У нас уже 27444 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Количество страниц 225
ВУЗ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 10
1.1. Конкурентоспроможність як характеристика положення об’єкта на ринку 10
1.2. Методика оцінювання конкурентоспроможності підприємства 31
1.3. Вибір і формування підприємством конкурентної стратегії 49
Висновки до розділу 1 63
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ 66
2.1. Дослідження конкурентного середовища галузі 66
2.2. Аналіз і оцінка конкурентоспроможності підприємства 86
2.3. Маркетингові аспекти конкурентоспроможності суб’єктів регіонального ринку макаронних виробів 103
Висновки до розділу 2 118
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАКАРОННОЇ ГАЛУЗІ 121
3.1. Механізм стратегічної адаптації підприємства до зовнішнього середовища 121
3.2. Інформаційне забезпечення конкурентоспроможності підприємства 137
3.3. Маркетингова оцінка конкурентоспроможності макаронної продукції 149
Висновки до розділу 3 163
ВИСНОВКИ 166
ДОДАТКИ 170
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 172


ВСТУП
Актуальність теми. Реформування сучасної економіки країни здійснюється в напрямі створення повноцінного конкурентного середовища та розвитку конкурентних відносин. Ключовим структурним елементом системи конкурентних відносин виступає конкурентоспроможність як багатогранна синтетична категорія. В умовах ринкового господарювання, коли конкуренція є невід’ємною складовою, довгострокове успішне функціонування підприємства та досягнення ним лідерства на ринку залежать від його конкурентоспроможності. Прискорення процесів глобалізації ринків, вступ України до Світової організації торгівлі дозволили іноземним виробникам вийти на український ринок та ще більше загострити конкурентну боротьбу. В такій ситуації проблема забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств стає першочерговим завданням, від вирішення якого залежить здатність підприємств працювати та розвиватись в жорстких конкурентних умовах.
Для ринку продукції макаронної галузі характерним є високий рівень конкуренції вітчизняних та зарубіжних виробників. За таких умов підприємства-виробники макаронних виробів можуть вижити, забезпечивши конкурентоспроможність за рахунок впровадження у виробництво техніко-технологічних інновацій, втілення в основу діяльності маркетингової орієнтації, використання кон’юнктурних можливостей ринку, розробки нових видів продуктів, що відповідатимуть мінливим вимогам споживачів тощо.
Значний внесок у розвиток теоретичних, методологічних, загальнометодичних основ конкуренції та конкурентоспроможності зробили такі вітчизняні вчені-економісти, як: О. І. Амоша, Б. В. Буркінський, В. А. Василенко, Н. І. Горбаль, В. І. Гринчуцький, І. З. Должанський, Я. А. Жаліло, Т. О. Загорна, А. П. Наливайко, П. В. Осіпов, Т. І. Ткаченко, Л. С. Шевченко та інші, та зарубіжні: Г. Л. Азоєв, І. Н. Герчикова, М. Портер, Р. А. Фатхутдинов, А. Ю. Юданов та інші.
Проте складна економічна ситуація в країні, відсутність достатнього досвіду конкуренції, невирішеність значної кількості методологічних і прикладних проблем забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств-виробників макаронних виробів потребують проведення додаткових досліджень та обумовлюють їхню актуальність. Потребують уточнення й подальшого вивчення питання стратегічного управління з метою досягнення конкурентоспроможності підприємств даної галузі, обґрунтування способів і методів визначення їх конкурентоспроможності, формування системи заходів щодо обмеження негативного впливу чинників зовнішнього середовища. Розв’язання завдань визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі вимагає на сучасному етапі подальшої розробки рекомендацій щодо формування механізму стратегічної адаптації підприємств до зовнішнього середовища, розвитку методики оцінювання конкурентоспроможності макаронної продукції на основі врахування маркетингових аспектів конкурентоспроможності, відповідного інформаційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри маркетингу на виробництві Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя в рамках держбюджетної теми № ВК–17–05 „Розробка та дослідження проблеми управління інформаційними та матеріальними потоками на засадах маркетингу та логістики” (номер державної реєстрації 0105U000747). Участь автора у її виконанні полягає в: розробці механізму стратегічної адаптації підприємств макаронної галузі харчової промисловості України до зовнішнього середовища; розробці підходу щодо інформаційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних основ та розробка практичних рекомендацій щодо визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі.
Для досягнення даної мети були поставлені такі основні наукові завдання:
– проаналізувати науково-теоретичні засади конкурентоспроможності як характеристики положення об’єкта на ринку;
– з’ясувати та узагальнити існуючі підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства;
– проаналізувати конкурентне середовище макаронної галузі харчової промисловості України та визначити конкурентоспроможність підприємств з метою виявлення тенденцій її розвитку;
– проаналізувати маркетингові аспекти конкурентоспроможності суб’єктів регіонального ринку макаронних виробів;
– розробити механізм стратегічної адаптації підприємств макаронної галузі до зовнішнього середовища;
– удосконалити підхід до кількісного оцінювання конкуренто-спроможності макаронної продукції;
– розробити пропозиції щодо інформаційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі.
Об’єктом дослідження є конкурентоспроможність підприємств макаронної галузі харчової промисловості.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні, методичні і практичні основи визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі харчової промисловості України.
Методи дослідження. Емпіричною та фактологічною основою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем конкуренції, конкурентоспроможності, стратегії та стратегічного управління підприємства.
Для досягнення визначеної мети в роботі використана система загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: абстрактно-логічний метод – для уточнення наукових визначень економічних категорій, обґрунтування основних положень теорії конкурентоспроможності, уточнення сучасної парадигми конкурентоспроможності та стратегічного управління підприємства, узагальнення й формулювання висновків з дослідження; економіко-статистичний – для визначення особливостей і тенденцій розвитку макаронної галузі харчової промисловості України; системний підхід – для розробки механізму стратегічної адаптації підприємств галузі до зовнішнього середовища; експертних оцінок – для визначення пріоритетності джерел інформації; аналізу ієрархій – для обґрунтування концепції інформаційного забезпечення конкуренто-спроможності підприємств макаронної галузі.
Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в розробці теоретико-методологічних основ щодо удосконалення визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі. Наукова новизна отриманих результатів визначається такими положеннями:
вперше:
– розроблено механізм стратегічної адаптації підприємств макаронної галузі до зовнішнього середовища як сукупність елементів, що забезпечують здатність суб’єкта господарювання вчасно виявити зміни в середовищі, ідентифікувати тенденції їхнього розвитку, розробити й реалізувати систему заходів щодо ліквідації або зменшення негативних наслідків впливу його факторів та використання сприятливих умов;
удосконалено:
– підхід до кількісного оцінювання конкурентоспроможності макаронної продукції на основі використання коефіцієнтів конкурентоспроможності за якісними і маркетинговими показниками та загального коефіцієнта конкурентоспроможності, який, на відміну від існуючих підходів, враховує маркетингові показники конкуренто-спроможності продукції й оцінює рівень їх відповідності потребам споживача;
– підхід щодо кількісного визначення пріоритетів можливих джерел інформації для оцінювання обсягу регіонального ринку макаронних виробів з використанням методу аналізу ієрархій, застосування якого, на відміну від інших підходів, сприяє досягненню максимального рівня достовірності отриманих результатів;
одержали подальший розвиток:
– положення сучасної парадигми конкурентоспроможності як характеристики положення об’єкта на ринку, класифікація основних теоретико-методологічних підходів та методичного забезпечення визначення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що включає аналітичні (оцінювання на основі споживчої вартості, рейтингове оцінювання, оцінювання на основі ефективної конкуренції, оцінювання на основі частки ринку) та графічні (матричні методи, многокутник конкурентоспроможності) методи;
– дослідження ринку макаронних виробів і типів підприємств-конкурентів з використанням концепції стратегічних груп, яка пов’язує аналіз галузі в цілому та оцінку положення кожного підприємства зокрема;
– класифікація видів маркетингових досліджень ринку макаронних виробів, які доцільно проводити на підприємствах галузі; визначення основних джерел інформаційного забезпечення маркетингових досліджень ринку макаронних виробів та виявлення їхніх переваг і недоліків.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретико-методологічні положення дисертаційного дослідження доведені до рівня конкретних практичних рекомендацій щодо визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників макаронних виробів. Найбільшу практичну цінність мають: рекомендації щодо кількісного визначення пріоритетів можливих джерел інформації для оцінювання обсягу регіонального ринку макаронних виробів з використанням методу аналізу ієрархій та оцінювання конкуренто-спроможності макаронної продукції на основі використання коефіцієнтів конкурентоспроможності за якісними і маркетинговими показниками та загального коефіцієнта конкурентоспроможності.
Результати дослідження впроваджено у вигляді методичних розробок і рекомендацій щодо визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі на ЗАТ „Хмельницька макаронна фабрика” (довідка № 2263/1 від 27.11.07р.), ТОВ „Мальма” (довідка № 132 від 15.05.08р.).
Окремі положення дисертаційного дослідження використовувались Департаментом економіки Хмельницької міської ради при розробленні плану соціально-економічного розвитку м. Хмельницького на 2008 рік (довідка № 49 від 16.01.2008 р.).
Теоретичні положення дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Приватного вищого навчального закладу „Університет економіки і підприємництва” при викладанні дисциплін: „Стратегія підприємства”, „Економіка підприємства”, „Маркетингові дослідження”, а також у підготовці курсових та дипломних робіт (довідка № 191 від 25.10.2007 р.); Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ при викладанні дисциплін: „Стратегія управління підприємством”, „Економіка підприємства” та „Маркетингові дослідження” (довідка № 23/01-637 від 12.03.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою роботою, в якій викладено авторський підхід
до розробки теоретико-методологічних основ щодо удосконалення визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертаційного дослідження апробовані автором на 5 науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції „Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи” (Хмельницький, 2003), Регіональній науково-практичній конференції „Сучасні підходи до вирішення економічних проблем області” (Хмельницький, 2004), І Всеукраїнській науково-практичній конференції „Маркетингові дослідження на ринку товарів і послуг” (Львів, 2006), ІІ Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці” (Хмельницький, 2007), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми перспективи” (Житомир, 2008), наукових семінарах кафедри економіки підприємства ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва» та у наукових публікаціях автора.
Публікації. Результати дослідження викладені у 12 наукових працях загальним обсягом 4,64 др. арк., з яких 7 праць опубліковано в наукових фахових виданнях (1 – у співавторстві), 5 праць – у збірниках матеріалів наукових конференцій.
Структура та обсяг роботи. Дисертацію викладено на 194 сторінках комп’ютерного тексту. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 242 найменувань на 23 сторінках, 2 додатків на 2 сторінках. Вона містить 26 таблиць, 24 рисунки.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації наведені теоретичні узагальнення й запропоновані шляхи вирішення важливої наукової проблеми щодо формування теоретико-методологічних основ визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємств макаронної галузі. Результати дослідження дозволили сформулювати такі основні висновки.
1. Проведені теоретичні дослідження дали можливість визначити складність та багатоаспектність поняття „конкурентоспроможність”, уточнити його зміст як економічної категорії, розділивши поняття „конкурентоспроможність” і „рівень конкурентоспроможності”, що у подальшому дозволить використовувати їх щодо певного об’єкта, яким може бути продукт, підприємство, галузь, країна тощо.
Формування в країні конкурентного середовища передбачає досягнення конкурентоспроможності суб’єктами господарювання. Встановлено, що в умовах конкуренції відбувається перевірка сил і можливостей підприємств, ефективності виробничого потенціалу, їхніх управлінських структур. Саме конкуренція спонукає виробників до пошуку резервів зниження виробничих витрат, виробництва більш удосконаленої продукції та її швидкого оновлення. Конкретну ринкову позицію підприємства визначають його конкурентні переваги, тобто характеристики, які відсутні чи менш виражені у суперника.
2. За умов значної нестабільності та мінливості зовнішнього середовища підприємствам галузі слід проводити комплексні всебічний аналіз та визначення конкурентоспроможності з метою виявлення потенційних і реальних можливостей підприємства створювати та реалізовувати продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках. Завданнями комплексного визначення конкурентоспроможності підприємства є формування заходів щодо підвищення конкуренто-спроможності, залучення у виробництво інвестиційних коштів, пошук і вибір підприємством партнерів для організації спільного виробництва певного виду продукту, вихід підприємства на нові ринки збуту тощо.
Залежно від ринкової ситуації, умов середовища функціонування, методів ведення конкурентної боротьби підприємство галузі обирає конкретний метод оцінювання рівня конкурентоспроможності.
3. Умови посилення конкуренції між вітчизняними товаровиробниками, тенденції зростання цін на всі види ресурсів обумовлюють необхідність пошуку нових шляхів підвищення конкурентоспроможності промислового виробництва. Основу підвищення конкурентоспроможності підприємства галузі, його сильної конкурентної позиції і здатності успішно працювати в жорстких ринкових умовах складає конкурентна стратегія.
4. Дослідження особливостей функціонування макаронної галузі харчової промисловості України дозволило констатувати різкий спад обсягів виробництва в період з 1990 р. по 2004 р. і зменшення частки макаронних виробів вітчизняних виробників у загальному обсязі їхнього споживання. Причинами такого явища є відсутність у більшості підприємств досвіду роботи в умовах ринку, зниження купівельної спроможності населення, зростання цін на енергоресурси, високі відсоткові ставки за кредити, збільшення імпорту макаронної продукції, відсутність ефективної державної політики щодо реформування харчової промисловості. У 2005-2007 рр. в макаронній галузі спостерігалось зростання обсягів виробництва продукції. Для збереження надбань економічного зростання необхідне обґрунтування ефективних напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі.
