У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Количество страниц 2008
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20671.doc 
Содержание ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ................................................................ 4
ВСТУП ................................................................................................................ 6
Розділ 1 ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ……………………………..................................... 12
1.1. Теоретичні аспекти класифікації та аналізу структури персоналу промислових підприємств ………………………………………….... 12
1.2. Методичні підходи до планування й удосконалення структури персоналу підприємств ……………………………………………… 23
1.3. Метод аналізу впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства ………………............................................... 42
Висновки до розділу 1 ……………………………………………………….. 63
Розділ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА СОКІВ …………………... 67
2.1. Аналітична оцінка організаційно-технологічних особливостей, економічного стану та умов діяльності досліджуваних підприємств…………............................................................................. 67
2.1.1. Організаційно-технологічні особливості та економічний стан досліджуваних підприємств.................................................................. 67
2.1.2. Стан ринку соків України...................................................................... 73
2.1.3. Аналіз факторів зовнішнього середовища........................................... 75
2.2. Аналіз впливу факторів внутрішнього середовища на конкурентоспроможність підприємств ………………………........... 85
2.3. Дослідження впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємств ………………………..................................... 106
2.3.1. Аналіз структури персоналу підприємств........................................... 106
2.3.2. Аналіз впливу структури персоналу на конкурентоспроможність підприємств.............................................................................................
113
Висновки до розділу 2 ……………………………………………………… 137
Розділ 3 НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ................................................................................ 140
3.1. Розроблення методичних засад планування та вдосконалення структури персоналу підприємств ………………………………….. 140
3.2. Організаційно-економічне забезпечення впровадження змін у структурі персоналу підприємств …………………………………... 154
3.3. Дослідження ефективності удосконалення структури персоналу підприємства ……………………………………………………......... 161
3.3.1. Витрати і ризики вдосконалення структури персоналу на підприємстві........................................................................................... 161
3.3.2. Ефективність удосконалення структури персоналу на підприємстві.......................................................................................... 171
Висновки до розділу 3 ……………………………………………………….. 176
ВИСНОВКИ ...................................................................................................... 179
ДОДАТКИ ......................................................................................................... 183
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................ 223


ВСТУП


Актуальність теми. В умовах загострення конкуренції на внутрішньому й зовнішньому ринках великого значення набуває підвищення ефективності діяльності підприємств. Будь-які заходи щодо підвищення ефективності підприємств неможливі без відповідного менеджменту персоналу. Причому першорядне значення має не стільки чисельність працівників, скільки їх якість, яка характеризується кваліфікаційною, освітньою, професійно-посадовою, віковою структурою.
У працях вчених (В. Р. Веснін, А. К. Гастєв, І. Ф. Гнибіденко, О. А. Грішнова, В. М. Данюк, Г. А. Дмитренко, А. М. Колот, А. Я. Кибанов, М. І. Круглов, О. В. Крушельницька, Ю. Г. Одегов, І. Л. Петрова, В. М. Петюх, Г. А. Мамед-Заде, Е. В. Маслов, В. А. Савченко, С. Г. Струмилін та ін.) багато уваги приділено дослідженню професійної та кваліфікаційної структури персоналу, зокрема управлінського. У закордонній науковій думці (А. Томпсон, А. Стрикленд, Дж. Обер-Криє, П. Дженстер, Д. Хассі, Р. Лонг, М. Пул та ін.) та практичній діяльності питання вдосконалення структури персоналу за різними класифікаційними ознаками розглядаються як такі, що мають велике значення в плані отримання фірмами конкурентних переваг.
Однак в умовах загострення конкуренції за ринки збуту, перерозподілу власності, збільшення відкритості економіки України, становлення ринку праці, погіршення демографічної ситуації тощо, праці у цьому напрямку не охоплюють усього спектру проблем удосконалення структури персоналу підприємств, зокрема, її вплив на конкурентні позиції підприємств. Недостатньо також уваги приділено дослідженню струк¬тури персоналу за формами трудових відносин. Загалом у дослідженнях з тематики вдосконалення структури персоналу бракує системного підходу.
Нагальна необхідність удосконалення структури персоналу вітчизняних підприємств потребує проведення гли¬боких досліджень, а саме: пошуку нових теоретичних підходів; побудови моделей впливу структури персоналу на ефективність діяльності під¬приємств; розроблення практичних рекомендацій щодо адаптації підприємств до ринкових умов функціонування. Цим пояснюється актуальність, теоретична і практична значимість обраної теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання дисертаційної роботи здійснювалося відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» за темою ”Розвиток системи управління ринково орієнтованими підприємствами”, номер державної реєстрації 0106U007082. У межах зазначеної наукової теми автором досліджено вплив структури персоналу на конкурентоспроможність підприємств із виробництва соків.
Робота також направлена на завдання виконання регіональної програми розвитку АПК Вінницької області у частині підвищення ефективності переробних підприємств. Автором розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності підприємств із виробництва соків на основі удосконалення структури персоналу підприємств.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення й обґрунтування теоретичних і методичних положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення структури персоналу підприємств із виробництва соків для підвищення ефективності їх діяльності.
Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі науково-практичні завдання:
- розвинуто поняття сутності “структура персоналу підприємства”, визначено її роль в забезпеченні ефективності діяльності підприємства;
- вдосконалено метод аналізу факторів, які визначають ступінь впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства;
- розроблено модель оцінювання впливу структури персоналу на конкурентоспроможність підприємства в умовах дії інших факторів;
- удосконалено методичний підхід до планування чисельності окремих категорій персоналу підприємств із виробництва соків;
- розроблено методичні підходи до вдосконалення структури персоналу підприємств;
- розвинуто методичні засади до планування заходів із удосконалення структури персоналу підприємства;
- розроблено стратегічні напрями, методичні і прикладні рекомендації щодо удосконалення структури персоналу підприємств із виробництва соків.
