У нас уже 21810 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Розвиток підприємств молокопродуктового підкомплексу
Количество страниц 263
ВУЗ ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ВСТУП
РОЗДІЛ 1
Теоретичні та методологічні передумови дослідження розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу
1.1. Суть молокопродуктового підкомплексу як економічної категорії та його роль у забезпеченні продовольчої безпеки держави
1.2. Функціонування ринку молока та молокопродуктів у конкурентному середовищі
1.3. Методологія та методика дослідження розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2
Сучасний стан розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу
2.1. Економічна оцінка розвитку сировинної зони та молокопереробних підприємств
2.2. Сучасний стан функціонування регіонального ринку молока та молокопродуктів
2.3. Оцінка конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу Луганської області
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3
Перспективи розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу
3.1. Обґрунтування засад перспективного розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу
3.2. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу
3.3. Поглиблення спеціалізації підприємств молочного напрямку - основний шлях перспективного розвитку молочного скотарства
Висновки до розділу 3
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах ринкової економіки розвиток підприємств молокопродуктового підкомплексу залежить від конкретних умов господарювання, організаційної структури, методів керування, матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення.
Розвиток підприємств молочної промисловості залежить від забезпечення молочною сировиною, тобто від стану молочного скотарства.
Сільське господарство, в тому числі й молочне скотарство, відрізняється від інших галузей народного господарства тим, що воно пов'язано з природними процесами відновлення рослин і тварин, і це ускладнює досягнення високих результатів. Одним із основних завдань сільського господарства є забезпечення потреб населення продовольством, особливо молочними продуктами.
На сучасному етапі виробництво молока на сході України у більшості господарств збиткове, незважаючи на те, що у вирішенні питань забезпечення ринку продовольства воно займає особливе місце. Збитковість впливає на зменшення обсягів виробництва, погіршення економічного й соціального рівня життя селян, а цього не можна допускати з урахуванням важливості цієї галузі для потреб населення.
Падіння обсягів і зниження ефективності виробництва молока зумовлює посилення уваги до питань розробки шляхів поліпшення результатів функціонування підприємств молокопродуктового підкомплексу.
Проблеми підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, формування продовольчих підкомплексів і ринків продовольства досліджували вітчизняні вчені В.Г.Андрійчук, П.С.Березівський, П.І.Гайдуцький, В.Н.Зимовець, І.І.Лукінов, В.Я.Месель-Веселяк, О.М.Онищенко, П.Т.Саблук, В.Г.Ткаченко, О.М.Шпичак, В.В.Юрчишин та ін.
Значний вклад у розробку теоретичних та прикладних питань розвитку скотарства внесли: П.С.Березівський, Л.І.Бровко, В.Н.Зимовець, М.М.Ільчук, В.П.Котков, М.К.Пархомець, М.Г.Співак, С.О.Шевельова, О.М.Шпичак та інші вітчизняні вчені.
Однак ряд наукових проблем щодо особливостей формування та ефективного функціонування регіональних продовольчих ринків, зокрема ринку молока, в контексті сучасних аграрних трансформацій; організації виробництва молока за умов ресурсо- та енергозбереження, оптимізації рівня використання ресурсів; узгодження взаємовідносин партнерів, підвищення конкурентоспроможності підприємств у молокопродуктовому підкомплексі досліджені недостатньо.
Актуальність постановки проблеми розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу зумовлена:
- необхідністю удосконалення науково-практичних розробок для галузі регіону, зумовлених великим обсягом споживчого ринку;
- доцільністю забезпечення збалансованого розвитку всіх підприємств єдиного технологічного ланцюга – «виробництво сировини, її переробка, споживання»;
- необхідністю підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу.
Велике практичне значення досліджень виробництва конкурентоспроможного молока й молокопродуктів, а також недостатня вивченість цього питання у регіоні визначили вибір і зумовили актуальність теми дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано у відповідності з планами науково-дослідницької роботи кафедри статистики і економічного аналізу Луганського національного аграрного університету за темою: “Соціально-економічні проблеми створення конкурентоспроможного сільського господарства на південному сході України” (номер державної реєстрації 0104О005404).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення теоретичних і практичних аспектів оптимального розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави в умовах конкуренції.
Для досягнення зазначеної мети у дисертаційній роботі поставлено і вирішено такі завдання:
- визначено теоретичну сутність молокопродуктового підкомплексу як економічної категорії у контексті забезпечення продовольчої безпеки;
- узагальнено теоретичні, методологічні та методичні засади ефективного й конкурентоспроможного розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу;
- проведено економічну оцінку сучасного розвитку підприємств з виробництва і переробки молока та їх конкурентоспроможності;
- проаналізовано стан розвитку ринку молока та молочних продуктів і розроблено прогноз попиту й пропозиції;
- запропоновано основні напрями збалансованого розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу на перспективу;
- обґрунтувано пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу.
Об'єктом дослідження є процес формування оптимального розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу Луганської області.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних аспектів розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є діалектичний метод пізнання закономірностей розвитку суспільного виробництва, наукові розробки щодо принципів, форм і методів науково-дослідницької роботи в економіці, законодавчі та нормативні акти, постанови, інструкції та розпорядження уряду України та інших директивних органів, спрямовані на розвиток агропромислового виробництва і реформування сільськогосподарських підприємств у організаційно-правові структури ринкового типу.
У процесі дослідження враховувалися рекомендації вітчизняних і зарубіжних фахівців, а також досягнення передового досвіду з проблеми дослідження.
У ході виконання дисертаційної роботи використовувалися наступні методи загальнонаукового дослідження: абстрактно-логічний – проведено теоретичні узагальнення, сформовано висновки та пропозиції; системно-синергичний метод – для уточнення структурної сутності молокопродуктового підкомплексу як складової агропромислової системи; соціологічний – для вивчення конкурентної позиції молокопереробних підприємств Луганської області на ринку молока та молочних продуктів. Дані оброблялися за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel, економетричного пакета Е.VIEWS 3.1.
Галузеві аспекти розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу вивчалися за допомогою наступних методів та прийомів: монографічного – при узагальненні передового досвіду, дослідження розвитку молочного скотарства і молокопереробних підприємств Луганської області; аналізу і синтезу – при поділі молокопродуктового підкомплексу в процесі аналізу на галузі; абстрактно-логічного і економіко-математичного з використанням ЕОМ – при моделюванні попиту і пропозиції на ринку молока та молочних продуктів, при оцінці конкурентоздатності підприємств молокопродуктового підкомплексу за допомогою багатокритеріальної оціночної моделі, оптимізації структури посівних площ кормових культур; економіко-статистичного – при обробці та аналізі масових статистичних даних.