5. Аналіз та визначення конкурентоспроможності підприємств галузі виконані з використанням концепції стратегічних груп. Формування останніх здійснювалось на основі двох підходів: за характеристиками ціна/якість продукції і потужність підприємства та підходу „від потреб”, що дозволило пов’язати аналіз галузі в цілому й оцінку положення кожного підприємства зокрема.
6. Встановлено, що головною ланкою системи ефективного ринкового механізму управління розвитком підприємств макаронної галузі має стати маркетинг. Тому в основу виробничо-збутової діяльності підприємств даної галузі слід покласти маркетингову орієнтацію, метою якої є узгодження виробничої та збутової політики з мінливими потребами споживачів. Складовими маркетингової орієнтації пропонується вважати такі: маркетингові дослідження та аналіз ринку макаронних виробів; вибір найефективніших каналів руху і стимулювання збуту макаронної продукції; управління асортиментною політикою підприємства; формування оптимальної цінової політики підприємства.
Формою маркетингової діяльності підприємств галузі є маркетинговий моніторинг. Система моніторингу ринку макаронних виробів має забезпечити: пошук, збирання, класифікацію, опрацювання, видачу оперативної інформації про надлишок і нестачу даного виду продукту; оцінку потреби в ньому та його асортименті; оцінку незадоволеного попиту і місткості ринків нових видів макаронних виробів; прогнози структури асортименту пропонованих на ринок макаронних виробів та попиту населення країни, регіонів і окремих територіальних одиниць на перспективу.
7. У роботі запропоновано механізм стратегічної адаптації підприємств макаронної галузі до зовнішнього середовища як сукупність елементів, що забезпечують здатність суб’єкта господарювання вчасно виявити зміни в середовищі, ідентифікувати тенденції їхнього розвитку, розробити й реалізувати систему заходів щодо ліквідації або зменшення негативних наслідків впливу його факторів та використання сприятливих умов. В основі даного механізму лежатиме принцип адаптивності, що досягається за рахунок інформації зворотного зв’язку та негайної адекватної реакції на зміни, які відбуваються.
8. Проведення на підприємствах макаронної галузі маркетингових досліджень вимагає отримання повної, достовірної і своєчасної інформації. Встановлено, що причинами недосконалості інформаційного ринку є такі: утруднений доступ до економічної інформації, зумовлений недовготривалістю функціонування ринкового механізму й недосконалістю правового забезпечення доступу до інформації, та низька якість використовуваних статистичних даних.
9. Оцінювання обсягу ринку макаронних виробів здійснюється на основі інформації з різних джерел, жодне з яких не має необхідної повноти та надійності. Для досягнення максимального рівня достовірності результатів оцінювання обсягу регіонального ринку макаронних виробів в роботі запропоновано підхід щодо кількісного визначення пріоритетів можливих джерел інформації з використанням методу аналізу ієрархій.
10. З метою врахування маркетингових показників конкуренто-спроможності продукції та оцінювання рівня їх відповідності потребам споживачів удосконалено підхід до кількісного оцінювання конкурентоспроможності макаронної продукції на основі використання коефіцієнтів конкурентоспроможності за якісними і маркетинговими показниками та загального коефіцієнта конкурентоспроможності, що дозволяє також враховувати оцінку споживчих властивостей і споживчих переваг товарів-конкурентів.СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Адонин Е. Определение конкурентоспособности группы продовольственных товаров / Евгений Адонин // Маркетинг. – 2005. – № 5. – С. 32-37.
2. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Азоев Г. Л. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.
3. Айвазян С.А. Прикладная статистика в задачах и упражнениях: Учебник для вузов. / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 270 с.
4. Айкхоф Н. Глобализация, институциональная конкуренция и национальная экономическая политика / Н. Айкхоф // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2005. - № 1. – с. 50 – 61.
5. Акулич М. Анализ конкурентоспособности продукции в аспекте взаимоотношений с потребителями / Маргарита Акулич // Маркетинг. – 2003. – № 6. – С. 33-43.
6. Алимов О. М. Балансування стратегій в стратегічному наборі підприємства / О. М. Алимов, І. А. Ігнатієва // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 7. - С. 109 - 115.
7. Алтухов П. Л. Процессный подход к обеспечению конкурентоспособности предприятия / П. Л. Алтухов // Вісник економічної науки України. – 2005. – № 2. – С. 3 – 5.
8. Амблер Т. Практический маркетинг / Т. Амблер; [пер. с англ. Ю. Н. Каптуревский]. – СПб : Изд-во „Питер”, 1999. – 400 с.
9. Андреев С.Н. Методология построения адаптивного управления товарным ассортиментом системы маркетинга производственного предприятия / С. Н. Андреев, С. Н. Быховец // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2006. – № 6. – С. 520-529.
10. Анисимов С. Оценка эффективности маркетинговой программы / Сергей Анисимов, Дмитрий Ляхович, Елена Федорова // Маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 34 – 40.
11. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с.
12. Ансофф И. Стратегическое управление / Сокр. пер. с англ.; Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
13. Ахматова М. Теоретические модели конкурентоспособности / Мария Ахматова, Евгений Попов // Маркетинг. – 2003. – № 4. – С. 25–38.
14. Багиев Г. Л. Международный маркетинг / Г. Л. Багиев, Н. К. Моисеева, С. В. Никифорова – СПб. : Питер, 2001. – С. 198–201, 205.
15. Байбиков Ю. Диверсификация производства и ценообразование / Ю. Байбиков, А. Гарнов // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 1999. - № 4. – С. 29 – 33.
16. Бакаєв О. О. Мікроекономічне моделювання і інформаційні технології / О. О. Бакаєв, В. І. Грищенко, Л. І. Бажан, Л. О. Бакаєв. – Київ. : Видавництво „Наукова думка”. – 2003. – 182 с.
17. Безтелесна Л., Чигир Н. Механізм забезпечення сталої конкурентоспроможності великого промислового підприємства / Л. Безтелесна, Н. Чигир // Економіст. – 2004. – № 12. – С. 40 – 43.
18. Белоусенко М. В. Организационная конкуренция / М. В. Білоусенко // Вісник економічної науки України. – 2005. – № 2. – С. 18 – 29.
19. Біловодська О. Стратегічне маркетингове управління виведенням нового товару на ринок / О. Біловодська, Є. Нагорний // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 3. – С. 47 – 56.
20. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка””, 2004. – 400 с.
21. Боднарчук Р. Конкурентоспроможність виробничих структур оборонно-промислового комплексу України: конкурентні переваги, шляхи і засоби їх досягнення / Р. Боднарчук // Економіка України. – 2006. – № 3. – С. 20 – 26.
22. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Бойчик. – К. : Атіка, 2004. – 480 с.
23. Бондаренко С. Задоволеність споживачів як основа успіху в бізнесі / С. Бондаренко // Економіст. – 2004. –№ 12. – С. 35 – 37.
