У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название СПОЖИВЧА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ СУХОГО МОЛОКА
Количество страниц 218
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20749.doc 
Содержание ЗМІСТ
стор.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ 9
1.1. Поведінка споживачів промислового сектору економіки в предметному полі методології маркетингу 9
1.2. Системно-методичні особливості та підходи до моделювання поведінки підприємств в сфері споживання у світовій практиці маркетингу 32
1.3. Організаційно-економічні особливості проектування і управління маркетинговими системами взаємодії зі споживачами в умовах глобалізації 52
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ ВЗАЄМОДІЇ ВИРОБНИКІВ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ НА РИНКУ СУХИХ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 74
2.1. Глобальні перспективи та передумови розвитку маркетингового потенціалу виробників сухих молокопродуктів 74
2.2. Тенденції розвитку молочного ринку України та актуальні (сучасні) особливості споживання сухих молокопродуктів 95
2.3. Передумови партнерства і взаємодії споживачів і виробників на ринку сухих молокопродуктів 112
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 130
3.1. Маркетингова концепція ефективної взаємодії виробників і споживачів на ринку сухих молокопродуктів 130
3.2. Розробка моделі поведінки споживачів-трейдерів та їх взаємодія із виробниками сухого молока 148
3.3. Вибір і обґрунтування моделей усталених мереж промислового споживання сухого молока 161
ВИСНОВКИ 177
ДОДАТКИ 181
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 198ВСТУП

Зростання динамічності товарних ринків, підвищення конкуренції як серед виробників товарів, так і серед їх споживачів, наростання інтеграційних процесів на усіх рівнях соціально-економічних систем, зміна внутрішньої природи економічних процесів, а також досягнутий рівень розуміння категорії "економічне благо" та інші чинники актуалізували проблему організації ефективних економічних трансакцій, у першу чергу у сфері споживання. Саме побудова стійких, взаємовигідних, прозорих і результативних маркетингових систем взаємодії виступає ключовим фактором стабілізації ринкового попиту та забезпечення стратегічної конкурентоспроможності підприємств усіх сфер бізнесу.
Актуальність теми дослідження. Проведені дослідження теоретичних підходів до вивчення процесів споживання, розробки методичного інструментарію аналізу факторів впливу та синтезу прогностичних моделей найчастіше побудовані на основі поведінкових теорій. Відповідно до цього факту сучасні економічні дослідження обґрунтовано збагачуються доробком суміжних суспільних наук, таких як економічна соціологія, політологія, психологія індивідів та соціальних груп тощо. Дослідження новітніх наукових праць в сфері маркетингу дозволяють засвідчити, що поведінка промислових підприємств у процесі споживання на поточний момент не отримала завершеного методологічного опрацювання. Цей факт підтверджується існуванням суперечливих дефініцій базових термінів, навіть на рівні спеціалістів-науковців і фахівців-практиків. Зазвичай у якості синонімів використовуються словосполучення "поведінка корпоративних клієнтів", "поведінка промислових споживачів", "організаційна купівельна поведінка" тощо. При цьому майже не проводяться дослідження системних особливостей взаємодії споживачів і виробників на промислових ринках, їх зв’язку з багатьма суміжними і, на перший погляд, автономними економічними явищами, не розробляються методики оцінки ефективності споживчої поведінки компаній на ринку та адекватні управлінські механізми.
Теоретичною основою дисертації проблематики споживчої поведінки підприємств стали наукові праці А.Ф.Павленка, А.В. Войчака, В.П. Пилипчука, М.А. Окландера, Д.М. Узнадзе, І. Божовича, О.М. Леонтьєва, А.А. Афанасьева, М.М. Вороновицького, В.Г. Герасимчука, Н.Ю. Глинського, М.М. Дмитрука, О.В. Зозульова, З.О. Коваля, Н.С. Ситникової, К. Ерроу, М. Мак-Дональда, Дж. Е. Лінча, Г. Лівітта, С. Мінетта, Т. Пітерса, Р. Уотермена, Д. Бодді, Р. Пейтона, Л. Штерна, Дж. Енджела та інших вітчизняних і зарубіжних науковців.
У науковій літературі та сучасній вітчизняній маркетинговій практиці практично відсутні вдалі спроби побудови ефективних систем споживчих взаємодій на ринках промислових товарів, розробки інструментарію управління розвитком підприємств з позицій взаємодії зі споживачами. Методологічне, теоретичне та методичне значення успішного розв’язання проблем створення стійких та ефективних систем взаємодії виробників та споживачів на промислових ринках, їх глибока наукова і прикладна розробка визначають актуальність обраної теми, логіко-структурну побудову дисертації, її мету, завдання та напрями дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (тема: "Удосконалення маркетингової діяльності в умовах трансформаційної економіки", реєстраційний номер 0103U004765). Особисто автором розроблено підрозділ "Забезпечення ефективної взаємодії виробників і споживачів на промислових ринках для формування потенціалу розвитку за умов глобалізації".
Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних і практичних засад створення ефективних систем взаємодії виробників і споживачів на промислових ринках.


Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:
 уточнено трактування сутності терміну „споживча поведінка”, обґрунтовано роль процесів управління споживчими комунікаціями підприємств в маркетинговому менеджменті;
 сформовано концептуальну модель аналізу споживчої поведінки підприємства, побудови стійких систем взаємодії зі споживачами на промислових ринках;
 запропоновано нову методику оцінки ефективності взаємодії споживачів і виробників на основі використання математичного апарату теорії ігор;
 ідентифіковані особливості та найважливіші проблемні аспекти розвитку підприємств-виробників сухих молокопродуктів України, а також запропоновані конкретні заходи щодо їх подолання;
 побудовано систему підтримки прийняття управлінських рішень у сфері споживчої поведінки, що створює передумови для практичного використання наукових результатів на підприємствах, а також основи для розробки спеціалізованого програмного забезпечення.
Об’єктом дослідження є процеси взаємодії корпоративних виробників і споживачів на ринках за сучасних умов діяльності.
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних основ формування комерційно ефективних і стратегічно орієнтованих поведінкових моделей підприємств у процесі закупок ресурсів на ринках сухих молокопродуктів.
Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення комплексу конкретних завдань у дисертації використані загальні та спеціальні наукові методи, що дозволило системно дослідити проблему забезпечення ефективності споживчої поведінки підприємств на ринках промислових товарів. У процесі обґрунтування теоретичних положень роботи використані методи абстрагування, порівняння, системного аналізу і синтезу, моделювання та формалізації тощо. Наукові результати дисертації, які мають теоретичний характер, базуються на сучасних досягненнях економічної теорії та соціології споживання, а також їх конструктивному формально-логічному переосмисленні. Методи статистичного та порівняльного економічного аналізу, теорії прийняття рішень, математичного моделювання та алгоритмізації й інші спеціальні методи сформували основу для методичних висновків дисертаційної роботи та побудови адекватного сучасним умовам емпіричного дослідження.
Практично-прикладні результати дисертації отримані на основі використання таких методів:
 фінансово-економічного аналізу було розроблено прикладну модель споживчої діяльності підприємств на промислових ринках, на основі поведінкової інтеграції традиційних аналітичних співвідношень у трьох компонентну систему;
 теорії ігор та прогнозування, які у сукупності дозволили запропонувати алгоритм прийняття управлінських рішень та обґрунтування стратегій споживчої поведінки на базі економічних розрахунків;
 графоаналітичного моделювання, які безпосередньо зумовили наукові результати щодо побудови стійких систем взаємодії споживачів та виробників на регіональному рівні.
