У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНУ
Количество страниц 268
ВУЗ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20676.doc 
Содержание ЗМІСТ


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ 11
1.1. Аналіз сучасного стану інноваційної діяльності в Україні 11
1.2. Аналіз категоріального апарату інноваційної діяльності 28
1.3. Концептуальні основи моделювання управління інноваційною діяльністю регіонів 38
1.4. Механізм управління інноваційною діяльністю регіону як активною системою 55
Висновки за розділом 1 73
РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНУ 76
2.1. Моделі оцінки інноваційного потенціалу та результатів інноваційної діяльності 76
2.2. Моделі аналізу інноваційного потенціалу регіонів України 91
2.3. Моделі оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності регіону 102
Висновки за розділом 2 130
РОЗДІЛ 3 СЦЕНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНУ 132
3.1. Модель інноваційної активності підприємств 132
3.2. Імітаційна модель реалізації сценаріїв стимулювання інноваційної діяльності регіонів 151
3.3. Формування та аналіз сценаріїв стимулювання інноваційної діяльності регіону 162
Висновки за розділом 3 178
ВИСНОВКИ 179
ДОДАТКИ 181
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 244
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


ДКР – дослідно-конструкторські роботи
НДДКР – науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи
НТП – науково-технічний прогрес
НДІ – науково-дослідний інститут
ВНЗ – вищий навчальний заклад
ІД – інноваційна діяльність
ІП – інноваційний потенціал
ІДР – інноваційна діяльність регіону
ІДП – інноваційна діяльність підприємства
СУІДР – система управління інноваційною діяльністю регіону
ДІФ – Державний інноваційний фонд
ДІК – Державна інноваційна компанія
ДІФКУ – Державна інноваційна фінансово-кредитна установа
ТАС – теорія активних систем
АЕ – активний елемент
АС – активна система
РІФ – регіональний інноваційний фонд
ДАС – динамічна активна система
ОІВ – об’єкти інтелектуальної власності
СЕС – соціально-економічна система
ПСІ – підприємства, сприйнятливі до інновацій
ІАП - інноваційно-активні підприємства
ПНСІ - підприємства, що не сприйнятливі до інновацій

ВСТУП

Актуальність теми. У складний для України період трансформації економіки набуває особливої важливості завдання становлення інноваційної економіки та забезпечення інноваційного розвитку, роль держави в виконанні якого є ключовою. Держава повинна забезпечувати перехід до інноваційної моделі розвитку на основі використання різноманітних засобів стимулювання інноваційних процесів на всіх рівнях управління. Одним із важливих факторів, що впливає на прискорення розвитку інноваційних процесів у країні, є бюджетна підтримка інноваційної діяльності на усіх рівнях. Обмеженість джерел фінансування інноваційних проектів власними коштами підприємств та коштами вітчизняних чи іноземних інвесторів може призвести до непропорційності розвитку одних галузей порівняно з іншими, менш прибутковими, але стратегічно важливими для держави галузями промисловості. Водночас активізація державного стимулювання інноваційної діяльності (ІД) прискорить розвиток пріоритетних для держави галузей промисловості, призведе до збільшення кількості інноваційно-активних підприємств, зростання прибутку від здійснення інноваційної діяльності, що, в свою чергу, вплине на підвищення якості життя та задоволення потреб населення. Особливого значення набувають питання активізації управління інноваційною діяльністю на рівні регіону. Регіон як територіальна одиниця характеризується певними управлінськими та фінансовими ресурсами, певним інноваційним потенціалом суб’єктів господарювання, розташованих на території регіону, і роль держави полягає в формуванні управлінських впливів на інноваційну діяльність підприємств, з урахуванням їх галузевої приналежності, для забезпечення активізації інноваційного розвитку регіонів України.
Питання управління інноваційною діяльністю на різних рівнях ієрархії є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Значна частина досліджень стосується різних аспектів функціонування системи управління інноваційною діяльністю на рівні підприємства та підходів до її моделювання. Це роботи таких вчених, як Ілляшенко С. М., Мединський В. Г., Огольова Л. М., Пономаренко В. С., Павленко І. А., Чухрай Н. І., Гриньова В. М., Гриньов А. В., Лепейко Т. І., Новіков Д. О., Бестужев-Лада І. В., Сахал Д., Зянько В. В., Яковлєв А. І. та багато інших.
Дослідженню питань державного та регіонального управління інноваційною діяльністю присвячені наукові праці таких дослідників, як Бубенка П. Т., Валюх А. М., Гейця В. М., Семиноженка В. П., Кизима М. О., Долішнього М. І., Московкіна В. М., Лепи Р. М., Захарченка В. І., Амоші О. І., Стеченка Д. М., Карамишева Д. В., Лапко О. О., Осики О. П., Діордиці С. Г. та інших. На рівні регіонального управління інноваційною діяльністю дослідження в основному стосуються питань визначення інноваційної стратегії регіону або ж розвитку інноваційної інфраструктури регіонів, а також міжрегіональних порівнянь результатів інноваційної діяльності регіонів на основі використання інтегральних показників. Однак питання формування ефективного механізму управління інноваційною діяльністю на рівні регіону та модельної підтримки такого механізму залишаються поза увагою.
Існуючі підходи до управління інноваційною діяльністю на рівні регіонів є недосконалими, часто теоретичними та узагальненими, такими, що не враховують індивідуальні особливості регіонального інноваційного розвитку та недостатньо обґрунтовані. Проблеми управління інноваційною діяльністю регіону вимагають комплексного, системного розв’язання через складність перебігу інноваційних процесів, індивідуальні особливості кожного регіону та підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність, функціонування в умовах невизначеності та вплив великої кількості дестабілізуючих факторів, необхідності врахування різноманітних умов та критеріїв ефективності управління.
Складність досліджуваних питань вимагає застосування нових, сучасних математичних методів та моделей, які дозволять оцінити індивідуальні особливості інноваційного розвитку регіонів України та побудувати механізм управління інноваційною діяльністю для кожного окремого регіону з урахуванням галузевої спрямованості підприємств, наявного інноваційного потенціалу, що дозволить підвищити ефективність інноваційної діяльності в регіонах, збільшити кількість інноваційно-активних підприємств, обсяги інноваційної продукції та прибутки від інноваційної діяльності.
Отже, необхідність комплексного розв’язання завдань управління інноваційною діяльністю з застосуванням широкого кола економіко-математичних методів, а також недостатність досліджень цієї проблеми в регіональному розрізі обумовили актуальність вибору теми дослідження, його мету та завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана за планами Харківського національного економічного університету відповідно до держбюджетної фундаментальної науково-дослідної теми: «Адаптивні моделі функціонування соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації 0103U000462) та госпдоговірної теми «Система раннього інформування та управління кризовими ситуаціями (СІРІУС)» (номер державної реєстрації 0105U006401). При виконанні цих досліджень особисто дисертантом були розроблені моделі оцінки інноваційного потенціалу регіону та підхід до генерації сценаріїв розвитку ситуацій.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка комплексу моделей управління інноваційною діяльністю регіону (ІДР) на основі існуючого потенціалу, цілей і результатів інноваційної діяльності, що дозволить прискорити розвиток економіки регіонів і країни та поліпшити якість життя населення.
Для досягнення поставленої мети були поставлені і вирішені наступні завдання:
провести аналіз розвитку інноваційної діяльності в Україні та проблем управління нею;
розробити механізм управління інноваційною діяльністю регіону;
побудувати моделі стимулювання інноваційної діяльності регіонів та підприємств;
удосконалити моделі оцінки інноваційного потенціалу регіону і підприємства, результатів їх інноваційної діяльності та побудувати моделі відповідності результатів та потенціалу інноваційної діяльності регіону;
удосконалити моделі оцінки ефективності інноваційних проектів;
побудувати моделі оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності регіону;
розробити модель інноваційної активності підприємств регіону;
розробити імітаційну модель реалізації сценаріїв стимулювання інноваційної діяльності в регіоні та визначити найкращі сценарії стимулювання.
