У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування: організаційно-правові аспекти повноважень та статусу
Количество страниц 210
ВУЗ
Год сдачи 2005
Содержание ЗМІСТ
Стор.
Вступ…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ……………………………13
1.1. Податкова система як об’єкт захисту держави……………………….13
1.2. Державна політика щодо забезпечення законності у сфері оподаткування……………………………………………………………22
1.3. Законність та дисципліна у сфері оподаткування…………………….41
1.4. Контроль як основний засіб забезпечення законності у сфері оподаткування…………………………………………………………..50

РОЗДІЛ 2. ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ ЯК ОРГАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ…………………………..64
2.1. Організаційно-правовий статус та основні функції податкової міліції як органу забезпечення законності у сфері оподаткування……………….64
2.2. Правові заходи, які застосовуються податковою міліцією для підтримання законності у сфері оподаткування: загальна характеристика………………………………………………………………92
2.3. Застосування податковою міліцією заходів попередження та припинення порушень податкового законодавства………………………110
2.4. Способи взаємодії податкової міліції з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, контролю та громадськістю у справі боротьби з порушеннями податкового законодавства: загальний огляд…………………………………………………………………………136
2.5. Гарантії забезпечення законності діяльності податкової міліції……147

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Конституція України (ст. 67) зобов’язує кожного сплачувати податки та збори в порядку і у розмірах, передбачених законом. Для нашої держави податки є одним з головних джерел надходжень коштів на потреби забезпечення соціальних програм, підтримання правопорядку, вирішення управлінських та інших завдань. Курс на зміцнення законності в Україні, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян, забезпечення верховенства права в усіх сферах суспільного життя залишається одним із головних напрямків державного будівництва. Він одночасно передбачає не лише поглиблення відповідальності держави за виконання своїх обов’язків перед людиною, а й відповідальність кожної фізичної або юридичної особи перед державою та суспільством. У той же час стан дотримання законності у сфері оподаткування поки що не можна визнати задовільним. Потрібні серйозні економічні, організаційні та правові заходи, які б підвищили ефективність усієї діяльності по збиранню податків. Значна роль у цьому відведена податковій міліції України.
Податкова міліція має широке коло завдань та функцій щодо забезпечення законності та дисципліни, захисту прав і свобод громадян, попередження і припинення правопорушень у сфері оподаткування, тому від удосконалення її діяльності значною мірою залежить зміцнення законності і правопорядку в країні в цілому. У правоохоронній діяльності податкової міліції використовуються різні засоби: організаційні, правові, технічні, виховні та інші. Особливе місце серед них посідають правові, зокрема, адміністративно-правові засоби боротьби з податковими правопорушеннями. Серед таких засобів найважливішими можна визнати заходи адміністративного примусу, використання яких забезпечує безпосереднє попередження, виявлення і припинення податкових (а іноді й інших) порушень, притягнення винних до правової відповідальності, усунення шкідливих наслідків правопорушень податкового законодавства.
Проблеми забезпечення законності у сфері державного управління взагалі, а також у сфері оподаткування зокрема, сутності та видів адміністративного примусу, його місця в системі державного примусу постійно перебувають у полі зору вчених – адміністративістів. Їм присвячували свої роботи такі відомі вчені минулого, як: І. Бльох,
В. А. Лебедєв, Т. В. Локоть, Д. М. Львов, І. Х. Озеров, Е. Селігман, Р. Стурм, А. Шамшин; науковці сучасної України та інших країн СНД:
В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, Л. В. Коваль, А. Т. Комзюк, В. І. Ремньов, А. О. Селіванов, Ю. О. Тихомиров, М. М. Тищенко та ін. Цікавлять ці питання й представників інших галузей права, зокрема, С. С. Алексєєва,
Є. О. Алісова, Л. К. Воронову, Ю. М. Грошевого, М. П. Кучерявенко,
Л. А. Савченко, В. Я. Тація, Ю. М. Тодику, М. В. Цвіка та ін. Ними з’ясовувалась сутність законності в державному управлінні, значення примусу для її забезпечення, формувалась наукова база для кодифікації адміністративного, податкового та господарського законодавства, правові аспекти діяльності контрольно-наглядових та правоохоронних органів.
