У нас уже 22081 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Количество страниц 208
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20679.doc 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ … 10
1.1. Економічна сутність, зміст і значення реструктуризації у розвитку регіонального промислового комплексу …………… 10
1.2. Особливості проведення реструктуризації регіонального промислового комплексу в умовах трансформації економіки . 27
1.3. Реструктуризація в системі забезпечення конкурентоспроможності регіонального промислового комплексу ……………………………………………………….. 48
Висновки до розділу 1 ………………………………………….. 64

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 67
2.1. Сучасні тенденції розвитку регіонального промислового комплексу ……………………………………………………….. 67
2.2. Основні важелі реструктуризації регіонального промислового комплексу ………………………………………. 89
2.3. Потенціал економічного розвитку та напрями реструктуризації регіонального промислового комплексу ….. 116
Висновки до розділу 2 ………………………………………...... 130

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ ……………. 133
3.1. Інноваційний зміст реструктуризації регіонального промислового комплексу ………………………………………. 133
3.2. Кластерна модель інноваційної реструктуризації регіонального промислового комплексу ……………………… 149
3.3. Удосконалення механізму проведення інноваційної реструктуризації регіонального промислового комплексу ….. 163
Висновки до розділу 3 ………………………………………….. 174

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………... 177

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………….. 181

ДОДАТКИ …………………………………………………………………….. 201

ВСТУП

Актуальність теми. Ефективна діяльність промислового комплексу регіону забезпечується комплексною реструктуризацією, яка є визначальним чинником інтеграції національної економіки у світову економічну систему. Реструктуризація промислового комплексу впливає на соціальну сферу життєдіяльності суспільства як на регіональному, так і національному рівнях, формує структуру зайнятості, якість життя, соціальну стабільність і економічну безпеку.
Реструктуризація регіонального промислового комплексу є найважливішим чинником досягнення цілей перехідного періоду, умовою ринкової і цивілізаційної трансформації національної економіки, її входження в глобальні економічні процеси світу.
Традиційно проблема реструктуризації промислового комплексу є об'єктом наукового та практичного інтересу вітчизняних і закордонних учених-фахівців у галузі прикладних економічних наук (економіки, фінансів, менеджменту). Істотний внесок у дослідження цієї багатогранної міждисциплінарної проблеми внесли такі вчені, як Аістова М., Афонін А., Гришко В., Долгоп’ятова Т., Кальниченко Л., Клейнер Г., Льовочкін С., Мазур А., Мендрул О., Мізерна Т., Неустроєв О., Опарін В., Савіна Г., Сухарев О., Федосов В., Хол Р., Шапіро В., Яковенко Л. та ін. Значний вклад у розвиток економічної науки, розуміння процесів соціально-економічного розвитку регіону, методології його вивчення, а також в обґрунтування підходів до реструктуризації як антикризового управління зробили вчені-економісти Алимов О., Бандур С., Бистряков І., Бутко М., Геєць В., Данилишин Б., Долішній М., Дорогунцов С., Іщук С., Коваль Я., Кондрашкін А., Куценко В., Лисецький А., Олійник Я., Пила В., Тарасова Н., Фащевський М., Хвесик М., Чернюк Л., Чумаченко М. та інші, які внесли вагомий вклад. Однак, незважаючи на високий рівень теоретичних розробок процесів трансформації регіональної економіки, недостатньо вивченими є комплексні підходи до реструктуризації промислового комплексу регіону. Подальшого розвитку вимагає і вирішення проблеми визначення оптимальних видів реструктуризації регіонального промислового комплексу та механізмів її здійснення. Цим визначається практична значимість, своєчасність та актуальність дослідження, а масштабність наукової проблеми визначила доцільність вибору теми, мету і завдання дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Ради по вивченню продуктивних сил України, зокрема при виконанні науково-дослідної теми 3.1.5.63 „Схема (Прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу (номер державної реєстрації 0100U000657). Результати дисертаційного дослідження були використані автором у процесі розробки та реалізації соціально-економічного розвитку Полтавської області на 2005–2015 рр.
Наукові розробки автора відповідають Концепції державної регіональної політики. Методичні рекомендації щодо проведення реструктуризації застосовані у господарській діяльності промислового комплексу.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне узагальнення і методологічне обґрунтування засад реструктуризації регіонального промислового комплексу та визначення основних напрямів його розвитку, формування механізму здійснення реструктуризації як необхідної умови досягнення цілей ринкових реформ.
Відповідно до визначеної мети в роботі поставлені і послідовно розв’язані наступні завдання:
- узагальнити теоретичні основи і наукові підходи до реструктуризації регіонального промислового комплексу;
- визначити основні передумови та напрями проведення реструктуризації регіонального промислового комплексу;
- дослідити факторне забезпечення реструктуризації регіонального промислового комплексу;
- провести комплексний аналіз ефективності реструктуризації промислового комплексу на прикладі Полтавського регіону;
- визначити основні стратегії та напрями реструктуризації промислових підприємств щодо забезпечення загальнорегіональної мети реструктуризації;
- обґрунтувати модель інноваційної реструктуризації регіонального промислового комплексу;
- запропонувати основні напрями формування і вдосконалення організаційно-економічного механізму реструктуризації регіонального промислового комплексу.
Об’єктом дослідження є процес реструктуризації регіонального промислового комплексу в умовах ринкової трансформації економіки.
Предметом дослідження є теоретичне та методичне забезпечення процесу реструктуризації регіонального промислового комплексу як сукупності територіально зосереджених підприємств з метою їх перетворення в конкурентоспроможних суб’єктів ринку.
Методи дослідження. Теоретичною основою дисертаційного дослідження є сучасні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та закордонних учених з проблем реструктуризації промислових підприємств, законодавчі та нормативні акти України з питань регулювання регіонального розвитку.
Обґрунтування теоретичних питань дослідження проводилося на основі використання таких методів, як індукція, дедукція, аналіз і синтез, моделювання та прогнозування. Фундаментальним методом пізнання соціально-економічних явищ та процесів реструктуризації регіонального промислового комплексу є діалектичний метод, який розглядає суть явища через внутрішні суперечності, поєднання якісного та кількісного аналізу і визначення на цій основі економіко-статистичних методів дослідження. Комплексний аналіз ефективності реструктуризації підприємств регіонального промислового комплексу в умовах трансформації та глобалізації передбачає використання таких економіко-математичних і статистичних методів: метод ситуаційного аналізу – для виявлення тенденцій у процесах реструктуризації промислових підприємств регіону; індексний метод – для виявлення впливу основних внутрішніх та зовнішніх чинників реструктуризації регіонального промислового комплексу; графоаналітичний метод – для наочного зображення динаміки та структури показників реструктуризації; регіональний аналіз з картографічним моделюванням досліджуваних явищ та процесів.
