У нас уже 21810 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМАХ
Количество страниц 193
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20748.doc 
Содержание ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 12
1.1. Основи теорії управління запасами та обґрунтування необхідності наукового управління ними 12
1.2. Аналіз існуючих моделей та принципів побудови сучасних систем управління запасами 25
1.3. Особливості управління товарними запасами та концепція побудови системи управління ними в ієрархічних системах 39
Висновки до розділу 1 56
РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКС МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В АКТИВНИХ СИСТЕМАХ З УРАХУВАННЯМ СТИМУЛЮВАННЯ 59
2.1 Математична модель управління запасами як системи в активних системах 59
2.2. Моделі механізмів управління запасами в торгових мережах, що мають ієрархічну структуру 72
2.3. Система моделей визначення раціонального рівня запасів з урахуванням стимулювання 92
Висновки до розділу 2
113
РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ОБСЯГІВ ЗАМОВЛЕНЬ ТА РІВНЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В ТОРГОВИХ МЕРЕЖАХ 117
3.1. Система управління товарними запасами торгової мережі Криворізького представництва фірми «Фокстрот-техніка для дому» 117
3.2. Реалізація математичних моделей управління запасами в ієрархічних торгових організаціях: методики та алгоритми 130
3.3. Інформаційне і програмне забезпечення управління торгівельними запасами та їх оптимального розподілу з врахуванням стимулюючих дій 148
Висновки до розділу 3 159
ВИСНОВКИ 162
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 166
ДОДАТКИ 180

ВСТУП

Наша держава вже тривалий час знаходиться в стані перехідної економіки. Об’єктивно в таких умовах найбільш ефективними є ті галузі, для яких період обороту капіталу мінімальний. Торгівля відноситься саме до таких галузей і є дуже привабливою в ситуації, що склалася, власне, завдяки високому рівню рентабельності, і тому управління торговими запасами стає одним з наріжних каменів ефективної діяльності підприємства.
Багато підприємств підтримує надмірний рівень товарно-матеріальних запасів. Це є спадщиною стилю управління, сутність якого - створення резервного запасу як страховки від несвоєчасних поставок товарів та матеріалів. Втім, великі запаси, особливо на державних підприємствах, часом є також і результатом байдужості керівників, які не завжди розуміють, що запаси являють собою заморожені обігові кошти, а скорочення запасів до потрібного рівня дає можливість отримати додаткові переваги над конкурентами. Небагато підприємств може вижити взагалі без запасів. Більшість підприємств мусить підтримувати певний рівень запасів, щоб забезпечити своєчасне задоволення потреб покупців або виробництва.
Актуальність теми.
Торгівля, що являє собою сферу обігу, є однією з найбільш динамічних галузей народного господарства. У “Концепції розвитку внутрішньої торгівлі України” (постанова Кабінету Міністрів України № 1449 від 20.12.97), зокрема, зазначається, що для вдосконалення управління торгівлею необхідно підвищувати ефективність управління товарними запасами, покращувати інформаційне та математичне забезпечення управління торговими процесами.
Аналіз проблеми управління товарними запасами сучасного торгового підприємства багато в чому став можливим завдяки підходу до підприємства, як до активної системи. Щодо підходів та методів досліджень, теорія активних систем, яка розвивається відомими російськими вченими В.М. Бурковим, Д.О. Новіковим та іншими, тісно пов'язана з такими розділами теорії управління соціально-економічними системами: теорія ієрархічних ігор (або інформаційна теорія ієрархічних систем) - наукова школа М.М. Моісєєва і Ю.Б. Гермейєра, засади якої розвивають Ф.І. Єрешко, А.Ф. Кононенко, В.В. Федоров; програмно- цільове планування (К.А. Багріновський, В.Л. Макаров, Г.С. Поспєлов, О.П. Суслов, В.А. Іріков та ін.); теорія управління проектами (В.І. Воропаєв, Д.І. Голенко-Гінзбург та ін.); теорія контрактів, що досліджує проблеми стимулювання в умовах невизначеності тощо.
Ринки товарів народного споживання являють собою складну економічну систему, що має певні особливості, обумовлені споживчими властивостями різноманітних товарних груп. Специфічною товарною групою на ринку споживчих товарів є побутова техніка, зокрема тому, що вона відноситься до категорії товарів довготривалого вжитку. Соціальний аспект побутової техніки як товару пред'являє підвищені вимоги до якості таких товарів, відносно великого гарантійного періоду експлуатації, відповідності пропозиції щодо попиту, а, отже, до ефективних стратегій і методів управління товарними запасами побутової техніки, які можуть бути більш якісно розроблені шляхом використання інструментарію економіко-математичного моделювання.
Теоретичні і практичні аспекти проблеми, що досліджується, знайшли відображення в роботах відомих вчених: Ф. Харріса , К. Стефаник-Алмейера, К. Андлера, Р. Уілсона, Дж. Букана, Е. Кенігсберга, П. Зерматі, П. Мілгрома, Дж. Роберта, Б.М. Кудрявцева, Е.А. Хруцького, М.Д. Виноградського, Ю.І. Рижикова, В.І. Сергєєва, А.М. Гаджинського, В.Л. Волковича, В.К. Галіцина, В.С. Михалевича, В.О. Касьянова, В.Я. Заруби, В.А. Суміна, О.Д. Шарапова, С.І. Наконечного, О.П. Суслова, М.М. Клименюка, О.І. Черняка, Л.І. Краснікової та інших.
Дослідження і вирішення низки проблем, пов'язаних з управлінням товарними запасами та їх розподілом в ієрархічних системах на підґрунті застосування економіко-математичного моделювання залишаються актуальними, що й обумовило вибір теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (тема: "Математичне моделювання економічних систем і процесів в умовах невизначеності та конфлікту: проблеми теорії та практики", № 0106U001804 державної реєстрації). В межах даної теми особисто автором досліджено проблеми розподілу ресурсів в ієрархічних системах, зокрема проблеми управління запасами в торговельних мережах.
