У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ П1ДПРИЕМСТВ
Количество страниц 2009
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Год сдачи 2010
Содержание РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
АНТИКРИЗОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Криза в діяльності господарюючих структур: суть, генезис об’єкту управління

1.2. Механізми антикризового управління
2. 1.3. Особливості формування системи управління антикризовим розвитком сільськогосподарських підприємств

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Стан, тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств
2.2. Системна оцінки антикризового стану суб’єкта господарювання
2.3. Діагностика системи антикризового управління розвитком сільськогосподарських підприємств
ВИСНОВКИ

На основі проведених теоретичних та емпіричних досліджень розроблені методологічні положення щодо формування ефективного антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами.
1. Результати емпіричних досліджень підтверджують наявність системної кризи у сільськогосподарських підприємствах, яка є наслідком як зовнішніх так і внутрішніх факторів. Серед зовнішніх факторів нами визначено: недостатня обгрунтованість рішень щодо реформування аграрного сектору економіки; недосконалість обгрунтованості концепцій розвитку соціально-трудових, влас-них, владних відносин; неспрацювання державних регуляторів.
До внутрішніх факторів слід віднести недосконалість системи управління, розбалансованість в структурі потенціалу підприємств, неготовність управ-лінської команди працювати ефективно в рамках ринкового ризику.
2. Обґрунтовано вплив антикризового управління на визначення потенційної готовності підприємницької структури і здатність управлінської команди на принципах антиципативної дії до цілеспрямованого формування комплексних заходів стратегічного і тактичного характеру для попередження кризових явищ та реалізації їх у процесі антикризової діяльності для досягнення стратегічної мети.
3. Поглиблено досліджено групи причин, які призводять підприємства до
кризи. У зв’язку з тим, що в економічній літературі причини криз носять узагальнюючий характер, а цього недостатньо для формування системи управління антикризовим розвитком, запропонований авторський варіант системи груп кризових явищ, які покладено в основу виділення об’єктів та механізмів антикризового управління: політичного, концептуально-структурного на макрорівні і концептуально-структурного на мікроеконо-мічному рівні, включаючи підприємства.
4. Розроблена методологія оцінки кризового стану на основі узагаль-
нюючих критеріїв, які сприятимуть своєчасному виявленню і відхиленню фактичних результатів діяльності від нормативних, формуванню зведено-аналітичної інформації для обґрунтування рішень в системі управління за слабкими сигналами та по відхиленнях.
5. Опрацьована методика визначення рівня кризового стану сільсько-
господарських підприємств і схеми їх реструктуризації дає змогу сформувати систему заходів фінансового оздоровлення підприємств для досягнення основної мети антикризового фінансового управління – швидкого відновлення платоспроможності і досягнення достатньої фінансової стійкості підприємства в цілях уникнення банкрутства.
6. Запропонована система моніторингу та діагностики підприємств та їх
складових для формування комплексу спеціальних організованих дій по визначенню ймовірності або реальному початку кризового стану підприємства. Це дасть можливість підвищити рівень обґрунтованості антикризових рішень виходячи з того, що діагностиці мають підлягати всі функції підприємства, частково: фінанси; маркетинг; виробництво; кадри; техніка і технології; менеджмент; стратегія.
7. З метою можливого розширення і поглиблення спостережень за діяль-
ністю сільськогосподарських виробників, проведенням роботи щодо своєчасного виявлення й оцінки негативних явищ, таких як спад обсягів виробництва, зниження якості та конкурентоспроможності продукції, коливань в обсягах продажу, запропоновано оцінку методів антикризового моніторингу.
8. Обґрунтована методологія визначення кількісних параметрів виді-
лення стадій кризи з урахуванням економічного розвитку підприємств сприятиме підвищенню рівня обґрунтованості стратегій та механізмів її реалізації в антикризовому управлінні.
9. Сформовано стратегічні цілі, в яких основою концепції з подолання
кризових явищ вважається динамічне удосконалення державного, регіонального, місцевого управління суб’єктами господарювання з поетапним процесом створення умов, які б сприяли безкризовому розвитку сільськогосподарських підприємств.
10. Запропонований концептуальний підхід до формування нової аграр-
ної політики, спрямованої на створення умов для здійснення сприятливої інвестиційної, податкової, амортизаційної і конкурентної політики. При цьому передбачається також і раціональна організація внутрішньогосподарських відносин, підвищення якості стратегічного планування (програмно-цільового прогнозування) для стійкого ефективного розвитку суб’єктів господарювання.
11. Обґрунтовану систему заходів антикризової діяльності та комплекс
рекомендацій покладено в основу визначення альтернативної політики економічного розвитку сільськогосподарських підприємств і ринкового регулювання цих процесів на основі визначення пріоритетів довгострокового економічного розвитку, стимулювання сукупного попиту на сільськогос-подарську продукцію, державної підтримки передових технологій в аграрному виробництві, введення ефективних систем захисту внутрішнього ринку, зміни цільової спрямованості банківської системи, системи державного протекціонізму, впровадження інноваційних моделей розвитку, реформування законодавства, інституціонально-структурних перетворень, що сприятиме результативності системи управління антикризовим розвитком сільськогос-подарських підприємств.

Список литературы
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.