У той же час уваги організаційно-правовим аспектам діяльності та статусу податкової міліції як органу забезпечення законності у сфері оподаткування приділялося недостатньо. Поки що не знайшли свого остаточного вирішення питання забезпечення податковою міліцією державної політики у сфері оподаткування, ролі і місця податкової міліції в податковій системі України, проблеми співвідношення та підвищення ефективності застосування податковою міліцією адміністративно-правових (особливо адміністративно-примусових) засобів охорони законності і дисципліни у сфері оподаткування, способи взаємодії податкової міліції з державними та недержавними утвореннями, громадянами в справі боротьби з порушеннями податкового законодавства, гарантії забезпечення законності в діяльності самої податкової міліції та ін.
Не вироблено досі і теорії адміністративного примусу, який застосовується в правоохоронній діяльності податкової міліції. Саме тому визначення його сутності та особливостей, цілей та видів, правових і фактичних підстав застосування, детальна характеристика повноважень податкових міліціонерів у практичній реалізації окремих видів таких заходів, подання аргументованих пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення діяльності та правового статусу податкової міліції в цій сфері мають вагоме теоретичне і практичне значення.
Таким чином, необхідність посилення законності, захисту прав і свобод громадян та інтересів держави у сфері оподаткування, удосконалення з цією метою відповідних організаційно-правових засобів та правового статусу податкової міліції обумовлюють вибір теми та її актуальність.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною наукових планів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, виконане в межах цільової комплексної програми “Права людини і проблеми становлення організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування” на 2001–2005 рр. № 0186.0.070865.
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при здійсненні податковою міліцією правоохоронної та адміністративної діяльності у сфері оподаткування.
Предмет дослідження становлять теоретико-методологічні засади, організаційні та правові основи і форми застосування загальноправових та адміністративно-примусових дій у податковій сфері податковою міліцією України.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретичних засад, чинного законодавства та практики його застосування розглянути напрямки податкової політики, ознаки податкової системи як об’єкта захисту держави, межі правового регулювання та практичної реалізації податковою міліцією адміністративно-примусових заходів, опрацювати шляхи забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування, визначити особливості адміністративного примусу в цій сфері, а також гарантії забезпечення законності дій податкової міліції.
Відповідно до поставленої мети в дисертації зроблена спроба вирішити такі основні завдання:
 визначити сутність податкової системи як об’єкт захисту держави;
 проаналізувати сутність та особливості питання сучасної державної політики у сфері оподаткування;
 розглянути ознаки та способи забезпечення законності і дисципліни у сфері оподаткування, роль контрольної діяльності у цій сфері;
 надати характеристику, визначити місце і роль податкової міліції як органу забезпечення законності у сфері оподаткування;
 розглянути питання вдосконалення правового статусу податкової міліції, проаналізувати напрямки її взаємодії з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, органами контролю та громадськістю в справі боротьби з порушеннями податкового законодавства;
 визначити місце та види адміністративного примусу в системі методів діяльності податкової міліції через здійснення загальної систематизації та класифікації таких заходів;
 з’ясувати сутність, мету адміністративно-запобіжних заходів та заходів адміністративного припинення, охарактеризувати особливості, підстави та порядок застосування податковою міліцією окремих їх видів – заходів, які використовуються з метою безпосереднього попередження або виявлення податкових правопорушень;
 розглянути механізм (процедури) застосування податковою міліцією окремих заходів адміністративного примусу;
 визначити особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності податкової міліції;
 сформулювати та обґрунтувати рекомендації щодо посилення гарантій забезпечення законності в діяльності податкової міліції;
 на підґрунті узагальнення чинного законодавства, практики діяльності подати конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового статусу, форм та методів діяльності податкової міліції.