Мета і задачі дослідження.
Метою наукового дослідження є розробка економіко - математичних моделей та науково обґрунтованих рекомендацій для підвищення ефективності системи управління товарними запасами та їх розподілу в торговельному підприємстві.
Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення таких задач:
• проаналізувати сутність як класичних, так і новітніх концептуальних підходів, математичних моделей та систем управління запасами;
• дослідити структуру та механізми функціонування сучасного розгалуженого торгового підприємства на підґрунті адекватних математичних моделей теорії активних систем з метою підвищення ефективності управління запасами;
• сформувати методологічні положення і побудувати математичні моделі щодо розподілу товарних запасів та підтримки їх раціонального рівня в мережевих торговельних системах;
• розробити концептуальні положення щодо визначення цінової стратегії центру при розподілі товарів на основі неокласичної мультиплікативної функції та оцінки відповідних ризиків;
• проаналізувати сутність стимулювання, як мотивуючого фактора підвищення ефективності управління товарними запасами та побудувати математичні моделі, які адекватно враховують вплив чинників стимулювання на ефективність функціонування ієрархічної торговельної системи;
• розробити методичні положення щодо розбудови існуючих інформаційних систем управління запасами та їх розподілу в ієрархічних системах з використанням відповідного програмного забезпечення, побудованого на основі запропонованих математичних моделей.
Об'єктом дослідження є система управління товарними запасами на торгових підприємствах України.
Предмет дослідження – методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання системи управління товарними запасами.
Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи методологічним підґрунтям стало застосування системного аналізу, комплексного підходу, що базується, з одного боку, на принципах економічної теорії, а з іншого – на концептуальних засадах економіко-математичного моделювання процесів в економічних системах. Для аналізу торгового підприємства як ієрархічної економічної системи використовується теорія активних систем, підґрунтям для побудови механізмів розподілу ресурсів в економічних системах і врахування притаманних таким системам ризиків слугує теорія контрактів та відповідні моделі теорії активних систем. Стимулювання в ієрархічних економічних системах розглядається як основний мотивуючий фактор для оптимізації управління та розподілу торгових запасів. Для визначення відповідного рівня стимулювання торгових представників використовуються статистичні методи, кореляційний аналіз, теорія нечітких множин. Обробка даних здійснювалася з використанням пакету EXCEL для Windows, пакети програм MATLAB, STATGRAPHICS, SAS, SPSS тощо.

Наукова новизна одержаних результатів.
Основні результати, отримані автором дисертації, що складають наукову новизну, полягають у розробці концепції, математичних моделей щодо аналізу та управління розподілом ресурсів (торгових запасів) в ієрархічних торговельних системах.
В межах дисертаційної роботи
вперше:
• запропоновано та обґрунтовано концептуальні положення застосування інструментарію теорії активних систем, на підґрунті якої розроблено математичні моделі управління товарними запасами в ієрархічних системах з урахуванням невизначеності, яка зумовлена, зокрема, проявами активності та конфліктності елементів системи;
• розроблено відповідну систему економіко-математичних моделей оптимізації обсягу товарних запасів торгових агентів шляхом врахування в моделях механізмів стимулювання;
удосконалено:
• існуючі математичні моделі розподілу ресурсів на засадах теорії активних систем шляхом адаптації їх до вимог торговельної мережі. На відміну від існуючих підходів запропоновано використання комбінованих механізмів розподілу з метою зниження ступеня ризику нелояльності агентів щодо центру;
• математичну модель управління товарними запасами з використанням математичного апарату мереж Петрі, що на відміну від існуючих математичних моделей та відповідних алгоритмів більш адекватно описують паралельні процеси в системах управління;
• математичні моделі управління запасами в торговельних мережах, які на відміну від існуючих враховують вплив асиметричності інформованості окремих ланок торговельної мережі (центру та агентів);

дістали подальшого розвитку:
• концепція розгалуженого торгового підприємства, яку пропонується подати як ієрархічну систему з частковою "свободою" елементів, що дозволяє задачу управління торговельними запасами інтерпретувати як задачу багатокритеріального вибору;
• існуючі механізми раціонального розподілу обмежених ресурсів шляхом використання у відповідних математичних моделях неокласичної мультиплікативної функції, з урахуванням цінової стратегії підприємства та економічного стимулювання агентів торгової мережі.
Практичне значення одержаних результатів.
Запропоновані автором концептуальні положення та економіко-математичні моделі дозволяють підвищити ефективність систем управління запасами в торгових мережах.
Концептуальні підходи, створені на їх основі економіко-математичні моделі та отримані результати можуть використовуватись:
• торговельними підприємствами, які побудовані за ієрархічним принципом для підвищення ефективності управління товарними запасами та каналами їх розподілу;
• торговельними підприємствами для визначення необхідного рівня стимулювання агентів з урахуванням дефіциту товарного ресурсу;
• підприємствами, які займаються розподілом як дискретного, так і неперервного ресурсу: водоканалами, транспортними мережами, сервісними та ремонтними підприємствами тощо.
Результати дослідження набули практичного впровадження в діяльність двох великих торговельних підприємств: ТОВ “Універсалпромсервіс”- мережі магазинів Криворізького регіонального представництва фірми «Фокстрот – техніка для дому» (довідка № 15 від 20.04.2007 р.), фірми «Атлант - Сервіс – Люкс» - мережі магазинів по продажу побутової техніки (довідка № 45/33 від 18.05.2007 р.), та ТОВ «Авторемпобутбуд» - підприємства по ремонту та обслуговуванню автомобільної техніки (довідка № 18/11 від 18.09.2007 р.). Окремі положення дослідження використовуються в процесі викладання дисциплін "Економіко-математичне моделювання", "Інформаційні системи і технології в менеджменті", "Ризикологія" в Криворізькому економічному інституті ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (довідка №3 від 02.09.2007 р.).