Об’єктом дослідження є процеси забезпечення ефективного формування та використання персоналу підприємств в сучасних умовах господарювання.
Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і прикладних аспектів удосконалення структури персоналу підприємств з виробництва соків та підвищення на цій основі ефективності їх діяльності.
Методи дослідження. Досягнення мети дослідження базувалося на системному підході та порівняльному економічному аналізі. У процесі дослідження були використані такі методи: статистичні та економічного аналізу – для дослідження структури персоналу; факторного аналізу – для дослідження впливу кількісних факторів на ефективність діяльності підприємств, експертних оцінок і нечіткої логіки – для виявлення впливу якісних факторів; економіко-математичного моделювання – для розроблення моделі оцінювання впливу структури персоналу на конкурентоспроможність підприємства в умовах дії інших факторів; лінійної оптимізації – для обґрунтування оптимальної структури персоналу.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:
вперше:
- розроблено модель оцінювання впливу структури персоналу на конкурентоспроможність підприємства в умовах дії інших факторів, яка враховує спільний вплив структури персоналу та інших факторів на ефективність діяльності підприємств і дозволяє планувати оптимальні для заданих умов характеристики структури персоналу;
- запропоновано методичні підходи до удосконалення структури персоналу підприємства, які враховують темпи природної плинності кадрів, витрати та ризики заходів із удосконалення, що дозволяє оптимізувати витрати на удосконалення структури персоналу і запобігати небажаних ризиків;
удосконалено:
- метод аналізу факторів, які визначають ступінь впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства, який відрізняється порівнянням оцінок конкурентоспроможності як показника ефективності, отриманих на основі його ринкової позиції, та факторів, які впливають на конкурентоспроможність, а також комплексним застосуванням статистичних і нечітких методів аналізу, що забезпечує підвищення достовірності результатів;
- методичний підхід до планування чисельності персоналу підприємств із виробництва соків, який відрізняється відбором найсуттєвіших факторів, які обумовлюють чисельність окремих категорій персоналу;
дістали подальшого розвитку:
- поняття сутності “структура персоналу підприємства”, яке відрізняється від існуючих дефініцій комплексним застосуванням різних ознак структурування та дозволяє поглибити аналітичні оцінки якості персоналу;
- методичні засади планування заходів із удосконалення структури персоналу підприємства на основі аналізу системи причинно-наслідкових зв’язків технологічних, організаційних, кадрових і фінансових заходів, що дозволяє узгоджувати окремі заходи менеджменту персоналу із загальною стратегією розвитку підприємства.
Практичне значення отриманих результатів. Основні наукові положення і висновки дисертаційної роботи доведено до рівня методичних розробок і прикладних рекомендацій із удосконалення структури персоналу, які призначені для широкого практичного використання вітчизняними підприємствами з виробництва соків та інших галузей, що діють за умов жорсткої конкуренції.
Результати дослідження використані Головним управлінням економіки Вінницької обласної державної адміністрації при плануванні заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємств (довідка № 2947/1-1 від 8.09.2008), ВАТ “Вінницький завод фруктових концентратів і вин” (довідка № 1/161 від 26.09.2008) та ВАТ ”ВІННІФРУТ” (довідка № 117 від 22.09.2008) для удосконалення структури персоналу, а також у навчальному процесі Вінницького соціально-економічного інституту Університету „Україна” при викладанні дисциплін “Управління персоналом”, “Основи менеджменту”, “Менеджмент організацій” (довідка № 1/27 – 485 від 10.07.2008).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій запропоновано методичні засади, підходи та практичні рекомендації щодо удосконалення структури персоналу промислових підприємств. Всі наукові результати, що викладені в дисертації і виносяться на захист, сформульовано й обґрунтовано автором особисто.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дослідження обговорено і схвалено на міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях: “Контроль i управління в складних системах” (КУСС-2003), (Вінниця, 8-11 жовтня 2003 р.), “Актуальні питання розвитку підприємництва, менеджменту та маркетингу в умовах трансформації економіки України” (Луцьк, 3-4 червня 2004 р.), “Теорія і практика сучасної економіки” (Черкаси, ЧДТУ, 15-17 вересня 2004 р.), “Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій” (Вінниця, 14-15 жовтня 2004 р.); “Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки Вінниччини” (Вінниця, 24 листопада 2004 р.), “Розвиток менеджменту в Україні: реалії, проблеми, перспективи” (Житомир, 8-10 грудня 2004 р.), "Наука і освіта 2004" (Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004 р.), „Менеджмент організацій і управління людськими ресурсами” (Ялта, 14-15 березня 2005 р.), “Актуальні проблеми управління людськими ресурсами і маркетингу в контексті стратегії розвитку України” (Донецьк, 3-4 жовтня 2007 р.), “Прогресивні інформаційні технології в науці і освіті” (Вінниця, 5 жовтня 2007 р.)
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 18 праць загальним обсягом 6,99 друк. арк., з яких 8 статей у фахових виданнях, 10 – в інших наукових виданнях.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано розв’язання наукового завдання щодо вдосконалення структури персоналу з метою підвищення ефективності діяльності підприємств. Результати дослідження дають підстави сформулювати такі основні висновки:
1. Аналіз сучасних наукових думок з питань кількісних і якісних характеристик персоналу дозволяє стверджувати, що узагальненою якісною характеристикою персоналу є його структура. Поняття сутності “структура персоналу підприємства”, яку розвинуто в роботі, передбачає її розуміння як частини персоналу певної категорії у загальній чисельності, а також комплексне застосування різних ознак структурування – за характером трудових відносин, кваліфікацією, участю в господарській діяльності, характером виконуваних функцій, віком, відношенням до власності, що дозволило використати кількісні методи для визначення впливу якості персоналу на ефективність діяльності підприємства. Наукові дослідження у напрямку структуризації персоналу та її впливу на ефективність діяльності підприємств підтверджують, що останнім часом особливої актуальності набувають проблемні питання, пов’язані з удосконаленням структури персоналу.
