У нас уже 21810 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Количество страниц 240
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20674.doc 
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ КОРПОРАЦІЯМИ
1.1. Проблеми розвитку корпоративних відносин в Україні 10
1.2. Загальні та специфічні принципи управління акціонерними товариствами
30
1.3. Системні засади побудови керівних органів акціонерного товариства
48
Висновки до розділу 1 60
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
2.1. Аналіз чинників ефективної роботи наглядової ради як складової системи корпоративного управління
62
2.2. Мотиваційні важелі в діяльності членів органів управління акціонерного товариства
88
2.3. Метод визначення винагороди членів наглядової ради 102
Висновки до розділу 2 128
РОЗДІЛ 3 ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
3.1. Розробка моделі регулювання діяльності органів управління акціонерного товариства на основі теорії систем масового обслуговування
131
3.2. Прийняття управлінських рішень на основі моделі регулювання діяльності органів управління акціонерного товариства
153
3.3. Організаційно-методичне забезпечення діяльності керівних органів акціонерного товариства із залученням корпоративного секретаріату
167
Висновки до розділу 3 191
ВИСНОВКИ 194
ДОДАТКИ 198
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 240
ВСТУП


Актуальність теми. Формування в Україні нового типу економіки сприяло створенню підприємств різних форм господарювання, розвитку корпоративних відносин, зростанню частки акціонерної власності та її впливу на розвиток промисловості. Основні переваги акціонерних товариств (АТ) обумовлені наявністю відмінних характеристик, що надають даній формі підприємництва економічної привабливості. Однією з найбільш важливих переваг є корпоративний характер відносин, який полягає в об’єднанні юридичних та фізичних осіб спільними фінансовими, економічними, професійними, соціальними та іншими інтересами, що уможливлює акумулювання коштів значної кількості інвесторів та їх ефективного використання за рахунок багаторівневої системи управління акціонерним товариством. Однак процес формування, погодження та реалізації цілей учасників корпоративних відносин є складним через їх різноспрямованість, яка пов’язана з розмежуванням функцій управління та володіння. Тобто управління АТ відбувається в умовах постійного узгодження інтересів акціонерів, керівництва й інших зацікавлених осіб. Тому актуальною проблемою є регулювання управлінської діяльності керівних органів товариства через реалізацію комплексу заходів щодо створення ефективної структури, чіткого розподілу компетенцій та визначення системи мотивації, яка б дозволила досягти балансу цілей та потреб учасників корпоративних відносин, з метою підвищення ефективної роботи всього підприємства.
Теоретико-методологічним базисом дослідження зазначеної проблеми є праці закордонних та вітчизняних науковців і фахівців в сферах: корпоративного управління (Р. Аккофа, М. Аюкі, У. Батлера, Р. Брейлі та С. Майерса, М. Хаммера, М. Хесселя, В. Багацького, О. Вінник, А. Воронкової, В. Гриньової, Л. Довгань, В. Євтушевського, С. Масютіна, Т. Момот, Г. Назарової, М. Чечетова, З. Шершньової, О. Ястремської), менеджменту організацій (Л. Євланова, А. Кібанова, М. Максимцова, М. Мескона, Ю. Одегова, З. Румянцевої, В. Суміна, А. Шегди), трудової діяльності (П. Капустянського, А. Колота, Н. Лук’янченко, М. Семикіної), дослідження систем управління (А. Ігнат’єва, Е. Короткова, В. Мащенко, В. Мішина, В. Пономаренка) тощо. Проте, питання організаційно-нормативного забезпечення взаємодії між керівними органами акціонерного товариства, їх завантаженості та надійності роботи, визначення винагороди членів органів управління, функціонального позиціювання наглядової ради та діяльності корпоративного секретаря не дістали належного наукового висвітлення й обґрунтування і потребують подальшого дослідження.
Актуальність і важливість питань управління АТ, формування системи керівних органів і регулювання їхньої діяльності в умовах становлення корпоративного сектору та розвитку корпоративних відносин зумовили вибір теми, визначили мету та завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету. У межах теми «Управління соціально-трудовою сферою підприємства» (номер державної реєстрації 0106U005737) в розділі «Формування системи управління підприємством» особисто автором досліджено особливості системи управління АТ. При виконанні теми «Формування систем оцінювання та мотивації персоналу підприємства» (номер державної реєстрації 0107U005675) здобувачем виконано розділ «Розробка мотиваційних механізмів в управлінні персоналом підприємства», у якому дістала подальшого розвитку модель мотивації членів органів управління АТ.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування положень управління акціонерними товариствами як складними соціально-економічними системами та розробка практичних рекомендацій щодо регулювання управлінської діяльності керівних органів АТ в умовах розвитку корпоративних відносин.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:
дослідити сутність і характерні ознаки корпоративного управління, а також визначити засади нормативно-правового регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні;
класифікувати принципи управління, які відображають специфіку менеджменту акціонерного товариства та уточнити термін «система управління» стосовно акціонерного товариства;
виявити та проаналізувати чинники, які впливають на ефективність діяльності наглядової ради;
розробити модель мотивації членів органів управління акціонерного товариства та метод розрахунку винагороди членів наглядової ради товариства на основі аналізу існуючих;
розробити модель регулювання діяльності органів управління акціонерного товариства;
удосконалити організацію роботи та функціональну структуру наглядової ради із позиціювання в ній служби корпоративного секретаря.
Об’єкт дослідження – процес управління акціонерним товариством в умовах розвитку корпоративних відносин.
Предмет дослідження – теоретичні й практичні положення, принципи, методи та рекомендації щодо регулювання управлінської діяльності керівних органів акціонерних товариств машинобудівної галузі.
Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної роботи є фундаментальні дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених з корпоративного управління та менеджменту організацій. Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи та прийоми наукового дослідження: узагальнення – для визначення головних ознак корпоративного управління; аналіз і синтез – для визначення структури системи управління підприємством; методи статистичного, логічного аналізу – для визначення особливостей розвитку корпоративного сектору України; експертні оцінки – для визначення ступеню впливу чинників на діяльність наглядової ради, як стратегічної складової системи управління АТ; методи соціологічного дослідження (анкетування, аналіз кадрових документів, бесіда) – для аналізу факторів, які впливають на діяльність органів управління; теорія масового обслуговування та теорія ймовірностей для класу марківських процесів – для регулювання діяльності органів управління АТ; графічний – для наочного зображення і схематичного представлення теоретичних та практичних результатів дослідження.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі, нормативно-правові акти, внутрішні документи, які регламентують діяльність АТ в Україні, статистичні дані та матеріали, зібрані автором у результаті роботи з акціонерними підприємствами машинобудівної галузі промисловості Харківського регіону.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:
вперше:
запропоновано модель регулювання діяльності органів управління акціонерного товариства із визначенням показників інтенсивності, своєчасності, результативності прийняття рішень та надійності, завантаженості й ефективності роботи керівництва акціонерного товариства на основі теорії систем масового обслуговування;
удосконалено:
метод розрахунку винагороди членів наглядової ради як специфічних учасників соціально-трудових відносин на основі безтарифної системи, відмінністю якої є введення стимулюючих коефіцієнтів, які враховують досвід роботи, рівень освіти, кількість відвідуваних засідань, участь в прийнятті управлінських рішень, бонуси за залучення коштів (на основі розрахунку ефекту фінансового левериджу) та відображають фінансові результати діяльності акціонерного товариства;
організацію роботи та функціональну структуру наглядової ради, що відрізняється від існуючої позиціюванням служби корпоративного секретаря як головної ланки в системі інформаційних потоків, які забезпечують, координують та регулюють діяльність органів управління акціонерного товариства та регламентуються схемою документообігу;
дістало подальшого розвитку:
визначення поняття системи управління акціонерного товариства як перетину зовнішніх та внутрішніх керівних впливів з боку інсайдерів та аутсайдерів, мажорітаріїв та мінорітаріїв, залежних та незалежних членів на діяльність АТ на відміну від існуючого поняття, обмеженого організаційною структурою управління підприємством;
модель мотивації членів органів управління акціонерного товариства, яка, на відміну від існуючих, розвиває процесуальну теорію Портера-Лоулера за рахунок визначення нових ціннісних орієнтирів (причетність до елітарної соціальної групи, наділення владою, авторитет) та стимулюючого впливу з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків і фактора часу;
класифікація принципів управління акціонерним товариством за додатковою ознакою пріоритетності корпоративних чи особистісних цілей, які можуть бути конфронтуючими або збалансованими та спрямованими на підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому або на реалізацію власних інтересів керівних осіб. Принципи управління розподілено на загальні (системні й організаційно-структурні) та специфічні (такі, що характеризують формальні та неформальні відносини в управлінні АТ), що уможливлює досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин.
Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в тому, що обґрунтовані теоретичні положення та подані методичні підходи доведено до рівня практичних рекомендацій, які можуть бути прийняті до використання акціонерними товариствами машинобудівної галузі для підвищення ефективності управлінської діяльності керівних органів.
Зокрема, практичне використання одержаних результатів дозволяє:
забезпечувати всебічну мотивацію членів керівних органів акціонерного товариства, враховуючи вплив зовнішніх стимулів та специфічність внутрішніх спонукальних сил і ціннісних орієнтирів, які властиві даній групі учасників корпоративних відносин;
підвищувати результативність діяльності членів наглядової ради за рахунок впровадження системи винагороди, яка передбачає застосування показників ефективності діяльності всього товариства та особистих коефіцієнтів;
регулювати ступінь завантаженості та надійності роботи наглядової ради з точки зору можливості прийняття ефективних управлінських рішень за запитами, які надходять до ради.
Наукові результати дисертаційної роботи, що мають прикладний характер, знайшли практичне застосування у роботі ЗАТ «КАМАЗ – УТК» (довідка № СП –463 від 17.03.2008 р.), ЗАТ «Завод турбокомпресорів» (довідка № 18 від 06.01.2008 р.) і Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (довідка № 7 від 17.04.2008 р.).
Особистий внесок здобувача полягає у самостійному отриманні наведених у дисертаційному дослідженні основних теоретичних та практичних результатів. Внесок здобувача в працях, опублікованих у співавторстві, конкретизовано в списку публікацій.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та практичні результати представлено на Шостій міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 2005), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перший крок у науку» (м. Луганськ, 2007), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики» (м. Київ, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції «Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики» (м. Харків, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції «Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці» (м. Полтава, 2007), Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології та методи в управлінні організаціями, програмами і проектами» (м. Кам’янець-Подільський, 2008), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гуманізація соціального управління» (м. Харків, 2008).
Публікації. Основні результати дисертації опубліковані у 7 статтях у наукових журналах і збірниках наукових праць, які визнані ВАК України фаховими з економіки, та у 4 збірниках матеріалів конференцій. Загальний обсяг публікацій – 3,17 ум.-друк. арк., особисто автору належить 2,65 ум.-друк. арк.
Список литературы ВИСНОВКИ


У дисертаційній роботи наведено теоретичне обґрунтування засад управління акціонерними товариствами як складними економічними системами та розроблено практичні рекомендації щодо організації ефективної управлінської діяльності керівних органів товариства в умовах становлення корпоративних відносин. У ході проведення дослідження одержано наступні теоретичні та практичні результати:
1. Проведена систематизація підходів до визначення сутності корпоративного управління дозволила визначити його основні риси та ознаки, а саме: основною метою корпоративного управління є отримання акціонерним товариством оптимального прибутку та ринкової вартості акцій в умовах його стабільного економічного, організаційного, кадрового, розвитку; базисом корпоративного управління є розмежування функцій володіння та управління, у зв’язку з чим важливим є баланс інтересів зацікавлених осіб, вага яких обумовлюється величиною їхнього внеску; корпоративне управління має бути спрямовано на забезпечення захисту прав та інтересів всіх без винятку учасників корпоративних відносин; інструментами захисту прав та інтересів учасників є законодавчі та нормативно-правові акти та положення, визнанні принципи корпоративного управління, внутрішні документи та сформована корпоративна культура; регулювання корпоративних відносин відбувається шляхом прийняття колегіальних управлінських рішень, що є також ознакою корпоративного управління; колегіальність управлінських рішень обумовлює складну систему органів управління корпорації. Також у роботі проведено аналіз існуючих законодавчо-правових актів та внутрішніх нормативних документів, якими акціонерні товариства в Україні керуються в процесі своєї діяльності, починаючи з моменту створення і до ліквідації. На основі цього складено їхню класифікацію, у якій нормативно-правові документи поділено за такими класифікаційними ознаками як: рівень створення, сфери впливу та виконувані функції. Так, за рівнем виділено загальнодержавні, відомчі та корпоративні документи. Згідно з другим класифікатором, нормативно-правові акти можуть впливати на зовнішні відносини акціонерного товариства з різними ринковими інститутами (фінансовими установами, іншими підприємствами, державою) та відносини в середині самого товариства. За функціональною ознакою виділяються документи, які здійснюють контрольну, стимулюючу та організаційну роль в діяльності корпорації.