Об'єктом дослідження виступає процес управління інноваційною діяльністю регіону.
Предмет дослідження – комплекс економіко-математичних методів і моделей управління інноваційною діяльністю регіону.
Методологія і методика дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертації є положення інноваційного менеджменту, теорії прийняття рішень, теорії активних систем, дослідження вітчизняних і закордонних учених у сфері інноваційної діяльності та економіко-математичних методів.
У процесі дослідження були використані наступні методи: теорія активних систем – для опису системи управління інноваційною діяльністю регіону; кластерний аналіз – для аналізу регіонів за рівнем розвитку потенціалу та результатів інноваційної діяльності; метод таксономії – для побудови інтегральних показників потенціалу та результатів інноваційної діяльності регіону та підприємства; кореляційно-регресійний аналіз – для побудови моделей залежності результатів інноваційної діяльності від потенціалу; теорія нечітких множин – для оцінки ризику інноваційного проекту; метод аналізу панельних даних – для побудови економетричних моделей оцінки економічної ефективності від здійснення інноваційної діяльності у регіоні; динамічна імовірнісна модель розвитку швидких соціально-економічних процесів – для побудови моделі інноваційної активності підприємств; метод системної динаміки – для побудови імітаційної моделі реалізації сценаріїв стимулювання інноваційної діяльності регіону; метод імітаційного моделювання сценаріїв – для аналізу можливих варіантів стимулювання інноваційної діяльності регіону і визначення кращих сценаріїв.
Інформаційною базою дослідження виступали дані річних та квартальних статистичних збірок про стан розвитку наукової та інноваційної діяльності регіонів України Державного комітету статистики, дані річної звітності підприємств про здійснення інноваційної діяльності.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
удосконалено:
механізм управління інноваційною діяльністю регіону, що, на відміну від існуючих, заснований на комплексі економіко-математичних моделей оцінки, аналізу, планування та прогнозування та спрямований на визначення найкращих сценаріїв стимулювання інноваційної діяльності;
моделі оцінки інноваційного потенціалу та результатів інноваційної діяльності регіону та підприємства, засновані на використанні таксономічних показників та економетричних методів, що встановлюють відповідність між потенціалом та результатами інноваційної діяльності;
модель стимулювання інноваційної діяльності регіонів, що заснована на теорії активних систем, особливістю якої є врахування взаємодії регіональних і державних органів управління як єдиної системи, що дозволяє оцінити прибуток від здійснення інноваційної діяльності і визначити оптимальний розподіл коштів на стимулювання ІДР;
моделі оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності регіонів, побудовані за допомогою методу аналізу панельних даних, які враховують одночасно просторові та часові дані щодо інноваційної діяльності регіонів, надають можливість визначити індивідуальні особливості досліджуваного процесу в регіонах та дозволяють оцінити продуктивність використання трудових та фінансових ресурсів.
дістали подальшого розвитку:
модель інноваційної активності підприємств, особливістю якої є розгляд процесу поширення інновацій як швидкого соціально-економічного процесу, що враховує імовірнісний характер взаємодії підприємств з різною активністю та оцінює результати державного стимулювання, які полягають у збільшенні кількості інноваційно-активних підприємств;
модель оцінки ефективності інноваційних проектів, що побудована на основі об′єднання теорії нечітких множин та методів розв’язання багатокритеріальних задач, та дозволяє врахувати ризики: перевитрат коштів, недотримання доходів та перевитрат часу, притаманні певному етапу життєвого циклу інновацій;
модель реалізації сценаріїв стимулювання ІДР, що побудована з використанням методу системної динаміки, поєднує в єдиний комплекс розроблені моделі стимулювання, економічної ефективності ІДР й інноваційної активності підприємств, та дозволяє обґрунтовано здійснити вибір кращих сценаріїв з урахуванням основних цілей інноваційної діяльності держави: збільшення прибутку, зростання кількості інноваційно-активних підприємств та приріст інтегральної оцінки інноваційних результатів.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні розробки, викладені в дисертації, доведені до рівня практичних пропозицій і сценаріїв використання. Використання запропонованих розробок дозволило здійснити аналіз розвитку інноваційних процесів в Україні; виявити особливості протікання інноваційних процесів у регіонах; оцінити економічну ефективність інноваційної діяльності за регіонами та, як наслідок, побудувати ефективні сценарії стимулювання інноваційної діяльності за регіонами.
Практична цінність результатів полягає в тому, що їх використання дозволить значно підвищити рівень обґрунтованості управлінських рішень щодо формування адекватних цілей інноваційного розвитку на рівні підприємства, регіону та держави в конкурентному ринковому середовищі, підвищити якість управління інноваційною діяльністю регіону на підставі отримання комплексної, об’єктивної інформації про наявний інноваційний потенціал та відповідність йому результатів інноваційної діяльності. Одержані у дисертації результати можуть використовуватися на рівні держави для визначення інноваційного потенціалу регіонів та рівня його використання, розробки стратегії стимулювання інноваційної діяльності, що забезпечить досягнення цілей інноваційного розвитку; на рівні регіональних органів влади для визначення пріоритетних напрямків фінансування інноваційних проектів та оцінки необхідних ресурсів інноваційної діяльності регіону; на рівні окремих підприємств – для глибшої оцінки та ґрунтовного вибору інноваційних проектів, які можуть бути реалізовані.
Матеріали дисертації знайшли практичне використання в роботі наступних організацій і підприємств: Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (довідка про практичне використання результатів № 1041 від 8.05.2008 р.), ВАТ «Турбоатом» (довідка про практичне використання результатів № 1-40/24-29 від 23.01.2008 p.), ДП «Артемівський спиртовий завод» (довідка про практичне використання результатів № 1068/2 від 20.09.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є особистою роботою автора. Особистий внесок здобувача в роботах, що виконані у співавторстві: в роботі [1] запропоновано механізм управління інноваційною діяльністю регіону; в роботі [2] запропоновано підхід до формування сценаріїв розвитку ситуацій; в роботі [4] особисто автором запропоновано комплекс задач управління інноваційною діяльністю регіону; в роботі [5] запропоновано моделі оцінки результатів інноваційної діяльності регіонів.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки, викладені в дисертації, доповідалися на 7 науково-практичних конференціях, зокрема на: ІІ Міжнародній науковій конференції «Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія та сьогодення» (м. Тернопіль, 2004 р.), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції вчених, викладачів та практичних працівників «Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій» (м. Вінниця, 2004 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції «Эволюция научных знаний и современные проблемы экономической теории» (м. Харків, 2005 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики» (м. Харків, 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики» (м. Харків, 2007 р.), 11-му Міжнародному молодіжному форумі «Радиоэлектроника и молодежь в 21 веке» (м. Харків, 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові ринки та інститути» (м. Харків, 2007 р.).
Публікації. Основні результати і висновки дисертації знайшли відображення у 18 наукових працях, серед яких 3 підрозділи у 2 колективних монографіях, 9 статей опубліковані у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України, 7 тез наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 15,13 умовно-друкованих аркушів, особисто автору належить 9,63 умовно-друкованих аркушів.
Список литературы ВИСНОВКИ


У результаті проведеного дослідження вирішено важливе науково-практичне завдання побудови комплексу економіко-математичних моделей управління інноваційною діяльністю регіону.
