У нас уже 18692 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Количество страниц 182
ВУЗ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20687.doc 
Содержание ВСТУП………………………………………………………………………..

РОЗДІЛ І.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
1.1. Соціально-економічний зміст зайнятості та необхідність її регулювання……………………………………………………….......
1.2. Сутнісна характеристика та основні елементи організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення……...
1.3. Теоретичні основи формування інноваційної політики держави в сфері зайнятості.....................................................................................
Висновки до першого розділу........................................................................

РОЗДІЛ ІІ.
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
2.1. Державна політика в сфері регулювання зайнятості населення.........
2.2. Інноваційні процеси в системі регулювання зайнятості населення.....
2.3. Регулювання якісних параметрів зайнятості як фактор забезпечення інноваційного розвитку країни.......................................................................
Висновки до другого розділу..........................................................................

РОЗДІЛ ІІІ.
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
3.1. Пріоритетні напрями розвитку політики зайнятості в Україні..........
3.2. Пропозиції щодо підвищення якості робочої сили як необхідної
передумови інноваційного розвитку України...............................................
3.3. Шляхи використання новітніх форм організації праці для підвищення рівня зайнятості в Україні..........................................................
Висновки до третього розділу.........................................................................

ВИСНОВКИ.....................................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП
Актуальність дослідження. Перехід до ринкової економіки, зростання ролі соціальної політики в розвитку суспільства вимагають подальшого уточнення напрямів та методичного обґрунтування шляхів регулювання зайнятості населення. Позитивні зрушення сучасного економічного процесу супроводжуються низкою негативних тенденцій на ринку праці, зокрема пов’язаних із структурним дисбалансом між попитом і пропозицією робочої сили, безробіттям, серед якого велика частина – приховане; низьким рівнем інноваційного розвитку. Зазначені проблеми потребують створення ефективного організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення в Україні.
Актуальність вирішення цих питань підкреслюється необхідністю формування інноваційної моделі економічного зростання як умови переходу України до економіки знань, яка характеризується широким використанням новітніх технологій, зокрема і на ринку праці. Інноваційний тип розвитку характеризується створенням і використанням інформаційних ресурсів для виробництва нових продуктів, створення нових та вдосконалення наявних робочих місць, технологій, методів організації, управління, способів надання соціальних послуг. Інновації впливають не лише на зміст і характер праці, але й на власне механізм регулювання трудових відносин і зайнятості населення. Необхідність удосконалення механізму регулювання зайнятості населення, а також проведення раціональної інноваційної політики в цій сфері, зумовлює потребу в дослідженні інноваційних методів, які використовуються суб’єктами ринку праці на макро- і мікрорівнях.
В економічній літературі знаходять своє відображення проблеми регулювання ринку праці. Особливо слід відзначити роботи з теорії ринку праці Д. Гелбрейта, Р. Джакмана, Р. Еренбурга, Д. Кейнса, К. Макконнелла, К. Маркса, А. Оукена, П. Самуельсона, а також українських вчених зі світовим ім’ям: І. Вернадського, С. Подолинського, М. Туган-Барановського. Дослідженню механізму регулювання зайнятості населення в сучасних умовах присвятили свої праці такі відомі вітчизняні вчені, як Л.І. Антошкіна, А.Є. Ачкасов, А.В. Базилюк, Д.П. Богиня, І.К. Бондар, В.С. Васильченко, О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, С.М. Злупко, А.М. Колот, Ю.М. Краснов, О.М. Кузнєцова, В.М. Лич, Е.М. Лібанова, О.Ф. Новикова, О.Ю. Рудченко та ін. Значний доробок у розробку теоретичних основ регулювання зайнятості внесли науковці інших країн: Б.Д. Брєєв, Н.А. Волгін, А.З. Дадашев, А.Л. Жуков, А.М. Ілішев, Р.І. Капелюшніков, Н.М. Римашевська. Окремі аспекти інноваційних чинників зайнятості розглядали у своїх наукових працях Б.О. Баласинович, Л.С. Лісогор, В.В. Онікієнко, О.А. Попова, В.І. Чижова.
Проте недостатньо дослідженими залишаються інноваційні процеси регулювання зайнятості населення; вимагає удосконалення механізм регулювання якісних параметрів зайнятості як чинник забезпечення інноваційного розвитку країни; потребує уточнення зміст і структура організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення, а також обґрунтування пріоритетних напрямів формування політики зайнятості в Україні в процесі інноваційного розвитку.
Таким чином, актуальність проблеми, необхідність її подальшої розробки визначає вибір теми наукового дослідження, його мету та перелік завдань для її досягнення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з планами наукових досліджень НДЕІ, зокрема з темою «Розроблення методики визначення вартості послуг з підготовки одного фахівця, аспіранта, докторанта та кваліфікованого робітника, підвищення кваліфікації та перепідготовка одного фахівця за бюджетні кошти» (№ держреєстрації 0107U010122, 2007 р.). Особистий внесок автора полягає у аналізі фінансування науково-технічної сфери, а також розробці питань забезпечення безперервної освіти в Україні у контексті світових тенденцій її розвитку.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні концептуальних засад формування ефективного організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення та розробці методичних і практичних рекомендації щодо його вдосконалення в умовах переходу до інноваційного розвитку економіки України.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:
- узагальнити теоретичні положення щодо визначення соціально-економічного змісту зайнятості населення;
- на основі теоретико-методологічних підходів уточнити зміст і структуру організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення;
- проаналізувати стан діючої системи регулювання зайнятості населення, визначити нагальні проблеми розвитку виробничих відносин на ринку праці, а також відповідність методів і технологій державного регулювання сучасним потребам;
- визначити інноваційні процеси, що відбуваються в сфері зайнятості та розкрити інноваційні методи, котрі використовуються суб’єктами ринку праці;
- провести аналіз впливу інноваційного розвитку на відтворення трудового потенціалу та розробити пропозиції щодо підвищення його якісних характеристик;
- обґрунтувати пріоритетні напрями і розробити комплекс заходів щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення з позицій вимог інноваційного розвитку.
Об’єктом дослідження є сфера зайнятості економіки України.
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні питання щодо формування організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення та напрями його вдосконалення в умовах інноваційного розвитку національної економіки.
Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та специфічні методи наукового пізнання. Зокрема, методи наукової абстракції, поєднання аналізу та синтезу, системного підходу дали змогу здійснити комплексний аналіз теоретичних положень соціально-економічного змісту зайнятості та уточнити зміст і структуру організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості; методи кількісного, якісного та порівняльного аналізу, статистичні методи, графічний метод дозволили оцінити стан, проблеми державного регулювання зайнятості, здійснити наочне зображення викладених положень. Для дослідження напрямів зростання ефективності регулювання зайнятості використовувалися методи причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, а також метод системного аналізу та синтезу.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
одержано вперше:
- розкрито сутність організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення, який розглядається з позицій органічного поєднання державної і ринкової складових регулювання шляхом комплексного використання організаційних, економічних і правових важелів впливу на ринок праці; обґрунтовано, що регулювання зайнятості має здійснюватись в контексті інноваційного розвитку країни, пов’язаним із зміною структури і продуктивності праці, системи управління й організації виробництва і праці, впливом на соціальну структуру суспільства, який веде до якісних і кількісних змін у професійно-кваліфікаційному складі робочої сили;
- визначено можливості та обґрунтовано переваги реалізації в Україні новітніх форм гнучкої зайнятості, що полягають переважно в розвитку її нового виду – телезайнятості, яка передбачає виконання роботи на відстані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. За умов формування дієвого державного механізму регулювання телезайнятості шляхом внесення змін у законодавство, які б регламентували діяльність телезайнятих, поширення телероботи в Україні призведе до підвищення продуктивності праці, зростання ефективності виробництва, а також зменшення загального рівня безробіття;

удосконалено:
- концептуальні положення щодо сутності, значення і напрямів проведення інноваційної політики держави в сфері регулювання зайнятості населення, яка спрямована на досягнення такого стану суспільного відтворення, за якого зростання рівня зайнятості населення, підвищення конкурентоспроможності робочої сили та продуктивності праці досягається за рахунок активного використання нових знань та їхніх матеріалізованих результатів і включає регулювання інноваційних процесів, які здійснюються в соціально-економічній сфері та в сфері виробництва під впливом організаційних, економічних, соціальних і демографічних чинників;
- розроблено комплекс заходів щодо підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу – найважливішого чинника сприяння інноваційному розвитку країни, основною метою якого є подолання проблеми деформації структури зайнятості і людського капіталу в цілому та забезпечення стабільного розвитку економіки. Він передбачає налагодження тісної співпраці роботодавців, навчальних підрозділів і служб зайнятості; створення інтегрованих міжвузівських, науково-виробничих впроваджувальних структур; підвищення якості освіти; побудову ефективної системи професійної підготовки і перепідготовки робочої сили;
- методичні підходи щодо коригування професійно-кваліфікаційного балансу на ринку праці шляхом впровадження його систематичного моніторингу, а також розроблено детальну схему проведення моніторингу (на основі використання досвіду зарубіжних країн), за якою збір і обробка інформації щодо поточного стану ринку праці здійснюватимуться на всіх структурних рівнях, починаючи від працюючих і непрацюючих громадян, роботодавців і закінчуючи спеціалізованими державними установами. Моніторинг ринку праці дасть можливість розробки детальної стратегії розвитку трудового потенціалу та уникнення професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці;

дістало подальшого розвитку:
- визначення соціально-економічної сутності, а також функцій зайнятості населення, які на сучасному етапі розвитку економіки пов’язані, насамперед, з розширеним відтворенням трудового потенціалу, що дозволить конкретизувати елементи механізму регулювання зайнятості та ринку праці. Зайнятість населення пропонується розглядати через систему якісних і кількісних характеристик, включаючи такі її ознаки, як: продуктивність, раціональність, соціальна корисність, ефективність у контексті з іншими макроекономічними складовими економічного зростання;
- перспективні напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення в Україні, зокрема шляхом розробки пропозицій щодо підвищення економічної активності безробітних; регулювання трудової міграції; стимулювання попиту на послуги робочої сили, яке може бути досягнуте лише за умов ефективного комплексного використання організаційних, економічних, правових важелів впливу на ринок праці.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційній роботі сформульовані теоретичні положення та обґрунтовані практичні рекомендації, що спрямовані на розв’язання проблем зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку. Найважливіші положення дослідження доведені до стадії конкретних рекомендацій і можуть бути використані при розробці інноваційної моделі розвитку економіки, програм зайнятості населення, програм економічного і соціального розвитку. Низка положень та висновків можуть застосовуватися у практичній діяльності державної служби зайнятості та її регіональних центрів.
Результати дисертаційного дослідження були використані Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва при розробці проектів законодавчих та нормативних актів із питань розвитку підприємництва (довідка про впровадження № 4553 від 30.05.2008); НДЕІ – при виконанні тематики науково-дослідної роботи з питань визначення вартості послуг з підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців (довідка про впровадження № 5/13 від 17.01.2008); в навчальному процесі Київським міжнародним університетом – при викладанні курсів “Економічна теорія”, “Макроекономіка”, "Міжнародні економічні відносини" (довідка про впровадження № 506 від 05.10.2007).
Особистий внесок здобувача полягає у самостійному отриманні автором наукових результатів. В дисертації розкрито авторський підхід щодо висвітлення і розв’язання проблем формування організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи були викладені і отримали позитивну оцінку на: міжнародних науково-практичних конференціях «Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи» (Київ, 2006 р.); «Україна в євроінтеграційному процесі: проблеми і перспективи» (Київ, 2006 р.); «Україна на шляху до європейської спільноти» (Київ, 2005 р.); науково-теоретичних і практичних конференціях «Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення» (Київ, 2007 р.); «Економічні засади європейської інтеграції України» (Київ, 2005 р.); 67-й і 68-й науково-практичних конференціях Київського національного університету будівництва і архітектури (Київ, 2006-2007 рр.).
Публікація результатів дослідження. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 9 одноосібних наукових праць, з них 5 – у фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 4,25 друк. арк.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 214 найменувань, викладена на 182 сторінках, містить 16 таблиць, 7 рисунків.
Список литературы ВИСНОВКИ
Дисертаційна робота спрямована на розв’язання важливої економічної проблеми регулювання зайнятості населення. В ній узагальнюються та розв’язуються науково-методичні та практичні питання розробки організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення в контексті інноваційного розвитку України. Виконане дослідження дало змогу дійти таких висновків.
1. На сучасному трансформаційному етапі розвитку економіки сутність зайнятості проявляється через економічний, соціальний і демографічний аспекти і визначається як система соціально-економічних відносин у суспільстві, які забезпечують можливості прикладання праці в усіх сферах національного господарства за допомогою купівлі-продажу робочої сили або іншим шляхом з метою отримання доходу, й виконують функції, пов’язані з розширеним відтворенням людського капіталу. В сучасних дослідженнях проблем зайнятості, вона вже не зводиться лише до відсутності безробітних, адже значна увага приділяється таким проблемам використання трудового потенціалу, як формування його економічної активності, трудова мотивація, галузеві і професійні структури, перерозподіл робочої сили між галузями і видами діяльності.
