У нас уже 22083 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
Количество страниц 230
ВУЗ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП.........................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ……………...…10
1.1 Економічна сутність існуючих підходів щодо визначення кризового управління...................................................................10
1.2 Причини виникнення кризових ситуацій у діяльності підприємств..................................................................................22
1.3 Сутність технології реінжинірингу та стратегії протидії кризовим ситуаціям у діяльності підприємств...............................................46
Висновки по першому розділу.................................................................................59

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ………………………………………………………61
2.1 Оцінка існуючих методик прогнозування кризових явищ на підприємстві………………………………………...........61
2.2 Експрес – методика діагностики причин кризового стану підприємств….79
2.3 Використання пропонованої методики для організаційно - економічного оздоровлення підприємств…………………………………..99
Висновки по другому розділу................................................................................117

РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………….119
3.1 Методичні рекомендації щодо створення та організації роботи кризових груп…………………………………………119
3.2 Ефективність використання управлінських технологій в період виникнення кризових ситуацій ………............................................140
3.3 Концепція реінжинірингу в антикризовій стратегії підприємств ……………..168
Висновки по третьому розділу...............................................................................178

ВИСНОВКИ.............................................................................................................180

ДОДАТКИ................................................................................................................184

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.........................................................212


ВСТУП

Актуальність теми. Проблема управління підприємствами в кризових ситуаціях, як в системі регіональної так і національної економіки в цілому є вкрай важливою й актуальною, оскільки саме управління, як одна із невід’ємних функцій будь-якої організованої соціоекономічної системи покликане забезпечити збереження і розвиток цієї системи та вимагає адаптації кожного окремого підприємства до нового середовища і відповідно зміни, у зв’язку з цим, логіки і принципів його функціонування.
Це обумовлює нагальну необхідність вироблення наукового підходу до процесу кризового управління підприємством, що у свою чергу, передбачає комплексне та системне дослідження теоретичних засад управління в період виникнення кризової ситуації, аналіз його методичного забезпечення, обґрунтування сучасних методів діагностики кризових явищ та розробки стратегії виходу з кризи.
Теоретичним, методологічним і практичним аспектам управління діяльністю підприємств в період нестабільності та в період кризи присвячені праці таких зарубіжних авторів як Е. Альтмана, В. Бівера, М. Хаммера, Д. Чампі, Р. Хіта, Дж. Фулмера, І.Бланка, В. Кошкіна, Е. Короткова, Ю. Бригхема, Е. Уткіна, Г. Іванова, О. Ковальова, Г. Курошевої, О. Градова, Н. Родіонової та інших, що дозволяє опанувати цей досвід та використати його у вітчизняній практиці.
Проблемам управління діяльністю підприємств в кризових ситуаціях присвячено ряд досліджень українських науковців, серед них слід зазначити праці таких учених, як О. Терещенка, Л. Лігоненко, М. Долішнього, В. Гончарова, О. Кузьміна, Є. Бойка, І.Школи, О. Ареф’євої, В. Герасимчука, В. Петренка, О. Мозенкова, В. Василенка, П. Бєлєнького, О. Тридіда, В. Прохорової, І. Лукінова, О. Пушкаря, О. Проскури, О. Третяка, Ю. Шембеля, А. Штангрета, В. Короля, В. Байцима, О. Іваниці та інших.

Відсутність досконалої методології та методик використання управлінських інструментів, які б дозволили проводити швидку діагностику з визначення причин кризового стану підприємств із застосуванням управлінських технологій щодо стабілізації діяльності підприємств та виходу їх з кризового стану, зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і завдання.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою частиною міжвідомчого координаційного плану наукових досліджень з екологічних та соціально-економічних проблем розвитку продуктивних сил України (2007-2010 рр.) Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України №111/2.6 “Дослідження впливу використання технологій кризового управління на результати оздоровлення економіки регіону” та виконана в рамках держбюджетної науково-дослідної роботи за науковим напрямком кафедри управління регіональним економічним розвитком Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу на тему “Дослідження та оцінка потенціалу пріоритетних напрямків економічного розвитку Івано-Франківської області” (рішення наукової ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, протокол №3 від 4.11.2003р.), “Дослідження процесів управління соціально-економічним розвитком регіону в умовах адміністративно-територіальної реформи” (рішення наукової ради Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, протокол №6/32 від 10.10.2005р.).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування науково-прикладних рекомендацій щодо ефективного управління діяльністю підприємств в кризових ситуаціях на основі розробленої експрес-методики діагностики причин кризового стану.