2. Системний аналіз дає можливість запропонувати методичні підходи до вдосконалення структури персоналу підприємств, визначити характеристики персоналу та засоби вдосконалення структури персоналу (зменшення чисельності окремих категорій персоналу шляхом механізації та автоматизації виконуваних функцій, навчання та переміщення працівників, використання тимчасового, сезонного персоналу та тієї його частини, що працює за договорами цивільно-правового характеру, зміна структури підприємства, перегляд виробничих норм праці, залучення найманого персоналу до участі у прибутках тощо), які дають можливість ефективно вплинути на організаційно-економічні процеси, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства.
3. Удосконалений у роботі метод аналізу факторів, які визначають ступінь впливу структури персоналу на ефективність діяльності підприємства, дозволяє отримати модель впливу структури персоналу на конкурентоспроможність підприємства. Суть удосконалення полягає у порівнянні оцінок конкурентоспроможності як показника ефективності підприємства, отриманих на основі його ринкової позиції, та факторів, які впливають на конкурентоспроможність, а також комплексному застосуванні статистичних і нечітких методів аналізу. Для реалізації вдосконаленого методу необхідно використати запропоновану методику оцінювання конкурентоспроможності підприємств на основі даних про зміни ринкової позиції підприємства, що дозволить отримувати об’єктивну оцінку незалежно від дослідження факторів, які впливають на конкурентоспроможність.
4. Аналіз конкурентної ситуації на вітчизняному ринку соків дозволив оцінити конкурентоспроможність шести підприємств Вінницької області за запропонованою методикою. Отримані показники конкурентоспроможності використано як базові для аналізу впливу структури персоналу в умовах дії інших внутрішніх і зовнішніх факторів на ефективність діяльності підприємств. Для дослідження впливу кількісних факторів необхідно використовувати методи факторного аналізу, а для дослідження впливу якісних факторів – методи експертних оцінок і нечіткої логіки.
5. Проведено статистичні дослідження зв’язку між конкурентоспроможністю, структурою персоналу та іншими внутрішніми та зовнішніми факторами на базі економічних даних шести підприємств із виробництва соків у Вінницькій області за останні 7 років. Розраховано коефіцієнти впливу структури персоналу на конкурентоспроможність підприємства в залежності від дії інших факторів, що дозволяє розв’язати завдання визначення доцільної структури. На основі результатів статистичних досліджень запропоновано нову модель оцінювання впливу структури персоналу на конкурентоспроможність підприємства, яка відрізняється від існуючих урахуванням спільної дії структури персоналу та інших факторів. Аналіз співвідношення характеристик удосконаленої структури персоналу з розрахунковими нормативними показниками показав, що для забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємства доцільні зміни окремих нормативних показників. Зокрема, для підприємств із виробництва соків: збільшення чисельності робітників, зайнятих на нормованих роботах, у середньому на 7%; зростання чисельності фахівців і професіоналів, які відповідають за збут продукції та логістичні операції, на 18%.
6. Методичні підходи до вдосконалення структури персоналу підприємств ґрунтуються на моделі оцінювання впливу структури персоналу на конкурентоспроможність підприємств в умовах дії інших факторів і враховують витрати та ризики, пов’язані з вдосконаленням. Здійснено аналіз заходів запобігання ризикам, серед яких – диверсифікація заходів з удосконалення структури персоналу; диверсифікація доходів працівників, зміна структури персоналу через процедуру банкрутства тощо.
7. Порівняльний аналіз розрахункових показників структури персоналу і результатів статистичних досліджень підприємств із конкурентоспроможністю вищою та нижчою за середню свідчить про необхідність вдосконалення планування чисельності окремих категорій персоналу. З цією метою вдосконалено методичний підхід до планування чисельності допоміжного і постійного персоналу, який відрізняється відбором найсуттєвіших факторів, серед яких обсяг виробництва та реалізації продукції, технічний рівень підприємства та стадія життєвого циклу.
8. Оскільки заходи з удосконалення структури персоналу мають бути узгодженими з загальною стратегією розвитку підприємства, необхідно поглибити методичні засади їх планування, які ґрунтуються на аналізі системи причинно-наслідкових зв’язків технологічних, організаційних, кадрових і фінансових заходів, що дозволяє узгоджувати окремі заходи менеджменту з загальною стратегією розвитку підприємства.
9. Одним із важливих факторів розвитку сучасних підприємств є інформаційні технології. Під цим кутом зору в роботі проаналізовано організаційно-економічне забезпечення, необхідне для вдосконалення структури персоналу. Запропоновано інформаційно-аналітичну систему, яка ґрунтується на сучасних засобах інформаційної техніки, призначена для підтримки стратегії вдосконалення структури персоналу, дозволяє обґрунтовувати рекомендації щодо доцільної структури персоналу.
10. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення структури персоналу підприємств із виробництва соків Вінницької області. Про ефективність зазначених рекомендацій свідчить досвід Вінницького заводу фруктових концентратів і вин, де в 2005 – 2007 роках досягнуто зростання продуктивності праці на 16,4%, рентабельності продукції на 0,9%, конкурентоспроможності підприємства на 0,26%, зменшення плинності кадрів на 18% і сезонності виробництва на 0,15%.
Отримані наукові результати дозволяють розвинути підходи до формування та планування структури персоналу в умовах функціонування вітчизняних підприємств і створюють науково-методичну основу для удосконалення структури персоналу. Реалізація сукупності розроблених теоретико-методологічних положень і практичних заходів, використання в практиці менеджменту персоналу опрацьованих методик сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємств.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Геннадий Лазаревич Азоев . – М.: Центр экономики и маркетинга. – 1996. – 207 с.