2. Акціонерне товариство має відмінну від звичайного підприємства систему управління, яка представляє собою сукупність цілеспрямованих взаємовідносин і взаємодій елементів системи органів управління товариства з одного боку та зацікавленими особами (персоналом, інвесторами, державою, фінансовими й іншими установами) з іншого. Специфіка даної системи полягає в її граничному положенні, що реалізується через участь в управлінні «аутсайдерів» - зовнішніх незалежних учасників корпоративних відносин. По-друге, існує, так званий розподіл володіння та управління. все це призводить до того, що управління акціонерним товариством відбувається при постійному зіткненні управлінських впливів різних груп учасників. Дана відмінність системи управління акціонерного товариства від звичайного підприємства є причиною того, що управління відбувається за певними теоретичними положення та нормами, які реалізуються в принципах. У зв’язку з цим у роботі наведено класифікацію принципів управління, в основі якої лежить розподіл принципів на загальні та специфічні, а ключовим елементом є виділення двох груп принципів: ті, що відображають особисті зацікавленості вищого менеджменту акціонерного товариства (тобто суб’єкту управління) та корпоративні цілі усього товариства (об’єкту управління).
3. Стратегічно важливою складовою системи управління акціонерним товариством є наглядова рада, яка виконує функцію своєрідного «медіатору» інтересів і впливів власників (акціонерів) та найманих менеджерів (правління), тим самим захищаючи потреби усього товариства та адаптуючи його до умов висококонкурентного глобального ділового середовища. Така роль ради пов’язана з тим, що акціонерам доволі складно розібратися як в питаннях управління, так і в своїх правах, і вони не можуть впливати на діяльність правління та контролювати його. При цьому частина акціонерів корпорацій, створених у процесі приватизації, перебувають у трудових відносинах з цими товариствами та залежать від його виконавчих органів. У такій ситуації гостро постає питання захисту прав акціонерів, особливо власників дрібних акцій. Тому основною функцією наглядової ради є представлення інтересів акціонерів у період між загальними зборами, забезпечення їхнього постійного захисту та регулювання відносин з іншими органами управління. На роботу наглядової ради впливають чинники, які в результаті проведеного дослідження систематизовано на фактори зовнішнього середовища, які відображають дію основних чотирьох побудних сил: політичної, соціальної, економічної та технологічної та фактори внутрішнього корпоративного впливу, серед яких виділено групи організаційних, соціально-психологічних та фінансових факторів. Згідно з проведеним експертним аналізом найбільш вагомими чинниками успішної роботи ради є якісні характеристики самих членів цього органу управління (кваліфікація, досвід, освіта, особисті якості) зовнішні фактори (соціально-економічна, політична ситуація в країні тощо) та система мотивації, яка використовується на підприємстві).
4. На основі комплексної процесуальної моделі мотивації Портера-Лолуре в дисертації розроблено модель мотивації членів керівних органів акціонерного товариства, яка враховує відтворення ситуації, коли особистість не в змозі задовольнити свою потребу у результаті витрачених зусиль, відображає вплив зовнішніх стимулів на індивіда та формування його специфічних ціннісних орієнтирів (причетності до певної елітарної групи, авторитет, наділення владою) з урахуванням причинно-наслідкових зв'язків і фактора часу. У результаті проведеної експертної оцінки було виявлено, що одним з важливих факторів, який впливає на роботу членів наглядової ради є винагорода, яку вони отримують в результаті своє діяльності. У зв’язку з цим, спираючись на дослідження існуючих форм і систем оплати праці, в дисертації запропоновано методику розрахунку розміру винагороди членів ради, базисом якої є безтарифна система оплати праці, й яка враховує фінансові результати діяльності всього підприємства та впровадження особистих стимулюючих коефіцієнтів, що відображають досвід роботи, рівень освіти, кількість відвідуваних засідань, участь в прийнятті управлінських рішень та залученні інвестицій.
5. Ефективність діяльності керівних органів характеризується критеріями їхньої завантаження та надійності, для чого в роботі наведено модель функціонування роботи органів управління та зокрема наглядової ради як системи з позиції цих критеріїв. Дана модель описана за допомогою математичного апарату, розробленого в теорії ймовірностей для класу марківських випадкових процесів із застосуванням теорії систем масового обслуговування.
6. Проведений аналіз показав, що типова структура наглядової ради, яка включає голову, його заступника та певну кількість членів ради, не є оптимальною у разі надходження до ради великої кількості різнеспрямованих, відмінних за пріоритетністю та джерелами запитів (питань), що потребують розгляду та вирішення. Найкращою практикою корпоративного управління рекомендується включати до робочих органів наглядової ради акціонерного товариства постійні та тимчасові комітети, а також посаду корпоративного секретаря, який має бути незалежним елементом системи управління, координувати свою діяльність з усіма керівними органами та є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій рад), здійснювати свої обов’язки неупереджено в інтересах усього акціонерного товариства, тим самим реалізуючи принципи найкращого корпоративного управління.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Акимова Т.А. Теория организации: Учеб. пособ.для вузов / Т.А. Акимова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 367с.
2. Аккоф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Аккоф: Пер. с англ. М. : Сирин, 2002. – 256с.
3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб : Издательство "Питер", 199. – 416с.
4. Архипова Н.И. Исследование систем управления / Н.И. Архипова, В.В. Кульба. – М. : «Издательство ПРИОР», 2002. – 384 с.
5. Афанасьєв М.В. Основи менеджменту: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / М.В. Афанасьєв, Л.Г. Шемаєва, В.С. Шерлока / За ред. проф. М.В. Афанасьєва. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 484с.
6. Бабаларов С. Компетенція загальних зборів: деякі практичні аспекти / С. Бабаларов // Круглий стіл. – 2003 – № 1 – 2. – С. 11 – 15.
7. Бабаларов С. Представництво інтересів акціонера на загальних зборах / С. Бабаларов // Круглий стіл. – 2004. – № 7 – 8. – С. 6 – 9.
8. Бабаларов С. Як скликати і провести загальні збори акціонерного товариства. Посібник / С. Бабаларов. – К. : IFC, 2005. – 140 с.
9. Багацький В.М. Детермінація конфлікту інтересів у корпоративному управлінні / В.М. Багацький // Вісник Тернопольської академії народного господарства. – 2002. – №7/1. – С. 75 – 80.
10. Багацький В.М. Розробка інструментарію дослідження причин та шляхів розв'язання корпоративних конфліктів / В.М. Багацький // Тези доповідей науково – практичної конференції "Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі". – Тернопіль: ТОВ "Поліграфіст", 2004. – С. 130 – 133.
