У нас уже 21810 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ЇЇ МОТИВАЦІЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ АПК
Количество страниц 198
ВУЗ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20779.doc 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ. СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОСТІ. 10
1.1. Економічна сутність ефективності праці в сільському господарстві 10
1.2. Мотивація як один з головних чинників підвищення ефективності праці 30
1.3. Трудовий потенціал галузі сільського господарства 52
Висновки до розділу 1 62
РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ЇЇ МОТИВАЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 64
2.1. Рівень виробництва та його економічна ефективність як фактори продуктивності праці 64
2.2. Трудові ресурси галузі сільського господарства. Стимулювання праці як головна умова їх ефективного використання. 76
2.3. Оцінка рівня ефективності праці в сільському господарстві 88
Висновки до розділу 2 101
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 105
3.1. Організаційно-економічний механізм та фактори підвищення ефективності праці 105
3.2. Розробка ефективних норм праці в галузі сільського господарства, їх мотиваційне підґрунтя 119
3.3. Соціальні фактори мотивації високоефективної праці 137
Висновки до розділу 3 154
ВИСНОВКИ 157
СПИСОК ДЖЕРЕЛ 160
ДОДАТКИ 174

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В галузі сільського господарства України впродовж останніх років відбулися значні перетворення обумовлені зміною політичного устрою держави і переходом до ринкових форм господарювання. Це дозво¬лило змінити земельні та майнові відносини, створити принципово нові організаційно-правові форми господарювання, розробити шляхи створення прозорого ринкового середовища.
Проте, діяльність більшості підприємств аграрної сфери протягом тривалого періоду характеризувалася низькою ефективністю. Незначні позитивні зрушення останніх років ще не гарантують стабільності зростання обсягів виробництва продукції в галузі. Серед головних причин зазвичай відмічають низьку технічну оснащеність та технологічну недосконалість процесу виробництва продукції сільського господарства. Однак, поряд з цим, відзначається невміння організовувати процес праці за нових умов господарювання. З часів переходу до ринкової економіки не було розроблено та впроваджено механізму мотивації праці, який би відповідав умовам праці, що склалися в галузі сільського господарства. Як наслідок, недосконалий та необгрунтований механізм впливу на працівників призводить до зниження ефективності праці.
Значну кількість публікацій вітчизняних і закордонних вчених-економістів присвячено дослідженню питань ефективності праці та її мотивації. Серед них наукові праці Адамчука В.В., Багрової І.В., Богині Д.П., Гєнкіна Маслоу А., Машенкова В.Ф., Оучі У., Слєзінгера Г.Е., Струміліна С.Г., Чаянова О.В. та інших. Питанням мотивації ефективної праці в сільському господарстві займалися Бугуцький О.А., Дієсперов В.С., Б.М., Калінчик М.А., Левченко О.В., Лишиленко В.І., Малік М.Й., Олійник Т.І., Опря А.Т., Туган-Барановський М.І., Ходаківський Є.І., Якуба К.І.
Однак певна частина теоретичних і практичних питань, пов’язаних з ефективністю праці та її мотивацією в сільському господарстві, залишається поки що не повністю розглянутими. Зокрема, недостатньо досліджені питання проблеми формування ефективного механізму мотивації в галузі сільського господарства в умовах організаційно-правових перетворень і ринкових умов господарювання. На сьогодні актуальним є питання визначення впливу цілої низки технологічних, організаційних і соціально-економічних чинників на рівень ефективності праці; розробки науково обґрунтованих норм виробітку, обслуговування та формування ефективної системи організації праці на підприємствах.
Наукова-теоретична та практична значущість зазначених проблем зумовила вибір теми, актуальність і цільову спрямованість дисертації.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота над дисертацією проводилася відповідно до плану наукових досліджень кафедри фінансово-економічного аналізу та статистики Полтавської державної аграрної академії.
Проблематика дослідження та наукові підходи щодо подальших напрямків підвищення продуктивності праці та її мотивації в аграрній сфері регіону пов’язані з науково-дослідною темою, яка виконується в Полтавській державній аграрній академії „Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК (номер державної реєстрації 010425002550)”.
В основу роботи покаладені виконані автором дослідження щодо теоретико-методологічних основ ефективності аграрної праці з урахуванням регіональних соціально-економічних чинників формування її рівня та запропоновані напрями підвищення ефективності праці через призму мотиваційного механізму.
Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є обґрунтування наукових положень та опрацювання теоретичних і методичних прийомів щодо напрямів підвищення ефективності праці в аграрній сфері виробництва. Постановлена мета зумовлює розв’язання наступних основних задач:
− узагальнення теоретичних досліджень визначення ефективності праці як соціально-економічної категорії та її мотивації в сільському господарстві;
− дослідження стану ефективності праці на регіональному рівні;
− дослідження матеріального стимулювання та нематеріальних методів мотивації на регіональному рівні;
− обґрунтування впливу матеріально-технічних факторів на рівень ефективності праці та розробка механізму їх раціональної організації й планування;
− визначення системи науково обґрунтованих норм праці і норм обслуговування в аграрному секторі економіки регіону;
− визначення основних соціально-економічних чинників підвищення мотивації праці та розробка на їх базі ефективного мотиваційного механізму.
Предметом дослідження є сукупність науково-теоретичних, методичних та практичних положень щодо мотивації і підвищення ефективності праці в аграрних підприємствах.