Основні отримані результати полягають в наступному:
1. Аналіз інноваційної діяльності в Україні свідчить про зниження інноваційної активності підприємств, що пов’язано з неефективністю адміністративно-організаційної структури управління науково-технологічною та інноваційною діяльністю, а також переважним фінансуванням інноваційної діяльності підприємств за рахунок власних коштів. Результати аналізу стану управління інноваційними процесами в країні підтвердили об’єктивну необхідність побудови комплексу моделей управління інноваційною діяльністю регіону.
2. Розроблений механізм управління інноваційною діяльністю регіону, базуючись на застосуванні комплексу економіко-математичних моделей, забезпечує розв’язання таких основних завдань як: аналіз наявного інноваційного потенціалу регіону, аналіз і відбір перспективних з погляду цілей інноваційної діяльності регіону проектів, оцінка їхньої ефективності, аналіз інноваційної активності підприємств у регіоні, прогнозування результатів інноваційної діяльності регіону, прийняття рішень щодо управління інноваційною діяльністю регіону й оцінка їх ефективності для регіону й країни в цілому.
3. Побудована модель стимулювання інноваційної діяльності на рівні держави, яка враховує як регіональні особливості розвитку інноваційних процесів, так і рівень розвитку його інноваційного потенціалу. Модель заснована на розгляді системи управління інноваційною діяльністю регіону як активної системи певного типу, у складі якої виділяється орган державного управління як елемент верхнього рівня, органи регіонального управління як суб’єкти управління другого рівня, які взаємодіють між собою у процесі здійснення інноваційної діяльності.
4. Проведений аналіз інноваційної діяльності регіонів України дозволив запропонувати систему показників, які всебічно характеризують інноваційний потенціал та результати інноваційної діяльності регіонів і підприємств та побудувати моделі їхньої оцінки, які базуються на використанні методу таксономії. Для порівняльного аналізу інноваційного потенціалу та результатів його використання побудовано сукупність економетричних нелінійних моделей, які дозволили зробити висновок про низький рівень використання потенціалу у більшості регіонів України, що свідчить про необхідність стимулювання інноваційної діяльності в цілому по країні.
5. Для оцінки ефективності інноваційних проектів запропоновано модель, засновану на використанні теорії нечітких множин та методів розв’язання багатокритеріальних задач, що враховують ризики, притаманні певному етапу життєвого циклу інновацій.
6. Для побудови моделей оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності регіону було використано метод аналізу панельних даних, що дозволяє враховувати особливості регіонального розвитку інноваційної інфраструктури, інноваційного потенціалу, галузевої спрямованості виробництва, якості підготовки фахівців, та інших факторів, що впливають на кінцевий результат інноваційної діяльності, та дозволяють оцінити продуктивність використання трудових та фінансових ресурсів.
7. Для оцінки впливу державного стимулювання інноваційної діяльності на зростання кількості інноваційно-активних підприємств та оцінки доходу від здійснення ІД побудована модель інноваційної активності підприємств, що враховує імовірнісний характер поширення інновацій у результаті взаємодії підприємств.
8. На основі розробленого комплексу моделей оцінки ефективності стимулювання ІДР побудована імітаційна модель реалізації сценаріїв стимулювання ІД з коштів ДІФ, яка дозволяє оцінити ефективність здійснюваного управління ІДР за зґенерованими сценаріями. За результатами аналізу сценаріїв отримані прогнозні значення результатів їх реалізації та визначені найкращі з точки зору головних критеріїв сценарії стимулювання ІДР.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абдалах А. А. методический подход к оценке качества и степени риска инновационного проекта предприятия / А. А. Абдалах // Управління розвитком. – 2004. – № 2. – С. 211-214.
2. Абдалах А. А. Методический подход к оценке экономической эффективности иновационного проекта по фазам его жизненного цикла / А. А. Абдалах // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Випуск 197. – С. 777-784.
3. Абдаллах А. А. Управління інноваційною діяльністю підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / А. А. Абдаллах. – Харків, 2004. — 19с.
4. Абібуллаєв М. С. Методи забезпечення інноваційного розвитку підприємств (за матеріалами промислових підприємств Автономної Республіки Крим): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / М. С. Абібуллаєв. – Київ, 2005. — 20с.
5. Абрамова Л. С. Механізм забезпечення економічної ефективності інновацій (на прикладі водоспоживальних систем енергоустановок): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом»/ Л. С. Абрамова. – Одеса, 2001. – 20 с.
6. Автоматизація організаційного проектування підприємств / [Скурихин В. І., Забродський В. А. й ін.]; під ред. В. А. Забродського. – К.:Техніка, 1992. – 152 с.
7. Академия рынка: маркетинг / под ред. А. Г. Худокормова, Ф. Буххерель. – М.: Экономика, 1993. – 162 с.
8. Акимов А. А. Системологические основы инноватики / А. А. Акимов, Г. С. Гамидов, В. Г. Колосов. – Спб.: Політехніка, 2002. – 596 с.
9. Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики держави: монографія / за заг. наук. ред. Д. В. Задихала. – Х.: СПД ФО Н. М. Вапнярчук, 2006. – 255 с.
10. Александрова В. П. Законодавча база і розвиток інноваційної сфери / В. П. Александрова, Т. І. Щедріна // Проблеми науки. – 2005.– № 12.- C.40-47.
11. Андрейчиков А. В. Анализ, синтез, планирование решений в экономике: уч. пос. / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
12. Андрощук Г. А. Стимулирование инновационной деятельности в Украине: финансово-кредитный механизм / Г. А. Андрощук // Проблеми науки. – 2005. – № 3. – C.22-28.
13. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. — К.: КНЕУ, 2003. — 394 с.
14. Атаманова Ю. Є. Теоретичні проблеми становлення інноваційного права України: монографія / Ю. Є.Атаманова. – Х.: Факт, 2006. – 255 с.
15. Бакіров В. С. Регіональний розвиток як фактор суспільної консолідації: програма "Харківщина - 2010" / В. С. Бакіров // На шляху до суспільної злагоди / упоряд. Ю. Ж. Шайгородський. – К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2001. – С. 42-45.
16. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. / И. Т. Балабанов. – СПБ: Питер, 2000. – 208 с.
17. Балдин К. В. Управленческие решения: теория и технология принятия: учебник. для вузов. / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. – М.: Проект, 2004. – 304 с.
18. Банкрутство й санація підприємства: теорія й практика кризового управління / [Т. С.Клебанова, О. М. Бондар, О. В. Мозенков та ін.]; за ред. О. В. Мозенкова. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2003. – 272 с.
19. Баранчеев В. П. Изучение инновационной активности компании как её конкурентной силы [електронный ресурс]// Инноватика и конкурентные преимущества: сайт проф. В. П. Баранчеева. – Режим доступа к сайту: http://www.innovatika.net.
20. Бестужев-Лада И. В. Алгоритм прогнозного обоснования социального нововведения / И. В. Бестужев-Лада // Социологические исследования. – 1991. – № 12. – С. 48-57.
21. Бестужев-Лада И. В. Алгоритм социального нововведения / И. В. Бестужев-Лада // Социологические исследования. – 1991. – № 9. – С. 78-89.
22. Бестужев-Лада И. В. Прогнозное обоснование социальных нововведений / И. В. Бестужев-Лада. – М.: Наука, 1993. – 233 с.
23. Бестужев-Лада И. В. Экспертный сценарно-прогностический мониторинг: разработка сценариев / И. В. Бестужев-Лада // Социологические исследования. – 1993. – № 11. – С. 87-90.
24. Бешелев С. Д. Математико-статистические методы обработки экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гуревич. – М.: Статистика, 1980. – 263 с.
25. Біловодська О. А. Світові тенденції розвитку інноваційного підприємництва / О. А. Біловодська // Проблеми науки. – 2003. – № 5. – С.16-23.