Прикладні аспекти дослідження знайшли вирішення за допомогою графічного методу, який зокрема використовувався для наочного зображення отриманих результатів та схем взаємозв’язків, розвитку умов, процесів і економічних механізмів функціонування, ефективності та конкурентоздатності підприємств молокопродуктового підкомплексу; розрахунково-конструктивного – при обґрунтуванні розподілу прибутку між учасниками інтеграції, при розробці бізнес-плану створення молочного комплексу з безприв’язним способом утримання.
Інформаційною базою дослідження є дані Державного комітету статистики України, статистичні дані Головного управління статистики та Головного управління агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації, Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції в Луганській області, річні звіти сільськогосподарських та переробних підприємств, які входять до молокопродуктового підкомплексу, матеріали анкетного обстеження споживачів молока та молокопродуктів, здійснені автором, науково-методична та інформаційно-публіцистична література, дані світової мережі Internet.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
вперше:
- запропоновано методику визначення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу за допомогою багатокритеріальної оціночної моделі;
- проведено сегментування ринку молока і молочних продуктів Луганської області та виділено чинники, які впливають на попит, за допомогою анкетних даних, зроблено прогноз попиту й пропозиції на ринку молока та молочних продуктів з використанням моделей лонгітюдних даних;
уточнено:
- поняття молокопродуктовий підкомплекс, який, на відміну від існуючих, розглянуто щодо керування виробничим процесом у складній багаторівневій агробіотехніко-економічній системі та сталий розвиток молокопродуктового підкомплексу як здатність зростання темпів ефективного виробництва молока і молокопродукції та підвищення їх конкурентоспроможності;
- методологічні та методичні основи дослідження розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу; систему оціночних показників, яка охоплює повною мірою виробничо-фінансову діяльність підприємств даного підкомплексу; вплив головних чинників на ефективність та конкурентоспроможність молокопродуктового підкомплексу;
удосконалено:
- систему інформаційного забезпечення молокопродуктового підкомплексу шляхом створення інформаційно-консультаційного центру «Молоко», який передбачає, на відміну від існуючих, окрему організаційну структуру для забезпечення підприємств тільки молокопродуктового підкомплексу;
- економічний механізм функціонування молокопродуктового підкомплексу за умови дотримання економічних інтересів усіх партнерів підкомплексу та перетворень у чотирьох сферах: загально-виробничій, взаємовідносин між виробниками та переробниками, державної участі та підтримки, у сфері безпосереднього державного втручання і контролю;
одержали подальший розвиток:
- пропозиції щодо розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу, зокрема: нарощування поголів’я і поступове підвищення рівня молочної продуктивності корів у сільськогосподарських підприємствах за рахунок інтенсифікації виробництва молока; поглиблення спеціалізації сільськогосподарських підприємств і концентрації виробництва молока; організація маркетингових та екологічних служб на молокозаводах; обґрунтування взаємовигідних економічних, ринкових відносин виробників сировини і молокопереробних підприємств шляхом розвитку інтеграції та кооперації.
Практичне значення одержаних результатів. Результати методичних та практичних наробок дисертанта можуть бути використані під час розробки стратегії економічного розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу Луганської області, формування ринку молокопродукції, розвитку інтеграції, кооперації та спеціалізації. Все це дасть можливість створити в регіоні потужний конкурентоспроможний молокопродуктовий підкомплекс.
Результати теоретичних наукових досліджень автора використовуються в навчальному процесі Луганського національного аграрного університету при викладанні курсів «Стратегічний аналіз», «Економічний аналіз», зокрема для аналізу конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу за допомогою багатокритеріальної оціночної моделі; для прогнозування основних економічних процесів за допомогою лонгітюдних даних; для визначення попиту на ринку за даними анкетного опитування (довідка № 324 від 12.03.2007 р.)
Запровадження результатів дослідження відбувалося шляхом передачі державним органам рекомендацій щодо розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу та підвищення їх конкурентоспроможності (довідка № 11-122 від 20.11.2007 р.), запровадження результатів досліджень у ЗАТ СВФ «Агротон» і ПП СВФ «Агро»: пропозицій щодо підвищення ефективності виробництва молока та розроблення бізнес-плану створення молочного комплексу, що підтверджується документально (довідки № 780 і № 292 від 09.11.2007 р).
Особистий внесок здобувача. Наукові результати досліджень, наведені в дисертаційній роботі, належать особисто автору.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертаційної роботи доповідалися й одержали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу Луганського національного аграрного університету в 2001-2007 рр. та на 5 міжнародних конференціях:
1. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 80-річчю вищого навчального закладу, «Механізм господарювання і проблеми економічного росту в агропромисловому комплексі України» (м. Луганськ, Луганський національний аграрний університет, 19-20 березня 2002 р.);
2. Друга міжнародна науково-практична конференція «Ринкові відносини в АПК: здобутки, проблеми, перспективи» (м. Одеса, Одеський державний аграрний університет, 16-17 вересня 2003 р.);
3. «АПК в умовах активізації інтеграційних процесів: стан, проблеми, перспективи» (м. Кам’янець-Подільський, Подільська державна агротехнічна академія, 20-21 травня 2004 р. );
4. «Ринкові трансформації та розвиток продуктивних сил аграрного сектора» (м. Харків, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 5-6 жовтня 2004 р.).
5. Міжнародна науково-практична конференція «Аграрний форум - 2006» (м. Суми, Сумський національний аграрний університет, 25-26 вересня 2006 р.)
Публікації. Основні результати досліджень опубліковані на сторінках фахових видань у 15 статтях загальним обсягом 4,17 друк. арк., із яких автору належить 3,71 друк. арк.
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Повний обсяг роботи становить 263 сторінки, із них 160 сторінок – основний текст роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, на 21 сторінці викладено список використаних джерел із 228 найменувань, на 61 сторінці – 21 додаток, містить 36 таблиць та 24 рисунки.
Список литературы ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

1. У результаті проведеного дослідження щодо суті молокопродуктового підкомплексу як економічної категорії було з’ясовано, що молокопродуктовий підкомплекс відрізняється складною структурою, тому що він пов'язаний із природними процесами відновлення і відтворення, економічними, організаційними і політичними процесами в суспільстві. Основним завданням молокопродуктового підкомплексу є забезпечення потреб населення у молоці та молочних продуктах відповідної якості та асортименту. На нашу думку, молокопродуктовий підкомплекс у відношенні організації керування виробничим процесом являє собою складну багаторівневу агробіотехніко-економічну систему, в якій агробіологічні, технічні та економічні ланки в процесі виробництва вступають у взаємодію між собою і зовнішнім середовищем. Головною ланкою молокопродуктового підкомплексу є молочне скотарство.
