У нас уже 242731 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МЕТОДИ ОБ’ЄДНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СТАТИСТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Количество страниц 232
ВУЗ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ


ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ДАНИХ
1.1. Комплексне використання інформації, як підґрунтя адекватного вимірюванні соціальних процесів
1.2. Сучасні методи об’єднання даних
1.3. Передумови об’єднання даних
Висновки за розділом 1

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБ’ЄДНАННЯ ДАНИХ ВИБІРКОВИХ ОБСТЕЖЕНЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ
2.1. Метод приєднання даних з урахуванням дизайну вибірок
2.2. Змішаний метод злиття даних різних вибіркових обстежень домогосподарств
2.3. Комбінований метод статистичного об’єднання первинних даних різних вибіркових обстежень домогосподарств
Висновки за розділом 2

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ДАНИХ
3.1. Статистичний аналіз об’єднаних даних
3.2. Порівняльний аналіз ефективності методів об’єднання даних
3.3. Відображення методів об’єднання даних у звітах з якості результатів вибіркових обстежень
3.4. Науково-практичні рекомендації щодо використання методів статистичного об’єднання даних у державній статистиці
Висновки за розділом 3

ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Актуальність теми. В умовах динамічної глобалізації світових економічних процесів, що супроводжується різноманітними кризовими явищами, одним з найважливіших факторів стабільного розвитку країн виступає якісне, насамперед релевантне, надійне та своєчасне, інформаційне забезпечення управління на всіх рівнях. Для виробників офіційної статистичної інформації більш очевидною стає можливість задоволення неухильно зростаючих потреб користувачів на основі застосування найбільш прогресивних методів збирання й обробки даних та суттєвого підвищення ефективності використання інформації з усіх наявних джерел. Зазначене зумовлює особливу актуальність проблем розробки методологічних засад і методичного забезпечення комплексного використання інформації з різних джерел, зокрема на основі методів об’єднання даних.
Теоретико-методологічне підґрунтя об’єднання статистичних даних з різних джерел розробляється протягом останніх 30-ти років, головним чином, науковцями-статистиками європейських країн та США. Фундаментальні результати тут отримано такими провідними вченими, як К. Бейкер, П. Ван де Лан, С. Ресслер, Д. Рубін, М. Д’Оразіо, М. Ді Зіо та М. Сану. Цими дослідниками визначено та обґрунтовано ряд сучасних принципів комплексного використання статистичної інформації.
Прикладні методи об’єднання даних, насамперед для потреб офіційної статистики, почали інтенсивно розроблятися європейськими науковцями
П. Ван де Ланом, М. Д’Оразіо, Г. Сапортой лише наприкінці 90-х років минулого століття.
В Україні актуальним проблемам ефективного використання статистичних даних приділяють значну увагу у своїх дослідженнях такі вчені-статистики, як О. Васєчко, О. Гладун, С. Герасименко, А. Головач, В. Захожай, А. Єріна, С. Ігнатов, І. Калачова, В. Колесник, Е. Лібанова, І. Манцуров, О. Осауленко, Н. Парфенцева, М. Пугачова, В. Саріогло, В. Швець та ін. В їх наукових працях розглядаються окремі теоретичні та прикладні аспекти використання даних з різних джерел для адекватного аналізу сучасних соціально-економічних процесів в Україні.
Водночас слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку статистики лише формулюються основні принципи та створюються засади, на основі яких можна вирішити широкий спектр проблем комплексного використання даних, отриманих з різних джерел. Особлива увага приділяється методології гармонізації систем показників, метаданих, програм спостережень і забезпеченню належного рівня порівнянності та узгодженості статистичних даних. За таких умов актуальною є розробка надійного статистичного інструментарію для розв’язання прикладних питань об’єднання результатів обстежень домогосподарств (населення).
Необхідність опрацювання загальних теоретико-методологічних підходів до об’єднання даних, розробки на їх основі методологічних положень і конкретних методів для уможливлення ефективного вирішення прикладних проблем об’єднання статистичних даних обстежень домогосподарств зумовили вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у рамках науково-дослідної теми “Удосконалення системи показників та методології обробки і аналізу даних обстеження умов життя домогосподарств” (2003 р.) за договором “Розробка методологічних положень статистики соціально-економічного розвитку України” (номер державної реєстрації 0103U007401) плану робіт Науково-технічного комплексу статистичних досліджень Держкомстату України (НДІ статистики – до реорганізації), а також тем “Побудова системи показників соціально-демографічного розвитку регіонів різного рівня” (2003–2006 рр.) (номер державної реєстрації №0103U005822) і “Малі сукупності населення: вимірювання показників та оцінка якості” (2007–2009 рр.) (номер державної реєстрації №0106U006895) плану робіт Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України.
Роль автора в одержанні наукових результатів полягає у розробці окремих методологічних положень, що стосуються: узгодження результатів вибіркових обстежень з наявною зовнішньою інформацією; оцінювання на основі об’єднаних даних різних вибіркових обстежень показників платоспроможності домогосподарств щодо оплати комунальних послуг на муніципальному рівні; забезпечення якості статистичної інформації та первинних даних обстежень населення; об’єднання даних і оцінювання показників економічної активності населення; оцінювання показників якості населення для малих територій та окремих соціальних груп населення шляхом застосування методології статистичного об’єднання даних.
Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є розробка методологічних положень та методичного забезпечення об’єднання результатів статистичних обстежень домогосподарств (населення).