Інформаційну базу дослідження становлять статистичні та звітні дані Міністерства економіки України, Міністерства промислової політики України, Державного комітету статистики України, інших міністерств та їх регіональних органів влади у Полтавській області, наукові доробки вітчизняних та закордонних учених економістів з проблем регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна дисертації полягає в обґрунтуванні методологічних та методичних засад реструктуризації регіонального промислового комплексу в умовах трансформації соціально-економічних відносин, а саме:
вперше:
- обґрунтовано стратегію інноваційної реструктуризації Полтавського регіонального промислового комплексу та багаторівневу систему регіонального управління процесом інноваційної реструктуризації на основі підвищення інтенсивності діяльності промислових виробництв і ефективного використання внутрішніх і зовнішніх факторів;
удосконалено:
- методичний підхід до реструктуризації як процесу рекомбінації регіональних факторів розвитку промислового комплексу з метою досягнення синергетичного ефекту їх дії, що приведе до економії фінансових, матеріальних і трудових ресурсів;
- види та напрями реструктуризації регіонального промислового комплексу, доведено необхідність упровадження кластерної моделі інноваційної реструктуризації, що забезпечить підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств і сприятиме соціально-економічному розвитку регіону;
- процес проведення реструктуризації регіонального промислового комплексу залежно від тенденцій та пропорцій територіального розвитку, що дасть змогу оцінити соціально-економічний стан регіону та визначити основні напрями промислового розвитку, орієнтованого на зростання обсягів наукоємної валової доданої вартості регіону;
- механізм реалізації стратегії інноваційної реструктуризації, який, на відміну від інших, спрямований на попередження соціальних, екологічних та економічних загроз, і на цій основі досягнення конкурентоспроможності регіональної промислової продукції;
дістало подальшого розвитку:
- визначення соціально-економічного змісту процесу реструктуризації промислового комплексу під впливом трансформаційних та глобалізаційних процесів;
- проведення інтеграційної оцінки факторного забезпечення процесу реструктуризації регіонального промислового комплексу з метою оптимізації їх використання, що обумовить зниження ресурсного навантаження на показник валової доданої вартості регіону;
- визначення методичних засад вибору виду реструктуризації промислових підприємств регіону, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на запропонованих індикаторах та показниках, що сприятимуть підвищенню фінансової стійкості підприємств;
- удосконалення напрямів управління процесом реструктуризації з урахуванням усіх рівнів, спрямованих на піднесення конкурентоспроможності регіонального промислового комплексу та попередження негативних соціально-економічних наслідків на рівні регіону.
Отримані результати наукового дослідження суттєво доповнюють існуючі в науковій літературі положення і вносять часткову новизну в розвиток такого напряму економічної науки, як розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.
Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні розробки, викладені в дисертації, доведені до практичних пропозицій щодо вибору виду реструктуризації регіонального промислового комплексу залежно від тенденцій та пропорцій територіального розвитку. Методичні засади впровадження кластерної моделі інноваційної реструктуризації регіонального промислового комплексу забезпечують системний підхід до підвищення його конкурентоспроможності.
Результати дисертаційного дослідження були використані Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України при виконанні науково-дослідних робіт за темами 3.1.5.63 “Схема (Прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу” та ІІ-7-07(91) “Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні” (довідка № 01-11/1084 від 07.12.2007).
Запропоновані в дисертаційній роботі висновки та рекомендації, що мають прикладний характер, використовувалися Головним управлінням економіки Полтавської обласної державної адміністрації при розробці планів інноваційної реструктуризації промислових підприємств (довідка № 1-3/1162 від 17.06.2005) та Полтавською філією Європейського університету при викладенні курсів “Інвестиційний менеджмент”, “Інвестування”, “Інноваційний менеджмент”, “Економіка підприємств”, “Економіка праці” (довідка № 1556 від 31.10.2008).
Особистий внесок здобувача. В дисертаційній роботі викладені авторські розробки методологічних і методичних засад проведення реструктуризації регіонального промислового комплексу, визначені організаційно-економічні засади проведення інноваційної реструктуризації та вдосконалення управління цим процесом.
Ідеї та розробки, висвітлені в дисертації, належать особисто автору і є його внеском у розвиток теорії і практики реструктуризації регіонального промислового комплексу.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження апробовані автором на науково-практичних конференціях: „Економіка ХХІ століття: проблеми трансформації та глобалізації” (м. Полтава, 2005 р.); „Економіка і дизайн: проблеми і перспективи” (м. Первомайськ, Миколаївська область, 2005 р.); „Гендер і суспільство: соціально-економічний аспект”. (м. Полтава, 2005 р.) „Економіка України: стратегія відродження і трансформаційні перетворення” (м. Полтава, 2005 р.); „63 науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету” (м. Київ, 2007 р.)
Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 17 наукових праць загальним обсягом 16,1 друк. арк., з яких особисто автору належить 12,3 друк. арк., з них – 9 статей у наукових фахових виданнях, 5 – у матеріалах наукових конференцій та 3 – в інших виданнях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи становить 180 сторінок комп’ютерного тексту, в тому числі 26 таблиць, 23 рисунки. Список використаних джерел складається із 220 найменувань, які викладено на 19 сторінках, та 7 додатків на 7 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ

Теоретичне вивчення проблеми реструктуризації промислового комплексу Полтавського регіону дало можливість сформулювати практичні рекомендації по вдосконаленню зв’язків між окремими промисловими суб’єктами та підвищенню ефективності реструктуризації промислових підприємств і наступні науково-практичні висновки.
1. Реструктуризація регіонального промислового комплексу – це складне економічне явище, сутність якого полягає в організаційній еволюції підприємств у формі фундаментальних перетворень внутрішнього та зовнішнього середовища.
Змістом реструктуризації є сукупність цілей, напрямів і засобів структурних перетворень, які змінюються відповідно до конкретних цілей, об’єктів, вибраної моделі та економічної ситуації.
Реструктуризація власності включає кількісні і структурні зміни в його активах аж до ліквідації певної частини або всього підприємства. Процес реструктуризації власності включає виробничу, фінансову, мережеву і соціальну реструктуризацію, а також радикальні зміни в розподілі і використанні прав власності. Складовою частиною реструктуризації є також організаційна реструктуризація. Реструктуризація підприємств виконує як економічну, так і соціальну функції перетворень, що відбуваються в промисловому комплексі регіону. Соціальний ефект реструктуризації проявляється на ринку праці та рівнях доходів домогосподарств, а також на змінах трудових відносин підприємств.
2. Реструктуризація регіонального промислового комплексу в умовах економічного зростання визначена як інноваційна реструктуризація, що спрямована на структурні зміни та пов’язана з економічним проривом на світові ринки.