24. Боргесі А. Можливість застосування стратегічного подвійного позиціонування / А. Боргесі, П. Сігнорі, І. Руссо, Б. Гаудензі // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 1. – С. 50 – 54.
25. Борисенко З. Міжнародна конкурентна політика в умовах глобалізації світової економіки / З. Борисенко // Економіка України. – 2005. – № 1. – С.86 – 91.
26. Буркинський Б. В. Конкурентоспособность продукции и предприятия. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. – 132 с.
27. Василевский Д. Имиджевые характеристики товара на рынке макаронных изделий / Дмитрий Василевский // Маркетинг. – 2004. – № 2. – С. 55 – 63.
28. Василенко В. А., Ткаченко Т. І. Стратегічне управління: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / – К. : ЦУЛ, 2003. – 396 с.
29. Васюткіна Н. В. Організаційні аспекти формування ефективного механізму проведення маркетингових досліджень підприємствами-учасниками ринку продовольства / Н. В. Васюткіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 3. – С. 109 – 115.
30. Войчак О. В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація / О. В. Войчак // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 2. – С. 50 – 53.
31. Врода М. В. Диверсифікація виробництва як передумова ведення ефективної конкурентної боротьби в умовах посилення євроінтеграційних процесів / М. В. Врода // Економіка промисловості. – 2005. – № 4. – С. 56 – 59.
32. Герасименко А. Г. Шляхи удосконалення засобів оцінки бар’єрів входження в ринок / А. Г. Герасименко, В. О. Романишин // Актуальні проблеми економіки. – К. – 2006. – № 2. – С. 34 – 40.
33. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. – К.: Вища шк., 1994. – 327 с.
34. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. – М.: Внешторгиздат, 1990. – 470 с.
35. Гладич Б. Основні напрями створення і функціонування ринку продовольства // Наукові записки ТДПУ ім. Володимира Гнатюка. Серія: економіка. – №13, 2002. – С. 159–164
36. Глисин Ф. О конкурентоспособности промышленных предприятий / Ф. Глисин, Г. Воронина // Экономист. – 2004. – № 6. – С. 17 – 21.
37. Глушков А. Выживание в конкурентной среде / А. Глушков // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2001. – № II. – С. 35 – 39.
38. Голляк Ю. Б. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності стратегічних галузей української економіки / Ю. Б. Голляк // Актуальні проблеми економіки. – К. – 2006. – № 6. – С. 78 – 82.
39. Гордиенко Г.С., Бровко О.Г. Мониторинг украинского рынка макаронних изделий // http://www.rusnauka.com/
40. Горелова А. Маркетинг: правила игры меняются / Алевтина Горелова // Маркетинг. – 2006. – № 1. – С. 12 – 18.
41. Гранатуров В. М. Удосконалення системи визначень у сфері конкурентоспроможності / В. М. Гранатуров, В. М. Осипов // Економіка промисловості. – 2005. – № 3. – С. 143 – 151.
42. Грималюк А. Особливість сучасної конкуренції / А. Грималюк // Конкуренція. – 2005. - № 1. – С. 22 – 26.
43. Гринчуцький В. І. До проблеми конкурентної стратегії підприємства / В.І. Гринчуцький // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств : матеріали науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2003 р. – Тернопіль. – С. 56-62.
44. Гринчуцький В. І. Теоретичний аналіз деяких аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємства / В. І. Гринчуцький // Науковий збірник Буковинської державної фінансової академії : Збірник наукових праць. Випуск 4 (13) : Економічні науки. – Чернівці, 2008. – С. 250-258.
45. Губанов С. Планово - корпоративная система и конкурентоспособность / С. Губанов // Экономист. – 2005. – № 12. – С. 3 – 21.
46. Дадьо Я. Маркетинговий аудит – засіб підвищення конкурентноздатності підприємств / Я. Дядьо // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 2. – С. 47 – 51.
47. Демидова Е. А. Анализ текущего состояния отрасли и потенциала компании / Е. А. Демидова // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2004. – № 6. – С. 24 – 34.
48. Демченко А. Маркетинговые стратегии в бизнесе / Алина Демченко // // Маркетинг. – 2005. - № 5. – С. 38 – 45.
49. Диксон П.Р. Управление маркетингом: Пер. с англ. / Под общ. ред. д.э.н. Ю.В. Шленова. – М.: „БИНОМ”, 1998. –560 с.
50. Дідківська Л. Формування та розвиток міжнародної системи регулювання конкуренції / Л. Дідківська // Економіст. – 2005. – № 9. – С. 40 – 43.
51. Длигач А. А. Стратегия конкурентного поведения в системе стратегического маркетинга / А. А. Длигач // Маркетинг и реклама. – 2006. - № 7 – 8. – С. 32-37.
52. Длігач А. Інтеграційні стратегії в системі маркетингу / Андрій Длігач / Маркетинг в Україні. – 2006. - № 3. – С. 9 – 12.
53. Длігач А. Аналіз розходжень у системі стратегічних маркетингових рішень / Андрій Длігач // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 4. – С. 40 – 46.
54. Длігач А. О. Формування маркетингової цінової стратегії / А. О. Длігач // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 12. – С. 80 – 93.
55. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
56. Долинська М.Г., Соловйов І.А. Маркетинг і конкурентноздатність промислової продукції. – К., 2002. – 365 с.
57. Доманчук Д.П., Скляр Є.В. Економічні аспекти розвитку харчової промисловості України // Економічні науки: Збірник наукових праць Буковинського університету. Випуск 3. – Чернівці: Книги – ХХІ. – 2007. – С. 128-138
58. Друкер Питер Ф. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. – М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. – 200 с.
59. Экономика промышленности. Экономика Украины на пороге третьего тысячелетия: Сб. науч. тр. / Ред.: А.И. Амоша; НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, АО "НКМЗ". — Донецк, 2000. — 403 с.
60. Економічний словник-довідник / [ред. С. В. Мочерний]. – К. : Феміна, 1995. – 368 с.
61. Економіка підприємства: підруч. / [Грещак М.Г., Колот В.М., Наливайко А.П. та ін.] ; за заг. ред. Покропивного С. Ф. – [2-ге вид.]. – К. : КНЕУ, 2000. – 528 с.
62. Елькина Н. А. Структура розничных цен и доходность зерно - продуктовых товаров / Н. А. Елькина, А. М.Шогенов, А. Б. Шогенов // Региональная экономика: теория и практика. – 2005. - № 3. – С. 35 – 36.
63. Євчук Л. А. Теоретичні аспекти розвитку конкурентоспроможності підприємств в агропромисловому комплексі / Л. А. Євчук // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 120-125.
64. Єлисєєва О. Моніторинг як метод інформаційно-статистичного дослідження стану виробничо – економічних систем / Оксана Єлисєєва, Марина Зайцева // Економіст. – 2007. – № 2. – С. 58 – 60.