Об`єктом дослідження є процеси використання праці та її результативність в аграрних підприємствах АПК. Дослідження виконано на матеріалах сільськогосподарських підприємств України та Полтавської області.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційної роботи є діалектичний метод пізнання, системний підхід і аналіз, фундамента¬льні положення економічної теорії, законодавчі та нормативні акти, наукові розробки і публікації вітчизняних і зарубіжних вчених з питань теорії, методології і практики ефективності праці та мотивації.
В процесі виконання роботи проводились дослідження як на емпірич-ному, так і на теоретичному рівнях пізнання. Методологічною основою досліджень виступає діалектичний метод, за допомогою якого економічні явища вивчались не ізольовано, а в їх взаємозв’язку, не в статиці, а в процесі розвитку. Основними методичними підходами при вирішенні поставлених завдань на різних етапах досліджень були такі методи та прийоми: абстрактно-логічний (прийоми дедукції та індукції, аналізу та синтезу) при теоретичних узагальненнях та формулюванні висновків; статистико-економічний та розрахунково-конструктивний (прийоми аналітичних групувань, графічних відображень, середніх величин, індекси, дисперсійний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, вирівнювання динамічних рядів), за допомогою яких визначені та спрогнозовані тенденції розвитку основних показників ефективності праці в галузі сільського господарства, виявлено кількісний вплив основних факторів та визначені резерви зростання ефективності праці в досліджуваній галузі; монографічний – при вивчені сучасного стану рівня ефективності праці в господарствах Полтавської області; соціологічний (анкетне опитування), при визначенні рівня відношення до праці та виявлення основних мотивів високоефективної праці працівників аграрної сфери виробництва.
Інформаційну базу дослідження складають нормативно-правові акти України, статистичні дані Держкомстату України та Полтавської області, інформаційні матеріали, опубліковані у періодичних виданнях, монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних та зарубіжних авторів.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження одержаних результатів визначається тим, що останні враховують особливості аграрної праці з врахуванням сучасних вимог розвитку досліджуваного регіону і полягає в наступному:
Вперше:
- обґрунтовано необхідність в системі управління якістю введення в первинні документи підприємств показників якості продукції, зокрема сортності, цукристості, питомої ваги жиру, крохмалю, клейковини, білка тощо до товарно-транспортних та податкових накладних;
- запропоновано сукупність за високою тіснотою зв’язку при розробці математико-статистичних моделей ефективності сільсько-господарської праці та порядок визначення коефіцієнтів кількості, якості витрат матеріалів, часу на виконання робіт та агрокліматичних умов конкретного виробництва.
Удосконалено:
- визначення сутності поняття „ефективність праці”, що означає здатність праці створювати певну кількість товарів (робіт, послуг) конкретної споживчої якості, врахуванням якісних характеристик виробленої продукції та кількості витрачених ресурсів на її виробництво.
- визначення сутності поняття „трудовий потенціал”, що на відміну від існуючих поглядів, переважно орієнтованих на статево-віковий склад працездатної частини населення, доповнено врахуванням освітньо-кваліфікаційного рівня, психологічних та фізіологічних особливостей і розглядом трудових можливостей конкретних працівників, з врахуванням особистих якостей і формуванням їх відповідно до конкретних умов виробництва;
- формування кореляційно-регресійних моделей трудомісткості виробництва валової продукції через поєднання факторів: землезабезпеченості, фондо-озброєності та рівня оплати праці однієї людино-години.
Набули подальшого розвитку:
- методичний підхід використанням дисперсійного методу аналізу щодо визначення ступеню впливу спеціалізації підприємства, товарності виробленої продукції та оплати праці на ефективність праці;
- пропозиції щодо обґрунтування оптимальних рівнів спеціалізації, концентрації та інтенсифікації виробництва зернових культур та молока в підприємствах.
- методичні підходи визначення пріоритетних ціннісних мотивів та стимулів відношення до праці і вибору професії в молодих працівників, а саме: соціально-побутових умов та професіонально орієнтованої роботи.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що методологічні та практичні аспекти проведеного дослідження, а також одержані наукові результати щодо розробки шляхів розв’язання завдань підвищення продуктивності аграрної праці створюють об’єктивні передумови для опрацювання напрямків подальшого підвищення ефективності праці в сільськогосподарських підприємствах Полтавської області та для розв’язання окремих питань соціального напрямку в названому регіоні.
Розроблені рекомендації щодо вдосконалення методики визначення ефективності праці в сільськогос¬подарських підприємствах рекомендовані Головним управлінням агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації (довідка №78 від 28.02.2008) та Головному управлінні праці Полтавської обласної державної адміністрації (довідка №06-1920 від 28.02.2008) для використання підприємствами регіону. Розроблені норми витрат праці на виробництві зернових культур і молока використовуються в сільськогосподарському виробничому кооперативі „Батьківщина” Котелевського району Полтавської області (довідка №13-21від 18.09.2008).
Науково-теоретичні та методологічні напрацювання за темою дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Полтавської державної аграрної академії при викладанні дисциплін „Ста-тистика” та „Економічний аналіз” для студентів факультетів обліку та фінан-сів і економіки та менеджменту (довідка №8-01-183 від 27.02.2008).
Особистий внесок здобувача. Наукові результати дослідження, що виносяться на захист отримані дисертантом особисто. Науково-теоретичні узагальнення, висновки, розробки та практичні рекомендації сформульовані автором особисто.
Апробація результатів дисертації. У процесі науково-дослідних робіт автором використовувалися такі форми апробації одержаних результатів як обговорення з спеціалістами підприємств агропромислового комплексу, обласних та районних органів управління, із науковцями, публікації, виступи на конференціях.