Для досягнення зазначеної мети в роботі сформульовано та вирішено такі завдання:
 обґрунтувати необхідність комплексного використання статистичних даних з різних джерел в офіційній статистиці;
 дослідити наявні джерела статистичних даних, що застосовуються в Україні для вимірювання й аналізу соціально-економічних і демографічних процесів, та визначити доцільність їх використання з метою формування об’єднаних масивів інформації;
 проаналізувати теоретико-методологічні засади статистичного об’єднання результатів обстежень домогосподарств, визначити основні проблеми та шляхи їх вирішення;
 сформулювати основні вимоги до даних статистичних обстежень в аспекті їх придатності до об’єднання за різними методами;
 розробити методи об’єднання даних обстежень домогосподарств, для розв’язання актуальних проблем забезпечення якості соціально-економічних показників;
 дослідити методологічні підходи до вимірювання якості результатів об’єднання даних та порівняльного аналізу ефективності застосування різних методів об’єднання;
 сформулювати пропозиції та рекомендації щодо застосування методів об’єднання даних у державній статистиці України.
Об’єктом дослідження є результати статистичних обстежень домогосподарств (населення), які можуть бути використані для ефективного вимірювання соціально-економічних явищ та процесів.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та методичні аспекти статистичного об’єднання даних різних соціально-економічних обстежень населення.
Методи дослідження базуються на загальнонаукових засадах та фундаментальних положеннях економічної теорії та статистичної науки. Для досягнення загальних цілей дослідження застосовано методи збирання та узагальнення інформації, кореляційно-регресійного, факторного аналізу, статистичного моделювання, інформаційно-логічного аналізу, методи типологічних, структурних та аналітичних групувань, таблично-графічні методи та метод вибіркового спостереження.
При розробці конкретних методів об’єднання даних використано спеціалізовані методи: статистичного зважування – при реалізації методу приєднання даних з урахуванням дизайну вибірок; відновлення пропущених значень – при реалізації змішаного методу злиття даних.
Інформаційною базою виконаного дослідження є дані державних вибіркових обстежень населення, результати спеціальних обстежень платоспроможності домогосподарств, дані соціально-економічної та демографічної статистики за період 2004–2007 рр. та результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Дисертаційна робота виконана з використанням статистичних процедур, реалізованих у стандартних програмних продуктах, зокрема SPSS, WesVarPC, Microsoft Excel.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні методології та cтворенні методичного забезпечення статистичного об’єднання даних обстежень домогосподарств, що сприяє суттєвому підвищенню якості вимірювання соціально-економічних явищ і процесів. До найбільш вагомих результатів дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну та виносяться на захист, належать такі:
вперше:
 розроблено метод приєднання даних вибіркових обстежень домогосподарств з урахуванням дизайну вибірок, що забезпечило підвищення надійності вимірювання показників економічної активності сільського населення за регіонами України;
 запропоновано змішаний метод злиття даних різних вибіркових обстежень домогосподарств на основі використання моделей взаємозв’язку на категоріальних змінних та методу імпутації з підбором, що дозволило сформувати інформаційну базу для аналізу соціально-економічного стану домогосподарств, у складі яких є безробітні особи, визначені за методологією Міжнародної організації праці;
 на основі підходів до приєднання та зв’язування даних запропоновано комбінований метод статистичного об’єднання первинних даних різних вибіркових обстежень домогосподарств для оцінювання платоспроможності домогосподарств щодо оплати комунальних послуг. Реалізація цього методу дозволила суттєво збільшити ефективний обсяг вибірки при оцінюванні платоспроможності населення окремих міст;
удосконалено:
– класифікацію методів статистичного об’єднання даних, отриманих з різних джерел. Зокрема, виділено такі аспекти об’єднання даних: за кількістю джерел (з одного або декількох різних джерел) та напрямом (вертикальне та горизонтальне об’єднання даних). Це дозволило обґрунтовано визначати адекватні методи об’єднання даних для розв’язання конкретних завдань надійного вимірювання соціально-економічних явищ;
 методологічні положення, що визначають придатність даних для об’єднання за різними методами та на основі макро- і мікропідходу;
 систему характеристик якості результатів об’єднання даних, що відбивають такі її виміри: надійність, порівнянність та узгодженість;
одержали подальший розвиток:
 категоріальний апарат, що використовується при розробці та реалізації методів об’єднання даних. Зокрема, запропоновано визначення категорії “статистичне об’єднання даних”, в якому, на відміну від існуючих, за основний принцип вибрано адекватне використання статистичної методології об’єднання даних для забезпечення контрольованості статистичних властивостей об’єднаних масивів інформації;
 методичні підходи до об’єднання первинних даних державних вибіркових обстежень домогосподарств з урахуванням гармонізованої системи показників, що забезпечило можливість більш надійного оцінювання низки демографічних показників на основі даних обстежень умов життя домогосподарств та економічної активності населення.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблені автором методологічні та методичні матеріали з питань статистичного об’єднання даних вибіркових обстежень населення використані Державним комітетом статистики України при об’єднанні даних щодо економічної активності населення, отриманих на основі вибірок обстеження економічної активності населення та обстеження сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості. Впровадження методів об’єднання даних дозволило підвищити рівень надійності оцінювання показників зайнятості та безробіття по сільській місцевості регіонів України. Результати досліджень використані при розробці та впровадженні “Методики розрахунку системи статистичних ваг для поширення результатів вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності на генеральну сукупність”, затвердженої Наказом Держкомстату України від 14 листопада 2006 р., № 520 (довідка № 17/1-8/27 від 21 лютого 2008 р.).
Наукові розробки щодо методичного забезпечення об’єднання даних вибіркового обстеження платоспроможності населення м. Раздан та
м. Ечміадзін Республіки Вірменія, отриманих на базі різних вибірок, а також об’єднання даних обстеження платоспроможності та інтегрованого обстеження умов життя для аналізу доходів і витрат домогосподарств використані Інститутом місцевого розвитку при реалізації проекту ОЕСБ/ЕХО/РСМ/ЕКУ/КМС/05/9 “Реалізація національної фінансової стратегії для сектора водопровідно-каналізаційного господарства у Вірменії”. Це дозволило, зокрема, оцінити платоспроможність користувачів послуг Армводоканалу та їх готовність сплачувати більше за послуги кращої якості (довідка № 02/П-1170 від 16 червня 2006 р.).