Аналітичні та методичні матеріали дисертації можуть бути використані в навчальному процесі економічних факультетів ВНЗ при викладанні дисциплін «Ризикологія», «Моделювання економіки» та інших.
Особистий внесок здобувача.
Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, концептуальні положення, економіко-математичні моделі, висновки, рекомендації одержані автором самостійно на основі проведеного дослідження стосовно ефективності управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі. Аналітична частина роботи виконана на основі обробки звітних даних торговельних підприємств.
Апробація результатів дослідження.
Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на конференціях, зокрема: всеукраїнській науково-практичній конференції «Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті» (м. Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ, 2002р.), міжвузівській науково-практичній конференції «Проблеми економічної освіти і науковий прогрес» (м. Кривий Ріг, КТУ, 21.11.2003р.), ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Динаміка наукових досліджень» (Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економічної освіти і науковий прогрес» (м. Кривий Ріг, КТУ, 24.11.2006р.).
Публікації.
Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 8 публікаціях загальним обсягом 2,52 друк.арк. (з них особисто автору належить 2,21 друк.арк.), з яких 4 статті надруковані в наукових фахових виданнях обсягом 1,78 друк.арк. (з них особисто автору належить 1,67 друк.арк.).
Структура і обсяг дисертаційної роботи.
Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків. Робота нараховує 165 сторінок друкованого тексту, містить 6 таблиць на 3 сторінках , 21 рисунок на 8 сторінках та 10 додатків на 12 сторінках. Список використаних джерел налічує 170 найменувань.
Список литературы ВИСНОВКИ

Ринкові відносини слугують поштовхом щодо прояву ініціативи господарюючих суб'єктів в області формування і використовування запасів. І найбільш прогресивними, відносно використовування сучасних підходів до управління запасами, виявляються торгові структури, для яких це найважливіший інструмент збереження і розширення своєї ніші на ринку, основний чинник підвищення конкурентоспроможності.
Товарні запаси торгових підприємств представляють їх основну питому вагу у вартості активів, є основним джерелом прибутків від реалізації і, разом з тим, товарні запаси є основною проблемою щоденного контролю.
На сучасному етапі розвитку економіки концепція логістики знаходить усе більш широке використання. Цьому сприяло виникнення нової хвилі науково-технічної революції, розвиток комунікаційної техніки й технології.
Систему управління товарними потоками та їх запасами, в такому випадку, ми розглядаємо як систему обміну між центром та активними елементами системи з притаманним такій системі недоліком можливістю маніпулювання інформацією. Для нівелювання впливу маніпулювання інформацією, необхідна розробка механізмів обміну, в яких домінантною стратегією агентів стає оптимальний обсяг замовлення, так званих механізмів відкритого управління, а головним чинником впливу центру на дії агентів стає стимулювання.
В дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, яка полягає в розбудові інструментарію аналізу, математичного моделювання та управління товарними запасами в мережевих системах за умов невизначеності. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити такі висновки:
1. В сучасних умовах шлях від виробника товару до його споживача ускладнюється, що призводить до появи розгалужених, багатоланкових дилерських мереж з відповідною ієрархією підпорядкованості та інформованості, які займаються розподілом товару та його доведенням до кінцевого споживача. Аналіз особливостей управління запасами, огляд існуючих систем управління запасами та відповідних математичних моделей показав, що більшості з них притаманний детерміністичний підхід. Такі моделі вимагають, зокрема, наявності репрезентативної статистичної вибірки, отримати яку, зважаючи на динамічність сучасного економічного середовища, досить важко. Використання існуючих економіко-математичних моделей управління запасами, які неадекватно відображають реальну ситуацію, з огляду на складність розподілу ресурсів в мережевих системах та стохастичність попиту в ринкових умовах недостатньо ефективне.
2. У процесі розбудови ієрархічних торгових мереж постає проблема їх розгалуженості та лояльності торгових агентів щодо центру. Аналіз проблеми управління ресурсами, коли центр надає певну свободу підпорядкованим йому агентам, в розгалужених торгових мережах дозволяє обґрунтувати використання теорії активних систем для побудови багаторівневих ієрархічних систем управління запасами торговельних мереж з урахуванням активності елементів мережі. В дисертації система управління запасами розглядається як система обміну (система трансферів) між центром та активними елементами системи, запропоновано моделі їх розподілу, де стратегією агента стає повідомлення істинної заявки, узагальнено результати дослідження для випадку багатоагентних, багатопродуктових моделей;
3. У розгалужених торгових мережах, які мають свої представництва в різних регіонах з різною купівельною спроможністю населення, за наявності дефіциту або надлишків виникає задача раціонального розподілу та перерозподілу товарних ресурсів для загального збільшення товарообороту за рахунок варіації кількості та ціни товарів. У дисертації проаналізовано існуючі та запропоновано нові моделі розподілу торговельних запасів в ієрархічних системах;
4. Для оперативного управління запасами в торговій мережі адаптовано класичні механізми розподілу ресурсів в теорії активних систем та запропоновано нові, побудовані на основі неокласичної мультиплікативної функції, з урахуванням внутрішньої цінової стратегії мережі, пріоритету агентів тощо. Запропоновано методологію оцінки ризиків недоотримання раціональних обсягів торговельних запасів;
5. В основу економічної мотивації забезпечення раціонального використання наявних запасів та замовлення їх оптимальних обсягів покладено стимулювання. Ефективне функціонування системи управління запасами торговельної мережі неможливе без зацікавленості всіх активних ланок у кінцевому результаті роботи. Власне, зацікавленість агентів забезпечується науково обґрунтованим використанням вперше запропонованих автором даної роботи економіко-математичних моделей оптимального обсягу замовлення агентів з урахуванням їхньої мотивації. В дисертації запропонована методика та відповідні алгоритми знаходження інтервалу та обсягу стимулювання, підтверджено, що раціональна економічна мотивація (на разі стимулювання) є невід’ємним фактором стабільної роботи всієї торгової мережі;
6. Раціональна система управління запасами на основі розроблених математичних моделей потребує побудови інформаційної системи, яка адекватно описує паралельні процеси управління та причинно-наслідкові зв’язки її функціонування. Підвищення ефективності застосування економіко-математичних методів у моделях реалізації систем управління базується на широкому використанні засобів автоматизованої обробки відповідних інформаційних потоків;
7. Як засіб побудови такої інформаційної системи пропонується використовувати математичний апарат мереж Петрі. Покращення управління та аналізу торгових запасів забезпечується розробленим і впровадженим програмним модулем, підґрунтям якого слугує запропонована концептуальна схема та розбудована система моделей.