26. Близнюк Т. П. Інноваційна діяльність підприємства в умовах циклічності розвитку економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Т. П. Близнюк. – Харків, 2008. — 20с.
27. Большая Советская Энциклопедия. Том 20 / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. – М.: Советская Энциклопедия, 1978. В 42 томах. Том 20. – 632 с.
28. Бондар О. В. Моделювання стратегії управління інноваційною діяльністю на мікрорівні / О. В. Бондар // Регіональні перспективи. – 1999. – № 2-3. – С. 82-85.
29. Бубенко П. Т. Інноваційний потенціал регіону: оцінювання та використання оцінок в механізмі управління розвитком / П. Т. Бубенко, О. Б Снисаренко // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регіонального развития: материалы 6 Международной научно-практической конференции (Харьков, 5-30 мая 2008 г.). – Харьков: ХНАГХ, 2008. – С.34-36.
30. Бубенко П. Т. Регіональні аспекти інноваційного розвитку: монографія / П. Т. Бубенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2002. – 316 с.
31. Бубенко П. Т. Экспертное зондирование инновационного потенциала / П. Т. Бубенко, С. Н. Булыга, Е. Б. Снисаренко // Коммунальное хазяйство городов: сб. науч. статей. Вып. 83. – Харьков: ХНАГХ, 2008. – С. 37-42.
32. Бузько И. Р. Стратегический потенциал и формирование приоритетов в развитии предприятий: монография / И. Р. Бузько, И. Е. Дмитренко, О. А. Сущенко. – Алчевск: Изд-во ДГМИ, 2002. – 216 с.
33. Бурков В. Н. Теория активных систем: состояние и перспективы: учебник / В. Н. Бурков, Д. А. Новиков. – М.: Синтег, 1999. – 128 с.
34. Валюх А. М. Стратегія регіонального розвитку інноваційної діяльності (організація та управління): монографія / А. М. Валюх. – Рівне: УДУВГП, 2004. – 174с.
35. Василенко В. О. Инновационный менеджмент: учебное пособие / В. О. Василенко, В. Г. Шматко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 440с.
36. Васильев С. Н. Синтез функции эффективности в многокритериальных задачах принятия решений / С. Н. Васильев, А. П. Селедкин // Техническая кибернетика. – 1980. – №3. – С. 186-190.
37. Васильєва Н. Моделювання інвестування технологічних інновацій в АПК на засадах конкуренції та інтеграції / Н. Васильєва // Економіст. – 2004. – № 4. – С. 67-69.
38. Верба А. А. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства / А. А. Верба, І. В. Новікова // Проблеми науки. – 2003.– № 3. –C. 22-32.
39. Войцеховська В. В. Економічне оцінювання та вибір варіантів інноваційного розвитку підприємств машинобудування: автореф. дис..на здобуття наук. ступеню канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / В. В. Войцеховська. – Л., 2007. – 20с.
40. Гаман М. Основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в умовах становлення постіндустріальної економіки / М. Гаман // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 1. – C. 158-164.
41. Гаман. М. Особливості державного управління у сфері інноваційної діяльності / М. Гаман // Вісник Національної академії державного управління. – 2004. – № 4. – С. 158-165.
42. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України: монографія / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Х.: Константа, 2006. – 272 с.
43. Герасимчук З. В. Виробничий потенціал регіону: методика оцінки та механізм нарощення: монографія / З. В. Герасимчук, Л. Л. Ковалевська. – Луцьк: ЛДТУ, 2003. – 242 с
44. Гладкий Ю. Н. Регионоведение: учебник / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. – М.: УИЦ ГАРДАРИКИ, 2000. – 384 с.
45. Гранберг А. Г. Стратегическое управление: регион, город, предприятие: монография / А. Г. Гранберг, Д. С. Львов, А. П. Егоршин. – М.: Изд-во "Экономика", 2004. – 604 с.
46. Гречановская И. Г. Инновационная инфраструктура как фактор активизации инновационных процес сов / И. Г. Гречановская, С. О. Ракицкая // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Вып. 76. – Донецьк: ДонНТУ. – 2004. – С. 11-17.
47. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління: монографія / А. В. Гриньов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 304 с.
48. Гриньова В. М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах: монографія / В. М. Гриньова, В. В. Власенко. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 196 с.
49. Гриньова В. М. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств: монографія / В. М. Гриньова, О. В. Козирєва. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 192 с.
50. Гриньова В. М. Функціонально-вартісний аналіз в інноваційній діяльності підприємства: монографія / В. М. Гриньова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 124 с.
51. Гунин В. Н. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров. Модуль 7. "Управление развитием организации" / В. Н. Гунин, В. П. Баранчеев, В. А. Устинов, С. Ю. Ляпина. – Г.: ИНФРА-М, 2000. – 272 с.
52. Гурков И. Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российских предприятий / И. Б. Гурков. – М.: ТЕИС, 2003. – 236 с.
53. Даніч В. М. Моделювання швидких соціально-економічних процесів: монографія / В. М: Даніч. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. – 304 с.
54. Дегтярьова Ю. В. Методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на промислових підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Ю. В. Дегтярьова. – Маріуполь, 2007. – 19с.
55. Деревянко П. М. Нечетко-логический подход к формированию инвестиционного портфеля / П. М. Деревянко // Инструментальные методы в экономике: сборник научных трудов. – СПб.: СПбГИЭУ, 2004. – С. 117-123.
56. Деревянко П. М. Сравнение нечеткого и имитационного подхода к моделированию деятельности предприятия в условиях неопределенности / П. М. Деревянко // Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством: сб. научн. статей. Вып. 14. – СПб.: СПбГИЭУ, 2005. – С. 289-292.
57. Диордица С. Г. Средства имитационного моделирования экономических систем: учебное пособие / С. Г. Диордица, З. Н. Соколовская. – Одесса: АстроПринт, 1999. – 112 с.
58. Долішній М. І. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку промисловості регіону: монографія / М. І.Долішній, Є. І. Бойко; під наук. ред. Є. І Бойко. – Львів: Політехніка, 2003. – 192 с.
59. Доугерти К. Введение в эконометрику: учебник / К. Доугерти. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 402 с.
60. Дрейпер Н. Прикладной регрессионный анализ: учебник. В 2-х кн. Кн. 1 / Н. Дрейпер, Г. Смит. – М: Финансы и статистика, 1986. – 366 с.
61. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы / П. Ф. Друкер. – М.: Прогресс, 1992. – 364 с.
62. Евдокимов Ф. И. Комплексная оценка экономической эффективности инновационных проектов / Ф. И. Евдокимов // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Вып. 76. – Донецк: ДонНТУ, 2004. – С. 59-65.
63. Журавка А. В. Моделирование инновационной стратегии региона / А. В. Журавка, Е. Ю. Кононова, В. М. Московкин // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2003. – № 608. – С. 147-151.
64. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Економіст. – 2004. – № 5. – С. 4-9.
65. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»// Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 12. – С.165-168.
66. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності: зб. законодавчих актів. За станом на 1 березня 2005 року / Г. О. Андрощук, М. В. Гаман / Верховна Рада України. Офіц. вид. – К.: Парлам. Вид-во, 2005. – 134 с.
67. Захарін С. В. Інноваційна активність промислових підприємств / С. В. Захарін // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 3. – C. 80-99.
68. Захарченко В. И. Инновационный процесс на машиностроительном предприятии в условиях перехода к рынку: монография / В. И. Захарченко. – Москва: СтаР, 1993. – 128 с
69. Захарченко В. И. Инновационная система региона / В. И. Захар-ченко, Н. Н. Меркулов. – Одесса: Наука и техника, 2005.– 116 с.