Інноваційна природа реструктуризації забезпечує раціональне використання ресурсів, підвищує ефективність підприємств та дозволяє отримувати позитивний синергетичний ефект.
Інноваційна реструктуризація відноситься до стратегічної реструктуризації і відбувається в умовах трансформації та глобалізації економіки. Кінцевою метою інноваційної реструктуризації регіонального промислового комплексу в умовах економічної глобалізації є створення такого суб’єкта економіки, який пов’язаний з регіональним та світовим бізнесом шляхом випуску конкурентоспроможної продукції і забезпечує підвищення ефективності виробництва та економічного добробуту населення.
Пріоритетною складовою інноваційної реструктуризації економіки регіону є організаційні форми взаємодії, важелі і стимули економічного зростання, об’єднані в єдиний організаційно-економічний механізм, який дозволяє забезпечити цілеспрямовану дію на підвищення ефективності соціально-економічного розвитку регіону.
3. Для вдосконалення реструктуризації регіонального промислового комплексу Полтавщини потрібно запровадити інтеграційну стратегію, яка базується на поєднані стратегій розвитку трудового потенціалу, ресурсного збереження та інноваційного розвитку, що найкращим чином реалізуються в регіональних промислових кластерах.
Важливим напрямом реструктуризації підприємств є входження їх до кластерів, які сприятимуть підвищенню ефективності виробництва всіх учасників кластерного об’єднання, оскільки він спонукає до інноваційних перетворень і вдосконалення технологій виробництва товарів, створення якісно нового виробничого потенціалу, адекватної оптимізації витрат і зростання конкурентоспроможності підприємств.
Окрім досягнення стратегічних цілей, реструктуризація підприємств, які входять до кластера, сприяє забезпеченню їх фінансовими ресурсами для реалізації власне процесу реструктуризації на основі інноваційного розвитку завдяки залученню власник коштів, кредитів, зовнішніх інвесторів та підтримки державних органів управління. Таким чином, у кластерах досягається кілька цілей реструктуризації: фінансове оздоровлення, фінансове забезпечення підприємств і фінансування власне реструктуризації. Це створює сприятливі умови для проведення реструктуризації та заохочує до входження інших підприємств і організацій до кластерного об’єднання.
4. В умовах глобалізації програма стратегічної реструктуризації Полтавського регіонального промислового комплексу включає створення інноваційно-промислових кластерів, які сприяють встановленню тісних виробничих зв'язків між промисловими підприємствами та інноваційними осередками. Це дає можливість підприємствам максимально ефективно використовувати свій потенціал, а також освоювати нові ресурси та підвищувати ефективність уже залучених до виробництва природних та людських ресурсів. Така програма стратегічної реструктуризації регіону передбачає розширення і зміцнення всього промислового комплексу і може позитивно вплинути на розвиток економіки.
5. До промислових кластерів Полтавського регіону слід включати підприємства, сконцентровані на його території, що активно використовують промислове співробітництво підприємств та спеціалізовану інфраструктуру, ринки праці та інші економічно-функціональні структури. В таких умовах головною метою проведення реструктуризації регіонального промислового комплексу є підвищення конкурентоспроможності кожного учасника об’єднання.
6. Удосконалення проведення регіональної реструктуризації повинно сприяти економічному розвитку і відбуватись у таких напрямах:
• збалансований розвиток продуктивних сил регіону на основі використання передових досягнень науки і техніки, впровадження новітніх технологій, раціонального використання місцевих ресурсів, підвищення ефективності виробництва;
• трансформація відносин економічної власності відповідно до потреб регіонів із забезпеченням максимальної ефективності роботи приватизованих підприємств;
• удосконалення фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування і надання реальної самостійності місцевим бюджетам;
• виділення проблемних територій та розробка стратегічних програм їх розвитку (до таких територій відноситься землі, засоленні внаслідок діяльності гірничозбагачувального комбінату в Комсомольську, та інші);
• зближення рівнів соціально-економічного розвитку адміністративно територіальних одиниць, що належать до регіону.
7. У соціальному аспекті вдосконалення регіональної реструктуризації Полтавського регіону необхідно здійснити шляхом:
• розміщення трудомістких виробництв у містах з достатньою кількістю населення працездатного віку;
• зменшення чисельності безробітних шляхом реалізації соціальних програм розвитку регіону, створення додаткових робочих місць і підвищення заробітної плати до європейських стандартів;
• прискорення розвитку соціальної інфраструктури передусім у районах з низьким рівнем соціальної забезпеченості.
8. В екологічному аспекті вдосконалення реструктуризації регіону полягає у впровадженні природо- і ресурсозберігаючих технологій, насамперед у структурних трансформаціях функціонуючих підприємств і виробничих комплексів та розробці системи заходів підвищення екологічної безпеки виробництв і регіону.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления / М.Д. Аистова. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 287 с.
2. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь / Э.Б. Алаев. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.
3. Алампиев П.М. Экономическое районирование СССР / П.М. Алампиев: Кн. 2. – М.: Экономиздат, 1963. – 405 с.
4. Алямкін Р.В. До питання економічного оцінювання інвестиційних проектів у сільськогосподарських підприємствах / Р.В. Алямкін // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2003. – № 1–2. – С. 153–155.
5. Алямкін Р.В. Методологічні аспекти реструктуризації промислового комплексу регіону / Р.В. Алямкін // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка. – 2004. – № 2(3). – С. 79–84.
6. Алямкін Р.В. Фінансування інновацій у процесі реструктуризації промислового комплексу України / Р.В. Алямкін // Економіка: проблеми теорії та практики: [зб. наук. праць]. Вип. 200: в 4 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Т.1. – С. 174–183.
7. Алямкін Р.В. Основні напрями реструктуризації регіонального промислового комплексу Полтавської області / Р.В. Алямкін // Економіка і регіон. – 2005. – № 1(4). – С. 57–61.
8. Алямкін Р.В. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реструктуризації економіки / Р.В. Алямкін // Економіка і регіон. – 2006. – № 1(8). – С. 21–25.
9. Алямкін Р.В. Оцінка факторного забезпечення реструктуризації промислового комплексу Полтавського регіону / Р.В. Алямкін // Економіка і регіон. – 2005. – № 4(7). – С. 139–145.
10. Алямкін Р.В. Передумови і практика проведення реструктуризації в Полтавському регіоні / Р.В. Алямкін // Економіка і дизайн: проблеми і перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Первомайськ: ПННЦ, ОНУ, 2005. – С. 3–5.
11. Алямкін Р.В. Гендерні проблеми в умовах реструктуризації регіону / Р.В. Алямкін // Гендер і суспільство: соціально-економічний аспект: матеріали ІІІ Коллонтаївських читань. – Полтава: Техсервіс, 2005. – С. 6–8.