Результати наукових досліджень, виконаних при підготовці дисертації в частині формування методологічних та методичних засад статистичного об’єднання результатів вибіркових обстежень та комплексного використання даних мікрорівня при оцінюванні соціально-демографічних показників, застосовуються в навчальному процесі Національного технічного університету України “КПІ” на кафедрі прикладної математики при підготовці магістрів за спеціальністю “Прикладна математика” (довідка № 120/1 від 14 лютого 2008 р.).
Результати дисертаційної роботи мають важливе значення для поглиблення досліджень проблем розробки та впровадження методичного забезпечення комплексного використання статистичних даних з різних джерел, зокрема результатів обстежень населення, в системі державної статистики України, в науково-дослідних установах тощо.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є закінченим, самостійно виконаним дослідженням, яке має наукове та практичне значення. Всі наукові результати, висновки, рекомендації, що виносяться автором на захист, одержані ним самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень здобувача.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й методологічні положення, а також прикладні результати дослідження доповідалися та обговорювалися серед науковців і практиків на 7-ми міжнародних та всеукраїнських конференціях і семінарах: ІІ науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики “Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи” (Державна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ, 2 грудня 2004 р.); П’ятій міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління” (Національний технічний університет України “КПІ”, м. Київ, 27–28 квітня 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності” (Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький, 24 травня 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми інформаційно-статистичного дослідження розвитку економічних систем” (Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ, 22–23 лютого 2007 р.); Семінарі молодих вчених-статистиків, присвяченому Дню науки (НТК статистичних досліджень Держкомстату України, 18 травня 2007 р.); на 56-ій сесії Міжнародного інституту статистики (м. Лісабон, Португалія, 22–29 серпня 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Парадигма соціальної політики України на зламі тисячоліть” (Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, м. Київ, 30 жовтня 2007 р.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено в десяти наукових працях загальним обсягом 4,1 друк. арк., особисто автору належить 3,15 друк. арк. З них п’ять статей (дві у співавторстві) обсягом 2,13 друк. арк. – у наукових фахових виданнях.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо розроблення методологічних засад та застосування методів об’єднання даних статистичних обстежень домогосподарств.
Результати дослідження методологічних засад, методичних та прикладних аспектів статистичного об’єднання даних дозволили сформулювати такі висновки.
1. Протягом останнього десятиліття виконано значний обсяг теоретичних та прикладних досліджень, присвячених проблемам комплексного використання даних, що отримані з різних джерел. Установлено високу ефективність реалізації комплексних програм збирання та використання даних, зокрема при розробці інформаційного забезпечення соціальної політики. А отже виникає нагальна потреба реформування національних та міжнародних систем офіційної статистики у напрямі гармонізації методології обстежень, систем метаданих, методів обробки даних та оцінювання показників з метою забезпечення можливості ефективного об’єднання статистичної інформації і, як наслідок, підвищення її якості та більш повного задоволення потреб користувачів.
2. Основними джерелами статистичних даних, комплексне використання яких може забезпечити суттєве покращання якості вимірювання й аналізу соціально-економічних і демографічних процесів в Україні, є переписи населення, державні вибіркові обстеження домогосподарств та реєстри населення. Методологічні підходи до об’єднання даних в Україні доцільно розробляти та впроваджувати перш за все для потреб державної статистики у сфері вибіркових обстежень населення. Це зумовлено доступністю, ясністю та узгодженістю методологічного й методичного забезпечення обстежень, високим рівнем їх організації та сучасною системою поширення результатів.
3. Об’єднання даних забезпечує: суттєве зростання ефективності використання інформації з різних джерел; підвищення надійності вимірювання показників; можливість вимірювання показників на місцевому рівні; узгодження результатів обстежень з інформацією з зовнішніх джерел; порівнянність даних; можливість об’єднання результатів обстежень з даними реєстрів, результатами моделювання тощо.
4. Для загального позначення процесів, що забезпечують можливість комплексного використання статистичних даних з різних джерел, у дисертації запропоновано термін “статистичне об’єднання даних”. При цьому методи статистичного об’єднання даних доцільно розрізняти за кількістю джерел, напрямом та підходом. У першому випадку об’єднуються дані з різних джерел інформації, з одного джерела інформації у часі або об’єднуються дані з різних джерел та у часі (змішане об’єднання). За напрямом розрізнюють вертикальне та горизонтальне об’єднання залежно від того, об’єднуються дані різних рівнів агрегації або одного рівня. За підходом: мікропідхід – об’єднання даних з декількох масивів в один для подальшої обробки та аналізу; макропідхід – об’єднання даних з декількох джерел шляхом розрахунку загальної оцінки показника на основі оцінок за різними джерелами.
5. Основними методами статистичного об’єднання даних є методи приєднання, зв’язування та злиття даних. Вони утворюють систему методів, яка принципово дозволяє вирішувати більшість проблем об’єднання даних, що виникають на практиці, та забезпечує можливість контролю статистичних властивостей об’єднаних даних, зокрема їх якості.
6. Для забезпечення можливості застосування методів статистичного об’єднання даних з різних джерел необхідно дотримуватись таких основних вимог: об’єднувати слід лише дані за одиницями одного рівня (особи, домогосподарства, адміністративні райони тощо) і за подібними групами; при об’єднанні даних необхідно враховувати період спостереження (для забезпечення узгодженості даних, що відповідають різним періодам часу, застосовуються спеціальні перерахунки); об’єднуватися можуть лише дані з відомими характеристиками якості.
7. Основними етапами реалізації процесу об’єднання даних є такі: аналіз джерел інформації; аналіз ступеня придатності даних для об’єднання; підготовка даних до об’єднання; вибір підходу до об’єднання даних; вибір та апробація методу об’єднання даних; реалізація методу; обробка результатів; оцінка результатів об’єднання даних; аналіз явищ та процесів на основі об’єднаної інформації.