Методи дослідження. Основою дисертаційного дослідження є комплексне використання сукупності методів і прийомів наукового пізнання, що надає можливість досліджувати проблеми в єдності їх змісту і юридичної форми, здійснювати системний аналіз діяльності податкової міліції щодо забезпечення законності у сфері оподаткування, застосування адміністративного примусу. У роботі використано також окремі методи наукового пізнання. За допомогою логіко-семантичного та дедуктивного методу сходження від абстрактного до конкретного поглиблено понятійний апарат, визначено сутність і особливості елементів податкової системи та системи оподаткування, податкової політики держави та шляхів її реформування, організаційно-правових засад забезпечення законності у сфері оподаткування, роль податкової міліції як органу забезпечення законності у сфері оподаткування, її місце серед правоохоронних і контролюючих органів та ін. Методи класифікації, групування, систе¬мно-структурний застосовано для визначення видів адміністративного примусу, які використовуються податковою міліцією. За допомогою статистичного методу та методу документального аналізу з’ясовано специфіку діяльності податкової міліції щодо застосування окремих заходів адміні¬стративного примусу, підстави та процедури їх застосування. Статистичний, порівняльно-правовий та структурно-логічний методи використано для визначення напрямків удосконалення теоретико-правових засад і практики застосування податковою міліцією адміністративного примусу в цілому та окремих його заходів.
Наукове та теоретичне підґрунтя дисертації склали праці вітчизняних фахівців у галузі загальної теорії держави і права, теорії управління та адміністративного права, інших галузевих правових наук, а також роботи зарубіжних вчених. Положення та висновки дисерта¬ції ґрунтуються на приписах Конституції України, чинних законодавчих та інших нормативно-правових актах, які визначають правові засади застосування податковою міліцією адміністративного примусу. Автор звертався також до законодавства деяких зарубіжних країн, досвід яких щодо правового регулювання адміністративного примусу у сфері оподаткування може бути використано в Україні.
Інформаційну і емпіричну основу дослідження станов¬лять узагальнення практичної діяльності податкової міліції, політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучас¬них методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки дослідити проблемні питання забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування та законності її діяльності, чіткіше означити організаційно-правові аспекти повноважень та статусу податкової міліції, види її адміністративно-примусової діяльності. У роботі висловлено авторське бачення шляхів удосконалення роботи податкової міліції, подані конкретні пропозиції їх законодавчого забезпечення.
У результаті проведеного дослідження проаналізовано організаційно-правові засади забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування, сформульовано ряд нових наукових положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:
 дістало подальшого розвитку визначення організаційно-правових засад забезпечення законності у сфері оподаткування, роль у цьому процесі податкової міліції;
 чіткіше окреслено загальні риси і складові податкової системи України, обґрунтовано шляхи та напрямки розвитку її податкової політики;
 визначено місце правових та адміністративно-правових (насамперед адміністративно-примусових) засобів у системі методів правоохоронної та адміністративної діяльності податкової міліції; зроблено висновок, що основною властивістю, яка обумовлює специфіку податкової міліції як суб’єкта виконавчої влади, є наділення її правом здійснювати контроль та застосовувати примус, у тому числі адміністративний;
 удосконалено класифікацію адміністративного примусу, який за¬стосовується податковою міліцією, здійснено систематизацію його заходів;
 визначено правові засади застосування податковою міліцією адміністративного примусу в тісному взаємоз’язку з проблемою забезпе¬чення прав і свобод громадян, прав і законних інтересів юридичних осіб – платників податків;
 подальший розвиток одержав аналіз окремих видів адміністратив¬ного попередження та припинення порушень податкового законодавства, які використовуються податковою міліцією з метою запобігання правопорушенням та їх виявлення, забезпечення законності у сфері податкових правовідносин;
 подальший розвиток отримало визначення сутності, мети та видів засобів адміністративного попередження та припинення, нормативних та фактичних під¬став їх застосування податковою міліцією;
 більш чітко сформульовані особливості, підстави та процедури застосу¬вання податковою міліцією окремих видів адміністративно-примусових дій, подані пропозиції щодо вдосконалення такої діяльності;