Основні результати дисертаційного дослідження оприлюднені у виступах на всеукраїнській науковій конференції молодих вчених-аграрників „Молодь України і аграрна реформа” (м. Харків, 2007 р.), науково-прак-тичних конференціях Полтавської державної аграрної академії (2005-2008 рр.), на засіданнях кафедри фінансово-економічного аналізу та статистики названої академії.
Публікації. За результатами досліджень по темі дисертації опубліко-вано 9 самостійних наукових праць загальним обсягом 3,2 друкованих аркуші, з них 5 статей у фахових виданнях, 4 – матеріали конференцій.
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Відповідно до мети, завдань та логіки дисертаційного дослідження, дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота викладена на 196 сторінках комп’ютерного набору, в тому числі основного тексту 159. Дисертація містить 24 таблиці, 6 рисунків, 13 додатків. Список використаних джерел включає 165 найменувань на 12 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення проблемних аспектів використання праці в сільськогосподарських підприємствах з урахуванням регіональних особливостей та факторів впливу на підвищення її ефективності в умовах трансформації аграрної економіки.
За результатами дослідження зроблено такі висновки.
1. Узагальнюючи теоретичні підходи, практику та світовий досвід, а також підходи різних шкіл економічної теорії та конкретної економіки щодо використання аграрної праці, базою створення її ефективності слід вважати концепцію паритету аграрної політики, згідно з якою виробник здатний своєю працею створити певну кількість споживчих вартостей високої якості, отримуючи еквівалентну кількість товарів і послуг.
2. Виходячи з концепції ефективності праці, як соціально-економічної категорії, яка відображає відносини між людьми в процесі виробництва, в систему оцінки ефективності праці слід включати показники продуктивної сили праці (натуральні) та продуктивності праці (вартісні). Виключення чи недооцінка хоча б одного з них робить систему неповною і веде до суб’єктивних висновків і неправильної інтерпретації резервів підвищення рівня ефективності праці.
3. В період трансформації економіки, переходу її на ринкові засади концепцію мотивації праці слід розглядати у взаємодії та взаємозумовленості складових економічного механізму – використання трудових ресурсів, соціальної та виробничої інфраструктури. На цьому етапі розвитку економіки теорія очікувань (В. Врум), теорія справедливості та модель Портера-Лоулера діють обмежено, адже механізм матеріальних чинників трудової мотивації тут базується на психологічних аспектах теорії мотивації праці. Ось чому за часів адміністративно-командного управління економікою питання мотивації праці розглядалося переважно психологами.
4. Визначено вплив низки факторів на трудомісткість виробництва 100 гривень валової продукції, а саме: навантаження площі сільськогосподарських угідь на одного працюючого; рівень оплати відпрацьованої людино-години; фондоозброєність праці. Зокрема, збільшення кожного з них на одиницю свого натурального виміру сприяло зниженню витрат праці на кожні 100 гривень валової продукції відповідно вказаних факторів на: 0,13, 0,21 і 0,38 людино-годин.
5. Для визначення кількісного впливу організаційно-економічних факторів було розраховано модель трифакторного дисперсійного комплексу, одержані кількісні характеристики якого дозволяють зробити наступні висновки: ступінь впливу рівня спеціалізації підприємства, товарності виробленої продукції, середньорічної оплати праці одного середньоспискового працівника на рівень вартості товарної продукції в розрахунку на одного середньорічного працівника становить 88,0%; ступінь впливу неврахованих факторів становить 12,0%; ступінь впливу рівня спеціалізації підприємства для даної сукупності становить 30%; товарності виробленої продукції для даної сукупності становить 14,8%; розміру середньорічної оплати праці одного середньоспискового працівника становить 14,3%.
6. Серед резервів підвищення ефективності праці у зерновому та молочному підкомплексах регіону шляхом використання логістичного підходу визначено напрямки інтенсифікації, концентрації та спеціалізації виробництва. Для сільськогосподарських підприємств виявлено кількісний вплив розмірів концентрації площ зернових культур і чисельності поголів’я корів на підвищення рівня продуктивності праці та ефективності її використання в регіоні.
7. В результаті проведення хронометражних робіт на базі конкретного підприємства були розроблені норми виробітку на ручних роботах по внесенню органічних добрив на вирощуванні зернових культур. Для трактористів розроблено норми сільськогосподарських робіт при сівбі та внесенні мінеральних добрив з використанням прямоточної технологічної схеми; для комбайнерів – на збиранні зернових культур.
8. Доведено, що важливим резервом зростання ефективності праці в підгалузі молочного скотарства є використання додаткових доїльних апаратів. Скорочення витрат робочого часу в технологічному процесі доїння забезпечується при використанні чотирьох доїльних апаратів на відміну від існуючої технології.
9. Дослідженням результатів анкетування (800 працівників) встановлено мотиваційні фактори щодо вибору професії, пріоритетні аспекти соціально-побутових умов і ступінь задоволення роботою працівників села.
10. Доведено, що на рівень та ефективність використання праці істотний вплив справляють рівень професійної підготовки працівників під комплексу молочного скотарства та основних факторів відношення до праці. Запропонована система якісної оцінки робочої сили в сільськогосподарських підприємствах дозволяє виявити мотиваційні фактори формування ринку аграрної праці та підвищення рівня її ефективності в системі АПК.
