У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти
Количество страниц 500
ВУЗ Київський міжнародний університет
Год сдачи 2010
Содержание КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
На правах рукопису
БАНДУРКА Олександр Олександрович
УДК 351.713
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ
СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Спеціальність 12.00.07-адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право
Дисертація
на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий консультант:
Комзюк Анатолій Трохимович,
доктор юридичних наук, професор

Київ — 2007
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ В УКРАЇНІ 14
1.1. Державна податкова служба як об’єкт
державного управління ………………………………………………..14
1.2. Сутність, особливості та функції управління
державною податковою службою 27
1.3. Система управління державною податковою службою 47
1.4. Інформаційне забезпечення управління державною
податковою службою 61
Висновки до розділу 1 68
РОЗДІЛ 2 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 74
2.1. Призначення, завдання та функції державної податкової служби 74
2.2. Організаційна структура державної податкової служби 93
Висновки до розділу 2 111
РОЗДІЛ З ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 116
3.1. Сутність і структура правового статусу
державної податкової служби 105
3.2 Обов”язки державної податкової служби……………………… 124
3.3. Права державної податкової служби 131
3.4. Відповідальність державної податкової служби 147
3.5. Правовий статус податкової міліції як особливого структурного підрозділу податкової служби 160
Висновки до розділу З 181
РОЗДІЛ 4 ФОРМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ПОДАТКОВІЙ СЛУЖБІ 187
4.1. Поняття та види правових актів управління державної податкової служби 187
4.2. Особливості розробки, прийняття та виконання правових актів управління в державній податковій службі 201
4.3. Організаційні форми управління в державній податковій службі 219
4.4. Методи управління в державній податковій службі 233
Висновки до розділу 4 244
РОЗДІЛ 5 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ДЕРЖАВНІЙ
ПОДАТКОВІЙ СЛУЖБІ 251
5.1. Поняття та структура персоналу
державної податкової служби 251
5.2. Державно-службові відносини в державній
податковій службі 264
5.3. Соціально-правовий захист персоналу державної
податкової служби 290
5.4. Дисципліна та відповідальність службовців державної
податкової служби 309
Висновки до розділу 5 322
РОЗДІЛ 6 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ 328
6.1. Розвиток функцій, організаційних структур та форм управління державною податковою службою в процесі її модернізації 328
6.2. Поліпшення роботи з персоналом органів державної
податкової служби як засіб удосконалення її діяльності 350
6.3. Зарубіжний досвід управління податковими органами та можливості його використання в Україні 362
Висновки до розділу 6 380
ВИСНОВКИ 385
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 393
ДОДАТКИ 442ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Шлях до Європейського співтовариства, який обрала і поступово реалізує Україна, пролягає через створення ринкової економіки, суттєве підвищення рівня життя народу, прийняття законів, що відповідали б міжнародним стандартам, формування державного апарату, який забезпечував би належну реалізацію державної політики у різних сферах. За таких умов особливого значення набуває здійснення сучасної податкової політики, яка має забезпечити належний соціально економічний розвиток країни. Провідне місце в системі державних інститутів здійснення цієї політики займають органи державної податкової служби, які несуть основний тягар виконання державно-управлінських функцій у сфері оподаткування. Так, надходження по закріплених за державною податковою службою України платежах у 2006 році до Зведеного бюджету України склали 96,1 млрд. грн. В місцеві бюджети зібрано 31,5 млрд. грн., що на 6,9 млрд. грн. більше, чим за попередній рік. Отже, забезпечення належного рівня здійснення державного управління у зазначеній сфері нерозривно пов’язано із рівнем виконання своїх завдань та функцій самою податковою службою, тобто воно значною мірою залежить від того, наскільки відповідає сучасним вимогам управління цією державною структурою. В умовах поглиблення ринкових перетворень змінюються не тільки принципи взаємодії суб’єктів господарської діяльності, але й увесь комплекс господарчих, економічних відносин. Ось чому ситуація, що склалася, потребує реформування податкової системи в цілому, в тому числі податкових органів, перетворення державної податкової служби в ефективну службу нового зразка, яка посилить віру суспільства і приватного бізнесу у прозорість, об’єктивність, надійність