70. Зянько В. В. Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.01 «Економічна теорія»/ В. В. Зянько. –К., 2007. — 36с.
71. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку: монографія / В. В. Зянько. – Вінниця: Універсам, 2005. – 262 с.
72. Илляшенко С. М. Управление инновационным развитием: проблемы, концепции, методы: монография / С. М. Илляшенко. – Суммы: ВТД "Университетская книга", 2003. – 278 с.
73. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. С. Д. Ильенковой. – М.: Юнити, 1997. – 87 с.
74. Искусство анализа данных на компьютере. STATISTICA: для профессионалов (2-е издание) / Под. ред. В. П. Боровикова. – С.-П.: Питер, 2003. – 400 с.
75. Інновації: проблеми науки і практики: монографія / Під ред. М. О. Кизима // Науково-дослідний центр індустр. проблем розвитку НАН Укр., ХНЕУ. – Х.: ІНЖЕК, 2006. – 336 с.
76. Інноваційна діяльність у Харківській області за 2004 рік: статистичний збірник / ГУС у Харківській області. – Х.: ВД ГУС у ХО, 2005. – 102 с.
77. Інноваційна діяльність у Харківській області за 2005 рік: статистичний збірник / ГУС у Харківській області. – Х.: ВД ГУС у ХО, 2006. – 124 с.
78. Інноваційна діяльність у Харківській області за 2006 рік: статистичний збірник / ГУС у Харківській області. – Х. ВД ГУС у ХО, 2007. – 104 с.
79. Інноваційні процеси в системі державного управління і місцевого самоврядування: наукове видання /за заг. ред. М. В. Афанасьєва. – Х.: Вид-во ХНЕУ, 2006. – 210 с.
80. Канаєва М. О. Використання системного підходу при організації інноваційного процесу / М. О. Канаєва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 1. – C.56-61.
81. Караваев А. П. Модели и методы управления составом активных систем: научное издание / А. П. Караваев. – М.: ИПУ РАН, 2003. – 151 с.
82. Караваев А. П. Унифицированные системы стимулирования / А. П. Караваев // Автоматика и телемеханика. – 2003. – № 1.– С. 114-153.
83. Карамишев Д. В. Стратегічне управління інноваційними процесами в системі охорони здоров’я: державні механізми: монографія / Д. В. Карамишев. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 302 с.
84. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: навчальний посібник / В. Я. Кардаш. – К.:КНЕУ, 1999. – 123 с.
85. Карпец О. С. Модель распространения инноваций в регионе / О. С. Карпец // Бизнес-Информ. – 2008. – № 7. – С. 20-24.
86. Карпец О. С. Сценарное моделирование управления инновационной деятельностью регионов / О. С. Карпец // Бизнес-Информ. – 2008. – № 8. – С. 26-29.
87. Карпець О. С. Модель стимулирования инновационной деятельности региона / О. С. Карпець // Бизнес-Информ. – 2006. – № 11. – С. 3–8.
88. Карпець О. С. Модель стимулирования инновационной деятельности региона / О. С. Карпець // 11-й міжнародний молодіжний форум «Радиоэлектроника и молодежь в 21 веке» (Харків, 10-12 квітня 2007 р.): збірник матеріалів форуму. – Харків: ХНУРЕ, 2007. – Ч.1. – С. 376.
89. Карпець О. С. Теоретические основы модели управления инновационной деятельностью региона / О. С. Карпець // Бизнес-Информ. – 2006. – № 8. – С. 99–104.
90. Карпець О. С. Моделі аналізу інноваційної діяльності регіонів України / О. С. Карпець // Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 20-21 листопада 2007 року). – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. –С. 135-138.
91. Карпець О. С. Моделі оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності регіонів України / О. С. Карпець // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Випуск 236: В 5 т., Том 4. – С. 836–846.
92. Карпець О. С. Модель вибору пріоритетних інноваційних проектів регіону / О. С. Карпець // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 23-24 жовтня 2007 р.) – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 113-116.
93. Карпець О. С. Модель оцінки ризику інноваційного проекту / О. С. Карпець // Фінансові ринки та інститути: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 7-8 грудня 2007 р.). – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – У 2-х т. Т.2. –С. 376-379.
94. Кацура С. Н. Возможности регионального управления инновационной деятельностью / С. Н Кацура // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Вып. 76. – Донецьк: ДонНТУ, 2004. – С. 43-48.
95. Кендалл М. Многомерный статистический анализ и временные ряды / М. Кендалл, А. Стьюарт. – М.: Наука, 1976. – 736 с.
96. Ким Дж. Факторный, дискриминантный, кластерный анализ / Дж. Ким, Ч. У. Мюллер, У. Р. Клекка / пер. с англ. И. С. Енюкова. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 316 с.
97. Кінах А. К. Український прорив / А. К. Кінах. – Київ: Віра ІНСАЙТ, 2004. – 320 с.
98. Класc А. Введение в эконометрическое моделирование / Класc А., Гергели К., Колек Ю., Шуян И. – М.: Финансы и статистика, 1975. – 248 с.
99. Клебанова Т. С. Методы прогнозирования: учебное пособие / Т. С. Клебанова, В. В. Иванов, Н. А. Дубровина. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002. – 372 с.
100. Козенков Д. Є. Інноваційний розвиток та людський потенціал: оцінка та стимулювання: монографія / Д. Є. Козенков. – Д.: Системні технології, 2004. – 157 с.
101. Коноваленко М. К. Управление продуктовими инновациями: монографія / М. К. Коноваленко. – Х.: Бизнес Информ, 1998. – 224 с.
102. Коробейников О. П. Роль инноваций в процессе формирования стратегии предприятия / О. П. Коробейников, А. А. Трифилова, И. А. Кор-шунов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 3. – С. 29-43.
103. Коротков Э. М. Концепция менеджмента / Э.М. Коротков. – М.: Инжиниринговая Консалтинговая Компания "Дека", 1996. – 304 с.
104. Кортов С. В. Инновационный потенциал и инновационная активность вузов УрФО / С. В. Кортов // Университетское управление: практика и анализ. – 2004. – № 1(29). – С. 61-68.
105. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; пер. с англ. Е. М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.
106. Кочиева Т. Б. Базовые системы стимулирования: учебник / Т. Б. Кочиева, Д. А. Новиков. – М.: Апостроф, 2000. – с.108.
107. Краснокутская Н. В. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Н. В. Краснокутская. – К. КНЭУ, 2003. – 504 с.
108. Криворотов В. В. Принципы и факторы построения системы показателей конкурентоспособности предприятия / В. В. Криворотов // Проблемы современной экономики. – 2007. – № 1(9). – С. 4-6.
109. Кузьмин О. Индикаторы в системе управления предприятием / О. Кузьмин, О. Мельник // Податкове планування [електронний ресурс]. Режим доступу до журналу: //www.nalogovnet.com.
110. Кульба В. В. Методы формирования сценариев развития социально-экономических систем / В. В. Кульба, Д. А. Кононов, С. А. Косяченко, А. Н. Шубин. – М.: СИНТЕГ, 2004.- 291 c
111. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен / пер с англ., под ред. В. Б. Колчанова. – СПб.: Питер, 2004. – 800 с.
112. Ланге О. Введение в эконометрику / О. Ланге, пер. с польск. – М.: Прогресс, 1964. – 222 с.
113. Ландик В. Управление инновационным потенциалом предприятия в условиях переходной экономики: проблемы и опыт / В. Ландик // Экономист. – 2001. – № 12. – С. 52-57.
114. Лапко О. О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання: монографія / О. О. Лапко. – К.: ІЕП НАНУ, 1999. – 253 с.