65. Єрмак А. В. Конкурентноздатність підприємства: сутність поняття (проблематика питання) / А. В. Єрмак // Вісник економічної науки України. – 2005. – № 1. – С. 41 – 44.
66. Жаліло Я. А. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки / Я. А. Жаліло // Економіка України. – 2005. - № 1. – С. 19 – 27.
67. Жиганов И. Расчет конкурентоспособности / Игорь Жиганов, Александр Жвачкин // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2002. – № IV. – С. 64 – 70.
68. Загорянська О.Л. Методика урахування впливу особливостей різних сегментів ринку на інтегральний показник конкурентоспроможності машинобудівної продукції // Економіка: проблеми теорії та практики. Т. 3. Випуск 185. – 2003. – С. 536 – 541
69. Звягинцев В. Б. Разработка маркетинговой стратеги предприятия и контроль над ее реализацией / В. Б. Звягинцев // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2005. – № 1. – С. 72 – 81.
70. Здрок В.В., Бідник Н.Б. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 215: В 4 т. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – 308 с., С. 583-589
71. Земляк С. Маркетинговое управление / С. Земляк // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2001. – № IV. – С. 47 – 51.
72. Зозульов О. В. Система показників рівня попиту на ринку та її зв’язок з маркетинговою стратегією компанії / О.В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 2. – С. 22-24.
73. Зозулев А. Экономические аспекты выбора маркетинговой стратегии охвата рынка / Александр Зозулев // Отдел маркетинга. – 2004. – №6. – С. 2 – 4.
74. Ибрагимова Р. Маркетинговый анализ развития предприятия: глобальний подход / Розалия Ибрагимова // Маркетинг. – 2004. – № 4. – С. 35-45.
75. Ивановский А. Регулирование спроса и предложения / А. Ивановский, И. Клепацкая // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2001. - № IV. – С. 32 – 34.
76. Исаулова С. Интегрированное маркетинговое управление предприятием // Маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 41 – 49.
77. Капітанець Ю.О. Використання методу пріоритетів для оцінки об’єму регіонального ринку макаронних виробів / Ю.О. Капітанець // Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці : ІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, 24 травня 2007р. : тези, статті та повідомлення. – Хмельницький, ПВНЗ «УЕП». – 2007. – С. 170-174.
78. Капітанець Ю.О. Конкурентоспроможність підприємства та деякі методи її оцінки / Ю.О. Капітанець // Маркетингові дослідження на ринку товарів і послуг : І Всеукраїнська науково-практична конференція, 22 грудня 2006 р. : тези доповідей. – Львів, ЛДІНТУ. – 2006. – С. 136-138.
79. Капітанець Ю.О. Макаронна галузь: стан та проблеми розвитку / Ю.О. Капітанець // Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 221 : В 3 т. Том І. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 51-60.
80. Капітанець Ю.О. Маркетингові аспекти діяльності суб’єктів регіонального ринку макаронних виробів / Ю.О. Капітанець // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квітня, 2008 р. / за ред. Саух І.В. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 110-115.
81. Капітанець Ю.О. Маркетингові аспекти оцінки конкурентоспроможності макаронної продукції / Ю.О. Капітанець // Регіональна бізнес-економіка та управління. – Вінниця, ВФЕУ. – 2008р. – № 2 (18). – С. 128-137.
82. Капітанець Ю.О. Методологія оцінки конкурентоспроможності підприємства / Ю.О. Капітанець // Вісник Прикарпатського університету. Випуск 5. – Івано-Франківськ. : ПНУ, 2007. – С. 131-134.
83. Капітанець Ю.О. Метод “профілів” і якості та матричний метод у визначенні конкурентоспроможності підприємства / Ю.О. Капітанець // Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Хмельницький-Волочиськ, 23 жовтня 2003 р. – Хмельницький, ХІЕП. – 2003. – С. 380-382.
84. Капітанець Ю.О. Підвищення конкурентоспроможності підприємства: вибір пріоритетів і розробка стратегії / Ю.О. Капітанець // Сучасні підходи до вирішення економічних проблем області : зб. наук. праць за матеріалами регіонал. наук-практ. конф., 20 жовтня 2004 р. – Хмельницький, ХІЕП. – 2004. – С. 106-114.
85. Капітанець Ю.О. Розробка конкурентної стратегії підприємства як суб’єкта ринкової економіки / Ю.О. Капітанець // Науковий збірник Буковинської державної фінансової академії : Збірник наукових праць. Випуск 9 : Економічні науки. – Чернівці, 2007. – С. 306-315.
86. Капітанець Ю.О. Стратегічна адаптація підприємства до зовнішнього середовища / Ю.О. Капітанець // Науковий вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – 2007. – № 599. – С. 257-261.
87. Капітанець Ю.О. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємства / Ю.О. Капітанець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – № 6. – С. 109-113.
88. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 156 с.
89. Карнаухов С. Повышение качества маркетинговых исследований на товарных рынках / Сергей Карнаухов, Олеся Милютина // Маркетинг. – 2003. – № 2. – С. 27 – 34.
90. Кларк Дж. М. Распределение багатства. – М. Экономика, 1992. – 447 с.
91. Ковальчук С. О. Дослідження ефективності маркетингових товарних стратегій швейних підприємств / С. О. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1. – С. 34 – 40.
92. Ковтун О. І. Стратегія підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. І. Ковтун. – Львів: „Новий Світ – 2000”, 2005. – 388 с.
93. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін.; За ред. Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.
94. Корінєв В. Дослідження мотивацій споживачів шляхом тестування цін / В. Корінєв // Економіка України. – 2002. – № 1. – С. 30 – 35.
95. Корінько М. Д. Диверсифікація як стратегія розвитку / М. Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – С. 12 – 17.
96. Коротков А. Стратегические матрицы как объект и инструмент классификации / Анатолий Коротков // Маркетинг. – 2004. – №4. – С. 89 – 99.
97. Коротков А. Некоторые методические аспекты конкурентного анализа / А. Коротков, Н. Третьяков / Маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 48 – 54.
98. Костусєв О. Стан конкурентного середовища в Україні та основні напрями вдосконалення правових механізмів захисту конкуренції / О. Костусєв // Економіст. – 2005. – № 5. – С. 52 – 53.
99. Костусєв О.О. Конкурентна політика в Україні. – К.: КНЕУ, 2004. – 310 с.
100. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: Как создать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 296 с.
101. Криворотов В. В. Аналитическая оценка конкурентоспособности рыночно ориентированого предприятия / В. В. Криворотов // Региональная экономика: теория и практика. – 2005. – № 1. – С. 26 – 33.
102. Крисанов Д. Ф. Методичні підходи до рейтингової оцінки галузей агро продовольчого комплексу України / Д. Ф. Крисанов, С. М. Черненко // Економіка АПК. – 2006. – № 1. – С. 99 – 106.