12. Алямкін Р.В. Методичні аспекти реструктуризації промислових підприємств / Р.В. Алямкін // Матеріали ІХ міжвуз. наук.-практ. конф. [„Економіка ХХІ століття: проблеми трансформації та глобалізації”]. – Полтава: ЄУ, 2005. – С. 87–90.
13. Алямкін Р.В. Управління регіональним промисловим комплексом в умовах проведення реструктуризації / Р.В. Алямкін // Економіка України: стратегія відродження і трансформаційні перетворення: мат. наук.-практ. конф. – Полтава: ПІБ МНТУ, 2005. – С. 108–111.
14. Алямкін Р.В. Кластерна модель інвестиційної реструктуризації промислового комплексу регіону / Р.В. Алямкін, В.М. Ціхановська: [зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету]. Вип. 16. – Черкаси, 2006. – С. 139–143. – (Серія „Економічні науки”).
15. Алямкін Р.В. Визначення пріоритетних напрямів проведення реструктуризації промислових підприємств / Р.В. Алямкін: матеріали 63 наук.-практ. конф. науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2007. – № 63. – С. 254.
16. Амоша О.І. Реструктуризація промислового виробництва: регіональні проблеми та пріоритети / О.І. Амоша, Л.А. Збаразська // Економіка промисловості. – 1999. – № 3. – С. 39–47.
17. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія механізм розробки та комерціалізації / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.
18. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та механізм реалізації / Л.Л. Антонюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 275 с.
19. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. Ассель; пер с англ. – М.: ИНФРА, 1999. – 804 с.
20. Бабміндра Д.І. Реформування землекористування в ринкові умови / Д.І. Бабміндра: матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. [„Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України”]. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – С. 248–249.
21. Бандур С.І. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С.І. Бандур, Т.А. Заяць, В.І. Куценко. – К.: Брама-Україна, 2004. – 760 с.
22. Баранский Н.М. Избранные труды. Становление советской экономической географии / Н.М. Баранский. – М.: Мысль, 1980 – 346 с.
23. Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 416 с.
24. Бальцерович Л. Свобода і розвиток: економіка вільного ринку / Л. Бальцерович. – Львів, 2000. – 332 с.
25. Банкротство і санація підприємства: теорія і практика кризового управління [за ред. О.В. Мозенкова]. – Х.: ІНЖЕК, 2003. – 272 с.
26. Башнянин Г.І. Мікроекономічні ринкові системи: метрологічні проблеми аналізу ефективності функціонування / Г.І. Башнянин, І.М. Копич, І.О. Чупик. – Львів: ЛКА, 2001. – 182 с.
27. Безвушко Є. Кластери та їх роль у відродженні економіки Поділля / Є. Безвушко // Перспективні дослідження. – 1999. – № 2. – С. 17–23.
28. Белых Л.П. Реструктуризация предприятия / Л.П. Белых, М.А. Федотова. – М.: ЮНИТИ-ДАННА, 2001. – 399 с.
29. Бєляєв О.О. Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії / О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, О.М. Ком’яков: [монографія]. – К.: КНЕУ, 2003. – 190 с.
30. Бисага Ю. Законодавча влада в країнах Центральної Європи в міжвоєнний період. Порівняльний аналіз загального та особливого / Ю. Бисага // Регіональні студії: [зб. наук. праць]. – 2001. – Вип. 3. – С. 57–59.
31. Бланк И.А. Инвестиционной менеджмент / И.А. Бланк. – К.: ІТЕМ, 1995. – 448 с.
32. Бобух І. Оцінка ефективності функціонування спеціальних економічних зон у контексті регіонального розвитку / І. Бобух // Економіка України. – 2002. –№ 11. – С. 42–47.
33. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука (тектология): [в 2-х частях] / А.А. Богданов. – 1913. – М.: С.-Пб. – Ч.1. – 300 с.
34. Богуславський О.В. Економічні суперечності транзитивних економік: проблеми класифікації / О.В. Богуславський // Науковий вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. – К.: ВПЦ Київський університет, 2003. – Вип. 65. – С. 72–73.
35. Бойко И. Перспективы инновационного развития восточно-европейских стран / И. Бойко // Экономист. – 2005. – № 2. – С. 78–82.
36. Борисенко З. Міжнародна конкурентна політика в умовах глобалізації світової економіки / З. Борисенко // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 86–91.
37. Бутко М.П. Методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційних проектів / М.П. Бутко, О.Ю. Акименко. – Режим доступу: www.rusnauka.com/10._enxxxiv_2007 /economics/21591.doc.
38. Братута О. Удосконалення механізму управління депресивними регіонами / О. Братута // Економіка України. – 2002. – № 10. – С. 43–48.
39. Валова додана вартість по регіонах України за 1996–2000 роки: [Статистичний збірник]. – К.: Державний комітет статистики України, 2002. –73 с.
40. Вебер М. История хозяйства. Город: [пер. с нем.] / Вебер М. // Институт социологии РАН., Московская высшая школа социальных и экономических наук. – М.: Канон Пресс–Ц, 2001. – 575 с.
41. Вербицький О. Освіта та культура як чинники безпеки / О. Вербицький // Голос України. – 2001. – № 113 (27 червня).
42. Винслав Ю. Социальные проблемы реструктурирования общеотраслевых корпораций / Ю. Винслав, А. Деревянченко, А. Крестьяненов, Р. Куликова, В. Шаленко // РЕЖ. – 2001. – № 11–12. – С. 18–35.
43. Водачек Л. Реструктуризация – вызов чешским предприятием / Л. Водачек // Проблемы теории и практики управления. – 1999. –№ 1. – С. 85.
44. Вовканич С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства / С. Вовканич // Економіка України. – 2005. – № 2. – С. 53–58.
45. Войнаренко М.П. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні / М.П. Войнаренко // Економіст. – 2000. – № 1. – С. 29–33.
46. Волинський Г. З угорського досвіду ринкового трансформування / Г. Волинський // Економіка України. – 2000. – № 8. – С. 73–76.
47. Воронова А.А. Кластеры – новая форма самоорганизации промышленности в условиях конкуренции / А.А. Воронова // Маркетинг. – 2002. – №5 (66). – С. 37–43.
48. Гайдаенко Т.А. Проблемы применения методики анализа маркетинговой среды предприятия / Т.А. Гайдаенко // Вестник Московского университета. Сер. 6: Экономика. – № 5. – 2003. – С. 108–127.
49. Гайдар Н.П. Статистичні спостереження / Н.П. Гайдар, Р.В. Алямкін, В.О. Борух. – К.: Вид-во Є.У., 2004. – 54 с.
