пріоритети. – 2008. – №1 (6). – С. 112-119.
114. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З.С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 820 с.
115. Гуревичев М. Модель транзитивної економіки України / М. Гуревичев // Економічний часопис-ХХІ. – 1999. – №9. – С. 10-15.
116. Гальчинський А. Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України / А. Гальчинський, С. Льовочкин // Економіка України. – 2004. – №6. – С. 4-11
117. Бутко М.П. Передумови трансформації та механізми регулювання регіональних економік / М.П. Бутко // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 2. – С. 9-20.
118. Козаченко С.В. Экономический рост, производительность и эффективность / С.В. Козаченко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : [наук. журнал] / [голов. ред. О.П. Степанов]. – Вип. 1-4. – К. : Книжкове вид-во НАУ, 2006. – С. 233-240.
119. Павлов К.В. Оценка эффективности интенсификации общественного производства / К.В. Павлов, С.Ю. Ильин // Вісник Академії економічних наук України. – 2004. – №1. – С.79-83.
120. Хачатуров Т.С. Эффективность капитальных вложений / Т.С. Хачатуров. – М : Экономика, 1979. – 335 с.
121. Лопатинський Ю.М. Інвестиції: економічна і соціальна ефективність / Ю.М. Лопатинський // Фінанси України. – 1997. – №8. – С. 76-84.
122. Мірошников П. Про оцінку економічної ефективності нової техніки / П. Мирошніков, Л. Мірошников // Економіка України. – 1997. – №10. – С. 86-88.
123. Абалкин Л.А. Конечные народнохозяйственные результаты: сущность, показатели, пути повышения / Л.А. Абалкин. – [2-е изд.]. – М. : Экономика, 1982. – 151 с.
124. Воронін О.О. Визначення виду функціональної залежності між ефективністю виробництва і його чинниками / О.О. Воронін // Економічна теорія. – 2007. – №3 (липень-вересень). – С.21-34.
125. Сендряков В.Г. Оценка эффективности использования ресурсов на основе поликритериального метода / В.Г.Сендряков // Вісник економічної науки України. – 2006. – №1. – С. 133-136.
126. Факторный анализ экономической эффективности общественного производства региона / Даренских Ю.А., Колотова Н.С., Храмова Л.Б., Зимина М.В. // Вопросы статистики. – 2005. – №12. – С.11-19.
127. Барсов А.А. Эффективность общественного производства / А.А. Барсов. – М : Наука, 1987. – 160 с.
128. Бабань Ю.А. Совершенствование бизнес-процессов в современной философии управления / Ю.А. Бабань // Финансовый бизнес. – 2002. –
№ 6. – С. 33-40.
129. Ляшенко В.І. Регулювання розвитку економічних систем: теорія, режими, інститути : монографія / В.І. Ляшенко. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – 668 с.
130. Планирование повышения эффективности производства и качества продукции в промышленности / под. ред. Н.М. Ознобина. – М. : Экономика, 1979. – 160 с.
131. Крейчман Ф.С. Эффективная организация управления акционерными предприятиями в условиях рынка / Ф.С. Крейчман. – М. : Финстатинформ, 2000. – 316 с.
132. Повышение эффективности общественного производства и совершенствование хозяйственного расчёта / [Дзарасов С.С.; Иванченко Ю.И.; Плышевский Б.П. и др.]. – М. : Мысль, 1975. – 228 с.
133. Повышение эффективности производства и его резервы / [под общ. ред. В.Ф. Литвицкого]. – М. : Машиностроение, 1987. – 392 с.
134. Conclin D.W. Comparative Economic Systems: Objectives, Decision Modes, and the Process of Choice / D.W.Conclin. – Cambridge : Cambridge University Press, 1991. – 417 p.
135. Силаев Е.Д. Эффективность экономики региона / Е.Д. Силаев. – М. : Наука, 1987. – 168 с.
136. Клейнер Г. Эффективность мезоэкономических систем переходного периода / Г. Клейнер // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – № 6. – С. 35-40.
137. Романова О. Оптимизация поведения предприятия в современных условиях / О. Романова // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – № 3. – C. 116-120.
138. Гончарук А.Г. Визначення факторів і резервів підвищення ефективності у промисловості / А.Г. Гончарук // Економіка промисловості. – 2006. – №3(34). – С. 63-70.
139. Маршалова А.С. Основы теории регионального воспроизводства / А.С.Маршалова, А.С. Новоселов. – М. : Экономика, 1998. – 192 с.
140. Орешин В.П. Управление региональной экономикой / В.П. Орешин, Л.В. Потапов. – М. : ТЕИС, 2003. – 330 с.