103. Кузнєцова І. Методологічні аспекти аналізу попиту на зернові ресурси / Інна Кузнєцова // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. Тернопіль: Економічна думка. – 2007. – Випуск 1 (17). – С. 47–52
104. Кузьмін О.Є. Управління конкурентоспроможністю підприємства: теоретичні засади, проблеми і прикладні аспекти / Конкурентоспроможність: проблеми науки і практики: Монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – С. 116- 134.
105. Лайко П. А. Продовольчі ресурси та гарантії їх забезпечення в країні / П. А. Лайко, М. Ф. Бабієнко, О. І. Гойчук., Є. А. Бузовський // Економіка АПК. – 2006. – №4. – С. 22.
106. Лайко П. А. Складові продовольчих ресурсів / П. А. Лайко, М. Ф. Бабієнко, Т. Д. Іщенко [та ін.] // // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 22.
107. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб.: Наука, 1996. – ХV – 589 с.
108. Левинтова С.Г. Конкурентоспособность как фактор формирования стратегии предприятия // Економіка: проблеми теорії та практики. Т. 1. Випуск 185. – 2003. – С. 68-77
109. Линовицька С. А. Методи оцінки ефективності пристосування вітчизняних підприємств до змін зовнішнього середовища / С. А. Линовицька // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 5. – С. 49 – 57.
110. Лифиц И. О критериях конкурентоспособности товаров и услуг / Иосиф Лифиц // Маркетинг. – 2006. – № 3. – С. 25 - 32.
111. Ліпич Л. Г. Маркетингові дослідження споживачів продовольчих товарів / Л. Г. Ліпич, О. В. Кощій // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 4. – С. 12 – 15.
112. Луцій О. П. Споживчі оцінки ринку продуктів харчування в Україні / О. П. Луцій, Н. В. Васюткіна // Маркетинг в Україні. – 2003. – № 2. – С. 25 - 28.
113. Мазник Л. Територіальна диференціація споживчого ринку / Л. Мазник // Економіка України. – 2003. – № 2. – С. 36 – 40.
114. Максимова И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия / И. Максимова // Маркетинг. – 1996. – № 3. – С. 33 – 40.
115. Малиш О. Стратегічне позиціонування підприємств та обґрунтування напрямків їх ринкової поведінки / Олена Малиш // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 3 – С. 39 – 46.
116. Малярец Л.М., Полтавская Е.А. Проведение комплексной оценки процессов формирования и развития конкурентних преимуществ предприятия // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2003. – Т.3. – Випуск 185. – С. 689 – 696
117. Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ.. – М.: Прогресс. – 1993. – Т.1. – 415 с.
118. Матвійчук В. Використання концепції маркетингу в забезпеченні інноваційного розвитку підприємства // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006. – №1. – С. 59 – 69
119. Международный маркетинг: Уч. Пособие / Под ред. Н.И. Перцовского. М.: Высшая школа, 2001. С.109-110
120. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М.: „Дело ЛТД”, 1994. – 702 с.
121. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец. закл. освіти: У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін.; За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Основи, 1998. – 518 с.
122. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Пер. с англ. под. ред. Ю.М. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2000. – 336 с.
123. Миронов В. Экономический рост и конкурентоспособность промышленности: ценовые и неценовые факторы анализа / В. Миронов // Вопросы экономики. – 2006. – № 3. – С. 42 – 60.
124. Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности. – М.: Издательство „Познавательная книга плюс”, 1999. – 592 с.
125. Мишин Ю. Слагаемые конкурентоспособности / Ю. Мишин // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 1998. – № 5. – С. 82 – 87.
126. Мишин Ю. Слагаемые конкурентоспособности / Ю. Мишин // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 1999. – № 1. – С. 41 – 45.
127. Мищанчук Н. А. „Счастливый” продукт – макароны / Н. А. Мищанчук // Мир продуктов. – 2003. – № 6. – С. 10 – 13.
128. Міщенко А. П. Стратегічне управління: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. П. Міщенко. – Київ : „Центр навчальної літератури”, 2004. – 336 с.
129. Мних Є. Аналітичне забезпечення стратегічного управління діяльністю підприємств / Євген Мних, Надія Мелешко // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 3. – С. 128 – 134.
130. Муровцев С. Разработка маркетинговой стратегии промышленного предприятия / Сергей Муровцев // Маркетинг. – 2004. - № 1. – С. 104 – 109.
131. Наливайко А. Еволюція теорії стратегії підприємства / А. Наливайко // Економіка України. – 2002. – № 1. – С. 24 – 30.
132. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.
133. Наумов В. Н. Оценка позиционирования торговых марок по картам восприятия / Владимир Николаевич Наумов // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2006. – № 6. – С. 530 – 539.
134. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Д. Нємцов, Є. Л. Довгань. – К. : ТОВ „УВПК „ЕксОб”, 2002. – 560 с.
135. Нешитой А. Конкурентоспособость и условия воспроизводства / А. Нешитой, О. Сухарев // Экономист. – 2005. – № 3. – с. 3 – 12.
136. Новиков Н. Проблемы конкурентоспособности металлургических предприятий /Н. Новиков, Л. Фомина // Экономист. – 2003. – №5. – с. 61 – 67.
137. Нужна О. А. Оцінка рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / О. А. Нужна // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 110 – 115.
138. Павлова В. А. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств – виробників споживчих товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук. : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / В. А. Павлова. – Донецьк, 2006. – 33 с.
139. Павлов В.І., Колісниченко І.О. Особливості формування та розвитку ефективного конкурентного середовища в регіоні. Матеріали науково-практичної конференції „Стратегія розвитку вітчизняних підприємств” 23–24 жовтня 2003 р. — Тернопіль: ТАНГ, 2003. — С. 38-43.
140. Пасечник В. Отношение к маркетинговым исследованиям: практические аспекты / Виктория Пасечник // Отдел маркетинга. – 2004. – № 9. – С. 26 – 29.
141. Пастернак Є. Л. Опис і якісна оцінка застосування SWOT - аналізу до підприємства / Є. Л. Пастернак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – В. 1. – С. 64 – 68.
142. Пахомова Т.М., Губенко Т.О. Управління конкурентоспроможністю підприємств та його обліково – аналітичне забезпечення. Збірник наукових праць / За редакцією д. с.-г. наук, професора, академіка Міжнародної Академії наук екології і безпеки життєдіяльності, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету М.І. Ахматова. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. – 304 с.
143. Петров В. Конкурентоспособность / В. Петров // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 1999. – № 4. – С. 4 – 11.
144. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М.: Ось – 89, 1998. – 80 с.
145. Пляскіна А. І. Оцінка конкуренції та конкурентоспроможності суб’єктів харчової промисловості / А. І. Пляскіна // Актуальні проблеми економіки. – К. – 2006. –№ 2. – С. 52 – 60.
146. Поважнюк С. С. Український ринок вермішелі швидкого приготування / С. С. Поважнюк // Маркетинг в Україні. – 2002. - № 2. – С. 16 – 19.