Інформаційною базою дисертації стали сучасні економічні дослідження у сфері управління взаємозв’язками з клієнтами, теорії маркетингового менеджменту, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених за профілем проблематики роботи, законодавчі, нормативні та методичні документи різних гілок влади, матеріали широкого кола періодичних видань, статистичні джерела Держкомстату України (збірники та Інтернет ресурси), фінансова звітність суб’єктів підприємницької діяльності, матеріали маркетингових досліджень автора.
Наукова новизна і практична цінність одержаних результатів. До найбільш вагомих результатів дослідження, що отримані особисто здобувачем, містять наукову новизну та практичну цінність і виносяться на прилюдний захист, належать такі:
вперше:
 на основі використання диспозиційної поведінкової моделі та комплексу показників діагностики цілей, внутрішніх і зовнішніх характеристик діяльності підприємств запропоновано технологію аналізу споживчої поведінки підприємств для коректної оцінки ефективності їх поточної діяльності та потенціалу розвитку;
 розроблено методику організації взаємодії споживачів і виробників, що спрямована на досягнення стратегічної узгодженості їх економічних інтересів, а також структуру поведінкових диспозицій ринкової взаємодії між підприємствами-споживачами, а на цій основі запропоновані заходи формування сталих мереж споживання з високим ринковим потенціалом;
удосконалено:
 підходи до управління зв’язками виробників зі споживачами, що дозволило визначити необхідність процесної кооперації між підприємствами молокопереробної галузі за ланцюгом створення вартості для кінцевого споживача;
 моделі поведінки підприємств на ринках сухих молокопродуктів за умов інтернаціоналізації вітчизняної економіки, що дало можливість розробити заходи захисту від негативних впливів сезонних коливань світових ринків;
набуло подальшого розвитку:
 теорія споживчої поведінки підприємств у процесі закупівлі ресурсів на промислових ринках, в частині ідентифікації стійких диспозицій та розробки стратегій на цій основі;
 галузева модель кооперації молокопереробних підприємств України, спрямована на внутрішньогалузеву інтеграцію, повне використання потенціалу розвитку, що дозволяє забезпечити їх стабільний розвиток за умов глобальної економіки.
Практичне значення отриманих результатів. Основні наукові результати дисертаційного дослідження доведені до рівня методичних вказівок і аналітичних інструментів, які дозволяють підвищити ефективність споживчих взаємодій промислових підприємств. Завдяки використанню універсальних математичних технологій, прикладні результати роботи можуть використовуватися в управлінні промисловими підприємствами різних сферах бізнесу у процесі побудови маркетингових стратегій та формування стійких систем взаємодії зі споживачами.
Підтвердженням практичного значення отриманих результатів є використання основних методичних розробок і практичних рекомендацій у діяльності ВАТ "Ічнянський завод сухого молока та масла" (довідка № 187 від 22.07.08), ВАТ "Чернігівський молокозавод" (довідка № 256 від 27.06.08), у діяльності Головного управління економіки Чернігівської обласної державної адміністрації (довідка №08-07/1412 від 18.06.2008 р.), у науково-дослідних проектах Міжнародного інституту бізнес-освіти ДВНЗ "Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" (довідка №0514 від 21.05.2008 р.), а також навчальному процесі Чернігівського державного інституту економіки та управління (довідка № 101-07/256а від 08.04.2008 р.).
Апробація результатів дисертації. Основні положення, результати, висновки та пропозиції дисертації доповідалися на Восьмій міжнародній науково-практичній конференції "Маркетинг в Україні" (м. Київ, 2007 р.), ІІ Міжнародній науково – практичній конференції "Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання" (м. Київ, 2008 р.), Міжнародному інноваційному форумі "Освіта, наука і виробництво у регіональному розвитку" (м. Чернігів, 2008 р.).
Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 1,97 д.а., з них 4 у фахових виданнях загальним обсягом 1,45 д.а., 3 тези конференцій в інших наукових виданнях, загальним обсягом 0,52 д.а.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми побудови стійких та ефективних систем взаємодії між виробниками та споживачами на ринках промислових товарів, а також розробки стратегічно успішних моделей споживчої поведінки підприємств. На основі теоретичного дослідження взаємозв’язків та взаємодії підприємств-виробників сухих молокопродуктів з їх безпосередніми споживачами експортерами-трейдерами у світовому та національному ринках, аналізі емпіричного матеріалу щодо стану та ефективності розвитку суб’єктів господарювання та їх об’єднань у молокопереробному бізнесі сформульовано наукові та практичні висновки.
1. Узагальнивши існуючий інструментарій поведінки споживачів на ринку, класифікації поведінкових моделей, запропоновано авторський підхід до аналізу поведінки підприємств на промислових ринках. Суть його полягає у використанні єдиних методологічних підходів до структурування факторів впливу на поведінку усіх типів споживачів на основі теорії диспозицій, що дозволило використати не тільки фінансові показники та індикатори діяльності суб’єктів господарювання, але й їх цільові параметри, характеристики ринкових ситуацій.
2. Визнаючи за центральний елемент будь-якої соціально-економічної системи людину, її потреби та особливості, вкажемо на необхідність переосмислення та глибинної адаптації індивідуальних моделей споживчої поведінки до організаційного рівня. З позицій теорій організаційної поведінки ключовими елементами підприємства виступають: цілі діяльності, реалізовані у стратегіях і короткотермінових планах; структурні характеристики організації; застосовані технології виробництва товарів; сформований кадровий потенціал; зовнішнє оточення організації та характер існуючих взаємозв’язків між ними; організаційна культура та стиль управління тощо. Перераховані чинники слід визнати ключовими факторами впливу на споживчу поведінку підприємства.
3. Конструктивний аналіз економічних, психологічних, соціологічних, культурологічних і статистичних підходів до моделювання поведінки споживачів, дозволяє стверджувати, що систему взаємодії такого роду слід побудувати на основі прогностичного аналізу, моніторингу зовнішнього середовища господарювання, структурного аналізу організації, генетичного аналізу процесів і залежностей всередині підприємства, а також компонентного аналізу маркетингової діяльності усіх учасників ринкових трансакцій. Крім цього, вважаємо, що поведінку споживачів на ринку слід аналізувати з позицій цілей їх діяльності, засобів (ресурсів) для досягнення цих цілей, а також доступної інформації щодо способів досягнення цілей та використання засобів.
4. Внутрішні трансформації ринкових механізмів призводять до розмивання організаційних взаємозв’язків між споживачем і виробником, формуючи цілісні та взаємообумовлені інституційні утворення на ринку. Тому сьогодні для підприємств основним завдання є застосування маркетингу не тільки у сфері кінцевих споживачів продукції, але й побудова ефективних систем взаємодії за усіма ланками ланцюга створення цінності для людини. Саме створення таких уставлених систем, в рамках яких ефективно та своєчасно відбуваються поєднання виробників і споживачів у кожній ланці процесу створення вартості, виступає сьогодні ключових фактором успішності підприємств та компаній усіх сфер бізнесу.