141. Дубров М.А. Компонентный анализ и эффективность в экономике / М.А. Дубров. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 352 с.
142. Райхель Б.Л. Воспроизводство и его особенности в угольной промышленности Украины / Б.Л. Райхель, А.Г. Вагонова // Економіка промисловості. – 2004. – №1(23). – С. 44-54.
143. Павлов К.В. Управление экономикой с учётом оценки воспроизводственных диспропорций / К.В. Павлов // Економіка промисловості. ¬ 2006. – №3(34). – С.34-49.
144. Саєнко Д.В. Визначення критеріїв та показників регіональної ефективності відтворювальних процесів / Д.В. Саєнко // Регіональна економіка. –¬ 2005. – №2. – С. 75-84.
145. Підлісна О.А. Стан та перспективи розвитку регіонів України: методи оцінки ефективності територіальних утворень / О.А. Підлісна // Регіональна економіка. – 2007. – №1. – С. 104-115.
146. Донченко Ю.В. Сравнительная оценка социально-экономической эффективности развития регионов Центрального федерального округа Российской Федерации / Ю.В. Донченко // Вопросы статистики. – 2004. – №12. – С. 48-57.
147. Мельников Р.М. Экономический рост в системе регионов : теоретическая модель / Р.М. Мельников // Регион : экономика и социология. – 2005. – №2. – С. 3-18.
148. Мельников Р.М. Проблемы теории и практики государственного регулирования экономического развития регионов : монография / Р.М. Мельников. – М. : Изд-во РАГС, 2006. – 199 с.
149. Політика регіонального розвитку в Україні: особливості та пріоритети : аналітична доповідь / [за ред. З.С. Варналія]. – К. : Ліра, 2005. – 62 с.
150. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / [Жаліло Я.А., Базилюк Я.Б., Белінська Я.В. та ін.] ; за ред. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2005. – 388 с.
151. Крючкова В.І. Структурні чинники розвитку економіки України / В.І. Крючкова. – К. : Наукова думка, 2004. – 418 с.
152. Тактичні пріоритети та стратегічні орієнтири економіки України : / Я.А. Жаліло [та ін.]; за ред. В. Є. Воротіна. – К. : НІСД, 2008. – 88 с.
153. Авербух Р.С. Системный анализ проблем экономического развития региона / Р.С. Авербух ; [отв. ред. Гудым А.А.]. – Кишинёв : Штиинца, 1990. – 129 с.
154. Эффективный экономический рост: теория и практика / [Т.В. Чечелева, Г.Ю. Ивлева, В.А.Козлова и др.] ; под ред. Т.В. Чечелевой. – М. : Экзамен, 2003. – 318 с
155. Кухарська Н.О. Економічне зростання як основа економічного розвитку України / Н.О. Кухарська // Регіональна економіка. – 2007. – №2. – С. 22-32.
156. Зиядуллаев Н.С. Моделирование региональных экономических систем / Н.С. Зиядуллаев. – М : Наука, 1983. – 240 с.
157. Система цен и эффективность хозяйствования / [Тарасов В.И., Войтешенко Б.С., Герасимова В. Г. и др.]. – Мн. : Навука і тэхника, 1991. – 247 с.
158. Беленцов В.Н. Экономический рост, экономическое развитие или развитие экономики? Критерии и основные показатели / В.Н. Беленцов // Економіка промисловості. – 2007. – №3(38). – С. 37-44.
159. Бессонов В.А. Проблемы построения производственных функций в российской переходной экономике / В.А. Бессонов. – М. : ИЭПП, 2002. – 95 с.
160. Гончарук А.Г. Моделювання комплексного показника економічної ефективності промисловості України / А.Г. Гончарук // Економіка промисловості. – 2005. – №4(30). – С. 52-55.
161. Грабовецький Б.Є. Виробничі функції : теорія, побудова, використання в управлінні виробництвом : монографія / Б.Є. Грабовецький. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. –137 с.
162. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат / Гюнтер Фандель; [пер. з нім. під кер. наук. ред. М.Г. Грищака]. – К. : Таксон, 2000. – 520 с.
163. Шумська С.С. Виробнича функція в економічному аналізі: теорія та практика використання / С.С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2007. – №2. – С. 138-153.
164. Бойко Є.І. Проблемні питання прогнозування розвитку виробництва в регіоні / Є.І. Бойко, Я.В. Грита // Регіональна економіка. – 2004. – №2. – С. 36-45.
165. Манахова И.В. Теоретические основы развития системы «потребление-сбережение» / И.В. Манахова. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2001. – 136 с.
166. Комаров М.А. Ресурсный потенциал экономического роста / М.А. Комаров, А.Н. Романов, М.М. Максимов. – М. : Путь России : Экономическая литература, 2002. – 568 с.