2. Неспроможність ринку праці самостійно розв’язати проблеми зайнятості, які несуть в собі потенційну загрозу соціальної нестабільності і конфліктів, гальмування економічного розвитку країни, зумовлює необхідність формування дієвого механізму її регулювання. В сучасних умовах цей механізм має бути оснований на поєднанні суто ринкових важелів та методів державної політики з використанням інструментів макро- і мікроекономічного регулювання, які мають реалізовуватися в комплексі, охоплюючи різні рівні і сфери формування, розподілу і використання робочої сили. Сутність організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення визначається сукупністю взаємопов’язаних організаційних, адміністративно-правових, економічних та соціальних методів впливу на ринок праці з метою забезпечення розширеного відтворення і ефективнішого використання трудового потенціалу, стимулювання попиту на послуги робочої сили, забезпечення соціального захисту населення.
3. Особливість сучасного механізму регулювання зайнятості населення зумовлена тим, що сталий розвиток економіки України неможливий без інноваційного чинника, тому і регулювання зайнятості повинно здійснюватися в контексті інноваційного розвитку, пов’язаного зі зміною продуктивності і структури праці, соціальної структури суспільства; системи управління й організації виробництва та праці. Інноваційні заходи держави в сфері регулювання зайнятості населення спрямовані на досягнення такого стану суспільного відтворення, при якому зростання рівня зайнятості, підвищення конкурентоспроможності робочої сили та продуктивності праці досягається не у спосіб збільшення витрат ресурсів, а переважно за рахунок активного використання нових знань та їхніх матеріалізованих результатів.
4. Формування дієвого механізму регулювання зайнятості населення повинно ґрунтуватися на концепції змішаного регулювання зайнятості, за якої регулятивний вплив держави має бути спрямований на безумовне використання певного комплексу законів і нормотворчих актів при максимальній свободі засобів досягнення поставленої мети. Важливими напрямами вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості в умовах інноваційного розвитку виступають: стимулювання попиту на послуги робочої сили; створення системи ефективного регулювання професійно-кваліфікаційного балансу на ринку праці; підвищення економічної активності безробітних; розв’язання проблем міграції, а пріоритетним напрямом є підвищення якості робочої сили.
5. Чинна система прогнозування попиту на ринку праці України потребує удосконалення, насамперед через брак інформації щодо реальних потреб ринку праці. Тому, на сучасному етапі необхідне створення комплексної програми моніторингу ринку праці, за якою збір і обробка інформації щодо поточного стану ринку праці здійснюватимуться на всіх структурних рівнях, починаючи від працюючих і непрацюючих громадян, роботодавців і закінчуючи спеціалізованими державними установами. Програма здійснюватиметься в три етапи, які передбачають виявлення поточних потреб ринку праці; дослідження та аналіз зібраної інформації; впровадження програми, а також коротко- і довгострокове прогнозування потреб економіки у працівниках конкретних професій і спеціальностей.
6. Для переходу України на інноваційну модель розвитку необхідна значна трансформація структури зайнятості трудового потенціалу, зокрема формування інтелектуального капіталу, висококваліфікованих спеціалістів, здатних забезпечити генерування та ефективне використання науково-технічних інновацій. Необхідне розширення заходів для підвищення рівня професійної підготовки і перепідготовки спеціалістів; використання новітніх технологій навчання; інноваційних проектів, спрямованих на зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили; впровадження професійних кваліфікацій і стандартів з професійної освіти. Це сприятиме підвищенню якості і конкурентоспроможності трудового потенціалу.
7. Поширення новітніх технологій відкриває великі можливості для розширення самостійної й гнучкої зайнятості. Однією з найбільш соціально значущих інновацій в цій сфері є робота на відстані з використанням новітніх технологій – телеробота. Досвід зарубіжних країн показує, що в суспільстві із поширенням телезайнятості вирішується низка соціально-економічних, екологічних та інших проблем. Україні необхідно визнати телезайнятість як повноправну частину соціально-економічного життя країни. Для цього має бути створений відповідний механізм її регулювання, включаючи законодавче забезпечення; мотивацію роботодавців до створення умов телезайнятості, яка б передбачала, зокрема фінансові, податкові стимули; інформування працюючого населення та безробітних про можливості і переваги телероботи; систему координації телезайнятості на рівні центрів зайнятості, профспілок, кадрових агентств; створення відповідного технічного інструментарію для поширення телероботи в Україні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Абашина О. В. Оцінка ефективності використання ресурсів молоді для праці в економічній сфері / О. В. Абашина // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2003. – №177. – С. 6–16.
2. Аджиев А. М. Зарубежный опыт решения проблем занятости / А. М. Аджиев. – Махачкала: Дат. на¬уч. центр РАН. Ин-т соц.-экон. исслед., 1995. – 196 с.
3. Акимов А. Ставка на активную политику приносит хорошие результа¬ты / А. Акимов // Человек и труд. – 2000, – №2. – С. 31–34.
4. Амосов А. Проблемы занятости, оплаты труда и регулирования цен / А. Амосов // Экономист. – 2001. – № 4. – С. 16–19.
5. Андреев С. В. Кадровый потенциал и проблемы занятости в условиях перехода России к рыночным отношениям / С. В. Андреев. – М.: Ин-т социологии РАН, 1997. – 263 с.
6. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації. / Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. – К.: КНЕУ, 2003. – 394 с.
7. Ачкасов А. Є. Стратегія регулювання зайнятості населення України. Теорія і практика / А. Є. Ачкасов. – Житомир, 2002. – 512 с.
8. Бажан І. І. Трудовий потенціал України: формування та використання / І. І. Бажан. – Донецьк: Юго–Восток, 2006. – 144с.
9. Баласинович Б. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на ринок праці і зайнятість населення / Б. Баласинович // Україна: аспекти праці. – 2005. – №1. – С. 30–35.
10. Бандур С. І. Сучасна регіональна соціально–економічна політика держави: теорія, методологія, практика / Бандур С. І., Заяць Т. А., Терон І. В.; НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К.: РВПС України НАН України, 2002. – 250 с.
11. Бараник З. П. Функціонування ринку праці: статистична оцінка / З. П. Бараник. – К.: КНЕУ, 2007. – 392 с.