11. Базильський А. В. Розвиток системи управління підприємницьких структур в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / А.В. Базильський. – К., 2004. – 19с.
12. Балабанова Л.В. Управление персоналом на основе маркетинга: монография / Л.В. Балабанова, Е. К. Воробьёва. – Донецк : ДонГУЭТ, 2004. – 212 c.
13. Балабанова Л.В. Управління персоналом: навч. посіб. / Л.В.Балабанова, О.В. Сардак. – К. : ВД "Професіонал", 2006. – 512с.
14. Бандурин А.В. Деятелность корпорацій / А.В. Бандурин. – М. : БУКВИЦА, 1999. – 600с.
15. Бандурин А.В., Басалай С.И., Ли И.А. Проблемы оперативного управления активами корпораций / А.В. Бандурин, С.И. Басалай, И.А. Ли. Под ред. А.В. Бандурина – М. : «ТДДС Столица–8», 1999. – 164 с.
16. Батлер У.Э. Корпорации и ценные бумаги в России и США / У.Э. Батлер, М.Е. Гаши–Батлер. – М. : Зерцало, 1997. – 356 с.
17. Блази Дж. Р. Владение акциями компаний и корпоративное управление / Дж. Блази, А. Шлейфер // ЭКО. – 1996. – №12. – С. 68 – 81.
18. Бодди Д. Основы менеджмента: пер. с англ. / Под ред.. Ю.Н, Каптуревского / Д. Бодди, Р. Пептон. – СПб. : Издательство «Питер», 1999. – 816с.
19. Булеев И.П. Промышленные корпорации: особенности развития и принятия решений / И.П. Булеев, С.В. Богачев, М.В. Мельникова. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002. – 116 с.
20. Бурков В.Н. Модели и методы управления организационными системами / В.Н. Бурков, В.А. Ириков. – М. : Наука, 1994. – 269с.
21. Бурков В.Н. Механизмы функционирования организационых систем / В.Н. Бурков, В.В. Кондратьев. – М. :Наука, 1981. – 383 с.
22. Вакульчик О.М. Корпоративне управління: Економіко-аналітичний аспект: монографія / О.М. Вакальчук — Д. : Пороги, 2003. — 256с.
23. Вейл П. Искусство менеджмента: Новые идеи для мира хаотичных перемен / П. Вейл: Пер. с англ. И.Козыревой. – М. : Новости, 1993. – 222с.
24. Вінник О. Конфлікт інтересів в акціонерному товаристві: проблеми правового регулювання / О. Вінник, Р. Сніжко // Право України. – 2000. – №5. – С. 59 – 61.
25. Вінник О.М. Публічні та приватні інтереси в господарьских товариствах: проблеми правового забезпечення: монографія / О.М. Вінник. – К. : Атака, 2003. – 352с.
26. Воловик О. Загальнокорпоративні інтереси: зміст та ризик забезпечення у корпоративних відносинах / О.Воловик // Право України. – 2004. – №4. – С. 67 – 70.
27. Воронкова А.Е. Корпорації: управління та культурам: монографія / А.Е. Воронкова, М.М. Баб’як, Е.Н. Коренєв, І.В. Мажура: за заг. ред. д.е.н., професора А.Е. Воронкової. – Дрогобич: Вимір, 2006. –376с.
28. Воронкова А.Э. Система факторов, определяющих состояние корпоративного управления в акционерном обществе / А.Э. Воронкова // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №3. – С.158–169/
29. Гамаль А. М. Управління персоналом в умовах розвитку ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / А.М. Гамаль. – Донецьк, 2002.– 18с.
30. Горлач Н. Ю. Корпоративне управління акціонерними товариствами у післяприватизаційний період: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.Ю. Горлач. – Л., 2003. – 21с.
31. Господарський кодекс України. – Х. : «Одисей», 2003. – 248 с.
32. Гриньова В.М. Структура системи корпоративного управління та особливості її формування в Україні / В.М. Гриньова, О.Е. Попов // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Теорія та практика управління в трансформаційний період". – Донецьк: ІЕП НАН України, 2001. – С. 7 – 11.
33. Гриньова В.М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні: моногр. / В.М. Гриньова, О.Є. Попов. – Х. :ХДЕУ, 2003. – 323с.
34. Дафт Р. Менеджмент / Р.Дафт. 6–е изд./ Пер. с англ. – СПб. :Питер, 2002. – 829с.
35. Денисов А.А. Теория больших систем управления: учеб. Пособие для вузов / А.А. Денисов, Д.Н. Колесников. – Л. : Энергоиздат, Ленинград. Отделение, 1982. – 288с.
36. Довгань Л.П. Визначення оптимальної вартісної структури капіталу та мінімізація ризиків залучення позикових коштів у акціонерних товариствах / Л.П. Довгань // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №12 (30). – С. 26 – 33.
37. Довгань Л.Є. Кадровий потенціал акціонерних товариств: проблеми та перспективи розвитку / Л.П. Довгань, Н.О. Сімченко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2. – 2005. – С.195 – 200.
38. Довгань Л.Є. Корпоративне управління: інституціональні аспекти: монографія / Л.П. Довгань, І.П. Малик. – К. : ІВЦ “ Видавництво “Політехніка”, 2006.–338 с.
39. Довгань Л.Є. Направления развития институционального обеспечения корпоративного управления / Л.П. Довгань, І.П. Малик // Современный научный вестник. Серия: Экономика и право. – №3(4). – 2006. – С.5 – 13.
40. Довгань. Л.Є. Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку: зб. мат. Між нар. Наук.–практ. конф., присвяч.100–річчю від дня народж. Бухала Сергія Максимовича, доктора економічних наук, професора, 7–8 лют. 2007р. / Відп.за вип.А.П.Наливайко.– К. : КНЕУ, 2007.– С.123 – 126.
41. Дойл П. Менеджмент: стратегия и тактика: пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб. : Издательство «Питер», 1999. – 550с.
42. Долятовский В.А. Исследование систем управления / В.А. Долятовський, В.Н. Долятовська. – Москва: ИКЦ «МарТ», 2003. – 256 с.
43. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: [Учеб.пособие для вузов по специальности "Упр.персоналом" ] / А.П.Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2003. – 297 с.
44. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 952с.
45. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління / В.А. Эвтушевський. – К. : Знання–Прес, 2002. – 317с.
46. Жариков О.Н. Системный подход к управлению: учеб. пособ. для вузов / О.Н. Жариков, В.И. Королевская, С.Н. Хохлов. Под ред. В.А. Персианова. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 62с.