50. Гальчинський А.С. Собственность какая она есть / А.С. Гальчинський. Зеркало недели. – 30 сентября 2000 р. – № 38 (311). – С. 1–8.
51. Гальчинський А.С. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336 с.
52. Ганжа С.В. Виробничо-збутова діяльність промислового підприємства / С.В. Ганжа, О.Й. Шевцова // Регіональна економіка. – 2007.– № 2. – С. 95–100.
53. Гафуров И. Оценка экономического потенциала территории / И. Гафуров // Экономист. – 2005. – №3. – С. 61–66.
54. Гегель Г. Наука логики / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1999. – 1072 с.
55. Гегель Г. Философия права: [сочинение] / Г. Гегель. – М.–Л.: Соцэкгиз, 1934. – Т. 7. – 380 с.
56. Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання / В.М. Геєць. – К.: Інститут економіки прогнозування НАН України, 2000. – 342 с.
57. Гетало В.П. Економічна статистика / В.П. Гетало, В.О. Борух, Р.В. Алямкін. – Полтава: ВНЗ „Світоч”, 2002. – 212 с.
58. Гілл Чарльз В.Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку: [пер. з англ. А. Олійник, Р. Ткачук] / В.Л. Гілл Чарльз. – К.: Основи. – 2001. – 854 с.
59. Гладій М. Регіональний менеджмент і моніторинг / М. Гладій, М. Долішній, С. Писаренко, М. Янків. – Л., 1998. – 68 с.
60. Гладій І. „Новий регіоналізм” і державний механізм управління ринком / І. Гладій // Економіка України. – 2004. – № 6.– С. 45–50.
61. Гордієнко М.О. Нові ідеї – це нова конкурентна продукція і товари, це світовий рівень інноваційного розвитку на основі української системи забезпечення якості / М.О. Гордієнко // ВР. – 2004. – № 4. – С. 12–13.
62. Горина С.А. Теоретико-методологические и правовые основы процессов реорганизации и реструктуризации отраслей и субъектов экономики как основа ее стабилизации / С.А. Горина // Финансы и кредит. – 2004. – № 26 (164). – С. 54–60.
63. Горлачук В.В. Формування землекористування ринкового типу / В.В. Горлачук. – Львів: Українські технології, 2002. – 140 с.
64. Гохан Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний: [пер. с англ] / А. Гохан Патрик. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 741 с.
65. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики / А.Г. Гранберг. – М., 2000. – 495 с.
66. Гриньова В.М. Фінансова реструктуризація промислових підприємств / В.М. Гриньова, А.В. Гриньов // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 9–14.
67. Данилишин Б. Науково-інноваційне забезпечення економічного розвитку України / Б. Данилишин, В. Чижова // Економіка України. – 2004. – № 3.– С. 4–12.
68. Данилишин Б.М. Просторова організація продуктивних сил України: мезо- та мікрорегіональний рівень / Б.М. Данилишин, Л.Г. Чернюк, М.І Фашевський [та ін.]. – Вінниця: Книга-Вега, 2007. – 572 с.
69. Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию: [пер с англ. С. Жильцова] / С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Бредли. – Питер. СПб, 2001. – 240 с.
70. Длугопольський О. Кластерна модель розвитку промислового виробництва регіону як фактор ефективних структурних реформ / О. Длугопольський // Економічний часопис ХХІ. – 2003. – № 2. – С. 46–52.
71. Долішній М. Організаційно-економічні напрями активізації інноваційної діяльності в Україні: регіональні аспекти / М. Долішній, Є. Бойко, С. Іщук // Регіональна економіка. – 2004. – № 1. – С. 48–54.
72. Долішній М.І. Актуальні завдання інтенсифікації соціально-економічного розвитку України / М.І. Долішній // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 7–15.
73. Дорогунцов С.І. Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р. / С.І. Дорогунцов, П.П. Борщевський, Б.М. Данилишин: у 2-х т. – К.: РВПС України НАН України, 2000. – Т. 2. – 286 с.
74. Дорогунцов С.І. Соціально-економічні аспекти політики капітальних вкладень у розвиток промисловості / С.І. Дорогунцов, А.М. Федорищева // Економіка промисловості України: [зб. наук. пр.]. – К.: РВПС України НАН України, 2001. – С. 4–10.
75. Дубіщев В.П. Сучасні форми розміщення інвестиційного капіталу в регіонах України / В.П. Дубіщев, В.В. Романенко // Економіка і регіон. – 2005. – №2(5). – С. 10–14.
76. Дьомін О. Політика регіонального розвитку в умовах поглиблення ринкових реформ в Україні / О. Дьомін // Економіка України. – 2003. – № 6. – С. 4–13.
77. Евсеев А. Стратегия реструктуризации предприятий в условиях кризисной ситуации / А. Евсеев // Проблемы теории и практики управления. – 1999. – № 3. – С. 109–113.
78. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку: [за ред. В.М. Гейця]; Інститут економіки прогнозування. – К.: Фенікс, 2003. – 1008 с.
79. Економічна енциклопедія: у 3 т.: [ред. С.В. Мочерний]. – К.: Академвидавництво „Академія”, 2002.
Т. 1: А (Абандон) – К (Концентрація виробництва). – 864 с.
Т. 2: К (Концентрація капіталу) – П (Портфельний аналіз). – 848 с.
Т. 3: П (Поручництво) – Я (Японський центр продуктивності). – 952 с.
80. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика [В. Кіп Віскузі, Дон М. Вернон, Джозеф Е. Гарингтон]: пер. з англ.; наук ред. пер. та авт. передм. О. Кілієвич. – К.: Вид-во: Основи, 2004. – 1047 с.
81. Жаліло Я. Економічна стратегія як категорія економічної науки / Я. Жаліло // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 19–27.
82. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко: [3-тє вид., випр. та доп.]. – К.: Знання, КОО, 2000. – 587 с.
83. Заставный Ф.Д. Территориально-производственные комплексы / Ф.Д. Заставный. – К.: Наукова думка, 1979. – 139 с.
84. Зайцев Ю.К. Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика: [монографія] / Ю.К. Зайцев. – К.: КНЕУ, 2002. – 188 с.
85. Захарченко В.І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України / В.І. Захарченко. – Вінниця: Гіпаніс, 2004. – 547 с.
86. Зеленчук В.Р. Поліваріантна структуризація регіонального промислового комплексу як передумова його раціональної організації в ринкових умовах / В.Р. Зеленчук. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com.
87. Зуев А., Мясникова Л. Не предсказуемые последствия (новый мировой порядок в контексте инновационного постмодернизма) / А. Зуев, Л. Мясникова // Свободная мысль. – 2002. – №1. – С. 60.
88. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування / С.І. Іщук. – К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу. – 1996. – 244 с.