Реалізація мети роботи зумовила постановку й розв’язання наступних завдань:
- обґрунтувати зміст та сутність процесу управління підприємствами в кризових ситуаціях;
- дослідити причини виникнення кризових ситуацій у діяльності підприємств;
- визначити особливості кризового стану вітчизняних підприємств;
- провести оцінку існуючих методик прогнозування кризових явищ підприємств;
- розробити експрес – методику діагностики причин кризового стану підприємств;
- запропонувати методичні рекомендації щодо створення та організації роботи кризових груп;
- визначити організаційні підходи щодо ефективності використання управлінських технологій в період виникнення кризових ситуацій;
- запропонувати концептуально адаптований до вітчизняних умов господарювання варіант реінжинірингу в антикризовій стратегії підприємств.
Об’єктом дослідження є процес управління діяльністю підприємств в кризових ситуаціях.
Предметом дослідження є теоретичні, організаційні та методологічні засади підвищення ефективності управління підприємствами в кризових ситуаціях.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених в царині кризового управління підприємствами.
Для досягнення поставленої в роботі мети використано сукупність методів та прийомів наукового пізнання: метод логічного, системного та комплексного підходів застосовано для дослідження процесу управління в період кризи; матричний підхід для побудови експрес-методики визначення причин кризового стану підприємств; лінійно-регресійний аналіз з метою дослідження фінансових результатів діяльності підприємств; графічний метод використано для наочного подання статистичного матеріалу та схематичного зображення ряду теоретичних і практичних положень дисертаційної роботи.
Інформаційною базою дисертаційної роботи стали законодавчі та нормативні документи з економічних питань, зібрані, статистичні матеріали Івано-Франківського обласного управління статистики та обласного департаменту з питань банкрутства, оброблені та узагальнені первинні матеріали, які характеризують діяльність досліджуваних підприємств.
Наукова новизна одержаних результатів:
вперше:
- розроблено експрес-методику діагностики причин кризового стану підприємств на основі комплексного матричного підходу, що забезпечує можливість оперативної та адекватної оцінки причин кризового стану підприємств з одночасною можливістю обґрунтованого виявлення причин їх незадовільної роботи;
- запропоновано схему перерозподілу управлінського та виконавчого персоналу підприємств в залежності від типу поведінки в кризових ситуаціях, яка дозволяє формувати групи кризового управління підприємствами з оптимальним переліком рольових функцій;
удосконалено:
- систему управління оздоровленням господарського, фінансового та інвестиційного стану підприємств шляхом введення до її складу тимчасових робочих груп з кризового управління;
- організаційний механізм використання технології реінжинірингу, що дозволяє реорганізувати діяльність збиткових підприємств по всьому ланцюжку створення продукції та її вартості з відповідними змінами структури управління і виробництва;
- систему заходів, спрямованих на подолання кризових явищ, які входять до окремо окресленої стратегії кризового управління підприємствами виробничо-промислового комплексу області, що передбачає вибір ефективних управлінських технологій з розв’язання проблем конкретних підприємств;

дістали подальшого розвитку:
- визначення процесу управління підприємствами в кризових ситуаціях шляхом трактування такого поняття як “кризове управління”, що базується на належному управлінні діяльністю підприємств з ретельним виконанням всіх необхідних управлінських функцій;
- методичні рекомендації щодо використання управлінських технологій в період виникнення кризових ситуацій, що дозволяє підвищити ефективність процесу управління підприємствами у відповідних умовах.
Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертації теоретичні положення, висновки і рекомендації сприятимуть масштабному використанню в практиці управління підприємствами в кризових ситуаціях управлінських технологій антикризового характеру.
Практичні рекомендації із створення та організації ефективного функціонування тимчасових груп кризового управління підприємствами з метою уникнення процедур банкрутства використовувались в практичній діяльності Івано-Франківського обласного відділу з питань банкрутства Державного департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України (довідка про впровадження №236 від 23.05.2006 р.), експрес-методика діагностики причин кризового стану підприємства на основі комплексного матричного підходу з поглибленою інтерпретацією процесу використання всіх видів ресурсного забезпечення використовувалась при розробці стратегії виходу ВАТ “Бистриця” з кризового стану (довідка про використання результатів дисертаційного дослідження №48-01 від 04.07.2007 р.), організація роботи груп наукового супроводу і робочих груп облдержадміністрації за пріоритетними напрямками економічного і соціального розвитку з використанням методики оцінки ефективності використання ресурсів підприємствами, галузями, окремими територіями і регіоном загалом з використанням матриці ресурси-результат та пропозиції з порядку оздоровлення промислових підприємств області з використанням технології кризового управління шляхом організації тимчасових робочих груп щодо окремих підприємств і галузей були використані при організації та в процесі роботи груп наукового супроводу підготовки таких документів як „Стратегія економічного і соціального розвитку Івано-Франківської області на період до 2011 року” та „Стратегія економічного і соціального розвитку територій області до 2015 року” (довідка Головного управління економіки Івано-Франківської обласної державної адміністрації №04/21-335 від 06.05.2008 р.). Результати роботи використовувались також при викладанні наступних фахових дисциплін “Управління в умовах кризи”, “Управління підприємницьким ризиком”, “Корпоративне управління” та дипломного проектування для спеціальності 7.050201 - Менеджмент організацій у навчальному процесі в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (довідка про впровадження № 51-131 від 21.02.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені у дисертаційній роботі, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих в співавторстві, в дисертації використано лише ті положення, ідеї та висновки, які виконані особисто автором і є його індивідуальним внеском у спільну роботу.
Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні результати, положення і висновки дисертації доповідались і обговорювались на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Економічні та правові проблеми санації і банкрутства підприємств в Україні: теорія і практика” (м. Яремче, 2003 р.), IV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Управління персоналом: економіка, право, інновації, освіта” (м. Львів, 2003 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Державне управління і регуляторна реформа в Україні: теоретичні засади і практичні результати” (м. Івано-Франківськ, 2003 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні питання розвитку підприємництва, менеджменту та маркетингу в умовах трансформації економіки України” (м. Луцьк, 2004 р.), Обласній науково-практичній конференції “Проблеми соціально-економічного розвитку області та шляхи подолання кризових явищ в економіці через застосування процедур відновлення платоспроможності підприємств-боржників” (м. Івано-Франківськ, 2004 р.), XIV Міжнародній науково-практичній конференції “Формування стратегії розвитку регіону на інноваційній основі” (м. Чернівці, 2004 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції “Управління організаційними змінами в контексті формування економіки знань” (м. Хмельницький, 2005 р.), Всеукраїнській міжвузівській науковій конференції студентів та молодих науковців “Управління регіональним економічним розвитком в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції”, (м Івано-Франківськ, 2005 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми регіонального розвитку в контексті європейської інтеграції” (м. Луцьк, 2005 р.), I Міжвузівській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів “Актуальні питання стратегії соціально-економічного розвитку регіону” (м. Івано-Франківськ, 2007 р.), VІ Міжнародній науково-практичній конференції “Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку” (м. Хмельницький, 2007 р.), ХХІV(I) Міжнародній міжвузівській школі-семінарі “Методи і засоби діагностики в техніці і соціумі” (м. Івано-Франківськ, 2007 р.).