167. Настенко А.Д. Прогнозирование отраслевого и регионального развития / А.Д. Настенко, Т.В. Васина. – М. : Гелиос, 2002. – 144 с.
168. Занегин А.Г. Оптимальная пропорция между накоплением и потреблением / А.Г. Занегин. – М. : Мысль, 1970. – 68 с.
169. Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth / R.M. Solow // The Quarterly Journal of Economics. – №70. – 1956. – P. 65–94.
170. Факторы экономического роста в регионах РФ / [Дробышевский С., Луговой О., Астафьева Е. и др.]. – М. : ИЭПП, 2005. – 278 c.
171. Факторы экономического роста российской экономики / [Энтов Р.М., Луговой О.В., Астафьева Е. и др.]. – М. : ИЭПП, 2003.– 389 с.
172. Умаханов М.М. Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепции / М.М. Умаханов, Р.Д. Шахназов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2006. – 143 с.
173. Бутенко Т.О. Інноваційна складова конкурентоспроможності регіонів України / Т.О. Бутенко // Прометей. Вип. 2(17) / ІЕПД НАН України, ДЕГІ. – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – С. 121-125.
174. Бутенко Т.О. Визначення складових моделі регіонального господарства / Т.О. Бутенко // Теория и практика экономики и предпринимательства :
материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф., 11-13 мая 2006 р., Алушта. – Симферополь, 2006. – С. 55.
175. Бутенко Т.О. Визначення специфічних критеріїв ефективності регіональної економічної системи / Т.О. Бутенко // Теория и практика экономики и предпринимательства : материалы ІV Междунар. науч.-практ. конф., 10-12 мая 2007 р., Алушта. – Симферополь, 2007. – С. 246.
176. Бутенко Т.О. Співвідношення заощаджень та нагромадження як основа ефективного господарювання / Т.О. Бутенко // Наукові концепції і практика реалізації стратегії інноваційного розвитку України та її регіонів : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених, 22 березня 2007 р., Донецьк. Ч. 2 / заг. ред. Дубницького В.І. – Донецьк : ДЕГІ, 2007. – С. 42-44.
177. Даниліна Т.О. Регіональні особливості економічного зростання України в умовах інтеграції у світову економіку / Т.О. Даниліна // Конкурентноздатність територій і підприємств у взаємозалежному світі : тези доп. і вист. VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених, 24 березня 2005 р., Донецьк. Ч. 2 / заг. ред. Касьянової Д.С. – Донецьк : ДЕГІ, 2005. – С. 50-52.
178. Стратегія економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року / Донецька обласна державна адміністрація, Донецька обласна рада. – [Затверджено : рішенням Донецької обласної ради від 23.03.2007 № 5/8-158]. – Донецьк : Б. В., 2007. – 71 с.
179. Статистичний щорічник Донецької області за 2006 рік / Головне управління статистики у Донецькій обл. ; [ред. О.А. Зеленого]. – Донецьк : Гол. упр. стат. в Дон. обл., 2007. – 403 с.
180. Основні засоби Донецької області у 2001-2003 рр. : стат. зб. / Головне управління статистики у Донецькій області ; [ред. Л.П. Багмет]. – Донецьк : Гол. упр. стат. в Дон. обл., 2004. – 100 с.
181. Основні засоби Донецької області у 2001-2004 рр. : стат. зб. / Головне управління статистики у Донецькій області ; [ред. Л.П. Багмет]. – Донецьк : Гол. упр. стат. в Дон. обл., 2005. – 128 с.
182. Основні засоби Донецької області у 2001-2005 рр. : стат. зб. / Головне управління статистики у Донецькій області ; [ред. Л.П. Багмет]. – Донецьк : Гол. упр. стат. в Дон. обл., 2006. – 152 с.
183. Основні засоби Донецької області у 2001-2006 рр. : стат. зб. / Головне управління статистики у Донецькій області ; [ред. Л.П. Багмет. – Донецьк : Гол. упр. стат. в Дон. обл., 2007. – 162 с.
184. Статистичний щорічник Донецької області за 2001 рік / Донецьке обл. управління статистики ; [ред. О.А. Зеленого]. – Донецьк : Дон. обл. упр. стат., 2002.– 356с.
185. Статистичний щорічник Донецької області за 2002 рік / Донецьке обл. управління статистики ; [ред. О.А. Зеленого]. – Донецьк : Дон. обл. упр. стат., 2003. – 372с.
186. Статистичний щорічник Донецької області за 2003 рік / Головне управління статистики у Донецькій обл. ; [ред. О.А. Зеленого]. – Донецьк : Гол. упр. стат. в Дон. обл., 2004. – 376 с.