 вперше запропоновано нову систему складів адміністратив¬них правопорушень, справи про які доречно передати до підвідомчості податкової міліції;
 вперше порушено ряд проблемних питань взаємодії податкової міліції з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, контролю та громадськістю в справі боротьби з порушеннями податкового законодавства, окреслені шляхи їх розв’язання;
 досліджено гарантії забезпечення законності діяльності податкової міліції, дотримання її посадовими особами вимог чинного законодавства, форми та види відповідальності за відхилення від таких вимог;
 вперше сформульовано ряд конкретних пропозицій та рекоменда¬цій, спрямованих на вдосконалення практи¬ки застосування податковою міліцією організаційно-правових засобів забезпечення законності у сфері оподаткування, в тому числі щодо уточнення змісту ряду нормативних актів.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що напрацювання дисертаційного дослідження можуть використовуватися:
 як основа для подальшої розробки наукових проблем цього напрямку;
 у правотворчій сфері – висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані в дисертації, можуть бути використані для підготовки і уточнення змісту ряду законодавчих та підзаконних актів, зокрема, законів України “Про державну податкову службу в Україні”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про міліцію”, Кодексу України про адміністративні правопорушення, відомчих нормативних актів, які регулюють правовий статус податкової міліції, та ін., що буде сприяти вдосконаленню правового регулю¬вання діяльності податкової міліції;
 у правозастосовній діяльності – використання одержаних результа¬тів дозволить поліпшити практичне застосування податковою міліцією заходів адмі¬ністративного примусу та контрольну діяльність;
 у навчальному процесі – матеріали дисертації доцільно викорис¬товувати при підготовці підручників та навчальних посібників з таких дисциплін, як “Адміністративне право”, “Фінансове право”, “Адміністративний процес”, спецкурсів “Адміні¬стративна відповідальність” та ін. Частково вони вже використовуються під час проведення занять із зазначених дисциплін у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Їх враховано у лекційних матеріалах, навчально-методичних розробках, підготовлених фахівцями академії;
 у правовиховній сфері положення і висновки дисертації можуть бути використані в роботі щодо підвищення рівня правової культури платників податків, співробітників податкової міліції, інших фахівців сфери оподаткування.
Особистий внесок здобувача в одержанні наукових результатів, які містяться в дисертації, полягає в тому, що дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень науки адмініст¬ративного права. Всі сформульовані в ньому положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, не використовувались.
Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана і обговорена на кафедрі адміністративного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Деякі положення та напрацювання дисертації доповідались автором на науково-практичних конференціях, семінарах, засіданнях кафедри. Окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки було оприлюднено дисертантом на науково-практичних конференціях, семінарах, зокрема:
Фінансова злочинність: Міжнародний науково-практичний семінар 12–13 лютого 1999 р. (м. Харків, 1999 р.);
Злочинність у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності: Міжнародна науково-практична конференція 19–20 квітня 2000 р. (м. Харків, 2002 р.);
Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування: Міжнародна науково-практична конференція 25–26 жовтня 2001 р. (м. Харків, 2002 р.).
Результати дослідження використовувалися також під час розробки навчальних програм та інших методичних матеріалів з дисциплін “Адміністративне право”, “Адміністративна відповідальність” і “Основи управління в органах внутрішніх справ”, які видані або готуються (оновлені) зараз до видання в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.
Публікації. Основні положення та результати дисертації відбито в чотирьох статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях, інших виданнях, тезах доповідей за матеріалами повідомлень на науково-практичних конференціях.
Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, двох розділів, поділених на підрозділи, висновків, чотирьох додатків і списку використа¬них джерел. Повний обсяг дисертації становить 214 сторінок. Список ви¬користаних джерел складається із 269 найменувань.

Висновки……………………………………………………………………175
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….187
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативна література, акти органів державної виконавчої та судової влади:

269 джерел
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
125

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.