47. Задихайло Д.В. Корпоративне управління. Навч. посібник / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – Х. : Еспада, 2003. – 688с.
48. Зайцева О.А. Основы менеджмента: учебное пособие для вузов / О.А. Зайцева, А.А. Радугин, К.А. Радугин, Н.И. Рогачева / Научн. редактор А.А. Радугин. – М. : Центр, 1998. – 432с.
49. Зинатулин Л.Ф. Корпоративное управление. Сб. документов / Л.Ф. Зинатулин. – М. :"Нива Росси", 1997. – 304с.
50. Золотарьова І. О. Управління організаційно–економічним розвитком корпорації в умовах реформування економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.02 / І.О. Золотарьова. – Х., 2000. – 19 с.
51. Золотогоров В.Г. Экономика: Энциклопедический словар / В.Г. Золотогоров. – Мн. : Интерпрессервис; Книжный дом, 2003. – 720 с.
52. Иванов А.П. Менеджмент. Учебник / А.П. Іванов. – СПб. : Узд-во Михайлова В.А., 2002. – 440с.
53. Иванова Т.Ю. Теория организации. Краткий курс: учеб пособ. / Т.Ю. Иванова, В.И. Приходько. – СПб. : Питер, 2004. – 268 с.
54. Игнатьев А.В. Исследование систем управления: / А.В. Игнатьев, М.М. Максимцов. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2001. – 157с.
55. Камілова Е. Р. Управління акціонерними товариствами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / Е.Р. Камілова. – К., 2004. – 20 с.
56. Капустянський П.З. Мотивація праці персоналу сучасних організацій (організаційно–управлінський аспект): монографія / П.З. Капустянський. – К. : ІПК ДСЗУ, 2007. – 155с.
57. Карачина Н.П. Ефективність корпоративного управління молочною промисловістю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.07.01 / Н.П.Карачина. – К., 2005. – 20с.
58. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. Введение в количественный экономический анализ. Вып. 1 / Э. Кейн: под ред. Р. Энтова. – М. :"Статистика", 1997. – 255с.
59. Клебанова Т.С. Методы прогнозирования. Учебное пособие / Т.С. Клебанова, В.В. Іванов, Н.А. Дубровина. – Х. : Изд. ХГЭУ, 2002. – 372с.
60. Коломойцев В.Э. Универсальный словарь экономических терминов: инвестирование, конкуренция, менеджмент, маркетинг, предпринимательство / В.Э. Коломойцев. – К. : "Молодь", 2000. – 415 с.
61. Колот А.М. Мотивація персоналу / А.М. Колот. – К. :КНЕУ, 2002. – 337с.
62. Коренєв Е. Н. Удосконалення організації корпоративного управління у великих акціонерних товариствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / Е.Н. Коренєв. – Луганськ, 2004. – 18с.
63. Коротков Э.М. Исследование систем управления: 2–е изд. доп. и перераб. / Э.М. Коротков – М. : ДеКА, 2003. – 334с.
64. Корпоративное управление в переходных экономиках: инсайдерский контроль и роль банков: Пер. с англ. / Ред. Масахико Аюки. – СПб. : Лениздат,1997. – 558с.
65. Корпоративное управление в странах Евразии: сравнительный обзор: ОЕСР, 2004. – 137с.
66. Корпоративное управление: Владельцы, директора и наемные работники, акционерные общества / Под ред. Марека Хесселя. – М. : Джон Уайли энд Санз, 1996. – 240с.
67. Корпоративный менеджмент: Справочник для профессионалов / Под ред. И.И. Мазура. – М. :Высшая школа, 2003. – 1077с. – Библиогр. : с. 1011
68. Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: монографія. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 344с.
69. Крамчанінова М.Д. Формування системи управління промисловим підприємством в умовах стратегічного партнерства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / М.Д. Крамчанінова. – Маріуполь, 2005. – 19с.
70. Кривошапка Ю. М. Організація корпоративного управління діяльністю акціонерних товариств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.02 / Ю.М. Кривошапка. – Х., 2002. – 18с.
71. Криничанский К.В. Генезис экономических институтов: корпорации, профессиональные участники финансового рынка / К.В. Криничанский. – Челябинск: МИАСС, 2002. – 123с.
72. Крушельницька О.В. Управління персоналом / О.В. Крушельницька. – К. : Либідь, 2003. – 279 с.
73. Кудрявцев Е.М. Исследование операций в задачах, алгоритмах и программах. – М. : Радио и связь, 1984. – 184с.
74. Кукура С.П. Теория корпоративного управления / С.П. Кукура. – М. : Экономика, 2004. – 478с. – Библиогр. : с. 474 – 475.
75. Курочкін О.С. Управління підприємством (процесний аспект): навч. посібник / О.С. курочкін. – К. : МАУП, 1998. – 144с.
76. Лаптєв В.І. Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: зб. наук. праць за матеріалами Шостої міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених, 9 – 12 грудня 2005 / М–во освіти і науки України, Дон. нац. ун–т., НАН України [та ін.]. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – С. 64 – 66.
77. Лаптєв В.І. Економічні, технічні та природничо–математичні науки: матеріали Всеукраїнської науко–практичної конференції [«Перший крок у науку»], 29 березня 2007. Т.3. / М–во освіти і науки України, Луганський нац. педагогічний ун–т ім. Т.Шевченко – Луганськ: Поліграфресурс, 2007. – С.120 – 125.
78. Лаптєв В. Дослідження факторів впливу на діяльність наглядової ради АТ // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т.1.Ч.1. – К. :КНЕУ, 2007.–С.474 – 482.
79. Лаптєв В.І. Корпорації та інтегровані структури: проблеми науки та практики: тези доповідей міжнародної науково–практичної конференції, 22–23 травня 2007 / МОН України, Харківський нац. економ. ун–т. – Х. :ВД «ІНЖЕК», 2007 – С.52 – 54.
80. Лаптєв В.І. Гуманізація соціального управління: тези доповідей Всеукраїнської науково–практичної конференції, 29 квітня 2008 / МОН України, Харківський нац. економ. ун–т [та ін.]. – Х. : ФОП Александрова К.М., 2008. – С. 225 – 230.
81. Лаптєв В.І Методика розрахунку винагороди членів наглядової ради акціонерного товариства / В. І. Лаптєв // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Економічні науки. – 2008. – № 3 (30). – С. 352 – 354.
82. Лаптєв В.І. Модель мотивації праці членів органів управління акціонерного товариства // Економіка розвитку, 2008. – №1 (45). – С.103 – 106.