11. Ретроспективні зміни соціальних умов на селі та в організаційному забезпеченні використання трудових ресурсів безпосередньо вплинули на ефективність аграрної праці та сприяли негативним змінам у галузевій структурі сільськогосподарського виробництва (остання майже втрачена). З метою підвищення ефективності використання праці на селі необхідно насамперед покращити соціальні умови селян, а саме: забезпечити функціонування побутових, комунальних і торгівельних послуг; зберегти та розширити мережу дошкільних і шкільних закладів, бібліотек і будинків культури. Зазначені соціальні заходи слід визнати головними у вирішенні демографічної ситуації на селі.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ
1. Аграрна праця та соціальний розвиток села / [Бугуцький О.А., Купалова Г.І., Орлатий М.К. та ін.]; за ред. Бугуцького О.А. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1996. – 302 с.
2. Аграрні соціально-трудові відносини / [Шкільов О.В., Здоровцов О.І., Лобас М.Г., Барабан С.С.] підруч. [за ред. М.Г.Лобаса.] – К.: Агроінком, 1997. – с. 183.
3. Адамчук В.В. Экономика и социология труда / Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сокирина М.Е. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 408с.
4. Активизация человеческого фактора и эффективность труда [Богиня Д.П., Пивовар А.В. и др.] – К.: Наукова думка. 1990. – 284с., с.120
5. Анализ и прогноз эффективности труда и доходов населения [Блюмина М.С., Козырев В.В., Тарасова Н.А., Фаерман Е.Ю.] – М.: ЦЭМИ РАН, 1996. – 88 с.
6. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств / Андрійчук В.Г. – К. ІЗМН, 1996. – 510 с.
7. Андрійчук В.Г. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва / Андрійчук В.Г. // Економіка АПК, – 2006. - № 5. – с.52-63
8. Андрусенко Г.О. Основи маркетингу / Андрусенко Г.О. – К.: Урожай, 1995. – 176 с.
9. Афонин А.С. Основы мотивации труда: организационно – экономические аспекты / Афонин А.С. [учебное пособие] – К.: Украинская энциклопедия, 1994. – 141с.
10. Бабенко А.Г. Производительность аграрного труда / Бабенко А.Г. – К.: Урожай. – 1994.–144с.
11. Богиня Д.П. Основи економіки праці / Богиня Д.П., Грішнова О.А. – К.: Знання-прес, 2001 – 313с.
12. Богиня Д.П. Резервы повышения производительности труда. / Богиня Д.П. – К.: Общество Знание УССР, 1987. – 48 с.
13. Богиня Д.П. Эффективность общественного труда в условиях развитого социализма (проблемы теории и практики). / Богиня Д.П. – К.: Наукова думка, 1982.–320 с.
14. Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент праці: Навч. посіб. / Богоявленська Ю.В., Ходаківський Є.І.– Київ, Кондор, 2006. – 332 с.
15. Бондарь И.К. Производительность труда: вопросы теориии и практики Минэкономики Украины / Бондарь И.К. – К.: Наукова думка, 1991. – 152с.
16. Борщевский И.И. Производительность труда: методы анализа и прогнозирования / Борщевский И.И., Трухов В.А. – Минск: Наука и техника, 1988. – 141 с.
17. Брагинский Б.И. Производительность труда в сельском хозяйстве / Брагинский Б.И. – М.: Сельхозиздат, 1962. – 431с.
18. Бугуцкий А.А. Повышение производительности труда – основное направление интенсификации аграрного сектора экономики // Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в условиях перевода его на интенсивный путь развития / Бугуцкий А.А. – Житомир: ЖСХИ. – 1985. – 204 с.
19. Бугуцкий А.А. Повышение эффективности сельскохозяйственного труда / Бугуцкий А.А. – К.: Урожай, 1987 – 48 с.
20. Бугуцкий А.А. Повышение эффективности труда в сельском хозяйстве / Бугуцкий А.А.. – К.: Урожай, 1980. – 168 с., с.17
21. Бугуцький О. Потенціальні можливості щодо зростання продуктивності праці та доходності в сільському господарстві / Бугуцький О.А. // Економіка України. – 1998. – № 5. – С. 60-67.
22. Бугуцький О.А. Продуктивність праці в сільському господарстві (Метод аналізу і резерви підвищення) / Бугуцький О.А. – К.: Урожай, 1970. – 400 с.
23. Бугуцький О.А. Продуктивність праці та фонд споживання в колективних підприємствах (наукові та прикладні аспекти) / Бугуцький О.А., Кучеренко Н.Т. – К.: ІАЕ УААН, 1994. – 130 с.
24. Бугуцький О.А. Урожай і економіка / Бугуцький О.А., Опря А.Т., Синельніков Б.С. – К.: Урожай, 1974. – 256 с.
25. Васильчиков Е.И. Социальные факторы роста производительности труда / Васильчиков Е.И. – М.: Мысль. 1984. – 128 с.
26. Вітвицький В.В. Моделювання, проектування і оптимізація трудових затрат на виробництві молока / Вітвицький В.В., Нагорна Г.А. – К.: Центр Агропромпраця, 1999. – 83с.
27. Вітвицький В.В. Нормування праці у скотарстві / Вітвицький В.В., Нагорна Г.А., Голик В.М. – К.: Центр Агропромпраця, 2001. – 104с.
28. Владыка Л.Д. Производительность труда в сельском хозяйстве и пути ее повышения / Владыка Л.Д., Долгунов В.Н. – Ленинград: Лениздат, 1990. – 79с.
29. Волгин Н.А. Современные модели оплаты труда: методика и рекомендации по внедрению / Волгин Н.А. – М.: Юстцинформ, 1992. - с.94.
30. Воронцов А.П. Производительность и оплата труда в АПК / Воронцов А.П. – М.: Агропромиздат, 1985. – 191с.
31. Вострокнутов А.И. Эффективность общественного труда / Вострокнутов А.И. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1978. – 156 с.