2. Розширено методологічні й методичні основи дослідження розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу. Функціонування молокопродуктового підкомплексу – це діяльність структурно організованих господарських суб’єктів, які займаються виробництвом, переробкою та реалізацією молока та молочних продуктів. Різноманітність форм власності та господарювання, типів і розмірів підприємств зумовлює необхідність використання відповідних підходів та прийомів дослідження, формування адекватної системи економічних показників. Методологія вивчення розвитку молочного підкомплексу включає такі етапи дослідження: 1) дослідження потенціалу і закономірностей розвитку; 2) визначення показників розвитку, економічної ефективності та конкурентоспроможності виробництва; 3) оцінку чинників функціонування; 4) вивчення кон’юнктури ринку; 5) прогнозування, визначення стратегії розвитку.
Система оціночних показників повинна охоплювати повною мірою виробничо-фінансову діяльність підприємств, які входять до молокопродуктового підкомплексу.
3. Сталий розвиток підприємств молокопродуктового підкомплексу ми розглядаємо з позиції зростання темпів ефективного виробництва молока і молочної продукції за умови підвищення їх конкурентноздатності та вирішення екологічних і соціальних проблем на селі.
4. Функціонування молокопродуктового підкомплексу в ринкових умовах вимагає від підприємств підвищення конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність підприємства залежить від конкурентоспроможності продукції. Узагальнюючи існуючі тлумачення, ми пропонуємо розглядати поняття конкурентоспроможності молока і молочних продуктів як систему якісних, економічних та споживчих властивостей молока і молочних продуктів, які при споживанні задовольняють потреби переробних підприємств і споживачів за технологічними, економічними та екологічними параметрами та забезпечують виробникам молока та переробним підприємствам ефективну виробничо-комерційну діяльність порівняно з конкурентами на ринку.
5. Скорочення виробництва молока у 2006 році всіма категоріями господарств у 2,5 рази у порівнянні з 1990 роком і зміна структури реалізації молока негативно вплинули на промислову переробку молока (якщо у 1990 році було реалізовано переробним підприємствам всіма категоріями господарств 86,9 % виробленого молока, то у 2006 р. – 36,6 %). Виробництво цільномолочної продукції за ці роки скоротилося у 11,9 рази, тваринного масла – у 3,2 рази, сирів жирних – у 1,4 рази. У 2006 р. виробництво молока у господарствах населення становило 81,7%, в сільськогосподарських підприємствах – 18,3% від загального виробництва всіма категоріями господарств.
6. В умовах перехідної економіки особисті селянські господарства стали основною сферою діяльності та джерелом доходів сільських сімей. Особисті господарства здатні вирішувати продовольчу безпеку на рівні сім’ї. Для подальшого розвитку молочного скотарства в особистих селянських господарствах необхідне створення спілок виробників молока, сімейних ферм, поширення кооперації, можливе кооперування з переробними і торговельними організаціями.
7. Особливо значний спад всіх показників розвитку молочного скотарства спостерігається в сільськогосподарських підприємствах. Поголів’я корів з 1980 по 2006 рр. скоротилося вдесятеро, з 1990 по 2006 рр. – в 11,5 разів. Валове виробництво молока у порівнянні з 1990 роком зменшилося більше ніж у 10 разів.
Дані групування господарств за рівнем продуктивності корів підтверджують, що для забезпечення високої продуктивності корів першочергове значення має їх годівля. Існує залежність економічної ефективності виробництва молока від продуктивності корів, спеціалізації та концентрації.
8. Вважаємо, що забезпечити продовольчу безпеку на регіональному і державному рівні зможуть тільки сільськогосподарські підприємства. Існуюча система господарювання носить витратний характер (за 2006 рік по Луганській області собівартість 1 ц молока у сільськогосподарських підприємствах становила 100,60 грн., ціна реалізації – 86,60 грн., збитки – 14,00 грн., рівень збитковості – 13,9%), виробництво неефективне і не стимулює виробників. Одним із основних засобів підвищення закупівельної ціни на молоко є поліпшення якості продукції. Збільшення виробництва якісної молочної сировини можливе тільки у спеціалізованих сільськогосподарських підприємствах.
9. Для поліпшення ситуації в галузі та розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах, на нашу думку, необхідна інтенсифікація основних виробничих процесів. Основою інтенсифікації молочного скотарства є впровадження досягнень науково-технічного прогресу. Серед них провідну роль відіграють сучасні технології, якісна кормова база, селекційно-племінна робота та ветеринарне обслуговування худоби.
10. Дослідження ринку молокопродуктів здійснено за двома напрямками.
По-перше, була оцінена поточна кон’юнктурна ситуація на ринку, а потім визначена місткість ринку молокопродуктів.
В умовах ринкової економіки важливим аспектом є реалізація продукції. Основним каналом реалізації залишаються заготівельні організації, тому що це найбільш гарантований ринок збуту. Крім того, без попереднього обробітку молоко важко реалізовувати. Починаючи з 2000 р. в Луганській області збільшувалась питома вага реалізації молока заготівельним організаціям, яка в 2006 р. становила 79,1 %.
Зниження виробництва та переробки молока, падіння платоспроможності населення вплинули на скорочення попиту і пропозиції молочної продукції. Споживання продуктів харчування в Україні не відповідає науково обґрунтованим нормам ні за кількісними, ні за якісними показниками.
Фактичні потреби населення регіону в молочних продуктах задовольняються власним виробництвом, фактичне виробництво дорівнює фонду споживання. Однак, фактичне споживання не відповідає фізіологічним потребам і нормам раціонального харчування і не задовольняє потенційний попит, тому фонд споживання може збільшуватися втричі.
По-друге, проведено аналіз конкурентоспроможності молочного підкомплексу за допомогою багатокритеріальної оціночної моделі. Для визначення галузевої регіональної конкурентоспроможності ми використали систему таких критеріїв: узагальнений показник регіональної конкурентоспроможності виробництва молока; узагальнений показник результатів реалізації; показник співвідношення пропозиції до попиту, споживання молока та молочних продуктів на 1 особу; рівень конкурентоспроможності продукції.
Аналіз конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплексу за допомогою багатокритеріальної оціночної моделі показав, що Луганський молокопродуктовий підкомплекс має середню конкурентну позицію у порівнянні з Донецьком і Харковом. На попит впливають такі чинники: склад сім’ї, доход на одного члена сім’ї, кількість пенсіонерів у сім’ї. Продукція молокозаводів Луганщини користується попитом економного та вибагливого сегментів ринку, має задовільну якість і низьку ціну в порівнянні з конкурентами.
11. Досвід країн із розвиненою економікою свідчить, що планування необхідне для аналізу різних ситуацій, які виникають на рівні підприємств, регіонів, держави. В сучасних умовах особливе значення має передбачення ситуацій на ринку. Для прогнозування попиту і пропозиції на ринку молока та молокопродуктів ми застосували моделі лонгітюдних даних і пакет прикладних програм Е.VIEWS 3.1, особливість якого полягає у простоті використання і невеликій кількості вихідних даних.