5. Виступаючи одночасно кінцевим і проміжним продуктом, сухе молоко також характеризує потужність і рівень розвитку молокопереробної промисловості певного регіону, що підтверджується результатами дослідженнями.
6. Відсутність диференціації товару (сухих молокопродуктів) та його стандартизація з метою ефективної організації біржової торгівлі та подальшого промислового використання, зумовлює: 1) стабільність ринку сухих молокопродуктів у довгостроковій перспективі; 2) незначну регіональну спеціалізацію між окремими країнами, яка може швидко змінюватися в залежності від кон’юнктури світових молочних бірж; 3) перебування цієї сфери бізнесу на стадії «зрілості» з тенденцією переходу до фази «старіння», що супроводжується поступовим зниженням цін і незначною часткою доданої вартості у структурі ціни сухих молокопродуктів; 4) співпадіння тенденцій змін на регіональних і світовому рівнях, що свідчить про високий рівень інтеграції національних ринків до глобального ринку сухих молокопродуктів.
7. На основі співставлення амплітуди коливання світових і національних цін на сухі молокопродукти, а також аналізу динаміки експортних поставок, можна зробити висновок щодо повного повторення національними цінами змін світових біржових цін. Українські експортні компанії не постачають сухе молоко безпосередньо на світові біржі, а перепродають його міжнародним оптовим операторам, які мають акредитацію і необхідну інфраструктуру для роботи з міжнародними біржами. Таким чином, на експортному ринку сухих молокопродуктів домінують міжнародні посередницькі компанії, які диктують умови роботи внутрішнім операторам і виробникам. Основні обсяги експорту сухого молока вітчизняного виробництва приходяться на період літнього падіння цін на світових біржах.
8. Ключову роль у формуванні пропозиції на ринку сухого молока відіграють великі підприємства, що пояснюється існуванням ефекту від масштабу у цій сфері бізнесу. У більшості досліджуваних підприємств частка експорту сухого молока перевищує 70% від загальних обсягів, що визначає необхідність аналізувати компанії-трейдери у якості основних споживачів.
9. Найбільший потенційний ефект для українських виробників сухих молокопродуктів має взаємодія зі споживачами у масштабі міжнародних ринків молочної сировини, створення стабільних комунікаційних систем і форматів кооперації на внутрішньому ринку. Замкнутість внутрішнього ринку сухих молокопродуктів, глибокий рівень інтегрованості виробників сухого молока у структуру молокопереробного комплексу України, існуючі бар’єри виходу на зовнішні ринки, зумовлюють об’єктивну необхідність інтеграції в світову спеціалізовану мережу міжнародної торгівлі. Існуюча виробнича структура підгалузі сухих молокопродуктів неадекватна сучасним умовам діяльності, що передбачає існування на регіональному рівні ряду комерційно ізольованих дрібних підприємств; така ситуація визначає другий напрямок ,пов’язаний з активною участю усіх виробників та споживачів у формуванні мікро-, мезо та макроекономічних кластерів, на основі технологічної спорідненості окремих стадій бізнес-процесів створення цінності для кінцевого споживача.
10. Відзначимо, що маркетингову стратегію і модель поведінки компаній-споживачів на ринках сухих молокопродуктів слід розглядати як частковий випадок загальної теорії поведінки споживачів та необхідно наповнювати прикладними даними, враховуючи особливості групової динаміки та системи прийняття рішень трейдерами сухого молока.1. Автономов, В. С. Модель человека в экономической науке [Текст] / В. С. Автономов.- СПб.: Экономическая школа, 1998.- 230 с.
2. Агабабьян, Э. М. Производство и потребление услуг в десятой пятилетке [Текст] / Э. М. Агабабьян. – М.: Знание, 1977. - 62 с.
3. Адрианова Т. Прямые и косвенные поставки / Т. Адрианова // РИСК. – № 4. – 1999. – С. 34-39.
4. Алешина, И. В. Поведение потребителей [Текст] / И. В. Алешина. - М.: Фаир-пресс, 1999. – 376с.
5. Амблер Т. Практический маркетинг [Текст] / Т. Амблер. – СПб.: Питер, 1999. –394 с.
6. Андрієнко, С. Договір підряду / Сергій Андрієнко // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 27. – С. 16-20.
7. Аниконов, Д. С. Вопросы усовершенствования процедуры взаимозачета долгов / Д. С. Аниконов, Г. Ш. Цициашвили // Экономика и математические методы. – 2000. – Т. 36 № 3. – С. 39-48.
8. Афанасьев, А. А. Равновесная модель денежно-бартерной экономики / А. А. Афанасьев // Экономика и математические методы. – 2000. – Т.36, № 2. – С. 41-56.
9. Балабанова Л. В., Холод В. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств / Л. В. Балабанова, В. В. Холод : Навчальний посібник. – К. : ВД «Професіонал». – 2006. –443 с.
10. Батковський, В. А. Рейтингова оцінка діяльності банків / В. А. Батковський // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 145-150.
11. Бестужев-Лада, И. В. Прогнозирование изменений в системе социальных потребностей. в сб.: Проблемы формирования социогенных потрібностей Материалы первой всесоюзной конференции 4-6 ноября, 1974 г., Тбилиси. : Мецниереба, 1974 с.58-60
12. Бизнес и менеджер [Текст] / под.ред. И. С. Дараховского, И. Л. Черноиванов, Т. В. Прехул. Азимут – центр. М. 1992. 442с.
13. Бодди, Д. Пэйтон Р. Основы менеджмента [Текст] / Д. Бодди, Р. Пэйтон : пер. с англ./ под ред. Ю. Н. Каптуревского – СПб: Издательство «Питер», 1999.- 816 с.
14. Большой энциклопедический словар / Главный редактор А. М. Прохоров. Москва: научное изд-во «Большая Российская Энциклопедия». Санкт-Петербург «Норинт». 1997. – 906 с.
15. Браерти Э. Бизнес-маркетинг [Текст] / Э. Браерти, Р. Ридер. – М.: ИД "Гребенников” , 2007. - 736 с.
16. Бриттов, П. А. Управление взаимоотношениями с клиентами / П. А. Бриттов // Корпоративные системы. – 2000. – № 1. – С. 10-17.
17. Варшавский, А. Е. Моделирование неплатежей и денежного спроса в бартерной экономике России / А. Е. Варшавский // Экономика и математические методы. – 2000. – Т. 36, № 2. – С. 11-27.
18. Васильев, Г. А. Поведение потребителей / Г. А. Васильев.- М.: Вузовский ученик, 2006. - 240 с.
19. Войчак, А. В. Маркетинговий менеджмент / А. В. Войчак. – К.: КНЕУ, 1998.-
20. Войтко, В. В. Управління поведінкою організації (на прикладі промислових підприємств) [Текст]: дис. канд. екон. наук: / В. В. Войтко. – Х., 2004. – 237c.
21. Вебстера, Ф. Є. Загальна модель споживчої купівельної поведінки організації / Ф. Є. Вебстера, І. Ванда // Journal of Marketing, 36, Квітень, 1972. - с. 12-17.
22. Волконський, В. А. Анализ влияния формы расчетов на уровни цен [Текст] / В. А. Волконський, Е. Т. Гурович, А. И. Кузовкин // Экономика и математические методы. – 1998. – Т. 34, № 4. – С. 23-33.