та доброчесність державної податкової служби. Останнім часом постала також проблема підпорядкування державної податкової служби, визначення її місця в системі органів виконавчої влади, а також системи та статусу її підрозділів, насамперед податкової міліції. За таких умов виникає потреба у виробленні теорії управління державною податковою службою, глибокому науковому дослідженні організаційно-правових засад управління державною податковою службою в Україні. Аналіз методичних засад управління зазначеною службою, визначення функціонально-організаційної структури податкової служби в Україні, сутності та змісту її правового статусу, характеристика форм і методів управління в державній податковій службі, системи управління персоналом в цій службі, визначення шляхів удосконалення управління нею мають не тільки теоретичне, а й велике практичне значення. В юридичній літературі загальним проблемам державного управління приділяється загалом достатня увага, в ній аналізуються проблеми становлення і розвитку державного управління, визначаються його сутність і система, засоби адміністративно-правового регулювання, особливості здійснення в окремих сферах і галузях, перспективи його удосконалення тощо. Разом з тим недостатньо дослідженими залишаються питання управління такою важливою державною структурою як державна податкова служба. Можна назвати лише окремі праці, зокрема В.Т. Білоуса, О.П. Дзісяка, В. І. Полюховича, Т.В. Сараскіної та ін., присвячені зазначеним проблемам. Як результат єдина теорія управління державною податковою службою до нашого часу відсутня, незважаючи на її необхідність для науки практики. Таким чином, необхідність поглиблення ринкових перетворень, формування сучасної податкової політики, що викликає потребу в модернізації державної податкової служби, перетворенні її в ефективну службу нового зразка, обумовлює актуальність глибокого і всебічного дослідження організаційно-правових аспектів управління державною податковою службою в Україні.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження спрямовано на реалізацію положень Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р., Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 7 квітня 2003 № 160, воно виконано відповідно до Пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень в системі Державної податкової адміністрації України, Плану наукових досліджень Київського Міжнародного університету на 2005 2008 рр., схвалених Вченою Радою університету (протокол № 3).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на базі комплексного аналізу теоретичних, організаційних і правових засад здійснення управління державною податковою службою в Україні виробити теорію управління цією службою, визначити шляхи його удосконалення.
Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі основні завдання:
— визначити методологічні засади управління державною податковою службою в Україні, з’ясувати сутність, особливості, функції та систему управління нею;
з’ясувати функціонально-організаційну структуру державної податкової служби, її місце в системі органів державної влади;
— визначити сутність та структуру правового статусу державної податкової служби, охарактеризувати його окремі елементи;— з’ясувати специфіку правового статусу податкової міліції як особливого структурного підрозділу державної податкової служби, визначити її поняття, завдання, структуру, повноваження та основні напрямки діяльності;
— охарактеризувати форми управління в державній податковій службі, зокрема, правові акти управління зазначеної служби, надання управлінських (адміністративних) послуг, а також організаційні форми управління, які використовуються в управлінні нею;
— з’ясувати особливості розробки, прийняття та виконання правових актів управління в державній податковій службі;
— визначити систему та зміст методів управління в державній податковій службі;
— з’ясувати особливості та зміст управління персоналом в державній податковій службі, зокрема, поняття та структуру цього персоналу, види державно-службових відносин в податковій службі, систему соціально-правового захисту та відповідальності її службовців;
— виробити рекомендації щодо удосконалення управління державною податковою службою в Україні.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері функціонування державної податкової служби в Україні.
Предмет дослідження становлять організаційно-правові питання управління державною податковою службою в Україні, зокрема, методологічні засади управління зазначеною службою, функціонально-організаційна структура податкової служби в Україні, її правовий статус, форми і методи управління в державній податковій службі, система управління персоналом в цій службі, шляхи удосконалення управління нею.
Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування спрямовується системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми, здійснити комплексний аналіз організаційно-правових засад управління державною податковою службою в Україні. В роботі використовувалися також окремі методи наукового пізнання. За допомогою логіко-семантичного методу та методу сходження від абстрактного до конкретного поглиблено понятійний апарат, визначено сутність і особливості управління державною податковою службою (розділ 1). Методи класифікації, групування, системно-структурний, системно-функціональний застосовано для визначення системи управління державною податковою службою, її функціонально-організаційної структури, видів її обов’язків, прав та відповідальності, системи форм і методів управління нею, видів службовців державної податкової служби (розділи 2, 3, 4, 5), за допомогою документального аналізу, спеціально-юридичного та статистичного методів визначався зміст управління державною податковою службою (розділи 3, 4, 5). Статистичний, порівняльно-правовий, структурно-логічний та компаративний методи використовувались для визначення шляхів удосконалення управління державною податковою службою (розділ 6).
Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали наукові праці фахівців в галузі філософії, загальної теорії держави і права, теорії управління та адміністративного права, інших галузевих правових наук, в тому числі зарубіжних вчених, зокрема: В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, М. І. Ануфрієва, Г.В. Атаманчука, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, В.М. Гаращука, І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова, Л.В. Коваля, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Є. Б. Кубка, М.П. Кучерявенка, В.Я. Малиновського, Н.П. Матюхіної, О.В. Негодченка, Н.Р. Нижник, В.П. Пєткова, В.Ф. Опришка, О. І. Остапенка, І. М. Пахомова, О.П. Рябченко, А.О. Селіванова, В.Ф. Сіренка, О.Ф. Скакун, Ю.М. Старилова, М.М. Тищенка, В.В. Цвєткова, В.К. Шкарупи, О.Н. Ярмиша та ін. Положення та висновки дисертації ґрунтуються на приписах Конституції України, чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів, які визначають організаційно-правові засади управління державною податковою службою в Україні. Дисертант звертався також до законодавства деяких зарубіжних держав, досвід яких щодо управління податковими органами може бути використано в Україні. Інформаційну і емпіричну основу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності органів державної податкової служби, політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали. Використано також особистий досвід роботи дисертанта на керівних посадах в органах державної податкової служби.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової теорії управління дослідити проблеми управління державною податковою службою в Україні і сформулювати авторське бачення шляхів їх вирішення. В результаті проведеного дослідження вироблено теорію управління державною податковою службою в Україні, сформульовано ряд нових наукових положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:
— вперше сформульовано визначення предмету теорії державного управління податковою службою;
— подальший розвиток одержало визначення методологічних засад управління державною податковою службою в Україні, охарактеризовано цю службу як об’єкт державного управління, з’ясовано сутність, особливості, функції та систему управління нею;
— вперше здійснено періодизацію процесу формування державної податкової служби України.
— удосконалено характеристику функціонально-організаційної структури державної податкової служби шляхом аналізу призначення, завдань, функцій і структурної побудови податкової служби та її складових — Державної податкової адміністрації України, державних податкових адміністрацій обласного рівня та державних податкових інспекцій;
— обґрунтовано висновок про доцільність функціонування Державної податкової адміністрації України як самостійного органу виконавчої влади зі спеціальним статусом при необхідності подальшої модернізації системи територіальних органів державної податкової служби;
— отримало подальший розвиток визначення правового статусу державної податкової служби, зокрема, його сутності та структури, обов’язків державної податкової служби, її прав та відповідальності;
— обґрунтовано висновок про те, що у відповідальності державної податкової служби необхідно виділяти два її відносно самостійні види — відповідальність органу податкової служби як юридичної особи і відповідальність конкретних посадових осіб зазначених органів, а також про недостатню розробленість концептуальних та законодавчих засобів забезпечення юридичної відповідальності органів державної податкової служби;
— визначені особливості правового статусу податкової міліції як особливого структурного підрозділу державної податкової служби, визначено її поняття, завдання, структуру, повноваження та основні напрямки діяльності, обґрунтовано висновок про доцільність залишення податкової міліції в системі державної податкової служби;
— вперше здійснено комплексну характеристику форм управління в державній податковій службі, з’ясовано поняття та види правових актів управління зазначеної служби, особливості їх розробки, прийняття та виконання, надання управлінських (адміністративних) послуг платникам податків, а також організаційні форми управління, які використовуються в податковій службі;