Луганська, Донецька та Харківська області відносяться до густонаселених регіонів, що зумовлює постійну необхідність забезпечення жителів продовольством, насамперед молоком і молочними продуктами. Відношення попиту до пропозиції становило 1,05; 1,77 і 1,09 відповідно в Луганській, Донецькій та Харківській областях. Ця тенденція спостерігатиметься і на перспективу. В цих умовах, підвищення темпів розвитку молочного скотарства дає можливість гарантувати на протязі року збут продукції та істотно поліпшити забезпечення населення області доброякісними молочними продуктами. Попит і пропозиція на сході Україні зростатимуть за рахунок підвищення доходів населення та рівня споживання молока і молочних продуктів.
12. Розроблені рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплексу, де передбачено поширення інтеграції, організація маркетингових та екологічних служб на молокозаводах, удосконалення інформаційного забезпечення і економічного механізму функціонування молокопродуктового підкомплексу.
З метою сприяння розвитку молочного скотарства в регіоні доцільно створення асоціації, яка дозволить ефективно організувати маркетингову роботу, самостійно знаходити ринки збуту, налагоджувати взаємовідносини з молокозаводами та іншими заготівельниками. Ініціатором створення асоціації можуть стати найкрупніші виробники молочної сировини в області.
Створення нових організаційно-правових структур, таких як сільськогосподарські виробничі та обслуговуючі кооперативи, маркетингові групи, спілки виробників молока в районах, виробничо-фінансові об’єднання із завершеними циклами виробництва молока, сприяє поліпшенню фінансового стану виробників молока.
Однією з ефективних форм налагодження економічних зв’язків між партнерами по виробництву та переробці молока є контрактна форма інтеграції. В цьому ланцюзі молочний завод має брати на себе функції інтегратора й організатора маркетингової та екологічної служби. Стимулювати виробника молока необхідно справедливим розподілом прибутків, які молокозавод отримує від реалізації кінцевої продукції.
Удосконалення інформаційного забезпечення молокопродуктового підкомплексу має відбуватися шляхом створення інформаційно-консультаційного центру «Молоко», який забезпечуватиме надійною, регулярною і сучасною ринковою інформацією виробників, переробників, продавців, котрі входять до молокопродуктового підкомплексу.
Перетворення економічного механізму функціонування молокопродуктового підкомплексу ми пропонуємо здійснювати у чотирьох сферах: загально-виробничій, взаємовідносин між виробниками та переробниками, державної участі та підтримки й у сфері безпосереднього державного втручання і контролю. Формування дієвого економічного механізму забезпечить ефективне функціонування всіх складових підкомплексу.
13. Розвиток молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах необхідно пов’язувати зі створенням промислових комплексів з виробництва молока. Поглиблення спеціалізації, зростання концентрації поголів’я корів у спеціалізованих господарствах, сучасні промислові технології сприяють збільшенню виробництва молока, підвищенню його якості. В результаті буде ефективним і конкурентоспроможним виробництво молока – якісної сировини для молочної промисловості. Все це сприятиме ефективному розвитку та функціонуванню всіх складових молокопродуктового підкомплексу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Амбросов В., Маренич Т. Организационные факторы повышения результативности реформ // Экономика Украины. - 2000. - № 3. – С. 72-77.
2. Амбросов В.Я. Динамізм реформування вибіркових структур / Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. моногр. У двох томах. Т. 1 / За ред.. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2001. – 831 с.
3. Анализ хозяйственной деятельности: 5-е изд. / Г.В. Савицкая.- Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 688 с.
4. Андрійчук В.Г. Важливі підйоми відродження АПК // Економіка АПК. 2000.- № 4. – С. 18-26.
5. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-е вид., доп. і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.
6. Андрійчук В.Г. Про необхідність комплексного використання в планово-економічній роботі показників рентабельності // Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності: Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 травня 2004 р. – К.: КНЕУ, 2004. – 595 с.
7. Антология экономической политики: В 2 томах. – М.: МП «ЭКАНОВ», 1993. – 475 с.
8. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс, 5-те видання: Пер. з англ.: Уч. пос.- М.: Видавничий дім "Вільямс", 2001. – 608 с.
9. Бей Н.О. Удосконалення організаційно-економічного механізму підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства // Економіка АПК. - 2002. - № 1. – С. 105-107.
10. Березівський П.С. Ефективність виробництва і формування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні. – Львів: Українські технології, 1998. – 256 с.
11. Березівський П.С. Рівень доходів і видатків населення як чинники формування попиту на продукцію скотарства / Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 638 с.
12. Березівський П.С., Березівський З.П. Скотарський підкомплекс АПК Львівщини: стан, проблеми та шляхи розвитку. - Львів: «Українські технології», 2000. – 140 с.
13. Березюк С.В. Удосконалення економічних взаємовідносин підприємств з агрохімічного обслуговування з сільськогосподарськими підприємствами шляхом кооперування // Аграрний вісник Причорномор’я, спец. вип., зб. наук. праць, вип. № 22.- Одеса: «Астропринт», 2003. – С. 52-57.
14. Білик О.В. Оцінка конкурентної стратегії сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць.- Вип. 12, т. 2 / За ред. проф., ак. ПДАТА М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 85-87.
15. Більше білка, вища ціна // Урядовий кур’єр. - № 4. - 9 січня 2002 р.
16. Богачев В.И., Корнилова Ю.В. О роли инфраструктуры аграрного рынка в повышении эффективности сельскохозяйственного производства // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во «Элтон-2», 2003. - №24(36). – С. 22-25.
17. Богачев В.И., Кравченко К.В., Ткаченко В.Г. и др. Все о рынке и бизнесе. Спра-вочник предпринимателя. Том ІІ. – Луганск: «Книжковий світ», 2001. – 128 с.
18. Богачев В.И., Ткаченко В.Г., Бабак Ю.Н. и др. Продовольственная безопасность Украины: состояние, механизм обеспечения, проблемы (Монография). – Луганск: «Книжковий світ», 2004. – 176 с.
19. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных. 2-е изд. перераб. и доп. – М: Агропромиздат,1990. – 624 с.
20. Бойко В.І., Коржинській М.П., Макаренко Ю.М. Регіональні проблеми виробництва молока // Економіка АПК. – 1997. – № 7. – С. 29.
21. Бортник Т.І. Мотиваційні пріоритети в діяльності фермерських господарств // Економіка АПК.- 2003. - № 5. – С. 25-28.
22. Брагинец Н.В. Методологические основы научных исследований // Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету / Технічні науки.- Луганськ: Вид-во ЛДАУ, 2000.- № 6/17. – С. 110-116.
23. Валентинов В.Л. Концептуальні аспекти програмування міжгалузевих відносин // Економіка АПК.- 2005.- №1. – С. 28-31.