Отримані автором результати відкривають простір для подальших наукових досліджень у сфері використання теорії активних систем щодо математичного моделювання та аналізу управління ресурсами, матеріальними потоками в ієрархічних системах тощо.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1 Беляев Ю.А. Дефицит, рынок и управление запасами / Ю.А. Беляев – М. : Ун-т дружбы народов, 1991. – 228 с.
2 Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк – М. : Ника-Центр, 2000. – 411 с.
3 Бланк И.А. Торговый менеджмент / И.А. Бланк – К. : УФИМБ, 1997. – 334 с.
4 Блейк Р. Научные методы управления / Р. Блейк, Д. Моутон. – К. : Наукова Думка, 1990. – 240 с.
5 Букан Дж. Научное управление запасами / Дж. Букан, Э. Кенігсберг – М. : Наука, 1967. – 423 с.
6 Бункан Дж. Ж. Научное управление запасами / Дж. Ж. Бункан, Э. Ж. Кенигсберг – М. : Наука, 1967. – 330 с.
7 Бурков В. Н. Сетевые модели и задачи управления / В. Н Бурков – М. : Сов. Радио, 1967.- 350 с.
8 Бурков В.Н. Большие системы: моделирование организационных механизмов / В.Н. Бурков, Б.Р. Данев, А.К. Еналеев – М. : Наука, 1989. – 245 с.
9 Бурков В.Н. Введение в теорию активных систем / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М. : ИПУ РАН, 1996. – 125 с.
10 Бурков В.Н. Как управлять проектами / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М. : Синтег, 1997. – 188 с.
11 Бурков В.Н. Механизмы внутрифирменного управления / В.Н. Бурков, М.Н. Трапезова. – М. : ИПУ РАН, 2000. – 58 с.
12 Бурков В.Н. Механизмы стимулирования в вероятностных моделях социально-экономических систем / В.Н. Бурков, А.К. Еналеев, Д.А. Новиков // Автоматика и телемеханика. – 1993. – № 11. – С. 3 – 30.
13 Бурков В.Н. Механизмы функционирования организационных систем / В.Н. Бурков, В.В. Кондратьев – М. : Наука, 1981. – 384 с.
14 Бурков В.Н. Механизмы функционирования социально-экономических систем с сообщением информации / В.Н. Бурков, А.К. Еналеев, Д.А. Новиков // Автоматика и телемеханика. – 1996. – №3. – С. 3 – 25.
15 Бурков В.Н. Модели и методы управления организационными системами / В.Н. Бурков, В.А. Ириков – М. : Наука, 1994. – 270 с.
16 Бурков В.Н. Модели и механизмы теории активных систем в управлении качеством подготовки специалистов / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М. : ИЦ, 1998. – 158 с.
17 Бурков В.Н. Оптимальность принципа открытого управления / В.Н. Бурков, А.К. Еналеев // Автоматика и телемеханика. – 1985. – № 3. – C. 73 – 80.
18 Бурков В.Н. Оптимальность принципа открытого управления. Вычислительные процедуры планирования и их свойства / В.Н. Бурков, А.К. Еналеев, В.Ф. Каленчук // Автоматика и телемеханика. – 1986. – N 9. – С. 81 – 87.
19 Бурков В.Н. Основы математической теории активных систем / В.Н. Бурков – М. : Наука, 1977. – 255 с.
20 Бурков В.Н. Принцип открытого управления / В.Н. Бурков, А.Я. Лернер. – М. : ИАТ, 1974. – 128 с.
21 Бурков В.Н. Синтез оптимальных механизмов планирования и стимулирования в активных системах / В.Н. Бурков, А.К. Еналиев, Ю.Г. Лавров // Автоматика и телемеханика. – 1992. – № 10. – С. 113 – 120.
22 Бурков В.Н. Теория активных систем: состояние и перспективы / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М. : Синтег, 1999. – 128 с.
23 Бурков В.Н., Новиков Д.А. Управление организационными системами: механизмы, модели, методы // Приборы и системы управления. – 1997. – № 4. – С. 55 – 57.
24 Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем / Н.П. Бусленко. – М : Наука, 1978. – 384 с.
25 Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия : учебное пособие / Р.П. Валевич, Г.А. Давыдова. – Минск : Высшая школа, 1996. – 90 с.
26 Васильев В.И. Имитационное управление неопределенными объектами / В.И. Васильев, В.В. Коноваленко, Ю.И. Горелов – К. : Наукова думка, 1989. – 216 c.
27 Васильев В.И. Имитационное управление неопределенными объектами / В.И. Васильев, В.В. Коноваленко, Ю.И. Горелов – К. : Наукова думка, 1989. – 216 с.
28 Вентцель Е.С. Исследование операций / Е.С. Вентцель – М. : Советское радио, 1972. – 552 с.