23. Вороновицкий, М. М. Вертикальная интеграция поставщика и потребителя на рынке товаров и капитала при перекрестном владении собственностью [Текст] / М. М. Вороновицкий // Экономика и математические методы. – 1999. – Т.35, № 1. – С. 28-42.
24. Галасюк В., Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників / В. Галасюк // Вісник НБУ. – 2001. – № 9. – с.54-57.
25. Гаркавенко, С. С. Маркетинг : [підруч. для вузів] / С. С. Гаркавенко – К.: Лібра, 1998. – 384с.
26. Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли / Білл Гейтс. – 2-е изд. исправл. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 477 с.
27. Герасимчук, В. Г. Маркетинг: теорія і практика: [навч. посіб.] / В. Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 1994. – 327 с.
28. Германчук, А. М. Оцінка факторів комерційного ризику / А. М. Германчук // Дон ГАУ. –МЕНЕДЖЕР. – 1999. – №4(6). – С. 101-106.
29. Гіл Чарльз, В. Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: пер. з англ.. А. Олійника, Р. Ткачука. – К.: Основи, 2001. – 854 с.
30. Гінстон, П. Найкраща книжка про збут і маркетинг / П. Гінстон. -Укр.-амер. фонд „Сейбр-Світло”. – Львів, 1995. – 206 с.
31. Гірна, О. Б. Стратегія формування стосунків „постачальник-покупець” на нафтовому ринку / О. Б. Гірна // Вісник нац. ун-ту. „Львівська політехніка”.– 2004. – № 499. – С. 274-280.(Серія: Логістика).
32. Глинський, Н. Ю. Лояльність споживачів як об’єкт контролю / Н. Ю. Глинський // Вісник нац.ун-ту. „Львівська політехніка” – 2004. – № 499. – С. 19-23.(Серія: Логістика).
33. Голошубова, Н. О., Голошубов, О. В. Оптові посередники в розвинутих країнах / Н. О. Голошубова, О. В. Голошубов // Діловий вісник. – 1996. – № 3 – С. 26-27.
34. Гонта А. Договір бартеру / Артем Гонта // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №27. – С. 21-24.
35. Гордон М. Товародвижение / М. Гордон // РИСК. – 1999. – № 1. – С.31-34.
36. Грейнер, Л. Е. 2002. Эволюция и революция в процессе роста организаций / Л. Е. Грейнер // Вестник С.-Петербургского ун-та. Серия: Менеджмент.- 2002. - Вып. 4. - С. 76-92.
37. Гужва, В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : [навч. посіб.] / В. М. Гужва.– К. : КНЕУ, 2001. – 400 с.
38. Гуриев, С. М. О роли неплатежей в интеграции предприятий / С. М. Гуриев, И. П. Поспелов, А. А. Перов , А. А. Шананин // Экономика и математические методы. – 1999. – Т. 35, № 1. – С. 56-66.
39. Гуриев, С. М. Модель общего равновесия при наличии трансанционных издержек и денежных суррогатов / С. М. Гуриев, Д. В. Поспелов, Д. В. Шапошник // Экономика и математические методы. – 2000. - Т.35, № 2,– С. 63-72.
40. Гурьянов, И. Б. Система управления торговой деятельностью корпораций / И. Б. Гурьянов // Корпоративные системы. – 2000. – № 1. - С. 24-28.
41. Делягин, М. Г. Экономика неплатежей / М. Г. Делягин - М.: Гориспалцев и КО, 1997.
42. Демьяненко, Ю. С. Надежность - новая философская категория / Ю. С. Демьяненко. – Омск : Реф. сб. ОмИИЖТ, 1982. – 28 с.
43. Державне регулювання економіки / За ред. д.е.н., проф., акад. АН Вищої школи України І. Р. Михасюка . – Львівський нац. ун-т ім. і. Франка, Львів : ”Українські технології”, 1999. – 640 с.
44. Диксон, П. Р. Управление маркетингом / П. Р. Диксон. – М. : ЗАО „Изд-во Бином”, 1998. – 560 с.
45. Дихтель, Е. Практический маркетинг / Е. Дихтель, Х. Хиршген. - М. : Высшая школа, 1995. - 255с.
46. Діброва, Т. Г. Процедура рекламного позиціонування: принципи та підходи / Т. Г. Діброва, Л. А. Мороз // Вісник нац. ун-ту. „Львівська політехніка”. – 2004. - № 499. – С. 36-40. - (Серія: Логістика).
47. Дідик, Л. М. Рейтингова оцінка підприємств / Л. М. Дідик // Фінанси України. – 1999. – № 5. – С. 27-34.
48. Дідківська, Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Л. Г. Дідківська, Л. С. Головко – К. : Знання-Прес, 2000. – 209 с.
49. Дмитрук, М. М. Особливості формування каналів розподілу вітчизняними виробниками продуктів харчування / М. М. Дмитрук // Вісник нац. ун-ту. „Львівська політехніка”.– 2004. – № 499. – С. 281-288. (Серія : Логістика).
50. Договір поставки. За матеріалами „Фінансового клубу України” [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №27. – С. 8-15.
51. Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость [ Текст ] / П. Дойль.- СПб.: Питер, 2001. – 480 с.
52. Доль, П. Менеджмент: стратегия и практика [Текст] / П. Дойль – СПб.: Питер, 1999. -560 с.
53. Доронина, М. С. Развитие категории поведения [Текст] / М. С. Доронина, В. В. Войтко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб.- К.: Техника, 2001. - Вып. № 31
54. Економіка і маркетинг виробничо-підприємницької діяльності [Текст]. - Х.: НТУ «ХПІ», - 2004.- 640с.
55. Жук, В. Договір комісії / Валентин Жук // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 27. – С. 36-39.
56. Загородний, А. Г. Обоснование заданий по росту производительности труда и прибыли для строительных организаций при реконструкции предприятий [Текст] : дис…. канд. екон. наук: 08.00.24/ А. Г. Загородний. – М., 1987. – 184 с.
57. Загородній, А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : Національний університет „Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.
58. Загородній, А. Г. Державне регулювання взаємин виробників та споживачів продукції: реальний стан і шляхи удосконалення / А. Г. Загородній, З. О. Коваль // Вісник нац. ун-ту. „Львівська політехніка” – 2002. -№ 436 – С. 456-462.(Серія: Менеджмент і міжнародне підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку ).
59. Загородній, А. Г. Посередництво та винагорода за посередницькі послуги / А. Г. Загородній, З. О. Коваль // Вісник нац. ун-ту. „Львівська політехніка”. - 2003. - № 484. – С. 72-79.(Серія: Проблеми економіки та управління).
60. Загородній, А. Г. Процес прийняття рішення щодо організації відносин виробників і посередників / А. Г. Загородній, З. О. Коваль // Вісник нац. унів. „Львівська політехніка”. –2002. - № 436 – С. 155-161.(Серія: Менеджмент і міжнародне підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку).
61. Загородній, А. Г. Формування інформаційної моделі зв’язків підприємства зі споживачами продукції / А. Г. Загородній, З. О. Коваль // Зб. наук.-техн. праць. - Вип. 12.2. – Львів: Укр. ДЛТУ, 2002. – С. 229-233.
62. Загородній, А. Г. Формування інформаційної системи управління взаємозв’язками підприємства із споживачами продукції / А. Г. Загородній, З. О. Коваль, В. Д. Шквір // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка.”–2005. – №.526 – С. 549-557.(Серія: Логістика).