115. Лапко О. О. Методи економічного стимулювання інноваційної діяльності / О. О. Лапко // Проблеми економіки та управління: Вісник Державного університету «Львівська політехніка». – 1998. – № 353. – С. 202- 205.
116. Лапко О. О. Реформування системи управління інноваційною діяльністю в регіонах / О. О. Лапко // Регіональна економіка. – 1999. – №1. –
С. 65-74.
117. Левченко Ю. Г. Управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 08.00.04 / Ю. Г. Левченко. – К., 2007. – 21с.
118. Лепа Н. Н. Модели принятия решений в управлении инновационными процессами / Н. Н. Лепа, Р. Н. Лепа // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збіник наук. праць. – Краматорськ, ДДМА, 2005. – №1. – С. 198-203.
119. Лепа Р. Н. Синтез методов принятия решений в инновационном предпринимательстве / Р. Н. Лепа, В. О. Самуйлов, Н. Н. Байздренко // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк. – 2004. – Т. 2. – С. 408-418.
120. Лепейко Т. І. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник / Т. І. Лепейко, В. О. Коюда, С. В.Лукашов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 438 с.
121. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения: ученик / Б. Г. Литвак. – М.: Дело, 2000. – 392 с.
122. Литвак Б. Г. Экспертная информация. Методы получения и анализа / Б. Г. Литвак. – М.: Радио и связь, 1982. – 184 с.
123. Лук’яненко І. Г. Сучасні економетричні методи у фінансах: навчальний посібник / І. Г. Лук’яненко, Ю. О. Городніченко. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352 с.
124. Луцків О. М. Інноваційний розвиток виробничого потенціалу регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.: 08.00.05 / О. М. Луцків. – Л., 2007. – 19с.
125. Магнус Я. Р. Эконометрика. Начальный курс: учебник / Я. Р. Магнус, П. К. Катишев, А. А. Пересецкий. – М.: Дело, 2004. – 576 с.
126. Маленво Э. Cтатистические методы эконометрии / Э. Маленво. – М.: Статистика, 1976. – 320 с.
127. Марченко Е. М. К вопросу об оценке инновационного потенциала / Е. М. Марченко, М. В. Разумова // Экономика региона (электронный научный журнал). – 2007. – №18. Режим доступа к журн.: http://journal.vlsu.ru.
128. Мединский В. Г. Реинжиниринг инновационного предприни-мательства: учебное пособие / В. Г. Мединский, С. В. Ильдеменов. – М.:ЮНИТИ, 1999. – 413 с.
129. Мединський В. Г. Інноваційне підприємництво: навчальний посібник / В. Г. Мединський, Л. Г. Шарукова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 240 с.
130. Мельник Л. І. Управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 08.00.04 / Л. І. Мельник. – Л., 2007. – 22с.
131. Месси Д. Линейная модель инноваций: за и против / Д. Месси, П. Квинтас, Д. Уилд // Трансфер технологий и эффективная реализация инноваций: сборник статей. – М.: АНХ, 1999. – с. 158-165.
132. Механізм переходу економіки України на на інноваційну модель розвитку: монографія / [О. І. Амоша, С. М. Кацура, Т.В. Щетілова та ін.]; під. заг. ред. О. І. Амоша. – Донецьк: Ін-т економіки промисловості. – 2002. –
108 с.
133. Мішустін Ю. В. Інноваційна політика промислового підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / Ю. В. Мішустін. – Х., 2000. – 20с.
134. Мосій О. Б. Організація та регулювання інноваційної діяльності: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / О. Б. Мосій. – Львів, 2000. - 20 с.
135. Московкин В. М. Классификационно-матричные подходы в управлении инновационными стратегиями, структурами и системами / В. М. Московкин, В. Ф. Пуртов, В. А. Семенюк //Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 10. – С. 77-82.
136. Московкин В. М. Методология оценки интегрального показателя инновационной активности регионов Украины с использованием подходов ЕС / В. М. Московкин, А. А. Лактионов, А. Х. Раковская-Самойлова // Проблемы науки. – 2004. – № 6. – С. 7-14.
137. Московкин В. М. Основы концепции диффузии инноваций / В. М. Московкин // Бизнес-информ. – 1998. – № 17-18. – С. 41-48.
138. Назаркевич І. Б. Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 / І. Б. Назаркевич. – Л., 2007. — 20с.
139. Наука та інновації [електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. Режим доступу до сайту: www.ukrstat.gov.ua
140. Наукова діяльність у Харківській області за 2004 рік: стат. збірник / ГУС у Харківській області. – Х.: Вид. ГУС у ХО, 2005. – 86 с.
141. Наукова діяльність у Харківській області за 2005 рік: стат. збірник / ГУС у Харківській області. – Х.: Вид. ГУС у ХО, 2006. – 104 с.
142. Наукова діяльність у Харківській області за 2006 рік: стат. збірник / ГУС у Харківській області. – Х.: Вид. ГУС у ХО, 2007. – 128 с.
143. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. збірник / Держкомстат. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності, 2004. – 359 с.
144. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. збірник / Держкомстат. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності, 2005. - 340 с.
145. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. збірник / Держкомстат. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності, 2006. – 360 с.
146. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура / А. Николаев // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 2. – С. 57-63.
147. Новиков Д. А. Курс теории активных систем: учебник / Д. А. Новиков, С. Н. Петраков. – М.: СИНТЕГ, 1999. – 104 с.
148. Новиков Д. А. Механизмы стимулирования в динамических активных системах / Д. А. Новиков, Т. Е. Шохина // Автоматика и Телемеханика. – 2003. – № 12. – С. 21-32.
149. Новиков Д. А. Механизмы стимулирования в многоэлементных организационных системах / Д. А. Новиков, А. В. Цветков. – М.: ООО «НИЦ «Апостроф», 2000. – 182 с.
150. Новиков Д. А. Механизмы управления динамическими активными системами / Д. А. Новиков, И. М. Смирнов, Т. Е. Шохина. – М.: ИПУ РАН, 2002. – 124 с.
151. Новиков Д. А. Механизмы функционирования многоуровневых организационных систем: научное издание / Д. А. Новиков. – М.: Фонд «Проблемы управления», 1999. – 161 с.
152. Новиков Д. А. Модели и методы организационного управления инновационным развитием фирмы: монография / Д. А. Новиков, А. А. Иващенко. – М.: КомКнига, 2006. – 336 с.
153. Оголева Л. Н. Инновационный менеджмент: учебное пособие / под ред. Л. Н. Оголевой. – М.: ИНФРА-М, 2001. - 238 с.
154. Ожегов С. И. Толоковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М.: ИТИ Технологии, 2006. – 944 с.
155. Олексенко (Карпец) О. С. Проблемы инновационного предпринимательства в Украине // Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія та сьогодення. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Тернопіль, 10-11 червня 2004р.). – Тернопіль, 2004. – С. 53-57.
156. Олексенко (Карпец) О. С. Проблемы инновационного предпринимательства в Украине / О. С. Олексенко (Карпец) // Галицький економічний вісник. – 2005. – № 1. – С. 58–63.
157. Олексенко (Карпец) О. С. Финансирование инновационной деятельности предприятия / О. С. Олексенко (Карпец) // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників (Вінниця, 14-15 жовтня 2004 р.). – Вінниця: Ландо ЛТД, 2004. – С. 399–405.
158. Олексенко(Карпец) О. С. Модель оцінки інноваційної діяльності регіону / О. С. Олексенко (Карпец) // Эволюция научных знаний и современные проблемы экономической теории: материалы І международной научно-практической конференции (Харьков, 19-20 апреля 2005 г.). – Х.: Саммит Харьков, 2005. – С. 72-73.
159. Онишко С. Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / С. Онишко. – К., 2004. – 32 с.