187. Статистичний щорічник Донецької області за 2004 рік / Головне управління статистики у Донецькій обл. ; [ред. О.А. Зеленого]. – Донецьк : Гол. упр. стат. в Дон. обл., 2005. – 389 с.
188. Статистичний щорічник Донецької області за 2005 рік / Головне управління статистики у Донецькій обл. ; [ред. О.А.Зеленого]. – Донецьк : Гол. упр. стат. в Дон. обл., 2006. – 403 с.
189. Праця у Донецькій області у 2003 році : стат. бюл. / Головне управління статистики у Донецькій обл. – Донецьк : Гол. упр. стат. в Дон. обл., 2004. – 233 с.
190. Праця у Донецькій області у 2004 році: стат. бюл. / Головне управління статистики у Донецькій обл. – Донецьк : Гол. упр. стат. в Дон. обл., 2005. – 216 с.
191. Праця Донецької області 2005 : стат. зб. / Головне управління статистики у Донецькій обл. – Донецьк : Гол. упр. стат. в Дон. обл., 2006. – 270 с.
192. Праця Донецької області 2006 : стат. зб. / Головне управління статистики у Донецькій обл. – Донецьк : Гол. упр. стат. в Дон. обл., 2007. – 300 с.
193. Структурні співвідношення в економіці України (за даними таблиць «витрати-випуск» (міжгалузевого балансу)) / [Богославець С., Волковська В., Гірак Л. та ін.]. – К. : Б.В., 2006. – (Аналітична записка / Міністерство економіки України; Департамент економічної стратегії). – 53 с.
194. Статистичний щорічник України за 2001 рік / Держкомстат України ; [ред. О.Г. Осауленко]. – К. : Консультант, 2002. – 630 с.
195. Статистичний щорічник України за 2002 рік / Держкомстат України ; [ред. О.Г. Осауленко]. – К. : Консультант, 2003. – 630 с.
196. Статистичний щорічник України за 2003 рік / Держкомстат України ; [ред. О.Г. Осауленко]. – К. : Консультант, 2004. – 631 с.
197. Статистичний щорічник України за 2004 рік / Держкомстат України ; [ред. О.Г. Осауленко]. – К. : Консультант, 2003. – 631 с.
198. Статистичний щорічник України за 2005 рік / Держкомстат України ; [ред. О.Г. Осауленко]. – К. : Консультант, 2006. – 575 с.
199. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держкомстат України ; [ред. О.Г. Осауленко]. – К. : Консультант, 2007. – 551 с.
200. Інвестиційна та будівельна діяльність в Донецькій області (1996-2004 роки) : стат. збірник / Головне управління статистики у Донецькій обл. – Донецьк : Гол. упр. стат .в Дон. обл., 2005. – 103 с.
201. Інвестиційна та будівельна діяльність в Донецькій області (1990, 1995-2002 роки) : стат. збірник / Донецьке обл. управління статистики. – Донецьк : Дон. обл. упр. стат., 2003. – 103 с.
202. Даниліна Т.О. Оцінка впливу глобалізації на економічне зростання України / Т.О. Даниліна, В.М. Василенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету (Серія : економічна. Вип. 69). – Донецьк : ДонНТУ, 2004. – С. 35-43.
203. Бутенко Т.О. Комплексна оцінка соціально-економічного розвитку Донецької області / Т.О. Бутенко // Экономика и право. – 2006. – № 2 (15). – С. 77-81.
204. Бутенко Т.О. Декомпозиція економічного зростання в Донецькій області / Т.О. Бутенко // Экономика и право. – 2007. – № 1 (17). – С. 26-29.
205. Даниліна Т.О. Глобалізація як джерело економічного розвитку України / Т.О. Даниліна // Наукові праці Донецького національного технічного університету (Серія: економічна. Вип. 87). – Донецьк : ДонНТУ, 2004. – С. 177-186.
206. Закон України «Про інвестиційну діяльність» : остання редакція від 01.01.2008 р. № 1560-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до док. : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12.
207. Закон України «Про режим іноземного інвестування» : остання редакція від 19.03.1996 № 93/96-ВР [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до док. : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93%2F96-%E2%F0.
208. Закон України «Про банки і банківську діяльність» : остання редакція від 05.11.2008 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до док. : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14.
209. Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні» : остання редакція від 30.08.1991 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до док. : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1455-12.
210. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» : остання редакція від 25.04.2008 р. № 959-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до док. : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12
211. Закон України «Про підприємництво» : остання редакція від 01.01.2008 р. № 698-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до док. : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=698-12.
212. Господарський кодекс України : станом на 05 листоп. 2008 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу до док. : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20635.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.