83. Лаптєв В.І. Теорія масового обслуговування в оптимізації роботи органів управління акціонерного товариства як організаційна інновація / В. І. Лаптєв // Вісник ХНУ. Економічні науки. – 2008. – №3. – Т.1 (109). – С. 216 – 220.
84. Латфуллин Г.Р. Теория организации: учеб. для вузов / Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. – СПб. :Питер, 2003. – 381с.
85. Лентьев А.Н. Избранные психологические произведения (Деятельность. Сознание. Личность). т.2 / А.Н. Лентьев. – М. : «Педагогика», 1983. – 267с.
86. Леонова Ю.О. Формування мотиваційного механізму стратегічного управління корпоративним соціально–економічним розвитком акціонерного товариства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.09.01 / Ю.О. Леонова. – Х., 2004. – 20с.
87. Лессер Б., Гайдуцький П., Бондарчук І., Борисенко З., Драгомирецька І. Корпоративне управління в Україні в сучасних умовах / Національна академія держ. управління при Президентові України. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів / І. Розпутенко (заг.ред.), Б. Лессер (заг.ред.). – К. : К.І.С., 2004. – 306с.
88. Лукьянченко Н.Д., Мотивация персонала: / Н.Д. Лукьянченко, Л.Л. Бунтовская . – Донецк: ДонНТУ, 2004. – 324с.
89. Македон В.В. Ефективність управління корпоративною власністю в умовах транзитивної економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.02.03 / В. В. Македон. – Д., 2005. – 24 с.
90. Македон В.В. Механізм формування Ради директорів в міжнародних корпораціях // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політичні, правові та економічні основи інтеграції України у світове господарство". – Черкаси: Черкаська філія МАУП. – 2005. – С. 51 – 53.
91. Маковеєв П. С. Мотиваційні механізми управління розвитком промислового виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.07.01 / П.С. Маковеєв. – К., 2000. – 27с.
92. Малик І.П. Корпоративне управління акціонерними товариствами: інституціональне забезпечення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.02.03 / І.П. Малик. – К., 2006. – 19 с.
93. Малиш О.М. Цілепокладання як базова детермінанта ринкової поведінки підприємства / О.М. Малиш // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 17 / голов. ред. А.П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2005.
94. Мартыненко В.М. Основы менеджмента: учебник / В.М. Мартыненко. – К. : Каравелла, 2003. – 496с.
95. Масютин С.А. Корпоративное управление: опыт и проблемы: монография / С.А. Масютин. М. : ООО"Финстатинформ", 2003. – 280с.
96. Масютин С.А. Механизмы корпоративного управления: научная монографія / С.А. Масютин. – М. : ЗАО "Финстатинформ", 2002. – 240с.
97. Матеріали Семинару Проекту корпоративного управління в Україні. Тема 1 «Сутність та принципи корпоративного управління // Міжнародна Фінансова Корпорація. – Харків: МФК, 2000. – С. 90.
98. Мащенко В.Е. Системное корпоративное управление. – М. : Сирин, 2003. – 251с.
99. Менеджмент: учебник для вузов / Под ред. проф. М.М. Максимцова, проф. М.А. Комаров. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, Единство, 2002. – 359с.
100. Мескон М. Основы менеджмента: пер. с англ. / М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : "Дело", 1992. – 702 с.
101. Мишин В.М. Исследование систем управления / В.М. Мишин. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 527 с.
102. Моделі і методи соціально економічного прогнозування / [Геєць Т.С., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В., Дубровіна Н.А,, Ставицький А.В.]. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2005. – 396 с.
103. Момот Т.В. Про методи оцінки якості корпоративного управління / Т.В. Момот, М.В. Кадничанський // Економіка України. – 2007. – №7. – С. 15.
104. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження: монографія / Т.В. Момот. – Х. : ХНАМГ, 2006. – 380 с.
105. Момот Т.В. Корпоративні технології акціонерних товариств Харківського регіону: конфлікти та шляхи до цивілізації управління / Т.В. Момот, Т.А. Доля // Комунальне господарство міст. Економічні науки: Науково-технічний збірник. – К. :»Техніка», 2006. – №70. – С.310 – 317.
106. Момот Т.В. Корпоративне управління: сучасні концептуальні підходи / Т.В. Момот, І.Г. Чалий // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного університету імені Ю. Кондратюка.– 2005. –№3(6). – С.47 – 50.
107. Мороз О.В., Карачина Н.П., Халімон Т.М. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції: монографія / Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2008. – 178 c.
108. Москаленко Н.О. Економіка праці в організації: навч. Посібник / Н.О.Москаленко, І.П.Отенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 232 с.
109. Мумладзе Р.Г. Менеджмент: учебное пособие / Р.Г. Мумладзе. – М. : Издательство "Полеотип": Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2002. – 176с.
110. Назарова Г.В. Аналіз впливу зовнішнього середовища на формування організаційної структури підприємства / Г.В. Назарова // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2002. – Вип. 46. – С. 199 – 203.
111. Назарова Г.В. Баланс інтересів фінансових і нефінансових інвесторів в системі корпоративного управління / Г.В. Назарова // Зб. наук. праць "Економіка: проблеми теорії та практики". Вип. 171. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2003. – С. 69 – 76.
112. Назарова Г.В. Компетенція органів управління акціонерного товариства / Г.В. Назарова // Тези доповідей науково–практичної конференції "Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі". – Тернопіль: ТОВ "Поліграфіст", 2004. – С. 141 – 144.
113. Назарова Г.В. Концепція організаційно–структурної розбудови підприємств корпоративного сектору / Г.В. Назарова // Економіка розвитку. – 2003. – № 1 (25). –С. 47 – 51.
114. Назарова Г.В. Концепція особистої та організаційної влади в управлінні підприємством / Г.В. Назарова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка. – 2002. – №7/4. – С. 16 – 22.
115. Назарова Г.В. Методика визначення компетенцій органів управління акціонерних товариств / Г.В. Назарова // Проблеми науки. – №2. – 2006. –С.37 – 44.
116. Назарова Г.В. Модель управління корпорацією в умовах нових соціально-економічних відносин / Г.В. Назарова // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип.. Управління людськими ресурсами: Проблеми теорії і практики. – К. : КНЕУ, 2007. – Т.1. Ч. ІІ. – С.586 – 595.
117. Назарова Г.В. Організаційні структури управління корпораціями: монографія. – 2–ге вид., допов. і переробл / Г.В. Назарова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2004. – 420 с.
118. Назарова Г.В. Система міжнародних стандартів корпоративного управління / Г.В. Назарова // Фінанси України. – 2002. – № 10(83). – С. 67 – 75.