8. За результатами виконаних досліджень розроблено та використано з метою забезпечення якості оцінювання показників спеціальні методи об’єднання результатів обстежень домогосподарств:
 метод приєднання даних вибіркових обстежень домогосподарств з урахуванням дизайну вибірок, що забезпечило підвищення надійності вимірювання показників економічної активності сільського населення за регіонами України;
 змішаний метод злиття даних різних вибіркових обстежень домогосподарств на основі використання моделей взаємозв’язку на категоріальних змінних та методу імпутації з підбором, що забезпечило можливість комплексного аналізу показників економічної активності та рівня життя населення за результатами державних вибіркових обстежень умов життя домогосподарств та економічної активності населення;
 комбінований метод статистичного об’єднання первинних даних різних вибіркових обстежень домогосподарств, що дозволило надійно оцінити показники платоспроможності домогосподарств щодо оплати комунальних послуг, рівень та диференціацію доходів і витрат домогосподарств окремих міст Республіки Вірменія.
9. Для забезпечення всебічного аналізу соціально-демографічних явищ та процесів на основі об’єднаних результатів обстежень домогосподарств у роботі запропоновано спеціальні методологічні підходи, які дали можливість визначити основні характеристики методів статистичного об’єднання даних та умови їх застосування; оцінки позитивних та, особливо, негативних властивостей об’єднаних даних; специфіку контролю вихідних масивів даних після їх узгодження. Характеристики якості об’єднаних даних, які значною мірою визначають результати порівняльного аналізу ефективності різних методів об’єднання даних, повинні відповідати основним вимірам якості статистичної інформації, насамперед її надійності, порівнянності та узгодженості.
10. У дисертації сформульовано рекомендації органам державної статистики України щодо використання методів об’єднання даних для ефективного та надійного оцінювання показників за результатами державних вибіркових обстежень домогосподарств. Для вирішення проблем підвищення надійності вимірювання показників за результатами різних вибіркових обстежень домогосподарств найбільш дієвими є методи приєднання та злиття даних, для забезпечення можливості комплексного аналізу показників, що вимірюються за результатами різних вибіркових обстежень домогосподарств, і покращання характеристик порівнянності та узгодженості статистичних даних слід використовувати методи злиття та зв’язування даних.
Результати дисертаційної роботи створюють підґрунтя для подальших досліджень у галузі комплексного використання статистичної інформації при вимірюванні соціально-економічних процесів.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Інформаційне забезпечення державного і регіонального соціального управління : [моногр.] / [Осауленко О. Г., Новикова О. Ф., Власенко Н. С. та ін.]. — К., Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, Держкомстат України, 2004. — 656 с.
2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року” від 13.07.2004 р. № 910 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 28 (частина І). — Ст. 189.
3. Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти / [авт. кол. Власенко Н. С., Лібанова Е. М., Осауленко О. Г. та ін.]. — К. : Держкомстат України, Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2004. — 558 с.
4. Закон України “Про Всеукраїнський перепис населення” від 19.10.2000 р. № 2058-III [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrcensus.gov.ua/law/census/ — Назва з титул. екрана.
5. Материалы встречи группы экспертов по инновационным методикам для переписей населения и крупномасштабных демографических обследований (русск. изд.). — Hague : NiDi, 1996. — 272 p.
6. Прибиткова І. М. Основи демографії / Прибиткова І. М. — К. : АртЕк, 1995. — 256 с.
7. How low can you go? Combining census and survey data for mapping poverty in South Africa / [Alderman H., Babta M., Demombynes G. and oth.]. — Johannesburg : World Bank, 2001. — 37 p.
8. Al P. G. Re-engineering social statistics by micro-integration of different sources: an introduction / P. G. Al, B. F. M. Bakker // Netherlands Official Statistics. Special Issue : Integrating Administrative Registers and Household Surveys. — 2000. — Vol. 15. — P.4–6.
9. Ivaschenko O. Developing a Poverty Map in Kazakhstan: A Proposed Activity Plan / Ivaschenko O. — Washington : World Bank, 2002. — 38 p.
10. Producing an Improved Geographic Profile of Poverty / G. Demombynes, C. Elber, J. Lanjouw and oth. // WIDER : Discussion Paper. — 2002. — № 39. — 28 p.
11. Rao P. S. R. S. Combining Estimates from Surveys / P. S. R. S. Rao, I. M. Shimizu // Survey Methodology. — 1991. — Vol. 17, № 2. — P. 131—141.
12. Rao J. N. K. Small Area Estimation / Rao J. N. K. — New York : John Wiley & Sons, 2003. — 314 p.
13. Саріогло В. Г. Методологічні принципи забезпечення надійності результатів державних вибіркових обстежень населення / В. Г. Саріогло // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи : зб. текстів доповідей ІІ наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, 05 груд. 2004 р. — К. : ДАСОА, 2004. — С. 185—193.
14. Саріогло В. Г. Проблеми якості даних при моделюванні заходів соціальної політики / В. Г. Саріогло // Социально-экономические аспекты промышленной политики : [сб. науч. трудов]. — Донецк : ИЭП НАН Украины, 2004. — Т. 1. — С. 236—244.
15. Саріогло В. Г. Проблеми комплексного використання соціально-демографічних даних / В. Г. Саріогло // Демографія та соціальна економіка. — 2004. — № 1—2. — С. 37—44.
16. Людський розвиток в Україні: 2004 рік : [щорічна наук.-аналіт. доповідь] / [за ред. Е. М. Лібанової]. — К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2004. — 266 с.
17. Baker K. Data fusion: an appraisal and experimental evaluation / K. Baker, P. Harris, J. O’Brien // Journal of the Market Research Society. — 1989. — № 31 (2). — Р. 153—212.
18. Baker K. Data fusion: can perfection be reached? / K. Baker, P. Harris, J. O’Brien // Journal of the Market Research Society. — 1990. — № 32 (3). — Р. 473—474.