12. Безтелесна Л. Державне регулювання зайнятості / Л. Безтелесна, Г. Юрчик. – Рівне: НУВГП, 2006. – 210 с.
13. Бєлєнький П. Ю. Інфраструктура ринку праці (глобалізаційні та регіональні аспекти) / Бєлєнький П. Ю., Люткевич В. Б. – Л.: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004. – 122 с.
14. Бичікова Л. А. Проблеми формування збалансованого територіального ринку праці / Л. А. Бичікова // Вісник Технологічного ун-ту Поділля. – 2003. – №4. – С. 191–194.
15. Біляцький С. Інтелектуалізація суспільної праці (досвід індустріальних країн для України) / С. Біляцький, Т. Мірошниченко, А. Хахлюк // Україна: аспекти праці. – 2006. – №5. – С. 34–39.
16. Болонський процес в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/bologna/. – Заголовок з екрану.
17. Большой экономический словарь: 22000 терминов [ред. А. Н. Азрилиян]. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1245 с.
18. Бондаренко О. Г. Моніторинг як основний метод дослідження ринку праці для оцінки людського потенціалу у державі / О. Г. Бондаренко // Честь і закон. – 2003. – №3. – С. 34–36.
19. Бондаренко О. О. Проблеми формування соціально–трудових відносин / О. О. Бондаренко // Вісник КНУТД. – 2003. – №3. – С. 10–13.
20. Бондарчук К. Стан та напрями вдосконалення профорієнтаційного обслуговування громадян в Державній службі зайнятості / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2004. – №1. – С. 12–20.
21. Борецька Н. Зарубіжний досвід удосконалення ринку праці та соціального захисту населення / Борецька Н. // Економіка України. – 2000. – № 10. – С. 79–81.
22. Бочарова И. Программы содействия занятости / И. Бочарова // Социальная политика. – 2002. – №1. – С. 77–83.
23. Брич В. Я. Вдосконалення механізму регулювання регіонального ринку праці / В. Я. Брич. – К.: Науково-дослідний центр з проблем зайнятості населення та ринку праці НАН України, 1996. – 52 с.
24. Вагнер У. Регулирование рынка труда: опыт Германии и российские проблемы / У. Вагнер, В. Гутник // Теория и практика управления. – 2003. – № 1. – С. 29–35.
25. Василенко В. О. Інноваційний менеджмент: [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / В. О. Василенко, В. Г. Шматько. – К.: ЦУЛ, 2003. – 439 с.
26. Васильченко В. С. Державне регулювання зайнятості / В. С. Васильченко. – К.: КНЕУ, 2003. – 252 с.
27. Васильченко В. С. Ринок праці: теоретичні основи і державна практика: у 2 т. / В. С. Васильченко, П. М. Василенко. – К., 2000 – . – (посіб. для працівників держ. служби зайнятості). Т.2. – 2000. – 550 с.
28. Вишневская Н. Рынок рабочей силы в ретроспективе 20 столетия / Н. Вишневская // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 9. – С. 9–11.
29. Вища освіта України і Болонський процес: [навчальний посібник / за ред. В. Г. Кременя]. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
30. Волгин Н. А. Японский опыт решения экономических и социально-трудовых проблем / Н. А. Волгин. – М.: Экономика, 1998. – 68 с.
31. Гальчинський А. С. Україна: наука та інноваційний розвиток / Гальчинський А. С., Геєць В. М., Семиноженко В. П. – К., 1997. – 66 с.
32. Гаман М. В. Державне регулювання інноваційного розвитку України / М. В. Гаман. – К.: Видавництво НАДУ, 2005. – 386 с.
33. Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Ганслі Теренс М.: [пер. з англ. О. Перепадя]. – К.: Основи, 1996. – 237 с.
34. Гармідер Л. Д. Комплексна оцінка та механізм регулювання зайнятості населення у контексті соціально-економічного розвитку регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.03 / Л. Д. Гармидер. – Дніпропетровськ, 2003. – 22 с.
35. Гаузнер Н. Методы регулирования занятости в странах Запада / Н. Гаузнер // Про¬блемы теории и практики управления. – 1993. – №1. – С. 34–38.
36. Герасимчук В. І. Проблеми трансформації зайнятості і розвитку ринку праці України (методологія, аналіз, шляхи вдосконалення) / В. І. Герасимчук. – К.: ТОВ "ПРИНТ ЕКСПРЕС", 2001. – 503 с.
37. Герций Ю. Занятость и рынок труда / Ю. Герций // Человеческие ресурсы. – 2002. – № 2. – С. 8–9.
38. Грішнова О. А. Вплив рівня освіти на зайнятість: теоретичний та емпіричний аналіз / О. А. Грішнова // Україна: аспекти праці. – 2001. – № 6. – С. 3–11.
39. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підруч. / О. А. Грішнова. – К.: Знання, 2004. – 536 с.
40. Губарьков С. Создание университетских комплексов как часть стратегии инновационного развития в России / С. Губарьков // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – №5. – С. 95–100.
41. Гулевич О. Нормативний аналіз державного регулювання ринку праці / О. Гулевич // Україна: аспекти праці. – 2005. – №: 8. – С. 3–6.
42. Гунченко М. В. Основні принципи побудови та функціональний розподіл моделі мотивації праці / М. В. Гунченко // Вісник ДонДУЕТ. – 2003. – №4. – С. 71–75.
43. Дадашев А. Региональный уровень труда в России: формирование и эффективность управления / А. Дадашев // Вопросы экономики – 1995. – № 5. – С. 63–70.
44. Данилишин Б. Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення іх використання / Б. Данилишин // Економіка України. – 2006. – № 1. – С.71–79.
45. Данильченко Е. В. Статистическое исследование спроса и предложения на рынке труда / Е. В. Данильченко // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2003. – №177. – С. 34–38.
46. Державна служба зайнятості: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua.
47. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Лист від 18.06.2003 р. №3590: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.maram.org.ua/index.html?/strax_invalid/ 28_6.html. – Заголовок з екрану.
48. Дзюба С. Г. Экономика труда и социально-трудовые отношения: [учеб. пособие для студ. вузов] / С. Г. Дзюба. – Донецк: Юго-Восток, 2003. – 550 с.
49. Економічна еміграція з України: причини і наслідки: [упоряд. І. Винниченко] – К.: Геопринт, 2003. – 60 с. – (Інститут досліджень діаспори).
50. Економічна енциклопедія: в 3 т. / [ред. Б. Д. Гаврилишин]. – К.: «Академія», 2000– .–
Т.1: А (абандон) – К (концентрація виробництва). – 2000. – 864 с.
51. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / [ред. С. В. Мочерний]. – Л.: Світ, 2005– .–
Т.1: А – Н. – 616 с.
52. Економічний словник-довідник / [упоряд. В. С. Іфтемічук, М. В. Іфтемічук] – Чернівці: Прут, 1997. – 240 с.
53. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / [за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва]. – К.: Знання, 2007. – 595 с.
54. Жилінська О. Емпіричні дослідження впливу досліджень і розробок та інновацій на зайнятість / О. Жилінська, А. Парафійник // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 1. – С. 23–29.
55. Журавський В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В. С. Журавський, М. З. Згуровський. – К.: Політехніка, 2003. – 200 с.
56. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посібник / Г. Т. Завіновська. – К.: КНЕУ, 2003. – 299 с.
57. Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-ХІІ із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1282-12.
58. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст» від 04.03.2004 р. № 1580-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/book/varnaly/017.htm.
59. Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» вiд 04.11.2004 № 2150-IV із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2150-15.
60. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» вiд 02.03.2000 № 1533-III із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=1533-14.
61. Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 № 803-XII із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12.
62. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» вiд 21.03.1991 № 875-XII із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=875-12.
63. Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» вiд 28.12.2007 № 107-VI із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=107-17
64. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003 № 433-IV із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=433-15.
65. Заяць Т. А. Економічне регулювання сфери відтворення робочої сили / Т. А. Заяць. – К.: Ленвіт, 1997. – 152 с.
66. Згуровський М. З. Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі [Електронний ресурс] / М. З. Згуровський. – Режим доступу: http://www.ntu-kpi.kiev.ua/education/charta.html. – Заголовок з екрану.
67. Зима О. Г. Оцінка впливу джерел залучення трудових ресурсів на забезпечення їх якості / О. Г. Зима // Економіка розвитку. – 2003. – №4. – С. 78–81.
68. Зоідзе Д. Р. Регулювання зайнятості населення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.09.01 / Д. Р. Зоідзе. – Х., 2004. – 20 с.
69. Иванова В. Н. Управление занятостью населения на местном уровне: учеб. пособие / В. Н. Иванова, Т. И. Безнадежных. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 123 с.
70. Илышев А. Региональный механізм управления занятостью: чему отдать предпочтение? / А. Илышев // Проблемы теории и практики управления. – №2. – 2004. – С.74–79.
71. Илышев А. Эффективность социальной поддержки в сферах занятости и репродукции / А. Илышев, И. Лаврентьева // Экономист. – 2004. – №10. С. 43–49.
72. Інноваційний ресурс господарського розвитку / [Л. К. Безчасний, В. П. Мельник, В. М. Ковальчук та ін.]. – К.: НАН України; Об'єднаний ін-т економіки, 2005. – 363 с.
73. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / [Л. І. Федулова, В. П. Александрова, Ю. М. Бажал та ін.]. – К.: Основа, 2005. – 550 с.
74. Інноваційний розвиток та людський потенціал: оцінка та стимулювання / [Д. Є. Козенков, В. Вашкелєвич, К. М. Солошенко та ін.]. – Д.: Системні технології, 2004. – 157 с.
75. Капелюшников Р. И. Российский рынок труда: адаптация без структуризации / Р. И. Капелюшников. – М.: ГУ-ВШЭ, 2001. – 330 с.
76. Катульский Е. Д. Основные направления государственной политики на российском рынке труда / Е. Д. Катульский // Человек и труд. – 1998. – № 1. – С. 15–18.
77. Ким М. Н. Трудовой потенциал: формирование, использование, управление: учеб. пособие / М. Н. Ким. – Х: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2003. – 248 с.
78. Кир’ян Т. Насущні проблеми соціальної політики та шляхи їх вирішення / Т. Кир’ян // Україна: аспекти праці. – 2006. – №6. – С. 3–6.
79. Кир’янова О. В. Організаційні аспекти сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів / О. Кир’янова // Формування ринкової економіки. Зб. наук. праць; Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики: Т. 3: Регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 245–252.
80. Козловський В. О. Інноваційний менеджмент: [Практикум для студ. спец. "Менеджмент організацій"] / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вінниця: Вінницький національний технічний ун-т., 2006. – 166 с.
81. Коленский И. Л. Инновационная деятельность в Высшей школе России / И. Л. Коленский, С. А. Митрофанов, А. В. Суворинов, А. А. Харин // Журнал "Качество. Инновации. Образование". – 2002. – №1. – С. 28–35.
82. Колесникова О. Об оценке эффективности работы службы занятости // Человек и труд. – 2002. – № 3. – С. 21–24.
83. Колосницына М. Г. Экономика труда / М. Г. Колосницына. – М.: «Академкнига», 2003. – 240 с.
84. Колот А. М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання / А. М. Колот. – К.: КНЕУ, 2003. – 230 с.
85. Корнілова О. В. Ринкові аспекти управління продуктивністю праці / О. В. Корнілова // Торгівля і ринок України. – 2003. – №15. – С. 225–230.
86. Костюнина Г. М. Гибкие формы занятості: мировой опит и практика Сінгапура / Г. М. Костюнина // Труд за рубежом. – 2004/2. – С. 93–110.
87. Косянчук І. Професіонали нині в дефіциті / І. Косянчук // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 86. – С. 3.
88. Котляр С. Политика занятости вместо мультипликации безработицы / С. Котляр // Человек и труд. – 2000. – № 9. – С. 22–25.
89. Кравченко О. Б. Аналіз організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості в Україні / О.Б. Кравченко // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2006. – Вип. 4 (59). – С. 116-122.
90. Кравченко О. Б. Використання новітніх форм організації праці для підвищення рівня зайнятості в Україні / О.Б. Кравченко // Журнал європейської економіки: Видання Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Том 6 (№ 3). – С. 333-345.
91. Кравченко О. Б. Інноваційні процеси в системі регулювання зайнятості населення / О. Б. Кравченко // Проблеми державного будівництва в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних процесах». Вип. 12. – К.: КиМУ, 2007. – С. 33-43.
92. Кравченко О. Б. Політика держави у сфері зайнятості населення / О.Б. Кравченко // Проблеми державного будівництва в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційному процесі: проблеми і перспективи». Вип. 11. – К.: КиМУ, 2006. – С. 157-162.
93. Кравченко О. Б. Пріоритетні напрями актуалізації політики зайнятості в Україні для забезпечення інноваційного зростання економіки / О.Б. Кравченко // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2007. – Вип. 10 (77). – С. 56-63.