2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: Монографія. Вид. 2-ге без змін / Василь Гаврилович Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с.
3. Армстронг Г. Введение в маркетинг [пер. с англ. под редакцией Н. В. Шульпиной] / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – М.: Вильямс, 2000. – 640 с.
4. Балабанова Л. В. Управління персоналом / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак – К.: Професіонал, 2006. – 512 с.
5. Барабась Д. О. Управління конкурентними перевагами підприємства (на прикладі підприємств швейної галузі): дис. … кандидата економічних наук: 08.06.01 / Дмитро Олександрович Барабась. – К., 2003. – 180 с.
6. Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання / О. Бородіна // Економіка України. – 2003. – № 7. – С. 48–54.
7. Бревнов А. А. Маркетинг малого предприятия: практическое пособие / Алексей Бревнов. – К.: ВИРА – Р, - 1998. – 384 с.
8. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала: пособие по кадровой работе / Владимир Рафаилович Веснин. – М.: Юрист, 1998. – 496 с.
9. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера: [навч. посіб. для студ. екон. вузів] / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К.: Кондор, 2003. – 414 с.
10. Вінниччина в цифрах 2003: короткий статистичний довідник / Державний комітет статистики України. Головне управління статистики у Вінницькій області. – Вінниця, 2004. – 170 с.
11. Гавкалова М. Л. Менеджмент персонала / М. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. – Харьков: ИНЖЭК, 2005. – 304 с.
12. Гапоненко О. Е. Значение переподготовки и повышения квалификации работников на предприятии / О. Е. Гапоненко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2004. – Вип.194, том ІІ. – С. 28.
13. Герасимов Б. Н. Менеджмент персонала: уч. пособ. / Б. Н. Герасимов, В. Г. Чумак, Н. Г. Яковлєва. – Ростов-на-Дону: Феникс. – 2003. – 448 с. (Серия «Учебники, учебные пособия»)
14. Гончаров В. В. Руководство для высшего управленческого персонала / В. В. Гончаров. – М.: Сувенир, 1993. – 488 с.
15. Грішнова О. Конкурентоспроможність персоналу підприємства: критерії визначення та показники вимірювання / О. Грішнова, О. Шпирко // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 3. – С. 3.
16. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / Олена Антонівна Грішнова. — [3-є вид.]. – К.: Знання, 2007. – 559 с.
17. Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки: монографія / Олена Антонівна Грішнова. – К.: Знання, 2001. – 254 с.
18. Дафт Р. Л. Менеджмент / Ричард Л. Дафт. – СПб.: Питер, 2003. – 832 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»)
19. Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый менеджмент: [учеб. пособ, 2 изд.] / Г.А. Дмитренко, В. М. Колпаков // – К.: МАУП, 2005. – 752 с.
20. Дженстер П. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей. / П. Дженстер, Д. Хасси. ; пер. с англ. О. Л. Пелявского. – М.: Вильямс, 2003. – 368 с.
21. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності», розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності». – Краматорськ: Центр продуктивності, 2005. – 262 с.
22. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності», розділ 2 «Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності». – Краматорськ: Центр продуктивності, 2005. – 281 с.
23. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / Питер Дойль. – СПб.: Питер, 1999. – 560 с.
24. Дубова C. Г. Оптимізація структури персоналу за формами трудових відносин / С. Г. Дубова // Вісник ВПІ. – 2003. – № 6. – С. 150-155.
25. Дубова С. Г. Витрати та ризики вдосконалення структури персоналу підприємств / С. Г. Дубова // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць; спец. вип. “Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики”. – К. : КНЕУ, 2007. – Т. 1, ч.1.– С. 232-240.
26. Дубова С. Г. Вплив інвестиційно-інноваційних процесів на структуру персоналу промислових підприємств / С. Г. Дубова // Інвестиційно-інноваційна модель розвитку економіки Вінничини : матеріали регіон. наук.-практ. конф., 24 листопада 2004 р. / М-во освіти і науки України, ВНТУ [та ін.]. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – С. 93-96.
27. Дубова С. Г. Вплив структури персоналу на конкурентоспроможність підприємств / С. Г. Дубова // Наука і освіта 2004 : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 10-25 лютого 2004 р. Том 13. Управління трудовими ресурсами. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 29-32.
28. Дубова С. Г. Вплив факторів зовнішнього середовища на структуру персоналу підприємств / С. Г. Дубова // Розвиток менеджменту в Україні : реалії, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 8-10 грудня 2004 р. ; [тези доп. наук.-практ. конф.]. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – С. 17–19.
29. Дубова С. Г. Вплив факторів зовнішнього середовища на структуру персоналу підприємств / С. Г. Дубова // Вісник Житомирського державного технологічного університету : Економічні науки. – Житомир, 2005. – Ч.ІІ, № 1 (31). – С. 55–62.
30. Дубова С. Г. Засоби удосконалення структури персоналу промислових підприємств / С. Г. Дубова // Менеджмент організацій і управління людськими ресурсами : матеріали міжнар. конф. з розповсюдження результатів спільного європейського проекту TEMPUS-TACIS Project № CD-JEP-22044-2001/UKR «Менеджмент організацій і управління людськими ресурсами в Криму», 14-15 березня 2005 р. ; [зб. статей] / М-во освіти і науки України, Університет Ніцца – Софія Антіполіс (Франція) [та ін.]. – Ялта : РВВ КДГІ, 2005. – Ч. 3. – С. 64-70.
31. Дубова С. Г. Застосування інформаційних технологій в управлінні персоналом підприємства / С. Г. Дубова // Прогресивні інформаційні технології в науці і освіті: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 4-5 жовтня 2007 р. ; зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України [та ін.]. – Вінниця: ВСЕІ Університету “Україна”, 2007. – С. 221–225.