29 Верченко П.І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику : монографія / П.І. Верченко – К. : КНЕУ, 2006. – 272 с.
30 Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику : [підручник] / В.В. Вітлінський – К. : ДЕМІУР, 1996. – 212 с.
31 Вітлінський В.В. Економічний ризик і методи його оцінювання / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, О.Д. Шарапов – К. : ІЗМН, 1996. – 400 с.
32 Вітлінський В.В. Нечітка багатокритеріальна ієрархічна модель підтримки процесів прийняття рішень / В.В. Вітлінський – К. : КДЕУ, 1994. – 33 с. – [Деп. В ДНТБ України 14.12.94. - №2439-Ук94].
33 Вітлінський В.В. Розвиток концепції кількісної оцінки ризику // Ризикологія в економіці і підприємництві / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко // Зб. наук. праць за матеріалами міжн. наук. – практ. конференції, 27 – 28 березня 2001 р. – К. : КНЕУ, Акад. ДПС України, 2001. – С.62 – 63.
34 Воронин А.А. Оптимальные иерархические структуры / А.А. Воронин, С.П. Мишин. – М. : ИПУ РАН, 2003. – 214 с.
35 Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными інтересами / Ю.Б. Гермейер – М. : Наука, 1976. – 327 с.
36 Гнеденко Б.В. Математические методы в теории надежности / Б.В. Гнеденко, Ю.К. Бєляєв, А.Д. Соловьев – М. : Наука, 1965. – 524 с.
37 Голдобина Н.Н. Управление запасам средств производства : учеб. пособие / Н.Н. Голдобина – Л. : ЛФЭИ, 1991. – 71 с.
38 Голенко Д.И. Моделирование в технико-экономических системах (управление запасами) / Д. И. Голенко – Л.: Ленингр. ун., 1975. – 197 с.
39 Голенко Д.И. Статистические методы сетевого планирования и управления / Д. И. Голенко – М. : Наука, 1968. – 400 с.
40 Головачук Т.И. Экономическое регулирование товарооборота торгового предприятия : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд.экон.наук : 08.00.05 " Экономика и управление народным хазяйством " / Т. И. Головачук. - Киев, 1991. - 21 с.
41 Гребнев А.А. Экономика торгового предприятия / А.А. Гребнев – Киев : КИНХ, 1996. – 312 с.
42 Гришанов Г.М. Вопросы анализа плановых решений в линейных организационно-экономических системах. Моделирование процессов перспективного планирования отраслевых комплексов / Г.М. Гришанов, В.Г. Засканов, Н.А. Оглезнев – Новосибирск : Наука, 1985. – 235 c.
43 Громенко В.М. Применение методов теории управления запасами в экономических задачах / В.М. Громенко – М. : Мос. ин-т управления, 1981. – 58 с.
44 Дегтярев Ю.И. Системный анализ и исследование операций / Ю.И. Дегтярев – М. : Высшая школа, 1996. – 335 с.
45 Долгов А.П. Теория запасов и логистический менеджмент: методология системной интеграции и принятия эффективных решений / А.П. Долгов – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 272 с.
46 Друкер П.Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / П.Ф. Друкер – М. : Фаир-Пресс, 1998. – 288 с.
47 Дубров А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе / А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталев – М. : Финансы и статистика, 1999. – 176 с.
48 Економічна енциклопедія. [електронний ресурс]- режим доступу: http://www.bizlib.info/text/Econom/encyclo/str/E-810.html
49 Емеличев В. А. Метод построения после довательности планов для решения задач дискретной оптимизации / В.А. Емеличев, В.И. Комлик – М. : Наука, 1981. – 206 с.
50 Ершов Ю. С. Экономико-математические методы анализа и прогнозирования рыночной экономики : учебное пособие / Ю. С. Ершов – Новосибирск : Новосиб. гос. акад. экономики и управления, 1998. – 186 с.
51 Задачи распределения ресурсов в управлении проектами / [П.С. Баркалов, И.В. Буркова, А.В. Глаголев, В.Н. Колпачев]. – М. : ИПУ, 2002. – 64 с.
52 Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений / Л. А. Заде – М. : Мир, 1976. – 165с.
53 Запас. Матеріал з вікіпедії - вільної енциклопедії. [електронний ресурс]-режимдоступу:http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81
54 Заруба В. Я. Аналитическое проектирование мотивационных процедур планирования / В. Я. Заруба – Харьков : Бизнес Информ, 1998. – 248 с.
55 Зеваков А.М. Логистика производственных и товарных запасов / А.М. Зеваков, В.В. Петров – М. : Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 168 с.
56 Зермати П. Практика управления товарными запасами / П. Зермати – М. : Экономика, 1982. – 112 с.
57 Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая теория / М. Интрилигатор – М. : Прогресс, 1975. – 606 с.
58 Инютина К. В. Модели задач планирования производства и материально-технического снабжения в АСУП / К. В. Инютина, В. Н. Куровский – М. : Статистика, 1975. – 134 с.
59 Инютина К. В. Нормирование производственных запасов с применением математико-статистических методов / К. В. Инютина – М. : Статистика, 1969. – 112 с.
60 Инютина К. В. Повышение надежности и качества снабжения / К. В. Инютина – Л. : Ленингр. ун-т, 1983. – 240 с.
61 Инютина К. В. Совершенствование планирования и организация материально-технического снабжения производственных объединений / К. В. Инютина – Л. : Машиностроение, 1986. – 246 с.
62 Каленчук В. Ф. Разработка и исследование оптимальных процедур планирования в активных системах в условиях неопределенности / В. Ф. Каленчук – М. : ИПУ РАН, 1990. – 22 с.
63 Калман Р. Очерки по математической теории систем / Р. Калман, П. Фалб, М. Арбиб. – М. : Мир, 1971. – 400 с.
64 Караваев А. П. Модели и методы управления составом активных систем / А. П. Караваев – М. : ИПУ РАН, 2003. – 151 с.