24. Валентинов В.Л. Регулювання міжгалузевих відносин в системі аграрної політики.- К., 2003. – 332 с.
25. Валентинов В.Л. Фактори виникнення нееквівалентності міжгалузевих відносин в АПК // Економіка АПК. - 2007. - № 2. – С. 19-22.
26. Ваттио М. Воспроизводство и генетическая селекция: Техническое руководство по производству молока // Международный институт по исследованию и развитию молочного животноводства им. Бабкока (США).- Мэдисон: Типография университета Висконсина, 1995. – 184 с.
27. Вольвак С.А., Брагинец А.Н. Влияние демографических, экономических и социальных факторов на потребление молока и молочных продуктов // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів: У двох томах.- Т.2. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С. 24-26.
28. Вольвак С.О. Вплив концентрації молочного скотарства на ефективність виробництва молока // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2006. - № 60(83). – С. 225-229.
29. Вольвак С.О. Проблеми розвитку молочного підкомплексу Луганської області // Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. – Луганськ: Видавництво ЛДАУ, “Элтон-2”, 2001.- № 9. – С. 201-204.
30. Вольвак С.О. Розвиток економічних взаємовідносин підприємств регіонального молочного підкомплексу // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / За ред. В.Г. Ткаченко.- Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2006.- № 62 (85). – С. 151-155.
31. Вольвак С.О. Розвиток молочного скотарства в особистих селянських та фермерських господарствах // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / За ред. проф. В.Г. Ткаченко.- Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2004.- № 33/45. – С. 49-54.
32. Вольвак С.О. Сучасний стан та формування регіонального ринку молочної продукції // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. У 3-х томах / За ред. В.Г. Ткаченко.- Луганськ: Вид-во “Элтон-2”, 2002.- № 14 (26).- Т. 3. – С. 186-191.
33. Вольвак С.О. Удосконалення механізму функціонування молокопродуктового підкомплексу // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / За ред. проф. В.Г. Ткаченко.- Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2005.- № 51(74). – С. 162-167.
34. Вольвак С.О. Якість та ціна молока // Ринкова трансформація економіки АПК: Кол. монографія у чотирьох частинах / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. Ч.4. Стабілізація доходів сільських товаровиробників. – К.: ІАЕ, 2002. – С. 284-286.
35. Вольвак С.О., Кочеткова Н.О. Деякі методичні підходи до процесу сегментування ринку молока та молочної продукції // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / За ред. В.Г. Ткаченко.- Луганськ: Вид-во “Элтон-2”, 2003.- № 24 (36). – С. 122-127.
36. Гайдук В. Пути повышения конкурентоспособности производства продукции скотоводства на Кубани // Молочное и мясное скотоводство. - 2000. - № 4. – С. 4–8.
37. Гайдуцький П.І. Економічні взаємовідносини підприємств АПК в умовах ринку: Навч. посібник.- К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
38. Гацура Я.Т. Методологічні положення інтенсифікації аграрного виробництва на інноваційній основі // Економіка АПК. - 2001.- № 9. – С. 65-70.
39. Геймор М., Нечипоренко А. Як досягти шеститисячних надоїв // Пропозиція. – 2001. – № 8 - 9. – С. 76-77.
40. Гладій Н.В. Особливості поглиблення агропромислової інтеграції // Економіка АПК. - 2005. - № 12. – С. 55-58.
41. Гогуля О.П., Кудінова І.П. Впровадження системи якості молока і молочних продуктів: досвід Польщі // Економіка АПК.- 2007. - № 1. – С. 140-147.
42. Головин В.А., Мишина И.А. Методология оценки реформирования сельскохозяйственных предприятий // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2001. - №2. – С. 41-43.
43. Гримак О.Я. Економіко-організаційні засади функціонування маркетингових структур на підприємствах молочного під комплексу регіону: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.07.02 / Львівський державний аграрний ун-т. – Львів, 2000. – 18 с.
44. Гуляева Т., Ильина И. Оценка взаимосвязи экономических показателей с эффективностью производства // АПК: экономика, управление.- 2002.- № 12. – С. 62-67.
45. Гуцул Т.А. Економічна ефективність виробництва і формування ринку молока (на прикладі підприємств приміської зони м. Києва): Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01 / НАУ. - Київ, 2002. – 18 с.
46. Данилевська О.Є. Напрями розвитку та розміщення молочного скотарства і підвищення його економічної ефективності: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.07.02 / ІАЕ УААН. – Київ, 2002. – 24 с.
47. Данилів Б.В. Економічний механізм і міжгалузеві економічні відносини в агроформуваннях // Економіка АПК.- 2007. – № 2. – С. 49-56.
48. Девяткин А.И. Рациональное использование кормов.- М.: Росагропромиздат, 1990. – 256 с.
49. Дем’яненко М.Я. Фінанси в період реформування агропромислового виробництва. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 645 с.
50. Державний стандарт України ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.proagro.com.ua.
51. Дерій В.А., Можелюк В.М. Організаційно-технологічні особливості молокопереробного виробництва та облік витрат // Економіка АПК. - 2000. - № 1. – С. 61-68.
52. Деталізовані норми годівлі сільськогосподарських тварин: Довідник / М.Т. Ноздрін, М.М. Карпусь, В.Ф. Каравашенко та ін.; За ред.. М.Т. Ноздріна. – К.: Урожай, 1991. – 344 с.
53. Джемелінська Л.В. Оцінка конкурентоспроможності молочної продукції // Економіка АПК. - 2003. - № 1. – С. 124-131.
54. Дуданов И.И. Подходы к оценке конкурентоспособности товарной продукции на региональных продовольственных рынках // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 1999. - № 12. – С. 23-27.
55. Душка В.І. Стан і перспективи розвитку молочного підкомплексу Волинської області // Економіка АПК. - 2006. - № 3. – С. 69-74.
56. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.
57. Економіка сільського господарства: Підручник / О.І. Здоровців, Л.І. Касьянов, В.І. Мацибора, В.Й. Шиян: За ред. О.І. Здоровцова, В.І. Мацибори. – К.: Вид-во УСГА, 1993. – 320 с.
58. Ефективне молочне виробництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.agrosoyuz.ua.
59. Єгорова О.В. Удосконалення організації реалізації молока // Економіка АПК. - 2000. - № 3. – С. 83-84.
60. Закон України «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» від 18 лютого 1999 року, № 442-ХІV // Урядовий кур’єр, 10.03. 1999 р. – № 44.
61. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України» // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2000.- № 25. – С. 195.
62. Закон України «Про кооперацію» від 10 липня 2003 р. № 1087 1-ІV // Офіційний вісник України: журнал. – Київ: «Лотос», 2003. - № 33. – С. 233-246.