32. Врублевский В.К. Труд на пороге третьего тысячелетия / Врублевский В.К. – К.: Политиздат Украины, 1980. – 450 с.
33. Генкин Б.М. Экономика и социология труда / Генкин Б.М. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – 384 с.
34. Горелов Н.А. Экономика трудових ресурсов / Горелов Н.А. – М.:Высшая школа, 1980.– 327с., с.188-190
35. Горкавий В.К. Статистика / Горкавий В.К. – К.: Вища шк., 1995. – 415 с.
36. Грішнова О.А. Економіка праці і соціально-трудові відносини: підруч. / Грішнова О.А. – К.: Знання, 2007 – 559 с.
37. Гудзинський О.Д. Менеджмент в системі агробізнесу / Гудзинський О.Д. – К.: Урожай, 1994. – С.161–164.
38. Дем'яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві / Дем'яненко С.І. – К.: КНЕУ, 1998. – 264 с.
39. Дієсперов В. Продуктивність праці – критерій стану і спроможності господарства / Дієсперов В. – // Україна: аспекти праці. – 2001. - № 5. – С.30 – 35.
40. Дієсперов В. Продуктивність сільськогосподарської праці / Дієсперов В. – // Україна: аспекти праці. – 2007. - № 5. – С.41 – 45.
41. Дмитренко Г.А. Механизм мотивации высокопроизводительного труда в рамках системного управления трудовым колективом / Дмитренко Г.А. – К.: Вища школа, 1991. – 96 с.
42. Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала / Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М. – К.: МАУП, 2003 – 248 с. , с.45- 47
43. Долишний М.И. Качество трудового потенциала (социально-экономический аспект) / Долишний М.И. – К.: Наукова думка, 1986. – 229с.
44. Долишний М.И. Формирование и использование трудових ресурсов / Долишний М.И. – К.: Наукова думка, 1978. – 272с., с.163-183
45. Дугин П.И. Резервы повышения производительности труда в сельском хозяйстве / Дугин П.И. – М.: Росагропромиздат, 1991. – 188с.
46. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посіб.; за ред. Ковальова В.М. – К.: Центр навчальної літератури, 2007 – 256 с.
47. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посіб.; за ред. Михайлова Є.П. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 240 с.
48. Економіка сільського господарства [Руснак П.П., Жебка В.В., Рудий М.М., Чалий А.А.]; за ред. Руснака П.П. – К.: Урожай, 1998. – 320 с.
49. Економічний та соціальний стан аграрного сектора України [Саблук П.Т., Бугуцький О.А., Орлатий М.К. та ін.] – К.: Віпол, 1997. – 373 с.
50. Енгстлер П. Ринкова економіка для бізнесменів-початківців / Енгстлер П.; пер. з нім. – К.: ВІК, 1992. - 223 с.
51. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Єсінова Н.І. К.: Кондор, 2004. – 432с.
52. Завадський Й.С. Мотивація праці в менеджменті / Завадський Й.С., Червинська Л.П.// Економіка АПК. – 1997. - №6. – С.78-82.
53. Завельский М. Г. Экономика и социология труда: Курс лекцій / Завельский М.Т. – М.,1998. – 192 с.
54. Завельский М.Т. Экономика и социология труда / Завельский М.Т. – М.: Catallaxy, 1998. – 208с.
55. Завіновська Г. Т. Економіка праці / Завіновська Г. Т. – К.: Вища шк., 2001.
56. Закон України „Про зайнятість населення” // Закони України. – К.: Ін-т
законодавства, 1996. – Т.1. – С. 252-268.
57. Закон України „Про колективні договори і угоди” // Закони України. –
К.: Ін-т законодавства, 1997. – Т.6. – С. 5-Ю.
58. Закон України № 2406 – ІІІ від 17.05.01р. „Про підтвердження відповідності”// ВВРУ. – 2002. – №32. – С.169.
59. Закон України № 2407 – ІІІ від 17.05.01р. „Про акредитацію органів з оцінки відповідності” // ВВРУ. – 2002. – №32. – С.170.
60. Закон України № 2408 – ІІІ від 17.05.01р. „Про Стандартизацію” // ВВРУ. – 2002. – №31. – С.145.
61. Закон України від 24.03.95р. №108 / 95 – ВР „Про оплату праці” // ВВРУ. – 1995. – №17. – С.121.
62. Захожай В. Б. Статистика труда и занятости / Захожай В. Б., Калина А. В. – К.:МАУП, 2001.
63. Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности / Здравомыслов А.Г. – М.: Политическая литература, 1986. – 389 с.
64. Зинченко А.П. Сельскохозяйственная статистика / Зинченко А.П. – М.: МСХА 1996. – 430 с. с. 222
65. Злупко С.М. Михайло Туган-Барановський. Український економіст світової слави / Злупко С.М. – Львів, 1993.
66. Иванух Р.А. Справочник экономических показателей сельского хозяйства / Иванух Р.А., Пантелейчук М.М., Попович И.В. – К.: Урожай, 1988. – 216с., с.102
67. Калина А. В. Организация и оплата труда в условиях рьнка / Калина А. В. – К.:МАУП, 2002.
68. Калина А. В. Справочное пособие по вопросам организации и оплаты
труда (для студентов бакалаврата, магистратуры) / Калина А. В. – К.: МАУП, 2001.
69. Калінчик М.В. Наукові основи економічної адаптації сільського господарства до навколишнього середовища / Калінчик М.В. – К.: Віпол, 1997. – 264с.