147. Позняк С. Особливості та проблеми маркетингової стратегії розвитку харчової промисловості / С. Позняк // Економіка України. – 2002. - № 10. – С. 89 – 92.
148. Покропивний С. Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: навч. посіб. / С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 352 с.
149. Полонець В. Чи варто використовувати PEST- і SWOT - аналізи у стратегічному маркетингу? / Володимир Полонець // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 4. – С. 47 – 50.
150. Пономаренко В.С. Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах. Наукове видання / В.С. Пономаренко, та інші; [За заг. ред. докт. екон. наук, професора В.С. Пономаренка, докт. екон. наук, доцента О.М. Ястремської]. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 452 с.
151. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер; Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454 с.
152. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.
153. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільський. – К.: Основи, 1998. – 390 с.
154. Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2005. – 608 с.
155. Постюшков А. Рейтинг конкурентоспособности / Андрей Постюшков // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2001. – № IV. – С. 64 – 71.
156. Прескотт Джон Е., Миллер Стівен Х. Конкурентная разведка: Уроки из окопов. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 338 с.
157. Про захист економічної конкуренції: Закон України зі змінами і доповненнями від 26 грудня 2002 року №380-ІV//rada. kiev. Ua
158. Рогоза М. Є. Модель оцінки зовнішнього середовища при розробці стратегії забезпечення організаційно-економічної стійкості і конкурентоспроможності промислового підприємства / М. Є. Рогоза // Вісник економічної науки України. – 2005. – № 1. – С. 109 – 113.
159. Рябусова Л.Я., Капитанец Ю.А., Рудый А.Н. К вопросу о состоянии маркетинговой деятельности в Украине // Л.Я. Рябусова, Ю.А. Капитанец, А.Н. Рудый // Экономические инновации. ¬¬– Одеса, Изд-во ЭИ. – 1999. – Выпуск 4. – С.191-193.
160. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер с англ. – М.: Радио и связь, 1991. – 224 с.
161. Сабецкая Г. Рыночная модель конкурентоспособности продукции / Галина Сабецкая // Маркетинг. – 2006. - № 1. – С. 29 – 33.
162. Савчук О. А. Використання продуктово - маркетингової програми у формуванні асортименту харчових підприємств / О. А. Савчук, А. І. Пляскіна // Актуальні проблеми економіки. – К.– 2006. – № 1. – С. 87 – 94.
163. Сардак С. Особенности использования маркетинга на предприятиях / Сергей Сардак // Отдел маркетинга. – 2005. – №4. – С. 34 – 35.
164. Селевич Т. С. Конкурентный и маркетинговый анализ: сходство и различие / Т. С. Селевич // Региональная экономика: теория и практика. – 2005. – № 12. – С. 39 – 46.
165. Селевич Т. С. Пути решения проблемы совместимости оценок реальной и потенциальной конкурентоспособности / Т. С. Селевич // Региональная экономика: теория и практика. – 2005. – № 9. – С. 8 – 13.
166. Семенов Г. А. Моделювання маркетингових досліджень на підприємстві / Г. А. Семенов, А. Г. Семенов // Вісник економічної науки України. – 2005. – № 2. – С. 103 – 111.
167. Семенов И. Маркетинг и стратегия организации / Игорь Семенов // Маркетинг. – 2004. - № 2. – С. 113 – 125.
168. Семчишин В. Методологічна основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах // Наукові записки. Серія: економіка. – 2002. – Випуск 13. – С. 114-116
169. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 676 с.
170. Сергеєв В. Стратегічне бізнес-планування розвитку виробництва (На прикладі трубних підприємств) / В. Сергєєв // Економіка України. – 2001. – № 3. – С. 21 – 30.
171. Симонова В. С. Еволюція категорій „стратегія” та „стратегічне управління” / В. С. Симонова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – С. 117 – 120.
172. Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов: Пер. с англ. – М.: Наука, 1992. – 572 с.
173. Смірнов О. О. Інноваційна активність персоналу як джерело зростання конкурентних переваг підприємства / О. О. Смірнов // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 11. – С. 116 – 125.
174. Смолін І. Концепція стратегічного планування в динамічному конкурентному середовищі / Ігор Смолін // Конкуренція. – 2004. – № 6. – С. 30-36.
175. Смотрич Ж. SWOT- анализ сбалансированной системы показателей / Жанн Смотрич // Отдел маркетинга. – 2004. – № 6. – С. 4 – 7.
176. Соловйов І. О. Маркетингові аспекти діяльності суб’єктів ринку хлібобулочних виробів / І. А. Соловйов, О. О. Мурзак // Економіка АПК. – 2005. – №2. – С. 100 – 106.
177. Солодов А. А. Багато продуктова стохастична модель визначення оптимального обсягу випуску продукції підприємством-монополістом / А. А. Солодов // Економіка промисловості. – 2004. – № 3. – С. 61 – 65.
178. Соціально-економічне становище України за січень-серпень 2006 р. Державний комітет статистики України // Економіст. – 2006. – №9. – С. 7-13.
179. Статистичний довідник „Україна у цифрах у 2007 році” / [За ред. О.Г. Осауленка]. / Держкомстат України. – К. : Вид-во „Консультант”,
2008. – 260 с.
180. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2006 р. / Тернопіль: Головне управління статистики у Тернопільській області. – 2007. – 447 с.
181. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2007 р. / Тернопіль: Головне управління статистики у Тернопільській області. – 2008. – 463 с.
182. Статистичний щорічник України за 2004 рік / – К.: В-во „Консультант”, 2005. — 591 с.
183. Статистичний щорічник України за 2006 рік / – К.: В-во „Консультант”, 2007. — 551 с.
184. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2003 р. – Хмельницький: Головне управління статистики у Хмельницькій області. – 2004. – 486 с.
185. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2004 р. – Хмельницький: Головне управління статистики у Хмельницькій області. – 2005. – 481 с.
186. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2005 р. – Хмельницький: Головне управління статистики у Хмельницькій області. – 2006. – 441 с.
187. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2006 р. – Хмельницький: Головне управління статистики у Хмельницькій області. – 2007. – 435 с.
188. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2007 р. – Хмельницький: Головне управління статистики у Хмельницькій області. – 2008. – 467 с.
189. Стельмах М., Крисько Ж. Основні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. Тернопіль: Економічна думка. – 2007. – Випуск 1 (17). – С. 287 – 292.
190. Стефанишин В. Побудова системи потоків маркетингової інформації на промисловому підприємстві / Владислав Стефанишин // Маркетинг в Україні. / 2006. – № 4. – С. 60 – 62.
191. Стрельченко Н. М. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників трикотажної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. : спец. 08.06.01 „Економіка, організація і управління підприємствами” / Н. М. Стрельченко. – Київ, 2006. – 22 с.