65 Кононенко А. Ф. Принятие решений в условиях неопределенности / А.Ф. Кононенко, А. Д. Халезов, В. В. Чумаков – М. : ВЦ АН СССР, 1991. – 281 с.
66 Коргин Н. А. Неманипулируемые механизмы обмена в активных системах / Н. А. Коргин – М. : ИПУ РАН, 2003. – 127 с.
67 Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; [пер. с английского Пеньковой Е.М.]. – М. : Прогресс, 1990. – 736 с.
68 Кудрявцев Б. М. Модели управления запасами / Б. М. Кудрявцев, Ю.А. Беляев, Н.Н. Голдобина – М.: Ин-т управления им. С. Орджоникидзе, 1987. – 52 с.
69 Лагуткин В. М. Оптимизация запасов средств производства / В. М. Лагуткин, Р. Г. Соколов – М. : Мысль, 1977. – 245 с.
70 Ледин М. И. Управление запасами (экономико-математические методы) / М. И. Ледин – М. : Знание, 1978. – 64 с.
71 Логистика в бизнесе. Портал дистанционного консульти-рования предприятий. [электронный ресурс]- режим доступа: http://www.dist-cons.ru/modules/logistic/section1.html
72 Логістика: види матеріальних ресурсів. [електронний ресурс]- режим доступу: . http://www.library.if.ua/book/24/1149.html
73 Ляшенко О. М. Нелінійні статичні та динамічні моделі управління запасами підприємств: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук : 08.03.02 "Математические методы в экономике": 08.03.02 / О. М. Ляшенко – К., 2001. – 207 с.
74 Мангейм М. Л. Иерархические структуры. Модель процессов проектирования и планирования / М. Л. Мангейм – М. : Мир, 1970. – 180 с.
75 Мате Э. Логистика / Э. Мате, Д.Тискье – СПб. : Нева, 2003. – 128 с..
76 Месарович М. Теория иерархических многоуровневых систем / М. Месарович, Д. Мако, И. Такахара – М. : Мир, 1973. – 342 с.
77 Микитьянц С. Р. Модели процессов материально-технического снабжения / С. Р. Микитьянц – Л. : Ленингр. ун-т, 1974. – 99 с.
78 Микитьянц С.Р. Применение математических методов в управлении запасами / С. Р. Микитьянц, Н. Н. Голдобина – Л. : ЛФЭИ, 1982. – 69 с.
79 Михно М. К. Моделирование систем снабжения / М. К. Михно, Л. С. Лобанова – Киев : Наукова думка, 1976. – 163 с.
80 Моисеев, Н.Н. Элементы теории оптимальных систем / Н.Н. Моисеев. – М. : Наука, 1975. – 526 с.
81 Моррис У. Т. Наука об управлении. Байесовский подход / У. Т. Моррис – М. : Мир, 1971. – 304 с.
82 Мулен Э. Кооперативное принятие решений: аксиомы и модели / Э. Мулен. – М. : Мир, 1991. – 464 с.
83 Никитин В. П. Теория управления запасами : учебное пособие / В. П. Никитин – Рига : Латвийский гос. ун-т, 1973. – 118 с.
84 Новиков Д. А. Курс теории активных систем / Д. А. Новиков, С. Н. Петраков – М. : СИНТЕГ, 1999. – 108 с.
85 Новиков Д. А. Механизмы стимулирования в динамических и многоэлементных социально-экономических системах / Д. А. Новиков // Автоматика и Телемеханика. – 1997. – N 6. – С. 3 – 26.
86 Новиков Д. А. Механизмы функционирования многоуровневых организационных систем / Д. А. Новиков – М. : Фонд “Проблемы управления”, 1999. – 150 с.
87 Новиков Д. А. Обобщенные решения задач стимулирования в активных системах / Д. А. Новиков – М. : ИПУ РАН, 1998. – 68 с.
88 Новиков Д. А. Рефлексивные игры / Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили – М. : СИНТЕГ, 2003. – 160 с.
89 Новиков Д. А. Сетевые структуры и организационные системы / Д. А. Новиков – М. : ИПУ РАН, 2003. – 102 с.
90 Новиков Д. А. Стимулирование в вероятностных активных системах : роль неопределенности / Д. А. Новиков // Автоматика и Телемеханика. – 1997. – № 8. – С. 168 – 177.
91 Новиков Д. А. Стимулирование в социально-экономических системах (базовые математические модели) / Д. А. Новиков – М.: ИПУ РАН, 1998. – 216 с.
92 Новиков О. А. Логистика / О. А. Новиков, В. А. Нос, М. Е. Рейфе, С. А. Уваров – СПб. : СЗПИ, 1996. – 312 с.
93 Первозванская Т. Н. Элементы теории управления запасами : учебное пособие / Т. Н. Первозванская, А. А. Первозванский – Л. : Ленин. ун., 1983. – 109 с.
94 Первозванский А. А. Математические модели в управлении производством / А. А. Первозванский – М. : Наука, 1975. – 616 с.
95 Петраков С. Н. Механизмы планирования в активных системах: неманипулируемость и множества диктаторства / С. Н. Петраков – М. : ИПУ РАН, 2002. – 135 с.
96 Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем / Дж. Питерсон – М. : Мир, 1984. – 254 с.
97 Плоткин Б. К. Экономико-математические методы и материально-техническое снабжение / Б. К. Плоткин – Л. : ЛФЭИ, 1984. – 73 с.
98 Плоткин Б. К. Экономико-математические методы и модели в управлении материальными ресурсами : учебное пособие / Б. К. Плоткин – СПб. : Ун-т экономики и финансов, 1992. – 63 с.
99 Плоткін Я. Д. Виробничий менеджмент : [Навчальний посібник; Збірник вправ] / Я. Д. Плоткін, І. Н. Пащенко – Львів : Державний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів), 1999. – 258 с.