32. Дубова С. Г. Методика оптимізації структури персоналу з використанням методів нечіткої логіки / С. Г. Дубова // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”: зб. наук. праць; тематичний вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ “ХПІ”. – 2004. – № 25. – С. 105-110.
33. Дубова С. Г. Оптимізація витрат на персонал підприємств / С. Г. Дубова // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. вчених, викладачів та практичних співробітників, 14-15 жовтня 2004 р. / М-во освіти і науки України, Вінницька облдержадміністрація [та ін.]. – Вінниця: ВІЕ ТАНГ “Ландо ЛТД”, 2004. – Т. 2. – С. 196-200.
34. Дубова С. Г. Оптимізація структури персоналу промислових підприємств / С. Г. Дубова // Теорія і практика сучасної економіки : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 вересня 2004 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т економ. прогнозування НАН України [та ін.]. – Черкаси : ЧДТУ, 2004. – С. 179–182.
35. Дубова С. Г. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі його ринкової позиції / С. Г. Дубова // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2005. – Вип. 18. – С. 122–128.
36. Дубова С. Г. Оцінювання ефективності заходів з удосконалення структури персоналу підприємств / С. Г. Дубова // Соціально-економічні аспекти промислової політики. Актуальні проблеми управління людськими ресурсами і маркетингу в контексті стратегії розвитку України : зб. наук. праць [в 3 т.]. – Донецьк : НАН України. Ін-т економіки пром-ті, 2007. – Т. 2. – С. 333-338.
37. Дубова С. Г. Раціоналізація структури персоналу в системі заходів підвищення конкурентоспроможності підприємств / С. Г. Дубова // Вісник ВПІ. – 2005. – № 6. – С. 56-59.
38. Дубова С. Г. Регіональні аспекти формування оптимальної структури персоналу підприємств / С. Г. Дубова // Науковий вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ. – 2004. – Вип. ІV. – С. 257-265.
39. Дубова С. Г. Структура персоналу підприємств та проблеми її формування / С. Г. Дубова // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць; спец. вип. – К.: КНЕУ, 2005. – Т.2. – С. 64-72.
40. Дубова С. Г. Фактори впливу на структуру персоналу підприємств / С. Г. Дубова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. – Луцьк: Надстир’я, 2004. – Вип. X, № 3-4. – С. 134-141.
41. Дубова С. Г. Формування оптимальної структури власників підприємств / С. Г. Дубова, Л. М. Ігнатов // Регіональні перспективи. – 2004. – № 3-5 – С. 226-229.
42. Егоршин А. П. Управление персоналом / А. П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 1999. – 720 с.
43. Економіка підприємства: [навч. посібн. для студ. вищ. закладів освіти] / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000». – 2001. – 298 с.
44. Економіка підприємства: підручник / [М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2003. – 608 с. – Рос. мовою.
45. Економічний словник довідник / за ред. С. В. Мочерного. – К.: Феміна, 1995. – 368 с.
46. Економічна енциклопедія: у трьох томах / Відп. ред. С. В. Мочерний. – К.: Академія, 2001. – Т.2. – 848 с.
47. Економічний аналіз: [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. спец-ті ”Облік та аудит”] / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: Рута, 2003. – 680 с.
48. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Лотфи Заде; пер. с англ. – М.: Мир, 1976. – 167с.
49. Зозульов О. Про посилення конкурентних переваг підприємства / О. Зозульов // К.: Економіка України. – 2003. – № 8. – С. 33–38.
50. Зулькарнаев И. У. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий / И. Зулькарнаев. – 2001. – Режим доступа:
http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-4/04.shtml. – Заглавие с экрана.
51. Кибанов А. Я. Управление персоналом. Регламентация труда / А. Я. Кибанов, Г. А. Мамед-Заде, Т. А. Родкина; под редакцией д.э.н., проф. А. Я. Кибанова. – М.: Экзамен, 1999. – 576 с.
52. Кір’ян Т. Управління лізингом робочої сили / Т. Кір’ян, Ю. Куликов // Україна: аспекти праці. – 2004. – №3. – С. 10–16.
53. Класифікатор професій ДК-003-95: Чинний від 01.01.96 / Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації. – Режим доступу: http://yukko.kiev.ua/classificator/index.html.
54. Колот А. М. Вартість і ціна послуг робочої сили: теоретичні аспекти формування / Анатолий Михайлович Колот. – К.: Україна: аспекти праці. – 1998. – №6. – С. 23–28.
55. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: навч. посібник / Анатолий Михайлович Колот . – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.
56. Крушельницька О. В. Проблеми та шляхи забезпечення промислових підприємств кадрами робітничих професій / О. В. Крушельницька, В. О. Ткачук В. О. // Проблема ефективного використання та професійно – технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України : міжнар. наук. конф., 28-29 листопада 2007 року. – К., 2008. – С. 18 - 27
57. Конюховский П. В. Математические методы исследования операций в экономике / П. В. Конюховский. – СПб.: Питер, 2000. – 208 с. – (Серия «Краткий курс»).
58. Корн Г. Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. – М.: Наука, 1974. – 832 с.
59. Корнійчук Т. Фахівці напрокат / Татьяна Корнійчук // Український дiловий тижневик "Контракти". - 2003. - № 44. - Режим доступу: www.kontrakty.com.ua/show/ukr/article/10/44/2003.
60. Котлер Ф. Менеджмент маркетинг / Филип Котлер. – СПб.: Питер, 2003. – 331 с.
61. Крушельницька О. В. Управління персоналом: навчальний посібник / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К.: Кондор, 2005. – 305 с.
62. Крымов А. А. Вы – управляющий персоналом. Профессия? Ремесло? Судьба? / А. А. Крымов. – М.: Бератор-Прес, 2003. – 384 с.