70. Камкова Н.Л. О системе социально-экономических факторов производительности труда / Камкова Н.Л. – // Научно-технический бюлетень ВАСХНИЛ, СО.- Новосибирск. – 1983, с. 37-38
71. Карнаухова Е.С. Учет затрат общественного труда. Вопросы методологии и опыт исследования трудоемкости производства с.-х. продуктов / Карнаухова Е.С. – М.: Наука, 1973. – 328с.
72. Карпіщенко О.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навч. посіб. / Карпіщенко О.І. – Суми: ВТД Університетська книга, 2007 – 264 с.
73. Кінно-ручні роботи в рослинництві. Типові норми виробітку та методика розрахунку. – К. ТОВ. Комплекс Віта. – 1999. – 596 с.
74. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности / Ковалев В.И. – М.: Наука, 1988.
75. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства. С основами аграрных рынков. Курс лекций / Коваленко Н.Я. – М.: Ассоциация авторов и издателей. ТАНДЕМ: Издательство ЭКМОС, 1999. – 448 с.
76. Коваленко Ю.С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі / Коваленко Ю.С. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 200 с.
77. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: організація та вдосконален¬ня / Колот А. М. – К.: Праця, 1997.
78. Кончаковський Є.О. Використання трудових ресурсів в сільському господарстві. Резерви та шляхи підвищення ефективності праці. // Збірник Матеріали наукової конференції молодих вчених „Економіка і підприємництво: організаційно-методологічні аспекти обліку, фінансів, аудиту та аналізу”. Полтава – 2008 С.40-43.
79. Кончаковський Є.О. Ефективність використання праці в сільському господарстві як головна складова ефективності виробництва // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Перспективні розробки науки і техніки – 2007”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – Т 2. – с.46 – 48.
80. Кончаковський Є.О. Ефективність сільськогосподарської праці. Резерви та шляхи зростання // Економіка і регіон. – 2007 - №1. – с. 133-135.
81. Кончаковський Є.О. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Дні науки – 2007”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2007. – Т 3. – с.54 – 55.
82. Кончаковський Є.О. Мотивація праці та її особливості в аграрній сфері АПК // Вісник Полтавської державної агарної академії. – 2007 – №1. – с. 134-137.
83. Кончаковський Є.О. Основні складові мотиваційного механізму аграрної праці // Вісник ХНТУСГ № 72 2008, Харків. ХНТУСГ – 2008. С. 207-212
84. Кончаковський Є.О. Праця в сільському господарстві з огляду використання трудових ресурсів // Зб. наукових праць „Економіка: проблеми теорії та практики” Випуск 221 / За ред. Покотілова А.А.– с.215–221.
85. Кончаковський Є.О. Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах Полтавської області (стан і динаміка) // Зб. наукових праць „Економіка: проблеми теорії та практики” Випуск 222 / За ред. Покотілова А.А.– с.603–608.
86. Кончаковський Є.О. Трудові ресурси та мотивація праці в сільському господарстві // Тези міжнародної науково-практичної конференції 1-2 березня 2007 року. – Харків 2007. – с.40 – 46.
87. Копач Н.Л. Общественный труд в сельском хозяйстве и резервы его экономии / Копач Н.Л. – М.: Экономика, 1972. – 223 с.
88. Костин Л.А. Повышение эффективности труда в новых условиях хозяйствования / Костин Л.А. – М.: Экономика, 1971. – 284 с., с.14
89. Кравченко А.И. Социология в ХХ веке (историко-критические очерки) / Кравченко А.И. – М.: Наука, 1987. – с.97.
90. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навч. посіб / Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. – К.: Кондор, 2004 – 296 с.
91. Лишиленко В.І. Раціональне використання трудового потенціалу сільського господарства в умовах аграрної реформи // Вісник аграрної науки. – 1998. – №6. – С.73-76.
92. Малік М.Й. Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки / Малік М.Й. – К.: ІАЕ УААН, 1995. – 177с.
93. Маркс К. / Маркс К., Енгельс Ф. Твори 2-е видання., т.16: Заробітна плата, ціна і прибуток., с.101-151
94. Маршалл А. Принципы экономической науки / Маршалл А. – М. Прогресс, 1994 – 386с.
95. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства / Мацибора В.І. [підручник] – К.: Вища шк., 1994. – 415с.
96. Машенков В.Ф. Формирование и использование рабочей силы в сельском хозяйстве / Машенков В.Ф., Мальцев И.Е. – М.: Агропромиздат, 1988. – 159с.
97. Мельник Л.Ю. Основи підприємництва та ринкової економіки. Навч. Посібник / Мельник Л.Ю. – К.: Вища шк., 1995. – 175 с.
98. Мескон М.Х. Основы менеджмента / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 420 с.
99. Методика розробки та норми виробітку і витрати палива на внесення добрив, хімічний захист сільськогосподарських культур. – К.: Агро-промпраця, 2002. – 178 с.
100. Механізовані польові роботи. Книга 3. К. ТОВ. Комплекс Віта. – 2002. – 496 с.
101. Механізовані польові роботи. Книга 4. К. ТОВ. Комплекс Віта. – 2002. – 670 с.
102. Милюков А.И. Механизм стимулирования роста эффективности труда / Милюков А.И. – М.: Экономика, 1977. – 151с.
103. Михайлова Л.І. Управління персоналом: Навч. посіб. / Михайлова Л.І. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 248 с.
104. Мокий М. С. Экономика предприятий / Мокий М. С., Скамай Л. Г., Трубочкина М. И. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 244 с.
105. Мотивація праці та формування ринку робочої сили [Бугуцький О.А., Купалова Г.І., Орлатий М.К., та ін.] – К.: ІАЕ УААН, 1996. – 303 с.