160. Орлов П. А. Визначення ефективності реальних інвестицій / П. А. Орлов // Фінанси України. – 2006. – № 1. – С .51-57.
161. Основы инновационного менеджмента (теория и практика): учебное пособие / под ред. П. Н. Завлина. – М.: Экономика, 2000. – 475 с.
162. Осыка А. П. Экономические и организационно-правовые проблемы инновационной деятельности: монография / А. П. Осыка. – Донецк: ИЭПИНАН Украины, 1999. - 368 с.
163. Павленко І. А. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: монографія / І. А. Павленко. – К.: КНЕУ, 2007. – 242 с.
164. Павлов В. І. Інноваційний потенціал регіону: діагностика та реалізація: монографія / В. І. Павлов, Ю. М. Корецький. – Луцьк: Надстир'я, 2004. – 244 с.
165. Пасс К. Большой толковый словарь бизнеса / К. Пасс, Б. Лоус, Э. Пендлтон, Л Челвик. – М.: «Вече», 1998. – 686 с.
166. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. Методы таксономии и факторного анализа / В. Плюта; [пер. с пол. В. В. Иванова; науч. ред. В. М. Жуковской]. – М.: Статистика, 1980. – 151 с.
167. Погорєловська І. Д. Необхідність прийняття превентивних рішень при впровадженні інформаційних технологій / І. Д. Погорєловська // Інформаційні технології в системі оподаткуванні: тези доповiдей учасникiв другої конференцiї (Ірпінь, 15 -17 травня 2001 р.). – Ірпінь: Вид. Академії ДПС України, 2001. – C. 385-386.
168. Полякова О. Ю. Механизм управления инновационной деятельностью региона (организационный аспект) / О. Ю. Полякова, О. С. Карпец // Адаптивные модели в системах принятия решений: монография / Под. ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2007. – С. 149-175.
169. Полякова О. Ю. Оценка потенциальной устойчивости группировок в организационном пректировании / О. Ю. Полякова, В. В. Рева // Экономические проблемы региональной экономики в условиях рынка. Весник ХГУ. – 2000. – № 415. – С.190-196.
170. Полякова О. Ю. Концептуальная модель формирования инновационной политики региона / О. Ю. Полякова, О. С. Олексенко (Карпец) // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Випуск 205: В 4 т. Том 1. – С. 136–142.
171. Полякова О. Ю. Поетапна модель оцінки ризикованості інноваційного проекту / О. Ю. Полякова, О. С. Олексенко (Карпец)// Управління розвитком: збірник наукових статей. – Харків.: Вид. ХНЕУ, 2005. – № 3. –
С. 68-70.
172. Пономаренко В. С. Экономическая безопасность региона: монография / В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, Н. Л. Чернова. – Х.: ИД "ИНЖЕК", 2001. – 115с.
173. Пономаренко В. С. Стратегічне управління організаційними преретвореннями на промислових підприємствах: наукове видання / В. С. Пономаренко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 452 с.
174. Пономаренко В. С. Методи багатовимірного статистичного аналізу: навч. посібник / В. С. Пономаренко, О. О. Єгоршин, А. М. Зосімов. – К.: ІЗМН, 1998. – 208с.
175. Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики) / А. И. Пригожин. – М. Политиздат, 1989. – 346 с.
176. Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та інших законів України: Закон України № 3333-IV від 12 січня 2006 року [електронний ресурс] // Законодавство України: сайт Верховної Ради України. – Режим доступу до сайту: http://zakon.rada.gov.ua.
177. Про внесення змін до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність”: Закон України від 01.12.1998 №284-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №2-3. – С. 18-33.
178. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року: Постанова КМУ № 1001 від 21.07.2006 [електронний ресурс] // Законодавство України: сайт Верховної Ради України. – Режим доступу до сайту: http://zakon.rada.gov.ua.
179. Про затвердження Положення про формування та використання коштів Української державної інноваційної компанії / Постанова Кабінету Міністрів України від 28 травня 2001 року № 593 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 22.
180. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.1999. №1573/99 // Галицькі контракти. – 1999. – № 52/99. – С. 4-8.
181. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 №40 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №36. – С. 882 – 892.
182. Про концепцію науково-технологічного і інноваційного розвитку України: Постанова Верховної Ради України від 13.07.1999 №916-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №37. – С.770-776.
183. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16 січня 2003 року №433 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №13. – С.354-358.
184. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року "Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України": Указ Президента України № 606/2006 від 11.07.2006. [електронний ресурс] // Законодавство України: сайт Верховної Ради України. – Режим доступу до сайту: http://zakon.rada.gov.ua.
185. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 20.12.2005 № 3235-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 9, 10-11. – С. 96-99.
186. Про утворення Державного агентства України з інвестицій та інновацій: Указ Президента України № 1873/2005 від 30.12.2005 р. [електронний ресурс] // Законодавство з питань інновацій: офіційний сайт Державного агентства з інвестицій та інновацій. – Режим доступу до сайту: http://www.in.gov.ua.
187. Региональное управление: методология и моделирование: научное издание / под. ред. В. А. Забродского. – Х.: Основа, 1991. – 96 с.
188. Регіональні проблеми інноваційної політики та її активізація: наукова доповідь / [О. І. Амоша, М. Г. Чумаченько, С. М. Кацура та ін.] - Донецьк: ІЕП НАН України, 1999. - 48 с.
189. Регіони України: 2007 рік: cтат. зб. / Держкомстат. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності, 2008. – 640 с.
190. Рекомендації парламентських слухань на тему: Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації: Постанова Верховної Ради України N 1244-V від 27.06.2007 р. [електронний ресурс] // Законодавство України: сайт Верховної Ради України. – Режим доступу до сайту: http://zakon.rada.gov.ua.
191. Рижкова Ю. О. Інноваційна діяльність у сучасній статистиці / Ю. О. Рижкова // Проблеми науки. – 2004. – № 12. – С.27-31.
192. Рожен А. Страсти на поле инновационной экономики. Результат десятилетних усилий – полнейший провал / А. Рожен // Зеркало недели. – 2002. – № 35. – С. 3-4.
193. Рябушкин Т. В. Общая теория статистики / Т. В. Рябушкин. – Москва: Финансы и статистика, 1981. – 272 с.
194. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто. – М.: Прогресс, 1990. – 296 с.
195. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки / Д. Сахал; пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 366 с
196. Сергиенко Е. А. Имитационная модель функционирования предприятия в условиях действия угроз (п. 4.2) / Е. А. Сергиенко, О. С. Карпец; Полякова О.Ю. Анализ сценариев развития кризисных ситуаций на предприятии (п. 4.3) / О. Ю. Полякова, Е. А. Сергиенко, О. С. Карпец // Механизмы и модели управления кризисными ситуациями: монография / под ред. Т. С. Клебановой – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2007. – С. 113-157.
197. Системный анализ и принятие решений. Словарь справочник: учеб. пособие / под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. – М.: Высшая школа, - 2004. – 616 с.
198. Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (синергетические эффекты инноваций): монография / В. П. Соловьев. – Киев: Феникс, 2004. – 560 с.
199. Стеченко Д. М. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посібник / Д. М. Стеченко. – К.: Вища Школа, 2002. — 243 с.
200. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) „Шляхом Європейської інтеграції” / [укл. А. С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.]. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004.
201. Твисс Б. У. Управление научно-техническими нововведениями / Б. У. Твисс; пер. с англ. – М.: Экономика, 1989 - 36 с.
202. Тишенко Д. О. Формування стратегії інноваційного розвитку коксохімічних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Д. О. Тишенко. — Х., 2007. — 19с.