94. Кравченко О. Б. Регулювання якісних параметрів зайнятості в умовах інноваційного розвитку України / О.Б. Кравченко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал. – 2006. – Вип. 2-4. – С. 226-232.
95. Кравченко О. Б. Регулювання якісних параметрів освіти як чинник забезпечення інноваційного розвитку країни / О.Б. Кравченко // Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення: Тези доповідей науково-теоретичної конференції. – К.: КНУБА, 2007. – С. 85-87.
96. Кравченко О. Б. Сутність та основні елементи організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості населення / О.Б. Кравченко // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2005. – Вип. 5 (48). – С. 119-123.
97. Кравченко О. Б. Удосконалення якісних характеристик трудового потенціалу як чинник підвищення конкурентоспроможності національної економіки / О. Б. Кравченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 65. Частина ІІ (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2006. – С. 32-33.
98. Краснов Ю. М. Економічна стратегія ефективної зайнятості / Ю. М. Краснов.– К.: Знання України, 2001. – 253 с.
99. Краснов Ю. Стратегічні й оперативні заходи щодо державного регулювання зайнятості населення / Ю. Краснов // Україна: аспекти праці. – 1999. – № 2. – С. 24–30.
100. Краснов Ю. Стратегія ефективної зайнятості населення / Ю. Краснов // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 4. – C.3–8.
101. Краузе О. І. Концепція змішаного регулювання зайнятості населення України / О. І. Краузе // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10 (40). – С. 167–172.
102. Кузнєцова О. Про диференціацію розмірів мінімальної заробітної плати / Ольга Кузнєцова // Праця і зарплата: Газета для фахівців народного господарства. – 2008. – № 15. – С. 4–7.
103. Куроченко Е. А. К вопросу о теоретических основах инновационной политики экономического роста / Е. А. Куроченко // Інноваційний фактор сталого економічного зростання: зб. наук. праць. – К., 2002. – С. 46–48.
104. Лебедева С. Макроэкономические аспекты регулирования рынка труда в. республике Беларусь / С. Лебедева, Н. Громыко // Україна: аспекти праці. – 2004. – №2. – С. 11–16.
105. Левченко О. Сучасна безперервна професійна освіта та підготовка кадрів в Україні: основні проблеми та напрями трансформації в контексті міжнародного досвіду / О. Левченко // Україна: аспекти праці. – 2006. – №1. – С. 30–35.
106. Лич В. М. Економічна активність сільського населення / В. М. Лич // Україна: аспекти праці. – 2004. – №4. – С. 8–13.
107. Лич В. М. Науково-методичні основи відтворення трудового потенціалу України: дис. ... доктора екон. наук: 08.02.03 / Володимир Миколайович Лич. – К., 2005. – 387 с.
108. Лич В. М. Трудовий потенціал: теорія та практика відтворення / Володимир Миколайович Лич. – К.: Науковий світ, 2003. – 314 с.
109. Лісогор Л. С. Формування ринку праці в Україні / Л. С. Лісогор. – К.: Інститут економіки НАН України, 2003. – 295 с.
110. Мазурок П. Методологічні та інституціональні основи визначення інфраструктури ринку праці України / П. Мазурок // Україна: аспекти праці. – 2005. – №1. – С. 17–22.
111. Мазурок П. П. Соціально–інституціональні основи формування ринку праці в Україні / П. П. Мазурок. – К.: ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2005. – 426 с.
112. Маршавін Ю. Шляхи врегулювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці / Ю. Маршавін // Україна: аспекти праці. – 2006. – №1. – С. 26–29.
113. Матрусова Т. Н. Государственное регулирование сферы труда в Японии / Т. Н. Матрусова // Труд за рубежом. – 2006. – № 1. – С. 3–15.
114. Махсма М. Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навч. посіб. / М. Б. Махсма. – К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2004. – 188 с.
115. Меликьян Г. Г. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Г. Г. Меликьян. – М.: МГУ, 1996. – 623 c.
116. Мировой рынок труда: новая реальность для России и СНГ / [отв. ред. Р. И. Цвылев]. – М., 1994. – 214 с.
117. Міненко В. Л. Держава як суб'єкт регіонального ринку праці та зайнятості населення / В. Л. Міненко. – Х.: Українська Академія державного управління при Президентові України. Харківська філія, 2001. – 40 с.
118. Міністри освіти країн Європи оцінюють поступ у Болонському процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/bologna/vprov/articles/16.html. – Заголовок з екрану.
119. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали до першої лекції / [уклад.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Лемківський та ін.] – К.: Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України, 2004. – 24 с.
120. Мортиков В. Інвестиції і зайнятість / В. Мортиков // Економіка України. – 2002. – № 4. – С. 30–34.
121. Мортиков В. В. Фінансування витрат на ринку праці / В. В. Мортиков // Фінанси України. – 2002. – № 1. – С. 12–15.
122. Ніколаєнко С. М. Інноваційний розвиток професійно–технічної освіти в Україні / С. М. Ніколаєнко. – К.: Книга, 2007. – 232 с.
123. Новіков В. Н. Організація і розвиток соціальної сфери. (Зарубіжний і вітчизняний досвід) / В. Н. Новіков. – К.: НАНУ, 2000. – 246 с.
124. Опалева О. И. О некоторых современных изменениях на рынке труда / О. И. Опалева, Ю. В. Черенкова // Дайджест финансы. – 2004. – №1. – С. 41–45.
125. Онищук І. Г. Інноваційний розвиток регіону: політика, управління, економіка / І. Г. Онищук. – К.: Атіка, 2005. – 280 с.
126. Онікієнко В. В. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України / В. В. Онікієнко. – К.: РВПС НАН України, 2006. – 479 с.
127. Онікієнко В. В. Інноваційні фактори зайнятості / В. В. Онікієнко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць; Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики: Т.3: Регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці. – К.: КНЕУ, 2005. – С. 419–429.
128. Опыт работы государственной службы занятості Украины на рынке труда, который изменяется [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=8161284&cat_id =366755. – Заголовок з екрану.
129. Осецький В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії і практики / В. Л. Осецький. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 413 c.
130. Осовий Г. Проблеми зарплати на шляху до євроінтеграції / Г. Осовий // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 111. – С. 16.
131. Павловська О. Вдосконалення фінансового забезпечення заходів сприяння зайнятості населення / О. Павловська // Україна: аспекти праці. – 2004. – №6. – С. 11–14.
132. Павловська О. В. Регулювання ринку праці: фінансово-економічний механізм / О. В. Павловська. – К.: Редакція "Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України", 2001. – 272 с.