63. Закон України «Про молоко і молочні продукти» від 27.07.2004 р. № 1870-ІV / Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 47. – С. 1892.
64. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: від 18 жовтня 2005 року № 2982 – ІV // Відомості Верховної Ради України: К., 2006. - № 1. – С. 13-18.
65. Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15 травня 2003 року № 742-ІV // Економіка АПК. - 2003. - № 9. – С. 150-152.
66. Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 року № 973- ІV // Відомості Верховної Ради України. – К., 2003. - № 45. – С. 1476.
67. Закон України про сільськогосподарську інформаційно-консультаційну службу. – 2003 р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http: // www.koras.com.ua.
68. Зимовець В.Н. Формування соціально-економічної моделі розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК / Соціально-економічна модель постреформованого розвитку агропромислового виробництва в Україні.- К.: ІАЕ УААН, 2000. – С. 313-316.
69. Зимовець В.Н. Ціноутворення в молочно-продуктовому підкомплексі АПК // Економіка АПК. – 1999. - № 1. – С. 130-132.
70. Зимовець В.Н., Сеперович Н.В. Ринок молока і молочних продуктів: поточна кон’юнктура і прогноз. – Київ, 1997. – 15 с.
71. Іванюк Т.Б. Роль і значення інформаційних технологій в АПК України // Економіка АПК. - 2002. - № 6. – С. 38-42.
72. Ільчук М.М. Ефективне функціонування молокопродуктового підкомплексу України. – К.: Нічлава, 2004. – 312 с.
73. Кальченко В.Г., Суховерхий В.В. Формирование стратегии продовольственной безопасности в условиях рынка // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2005. - № 51(74). – С. 51-56.
74. Камілова С.Р. Економічний механізм формування собівартості та цін молока // Вісник СНАУ, випуск 1-2, «Серія «Економіка та менеджмент». – Суми, 2002. – С. 21-23.
75. Камілова С.Р. Методичний підхід щодо визначення співвідношення цін у маркетинговому ланцюгу: виробництво молока, переробка та торгівля // Аграрний вісник Причорномор’я, спец. вип., зб. наук. праць, вип. № 22. – Одеса: Астропринт. – С. 194-197.
76. Камілова С.Р., Данилевська О.Е. Розвиток молокопродуктового підкомплексу України // Економіка АПК. - 2002. - № 2. – С. 27-31.
77. Канінський П.К. Спеціалізація та кооперація тваринництва зони Лісостепу в умовах ринкової економіки. – К., 2000. – 450 с.
78. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації.- Львів: “Новий світ – 2000”, 2003. – 424 с.
79. Кіт В.Г., Сафін О.Р., Марич С.М. Організація постачання сировини переробним підприємствам // Економіка АПК. - 2001. - № 9. – С. 100-103.
80. Коваленко Ю.С. Аграрний ринок України: організація та управління. – К.: ІАЕ УААН, 1998. – 108 с.
81. Коваленко Ю.С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 204 с.
82. Коваленко Ю.С., Криворучко В.І. Інтеграційні процеси в реформуванні аграрного сектора економіки: Посібник по реформуванню ринкового середовища підприємств АПК. – К. ІАЕ, 1997. – С. 176-219.
83. Коваленко Ю.С., Криворучко В.І. Інтеграція у формуванні та функціонуванні аграрного ринку // Формування ринку агропромислової продукції (практичний посібник). – К.: ІАЕ, 2000. – 555 с.
84. Козак О.А. Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молочної продукції // Економіка АПК, 2007.- № 3. – С. 149-153.
85. Козюра И. Роль кооперативного сектора в развитии территорий: канадский опыт // Економіка України. – 2002. – № 11. – С. 80-83.
86. Колот І. Виробництво молока не може бути збитковим // Тваринництво України: журнал. – Київ, 2003. - № 11.– С. 4-6.
87. Комплексна програма підтримки розвитку українського села на період до 2015 року (проект) // Економіка АПК, 2007. - № 1. – С.3-18.
88. Костенко В.І. Практикум із скотарства і технології виробництва молока та яловичини. – К.: Урожай, 1996. – 256 с.
89. Котков В.П. Основні методичні положення розробки моделі розвитку регіонального молокопродуктового підкомплексу // Економіка АПК. - 2000. - № 5. – С. 11-15.
90. Котков В.П. Подолання кризової ситуації в молочнопродуктовому підкомплексі // Економіка АПК. - 1999. - № 8. – С. 26-28.
91. Кочетков А.В., Вольвак С.А. Системно-методологические принципы экономической оценки и оптимизации молочного подкомплекса // Вісник Харк. нац. техн.. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. Випуск 30. – Х.: ХНТУСГ, 2004. – С. 89-93.
92. Кочетков О.В., Вольвак С.О. Маркетинг у підвищенні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 129.- Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 182-186.
93. Кочетков О.В., Вольвак С.О. Методичні вказівки з курсу «Стратегічний аналіз». Частина І: «Оцінка конкурентоспроможності продовольчих підкомплексів АПК» для студентів магістратури економічного факультету зі спеціальності 8.050105 «Облік і аудит». - Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2006. – 43 с.
94. Кочетков О.В., Вольвак С.О. Оцінка конкурентоспроможності молочного підкомплексу на основі багатокритеріальної оціночної моделі // Аграрний вісник Причорномор’я: Спец. випуск: Зб. наук. праць. Випуск № 22 / Відп. ред. О.П. Сидоренко.- Одеса: Астропринт, 2003. – С. 257-262.
95. Кочетков О.В., Вольвак С.О. Удосконалення інформаційного забезпечення молокопродуктового підкомплексу // Збірник наукових праць / За ред. М.І. Бахмата.- Камянець-Подільський, 2004. – С. 161-163.
96. Кристальний О.В. Трансформація колективних сільськогосподарських підприємств у кооперативні формування // Економіка АПК.- 2000.- № 3. – С. 12-15.
97. Круглогодовое однотипное кормление молочного скота // Луганский институт агропромышленного производства УААН. - Луганск, 2005. – 10 с.
98. Ксенофонтов М. Оценка организационных мер по реформированию аграрного сектора // Экономика Украины. - 2000. - № 10. – С. 62-66.
99. Кудлай В.Г. Розвиток конкуренції на ринку молочної продукції в Україні // Економіка АПК. - 2006. - № 6. – С.110-115.
100. Курносенко Л.В. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення в господарствах різних форм власності в умовах переходу до ринку (на прикладі скотарських господарств в приміській зоні м. Одеси): Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.07.02 / Миколаївська державна аграрна академія. – Миколаїв, 1999. – 21 с.
101. Латинін М.А. Критерії та шляхи сталого розвитку аграрного виробництва в сучасних умовах господарювання // Вісник Харківського національного університету сільського господарства: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. Випуск 30. – Х.: ХНТУСГ, 2004. – С. 142-147.