100 Портер У. Современные основания общей теории систем / У. Портер. – М. : Наука, 1971. – 556 с.
101 Проблемы управления запасами : матеріали симпозиума по управлению запасами. – М. : ЦЭМИ, 1972. – 292 с.
102 Проценко О. Д. Организация планирования и управление материально-техническим снабжением / О. Д. Проценко – М. : АНХ, 1982. – 86 с.
103 Рубальский Г. Б. Управление запасами при случайном спросе / Г. Б. Рубальский – М. : Советское радио, 1977. – 160 с.
104 Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами / Ю. И. Рыжиков – СПб. : Питер, 2001. – 384 с.
105 Рыжиков Ю. И. Управление запасами / Ю. И. Рыжиков – М. : Наука, 1969. – 344 с.
106 Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати – М. : Радио и связь, 1993. – 278 с.
107 Сайт Держдепартаменту США. [електронний ресурс]-режим доступу: http://kiev.usembassy.gov/files/060113_bird_flu_ukr.html
108 Сакович В. А. Модели управления запасами / В. А. Сакович – Минск : Наука и техника, 1986. – 319 с.
109 Саульев В. К. Математическая теория оптимального управления запасами : [Конспект лекций] / В. К. Саульев, А. С. Лавренченко – М. : МАИ, 1974. – 93 с.
110 Сергеев В. И. Логистика в бизнесе : учебник / В. И. Сергеев – М. : ИНФРА, 2001. – 608 с. – (Серия «Высшее образование»).
111 Согласованное управление активными производственными системами / [А.А. Ашимов, В.Н. Бурков, Б.А. Джапаров, В.В. Кондратьев]. – М. : Наука, 1986. – 248 с.
112 Степанова Г. Н. Стратегический менеджмент. Планирование на предприятии : учебное пособие / Г. Н. Степанова. – М. : Моск. гос. ун-т печати, 2001. – 136 с
113 Теория активных систем : Труды Юбилейной международной научно- практической конференции. – М. : СИНТЕГ, 1999. – 320 с.
114 Теория активных систем и совершенствование хозяйственного механизма / [В.Н. Бурков, В.В. Кондратьев, В.В. Цыганов, А.М. Черкашин]. – М. : Наука, 1984. – 272 с.
115 Терминологический словарь и библиотека техник логистики. [электронний ресурс] – режим доступа: http:// www.big.spb.ru/ consulting_projects/logistics/glossary.shtml#ЗАПАСЫ
116 Ткаліченко С.В. Вплив пропорційної системи стимулювання на вибір оптимального рівня запасів // Вісник Криворізького економічного інституту: Науковий збірник / КЕІ КНЕУ, 2006. с.37-42
117 Ткаліченко С.В. Економіко-математичне моделювання причинно-наслідкових зв’язків у системах управління великими промисловими підприємствами / Афанасьєв Є.В., Павлиш О.П., Ткаліченко С.В. // ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 20-27 жовт. 2003 р.: тези допов.- Дніпропетровськ-Київ-Кривий Ріг., 2003. Том 25.- С.3.
118 Ткаліченко С.В. Економічне обґрунтування розробки забалансових запасів руд / Жуков С.В., Ткаліченко С.В. // Проблеми економічної освіти і науковий прогрес: міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 листоп. 2003 р.: тези допов.- Кривий Ріг., 2003.- с.212.
119 Ткаліченко С.В. Математична модель стимулювання активної системи з використанням теорії нечітких множин / Верченко П.І., Ткаліченко С.В. // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2007.- № 75.- C. 96-105
120 Ткаліченко С.В. Мережі Петрі в моделюванні причинно-наслідкових зв’язків та управлінні товарно- матеріальними запасами // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб.наук.праць, випуск 132.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. с71-77.
121 Ткаліченко С.В. Моделювання впливу стимулювання на вибір торговельним підприємством раціонального рівня запасів / П.І. Верченко, С.В. Ткаліченко // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2006. – №74. – С. 88 – 96.
122 Ткаліченко С.В. Моделювання процесів управління товарно-матеріальним забезпеченням виробничих систем / Афанасьєв Є.В., Довгаль І.В., Ткаліченко С.В. // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті. - 2002. – С. 203-212
123 Ткаліченко С.В. Пропорційна система стимулювання в механізмах розподілу ресурсів / Жуков С.В., Ткаліченко С.В. // Проблеми економічної освіти і науковий прогрес: міжнар. наук.-практ. конф., практичній конференції конф. 24-25 листоп. 2006 р.: тези допов.- Кривий Ріг, 2006.- С.52.
124 Уайт О. У. Управление производством и материальными запасами / О. У. Уайт – М. : Прогрес, 1978. – 304 с.
125 Український мобільний банк знань. [електронний ресурс]-режим доступу: http://www.probusiness.in.ua/kb/accounting/ finacc /finrep/balance/ assets/current/inventory/
126 Ушакова Н. М. Инвестирование. Финансирование. Кредитование : монография / Н. М. Ушакова, Т. Е. Унковская, Н. Н. Гуляева, Н. А. Гринюк – Киев : КГТЕУ, 1997. – 191 с.
127 Ушакова Н. Н. Совершенствование анализа и планирования товарооборота : учебное пособие / Н. Н. Ушакова – К. : Наука, 1995. – 284 с.
128 Феклисов Г. И. Математическое обеспечение систем управления запасами / Г. И. Феклисов – М. : Статистика, 1977. – 112 с.