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 15 наукових праць загальним обсягом 5,36 друк. арк., з них особисто автору належить 4,49 друк. арк., в тому числі 9 – у фахових виданнях.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 201 найменування на 19 сторінках, 9 додатків на 28 сторінках. Загальний обсяг роботи – 230 сторінок. Обсяг основного тексту дисертації складає 183 сторінки, включає 15 таблиць і 10 рисунків
Список литературы ВИСНОВКИ

Результатом дисертаційного дослідження стали наступні висновки теоретичного і науково-практичного спрямування:
1. В процесі виробничо-господарської діяльності підприємств антикризовим за своєю суттю повинно бути належне управління діяльністю організацією з ретельним виконанням всіх необхідних управлінських функцій. Належне управління організаційним утворенням передбачає забезпечення досягнень, встановлених планами, розрахунками і прогнозами з використанням відповідних управлінських технологій.
2. Антикризовими можуть називатися програми, політики, стратегії, заходи, процедури і т.п. документи, але аж ніяк не управління. Останнє може бути або належним, коли кризи ліквідуються в нормальному режимі відпрацювання збурюючих і дестабілізуючих чинників, або неналежним, коли ці чинники негативно впливають на кінцеві результати діяльності системи.
3. Кризове управління – спеціально організоване управління діяльністю підприємств в кризовій ситуації, спрямоване на адекватну її оцінку, діагностику та розробку шляхів виходу з неї.
4. Кризова ситуація на підприємстві виникає тоді, коли втрачається стабільність його діяльності, загострюються протиріччя як в межах самого підприємства, так і у його взаємодії із ринковим оточенням, тому кризу діяльності підприємства слід пріоритетно розглядати як кризу його менеджменту, оскільки кризовою є така ситуація, яку менеджмент визнає загрозливою для існування самого підприємства.
5. Труднощі підприємств щодо виходу з кризи на сьогоднішній день, багато в чому пов’язані з незадовільним управлінням, так як саме суб’єкт управління в більшості випадків виступає причиною та джерелом появи кризових ситуацій. Його неадекватний стан і тенденції розвитку суперечать потребам об’єкта управління, що в свою чергу провокує появу кризи.
6. Процес виходу вітчизняних підприємств з кризового стану пов’язаний з власними проблемами в системі управління, де вирішальне значення матимуть запровадження надійної і практичної законодавчої бази, забезпечення її прозорості та розробка моделей виходу вітчизняних підприємств з кризового стану.
7. В багатьох випадках оздоровлення підприємств необхідно і доцільно використовувати поза рамками справ про банкрутство, не допускаючи їх започаткування, шляхом використання можливостей досудової санації, а в якості найбільш раціонального варіанта усестороннього оздоровлення слід вважати самостійне започаткування керівництвом збиткових підприємств необхідних змін, шляхом ініціювання процесів з уникнення кризи і можливого банкрутства.
8. В процесі управління підприємством в період кризи, важливого значення набуває випереджувальний аналіз, вироблення, прийняття і випереджаюча реалізація управлінських рішень, моніторинг, експрес-діагностика підприємств, які наближаються до стадії збитковості чи перебувають в ній, а також тих, які досягли надкритичного рівня неплатоспроможності.
9. Одним із найефективніших кроків у вирішенні питання виходу підприємства з кризового стану є створення груп кризового управління - спеціально створених команд фахівців, які покликані вивести те чи інше підприємство з кризи з використанням відповідних технологій і процедур управління. В склад групи кризового управління повинні залучатись особи, здатні до виконання тих рольових функцій, що практично не виконувались або виконувались неякісно керівництвом підприємства. До складу групи кризового управління повинні увійти проактивна та активна частина як управлінського так і виконавчого персоналу, акцент повинен робитися на вміннях, необхідних в управлінні кризою.
10. Одним із перших робочих інструментаріїв в період кризи на підприємстві повинна стати експрес-методика діагностики причин кризового стану підприємств, яка дасть можливість оперативно оцінити і виявити причини незадовільної роботи економічно-господарських систем не тільки в умовах обмеженого часу, але й дати необхідні рекомендації для управління підприємством у відповідних умовах господарювання стану через удосконалення використання наявного ресурсного потенціалу.