63. Про автомобільний транспорт [Текст] : закон України від 05.квітня 2001 року №2344-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2001.- № 22.- С. 386-405.
64. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [ Текст] : закон України від 30 вересня 1999 року № 784-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- № 42-43.-С.858-899.
65. Про господарські товариства [Текст]: закон України від 19 вересня 1991 року №1576-Х // Баланс.-1998.- № 33.- С.4-18.
66. Про залізничний транспорт [Текст]: закон України від 04 липня 1996 року № 273/96-ВР //
67. Про захист прав споживачів [Текст]: закон України від 23 липня 1991 року № 30/91 ВР// Все про бухгалтерський обік – 2003.- № 118.-С. 53-62.
68. Про оподаткування прибутку підприємств [Текст]: закон України від 28 грудня 1994 року №334/94–ВР // Вісник податкової служби України – 2004.- № 33-34.-С. 3-64.
69. Про порядок рішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Текст]: закон України від 03 березня 1998року. №137/98–ВР // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку – 1998.- № 7.-С. 40-50.
70. Про ціни і ціноутворення [Текст]: закон України від 03.грудня 1990 року №507–ХІІ // Податки та бухгалтерський облік. - 2006.- № 50.-С. 36-38.
71. Залманова, М. Е. Закупочная и распределительная логистика: учеб. пособие / М. Е. Залманова. – Саратов: Изд-во СПИ, 1992. – 70 с.
72. Залтман, Дж. Как мыслят потребители. То, о чем не скажет потребитель, то, чего не знает ваш конкурент [Текст] / Дж. Залтман.– СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. - 384 с.
73. Збірник законодавчих та нормативних документів, регламентуючих діяльність підприємств внутрішньої торгівлі всіх форм власності [Текст]. – К. : Зовнішторгвидав України, 1997. – 648 с.
74. Зозульов, О. В. Стратегії ринкового позиціонування товару на споживчому ринку/ О. В. Зозульов // Економіка України. – 2006. - № 10. – С. 43-48.
75. Игнатов, А. Формирование зон сбыта и рентабельность / А. Игнатов, М. Кузьменко // РИСК. – 2003. – №2. – С. 48-55.
76. Игнатов, Е. Рейтинговая оценка надёжности партнёра / Е. Игнатов, Л. Прокофьева // Деньги и кредит. – 1992. – №2. – С. 44-47.
77. Ильин, В. И. Поведение потребителей / В. И. Ильин.; Сыктывкарский государственный университет, - Сыктывкар, 1998. – 191 с.
78. Інформаційні системи і технології в економіці : [посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / під ред. В. С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 544 с.
79. Каган, М. С. Людська діяльність. (Досвід системного аналізу) / М. С. Каган. - М. : Політвидав, 1974. – 328 с.
80. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры: пер. с англ. / под ред. И. В. Андреевой. – СПб. : «Питер», 2001. – 320 с.
81. Килим, О. М. Стохастичний оптимізаційний метод ефективного розподілу економічних ресурсів /О. М. Килим, О. М. Марюта, К. А. Юрченко // Економіка та підприємництво. – 2003. – № 1. – С.121-125.
82. Клочко, Ю. Методологія проведення емпіричного дослідження бізнесу. Матеріали консультаційно-методичного семінару / Ю.Клочко. – К.: Навчально-методичний центр „Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – 10 с.
83. Кобринський, Г. Расчет параметров снабжения и сбыта / Г. Кобринский // РИСК. – 2001 . - № 1. – С. 23-28.
84. Коваль, З. О. Напрями удосконалення регулювання взаємин виробників і посередників / З. О. Коваль // Галицький економічний вісник Тернопільського державного технічного університету ім. І. Полюя. – Тернопіль, - 2005. - № 2– С. 44-48.
85. Коваль, З. О. Алгоритм визначення ефективності збутової мережі підприємства / З. О. Коваль // Тези допов. Всеукраїнської наук.-практ. конф. „Економічні проблеми ринкової трансформації України ЛБІ НБУ. – Львів, 2002. – С. 119-120.
86. Коваль, З. О. Використання економіко-математичних методів та моделей при оцінці ефективності взаємозв’язків підприємства зі споживачами / З. О. Коваль // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2004. – №.517. - С. 127-134.(Серія: Менеджмент і міжнародне підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку).
87. Коваль, З. О. Вплив форми реалізації на рівень цін продукції підприємства / З. О. Коваль // Розвиток підприємницької діяльності: історія та сьогодення: ІІ міжнар. наук. конф. Інститут економіки і підприємництва. – Тернопіль, 2004. – С. 209-210.
88. Коваль, З. О. Вплив форми розрахунків із споживачами та посередниками на рівень цін продукції підприємства / З.О.Коваль // Обліково-аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні: Тези.міжнар. наук.-практ. конф. Львівський національний університет ім. І.Франка – Львів, 2005. – С. 44-46.
89. Коваль, З. О. Господарські договори як механізм забезпечення виконання зобов’язань суб’єктами підприємницької діяльності / З. О. Коваль // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2002. – № 457. - С. 366-373.( Серія: Менеджмент і міжнародне підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку).
90. Коваль, З. О. Державне регулювання виконання договірних зобов’язань у сфері товарообігу / З. О. Коваль // Менеджмент і міжнародне підприємництв: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. [Відп. ред. О. Є. Кузьмін]. – Львів : Нац. ун-т „Львівська політехніка”, 2001. – С. 47.
91. Коваль, З. О. Економіко-математичне моделювання взаємозв’язків підприємства із споживачами продукції / З. О. Коваль // Проблеми управління міжнародною економічною діяльністю: зб. матеріалів конференції студентів та молодих науковців – Львів : Нац. ун-т „Львівська політехніка”, 2004. – С. 59-60.
92. Коваль, З. О. Економічна доцільність врахування впливу форми реалізації на рівень цін продукції підприємства / З. О. Коваль // Зб. наук.-техніч. праць. НЛТУУ, Вип. 16.1. – Львів: НЛТУУ, 2006. – С. 352-360.
93. Коваль, З. О. Напрями забезпечення надійності взаємозв’язку підприємства-виробника із споживачами при прямій реалізації продукції та реалізації через посередників / З. О. Коваль // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: Тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф.– Львів: Нац. ун-т „Львівська політехніка”, 2004. – С. 135-137.
94. Коваль, З. О. Оцінка фінансової стійкості посередника [Текст] / З. О. Коваль // Проблеми розвитку фінансової системи та обліку: Матеріали конф. – Львів : Нац. ун-т „Львівська політехніка”, 2002. – С. 50-51.
95. Коваль, З. О. Причини виникнення та напрями усунення неплатежів у розрахунках з посередниками / З. О. Коваль // Зб. наук.-техн. праць. НЛТУУ.- Вип. 15.3. – Львів: НЛТУУ, 2005. – С. 256-262.
96. Коваль З. О. Реалізація продукції через торгівельних посередників: переваги і недоліки [Текст] / З. О. Коваль // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: ІV Міжнародної науково-практичної конференції: тез.доп. – Львів: Нац. ун-т „Львівська політехніка”, 2002. – С. 157-158
97. Коваль, З. О. Роль та принципи управління взаємозв’язками підприємства зі споживачами продукції / З. О. Коваль // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2004. –№ 499 - С. 289-295. (Серія: Логістика).