203. Тищенко О. М. Концепція регіонального розвитку на базі оцінки інноваційного потенціалу / О. М. Тищенко, О. А. Гейман, В. Є. Хаустова // Інновації: проблеми науки та практики: монографія / під. заг. ред. М. О. Кизима. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 208 с.
204. Трегуб Д. В. Організація інноваційного менеджменту на підприємстві: автореферат дис. на здобуття наук. ступеню канд. екон. наук : спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / Д. В. Трегуб. – Х., 2001. – 19 с.
205. Управление организацией / под. ред. А. Г. Поршневой, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. – Г.: ИНФРА-М., 2000. – 669 с.
206. Факторный дискриминантный и кластерный аналіз / [Дж. О. Ким, Ч. У. Мьюлер, У. Р. Клекка и др.]; пер. с англ. под ред. И. С. Енюкова.- М.: Финансы и статистика, 1989.- 215 с.
207. Федулова Л. І. Оцінка законодавства України з питань стимулювання інноваційної діяльності / Л. І. Федулова, М. С. Данько, Г. М. Кордонець // Проблеми науки. – 2006. – № 10. – C.35-44.
208. Хандуев П. Ж. Сценарный подход как метод преодоления неопределенности в разработке стратегии развития региона / П. Ж. Хандуев, Б. Д. Ширапов // Принцип неопределенности и прогноз развития социально-экономических систем: материалы третьего науч. семинара “Самоорганизация устойчивых целостностей в природе и обществе” (Томск, 15-17 мая 1999 г.). – Томск: Изд. ТГУ, 1999. – С. 89-90.
209. Царев В. В. Оценка экономической эффективности инвестиций: научное издание / В. В. Царев. – СПб.: Питер, 2004. – 464 с.
210. Цвіркун А. Д. Основи синтезу структури складних систем: / А. Д. Цвіркун. – М.: Наука,1985. - 200с.
211. Чайка В. В. Вимірювання ефективності інноваційної діяльності підприємства (на прикладі чорної металургії): автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / В. В. Чайка. – О., 2007. – 20с.
212. Черевко О. В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню д-ра екон. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / О. В. Черевко. – К., 2007. – 40с.
213. Чернова Н. Л. Моделювання оцінки результатів інноваційної діяльності в регіоні / Н. Л. Чернова, О. С. Олексенко (Карпец) // Комунальное хозяйство городов. Экономические науки: научно-технический зборник / Харіквська національна академія міського господарства. – К.: Техніка, 2005. – Випуск 65. – С. 270–280.
214. Чухрай Н. І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове та логістичне забезпечення: монографія / Н. І. Чухрай. – Львів: Львівська політехніка, 2002. – 316 с
215. Шаборкина Л. Выбор инновационной стратегии предприятия / Л. Шаборкина // Российский экономический журнал. – 1996. – № 7. – С. 86-89.
216. Шибалкин О. Ю. Проблемы и методы построения сценариев социально-экономического развития / О. Ю. Шибалкин. – М.: Наука, 1992. – 176 с.
217. Шкарлет С. М. Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в області створення програмного забезпечення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. екон. наук: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент та маркетинг» / С. М. Шкарлет. – К., 2000. - 17с.
218. Шульган Ю. Б. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку промислового виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Ю. Б. Шульган. – Л., 2007. – 19с.
219. Шумпетер Дж. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Дж. Шумпетер; пер. с нем. В. С. Автономова, М. С. Любского, А. Ю. Чепуренко. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с.
220. Экономическая энциклопедия / гл. ред. Л.И. Абалкин. – М.: ОАО «Экономика», 1999. – 416 c.
221. Юдицкий С. А. Сценарный подход к моделированию поведения бизнес-систем / С. А. Юдицкий. – М.: Синтег, 2001. – 112 с.
222. Яковенко Е. Г. Циклы жизни экономических процессов, объектов и систем / Е. Г. Яковенко, М. И. Басс, Н. В. Махрова. – М.: Наука, 1991. – 192 с.
223. Яковлев А. И. Экономико-организационные аспекты промыш-ленных инноваций: науч. изд. / А. И. Яковлев, Н. А. Макаренко. – Х.: Бизнес-Информ, 2003. – 168 с.
224. Яковлєв А. І. Методика визначення ефективності інвестицій, інновацій, господарських рішень в сучасних умовах / А. І. Яковлєв. – Х.: Бізнес Інформ, 2001. – 54 с.
225. Ямко Ю. Ю. Формування системи управління інноваційним розвитком підприємств легкої промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Ю. Ю. Ямко. – К., 2007. – 24с.
226. Ярушкина Н. Г. Основы теории нечетких и гибридных систем: уч. пос. / Н. Г. Ярушкина. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.
227. Ясін Д. М. Розвиток форм та методів управління інноваційними процесами на підприємствах в трансформаційній економіці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Д. М. Ясін. – О., 2008. — 20с.
228. Baltagi Badi H. Econometric аnalisis of panel data / H. Baltagi Badi. – New York: John Wiley&Sons Inc., 1995. – 253 p.
229. Bass F. M. Impact of a late entrant on the diffusion of a new product (service) / F. M Bass, T. V. Krishnan, V. Kumar // Journal of marketing research. – 1998. – Vol. XXX. – p. 14-23.
230. Boone J. Intensity of competition and the incentive to innovate / J. Boone // International journal of industrial organization.–2001.– № 19. – p. 705–726.
231. Cooke Ian. Introduction to innovation and technology transfer / Ian Cooke, P. Mayers. – Boston: Artech House Inc., 1996. – 126 p.
232. Dodgson M. J. W. Statistical physics of phase transitions (lecture notes) / M. J. W. Dodgson. – 2001. – 72 p.
233. Frascati Manual: proposed standard practice for surveys on research and experimental development. – Paris: OECD, 2002. – 184 p.
234. Freeman C. The national system of innovation in historical perspective / C. Freeman // Cambridge Journal of Economics. – 1995. – № 19(1). – p. 5-24.
235. Freeman C. Unemploement and technical innovation. A study of long waves and economic development / C. Freeman, J. Clark, L. Soete. – L.: Frances Pinter, 1982. – P. 15-20.
236. Green paper on innovation / Commission of the European Communities // Bulletin of the European Union.– 1996. – № 5/95.
237. Keeley M. C. The estimation of labor supply models using experimental data / M. C. Keeley, P. K. Robins, R. G. Spiegelman, R. W. West // American economic review. – 1978. – Vol. 68. – № 5. – P. 873-887.
238. Keeney Ralph. Decision Analysis: аn overview / Ralph Keeney // Operations Research. – 1982. –.№ 5. – P. 803-838.
239. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. – Paris, 2001.
240. OSLO Manual: Proposed Guidelines For Collecting And Interpreting Technological Innovation Data. – Paris: OECD, 2002. – 168 p.
241. Popper S. W. New foundation for growth: the US innovation system today and tomorrow / S. W. Popper, C. S. Wagner. – Santa Monica: RAND Corporation, 2002. [електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалу: http//www.rand.org/publications/MR/MR-1338.0
242. Reamer A. Technology transfer and commercializations: There role in economic development / A. Reamer, L. Icerman, J. Youtie // U.S. department of commerce report. – U.S. Economic Development Administration, 2003. – 84 p.
243. Rogers E. Diffusion of innovations / E. Rogers/ – N.Y.: Free Press, 1983. – 519 p.
244. Schon D. Beyond the stable state / D. Schon. – N.Y.: Norton, 1971. – 456 p.
245. Science and engineering indicators 2006 // National science board. Two volumes. – Arlington, VA: National Science Foundation. – 2006. – 521 p.
246. Wooldridge Jeffrey M. Econometric analysis of cross section and panel data / Jeffrey M. Wooldridge. – M: MIT Press, 2001. – 752 p.


Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20676.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.