89. Кант И. Основы метафизики нравственности / И. Кант: сочинения в 6-ти т и кант. – М.: Мысль, 1965. – Т. 4, ч. 1. – 544 с.
90. Калініченко Л. Реструктуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища / Л. Калініченко, О. Мендрул // Економіка України. –2000. – № 1.– С. 27–33.
91. Кейнс Д.М. Загальна теорія зайнятості, відсотка та грошей / Д.М. Кейнс. – М.: Геліос АРВ, 1999. – 352 с.
92. Клейнер Г. Системная парадигма и теория предприятия / Г. Клейнер // Вопросы экономики. – 2002. – № 10.– С. 47–69.
93. Клинков Н.И. Роль инноваций и технологий в развитии экономики и общества / Н.И. Клинков // Проблемы прогнозирования. – 2003. – № 3. – С. 24.
94. Ковальов Т.М. Вдосконалення методології статистики корпоративного сектора економіки України / Т.М. Ковальов // Статистика України. – 2004. – № 3.– С. 12–18.
95. Ковтун Н.В. Індексний аналіз інвестиційної діяльності / Н.В. Ковтун // Статистика України. – 2004. – № 3. – С. 19–20.
96. Козюк В. Проблеми макроекономічної політики у світлі формування глобальної рівноваги / В. Козюк // Економіка України. – 2004 – № 9. – С. 53–60.
97. Ковалевський О.Л. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / О.Л. Ковалевський, В.В. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – К.:
Т-во Знання, КОО, 2004. – 350 с.
98. Кокуркин Д.И. Инновационная деятельность / Д.И. Кокуркин. – М.: Экзамен, 2001. – 576 с.
99. Комеліна О.В. Проблеми формування техногенного впливу промислового комплексу на навколишнє природне середовище та його соціальні наслідки (на прикладі Полтавської області) / О.В. Комеліна // Економіка промисловості України: [зб. наук. пр.]. – К.: РВПС України НАН України, 2001. – С. 257–266.
100. Комеліна О.В. Природно-ресурсні передумови розвитку промислового комплексу Полтавської області / / О.В. Комеліна // Економіка промисловості України: [зб. наук. пр.]. – К.: РВПС України НАН України, 2001. – С. 206–214.
101. Комеліна О.В. Інноваційний зміст реструктуризації промислового комплексу Полтавщини / О.В. Комеліна, Р.В. Алямкін // Економіка і регіон. – 2005. – № 2(5). – С. 58–62.
102. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Т. Коно. – М.: Прогресс, 1987. – 383 с.
103. Кордон К. Пять важных подходов к осуществлению реструктуризации / К. Кордон, Т. Фолмен, М. Ванденборт // Маркетинг. – 1999. – № 3. – С. 75–82.
104. Корецький Л.М. Промышленные узлы Украинской ССР и проблемы их развития / Л.М. Корецький // Закономерности формирования производственно-территориальных комплексов. – К., 1968 – С. 31–69.
105. Косолапов Н.А. Глобализация: территориально-пространственный аспект / Н.А. Косолапов // Мировая экономика и международные отношения, 2005.– № 6. – С. 3–13.
106. Котлер Ф. Маркетинг–менеджмент / Ф. Котлер: [пер. с англ. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского]. – Питер: СПб, 2001 – 752 с.
107. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер: [пер. с англ.]. – М., 2001. – 272 с.
108. Кузнєцова Л. Структурні зміни у промисловості України: критерії прогресивності / Л. Кузнєцова // Економіст. – 2005. – № 8. – С. 50–55.
109. Кузняк Б.Я. Відтворення та економічне зростання / Б.Я. Кузняк. – Полтава: Полтавський педагогічний університет, 2006. – 57 с.
110. Лібанова Е.М. Трансформаційні процеси, соціальна стратифікакція і перспективи становлення середнього класу / Е.М. Лібанова // Економіка і прогнозування. – 2002. – № 2. – С 44–45.
111. Лисенко Ю. Структура цілей управління регіоном / Ю. Лисенко, Л. Сергеєва // Економіка України. – 2004. – № 5. – С. 37–43.
112. Лиховець О.Е. Комплексна програма реструктуризації підприємства / О.Е. Лиховець // Український інвестиційний журнал „Welcome”. – 1998. – № 11–12. – С. 20.
113. Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. – М.: ЗАО Издательство „Экономика”, 2001. – 456 с.
114. Мазур О. Інноваційне підприємництво в структурі малого бізнесу в Україні / О. Мазур // Економіка України. – 2005. – № 3. – 32–41.
115. Майєр Джеральд М. Основні проблеми економіки розвитку / М. Майєр Джеральд, Е. Раух Джеймс, А. Філіпченко. – К.: Либідь, 2003 – 688 с.
116. Маркс К. Капитал. / К. Маркс Т. 3. // Маркс К., Енгельс Ф. Соч. [2-е изд.] –М.: Политиздат, 1964. – Т. 26, Ч. 3. – 674 с.
117. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. – М.: Изд. группа „Прогресс”, 1993. – Т. 1. – 375 с.
118. Мельник Л.М. Економічний механізм реструктуризації господарства регіону / Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Лариса Михайлівна Мельник; НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 2000. – Режим доступу: disser.com.ua/contents/p-2/34395.html.
119. Мельник Т. Конкурентоспроможність країн за умов глобалізації світових ринків / Т. Мельник // Проблеми економічної інтеграції в Європейський Союз: Європейські порівняльні стадії. – Тернопіль: Економічна думка. – 2001 – Ч 1. – С. 98.
120. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури: [пер.с англ.]. – М.: Дело, 1995. – 704 с.
121. Міжгалузевий баланс України за 2000 рік в цінах споживачів: [стат. зб.] – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002. – 60 с.
122. Михасюк І.Р. Державне регулювання економіки / І.Р. Михасюк, А.Ф. Мельник, М.І. Крупка, З.М. Залога. – Львів.: Українські технології, 1999. – 640 с.
123. Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В.І. Мунтіян. – К.: КВІЦ, 1999. – С. 31.
124. Наукова та інноваційна діяльність в України: [стат. зб.] – К.: Держкомстат, 2002 – 290 с.
125. Нешитой А. Конкурентоспособность и условия воспроизводства / А. Нешитой, О. Сухарев // Экономист. – 2005. – № 3. – С. 3–12.
126. Новиков В. Бюджетні орієнтири / В. Новиков // УК. – 2004. – № 4. – С. 15.
127. Олійник Я.Б. діагностика стійкого розвитку регіону / Я.Б. Олійник, Т.Я. Олійник // Університетські наукові записки. – 2007. – № 3(23). – С. 155–162.
128. Онищенко В.А. Инвестиционная политика региона / В.А. Онищенко. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. – 260 с.