102. Лобачева Т. Потребление продуктов питания в России // АПК: Экономика, управление: журнал. – М., 2003. - № 3. – С. 51-54.
103. Лозовский Л.Ш., Айсберг Б.А., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: Инфра. М, 1998. – 476 с.
104. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник.-К.: Літера ЛТД, 2002. – 352 с.
105. Лукинов И. Методы и средства государственного регулирования экономики переходного периода // Экономика Украины. - 1999. - № 5. – С. 8-11.
106. Мазур Т., Очеретяна Л., Димань Т. Екологія сирого молока у господарствах різних форм власності // Тваринництво України. - 2006. - № 4. – С. 7-8.
107. Майєр Дж.М., Раух Дж. Е., Філіпченко А. Основні проблеми економіки розвитку. – К.: Либідь, 2003. – 688 с.
108. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. 11-го изд. – К.: Ха Гар, 1988. – 785 с.
109. Марков Р.В., Вольвак С.А, Брагинец А.Н. Использование дискриминантного анализа для многомерной сравнительной оценки эффективности производства молока предприятиями Луганской области // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. – Х.: ХНАУ, 2004.- № 9. – С. 234-239.
110. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики.- К.: Ельта, Ніка-Центр, 2003. – 344 с.
111. Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. – Т.1. – 415 с.
112. Мегедін І.В. Ефективність використання земельних ресурсів у нових умовах господарювання // Економіка АПК. – 1997. - № 7. – С. 40-44.
113. Мельничук Д.О. Проблеми становлення і розвитку ринкової системи розповсюдження сільськогосподарських знань і інформації в Україні / Д.О. Мельничук, М.Ф. Кропивко. - К, 2001. – 10 с.
114. Месель-Веселяк В.Я. Реформування аграрного виробництва. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 272 с.
115. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток агропромислового реформування в Україні // Проблеми реформування ринкової економіки. Спеціальний випуск: Реструктуризація аграрних підприємств і земельних реформ: стан, проблеми, перспективи. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 48-51.
116. Миль Дж.С. Основы политической экономии. – М.: Прогресс, 1980. – Т 1. – 386 с.
117. Місевич М.А. Потенційна (ресурсна) конкурентоспроможність високотоварних сільськогосподарських підприємств Житомирської області // Економіка АПК, 2007. - № 3. – С.127-132.
118. Мостенська Т. Л. Особливості формування попиту та пропозиції на ринку харчових продуктів // Економіка АПК. - 2003. - № 1. – С. 113-120.
119. Мостенська Т.Л. Економічний механізм функціонування молочної промисловості України. – К.: УДУХТ, 2001. – 328 с.
120. Національна програма розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села на 1999-2010 роки // Економіка АПК. – 1999. - № 6. – С. 3-49.
121. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К.: ІАЕУААН, 2001. – 638 с.
122. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: Справ. пособие / А.П. Калашников, М.И. Клейменов, В.М. Баканов и др. - М.: Агропромиздат, 1985. – 292 с.
123. Обіход С.В. Розвиток регіонального ринку цукру і м'ясо-молочної продукції на Житомирщині // Економіка АПК. - 2000. - 1999. – С. 77-83.
124. Огнивцев С.Б. Использование методов информатики в экономике АПК // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві / Збірник наукових праць. № 2. - К.: ІАЕ, 2000. – С. 28-31.
125. Олексенко Л.В. Розвиток молочно-продуктового підкомплексу в регіоні спеціалізації (на матеріалах Полтавської області): Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.01.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». – Київ: Національна академія наук України, Рада по вивченню продуктивних сил України, 2006.– 20 с.
126. Онисько С.М. Адаптація сільськогосподарських товаровиробників до ринкового середовища // Економіка АПК. - 2003. - № 8. – С. 128-132.
127. Онищенко А. Личные крестьянские хозяйства в пореформенном развитии аграрного сектора / Экономика Украины. - 2003. - № 6. – С. 57-69.
128. Онищенко А. Хозяйства населения: итоговые оценки, прогнозы // Экономика Украины. - 2003. - № 3. – С. 59-68.
129. Онищенко А. Эффективность хозяйств населения // Экономика Украины. – 2003. - № 1. – С. 60-69.
130. Організація виробництва на сільськогосподарських підприємствах: Практикум / М.Ф. Соловйова. – К.: Урожай, 1995. – 208 с.
131. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення АПК України / Ред. П.Т. Саблук.- К.: ІАЕ УААН, 2003. – 439 с.
132. Основи стійкого розвитку: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / За ред. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с.
133. Особисті підсобні господарства України – аналіз витрат та ефективності виробництва видів сільськогосподарської продукції / За ред. О.М. Шпичака. – Київ: ІАЕ УААН, 2001.
134. Пабат В. Резерви нарощування виробництва продукції тваринництва у ринкових умовах // Тваринництво України, 2006. - № 1. – С. 2-4.
135. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. - К: Наукова думка.-1995. – 147 с.
136. Пархомець М.К. Економічний механізм розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК Західного регіону України. – Тернопіль: Економічна думка, Ерудит, 2001. – 328 с.
137. Пархомець М. Напрями розвитку молочного скотарства Тернопільщини [Текст] / М. Пархомець, В. Олійник // Тваринництво України: журнал.- 2005.- № 11.- С. 4-8.
138. Пєрєдєрієва С.О. Принципи державного регулювання ціноутворення на сільськогосподарську продукцію у ринковій економіці // Економіка АПК. - 2002. – № 2. – С. 99-102.
139. Підлужна Н.Й. Розвиток виробництва молокосировини на Львівщині // Економіка АПК. - 2002. - № 10. – С. 59-63.
140. Пілянкевич В.О. Національна програма інформатизації України: стан виконання і погляд у XXI століття / Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Збірник наукових праць. № 2. - К.: ІАЕ, 2000. – С. 22-24.
141. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1999. – 328 с.
142. Пономаренко Л.А. Електронна комерція: Підручник для студентів економічних спеціальностей / Л.А. Пономаренко, В.О. Філатов.- К.: Київський національний торгівельно-економічний університет, 2002. – 433 с.
143. Попович И.В. Методика экономических исследований в сельском хозяйстве: Учеб. пособие для студентов с.-х. вузов по экон. спец.- 4-е изд., перераб.- М.: Экономика, 1982. – 216 с.
144. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ.; Под ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 415 с.
145. Портер М. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 390 с.
146. Порядок оплаты за молоко в зависимости от сорта, содержания жира и белка в соответствии с требованиями ДСТУ 3662–97 «Молоко коровье цельное. Требования при закупке» отраслевые рекомендации ГРУ № 46. 018. – 2002 г. // Все о бухгалтерском учете. – 2002. - № 108. – С. 30-31.