19. Arts K. Linking administrative registers and household surveys / K. Arts, B. F. M. Bakker, E. Van Lith // Netherlands Official Statistics. Special Issue : Integrating Administrative Registers and Household Surveys. — 2000. — Vol. 15. — P. 16—22.
20. Van der Laan P. The 2001 Census in the Netherlands: Integration of Registers and Surveys / P. Van der Laan // INSEE — Eurostat Seminar on Censuses After 2001, Nov. 20―21, 2000. — Paris : INSEE — Eurostat, 2000. — P. 39—52.
21. Van der Laan P. Integration administrative registers and household surveys / P. Van der Laan // Netherlands Official Statistics. Special Issue : Integrating Administrative Registers and Household Surveys. — 2000. — Vol. 15. — P. 7—15.
22. Brown M. Enhancing media survey value through data fusion / M. Brown // Proceedings of the ESOMAR Congress. — Luxembourg : ESOMAR, 1991. — Р. 573—592.
23. Rässler S. Aspects concerning data fusion techniques / S. Rässler, K. Fleischer // ZUMA Nachrichten Spezial. — 1998. — № 4. — Р. 317—333.
24. Rässler S. How accurate can data fusion be? / S. Rässler // Bulletin of the International Statistician Institute 54-th Session, Aug. 13—20, 2003. — Berlin, 2003. — Vol. LX, B. 1. — Р. 372—375.
25. Rubin D. B. Statistical matching using file concatenation with adjusted weights and multiple imputations / D. B. Rubin // Journal of Business and Economic Statistics. — 1986. — № 4. — Р. 87—94.
26. Rubin D. B., Neal T. Characterizing the effect of matching using linear propensity score methods with normal distributions / D. B. Rubin, T. Neal // Biometrika. — 1992. — № 79. — Р. 797—809.
27. Saporta G. Data fusion and data grafting / G. Saporta // Computational Statistics & Data Analysis. — 2002. — Vol. 38, Is. 4. — P. 465—473.
28. Santini G. Fusion d'enquêtes ou rapprochement de données? FRF : une méthode de fusion sur variables élaborées / G. Santini // Les médias — Expériences, recherches actuelles, applications : Séminaire de l'I.R.E.P., Déc. 1983. — 1985. — Р. 77—83.
29. Santini G. Méthodes de fusion: nouvelles réflexions, nouvelles expériences, nouveaux enseignements / G. Santini // Les medias — Expériences et recherches : Séminaire de l'I.R.E.P. , Déc. 1986. — 1987. — Р. 367—386.
30. Soong R. An anatomy of data fusion [Електронний ресурс] / R. Soong, M. de Montigny // Paper for the Worldwide Readership Research Symposium, Oct. 21―26, 2001. — Venice, 2001. — Р. 87—109. — Режим доступу : http://www. zonalatina.com/WRRSfusion.pdf
31. D’Orazio M. Statistical Matching: Theory and Practice / D’Orazio M., Di Zio M., Scanu M. — Chichester: John Wiley&Sons, 2006. — 256 p.
32. D’Orazio M. Statistical Matching and Official Statistics / M. D’Orazio, M. Di Zio, M. Scanu // Rivista di Statistica Ufficiale. — 2002. — №1. — P. 5—24.
33. Терещенко Г.І. Об’єднання даних різнопланових вибіркових обстежень / Г.І. Терещенко // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : Матеріали П’ятої міжнар. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 24—26 квіт. 2006 р. — К., 2006. — С. 214—215.
33. Проект закону України “Про Національний демографічний Регістр” від 14.09.2006 p. № 2170 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=28041
34. Закон України “Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів” від 22.12.1994 р. № 320/94-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin /laws/main.cgi?nreg=320%2F94-%E2%F0
35. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 р. № 1058-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-15
36. Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України “Положення про реєстр страхувальників за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 04.03.2003 р. № 14 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://fsnv.zp.ua/norm_doc/polozh/0004.doc
37. Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності “ Про затвердження Положення про Єдиний реєстр страхувальників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.” від 24.12.2001 р. № 53 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://uapravo.net/data/base45/ukr45749.htm
38. Закон України “Про національну програму інформатизації” від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=74%2F98-%E2%F0
39. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” від 29.01.2003 р. № 117 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi
40. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 20.09.2005 р. № 936 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=936-2005-%EF
41. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок надання одноразової грошової допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам” від 11.02.2004 p. № 147 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st=393&god=2004
42. Закон України “Про Державний реєстр виборців” від 22.02.2007 р. № 789 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.gdo.kiev.ua/files /db.php?god=2007&st=789
43.Проект Закону України “Про єдиний соціальний податок” від 16.01.2007 р. № 3004 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=29271
44. Kish L. Survey sampling / Kish L. — New York : John Wiley & Sons, 1995. — 643 p.
45. Kish L. Selected papers / Kish L. — New York : John Wiley & Sons, 2003. — 356 p.
46. Lehtonen R. Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys / Lehtonen R., Pahkinen E.J. — [Rev. ed.]. — Chichester : John Wiley & Sons, 1996. — 344 p.
47 Lehtonen R. Analysis of Complex Survey Data / R. Lehtonen, K. Djerf // Lecture Notes of Short Course, Aug.22—23, 1999. — Riga, 1999. — 148 p.
48. Витрати і доходи домогосподарств України у 1999 році : [стат. бюл.] / [відп. за вип. I. I. Осіпова]. — К. : Державний комітет статистики України, 2000. — 210 с.
49. Витрати і доходи домогосподарств України у 2004 році : [стат. зб.] / [відп. за вип. I. I. Осіпова]. — К. : Державний комітет статистики України, 2005. — 458 с.
50. Економічна активність населення України у 1999 році : [стат. зб.] / [відп. за вип. Н. В. Григорович]. — К. : Державний комітет статистики України, 2000. — 266 с.
51. Економічна активність населення України 2004 : [стат. зб.] / [відп. за вип. Н. В. Григорович]. — К. : Державний комітет статистики України, 2005. — 256 с.
52. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості в 2004 році : [стат. бюл.] / [відп. за вип. О. М. Прокопенко]. — К. : Державний комітет статистики України, 2005. — 71 с.
53. Методологічні положення зі статистики / [за ред. О. Г. Осауленка] ; Держкомстат України. — К. : ІВЦ Держкомстату України, 2006. — Вип. 2. — Т. 1. — 504 с.
54. Методологічні положення зі статистики / [за ред. О. Г. Осауленка] ; Держкомстат України. — К. : ІВЦ Держкомстату України, 2006. — Вип. 2. — Т. 2. — 568 с.
55. Саріогло В.Г. Проблеми статистичного зважування вибіркових даних : [моногр.] / Саріогло В.Г. — К. : ІВЦ Держкомстату України, 2005. — 264 с.
56. Литтл Р. Дж. А. Статистический анализ данных с пропусками / Литтл Р. Дж. А., Рубин Д. Б. ; [пер. с англ.]. — М. : Финансы и статистика, 1990. — 336 с.
57. Allison D. Missing Data / Allison D. — Thousand Oaks : Sage, 2001. — 92 p. — (Series № 07—136 “Sage University Papers Series on Quantitative Applications in the Social Sciences”).
58. Злоба Е. Статистические методы восстановления пропущенных данных [Электронный ресурс]/ Злоба Е., Яцкив И. — Рига : Ин-т транспорта и связи, 2002. — Режим доступа : www.tsi.lv/RSR/v61 /art05_yatskiv_sr_2002_ VOL_6_No_1.pdf
59. Kovar J. Editing and Imputation of Survey Data / J. Kovar, E. Rancourt // Proceedings on the Workshop on Editing and Imputation of Survey Data, Aug. 13—20, 2003. — Berlin : IASS, 2003. — 126 p.
60. Kovar J. Editing and Imputation of Survey Data / J. Kovar, E. Rancourt // Proceedings on the Workshop on Editing and Imputation of Survey Data, Aug. 15—22, 2007. — Lisboa : IASS, 2007. — 171 p.
61. Chamber R. Evaluation Criteria for Statistical Editing and Imputation [Електронний ресурс]. / R. Chamber // EUREDIT project : Invited paper ; [ed. J. R. H. Charlton]. — 2002. — 30 p. — Режим доступу :
http://www.cs.york.uk/euredit/ — Назва з титул. екрана.
62. Лущик Л. В. Удосконалення обробки даних обстеження на етапі їх перевірки на державному рівні / Л. В. Лущик // Проблеми статистики : [зб. наук. праць]. — К. : НДІ статистики Держкомстату України, 2001. — Вип. 3. — С. 194—198.
63. Лущик Л.В. Підхід до імпутації демографічних показників Всеукраїнського перепису населення 2001 року / Л.В. Лущик, Г.І. Терещенко // Проблеми статистики : [зб. наук. праць]. — К. : НДІ статистики Держкомстату України, 2002. — Вип. 4. — С. 98—102.
64. Лущик Л.В. Методологічний підхід до побудови системи редагування та імпутації даних вибіркових обстежень населення України / Л.В. Лущик // Проблеми статистики : [зб. наук. праць]. — К. : НТК статистичних досліджень, 2004. — Вип. 6. — С. 119 — 124.
65. Laaksonen S. Alternative imputation techniques for complex metric variables / S. Laaksonen // Journal of Applied Statistics. — 2003. — Vol. 30. —P. 1009—1020.
66. Laaksonen S. Traditional and new techniques for imputation / S. Laaksonen // Statistics in Transition. — 2002. — Vol. 5. — P. 1013—1035.
67. Laaksonen S. Regression-Based Nearest Neighbour Hot Decking / S. Laaksonen // Computational Statistics. — 2000. — Vol. 15 (1). — P. 65—71.
68. Саріогло В.Г. Сучасні методологічні підходи та алгоритми імпутації відсутніх даних при обробці результатів вибіркових обстежень умов життя населення / В.Г. Саріогло // Проблеми статистики : [зб. наук. праць]. — К. НДІ статистики Держкомстату України, 2000. — Вип. 2. — С. 267—271.
69. Sarioglo V. The Missing Values Imputation Problems of Household Income and Expenditure Sample Surveys / V. Sarioglo // Problems of Economical Statistics in Transition Countries. — K., 2001. — С. 49—59.
70. Саріогло В. Г. Особливості застосування процедур імпутації при обробці даних вибіркових обстежень домогосподарств / В.Г. Саріогло // Проблеми статистики : [зб. наук. праць]. — К. НДІ статистики Держкомстату України, 2001. — Вип. 3. — C. 81—85.
71. Särndal C.-E. Methods for Estimating the Precision of Survey Estimates when Imputation Has Been Used / C.-E. Särndal // Survey Methodology. —1992. —Vol. 18, № 2. — Р. 241—252.
72. Lundstrom S. Estimation in the Presence of Nonresponse / Lundstrom S., Särndal C.-E. — Stockholm : Statistics Sweden, 2001. — 171 p.
73. Черняк О. І. Оптимальна частка відбору серед респондентів, які не відповіли при вибірковому обстеженні / О. І. Черняк // Теоретичні та прикладні питання економіки. — 2004. — № 4. — С. 120—128.
74. Двоенко С. Д. О восстановлении пропусков в данных [Электронный ресурс] / С. Д. Двоенко. — Режим доступа :
http://lda.tsu.tula.ru/cluster/demo1_3r.htm
75. Будущее европейской социальной статистики. Гармонизация социальной статистики и качество : материалы 4-го Мондорфского семинара, 26—27 марта 1998 г. — Люксембург : Евростат, 1998. — 238 с.
76. Гладун О. М. Гармонізація програм статистичних спостережень при проведенні обстежень домогосподарств / О. M Гладун // Проблеми статистики : [зб. наук. праць]. — К. : НДІ статистики Держкомстату України, 2002. — Вип. 4. — C. 86—89.