129. Опря А.Т. Стратегічні засади економічного розвитку регіону / А.Т. Опря. – Полтава: Полтавська ДАА, 2003. – 448 с.
130. Оценка бизнеса [под ред. А.Г. Грязновой и др.]. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.
131. Паламарчук М.Н. Минеральные ресурсы и формирование промышленных территориальных комплексов / М.Н. Паламарчук, И.А. Горленко, Т.Е. Яснюк. – К.: Наукова думка, 1978. – 202 с.
132. Паровий О. Стан та перспективи реструктуризації в Україні / О. Паровий // Реструктуризація з метою створення середніх підприємств: [зб.]. – К.: НБУ, 2000. – С. 13.
133. Патон Б. Інноваційний шлях розвитку економіки України / Б. Патон // Вісник НАН України. – 2001. – № 2. – С. 11–12.
134. Подсолонко Е.А. Реструктуризація регіональної економіки / Е.А. Подсолонко. – К.: ЦУЛ. – 2003. – 424 с.
135. Поплавська Ж.В. Інвестиційний імідж: регіональні аспекти / Ж.В. Поплавська, В.Г. Поплавський // Фінанси України. – 2004. – № 7. – С. 47–55.
136. Попович А.М. Стратегические направления реструктуризации промышленных предприятий / А.М. Попович // Вестник ВГУ. Сер.: Экономика и управление. – 2005. – № 2.– С. 90–96.
137. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці / В.А. Поповкін. – К.: Наукова думка, 1993. – 220 с.
138. Портер М.Е. Конкуренция / М.Е. Портер: пер. с англ. [уч. пос.]. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2000. – 495 с.
139. Прайс В. Людська поведінка: фактор в прикладній економіці / В. Прайс // Перспективні дослідження. – 1999. – № 2. – С. 3–16.
140. Прайс В. Роль недержавної організації як рушія перетворень / В. Прайс // Перспективні дослідження. – 1999. – № 2. – С. 24–36.
141. Пустовойт О. До питання про середньострокову перспективу розвитку економіки України / О. Пустовойт // Економіка України. – 2005. – № 7. – С. 42–48.
142. Рабынина Ю. Роль операционной реструктуризации в повышении финансовой стабильности промышленных предприятий / Ю. Рабынина // Экономика, финансы, право. – 2002. – № 2. – С. 19–20.
143. Рамазанов А. Интеллектуализация отношений собственности / А. Рамазанов // Экономист. – 2005. – № 2. – С. 57–61.
144. Регіональний людський розвиток: [статистичний бюлетень]. – К.: Держкомстат України, 2002. – 26 с.
145. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо: [сочинения]. – М.: Госполитиздат, 1955. – Т.1. – 286 с.
146. Ричард Томас. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности / Ричард Томас: [пер с англ.] – М.: Дело и сервис. – 1999. – 426 с.
147. Русак Н.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования / Н.А. Русак, В.А. Русак. – Минск: Вышейная школа. – 1997. – 308 с.
148. Рязанова Н.С. Реструктуризація й ефективність економіки України / Н.С. Рязанова // Фінанси України.  1999.  № 9.  С. 71–76.
149. Савелко Т.М. Уточнення економічного змісту й особливості глобалізації / Т.М. Савелко // Фінанси України. – 2004. – № 7. – С. 20–26.
150. Савчук В. Оцінка ефективності маркетингових програм / В. Савчук, О. Будаєва // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 47–52.
151. Садеков А.А. Инвестиционная привлекательность предприятий / А.А. Садеков, Н.А. Лисова. – Донецк, 2001. – 245 с.
152. Селезнев А. Проблемы бюджетной политики в 2005 году / А. Селезнев // Экономист. – 2004. – № 12. – С. 3–13.
153. Семененко В. Реструктуризація – визначення сутності, основних характеристик та особливостей здійснення / В. Семененко // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 1.– С. 217–233.
154. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит: [пер. с англ.]. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.
155. Соарас. Дж. Криза глобального капіталізму / Дж. Соарас. – К.: Основи. – 1999. – 259 с.
156. Словник сучасної економіки Макмілана: [пер. з англ.] – К.: АртЕк, 2000. – 640 с.
157. Соколенко С.І. Розвиток кластерів як дієвий інструмент підвищення конкурентоздатності країни: міжнародний досвід та українські перспективи / С.І. Соколенко // Економічний часопис – ХХІ, 2005. – № 7–8. – С. 32–34.
158. Соколенко С. Новые производственные системы – эффективный путь подъема региональной экономики. Мировой и первый отечественный опыт / С. Соколенко // Нові виробничі системи і прискорений розвиток регіонів (матеріали форуму). – К.: Логос, 2001. – С. 37–51.
159. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України / С.І. Соколенко. – К.: Логос, 1999. – 568 с.
160. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці / С.І. Соколенко. – К.: Логос, 2004 – 848 с.
161. Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике / В.П. Соловьев. – К.: Фенікс, 2004. – 560 с.
162. Статистичний збірник „Регіони України”. – К.: Держкомстат, 2004. – Ч. 1. – 511 с.
163. Статистичний збірник „Регіони України”. – К.: Держкомстат, 2004. –Ч. 2. – 799 с.
164. Статистичний збірник „Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2003 році”. – К.: Держкомстат, 2004. – 470 с.
165. Статистичний щорічник України за 2003 рік. – К.: Держкомстат, 2004. – 631 с.
166. Статистичний щорічник України за 2004 рік. – К.: Держкомстат, 2005. – 631 с.
167. Статистичний щорічник України за 2005 рік. – К.: Держкомстат, 2006. – 631 с.
168. Статистичний щорічник України за 2006 рік. – К.: Держкомстат, 2007. – 631 с.
169. Статистичний щорічник Полтавській області за 2002 рік. – Полтава: Держкомстат, 2003. – Ч.1. – 323 с., Ч.2. – 281 с.
170. Статистичний щорічник по Полтавській області за 2004 рік. – Полтава: Держкомстат, 2005. – 585 с.
171. Статистичний щорічник по Полтавській області за 2005 рік. – Полтава: Держкомстат, 2006. – 585 с.
172. Статистичний щорічник по Полтавській області за 2006 рік. – Полтава: Держкомстат, 2007. – 585 с.
173. Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року: [під заг. ред. Є.П.Кушнарьова]. – Х.: Видав. Дім „ІНЖЕК”, 2004. – 448 с.
174. Страхова Л. Акционирование химических предприятий в со-временных условиях / Л. Страхова, Г. Бутковская // Менеджмент в России и за рубежом. – М., 1999. – № 1. – С. 73–92.
175. Сухоруков А. Антикризова політика розвинутих країн / А. Сухоруков // Економіка України. – 2004. – № 8. – С. 16–27.