192. Суханов С. Стратегический анализ внешней и внутренней среды компании: шаг за шагом / Сергей Суханов // Отдел маркетинга. – 2004. – № 5. – С. 5-10.
193. SWOT - аналіз – основа формування маркетингових стратегій: Навч. посіб. / За ред. Л.В. Балабанової. – 2-ге вид. випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 301 с.
194. Таряник О.М. Визначення стратегії на основі пріоритетів розвитку підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики. Т. 3. Випуск 185. – 2003. – С. 505-510
195. Тащиян Г. Экономический мониторинг конкурентоспособности предприятия / Григорий Тащиян // Маркетинг. – 2004. – № 2. – С. 17 – 25.
196. Ткаченко Н. Проблемы формирования маркетинговой товарной политики предприятия / Наталья Ткаченко // Маркетинг и реклама. – 2006. – № 1. – С. 16 – 19.
197. Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
198. Тренев Н.Н. Стратегическое управление: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство ПРИОР, 2000. – 288 с.
199. Тяпухин А. Поиск конкурентных преимуществ / Алексей Тяпухин // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 1999. – № 5 – 6. – С. 10 – 19.
200. Тяпухин А. Стратегия хозяйствования / Алексей Тяпухин // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2002. – № I. – С. 18 – 23.
201. Тяпухин А. Модели трансформации современного предприятия / А. Тяпухин, В. Зеленцов // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2005. – № III. – С. 31 – 37.
202. Тяпухин А. Стратегические приоритеты предприятия / А. Тяпухин, А. Коган // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2004. – № II. – С. 4 – 11.
203. Тяпухин А. Адаптация к изменениям внешней среды / Алексей Тяпухин, Рамиль Мухтасипов // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2006. – № II. – С.34 – 41.
204. Устенко В. Ю. Марочный портфель региональной компании. Выведение на рынок нового продукта / В. Ю. Устенко // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2004. – № 6. – С. 41 – 46.
205. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. Учебно-практическое пособие. – М.: АО „Бизнес-школа „Интел-Синтез”, 1996. – 368 с.
206. Фидаров В. Оптимизация ассортимента / Вадим Фидаров // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. – 2002. - № IV. – С. 71 – 73.
207. Хайек Ф. Познание, конкуренция и свобода. – Спб.: Пневма, 1999. – 212 с.
208. Хоминич И. П. Конкурентоспособность региона / И. П. Хоминич, И. И. Тимошенко // Региональная экономика: теория и практика. – 2004. – № 4. – С. 47 – 55.
209. Хомяков В. І. Управління потенціалом підприємства: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – К. : Кондор, – 2007. – 400 с.
210. Чемберлин Э.Х. Теория монополистической конкуренции. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. – 411 с.
211. Чемерис Ю. В. Методичні підходи до формування стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств харчової промисловості / Ю. В. Чемерис // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – В. 5. – С. 3 – 7.
212. Черниченко Т. Приоритеты развития регионального потребительского рынка / Тамара Черниченко, Леонид Чирков // Маркетинг. – 2003. – № 2. – С. 35 – 45.
213. Чирков В. Обґрунтування входження в ринок / Валентин Чирков // Конкуренція. – 2004. – № 6. – С. 22 – 29.
214. Чирков В. Показники концентрації ринку / Валентин Чирков // Конкуренція. – 2004. – № 1. – С. 10 – 23.
215. Шандова Н. В. Ключові елементи системи забезпечення конкурентних переваг підприємств / Н. В. Шандова // Актуальні проблеми економіки. – К. – 2004. – № 11. – С. 48 – 53.
216. Шафалюк О. Особливості структури споживання і конкуренції на ринку молокопродуктів України / Олександр Шафалюк // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 4. – С. 4 – 10.
217. Швець Н. Макарони – це серйозно і відповідально / Н. Швець // Харчова і переробна промисловість. – 2004. – № 11. – С. 6 – 7.
218. Швиданенко О. А. Концептуальні орієнтири розвитку конкуренції у макроінтегрованому просторі / О. А. Швиданенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – В. 6. – С. 23 – 31.
219. Шевченко Л. С. Конкурентное управление: уч. пособ. / Л. С. Шевченко. – Харьков : Эспада, 2004. – 520 с.
220. Шеремета П. Стратегия бизнеса: разработка и внедрение / Павло Шеремета // Отдел маркетинга. – 2004. – № 5. – С. 2-5.
221. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: підруч. / [2-ге вид.]. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.
222. Шмаглій О. Б. Харчова промисловість та її розвиток / О. Б. Шмаглій // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – С. 40 – 47.
223. Шмидт Т. Зерно сомнения / Т. Шмидт, Г. Татаренко // Бизнес. – 2006. – № 38. – С. 120.
224. Шнипко О. С. Державна підтримка вітчизняного виробника як засіб забезпечення його конкурентоспроможності / О. С. Шнипко // Фінанси України. – 2005. – № 11. – С. 52 – 60.
225. Шостак В. Макароны от лапши до PASTA / В. Шостак // Мир продуктов. – 2005. – № 3. – С. 26 – 29.
226. Штовба О.В., Штовба С.Д. Менеджмент марочним товаром на базі нечіткої моделі конкурентоспроможності // Менеджер: Вісник Донецького державного університету управління. – 2005. – №2. – С. 115-121.
227. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: Тандем, 1996. – 272 с.
228. Юданов А. Типы конкурентной стратегии: „биологический” подход к классификации компаний // Мировая экономика и международные отношения. – 1996. – №10. – С. 51-65.
229. Ярош А. Конкурентоспроможність регіонів та еволюція регіональної політики Європейського Союзу / А. Ярош // Регіональна економіка. – 2004. – № 1. – С. 188 – 193.
230. Ястремський О. І. Основи мікроекономіки: підруч. / О. І. Ястремський, О. Г. Грищенко. – К. : Т-во „Знання”, КОО, 1998. – 714 с.
231. Andrews K.R. The Concept of Corporate Strategy, Dow Jones – Irwin, Homewood, 1971
232. Chang Y.N., Flores F. Business Policy and Strategy, Text and cases. Good Year Publishing Company. Santa Monika, 1980
233. Chandler A.D., Strategy and Structure; Chapters in the History of the Industrial Enterprises, MIT Press, Cambridge, Mass., 1962
234. Charles H. Noble, Michael P. Mokwa Реализация маркетинговой стратегии: разработка и проверка теории управления. Перевод с англ. Ю. Моисеева // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. – 2000. – №3. – С. 4-16
235. Mintzberg H. The Rise and Fall of Strategic Planning. N. Y. The Free Press, 1994
236. httр://www.chumak.ua/ukr/
237. http://www.pro-consulting.com.ua/analiz/pitanie/makarony
238. http://www.marketing.rbc.ua/section/
239. http://www.taya.com.ua/about/awards/
240. http://www.taya.com.ua/catalog/
241. http://www.ukranews.com/
242. http://www.vap.org.ua/files/file/virobi_makaronni
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.