106. Нормування праці / [Абрамов В. М., Данюк В. М., Гриценко А. М., Колот А. М., Чернов В. І.]. – К.: ВІПОЛ, 1995. – 210 с.
107. Олійник, Т. І. Продуктивність праці та структурні зміни в сільському господарстві / Т.І. Олійник, І.О. Олійник. // Економіка АПК 2007 – №4 – С. 122-127
108. Опіярі В.І. Підвищення продуктивності праці: стимули і резерви. – К.: Знання, 1979. – 48 с.
109. Опря А.Т. Аналіз резервів підвищення продуктивності праці в молочному скотарстві спеціалізованих радгоспів Донбасу // Зб. наукових праць „Економіка і організація сільського господарства” Випуск 53 / К.: Урожай, 1977 – с.214–220.
110. Опря А.Т. Исчисление и планирование косвенных затрат труда в сельскохозяйственных предприятиях / А.Т. Опря, Н.В. Калинчик // Сб. научных трудов УСХА „Хозрасчёт и коллективный подряд в предприятиях АПК” / К.: УСХА, 1989 – с.205–209.
111. Опря А.Т. К вопросу совершенствования материальных стимулов труда в свекловодстве // Монография „Проблемы совершенствования экономичес-кого механизма в растениеводстве” / К.: УСХА, 1984 – с. 89–101.
112. Опря А.Т. Математична статистика / Опря А.Т. – К.: Урожай, 1994. – 206 с.
113. Опря А.Т. Методические рекомендации начисления совокупных затрат труда в колхозах и их применение в экономических исследованиях / Збарский В.К., Калинчик Н.В. – К.: УСХА, 1985. – 30 с.
114. Опря А.Т. Статистика / Опря А.Т. – К.: Урожай, 1996. – 446 с.
115. Осадько М.П. Теоретические основы распределения чистого продукта социалистического предприятия / Осадько М.П. – М.: Изд-во Московского университета. – 1975. – 311с., с.14
116. Основи економічної теорії [Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. та ін.] – К.:Академія, 2003. – 352с.
117. Основи менеджменту : підруч / [Рибалкін В.О., Хмелевський М.О., Біленко Т.І., Прохоренко А.Г. та ін.] – К.: Академія, 2003 – 358 с.,
118. Осовська О.Г. Основи менеджменту / Осовська О.Г. – К. Кондор, 2004. – 556 с.
119. Оучи У. Методы организации производства. Теория “Z”. Японский и американский подходы / Оучи У. пер. с англ. – М.: Экономика, 1984. – 196 с., с. 44-56
120. Павчак В.А. Економіка сільського господарства / Павчак В.А., Іванух Р.А., Поплавський В.Г. – К.: Вища шк., 1990. – 398 с.
121. Первухина Л.Д., Симошенко А.А., Охапкин А.И. Повышение качества труда и продукции скотоводства / Первухина Л.Д., Симошенко А.А., Охапкин А.И. – М.: Россельхозиздат, 1982. – 64 с., с.30-40
122. Петренко И.Я. Экономика сельскохозяйственного производства / Петренко И.Я., Чужинов П.И. – Алма-Ата: Кайнар, 1992. – 560 с.
123. Пономаренко В. Мотивация труда на предприятиях рыночной экономики / Пономаренко В., Довбня С., Клименко И.// Бизнес – информ. – 1998. - №13 – 14. – С.118-121.
124. Постанова КМУ №197 від 20.03.1995 р. Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві.
125. Постанова КМУ №1158 від 19.09.2007 р. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року.
126. Радченко В.В. Экономика интенсивного молочноо скотоводства / Радченко В.В. // Економіка АПК. – 1999. – №8. – С. 39 – 42.
127. Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих залежно від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприєм¬ства: Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 31 березня 1999 р. № 44.
128. Ремизов К.С. Основы экономики труда: уч. / Ремизов К.С. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 204с.
129. Ринок продовольства [Бойко В.І., Коржинський М.П., Лазня В.М. та ін.] – К.: ІАЕ УААН, 1996. – 278 с.
130. Рофе А. И. Рынок труда, занятость населення, экономика
ресурсов труда / Рофе А. И., Збышко Б. Г. – М., 1997.
131. Рощин С. Ю. Экономика труда / Рощин С. Ю., Разумова Т. О. – М.: Инфра-М, 2001.
132. Саблук П.Т. Витратно-ціновий аналіз у системі агромаркетингу / Саблук П.Т., Карич Д.Я., Коваленко Ю.С. – К.: Віпол, 1996. – 136 с.
133. Саблук П.Т. Особливості аграрної реформи в Україні / Саблук П.Т. – К.: ЗАТ Ніч лава, 1997. – 304 с.
134. Саблук П.Т. Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення / Саблук П.Т., Лукінов І.І., Юрчишин В.В. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1996. – 663 с.
135. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / Савчук В.К. – К.: Урожай, 1995. – 328с.
136. Сальников И.И. Научно-технический прогресс и эффективность сельскохозяйственного производства / Сальников И.И. – М.: Мысль, 1974. – 231 с.
137. Семиусов П.М. Степень влияния производительности труда на себестоимость продукции / Семиусов П.М., Боярчук О.И. // Аграрная наука. – 1999. – № 9. – С. 5-6.
138. Семиусов П.М. Что выгоднее: дороже продать или дешевле произвести? / Семиусов П.М. // Економіка АПК. – 1998. – № 7. – С. 69-72.
139. Сергеев С.С. Сельскохозяйственная статистика с основами социально-экономической статистики / Сергеев С.С. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 656 с.