63. Кудлай А. В. Аналіз організаційно-економічних особливостей процесу формування та розвитку людського капіталу / А. В. Кудлай // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Вип.194, том ІІ. – С. 410.
64. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств: [навч. посіб.] / Людмила Анатоліївна Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2005. – 365 с.
65. Лєско І. О. Аналіз та управління витратами на робочу силу / І. О. Лєско // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія і практика сучасної економіки". – Черкаси: ЧДТУ, 2003. – С. 209–211.
66. Лисогор Л. Оптимізація професійно-кваліфікаційних параметрів як умова підвищення конкурентоспроможності робочої сили в Україні / Лариса Лисогор // Україна: аспекти праці. – 2003. - № 5. – С. 33-39.
67. Лозинский С.В. Процессы трансформации собственности: мировой опыт / С. В. Лозинский, А. Н. Праздничных // Менеджмент в России и за рубежом. – 1998. – №2. – С. 17–27.
68. Лук’яненко І. Г. Економетрика: підручник / І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова. – К.: Знання, 1998. – 494 с.
69. Мазаракі А. А. Міжнародний маркетинг / А. А. Мазаракі, Т. І. Чаюн, Т. М. Мельник. – К.: КДТЕУ, 2000. – 306 с.
70. Майталь Ш. Экономика для менеджеров: Десять важных инструментов для руководителей / Шломо Майталь [пер. с англ.] – М.: Дело, 1996. – 426 с.
71. Макарченко А. Предприятие и работник: отношения больше чем трудовые (о договорах гражданско-правового характера между предприятием и работником) / Александр Макарченко // Сборник систематизированного законодательства. Бухгалтерия. – 2001. – № 35 (450). – 122 с.
72. Максимова И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия / И. Максимова // Маркетинг. – 1996. - №3. – С. 51–56.
73. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия / Под ред. П. В. Шеметова. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЄиУ. – 1999. – 312с.
74. Матвійчук В. А. Аналіз конкурентоспроможності підприємства з використанням нечітких описів / В. А. Матвійчук, А. В. Матвійчук, І. К. Пентюк // Збірник наукових праць «Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції». – Луцьк: Надстир’я, 2004. – Вип. Х. – № 1–2. – С. 275–282.
75. Математическая статистика: справ. изд. / В. М. Иванова, В. Н. Калинина, Л. А. Нешумова и др. – М.: Высш. школа, 1981. – 371 с.
76. Менеджмент персоналу: навч.посіб. / [В. М. Данюк, В. М. Петюх, С.О.Цимбалюк та ін.] ; за заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К. КНЕУ, 2004. – 398 с.
77. Мітюшкін Ю. І. Soft Computing: ідентифікація закономірностей нечіткими базами знань [монографія] / Ю. І. Мітюшкін, Б. І. Мокін, О. П. Ротштейн. – Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2002. – 145 с.
78. Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке / Елена Млоток. – Режим доступа:
http://marketing.spb.ru/read/m3/index.htm. – Заглавие с екрана.
79. Мороз Л. А. Маркетинг / Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай. – Львів: Державний університет «Львівська політехніка», 1999. – 244 с.
80. Мортиков В. Окупність і дохідність інвестицій в освіту / В. Мортиков // Фінанси України. – 1998. – №5. – С. 34–41.
81. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу / М.І. Мурашко – К.: Знання, 2002. – 311 с.
82. Недосекин А. О. Нечётко-множественный анализ риска фондовых инвестиций / А.О. Недосекин. – СПб.: Питер, 2002. – 181 с.
83. Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Нейман, О. Моргенштерн. – М.: Наука, 1970. – 707 с.
84. Нечёткие множества в моделях управления и искусственного интеллекта / [Аверкин А. Н., Батыршин И. З., Блишун А. Ф. и др.] ; под ред. Поспелова Д. А. – М.: Наука, 1986. – 312 с.
85. Нове законодавство України про працю: Кодекс законів про працю України від 01.06. 1989 року і зміни та доповнення до нього / Упор. В. Б. Авер’янов, І. В. Зуб. – К.: Либідь, 1991. – 128 с.
86. Нормирование труда: [учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. «Економика труда» и «Организация и нормирование труда»] / Генкин Б. М., Петроченко П. Ф., Бухалков М. И. и др.; под ред. Генкина Б. М. – М.: Экономика, 1985. – 272 с.
87. Нормування праці: підручник / [В. М. Абрамов, В. М. Данюк, А.М. Гриненко, А.М. Колот, В. І. Чернов] ; за ред. В. М. Данюка і В. М. Абрамова – К.: КНЕУ, 1995. – 333 с.
88. Нормування праці. Зб. завдань і вправ: навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Данюка. – К.: КНЕУ, 2006. – 268 с.
89. О’Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Дж. О’Шонесси. [пер. с англ. под ред. Д. О. Ямпольской]. – СПб.: Питер, 2002. – 864 с.
90. Обер-Крие Дж. Управление предприятием / Джон Обер-Крие. – М.: Экономика, 1997. – 257с.
91. Обзор производства плодоовощных консервов в Украине в январе-июле 2004 года / Проект аграрного маркетинга. – 2004. – Режим доступа: http://www.lol.org.ua/rus. – Заглавие с экрана.
92. Обзор производства соков в Украине. - Журнал "Агроогляд". - 2004 – Режим доступа: www.lol.org.ua/rus. – Заглавие с экрана.
93. Обритько Б. А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності / Борис Абрамович Обритько. – К.: МАУП, 2003. – 264 с.
94. Одегов Ю. Управление персоналом: нужны квалифицированные специалисты / Ю. Одегов, Л. Карташова // Человек и труд. – 1994. – № 6. – С. 11–17.