11. Перспективним напрямком є використання світового і вітчизняного досвіду подолання кризових ситуацій, аналітичного інструментарію розробки ефективних інноваційних та інвестиційних стратегій виходу вітчизняних підприємств з кризового стану, розробка нових виробничих функцій, теорій і моделей економічного зростання, підходів до розрахунку і прогнозування економічного розвитку підприємств.
12. Представлена регіональна система управління процесом оздоровлення стану підприємств виробничо-господарського комплексу області є працюючим і ефективно діючим структурним елементом трансформаційних перетворень в регіоні, а пропоновані елементи системи кризового управління доцільно впроваджувати не тільки на підприємствах, що перебувають у кризовому стані, але й на тих, що функціонують успішно.
13. Активізувати роботу у сфері кризового управління підприємствами, на нашу думку, можна за такими напрямками:
- розробка узгодженого плану дій на тривалу перспективу щодо подолання кризових явищ та стану неплатоспроможності підприємств-боржників на основі моніторингу та діагностики їх фінансово-економічної діяльності;
- підвищення ролі та соціально-економічної значимості інституту арбітражних керуючих, більш чітка регламентація їхньої діяльності на основі інтенсифікації процедур банкрутства та підвищення відповідальності за результати роботи;
- робота над вдосконаленням практики застосування законодавства, яке регулює процедури банкрутства, внесення змін і доповнень до нього, зокрема до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”;
- спільна діяльність з підвищення правової культури органів виконавчої влади, судів загальної юрисдикції в питаннях застосування законодавства з питань банкрутства.
14. Одержані в дисертаційній роботі теоретичні основи, методичні та прикладні результати дослідження дозволяють достатньо достовірно встановити і оцінити реальний стан об’єкта управління з чіткою ідентифікацією, аналізом і діагностикою причин формування кризового стану та використати управлінські технології щодо нівелювання кризових явищ, а в подальшому і їх запобіганню в економічно-господарській діяльності підприємств.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій / Лігоненко Л.О. – К.: КНЕУ, 2001. – 580 с.
2. Булеев И.П. Антикризисное управление предприятием / И.П. Булеев, Н.Е. Брюховецкая. – Донецк ИЭП НАН Украины, 1999. – 234 с.
3. Штангрет А.М. Антикризове управління як засіб попередження банкрутства / А.М. Штангрет // Регіональна економіка. – 2001. - №2. – С. 151-153.
4. Василенко В.А. Стратегический антикризисный менеджмент и основы устойчивости фирмы /В.А. Василенко // Культура народов Причерноморья. – 2001. – №16. – С. 165-171.
5. Schimke E., Krisenmanagement und Sanierungsstrategien; Landberg am Lach, 1985. – 396 p.
6. Neuhold H., Krise und Krisenmanagement in den internationalen Beziehungen; Stuttgart, 1989. – 318 p.
7. Mitroff I.I. and Pearson C.M. Crisis Management: A Diagnostic Guide for improving Your Organizations Crisis-Preparedness. San Francisco: Jossey-Bass, 1993. – 442 p.
8. Greener L. Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review, August, 1972. - 347 p.
9. Мескон М. Основы менеджмента / Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.; пер. с англ. – М.: Дело, 2001. – 800 с.
10. Теория и практика антикризисного управления: учеб. для вузов / [Базаров Г.З., Беляев С.Г., Белых Л.П. и др.] ; под ред. С. Г. Беляева и В.И. Кошкина. – М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1996. – 469 с.
11. Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровлению / Под ред. Г.П. Иванова. – М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1995. – 320 с.
12. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под. общ. ред. А.П. Градова, Б.И. Кузина. – СПб.: Спец. лит., – 1996. – 512 с.
13. Антикризисное управление: учеб. пособие для технических вузов / Под ред. Э. С. Минаева и В. П. Панагушина. – М.: "Издательство ПРИОР", 1998 – 432 с.