147. Постанова «Деякі питання координації міжгалузевих відносин на ринку тваринного походження»: Постанова від 25 грудня 2002 року № 1964 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 52. – С. 2384.
148. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. монографія у двох томах. Т. 1 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2001. – 831 с.
149. Радченко П.М. Підвищення ефективності виробництва в АПК в умовах переходу до ринку // Економіка АПК, 1999. - № 1. – С. 114-117.
150. Растяпин В.И., Панин А.У. Повышение эффективности молокоперерабатывающих предприятий на основе концентрации и специализации производства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 1998. - № 9. – С. 15.
151. Ревенко М.М. Поглиблювати аграрну реформу в Україні // Економіка АПК. - 2001. - № 3. – С. 10-16.
152. Рудич А.І. Формування ринку продукції молочного скотарства на Полтавщині // Економіка АПК. - 2000. - № 3. – С. 85-88.
153. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело, 2006. - № 2. – С. 12-20.
154. Саблук П.Т. Аграрна реформа як умова соціально-економічного розвитку сільських територій // Економіка АПК. - 2003. - № 10. – С. 151-152.
155. Саблук П.Т. Аграрна реформа: стан і напрями розвитку // Економіка АПК. – 2000. - № 4. – С. 3-10.
156. Саблук П.Т. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті // Економіка АПК. – 2001. – № 4. – С. 13-19.
157. Саблук П.Т. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України в ХХІ столітті. – К.: ІАЕ УААН. – 2001. – 94 с.
158. Саблук П.Т. Соціально-економічна модель постреформованого агропромислового виробництва в Україні (доповідь) // Економіка АПК. – 2000. – № 2. – С. 4-24.
159. Саблук П.Т. Шляхи вдосконалення господарського механізму в агропромисловому виробництві // Вісник СНАУ, випуск 1-2, «Серія «Економіка та менеджмент». – Суми, 2002. – С. 3-6.
160. Саблук П.Т., Карич Д.Я., Коваленко Ю.С. Витратно-ціновий аналіз у системі агромаркетингу. – К.: Ярмарок, 1996 – 136 с.
161. Саблук П.Т., Карич Д.Я., Коваленко Ю.С. Основи організації сільськогосподарського ринку. – К.: ІАЕ, 1997. – 140 с.
162. Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.Л. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та методології. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 294 с.
163. Савицька В.Г. Маркетинг у формуванні ринку молока і молочних продуктів // Економіка АПК. – 2000. – № 12. – С. 75-76.
164. Савицька В.Г. Соціально-економічна суть та умови формування ринку сільськогосподарської продукції в Україні // Економіка АПК. – 2001. – № 1. – С. 80-84.
165. Самородский С.В. Развитие кооперации в молочном скотоводстве // Научные труды международной научно-практической конференции ученых России и Украины (27–28 июня 2000 г.). – Луганск – Москва – Смоленск: Изд-во ЛГАУ, МСХА, МАДИ (ТУ), СГПУ, 2000. – С. 188-189.
166. Самородский С.В., Королев Ю.Б. Факторы эффективности производства молока // Научные труды международной практической конференции ученых России и Украины (27–28 июня 2000 г.). – Луганск – Москва – Смоленск: Изд-во ЛГАУ, МСХА, МАДУ (ТУ), СПГУ, 2000. – С. 81-82.
167. Сахно Л.А. Економічна оцінка ефективності інтеграції в регіональному АПК // Ринкова трансформація економіки АПК: Праці міжнар. конф. – Ч. 2. – К.: ІАЕ, 2002. – С. 170-172.
168. Свиноус І.В. Розвиток тваринництва у приватних господарствах населення / Аграрний вісник Причорномор’я: Спеціальний випуск: Зб. наук. праць. Випуск № 22.- Частина 1. Економічні науки / Відп. ред. О.П. Сидоренко.- Одеса: Астропринт, 2003. – С. 426-431.
169. Свободин В.А., Свободина М.В. Системное исследование эффективности сельского хозяйства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.- 1997. - № 9. – С. 8-12.
170. Системний аналіз: Навч. посібник / О.Д. Шарапов, Л.Л. Терехов, С.П. Сіднєв.- К.: Вища шк., 1993. – 303 с.
171. Смагин Б.И. Интегральный показатель эффективности аграрного производства // Достижения науки и техники АПК. - 2002. - № 7. – С. 41-43.
172. Спивак Н.Г. Методические подходы к формированию цен спроса на продукцию сельского хозяйства на основе теории равной доходности производственных факторов // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / За ред.. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2005. - № 51(74). – С. 291-296.
173. Стан і перспективи розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК України / О.М. Шпичак, В.Н. Зимовець, Н.В. Сеперович та ін./ За ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 156 с.
174. Статистичний бюлетень «Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами Луганської області за 2005 рік» / Відповідальний за випуск Віцко І.В. – Л., 2006. – 141 с.
175. Статистичний бюлетень «Робота підприємств харчової промисловості Луганської області за 2006 р.» / Головне управління статистики у Луганській області, 2007. – 12 с.
176. Статистичний бюлетень «Стан тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Луганської області» / Обласне управління статистики: відповідальний за випуск І.В. Віцко – Л., 2006. – 116 с.
177. Статистичний довідник «Луганська область у цифрах у 2006 році» / За ред. С.Г. Пілієва. – Головне управління статистики у Луганській області, 2007. – 195 с.
178. Статистичний збірник «Виробництво основних продуктів тваринництва та чисельність поголів’я худоби та птиці у сільськогосподарських підприємствах Луганської області» / Головне управління статистики у Луганській області, 2007. – 115 с.
179. Статистичний збірник «Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами Луганської області за 2006 рік» / Головне управління статистики у Луганській області, 2007. – 161 с.
180. Статистичний збірник «Споживання основних продуктів харчування населенням Донецько-Придніпровського регіону України за 2006 рік» / За ред. Т.П. Браги, Головне управління статистики в Луганській області, 2007 . – 27 с.
181. Статистичний збірник «Тваринництво Луганської області» / Луганське головне управління статистики: Під загальним керівництвом Т.П. Браги. – Луганськ, 2006. – 87 с.
182. Статистичний збірник «Фермерські господарства Луганської області у 2005 році» / Головне управління статистики. – Луганськ, 2006. – 33 с.
183. Статистичний щорічник Луганської області за 2005 рік // За ред. С.Г. Пілієва. Відповідальний за випуск Т.П. Брага / Головне управління статистики у Луганській області. – Луганськ, 2006. – ч. 1 – 415 с., ч. 2 – 543 с.
184. Степаненко С.І. Про визначення рівня конкурентоспроможності переробних підприємств // Економіка АПК. - 2001. - № 5. – С. 56-60.
185. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015) «Шляхом Європейської інтеграції» / Авт. кол.: А.С. Галичанський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ун-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань Європ. інтегр. України.- К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.