77. Гладун О. М. Гармонізація програм вибіркових обстежень: необхідність та проблеми використання / О. M Гладун // Abstracts of Eighth International School on Mathematical and Statistical Methods in Economics, Finance and Insurance, Jul. 21—26, 2004, Foros (Crimea, Ukraine). — Kyiv, 2004. — P. 24 .
78. Gladun O. M. Statistical observation programs harmonization at realization of sample surveys of households in Ukraine / O. M. Gladun // Bulletin of the International Statistical Institute 54th Session, Aug. 13—20, 2003. — Berlin, 2003. — Vol. LX, B. 1. — P. 411—412.
79. Гладун О. М. Гармонізація програм вибіркових обстежень населення: проблеми та шляхи вирішення / О. M Гладун // Статистика України. — 2005. —№ 2. — C. 8—13.
80. Терещенко Г.І. Методологічні принципи об’єднання статистичних даних з різних джерел / Г.І. Терещенко // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи : зб. текстів доповідей ІІ наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, 05 груд. 2004 р. — К. : ДАСОА, 2004. — C. 269—273.
81. Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження переліку гармонізованих показників та уніфікованих ознак для обов’язкового включення до програм вибіркових обстежень та переписів населення” від 01.08.2003 р. № 246. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=28041
82. Методологічні положення з підготовки стандартних звітів щодо якості результатів державних вибіркових обстежень населення (домогосподарств). – К. : Державний комітет статистики України, 2008. – 92 с.
83. Methodological documents. Handbook “How to make a quality report” / Sixth meeting of Working group “Assessment of quality in statistics”, Oct. 2―3, 2003. — Luxembourg : Eurostat, 2003. — 111 p.
84. Methodological documents : Standard report / Sixth meeting of Working group “Assessment of quality in statistics”, Oct. 2―3, 2003. — Luxembourg : Eurostat, 2003. — 19 p.
85. Methodological documents : Glossary / Sixth meeting of Working group “Assessment of quality in statistics”, Oct. 2―3, 2003. — Luxembourg : Eurostat, 2003. — 10 p.
86. National Household Survey Capability Programme. Non-sampling Errors in Household Surveys: Sources, Assessment and Control : Preliminary version. — New York : UN Department of Technical Co-Operation for Development and Statistical Office, 1982.
87. Quality in Statistics. Standard quality indicators. — Luxembourg : Eurostat, 2005. — 28 p.
88. Darnbrough J. Summary Quality Report and Basic Quality Information templates for Social Surveys : October 2005 / Darnbrough J. // Quality Measurement and Reporting Project on NGROUP1. — London : Office of National Statistics, 2006. — 8 p.
89. Guidelines for measuring statistical quality : Version 3.0. — London : Office of National Statistics, 2006. — 79 p.
90. Birch J. Latest Key Quality Measures Table / Birch J. // Quality Measurement and Reporting Project on NGROUP1. — London : Office of National Statistics, 2005. — 2 p.
91. Summary Quality Report for Labor Market Data Releases. — London : Office of National Statistics, 2006. — 5 p.
92. Labor Force Survey Performance and Quality Monitoring Report : September — November 2005. — London : Office of National Statistics, 2005. — 22 p.
93. Summary Quality Report for Gross Domestic Product (GDP) Data Releases. — London : Office of National Statistics, 2006 — 9 p.
94. Вибіркове спостереження : Термінологічний словник / [уклад. О. І. Черняк, Є. М. Жуйкова, О. В. Гончар та ін.] ; під наук. кер. О. О. Васєчко — К. : НТК статистичних досліджень, 2004. — 140 с.
95. Biemer P. P. Introduction to Survey Quality / Biemer P. P., Lyberg L. E. — New York : John Wiley & Sons, 2003. — 402 p. ― (Series “Survey Methodology. Hoboken”).
96. Саріогло В. Г. Методичні засади об’єднання даних з різних джерел для аналізу демографічних і соціально-економічних процесів / В. Г. Саріогло, Г. І. Терещенко // Демографія та соціальна економіка. — 2005. — № 1. — С. 168—167.
97. Ігнатов С. Н. Використання вибіркових статистичних спостережень для регулювання ринку праці в сільській місцевості / С. Н. Ігнатов // 3б. наукових праць Вінницького державного аграрного університету. ― Вінниця: ВДАУ, 2005. ― Вип. 24 ― С. 174 ― 183.
98. Ігнатов С. Н. Статистичне дослідження ринку праці в сільській місцевості – інформаційна база управлінських рішень / С. Н. Ігнатов // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики: : [з6. наук. праць]. ― К. :ДАСОА, 2007 ― Вип. 1. ― С. 149―159.
99. Ігнатов С. Н. Про деякі проблеми забезпечення статистичною інформацією органів державної влади та місцевого самоврядування на регіональному рівні щодо зайнятості населення в сільській місцевості / С. Н. Ігнатов // Проблеми статистики : [зб. наук. праць]. — К. : НТК статистичних досліджень, 2004. — № 6. — С. 40—43.
100. Статистика ринку праці: міжнародні стандарти та національний досвід : [навч. посіб.] / [за ред. Н. С. Власенко, Н. В. Григорович, Н. В. Рубльової]. — К. , Донецьк : ТОВ “Август Трейд”, 2006. — 320 с.
101. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : [навч. посіб.] / Єріна А. М. ― К. : КНЭУ, 2001. ― 170 с.
102. Єріна А. М. Поєднання моделей регресійного і дисперсійного аналізу в соціально-економічних дослідженнях / Єріна А. М. // Наукові записки. ― 2000. ― Т. 18 : Економічні науки. ― С. 12―17.
103. Терещенко Г. І. Статистичне об’єднання даних різнопланових обстежень домогосподарств / Г. І. Терещенко // Проблеми статистики : [зб. наук. праць]. — К. : НТК статистичних досліджень, 2005, — Вип. 7. — С. 142—146.
104. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / [за ред. С. І. Дорогунцова, Б. М. Данилишина, Л. Г. Чернюка та ін.]. — К. : РВПС України НАН України, 1998.— Т. 2 : Додатки. — 1998. — 117 с.
105. Терещенко Г.І. Комплексне використання статистичних даних для підвищення надійності оцінювання регіональних показників економічної активності населення / Г.І. Терещенко // Комплексна статистична оцінка управлінської та господарської діяльності : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2006 р. — Хмельницький, 2006. — С. 124—127.
106. Афифи А. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ / Афифи А., Эйзен С. — М. : Мир, 1982. — 488 с.
107. Терещенко Г. І. Оцінювання рівня життя домогосподарств на муніципальному рівні на основі об’єднаних даних різних обстежень населення / Г. І. Терещенко // Економіка: проблеми теорії та практики : [зб. наук. праць]. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. — Вип. 220. — Т. III. — C. 668—676.
108. Романюк О. П. Соціальні наслідки ринкових перетворень в сфері водопостачання та водовідведення / Романюк О. П. — К. : КІС, 2004. — 68 с.
109. Доступность услуг, социальная защита и участие общественности в процессе реформирования сектора водоснабжения и канализации в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии: Ключевые аспекты и рекомендации. — Париж: ОЭСР, 2003. — 150 c.
110. Гуренко Є. Про дослідження тарифів: Проект відновлення водопостачання в Баку / Гуренко Є. — Баку : Світовий банк ; Європейський банк реконструкції та розвитку, 1996. — 41 с.
111. Основні теоретико-методологічні підходи до моделювання платоспроможного попиту населення на комунальні послуги / [за ред. О. П. Романюк та ін.]. — К. : ПАДКО, 2002. — 21 с.
112. Вибіркове обстеження споживачів комунальних послуг у місті Луцьку / [за ред. О. П. Романюк та ін.]. — К. : ПАДКО, 2002. — 56 с.
113. Оцінка доходів і витрат домогосподарств у містах Луцьк та Хмельницький : [стат. бюл. ПАДКО] / [за ред. О. П. Романюк та ін.]. — К. : ПАДКО, 2002. — 33 с.
114. Чи готові домогосподарства платити більше за умови покращання якості послуг? / [за ред. О. П. Романюк та ін.]. — К. : ПАДКО, 2002. — 50 с.
115. Доступность услуг, социальная защита и участие общественности в процессе реформирования сектора водоснабжения и канализации в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии: Ключевые аспекты и рекомендации. — Париж : ОЭСР, 2003. — 150 c.
116. Защита потребителей на этапе реформирования сектора водоснабжения и водоотведения в Армении: платежеспособность и социальная защита малообеспеченных домохозяйств. — Париж : ОЭСР, 2003. — 143 с. ПАДКО
117. Оцінка доходів і витрат домогосподарств у місті Мелітополь / [за ред. В. Г.Саріогло та ін.]. — К. : Український центр соціальних реформ, 2004. — 46 с.
118. Саріогло В. Г. Статистичне оцінювання спроможності населення сплачувати за комунальні послуги на муніципальному рівні / В. Г. Саріогло // Статистика України. — 2004. — № 4. — С. 17—22.
119. Саріогло В. Г. Оцінка платоспроможності населення на муніципальному рівні за уточненими даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств / В. Г. Саріогло // Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. — Житомир : ЖДТУ, 2005. — Ч. ІІ. — № 1 (31). — С. 248—254.
120. Саріогло В. Г. Проблеми оцінювання платоспроможності населення на місцевому рівні / В. Г. Саріогло // Економіка: проблеми теорії та практики : [зб. наук. праць]. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. — Вип. 203. — Т. IV. — C. 1034—1041.
121. Sarioglo V. Methodological Principles of Estimation of the Ability-to-pay at the Municipal Level in Ukraine / V. Sarioglo // The bulletin of the 55th Session of the International Statistical Institute (ISI) ; Section MEM02: 091 CP : Sample Survey Methods, 5—12 Apr. 2005. — Sydney, 2005. — P. 111—115.
122. Sarioglo V. Statistical Estimation of the Payment Capacity at the Municipal Level / V. Sarioglo // Statistics in Management of Social and Economic Development. — K. : KNEU, 2005. — P. 118—124.
123. Терещенко Г. І. Об’єднання даних обстежень населення на основі моделей зі структурними змінними / Г. І. Терещенко // Статистика України. — 2007. — № 1. — C. 20–26.
124. Гладун О. М. Проблема отримання надійних даних для регіонального рівня при проведенні вибіркових обстежень домогосподарств / О. M. Гладун // Проблеми статистики : [зб. наук. праць]. — К. : НДІ статистики Держкомстату України, 2001. — Вип. 3. — C. 154—158.
125.Терещенко Г. І. Аналіз соціально-економічних процесів на основі об’єднання первинних даних обстежень населення / Г. І. Терещенко // Проблеми інформаційно-статистичного дослідження розвитку економічних систем : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22—23 лют. 2007 р. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. — C. 44―46.
126. Гладун О. М. Напрямки підвищення якості даних вибіркового обстеження умов життя домогосподарств та вирішення проблеми “малих територій” / О. М. Гладун, В. Г. Саріогло // Статистика України. — 2003. — № 1. — C. 81—85.
127. Гладун О. M. Проблеми оцінювання якості даних вибіркових обстежень домашніх господарств / О. M Гладун // Проблеми статистики : [зб. наук. праць]. — К. : НДІ статистики Держкомстату України, 2000. — Вип. 2. — C. 242—244.
128. Саріогло В. Г. Проблеми вимірювання якості результатів вибіркових обстежень населення / В. Г. Саріогло // Статистика України. — 2004. — № 3. — С. 31—36.
129. Кокрен У. Методы выборочного исследования / Кокрен У. — М. : Статистика, 1976. — 440 с.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.