— подальший розвиток одержало визначення процедур розробки, прийняття та виконання правових актів управління державної податкової служби, зокрема, виділено ряд стадій, ознак, а також принципів, якими мають керуватися суб’єкти в процесі роботи над створенням правових норм та їх виконанням;
— удосконалено визначення системи та змісту методів управління в державній податковій службі; здійснено і обґрунтовано класифікацію методів управління в державній податковій службі за різними критеріями;
— дістав подальший розвиток аналіз особливостей управління персоналом в державній податковій службі, зокрема, поняття та структури цього персоналу, поняття та видів державно-службових відносин в податковій службі, системи заходів соціально-правового захисту персоналу, а також забезпечення дисципліни і відповідальності службовців державної податкової служби;
— вперше сформульовано ряд пропозицій та рекомендацій, спрямованих на удосконалення теоретико-правових засад і практики управління державною податковою службою, в тому числі щодо уточнення ряду законодавчих та підзаконних актів, зокрема, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», Положення про Державну податкову адміністрацію України та ін.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:
— у науково-дослідній сфері ці результати, які в сукупності становлять теорію управління державною податковою службою в Україні, можуть бути основою для подальшої розробки проблем теорії управління;
— у сфері правотворчості — висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані в дисертації, може бути використано для підготовки і уточнення ряду законодавчих та підзаконних актів, зокрема, законів України «Про державну податкову службу в Україні», «Про державну службу», КпАП України, проектів Адміністративно-процедурного кодексу та Кодексу про адміністративні проступки тощо, що буде сприяти удосконаленню правових засад управління державною податковою службою;
— у правозастосуванні використання одержаних результатів дозволить поліпшити управлінську діяльність в державній податковій службі;
у навчальному процесі — матеріали дисертації доцільно використовувати при підготовці підручників та навчальних посібників з дисциплін «Податкове право», «Адміністративне право», «Державне будівництво», вони уже використовуються під час проведення занять із зазначених дисциплін в Київському міжнародному університеті, Харківському національному політехнічному університеті «ХПІ», Національній академії податкової служби, враховано також у навчально методичних розробках, підготовлених автором та за його участю;
— у правовиховній сфері — положення і висновки дисертації може бути використано в роботі щодо підвищення рівня правової культури населення та працівників державної податкової служби.
Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, що містяться в дисертації. Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень теорії управління та науки адміністративного права, всі сформульовані в ньому положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У співавторстві опубліковано підручник «Адміністративне право України», монографії «Иностранные инвестиции в экономике Украины», «Противодействие преступности: теория, практика, проблеми» та «Зарубежная криминология: история и современность». В дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, не використовувались.
Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки було оприлюднено дисертантом на близько десяти міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, «круглих столах», таких, зокрема, як «Права людини: міжнародні стандарти і практика їх застосування в Україні» (Харків, 1997); «Актуальні проблеми роботи з персоналом органів внутрішніх справ» (Харків, 1999); «Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод та обов’язків» (Харків, 2000); «Правові, економічні та соціальні проблеми боротьби з корупцією в Харківському регіоні» (Харків, 2000); «Правові проблеми реформування регіональної влади» (Харків, 2002); «Проблеми організації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах адміністративної реформи» (Львів, 2003); «Адміністративне право в контексті європейського вибору України» (Київ, 2004); «Організаційно-правові засади діяльності місцевої міліції та її взаємодія з населенням» (Харків, 2004). Одержані результати дослідження дисертант апробував також під час здійснення керівництва державною податковою адміністрацією у Харківській області.
Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в трьох індивідуальних монографіях: «Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти» (Харків: Вид-во Нац. ун¬ту внутр. справ, 2004), «Організаційно-правовий статус податкової міліції України» (Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004), «Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація» (Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004); підручниках «Адміністративна діяльність міліції / За заг. ред. О.М. Бандурки. — Харків, 2004» (дисертантом розроблено главу 15), «Адміністративне право України / 14 За заг. ред. О.М. Бандурки. — Харків, 2004» (дисертантом розроблено розділи 5 (у співавторстві), 8 (у співавторстві), 9), 30 наукових статтях в наукових журналах та збірниках наукових праць, а також тезах доповідей і наукових повідомлень на науково-практичних конференціях.
Список литературы 513 джерел
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
170

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.