119. Назарова Г.В. Системи оцінки ефектвності корпоративного управління в перехідних економіках / Г.В. Назарова // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2003. – Вип. 64, 65. – С.25 – 26.
120. Назарова Г.В. Застосування системного підходу до визначення системи управління АТ / Г. Назарова, В. Лаптєв // Комунальне господарство міст. Економічні науки: Науково–технічний збірник. – К. :»Техніка», 2006. – №73. – С.386 – 392.
121. Назарова Г.В. Наглядова рада як стратегічна складова системи управління акціонерним товариством / Г. Назарова, В. Лаптєв // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наукових праць. Випуск 211: В 4 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 815 – 821.
122. Назарова Г.В. Фінансовий леверідж в оптимізації структури капіталу АТ / Г. Назарова, В. Лаптєв // Економіка розвитку, 2006. – №1(37). – С.58 – 60.
123. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник / Ю.Г. Одегов. – М. : Академический Проект, 2005. – 1088с.
124. Оксененко С.П. Управління персоналом промислового підприємства в умовах ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.09.01 / С.П. Оксененко. – Х., 2004. – 20с.
125. Окунєв О. Порядок денний загальних зборів акціонерів / О. Окунів // Бюлетень з корпоративного управління. – 200. –№ 3. – С. 13.
126. Окунєв О. Ухвалення рішень загальними зборами акціонерів / О. Окунів // Бюлетень з корпоративного управління. 2001. – № 2. – С. 16.
127. Осипенко О.В. Институты корпоративного управления и акционеры / О.В. Осипенко. – М. : ЭКМОС, 2004. – 463 с.
128. Палига Є. М. Корпоративне управління виробництвом в умовах постприватизаційних відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.02 / Є.М. Палига. – Львів, 2002. – 33 с.
129. Пелих О.О. Мотиваційний механізм підвищення ефективності управління підприємством: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / О.О. Пелих. – Донецьк, 2001. – 20 с.
130. Петруня Ю.Є. Акціонерні товариства в Україні: проблеми емитентів та інвесторів / Ю.Є. Петруня. – Дніпрпетровськ: ДАУБП, 2000. – 96 с.
131. Пилипенко С.М. Менеджмент. навч. посібник / С.М. Пилипенко, А.А. Пилипенко, В.І. Оленко. – Х. : Вид. ХДЕУ, 2002. – 208 с.
132. Платонов К.К. Краткий словар системы психологических понятий / К.К. Платонов. – М. : Высш. Школа., 1984 – 174с.
133. Поважный А.С. Понятие «корпоративное управление»: анализ различных подходов / А.С. поважний // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2001. – №99. – С. 29 – 35.
134. Пономаренко В.С. Модели управления персоналом корпораций /В.С. Пономаренко, А.И. Пушкарь, Ле Ван Шон. – Х. : ХГЭУ, 1997. – 237с.
135. Пономаренко В.С. Механизм управления предприятием: стратегический аспект / В.С. Пономаренко, Е.Н. Ястремская, В.М. Луцковский. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002. – 252 с.
136. Пономаренко В.С. Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процес ний підхід. Наукове видання / В.С. Пономаренко, С.В. Мухін, О.М. Беседовський. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 240 с.
137. Посохова С. В. Організаційно-економічний механізм управління оплатою праці промислово-виробничого персоналу підприємств гірничого машинобудування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / С.В. Посохова. – Д., 2003. – 19 с.
138. Практика корпоративного управління в Україні. Аналітичний звіт за результатами дослідження IFC: Міжнародна Фінансова Корпорація, 2004. – 69 с.
139. Приватизація, інвестиції та фондовий ринок: правові засади та практика. У 4-х т. / За заг. ред.. С.О. Довгого та В.М. Литвина. – Т.1: Передприватизаційна підготовка та корпоративне управління у відкритих акціонерних товариствах (на прикладі ВАТ «Укртелеком») / В.В. Васильєв, В.В. Горенко, В.Л. Дерев’янко, С.О. Довгий, В.М. Заболотний / За ред. С.О. Довгого, Т.І. Лозової. – К. : Укртелеком, 2001. – 776 с.
140. Принципи корпоративного управління ОЕСР. – Режим доступу до матеріалів: www.oecd.org.ru.
141. Про господарські товариства: Закон України // Офіційний вісник України. –1998. – №3. – С. 1 – 11.
142. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №51. – С. 292 – 299.
143. Про Державну програму приватизації: Закон України // Офіційний вісник України. – 2000. – №24 – С. 1 – 27.
144. Про Національну депозитарну систему і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1998.– С. 6 – 10.
145. Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні: Указ Президента України // Уряд. кур'єр. – 2000. – 5 січня. – С. 3.
146. Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком»: Закон України // Офіційний вісник України. – 2000.–№32. –С.1–8.
147. Про податок з доходів фізичних осіб // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №37. – С.308.
148. Про приватизаційні папери: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992.– №24. – С. 354 – 368.
149. Про приватизацію державного майна: Закон України // Офіційний вісник України. – 2000. – №25. – С. 1 – 17.
150. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. –№24 – С. 350 – 367.
151. Про створення міжвідомчої групи по контролю за державними акціонерними компаніями та холдингами: Розпорядження Кабінету Міністрів України // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2000. – № 7. – С. 76.
152. Про акціонерні товариства: Закон України // Урядовий кур'єр. – 2008. – 29 вересня. – С. 3.
153. Процик І.С. Мотивування керівників в системі управління підприємством: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / І.С. Процик. – Л., 2007. – 25 с.
154. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України // Закони України: В 12 т. К., 1994. – Т. 3.– С. 132 – 136.
155. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА–М, 1999. – 480 с.
156. Робінс С.П., Основи менеджменту / Стефан П.Робінс, Девід А. ДеЧенцо;Пер. з англ. : А.Олійник та ін. – К. :Основи, 2002. – 671 c. :
157. Рогожин С.В. Теория организации: учеб. пособ./ С.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. – М. : Экзамен, 2003. – 319с.
158. Рудінська О.В., Менеджмент: Навч. посібник / О.В. Рудінська, С.А. Яром іч, І.О. . Молотова – К. : "Ніка–центр", 2002. – 334с.
159. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: / З.П. Румянцева. – М. : ИНФРА–М, 2004. – 304с.
160. Рябота В. Корпоративний секретар: рекомендації для українських товариств. посібник / В. Рябота: IFC, 2005. – 159 с.
161. Селіверстова Л.С. Вдосконалення системи корпоративного управління (на прикладі підприємств легкої промисловості): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / Л.С. Селіверстова. – К., 2005. – 17с.
