У нас уже 22619 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Адміністративно-правове регулювання міграційного процесу в Україні
Количество страниц 182
ВУЗ
Год сдачи 2002
Содержание НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

На правах рукопису

Бандурка Олександр Олександрович

УДК 342.9


Адміністративно-правове регулювання
міграційного процесу в Україні


Спеціальність 12.00.07 - теорія управління;
адміністративне право і процес; фінансове право

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Науковий керівник
доктор юридичних наук, доцент
Рябченко Олена ПетрівнаХарків - 2002
ЗМІСТ
Вступ …………………………………………………………………….. 3
Розділ 1
Міграційний процес як предмет адміністративно-правового регулювання......................................................................................................
11
1.1. Поняття і загальна характеристика міграційного процесу............................................................................................
11
1.2. Механізм правового регулювання міграційного процесу............................................................................................
27
Розділ 2
Адміністративно-правові відносини у сфері міграційного процесу..............................................................................................................
43
2.1. Загальна характеристика адміністративно-правових відносин у сфері міграційного процесу......................................
43
2.2. Юридичні факти як основа виникнення, зміни і припинення адміністративно-правових відносин......................
56
Розділ 3
Особливості правового статусу суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері міграційного процесу.........................................................
69
3.1. Набуття статусу громадянина України та правовий статус громадян Україні у сфері міграційного процесу............
69
3.2. Іноземні громадяни, особи без громадянства...................... 85
3.3. Біженці...................................................................................... 100
3.4. Органи міграційної служби в Україні............................... 114
Розділ 4
Проблеми адміністративної відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил у сфері міграційного процесу.....................................
141
Висновки............................................................................................................. 161
Список використаних джерел .......................................................................... 166
В С Т У П