98. Коваль З. О. Формування системи показників рейтингової оцінки надійності посередників / З. О. Коваль // Економічний вісник НТУУ „КПІ”, – К. : „ЕКМО”, 2005.- №2. – С.327-331.
99. Коваль, З. О. Напрями удосконалення інформаційних систем управління взаєминами підприємства із споживачами продукції / З. О. Коваль, А. Г. Загородній // Вісник Харківського національного економічного університету, - 2004. - № 2. – С. 26-27.
100. Козлюк, А. Проблеми організації фінансових потоків підприємствами торгівлі в перехідній економіці / Андрій Козлюк // Економіст. – 2003. – № 6. – С. 37.
101. Колісник, М. В. Принципи стратегічної організації фінансового обліку / М. В. Колісник // Податкове планування. – 2004. – №10. – С. 29-35.
102. Комплексное планирование производства товаров народного потребления и услуг населению [Текст] / под ред. В. Ф. Беседина. – Киев : Наук. думка, 1987. – 253 с.
103. Корнієнко, Т. Методика визначення класу позичальника для розрахунку розміру резерву відшкодування втрат за кредитними операціями / Тетяна Корнієнко // Вісник НБУ. – 2000. – № 3. – С. 35-37.
104. Коршунов, В. И. Планирование маркетинговой деятельности предприятий / В. И. Коршунов. - Харьков: Основа, 2000.- 304с.
105. Костоглодов, Д. Д. Распределительная логистика / Д. Д. Костоглодов, Л. М. Харисова. – М.: Экспертное бюро, 1997. – 127 с.
106. Котлер, Ф. Основы маркетинга [Текст] : пер.с англ. / общ. ред. и вступ. ст. Пеньковой Е. М. – М.: Прогресс, 1993. – 418 с.
107. Крикавський, Є. В. Промисловий маркетинг / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай. – Львів : “Львівська політехніка”, 2001.- 336с.
108. Крикавський, Є. В. Інтеграція маркетингу і логістики в системі менеджменту / Є. В. Крикавський // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2001. – № 416. - С. 52-61.(Серія: Логістика).
109. Крикавський, Є. В. Промисловий маркетинг: підруч. / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай. – Львів : Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2001. – 336 с.
110. Крис, А. Внутренняя торговля /А. Крис, Ж. Жаллэ; пер. с фр. – М. : КНЕУ, 2002. – 245 с.
111. Кристофер М., Пэк Х. Маркетинговая логістика: пер. с англ. М. : Издательский Дом Технологии, 2005 г. – 200 с.
112. Куденко, Н. В. Маркетингові стратегії фірми [Текст] / Н. В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2002. – 245 с.
113. Кудрявцев, М. Опт на рынке продовольствия / М. Кудрявцев // РИСК. – 2002. - № 2. – С. 54-60.
114. Кузьмін, О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – Львів: Національний університет ”Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід”, 2002. – 228 с.
115. Лабмен Ж. Ж. Стратегический маркетинг [Текс] : пер. с фр.- СПб. : Наука, 1996.- 590 с.
116. Ламбен, Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива [Текст] / Ж. Ж. Ламбен. – СПб. : Наука, 1996. – 589 с.т
117. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг Европейская перспектива [Текст ] : пер.с франц. - Спб.-М. : Наука, 1996 - 589 с.
118. Лігоненко, Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства (методологічні підходи) / Л. Лігоненко, Г. Ковальчук // Економіка, фінанси, право. – 1998. – № 10. – С.10-15.
119. Ліс, М. Маркетингове інформаційне забезпечення управління стосунками з клієнтами / М. Ліс // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”.– 2003. – № 472. – С. 108-114.(Серія: Логістика).
120. Літовченко, І. Л. Особливості маркетингових досліджень через Інтернет / І. Л. Літовченко, Ю. В. Цуркан //. Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2004. – № 499. – С. 79-86.(Серія: Логістика).
121. Луценко, І. Шляхи удосконалення економічних взаємовідносин між учасниками логістичних систем / Ірина Луценко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 2. – С.97-99.
122. Мазаракі А. А. та ін. Економіка торгівельного підприємства [ Текст ] : підручник для вузів / [А. А. Мазаракі та ін.] ; за ред. Н. М. Ушакової. – К. : „Хрещатик”, 1999. –800 с.
123. Мала українсько-російська енциклопедія з податків [Текст]. – Київ. – 2000.
124. Мамчин Р. О. Проблеми адаптації логістичних концепцій до умов вітчизняної економіки / Р.О. Мамчин // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2004. – № 499. – С. 86-90.(Серія: Логістика ).
125. Марцин, В. С. Регулювання діяльності торгових підприємств / В. С. Марцин, О. В. Солдатенко // Фінанси України. – 1999. – № 6. – С.62-69.
126. Маяковський, С. О. Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємств Львівщини / С. О. Маяковський // Фінанси України. – 2001. – № 9. – С.64-72.
127. Меликян, О. М. Поведение потребителей [Текст] / О. М. Меликян. – М.: ИТК «Дашков и К», 2008. - 264 с.
128. Методика проведения оценки финансового положения заемщика // Программа мікрокредитування в Україні. – К., 1999. – 9 с.
129. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торгівельній діяльності. [Текст]: затв. Мінекономіки та з питань євроінтеграції України від 22 травня 2002 року. №145 //Все про бухгалтерський облік. 2002. - № 76.
130. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості (затвердженої наказом Держкомітету Промислової політики України від 02.02.2001 р. №47 / Київський держ. ін-т економіки хімічної промисловості. – К., 2001. — 142с.
131. Минетт, С. B. Маркетинг [Текст] / С. В. Минетт. – К. : Вильямс, 2004. - 208 с.
132. Мних, Є. В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві : [навч. посіб.] / Є. В. Мних. – К. : ІЗМН, 1996. – 236 с.
133. Мних, О. Б. Економетричні моделі у досліджені поведінки споживачів / О. Б. Мних, О. С. Костюк, І. П. Таранський // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2003. – № 472. – С. 312-318.(Серія: Логістика).
134. Мороз, В. І. Удосконалення коефіцієнта заборгованості / В. І. Мороз // Фінанси України. – 2000. – №5. – С. 53-55.
135. Мороз, Л. А. Деякі аспекти розвитку теорії та практики маркетингу в Україні / Л. А. Мороз // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2003. – № 472. – С. 138-142.(Серія: Логістика).
136. Мороз, Л. А. Чухрай, Н. І. Маркетинг / За наук. ред. Мороз Л. А. : [Навч. посібник. Збірник вправ] – Львів: ДУ „Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+”Інституту підвищення кваліфікації та перпідготовки кадрів, 1999. – 244 с.
137. Назарова Г. Финансовый анализ рыночного партнёрства / Галина Назарова // Бизнес-Информ. – 1996. – № 3. – С. 44-46.
138. Несторенко Ж. К. Внутрішній аудит дебіторської заборгованості / Ж. К. Нестеренко // Економіка та підприємництво. – 2002. – № 3. – С. 157-159.
139. Ноздрева, Р. Б. Маркетинг: как побеждать на рынке [Текст] / Р. Б. Ноздрева, Л. И. Цыгичко. - М. : Финансы и статистика, 1991. - 304с.