95. Основи економічної теорії: підручник / [Мочерний С. В., Скотний В. Г., Устенко О. А. та ін.]; За редакцією проф. С. В. Мочерного. – Вид-во: АТ “Тарнекс”. – Тернопіль. – 1993. – 686 с.
96. Павленко А. Ф. Маркетинг: [навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.] / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак – К.: КНЕУ, 2001. –106 с.
97. Павловська Н. Стан та тенденції витрат на оплату праці в структурі операційних витрат / Павловська Н., Мелешкова С., Савкова С. – К.: Україна: аспекти праці. – 2002. – № 7. – С. 24–30.
98. Петюх В. М. Ринок праці: навч. посібник / Василь Миколайович Петюх. – К.: КНЕУ, 1999. – 288 с.
99. Поплавська Ж. Інтелектуальний капітал економіки знань / Ж. Поплавська, В. Поплавський. – К.: Вісник НАН України. – 2007. – № 2. – С. 52–62.
100. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / Майкл Портер; пер. с англ. – М.: Экономика, 1993. – 235 с.
101. Портер М. Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Майкл Портер; пер. с англ. А. Олійник, Р. Скільський. - К.: Основи, 1997. – 231 с.
102. Портер М. Э. Конкуренция / Майкл Портер: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2002. – 496 с.
103. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств / [Саблук П.Т., Зубець М.В., Гладій М.В. та ін.]; за редакцією П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Весяляка. – [2-е доп. видання]. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 660 с.
104. Про зайнятість населення: Закон України / Закони України. – К., 1996. – Т.1. – С. 252–268.
105. Про власність: Закон України / Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин. Збірник нормативних актів // Упор. Камлик М.І. - К.: Атіка , 2004. – 836 с. – С. 135–147.
106. Про методичні рекомендації з розробки внутрішньовиробничих тарифних умов організації оплати праці працівників госпрозрахункових підприємств та організацій виробничої сфери / Наказ №348 від 25.12.2003 Міністерства праці та соціальної політики: http.//zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.10579.1&nobreak=1
107. Про освіту: Закон України / 500 запитань і відповідей з оплати праці, трудового законодавства, соціальних гарантій освітян. – Вінниця: Континент-Прим, 2004. – 504 с.
108. Пугачев В. П. Руководство персоналом: Учебник / Василий Павлович Пугачев. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 416 с.
109. Производительность труда ”белых воротничков”/ под общ. ред. В. В. Зотова. – М.: Прогрес, 1989. – 248 с.
110. Раскин Л. Г. Нечеткая математика. Основи теории. Приложения / Л. Г. Раскин, О. В. Серая. – Х.: Парус, 2008. – 352 с.
111. Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі / Констянтин Іванович Редченко. – Львів: Новий світ, 2003. – 272 с.
112. Решетнікова А. Нетрадиційна форма лізингу: лізинг персоналу / А. Решетнікова // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 3. – С. 45–48.
113. Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии в идентификации: нечёткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети / Александр Петрович Ротштейн. – Винница: Континент-ПРИМ, 1999. - 300 с.
114. Сумін В.А. Структура і засоби взаємодії персоналу управління / Валентин Олександрович Сумін // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – Серія: економічна. Випуск 103 –1. – Донецьк: Дон НТУ, 2006. – С.193-204
115. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Глафира Викентьевна Савицкая. - Минск: Новое знание, 2002. – 704 с.
116. Савченко В. А. Управління розвитком персоналу / В. А. Савченко. – К.: КНЕУ, 2002. – 351 с.
117. Самый передельный. На украинском рынке соков происходят изменения / Продукты питания. – 2004. - № 22. - С. 8-13
118. Смирницкий Е. К. Экономические показатели промышленности / Евгений Константинович Смирницкий. – М.: Экономика, 1980. – 432 с.
119. Семиноженко В. Доктрина економіки знань / В. Семиноженко // http://www.semynozhenko.net/ufv/files/ec_znan.doc
120. Соболь С. М. Менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / С. М. Соболь, В. М. Багацький. – К.: КНЕУ, 2005. – 225 с.
121. Стедвик Дж. Управление персоналом в малом бизнесе / Джон Стредвик; [Пер. с англ. под ред. В. А. Спивака]. – СПб.: Нева, 2003. – 288 с.
122. Томпсон–мл. А. А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А. А. Томпсон–мл., А. Дж. Стрикленд III: [Пер. с англ. А. Р. Ганиевой, В. Ю. Дроздова и др. под ред. Н.М. Макаровой]. - М.: Вильямс, 2002. – 928 с.
123. Украина: Рынок соков и нектаров / Пищепром Украины. – 2005. – №3(19). – С.38-39.
124. Украина: Рынок соков / Пищепром Украины. – 2005. – № 7(23). – С. 46–47.
125. Украина: Рынок соков / Пищепром Украины. – 2006. – № 6(32), С.42-43.
126. Управление персоналом организации / В. П. Федосеев, С. Н. Капустин и др. – М.: Экзамен, 2004. – 368 с.
127. Управление персоналом в организации / А. К. Саакян, Г. Г. Зайцев, Н. В. Лашманова и др. – СПб.: Питер, 2002. – 176 с. (Серия «Учебные пособия»)
128. Управление персоналом организации: учебник / Под редакцией А. Я. Кибанова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРРА, 2002. – 638 с.
129. Управління людськими ресурсами: понятійно–термінологічний словник / За ред. Г. В. Щокіна, О. В. Антонюка, М. Ф. Головатого. – К.: МАУП, 2006. – 496 с.
130. Управление человеческими ресурсами / [Д. Крей, Б. Д. Паннетт, Р. Батлер и др.] под ред. М. Пула, М. Уорнера ; пер с англ. А. Година, В. Елизарова, Н. Левкина и др. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с. – (Серия «Бизнес-класс»)
131. Управленческий аудит: персонал / Под редакцией проф. Ю. Г. Одегова – М.: Экзамен, 2002. – 224 с.