176. Сухоруков А.І. Технологічна реструктуризація як напрям антикризової політики / А.І. Сухоруков. – Режим доступу: www.nisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.phip.
177. Теория и практика антикризисного управления: [под. ред. Беляева С.Г., Кошкина В.И.]. – М.: ЮНИТИ, 1996. – С. 34.
178. Тодаро М.П. Экономическое развитие / Тодаро М.П.: [пер с анлг.]. – М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. – 672 с.
179. Трансформація моделі економіки України. – К.: Логос, 1999. – С. 443.
180. Україна в процесах міжнародної інтеграції: [за ред. д-ра екон. наук В.Р. Сіденка]. – Х.: Вид-во „Форт”, 2003. – 280 с.
181. Бех У. Что такое глобализация? / У. Бех: [пер. с нем. А. Грегорьева, В. Седельника; общ. ред. и послеслов. А. Филиппова]. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.
182. Управление инновациями: [в 3-х кн.] – М.: Высшая школа, 2003. – Кн. 3:. Базовые компоненты управления инновационными процессами: [под. ред. Ю.В. Шленова]. –240 с.
183. Федоренко В.Г. Структура фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств / В.Г. Федоренко, Я.М. Гонтаржевська, М.П. Карнарук, О.Є. Гармаш, І.А. Шевчук // Економіка та держава. – 2004. – № 8. – С. 13.
184. Федоров Г.М. Балтийский регион: социально-экономическое развитие и сотрудничество / Г.М. Федоров, В.С. Корнеевец. – Калининград: „Янтраний сказ”, 1999. – 208 с.
185. Федулова Л.Г. Методологічні підходи до управління реструктуризацією підприємств / Л.Г. Федулова // Проблеми науки. – 2002. – № 5. – С. 54–59.
186. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями / В. Федосов, В. Опарін, С. Льовочкін: [монографія]. – К.: КНЕУ, 2002. – 387 с.
187. Філіпенко А.С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку / А.С. Філіпенко: [2-е вид.]. – К.: Знання України, 2002. – 190 с.
188. Философский энциклопедический словарь. – М.: СЭ, 1983. – 840 с.
189. Фрідман Р. Приватизація у Східній Європі: чи всі можливості держави вичерпано? / Р. Фрідман, А. Рапачинський. – К.: Основи, 1995. – С. 216.
190. Хвесик М.А. Стратегія соціально-економічного розвитку регіону (на прикладі Волинської області) / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, Н.В. Вишневська, Ю.М. Хвесик: [монографія]. – К.: Кондор, 2004. – 376 с.
191. Хлобистов Е.В. Економічна безпека трансформаційної економіки / Е.В. Хлобистов. – К.: Чорнобільінтерінформ. – 2004. – 336 с.
192. Холл Р.Х. Организации: структура, процессы, результаты / Р.Х. Холл. – Питер: СПб., 2001. – 512 с.
193. Холопов А. Глобализация и макроэкономическое равновесие / А. Холопов // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 2. – С. 15–23.
194. Цветков В. Вопросы интеграции обрабатывающей индустрии / В. Цветков // Экономист. – 2004. – № 12. – С. 14–22.
195. Чевганова В. Кластери та їх економічне значення / В. Чевганова, І. Брижань // Економіка України. – 2002. – № 11. – С. 35–41.
196. Чепасова Э. Структурная перестройка и качество роста / Э. Чепасова // Экономист. – 2005. – № 3. – С. 41–49.
197. Чернюк Л.Г. Економіка регіонів (областей) України / Л.Г. Чернюк. – К.: ЦУЛ, 2002. – 642 с.
198. Чернюк Л.Г. Територіальна організація фінансового ринку України / Л.Г. Чернюк, А.Б. Кондрашихін, Т.М. Качала. – Черкаси: Вертикаль, 2006. – 256 с.
199. Чечетов М. Методологічні засади приватизації в Україні / М. Чечетов // Економіка України. – 2004. – № 12. – С. 4–17.
200. Шнипко О. Нагромадження основного капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки / О. Шнипко // Економіка України. – 2005. – № 7. – С. 23–35.
201. Шовкун І. Інституційна модель наукової системи України в трансформаційній економіці / І. Шовкун // Економіка України. – 2004. – № 11–12. – С. 64–72.
202. Шубравська О.В. Сталий економічний розвиток / О.В. Шубравська // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 36–42.
203. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
204. Щодо досвіду роздержавлення власності у Республіці Польща // Посольство України в Республіці Польща. – вих. № 49 / 500 від 02.04.1999.
205. Юданов А. Типы конкурентной стратегии: „биологический” поход к классификации компаний / А. Юданов // Мировая экономика и международные отношения. – 1990. – № 10. – С. 52–56.
206. Якість економічного зростання / В. Томас, М. Даймани, А. Дарегивар. та ін. [пер. с англ.]. – К.: Основа, 2002. – 350 с.
207. Яковенко Л.І. Промислова політика в трансформаційній економіці / Л.І. Яковенко. – Полтава: Скайтек, 2000. – 315 с.
208. Яковенко Л.І. Соціально-економічний підхід до аналізу процесів трансформації суспільства у глобалізованому світі / Л.І. Яковенко // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Полтава: Скайтек, 2005. – Т. 1. – С. 5–14.
209. Янг Лоурен Е. Технопарки та кластери фірм / Янг Лоурен Е. – К.: ПЕРУ, 1995. – 7 с.
210. Ястремська О.М. Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади / О.М. Ястремська. – Х.: Вид. „ІНЖЕК”, 2004. – 488 с.
211. Baker M. The Marketing // Manual Butterworth Heinemann. – ATTT Chair, London. – 1998. – Р. 3–9.
212. Dill W. Environment asan Influence on Management Autonomy Administrative Science Guaterly. – 1958. – Vol. 2. №3. – Р. 23–28.
213. Mc. Donald M Marketing Plans: How to Prepare Them, How to Use Them // Manual Butterworth Heinemann. 1997. – P. 170.
214. Мarchal A.L. Integration territoriale. – Paris: Presses Universitaires de France, 1963. – P. 7.
215. Gates J. Democracy at Risk: Rescuing Main Street from Wall-Street. Cambridge (Massachusetts), 2000.
216. Global Capitalism (Ed. by Hutton W., Giddens A.) N.Y., 2000.
217. Naisbbtt Dg. Global Paradox. – NY. – 1994. – P. 11.
218. Patrick J. Cusatis, James A. Miles, and J. Rondall Woolridge “Restructuring Through spin-offs – The Stock Market Evidence” Jornal of Financial Economics 33, no. 3 (June 1993) pp. – 293–311.
219. Porter М. E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review. – 1998. – November – December. – P. 77–90.
220. Romer P.M. Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, Vol. 98. – 1990. – P. 31–32.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20679.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.