162. Семикіна М.В. Соціальні пріоритети працівника і система корпоративних цінностей підприємства // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2007. – № 9 (15), Част. 2. – С.189 – 193.
163. Семикіна М.В. Соціально-економічна мотивація праці: методологія оцінки ефективності та принципи регулювання / Відп. ред. В.В. Онікієнко. – Кіровоград: ПВЦ "Мавік", 2004. – 124 с.
164. Сініцина Т.А. Оцінка ефективності системи управління промисловим підприємством – цільовий підхід: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.А. Сініцина. – О., 2004. – 20с.
165. Сірош М. В. Формування корпоративного сектора економіки і корпоративне управління в акціонерних товариствах (на прикладі підприємств Криму): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.02 / М.В. Сірош. – Сімф., 2000. – 19с.
166. Словарь маркетинговых терминов. – М. : ИНФРА–М, 2000. – 432с.
167. Сохацька О. М., Тарнавська Н. П., Тибінь А. М., Устенко О. А., Черничинець С. П. Корпоративне управління в Україні: теоретико-методологічні аспекти. – Т. : Економічна думка, 2007. – 359с.
168. Сумин В.А. Регулювання діяльності персоналу управління: монографія / В.А. Сумин. – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 308с.
169. Сумин В.А. Система управления: системообразующий базис / В.А. Сумин // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. – Донецк. – 2004. – № 70. – С. 145–155.
170. Табахарнюк М.О. Системне управління процесами мотивації персоналу організацій: втореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / М.О.Табахарнюк. – Л., 2005. – 19с.
171. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія /За заг. ред. д.е.н., професора Іванова Ю.Б., д.е.н., професора Тищенко О.М. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2006. – 384с.
172. Тіхонравов О.В. Організаційно–економічний механізм управління корпоративним правами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.02.03 / О.В.Тіхонравов. – Х., 2004. – 17с.
173. У пошуках кращого директора. Корпоративне управління в перехідній та ринковій економіках. – К. : Основа, 1996. – 189с.
174. Управление акционерным обществом (корпоративное управление в Украине): пособие МФК.– К. : «Столетие», 1999.– 196с.
175. Управление персоналом организаций: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 638с.
176. Федченко А.А. Оплата труда и доходы работников: учебн. пособие / А.А. Федченко, Ю.Г.Одегов. – М. :Издательско–торговая корпорация "Дашков и Ко", 2004. – 552с.
177. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / Под ред.. Е.С. Стояновой. – М. : Перспектива, 1996. – 327 с.
178. Фролов П. Корпоративне управління і проблеми функціонування виконавчого органу – правління / П. Фролов // Економіка України. – 2004. – №2. – С. 41–46.
179. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хамммер, Д. Чампи / Пер. с англ. – К. : «Либідь», 1997. – 332с.
180. Хижняк В О. Управління акціонерними товариствами в торгівлі в умовах становлення ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.02 / В.О. Хижняк. – К., 2000. – 20с.
181. Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика / И.А. Храброва. – М. : Инфра, 2000. – 198с.
182. Черпак А.Є. Сутність корпоративного управління. Лекція 1. / А.Є. Черпак. – Режим доступу: www.antiraid.com.ua/files/1.pdf.
183. Чечетов М. Корпоративне управління через ефективного власника // Урядовий кур’єр. – 2000. – 30 березня – С.4.
184. Чечетов М. Корпоративное управление в условиях экономической трансформации / М. Чечетов, А. Мендрул // Экономика Украины. – 2001. – №4. – С. 10–18.
185. Чечетов М.В. Приватизація: теорія, методологія, практика: монографія / М.В. Чечетов. – К. :ІВЦ Держкомстату України, 2005.– 645 с.
186. Чуб Б.А. Диверсифицированные корпорации в современной экономике России / Б.А. Чуб: под ред. Бандурина В.В. – М. : БУКВИЦА, 2000. – 184с.
187. Чуб Б.А. Корпоративное управление / Б.А. Чуб, Р.С. Курчаков. – Казань: Издательство «ДЛС», 2000. – 231с
188. Шегда А.В. Основы менеджмента: учебное пособие / А.В. Шегда. – К. : Товариство «Знания», КОО, 1998. – 512с.
189. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации / С.В. Шекшня. – М. : Бизнес–школа "Интел–Синтез", 1996. – 496 с.
190. Шеремет О. Удосконалення корпоративного управління / О. Шеремет // Економіка України. – 2004. – №1. – С.32–37.
191. Шершньова З.Є. Ідентифікація бар'єрів впровадження корпоративного управління в Україні / З.Є. Шешньова // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 8. За заг. ред. д.е.н., проф. Євтушевського В.А., к.е.н., доц. Бутенко Н.В. – КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2005. – С. 27–33.
192. Шершньова З.Є. Проблеми корпоративного управління в Україні / З.Є. Шершньова // Економічні реформи сьогодні. –2000. – №33–34. – С. 3 –16 та С.51–60.
193. Шершньова З.Є. Корпоративне управління як основа розвитку економіки / З.Є. Шершньова, А.Є. Черпак // Формування ринкової економіки. Спецвипуск присвячений 100-річчю КНЕУ. – К. : КНЕУ. – 2007. – С.324–359.
194. Шершньова З.Є. Стратегія як об’кт корпоративного контролю / З.Є. Шершньова, А.Є. Черпак // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. Вип. 18. – К. : КНЕУ. – 2006. – С.116–122.
195. Шнейдман Л.З. Принципы корпоративного управления, или как успешно работать с инвесторами / Л.З. Шнейдман // Бухгалтерский учет. – 2000. – №2. –С.55 – 61.
196. Шульга Г.Ю. Управління матеріальним стимулюванням персоналу промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.09.01 / Г.Ю. Шульга. – Х., 2004. – 18c.
197. Щербіна О. Діяльність органів управління АТ за новим Цивільним кодексом України. Загальні збори акціонерів / О. Щербіна // Круглий стіл, №8 – 2003 – С. 19 – 22.
198. Ястремская Е. Повышение эффективности корпоративного управления / Е. Ястремская, Т. Доля // Государственный информационный бюллетень о приватизации. – 2005. – №9. – С.28 – 31.
199. Корпоративное управление машиностроительным предприятием: проблемы, пути решения: монография / В.С. Пономаренко, О.М. Ястремська, В.М. Луцковский, С.Л. Кушнарь, Д.А. Репка, Н.В. Баликова. – Х. ИД «ИНЖЕК», 2006. – 232 с.
200. Responsibilities of the corporate secretaries office. American society of corporate secretaries, May 2001//http:/www.ascs.org.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20674.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.