132. Управління персоналом фірми: [навч. посібн.] / [В. І. Крамаренко, Б. І. Холод, М. М. Нагорська та ін.]; під ред. В. І. Крамаренко, Б. І. Холода. – К.: ЦУЛ, 2003. – 272 с.
133. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: (практичний посібник) / [В. М. Алексійчук, В. Я. Амбросов, І. Ф. Баланюк та інші]; за ред. П. Т. Саблука. - К.: ІАЕ, 2000. – 556 с.
134. Фитценц Я. Рентабельность инвестиций в персонал: измерение економической ценности персонала / Як Фитц-енц ; [пер с англ.: Меньшикова М.С., Леонова Ю.П.]; под общ. ред. В.И. Ярных. – М.: Вершина, 2006. – 320 с.
135. Харьков В. Виробництво «Поділля ОБСТ» – надійність і якість / Виктор Харьков // Молочна промисловість. – 2002. – № 2. – С. 23-28.
136. Хміль Ф. І. Управління персоналом комерційного банку: [навч. посібн.] // Ф. І. Хміль, Л. М. Хміль – Рівне: РДГУ, 2001. – 245 с.
137. Цимбалюк С. О. Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання: дис. … кандидата економічних наук: 08.06.01 / Світлана Олексіївна Цимбалюк. – К.., 2000. – 189 с.
138. Цимбалюк С. О. Методичні підходи до обгрунтування економічної доцільності використання підприємствами аутсорсингових технологій в управлінні персоналом / Світлана Олексіївна Цимбалюк // Соціально-економічні аспекти промислової політики. Актуальні проблеми управління людськими ресурсами і маркетингу в контексті стратегії розвитку України : Зб. наук. пр. в 3 т. – Донецьк, 2007. – Т.2. – С.236–242.
139. Чердаков В.А. Формування власності працівників в процесі грошового етапу приватизації / В.А. Чердаков // Україна: аспекти праці. – 2003. – №8. – С. 36-40.
140. Шегда А. В. Менеджмент: [навч. посібн.] / Анатолий Васильович Шегда. – К.: Знання, 2002. – 583 с. (Вища освіта XXI століття).
141. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підручник / Зоя Євгенівна Шершньова. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.
142. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: [навч. посібн.] / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська – Т.2. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.
143. Штовба С. Д. Идентификация нелинейных зависимостей с помощью нечёткого логического вывода в системе MATLAB / Сергій Дмитрович Штовба. Exponenta Pro. Математика в приложениях. – 2003. – № 2. – С. 9–15.
144. Щокін Г. В. Організація і психологія управління персоналом / Георгій Васильвич Щокін. – К.: МАУП, 2002. – 832 с. – (Рос. мовою)
145. Щокін Г. В. Як ефективно управляти людьми: психологія кадрового менеджменту: наук.- практ. посібник / Георгій Васильвич Щокін. – К.: МАУП, 1999. – 400 с.
146. Эффективный менеджер. Книга 1. Управление собой. – М.: МИМ «ЛИНК», 2000. – 91 с.
147. The Internet Age; [Business Week]. – 1999. – № 10. – P.104.
148. Barney J. B. Looking Inside for Competitive Advantage / J. B. Barney // Academy of Management Executive. – 1995. – № 11. – P. 49–61.
149. Barney J. B. Hoy a Firm’s Capabilities Affect Boundary Decisions / J. B. Barney // Sloan Management Review. – 1999. – № 2. – P.140–142.
150. Chandler A. Strategy and Structure / A. Chandler // Cambridge, MA: MIT Press, 1962. – 223 p.
151. Day G. S. Assessing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority / G. S. Day, R. Wensley // "Journal of Marketing". – 1988. – № 4. – P.3–23.
152. Dubovoy V., Glon O. Generalization of Analytical Dependencies on a Case of Simultaneous Use of the Statistical and Fuzzy Data / V. Dubovoy, O. Glon // Proceedings of International Conference on Modeling and Simulation MS’2001 – Lviv, 2001. – P. 176–177.
153. Golvin G. The Truth Can Hart – Get Used to It / G. Golvin // Fortune. – February 7, 2000. – P. 52.
154. Hayes R. H. Strategic Operations: Competing Through Capabilities / R. H. Hayes, G. P. Pisano, D. M. Upton // New York: Free Press, 1996. – P. 419–422.
155. Hofer C. W. Conceptual Constructs for Formulating Corporate and Business Strategies / C. W. Hofer // Boston: Harvard Case Services. – 1977. – № 9. – P. 378–754.
156. Human Resourсe Management. Gaining a Competitive Advantage / [E. Raymond, A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright]. – Irwin McGraw-Hill, Inc, 1996. – 123 p.
157. NFC Juices. – Foodnews / Juice Yearbook, 2004. – P. 4–20.
158. Porter M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analizing Industries and Competitors / M. E. Porter. – N.Y.: Free Press, 1980. – 223 p.
159. Porter M. Competitive Advantage / M. E. Porter. – New York: Free Press, 1985. – P. 70–107.
160. Quinn J. B. Strategic Outsourcing: Leveraging Knowledge Capabilities / J. B. Quinn // Sloan Management Review. – Summer 1999. – P. 9–21.
161. Tables on the Development of the International Beverage Markets. – Fruit Processing, 2003. – № 1. – P. 33–38.
162. Za1ck M. H. Developing a Knowledge Strategy / M. H. Za1ck // California Management Review. – Spring 1999. – P. 125–145.
163. Zahra S. A. ”Comporate Entrepreneurship, Knowledge, and Competence Development” / S. A. Zahra, A. P. Nielsen, W. C. Bogner // Entrepreneurship Theory and Practice, Spring 1999. – P. 169–189.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20671.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.