133. Пазюк О. Проблеми безробіття в Україні / О. Пазюк, О. Пономарьова // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 2. – С. 3–11
134. Петрова І. Л. Сегментація ринку праці: теорія і практика регулювання / І. Л. Петрова. – К.: Таксон, 1997. – 301 с.
135. Петрова Т. Державна політика зайнятості: проблеми та напрями актуалізації / Т. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2005. – №5. С. 3–12.
136. Петрова Т. Ринок освітніх послуг: проблеми взаємозв’язку та взаємодії / Т. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2006. – №4. – С. 3–7.
137. Петюх В. М. Ринок праці: [навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни] / В. М. Петюх. – К.: КНЕУ, 2000. – 126 с.
138. Петюх В. Теоретико-методологічні основи оцінювання ефективності діяльності державної служби зайнятості / В. Петюх, Л. Щетініна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил. – 2002. – С. 101–105
139. Печончик Т. О)Болонський процес: до Болоньї через хутір Михайлівський / Т. Печончик, Ю. Клочко // Дзеркало тижня, 14-20 квітня 2007 р. – С. 5.
140. Пирожков С. Внешние трудовые миграции в Украине: социально–экономический аспект / С. Пирожков, Е. Малиновская, А. Хомра. – К., 2003. – 134 с.
141. Плакся В. И. Безработица: теория и современная российская практика: социально-экономический аспект / В. И. Плакся. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 381 с.
142. Плохотнюк Г. Основні пріоритети у соціально–трудовій сфері / Г. Плохотнюк // Людина і праця. – 2004. – №2. – С. 2–3.
143. Покрищук В. Підвищення економічної активності безробітного населення України / В. Покрищук, Т. Перегудова // Україна: аспекти праці. – 2005, №4. – С. 17–24.
144. Покропивний С. Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: навч. посібник / С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.
145. Попович О. С. Науково–технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації / О. С. Попович. – К.: Фенікс, 2005. – 248 с.
146. Послання Президента України до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році». – К.: Держкомстат Укр, 2004.
147. Праця України: 2003: стат. зб. – К.: Державний комітет статистики України. – 2004. – 386 с.
148. Праця України: 2004: стат. зб. – К.: Державний комітет статистики України. – 2005. – 368 с.
149. Праця України 2005: стат. зб. – К.: Державний комітет статистики України. – 2006. – 352 с.
150. Приймак В. І. Трудовий потенціал і механізми його реалізації в регіоні / В. І. Приймак. – Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 383 с.
151. Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / [за ред. І. П. Макаренко]. – К.: ПоліграфКонсалтинг, 2004. – 122 с.
152. Прокопов Ф. Т. Безработица и эффективность государственной политики на рынке труда в переходной экономике России / Прокопов Ф. Т. – М.: Теис, 1999. – 311 с.
153. Профорієнтація населення і професійне навчання незайнятих громадян / [В. А. Савченко, Н. О. Павловська, В. І. Герасимчук та ін.]. – Кременчук: Науково-дослідний центр з проблем зайнятості населення та ринку праці, 1997. – 277 с.
154. Разумова Т. Экономический анализ причин вторичной занятости / Т. Разумова, С. Рошин // Вопросы экономики. – 2001. – № 9. – С. 29–32.
155. Рекрутинг в сети: мифы и реальность [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.business.rin.ru/cgi-bin/search.pl?action=view&num= 342183&razdel=9&w=0. – Заголовок з екрану.
156. Рофе А. И. О содержании понятий «трудовые ресурсы» и «рабочая си¬ла» / А. И. Рофе // Человек и труд. – 1997. – № 3. – С. 9–11.
157. Рофе А. И. Рынок труда: [учебник для студ., обучающихся по спец. 060200-Экономика труда и др. экон. спец.] / А. И. Рофе. – М.: МИК, 2003. – 272 с.
158. Рошин С. Ю. Институты рынка труда в переходной экономике: совре¬менная экономическая теория / С. Ю. Рошин // Ломоно¬совские чтсния: материалы научной конференции . – М. – 1997. – С. 69–70.
159. Рынок труда и доходы населения: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / [ред. Н. А. Волгин]. – М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1999. – 280 с.
160. Рынок труда: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 060200 "Экономика труда" / [П. Э. Шлендер, В. В. Воротникова, Е. Г. Довгая и др.]. – М.: Вузовский учебник. ВЗФЭИ, 2004. – 208 с.
161. Сараев А. Формирование трудовых ресурсов и занятости / А. Сараев // Экономист. – 2001. – № 10. – С. 12–14.
162. Семенов А. Принципы и механизмы создания рабочих мест / А. Семенов // Экономист. – 2000. – № 2. – С. 17–19.
163. Семикіна М. В. Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання / М. В. Семикіна. – Кіровоград: ПіК, 2003. – 426 с.
164. Смирнов С. Н. Методы оценки эффективности государственной поли¬тики занятости / С. Н. Смирнов // Вопросы статистики. – 1998. – № 4. – С. 21–24.
165. Соболевская А. А. Зарубежный опыт организации заработной платы и его применение в России / А. А. Соболевская // Труд за рубежом, 1999. – № 1. – С. 51–59.
166. Соколик М.П. Короткостроковий прогноз заробітної плати в Україні // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. ¬– С. 100–108.
167. Соціальна політика та економічна безпека / [О. М. Головінов, М. Є. Горожанкіна, Є. І. Крихтін (заг.ред.) та ін.]. – Донецьк: Каштан, 2004. – 335 с.
168. Соціальні пріоритети ринку праці: методологія, практика, шляхи забезпечення / [С. І. Бандур, Т. А. Заяць, В. В. Онікієнко та ін.]. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2001. – 260 с.
169. Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати: кол. монографія / [Д. П. Богиня, Г. Т. Куликов, В. М. Шамота та ін.]. – К.: Інститут економіки НАН України, 2001. – 300 с.
170. Соціально–трудові відносини / [Уманьський О.М., Сумцов В.Г., Гордієнко В.Д. та ін.]. – Луганськ, 2003.– 471 с.
171. Статистична інформація: Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.
172. Степко М. Ф. Болонський процес і навчання впродовж життя / М. Ф. Степко, Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський – Х.: НТУ “ХПІ”, 2004. – 11 с.
173. Сухарев М. Руки протянутые за океан [Електронний ресурс] / М. Сухарев. – Режим доступу: http://geoserv.krc.karelia.ru. – Заголовок з екрану.
174. Сухарева Э. О. Рынок труда и занятости в системе социальных отношений / Э. О. Сухарева. – М.: Финансовая академия, 1999. – 234 с.