140. Огерчук, Ю. В. Місце збуту в системі маркетингових інструментів / Ю. В. Огерчук // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2003. – № 472. – С. 142-148. (Серія: Логістика).
141. Окландер, М. А. Споживча кооперація: маркетингові моделі та технології: Монографія / М. А. Окландер, О. П. Чукурна - О. : АстроПринт, 2005. - 231 с.
142. Олексик, О. С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на макрорівні [Текст] / О. С. Олексик .- К., 1998. – 507 с.
143. Осипова, Л. В., Синяева, И.М. Основы коммерческой деятельности [Текст ] : учеб. / Л. В. Осипова, И. М. Синяева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 632 с.
144. Панов, С. А. Задача об оптимальном управлении торговой операцией / С. А. Панов, В. И. Ширяев // Известия академии наук. Теория и системы управления. – 2002. – №4 – С. 37-41.
145. Парижак, Н. В. Державне регулювання ціноутворення в Україні / Н. В. Парижак // Фінанси України. – 2000. – № 4 – С. 31-36.
146. Парсяк, В. Н. Маркетинговые иследования [Текст] / В. Н. Парсяк, В. К. Рогов. - К. : Наукова думка, 2000. - 174с.
147. Петров, Е. Г. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах [Текст]: навч. посібн. / Е. Г. Петров, М. В. Новожилова, І. В. Гребеннік; під ред. Е. Г. Петрова. – К.: Техніка, 2004. – 256 с.
148. Экономическоя соціологія [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Пилипенко, Э. А. Гансова, В. С. Казаков и др.; под ред. В. Е. Пилипенко. – К. : МАУП, 2002. – 296 с.
149. Плещинский, А. С. Механизм равновесных трансфертных цен при взаимодействии производственных экономических агентов / А. С. Плешинский // Экономика и математические методы. – 2001. – Т. 37, № 2. – С. 70-91.
150. Плиса, В. Й. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства / В.Й. Плиса // Фінанси України. – 2001. – № 1.– С. 67-72.
151. Плотников, В. Преодоление разобщенности / В. Плотников // РИСК. – 1999. – № 4. – С.40-42.
152. Плотников, В. Стимулирование экономических интересов / В. Плотников // РИСК. – 2001. – № 2. – С.40-44.
153. Поддєрьогін, А. М. Фінанси підприємств [Текст : підруч. / А. М. Подддєрьогін. – К.: КНЕУ,1999. – 384 с.
154. Полонский, В. Г. Етапи встановлення ціни на товари в оптово-роздрібних фірмах / В. Г. Полонский // Бізнес-навігатор. –2002. – № 2. – С. 101-104.
155. Портер М. Конкуренція [Текст] : пер. с англ. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2000. – 495 с.
156. Прауде, В. Р. Маркетинг [Текст] / В. Р. Прауде, О. Б. Білий. – К. : „Вища школа”,1994. – 256 с.
157. Прахалад К. К. Майбутнє конкуренції. – К. : КНИЖКОВЕ ВИДАВНИЦТВО ОЛЕКСІЯ КАПУСТИ, 2005. - 258 с. (Серия: Библиотека деловых шедевров от UMC).
158. Раєвнєва, О. В. Формування поведінки неплатоспроможного підприємства / О. В. Раєвнєва, В. М. Андреєва, М. М. Берест // Фінанси України. – 1999. – № 4. – С. 27-30.
159. Рябова Т. А. Дослідження виробництва та реалізації товарів легкої промисловості Чернігівщини / Т. А. Рябова // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. – Ч. І. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 468-479.
160. Рябова Т. А. Поведінкові аспекти забезпечення лояльності споживачів / Т. А. Рябова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наук. праць. – Випуск 234: В 4 т. – Т. ІV. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 880-886.
161. Рябова Т. А. Особливості поведінки споживачів на промисловому ринку / Т. А. Рябова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наук. праць. – Випуск 239 : В 5 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 788-794.
162. Рябова Т. А. Аналіз розвитку молочного ринку України та особливості споживання сухих молокопродуктів / Т. А. Рябова // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. – Випуск 20. Маркетинг : теорія і практика. – Ч. І. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 313 -321.
163. Рябова Т. А. Проблеми становлення та розвитку ринку сухих молокопродуктів / Т. А. Рябова // Маркетинг в Україні. Матеріали Восьмої міжнародна науково-практичної конференції. Збірник тез. м. Київ, 23-24 листопада, 2007 рік. – Київ. : Українська Асоціація Маркетингу, 2007. – С. 39-41.
164. Рябова Т. А. Маркетингова концепція ефективної взаємодії виробників і споживачів на ринку сухих молокопродуктів / Т. А. Рябова // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : Зб. мат. ІІ Міжнар. наук.–практ. конф. 15-16 трав. 2008 р. – К. : МІБО КНЕУ, 2008. – С. 114-118.
165. Рябова Т. А. Особливості поведінки споживачів-трейдерів та їх взаємодія із виробниками сухого молока / Т. А. Рябова // Міжнародний інноваційний форум "Освіта, наука і виробництво у регіональному розвитку" (м. Чернігів 21-23 травня 2008 р.): Матеріали доповідей та виступів. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2008.– С. 62-64.
166. Сергеев, А. М. Поведение потребителей [Текст] / А. М. Сергеев, Е. А. Бойченко – М. : Эксмо, 2006. - 320 с.
167. Ситник, В. Ф Основи інформаційних систем [навч. посіб] / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва –. 2-ге вид. перероб.і доп..- К.: КНЕУ, 2001. - 420 с.
168. Ситник, Н. С. Вплив розосередженості споживачів на ємність ринку послуг / Н. С. Ситник // Регіональна економіка. – 2001. - № 1. – С. 189 – 195.
169. Ситник, Н. С. Маркетингові особливості сфери обслуговування розосереджених контингентів споживачів / Н. С. Ситник // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансові механізми активізації підприємництва в Україні. НАН України. ІРД .– Вип. 33. – Львів. – 2002. – С.87 – 96.
170. Скибінський, С. В. Маркетинг [Текст]: підруч./ С. В. Скибінський. – Львів, 2000. – 640 с.
171. Скибінський, С. В. Поведінка споживачів: еволюція значущості досліджень, напрями / С. В. Скибінський, Л. В. Орел, Н. І Ревко // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2003. – № 472. – С. 178-182. (Серія : Логістика).
172. Скоробагатова, Т. Н. К вопросу о соотношении маркетинга и логістики / Т. Н. Скоробагатова // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка”. – 2003. – № 472. – С. 182-187.(Серія : Логістика).
173. Сливоцький, А. Міґрація капіталу: Як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів : пер. з англ. – К. : Унів. вид-во „Пульсари”, 2001. – 296 с.
174. Солдатенко, О. В. Система економічного регулювання ефективності фінансово-економічної діяльності торгових підприємств / О. В. Солдатенко // Торгівля, комерція, право, ЗНП, т.1. – С. 24
175. Спирин, А. А. Экономико-математические методы в статистических исследованиях [Текст] / А. А. Спирин. – М. : Финансы и статистика, 1999.
176. Старостина, А. О. Маркетингові дослідження: практичний аспект [Текст] / А. О. Старостина. - К. : Вильямс. - 1998. – 263с.
177. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти: навч. посіб. / [Р. В. Фещур, А. Ф. Барвінський, В. П. Кічор та ін.]; за наук. ред. Р. В. Фещура. – [ 2-е вид.] – Львів : „Інтелект-Захід”, 2003. – 576 с.
178. Статистичний щорічник України за 2003 рік / Держ. ком. статистики України / за ред. О. Г. Осауленка; відп. за вип. В. А. Головко. – К. : „Техніка”, 2003. – 576 с.
179. Стігліц, Д. Глобалізація та її тягар. Актуальні світові дискусії / пер. з англ.. А. Іваненка. – К. : Вид. дім „КМ Академія”, 2003. – 251 с.
180. Сурина, Е. Оптимизация оптового звена / Е. Сутрина // РИСК. – 2001. – № 2. – С. 48-53.
181. Теньков, С. О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. [Текст] / С. О. Теньков.– К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 720 с.
182. Теория потребительского поведения и спроса / под ред. В. М. Гальперина. - СПб : Экономическая школа, 1993.- 380 с.
183. Тєньков, С. Договір купівлі продажу / Сергій Тєньков // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №27.– С. 3-7
184. Товарні біржі в Україні: Аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку / За загальною ред. П.Г. Каблука. – К., 1997.
185. Тяпухин, А. Определение длины каналов сбыта / А. Тяпухин // РИСК. – 2000. – № 1-2. – С. 25-30.
186. Тяпухин, А. Стратегия хозяйствования / А. Тяпухин // РИСК. – 2002. – № 1. – С. 18-23.
187. Тяпухин, А. Терминологические сбои / А. Тяпухін // РИСК. – 2000. – № 5-6. – С. 39-44.
188. Узнадзе, Д. Психологічні дослідження [Текст] / Д. Узнадзе. - М.: 1966. с. 366.
189. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: навч. посібник: 2-ге видання випр. і доп. / За ред. А. І. Кредісова. – К.: ВІРА – Р, 2002. – 552 с.
190. Уэбстер, Ф. Основы промышленного маркетинга [Текст] / Ф. Уєбстер – М. : ИД "Гребенников”, 2007 - 390 с.
191. Фатєєва, Я. Договір зберігання / Яна Фатєєва // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №27. – С. 31-35
192. Философский энциклопедический словар / Гл . редак.:. Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов – М. : Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.
193. Федько, Н. Г. Поведінка споживачів [Текст]: навч. посіб./ Н. Г. Федько. Ростов н/Д : Фенікс, 2001. – 352 с.
194. Фоксол, Г. Психологія споживача в маркетингу / Г. Фоксол, Р. Голдсміт, С. Браун; пер. з англ. – СПб. : Пітер, 2001. – 352 с.
195. Фомин, Г. П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности [Текст]: учебник / Г. П. Фомин. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 544с.
196. Фомин, Г. П. Модели выбора решений в коммерческих операция [Текст] / Г. П. Фомин. - М. : Финансы и статистика, 2000.
197. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность: пер. с нем. / под ред. Б. М. Величковского. – М. : Педагогика, 1986. – 392 с.
198. Хилл, Н. Измерение удовлетворенности потребителя по стандарту ИСО 9000:2000 / Н. Хилл, Б. Сельф, Г. Роше. М. : Издательский Дом Технологии, 2004. - 192 с.
199. Хміль, Ф. Діагностика ризику в торгівельно-комерційній діяльності / Ф. Хміль // Проблемы предпринимательства. – 1997. – № 6. – С. 38-40.
200. Хьелл Л. Теории личности (основные положения, исследования и применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. Спб. : Питер Ком, 1998 - 608с .
201. Цивільний Кодекс України. - Офіційне видання. – К. : Атака, 2003 – 416с.
202. Чевертон, П Работа с VIP-клиентами [Текст] / П. Чевертон. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. - 360 с.
203. Чорна, С. В. Формування оптимального залишку грошових активів торговельних підприємств / С.В.Чорна // Фінанси України.– 2001. – № 3. – С. 99.
204. Чухрай Н. І. Партнерський маркетинг у постачанні: світовий і вітчизняний досвід / Н. І. Чухрай, Н. І. Хотей, Р. Патора // Вісник нац.ун-ту „Львівська політехніка”. – Львів. – 2004. – № 499. – С. 339-346.(Серія: Логістика).
205. Шандрезон Ж., Ланкастер А. Методы продажи : пер. с фр. – М. : АО Изд. Группа «Прогресс», «Универс», 1993. – 160 с.
206. Шварц, П. Оценка степени удовлетворенности потреби теля [Текст] / П. Шварц. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 362 с.
207. Шевців Л. Ю. Інтеграція управлінських завдань в логістичному ланцюгу поставок / Л. Ю. Шевцов // Вісник нац. ун-ту „Львівська політехніка” Логістика. – Львів. – 2004. – № 499. – С. 347-353. (Серія : Логістика).
208. Шевцов С. Договір перевезення / С. Шевцов // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №27.– С. 25-30.
209. Шет Дж. Н. Модель споживчої поведінки організації // Journal of marketing, 37 (Жовтень 1973), Американська асоціація маркетингу, стр. 50-56
210. Шибутани Т. Социальная психология [Текст] / Т. Шибутани.– М.: Прогресс, 1969. – 535с.
211. Штерн Л. Маркетинговые каналы / пер. с. англ. – М. : Изд. Дом «Вильямс», 2002. – 624 с.
212. Шумаев В. Инфраструктура / В. Шумаев // РИСК. – 2000. – № 3-4. – С. 35-44.с.
213. Аванс Дж. Р. Маркетинг / Дж. Р. Эванс, Б. Берман - М. : Экономика, 2002. - 350с.
214. Экономико-математические методы и модели: учеб. пособие / под. ред. А. В. Кузнецова. – 2-е изд. – Минск.: БГЭУ, 2000.
215. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учебное пособие для вузов / В. В. Федосеев, А. Н. Гарлаш. – М. : Юнити, 2001. – 391 с.
216. Энджел Дж. Блэкуэл Г. Поведение потребителей / Дж. Энджел, Г. Блэкуэл. - Спб. : Питер Ком. 1999 - 768с.
217. Ядов, В. А. Внутренняя регуляция социального поведения субъекта (Подход к построению диспозиционной теории) / В. А. Ядов // Проблемы социальной психологии. – Тбилиси.: Издательство Тбилисского университета, 1976. – с. 199.
218. Burroughs, James E., C. Page Moreau, and David Glen Mick (2005), “To a Psychology of Consumer Creativity,” in The Handbook of Consumer Psychology.
219. James, E. Lynch The Marketing Concept : Putting the Theory into Practice / Author(s): Graham J. Hooley, James E. Lynch, Jenny Shepherd // Journal: European Journal of Marketing, Year: 1990. Page: 7 - 24
220. Shrum, L. J., James E. Burroughs, and Aric Rindfleisch (2004), “A Process Model of Consumer Cultivation: The Role of T.V. is a Function of Type of Judgment,” in The Psychology of Entertainment: Blurring the Lines Between Entertainment and Persuasion, / ed. L. J. Shrum, Mahwah, NJ: Erlbaum, 177-192.
221. Modern Business Marketing: A Strategic Planning Approach to Business and Industrial Markets. / T .L. Powers, M. Powers Belmont, CA: West Information Pub Group, 1997.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20749.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.