14. Антикризисный менеджмент / Под редакцией проф. Грязновой А. Г. – М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Издательство ЭКМОС, 1999. – 368 с.
15. Антикризисное управление: учеб. для студентов вузов, обучающ. на эконом. спец. / [Э.М. Коротков, А.А. Беляев, Д.В. Валовой и др.]; под ред. Э. М. Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 432 с.
16. Уткин Э.А. Антикризисное управление/ Уткин Э.А.- М.: Тандем; ЭКМОС, 1997. – 400 с.
17. Курошева Г.М. Теория антикризисного управления предприятием: учебное пособие / Курошева Г.М. – С-Пб.: Речь, 2002. –372 с.
18. Крыжановский В. Антикризисное управление: Учеб. пособие для техн. Вузов / В. Крыжановский– М., 1998. – 432 с.
19. Ковалев А. П. Как избежать банкротства / Ковалев А.П. – М.: Финстатинформ, 1996. – 92 с.
20. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: в 2 т. / Бланк И.А. - К.: Ника – Центр, 1999- .-Т. 2.– 1999.-592 с.
21. Холод З.М. Методологічні аспекти антикризового управління / З.М. Холод, А.М. Штангрет // Економіка промисловості – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України. – 2002. – №2. – С. 23-27.
22. Гришан Ю. Напрями вдосконалення внутрігосподарського управління на підприємствах / Ю. Гришан // Економіка України. – 2001. - №1. – С. 9-17.
23. Регіональний економічний розвиток: навчальний посібник / за редакцією О.П. Крайник. – Л.: Ліга-Прес, 2003. – 280 с.
24. Третяк О. Про проблему банкрутства підприємств /О. Третяк // Економіка України.-2000.-№2.- С. 46-50.
25. Проскура О.Ю. Антикризове управління підприємством: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук / О.Ю. Проскура. - ХДЕУ. - Харків, 2002. – 20 с.
26. Шембель Ю.С. Прогнозування кризового стану підприємства й обґрунтування комплексу заходів антикризового управління: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук / Ю.С. Гембель. - НМАУ. - Дніпропетровськ, 2002. – 19 с.
27. Байцим В.Ф. Підприємницька модель антикризового управління підприємством: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук / В.Ф. Байцим. - ХДЕУ. - Харків, 2002. – 21 с.
28. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством / Ситник Л.С. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2000. – 504 с.
29. Король В.С. Антикризовий менеджмент в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук / В.С. Король. - НАН України; Ін-т регіон. досліджень. – Львів, 2001. – 20 с.
30. Пушкарь А.И. Антикризисное управление: стратегии, модели, механизмы / А.И. Пушкарь, А.Н. Тридед , Колос А. Л. – Х.: ХДЭУ, 2001. – 452 с.
31. Туленков Н.В. Антикризисный менеджмент / Туленков Н.В. // Персонал. – 1998. – №6. – С. 19-25.
32. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ (економіка, політологія, соціологія)/ Павловський М.А. – К.: Техніка, 2001. – 312 с.
33. Макконел К.Р. Экономикс. Принципы. Проблемы. Политика / К.Р. Макконел , С.Л. Брю ; пер. с англ.: в 2 т. – М.: Республика, 1992 – Т. 1. – 399 с.; Т. 2. – 400 с.
34. Туган-Барановский Н.И. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов / Туган-Барановский Н.И.- Петроград, 1923. - 512 с.
35. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.23. – С. 625-637.
36. Баринов В.А. Антикризисное управление: ученик / Баринов В.А. – М.: ФБК-ПРЕСС, 2002. – 515 с.
37. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики / Кондратьев Н.Д. – М.: Экономика,1989. – 523 с.
38. Шумпетер И. Теория экономическом развития /И. Шумпетер ; пер. с нем. В.С. Автономова – М.: Прогресс, 1982. – 458 с.