175. Товажнянський Л. Л. Болонський процес: цикли, ступені, кредити: монографія // Л. Л. Товажнянський, Є. І. Сокол, Б. В. Клименко. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – 144 c.
176. Торгівля людьми в Україні: оцінка заходів, спрямованих на протидію / [Є. Луценко, Л. Матіяшек, І. Шваб та ін.] – К., 2004. – 248 с.
177. Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості / [М. І. Долішній, С. М. Злупко, С. І. Бандур та ін.]. – Ужгород: Карпати, 1997. – 422 с.
178. Туй Фан. Державна служба зайнятості на ринку праці, що змінюється / Туй Фан, Хансен Еллен, Прайс Девід. – К.: Міленіум, 2002. – 294 с.
179. У вівторок, 10 жовтня, у Верховній Раді України відбувся день уряду України з порядком денним: «Про виконання національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_left? art_id=76947&cat_id=46667. – Заголовок з екрану.
180. Указ Президента України від 03.08.1999 № 958/99 "Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =958%2F99
181. Урядовий портал [електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua.
182. Фалькевич Ю. Персонал в Сети / Ю. Фалькевич // Ведомости. – 2001. – 24 октября [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gloria-jeans.ru/press/ publications/?id=153.
183. Федоренко В. Г. Інвестування. Зайнятість. Освіта / В. Г. Федоренко. – К.: Видавництво Науковий світ, 2002. – 517 с.
184. Хансен М. Социальный прогресс уже не является исключительным де¬лом государства / М. Хансен // Человек и труд. – 1997. – №10. – С. 46–49.
185. Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів / П. С. Харів. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 323 с.
186. Чалий О. І. Регулювання ринку праці в Україні та стратегії розвитку малого підприємництва / О. І. Чалий // Вісник ДДФУІ, Сер. Економічні науки. – 2003. – №1. – С. 21–24.
187. Чернейко Д. С. Государственное регулирование рынка труда: парадигма занятости или парадигма безработицы? / Д. С. Чернейко // Вестник Санкт-Петербургского университета: Сер. 5. Экономика. – 2000. – Вып. 2. – С. 167–177.
188. Чернейко Д. С. Рынку груда необходим действительно регулирующий механизм / Д. С. Чернейко // Человек и труд. – 2001 . – №6. – С. 31–34.
189. Четвернина Т. Государственная Служба занятости: архаика или живой, организм / Т. Четвернина // Человек и труд. – 2002. – №12. – С. 42–45.
190. Чижова В. І. Ефективність науково-інноваційного потенціалу в процесі економічної трансформації / В. І. Чижова // Зайнятість та ринок праці. – Вип.19. – 2004. – С. 3–8.
191. Чижова Л. С. Занятость и рынок труда: новые реалии, национальные приоритеты, перспективы / Л. С. Чижова. – М.: Наука, 1998. – 254 с.
192. Чижова Л. Политика занятости в контексте макроэкономического регулирования / Л. Чижова, Г. Сергеева, Н. Кулагина // Человек и труд. – 2000. – № 8. – С. 29–34.
193. Швидка Г. Ю. Регіональні аспекти розвитку ринку праці в Україні / Г. Ю. Швидка // Вісник Технологічного ун–ту Поділля. – 2003. – №4. – С. 146–149.
194. Шлихтер А. А. Государственные программы в сфере труда и занятости (опыт США) / А. А. Шлихтер // Труд за рубежом. – 2004. – №3. – С. 45–65.
195. Шляхи вдосконалення професійної підготовки кадрів, перепідготовки вивільнених працівників, безробітних та інших категорій незайнятого населення / [сост. В. А. Савченко]. – К.: Науково-дослідний центр з проблем зайнятості населення та ринку праці, 1994. – 55 с.
196. Шульга Н. М. Тенденції розвитку ринку праці та регулювання якості робочої сили / Н. М. Шульга. – Х. : Видавництво ХНЕУ, 2007. – 148 с.
197. Эйтингон В. Н. Информационные потоки в системе адресной поддержки населения / В. Н. Эйтингон // Известия академии труда и занятости. – № 1–2. – 2004. – С. 17–22.
198. Эклунд К. Эффективная экономика – шведская модель / К. Эклунд. – М., 1991. – 178 с.
199. Экономика труда: социально-трудовые отношения: учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / [Н. А. Волгин (общ. ред.), Ю. Г. Одегов (общ. ред.)]. – М.: Экзамен, 2003. – 735 с.
200. Экономика: учебник / [под ред. А. С. Булатова]. – М.: Издательство БЕК, 1995. – 632 с.
201. Электронный рекрутинг – новый миф электронной эпохи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.km.ru/magazin/view.asp?id= 59F7B1B4D1084AE78F68F658CC579DBF. – Заголовок з екрану.
202. Ягодка А. Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посіб. / А. Г. Ягодка. – К.: КНЕУ, 2000. – 210 с.
203. About Telework // Canadian Telework Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ivc.ca/part2.html
204. Current international recommendations on labour statistics / International Labour Office. – 2nd ed. – Geneva: ILO, 2000. – 89 p.
205. European Telework Scene – stats and facts // Canadian Telework Association [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ivc.ca/studies/ European.html.
206. Jerry M. Rosenberg. Dictionary of business and management. – N.Y.: McGraw-Hill, 1992. – 352 p.
207. Leonard Wiener. It can be quite a job just figuring IRS rules governing home offices // Globe Correspondent. – 2005. – March 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.boston.com/business/taxes/articles/2005/03/27/ it_can_be_quite_a_job_just_figuring_irs_rules_governing_home_offices/
208. Making work more environment-friendly and creating a better society [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.flexibility.co.uk/issues/ sustainability/sustainability.htm. – Заголовок з екрану.
209. Managing Customers' Training Choices: Findings from the Individual Training Account Experiment [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doleta.gov/USWORKFORCE/whatsnew/eta_default.cfm?id=1585. – Заголовок з екрану.
210. Telework and Telecommuting: Common Terms and Definitions // European Telework Development Initiative [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eto.org.uk/faq/faq02.htm.
211. Telework Trendlines for 2006. A report by WorldatWork based on data collected by The Dieringer Research Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.workingfromanywhere.org/news/pr090204.htm.
212. The Road to WIRED [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doleta.gov/wired/about/ roadToWired.cfm. – Заголовок з екрану.
213. Workforce Investment Act information [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twc.state.tx.us/boards/wia/txwia.html. – Заголовок з екрану.
214. Work in the global economy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/global.pdf. – Заголовок з екрану.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50
Скачать бесплатно 20687.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.