Актуальність теми дослідження. З проголошенням незалежної демократичної Української держави, стрімким розвитком міжнародного співробітництва різко зростає кількість мігрантів, інтенсивність міграційних процесів. З прийнятих державою, згідно Конституції України, зобов’язань щодо дотримання прав людини випливає необхідність забезпечення прав особистості на вільний вибір місця проживання та свободу пересування.
На сьогодні характер міграційних процесів в Україні обумовлюється, насамперед, тенденцією щодо побудови відкритого суспільства. Але, поряд із позитивними тенденціями, є негативні – мігрантами стають особи, що вимушені покидати свої країни через збройні конфлікти. Це, перш за все, вихідці з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, Північної Осетії, Таджикистану, Чечні. Із міграцією вихідців з країн ближнього зарубіжжя збігається міграція іноземних громадян, осіб без громадянства, що шукають притулку. До їх складу входять і ті, хто вже тривалий час проживає на території України, і транзитні мігранти.
Існуючий рівень правового статусу мігрантів в Україні далеко не повною мірою відповідає міжнародному досвіду і сучасному змісту міграційних правовідносин, а його недостатня урегульованість іноді сприяє появі та поширенню такого явища як незаконна міграція, що справляє деструктивний вплив на політичне, соціальне, культурне життя, негативно впливає на стан безпеки у країні. До того ж досі не запроваджено комплексний механізм юридичної відповідальності за дії щодо сприяння незаконній міграції.
Захист державних інтересів потребує забезпечення системою правових, організаційних та фінансових заходів. На сучасному етапі розвитку державно-управлінських відносин зміст і характер державно-правового впливу на міграційні процеси в Україні залишається недосконалим. Це положення стосується організації системи уповноважених державних органів, правового врегулювання їхнього статусу та діяльності, реалізації принципу законності.
За таких умов виникає потреба у розробці науково-практичної моделі адміністративно-правового регулювання міграційного процесу в Україні, в якій значне місце посідали б норми, що встановлюють засади організаційної побудови системи уповноважених державних органів, їх правовий статус, а також механізм реалізації прав та свобод мігрантів, відповідальність за порушення загальнообов’язкових правил у сфері міграційного процесу. Таким чином, глибоке дослідження проблем адміністративно-правового регулювання міграційних процесів набуває особливого змісту і актуальності.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Робота спрямована на виконання Указів Президента України “Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання” та “Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України”. Її виконано у межах планів наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п.3.1. Пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України на період 1995 – 2000 р.р.) та Національного університету внутрішніх справ (п.3.1. Основних напрямків наукових досліджень Університету внутрішніх справ на період 1996 – 2000 р.р.).
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу теоретичних здобутків вчених різних галузей права, насамперед, адміністративного, а також чинного законодавства України, узагальнень практики його реалізації визначити сутність, зміст, особливості адміністративно-правового регулювання міграційного процесу в Україні, основи виникнення, зміни і припинення адміністративно-правових відносин у сфері міграції, розробити пропозиції та рекомендації щодо усунення прогалин у правовому регулюванні, вдосконалення чинної системи законодавства.
Об’єктом дослідження є адміністративно-правові відносини у сфері міграційного процесу.
Предмет дослідження складає механізм адміністративно-правового регулювання міграційного процесу, його особливості, а також правовий статус суб’єктів адміністративно-правових відносин та підстави адміністративної відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил у сфері міграційного процесу.
Виходячи з поставленої мети, у дисертації вирішуються такі основні завдання:
61. визначаються сутність та зміст міграційного процесу, його місце і роль в структурі суспільних відносин;
62. характеризуються адміністративно-правові відносини у сфері міграційного процесу та підстави їх виникнення, зміни і припинення;
63. проводиться класифікація органів міграційної служби;
64. аналізується правовий статус суб’єктів адміністративно-правових відносин: громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців, органів міграційної служби;
65. аналізуються підстави та порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил у сфері міграційного процесу;
66. формулюються проблеми та визначаються напрямки вдосконалення законодавства, норми якого спрямовані на врегулювання міграційного процесу.
Методологічною основою дисертації є сукупність прийомів і методів наукового пізнання. Як загальнонауковий метод використовувався системний підхід, який дозволив визначити коло досліджуваних проблем, а також виробити пропозиції щодо їх розв’язання. Для аналізу особливостей міграційного процесу в Україні як об’єкта адміністративно-правового регулювання використовувались засоби правової антропології, метод єдності логічного та історичного, методи аналізу і синтезу (підрозділи 1.1, 2.1). За допомогою історико-правового методу досліджувались проблеми функціонування окремих суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері міграційного процесу (підрозділи 1.1, 3.1., 3.2, 3.4). Застосування логіко-семантичного методу дозволило поглибити понятійний апарат (підрозділи 1.1, 3.1, 3.2, 3.3). Визначення адміністративно-правових відносин у сфері міграційного процесу здійснене на основі системного підходу та методів порівняння, абстрагування, аналізу і синтезу (розділи 1, 2, 3, 4). За допомогою структурно-логічного та порівняльно-правового методів здійснено аналіз юридичних фактів (підрозділи 2.2, 4.2). Методи класифікації, групування, структурно-логічний застосовувалися для виділення окремих груп суб’єктів адміністративно-правових відносин, юридичних фактів (розділ 3). Компаративний метод і документальний аналіз використовувались для вироблення пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-правового регулювання міграційного процесу (підрозділи 1.2, 2.2, розділи 3, 4).
Дане дослідження пов’язане із загальними правовими проблемами, а також із галузевими юридичними науками. Значне місце у ньому посідають питання, що стоять перед юридичною наукою у зв’язку з реалізацією положень Конституції України, необхідністю приведення законодавства України у відповідність з її приписами, міжнародно-правовими нормами і стандартами.
Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертаційного дослідження склали загальнотеоретичні наукові праці, розробки фахівців у галузях теорії права, теорії управління, адміністративного права – В.Б. Авер’янова, С.С. Алексєєва, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, Ю. Бузницького, П. Бурлаки, В. Казимірчука, О.В. Кузьменка, О. Малиновської, В. Никитського, В.О. Новік, Н Побєди, І. Прибиткової, Ю. Римаренка, С. Рубанова, І. Самощенка, О.Ф. Скакун, Р.О. Халфіної, С.Б. Чеховича, В.О. Шабаліна, А. Шлепакова, М. Шульги та інших.
Нормативною основою роботи є Конституція України, міжнародно-правові акти (у контексті питань, розглянутих у дисертації), закони, підзаконні акти, зокрема, відомчі акти МВС України.
Емпірична база дослідження складається з узагальнення довідкових матеріалів щодо міграційного процесу в Україні, публікацій в періодичних виданнях, статистичних матеріалів щодо діяльності Департаменту громадянства, паспортної та імміграційної служби МВС України.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дана робота є першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці монографічним комплексним дослідженням, присвяченим проблемам адміністративно-правового регулювання міграційного процесу.
В результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення, які запропоновані здобувачем особисто та виносяться на захист. Основні з них такі:
1. Дістало подальшого розвитку визначення міграційного процесу як правового явища та розкритий його зміст через властивості, ознаки, риси і якості носіїв міграційної правосвідомості - мігрантів. Виділені окремі категорії мігрантів.
2. Уперше механізм адміністративно-правового регулювання міграційного процесу досліджений як динамічна категорія на засадах виокремлення наступних стадій адміністративно-правового регулювання: формування і дія юридичних норм, виникнення прав та обов’язків, реалізація прав та обов’язків. Додатковою є стадія застосування права.
3. Поглиблено поняття адміністративно-правових відносин у сфері міграційного процесу, виділені їхні ознаки. Досліджені типи адміністративно-правових відносин у сфері міграційного процесу, визначені їхні особливості.
4. Дістала подальшого розвитку класифікація юридичних фактів за наступними ознаками: місця юридичного факту у механізмі адміністративно-правового регулювання, за вольовим принципом, за наслідками. Проаналізований зміст юридичних фактів.
5. Залежно від ознаки певної стадії механізму адміністративно-правового регулювання, визначені юридичні факти у сфері міграційного процесу та обґрунтовано існування послідовності юридичних фактів.
6. Уперше наведена система суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері міграційного процесу та досліджений їх правовий статус.
7. Уперше проведена класифікація і аналіз суб’єктів адміністративно-правового регулювання міграційних процесів за наступними ознаками: компетенцією, повноваженнями щодо надання відповідного статусу або прийняття рішень щодо окремих категорій осіб.
8. Досліджені проблеми адміністративної відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил у сфері міграційного процесу та обґрунтована пропозиція щодо виділення у окрему главу КУпАП адміністративних проступків у сфері міграційного процесу.
9. На основі проведеного аналізу змісту і характеру адміністративно-правового регулювання міграційного процесу сформульоване широке коло пропозицій щодо вдосконалення системи чинного законодавства, приведення його у відповідність міжнародним нормам та стандартам.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес:
у науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшої розробки проблеми адміністративно-правового регулювання міграційного процесу, визначення системи адміністративних проступків за порушення загальнообов’язкових правил у сфері міграційного процесу;
у правотворчості – в результаті проведеного дослідження сформульовані пропозиції щодо вдосконалення системи чинного законодавства, що регулює міграційний процес;
у правозастосовчій діяльності використання одержаних результатів дозволить вдосконалити управлінську діяльність державних органів щодо міграційного процесу;
у навчальному процесі – матеріали дисертаційного дослідження вже використовуються у навчальному процесі в Національному університеті внутрішніх справ під час проведення занять з дисциплін “Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ”, “Паспортно-реєстраційна служба органів внутрішніх справ”. Їх враховано також у навчально-методичних розробках, підготованих за участю дисертанта.
Особистий внесок здобувача в одержання наукових результатів, викладених у дисертації. Дисертаційне дослідження виконане здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень науки адміністративного права, всі сформульовані в ньому положення та висновки ґрунтуються на особистих дослідженнях автора. У співавторстві опубліковано науково-практичний коментар до чинного законодавства “Громадянство України та паспортизація” (здобувачем розроблено розділ “Порядок видачі паспорта громадянина України та свідоцтва про народження”, обсяг - 2,0 д.а.), а також довідковий посібник (здобувачем розроблено 0,4 д.а., обсяг - 1,8 д.а.). В дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, не використовувались.
Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки було оприлюднені дисертантом на науково-практичних конференціях “Адміністративно-правові та кримінологічні аспекти діяльності органів внутрішніх справ прикордонних районів” (Луганськ, 2000), “Проблеми вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування” (Харків, 2001), а також на засіданнях кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Національного університету внутрішніх справ.
Публікації. Основні положення та результати дослідження опубліковані у чотирьох статтях, опублікованих у фахових виданнях, розділі VІ підручника “Адміністративна діяльність. Частина особлива”, чотирьох збірниках науково-практичних коментарів до чинного законодавства, довідковому посібнику.
Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, які об’єднують вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Обсяг дисертації складає 165 сторінок. Список використаних джерел складається з 173 найменувань і займає 17 сторінок.
Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
125

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.