129 Финансовый менеджмент : / [Под ред. Поляка Г.Б.] – М. : Финансы, 1997. – 527 с. ISBN: 5-238-00645-4
130 Фокин С. Н. Разработка, исследование и применение процедур распределения моноресурса в социально-экономических системах в условиях неопределенности с учетом приоритетов потребителей (на примере распределения машинного времени на ВЦ в отраслевых НИИ и КБ). [електронний ресурс]- режим доступу: window.edu.ru/ window_catalog/pdf2txt?p_id=23681&p_page=13 - 27k -
131 Хачатрян В. И. Математические методы управления запасами : [Текст лекций] / В. И. Хачатрян – М. : МЭСИ, 1983. – 56 с.
132 Хедли Дж. Анализ систем управления запасами / Дж. Хедли, Т. Уайтин – М. : Наука, 1969. – 511 с.
133 Хенссменн Ф. Применение математических методов в управлении производством и запасами / Ф. Хенссменн : [Перев. с англ. Д. Б. Юдина]. – М. : Прогресс, 1966. – 280 с.
134 Хруцкий Е. А. Оптимизация хозяйственных связей и материальных запасов : [Вопросы методологии] / Е. А. Хруцкий – М. : Экономика, 1997. – 263 с.
135 Цветков А. В. Стимулирование в управлении проектами / А. В. Цветков – М. : Апостроф, 2001. – 144 с.
136 Цыганов В. В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении / В. В. Цыганов – М. : Наука, 1991. – 166 с.
137 Экономика, разработка и использование программного обеспечения / [Учебник для вузов]. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 286 с.
138 Экономико-математические методы в снабжении / [Под ред. В.М. Лагуткина]. – М. : Экономика, 1971. – 367 с.
139 Электронная библиотека по теме "Управление запасами промышленного предприятия". [электронный ресурс]- режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua / 2004 / kita / grinyuk / library / index.htm
140 Akerlof G. The Market for “Lemons”: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism // Quarterly Journal of Economics. 1970. vol. 89. p.488-500
141 Arrow K.J., Radner R. Allocation of resources in large teams // Econometrica. 1979. Vol. 47. N 2. P.361 - 386.
142 Ballou R. H. Business Logistics Management. - : Prentice Hall, Co., 1993.
143 Burkov V.N., Lerner A.Ya. Fairplay in control of active systems / Differential games and related topics. Amsterdam, London: North-Holland publishing company, 1971. P. 325 - 344.
144 Burkov V.N., Novikov D.A., Petrakov S.N. Mechanism design in economies with private goods:trthtelling and feasible message sets. XIII Conference on system science, 1998. Vol.3 P.255-262
145 Craword V., Sobel J. Strategic information transmission // Econometrica. 1982. vol 50 pp. 1431-1451
146 Fudenberg D., Levine D., Tirole J. Infinite-horizon models of bargaining with one-sided incomplete information / Game Theoretic Models of Bargainig. Cambridge University press, 1985. p. 73-98
147 Fudenberg D., Tirole J. Sequental Bargaining with Incomplete Information // Review of Economic Studies. vol. 50. 1983. p. 221-247
148 Gjesdal F. Information and incentives: the agency information problem // Review of Economic Studies. 1982. Vol. 49. N 2. P. 373 - 390.
149 Green J., Laffont J.-J. Partially verifiable information and mechanism design // Review of Economic Studies. 1986. Vol. 53. N 4. P. 447 - 456.
150 Hammond P.J. Straightforward individual incentive compatibility in large economics // Review of Economic Studies. 1979. Vol. 46. N 2. P. 263- 282.
151 Harris F. W. Operations Cost (Factory Management Series), Chicago: Shaw (1915).
152 Harris M., Raviv A. A. Theory of Monopoly Pricing Schemes with Demand Uncertainty // The American Economic Review. vol. 71. N. 3.1981. p. 347-365
153 Harris M., Townsend R. Resource Allocation under Asymmetric Information // Econometrica. vol. 49. 1981. p. 33-64
154 Hurwicz L. On informationally decentralized systems // Decision and organization. Amsterdam: North-Holland Press, 1972. P. 297 - 336.
155 Inventory models. /Ed. By A.Chican – Budpest, 1990. – 419pp.
156 Kim S.K. Efficiency of an information system in an agency model // Econometrica. 1995. Vol. 63. N 1. P. 89 - 101.
157 Kreps D., Wilson R. Reputation and Imperfect Information // Journal of Economic Theory. vol. 31. 1982. p. 251-268
158 Martimort D., Stole L. The Revelation and Delegation Principles in Common Agency Games.// Econometrica 2001. pp 350-380.
159 Mas-Colell A., Whinston M.D., Green J.R. Microeconomic theory. New- York: Oxford University Press, 1995. – 1000 p.
160 Maskin E., Tirole J., The Principal-Agent relationship with informed principal. // Econometrica, 1992. vol 60. pp 1-42.
161 Moulin H., Shenker S. Serial cost sharing // Econometrica, 1992. Vol. 60. N 5. P. 1009-1037.
162 Myerson R. Optimal coordination mechanisms in generalized principal - agent problems // J. of Mathematical Economy. 1982. Vol. 10. N 1. P. 67 - 81.
163 Myerson R.B. Game Theory / Analysis of Conflict. Harvard University press, 1991. – p. 568
164 Myerson R.B. Incentive Compatability and The Bargain Problem // Econometrica. vol. 47. 1979. p. 61-74
165 Repullo R. The Revelation principle under complete and incomplete information. Economic Organizations as Games. Oxford: Basil Blackwell,1986. P. 179 - 195.
166 Rubenstein A. A bargaining model with incomplete information // Econometrica. vol. 53. 1985. p. 1151-1172
167 Salanic B. The Economies of Contracts. 1997. 507 p.
168 Simon H.A. Administrative Behavior, MacMillan, New York, 1947
169 Tirole J. The theory of industrial organisation. The MIT Press, 1997. –502 p.
170 Wilson, R. H. «A Scientific Routine for Stock Control» Harvard Business Review, 13, 116—128 (1934).
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20748.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.