140. Синергетична парадигма економіки: Монографія [Є.І. Ходаківський, І.Г. Грабар, Ю.С. Цал-Цалко, І.Є. Януль, О.В. Вознюк, О.Г. Денисюк, О.М. Охрмічук] – Житомир: 2007. – 160 с.
141. Синк Д.С. Управление производительностью: планирование. Изме-рение и оценка, контроль и повышение/ Синк Д.С. пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.
142. Слезингер Г.Э. Труд в условиях рыночной экономики / Слезингер Г.Э.М.: Инфра-М, 1996, - 336 с. с. 11
143. Сміт Пол Господарі землі / Сміт Пол, Томпсон Пітер пер. з англ. – К.: ВВС МРМ ltd, 1994. – 150 с.
144. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. В.Г. Городяненка. – К: Видавничий центр „Академія”, 1999. – 384с.
145. Статистика: Підручник [С. С. Герасименко та ін.] – К.: КНЕУ, 1998.
146. Статистические исследования производительности труда при системном подходе [Говядинова Н.Н., Дащинская Н.П. и др.] – Минск: Наука и техника, 1985. – 223 с.
147. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда / Струмилин С.Г. – М.:Наука, 1982. – 472с.
148. Тейлор Ф.У. Научная организация труда / Тейлор Ф.У. – М., 1925. – 279 с.
149. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации / Туган-Барановский М.И. – М., 1989.
150. Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний / Туган-Барановський М.І. – К.: Наукова думка, 1994. – 263 с.
151. Указ Президента України „Про затвердження Концепції подальшого реформування оплати праці в Україні” від 25 грудня 2001 р. № 1375/2001.
152. Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” № 1529/99 від 3.12.1999 р.// Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 3–6.
153. Указ Президента України „Про Основні напрями політики щодо грошо-вих доходів населення України” від 7 серпня 1999 р. № 969/99.
154. Указ Президента України „Про Основні напрями розвитку трудового
потенціалу в Україні на період до 2010 року” від 3 серпня 1999 р.
№ 958/99.
155. Указ Президента України „Про підтримку сільськогосподарських товаровиробників” № 1328/98 від 2.12.98 р.// Урядовий кур'єр. – 1998. - № 231-232.
156. Фінансовий і ціновий механізм АПК в умовах переходу до ринку. [Саблук П.Т., Дем’яненко М.Я., Шпичак О.М. та ін.] – К.: Урожай, 1993. – 350 с.
157. Френзель А.А. Прогнозирование производительности труда и методы моделирования / Френзель А.А. – М.: Экономика, 1989. – 231с.
158. Ходаківський Є.І. Праксеологічні підходи в менеджменті: Навч.-метод. посіб. / Ходаківський Є.І., Кучерук І.В., Богоявленська Ю.В. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 108 с.
159. Ходаківський Є.І. Синергетика економічних систем: Навч. посіб. / Ходаківський Є.І., Грабар І.Г., Вознюк О.В., Возна Л.Ю., – Житомир: 2004.– 244 с.
160. Хомич О. І. Відтворення трудового потенціалу села і зайнятість (регіональний аспект дослідження) / Хомич О. І. – Львів, 1997.
161. Чаянов О.В. Крестьянское хозяйство: Избраннне труды. / Чаянов О.В. – М., 1989.
162. Черенко Л. М. Проблеми бідності в Україні: методи визначення та напрями подолання / Черенко Л. М. [автореф. дис. к. е. н.] – К., 2001.
163. Чумаченко Н.Г. Экономический анализ и управление производством / Чумаченко Н.Г. – М.: Статистика, 1973. – 246 с.
164. Шегда А.В. Менеджмент / Шегда А.В. навч. посіб. – К. Знання, 2003. – 583 с.
165. Шкільов О.В. Організація виробництва підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах / Шкільов О.В. – К.: Урожай, 1997. – с. 183.Щекин Г. В. Теория кадровой политики / Щекин Г. В. – К.: МАУП, 1997.
166. Экономика и социология труда / [Под. ред. Б. Ю. Сербиновского и
В. А. Чула нова] – Ростов н/Д: Феникс, 1999.
167. Экономика предприятия / [Аврашков Л.Я., Адамчук В.В., Антонова О.В. и др. под ред. Горфинкеля В.Я.] / [учебник для ВУЗов] – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. – 1998. – 742 с.
168. Экономика предприятия / [под ред. Волкова О.И.] – М.: Инфра, 1997. – 416 с.
169. Экономика сельского хозяйства / [Добрынин В.А., Беляев А.В., Дунаев П.П. и др.] под ред. Добрынина В.А. – М.: Агропромиздат. 1990. – 476 с.
170. Экономика сельского хозяйства / [Лопатина О.Ф., Оболенский К.П. и др.] – М.: Экономика, 1977. – 390 с.
171. Экономика труда и социально-трудовые отношения / [Меликьян Г.Г., Колосова Р.П. и др.] – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 623 с.
172. Экономика труда: / [Жуков Л.И., Погосян Г.Г., Сивцов В.И. и др.] / [учебник для ВУЗов] – М.: Экономика, 1991. – 304 с., с.21-22
173. Юрчишин В.В. Деякі соціальні та психологічні проблеми сільського господарства / Юрчишин В.В. // Економіка АПК. – 1996. – №3. – С.13-20.
174. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу / Яцків М.І. – Львів.: Світ, 1993. – 216 с.
175. Robert N. Anthony Management control systems / Robert N. Anthony, John Dearden, Vijay Govindarajan.-7th ed. –USA : IRWIN, INC.,1992 – 1033p.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20779.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.