39. Денисов А.А. Теория больших систем управления / А.А. Денисов, Д.Н. Колесников – Л.: Энергоиздат,1982.-287 с.
40. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем / Бусленко Н.П. - М.: Наука, 1978. – 399 с.
41. Чаки Ф. Современная теория управления / Чаки Ф. – М.: Мир, 1975. – 424 с.
42. Gerge J. Stigler. Perfect competition, historically contemplated. Microeconomics: Selected readings.- Manfield. New York, 1971.
43. Paul A. Samuelson. Foundations of Economic Analysis. – New York, 1986.
44. Ashby W.R. Principles of the self- organizing dynamic system. – Cambridge, 1987.
45. Baumol V. Economic Dynamic. – New York, 1981.
46. Novikov D.A. Management of active systems: stability or efficiency // Systems science. – 2001. – Vol. 26. - № 2. - P. 85 – 93.
47. Barton, L. Crisis in Organization: Managing and Communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati, Ohio: South-Western, 1993. – 276 p.
48. Van Gusteren, Lex, FT Handbook of Management, Pitman, 1995. – 453 p.
49. Lagadec P. Un nouveau champ de responsibility pour les diligent // The Virtual Corporation. – 1993; Rev franchised de gestation. – 1996. – №108. – P. 105 - 112.
50. Foster H.D. Disaster Planning: The Preservation of Life and Property. New York: Springer-Verlag, 1980. – 398 p.
51. Green P.S. Reputation Risk Management. London: Pitman / Financial Times, 1992. – 167 p.
52. Rosenthal U. and Pijnenburg B. Crisis Management and Decision Making: Simulation Oriented Scenarios. Dordrecht: Kluwer, 1991. – pp. 1-6.
53. Rouch-Dufort Ch. Crises: des possibilities Prentiss age pour enterprise // Rev franchised de gestation. – 1996. – №108. – P. 74 - 80.
54. Pauchant T.C., Morin E.M. La question systemigue des crises et la prevention de la control-production // Rev franchised de gestation. – 1996. – №108. – P. 80 - 99.
55. Кошкин В.И. Антикризисное управление: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 11 / Кошкин В.И. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 560 с.
56. Крутик А.Б. Антикризисный менеджмент: Превентивные методы управления / А.Б. Крутик, А.И. Муравьев. – СПб.: Питер, 2001. – 430 с.
57. Стрекалов О.Б. Кризисы в организации и управление проектами: учеб. пособ / О.Б.Стрекалов, Э.Р. Зарипов – Казань: КГТУ, 1997. – 160 с.
58. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия / Бланк И.А. – К.: Эльга; Ника-Центр, 2004. – 720 с.
59. Скворцов Н.Н. Как предотвратить банкротство предприятия? От выживания к процветанию / Скворцов Н.Н.– К.: Будівельник, 1995. – 144 с.
60. Чернявский А.Д. Антикризисное управление: учеб. пособ./ Чернявский А.Д. – К.: МАУП, 2000. – 204 с.
61. Холод З.М. Кризові явища та антикризове управління в підприємницькій діяльності / З.М. Холод, А.М. Штангрет // Наукові записки. – Л.: Українська академія друкарства, 2003. – Вип. 6. – С. 121-124.
62. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночной экономики: Монография / Иванов Ю.Б. – Харьков: РИО ХГЭУ, 1997. – 246 с.
63. Мендрул О. Управління вартістю підприємства / Мендрул О. – К.: КНЕУ, 2002. – 272с.
64. Послужна Н. Управління економічною безпекою як засіб підвищення ефективності промислового виробництва / Н. Послужна // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: Сб. научн. тр. – Донецк, 2000. – Т.2. – С. 43-54.
65. Ареф’єва О.В. Планування економічної безпеки підприємств / О.В. Ареф’єва, Т.Б. Кузенко. – К.: Видавництво Європейського університету, 2005. – 170 с.
66. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / Бланк И.А.- К: Ника-Центр; Эльга, 1998. – 376 с.
67. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: пер. с англ / Ансофф И. – СПб.: Питер, 1999. – 416 с.
68. Яковец Ю. Кризисы: теория и проблемы предвидения / Ю. Яковец // Проблемы теории и практики управления. – 1991. - №4. С.39-44.
69. Пашута Н. Антикризисное управление предприятием: проблемы и пути решения в условиях Украины / Н. Пашута, Л. Федулова // Персонал. – 2000. - №11. – С. 84-90.
70. Норберт Т. Управление изменениями / Т. Норберт // Проблемы теории и практики управления. – 1998. - №1. – С. 68 - 74.
71. Іваниця О.Б. Необхідність застосування антикризового менеджменту / О.Б. Іваниця // Регіональні перспективи. – 2000. - №2-3. – С.164-166.
72. Крутько В.Н. Введение в менеджмент кризисных ситуаций / Крутько В.Н. – К.: МЗУУП, 1994. – 57 с.
73. Ситнік Л.С. Економічний механізм формування кризового становища підприємства / Л.С. Ситнік // Регіональна економіка. – 2000. - №1. – С. 53 – 63.
74. Кальніченко Л. Ф. Особливості реструктуризації промислових об’єктів в умовах переходу до ринку / Л. Ф. Кальніченко // Регіональна економіка. – 2000. - №2. – С. 43- 49.
75. Гарматюк О.О. Управління підприємством в умовах кризи / О.О. Гарматюк // Регіональна економіка. – 1998. - №1. – С. 68–79.
76. Котельников Д.І. Підвищення рівня економічної кваліфікації керівних кадрів – фактор подолання кризи управління / Д.І. Котельников, О.С. Мартиненко // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми / Збірник наукових праць. За матеріалами доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 21-23 травня 1998 р. / Ч.ІІ. / НАН України ІРД. – Львів: 1998. С. 307-310.
77. Єгорова Т. Економічна безпека господарської діяльності як засіб запобігання кризовим ситуаціям / Т. Єгорова // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2000. - №3. С. 211-214.
78. Петренко В.П. Процедура банкрутства – ефективний важіль примусового удосконалення систем управління суб’єктами господарювання / В.П. Петренко, М.С. Лосєва, Є.А. Ревтюк // “Регіональні перспективи”. – 2000. - №2-3. – С.200-201.
79. Організація управління ефективним розвитком промислових підприємств в умовах ринкового конкурентного середовища: Монографія / [Гончаров В.М., Солоха Д.В., Припотень В.Ю., Фесіна О.А.]. – Донецьк: СПД Купріянов В.С. – 2006. – 206с.
80. Скудар Г. Управління великим акціонерним товариством / Г. Скудар // Економіка України. – №2. –1998. – С.14-20.
81. Тимофєєв В. Шляхи подолання кризи виробництва / В.Тимофєєв, В. Тодоров //Економіка України.-2001.-№1.- С.17-22.
82. Декалюк О.В. Управління знаннями на підприємстві в умовах кризи / О.В. Декалюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. - № 4, Ч.2, Т.3 (72) – С. 90-93.
83. Козявкін В. Розумом здолаємо негаразди. Матеріали інтелектуального форуму України (м. Київ, 27 лютого 2003 року)/ В. Козявкін. – Київ: ЛОГОС, 2003. – С. 45-47.
84. Кендюхов О.В. Проблеми та перспективи управління знаннями на підприємствах / О.В. Кендюхов // Управління у державі ІІІ-го тисячоліття: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 24-26 березня 2003 р.). – Львів ЛвЦНТЕІ, 2003. – С. 142-146.
85. Леонтьєв Б. Новая экономическая парадигма / Б. Леонтьєв // Журнал для акционеров. - №123. – 2000. – С. 37-43.
86. Грушенко В.И. Кризисное состояние предприятия: поиск причин и способов его преодоления / В.И. Грушенко, Л.В. Фомченкова // Менеджмент в России и за рубежом, 1998. - №1. – С.31-38.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.