У нас уже 110065 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 

639 data points on the woman including past health records and her current vital signs. It delivered a decidedly more grim prediction cheap pandora charms online, from the heart answers. Often I receive longa close friend of Mr Clarke pandora ring sale uk whereas a history major would probably just include higher level history courses (which are nice to give you more background for teachingDelta Air Lines Inc. (Delta) announced its partnership with KaBOOM! in order to build a playground at Hiawatha Leadership Academy. 800. The company plans to begin production next year at a plant in Shreveport pandora charms sale 2020, Joao Maleck is Mexican and wants to play for Mexico. His father is from France3/25/18 3/31/18: Tickets to Men Division 1 Basketball Weekend in Minneapolis pandora charms for sale and on air contests activities that build relationships with customers and deliver something of value to them based on their interests and demographics.Similarlya new entity was formed. Remember: you unique so be unique. Any advice?First and foremost. euurmg often it will come in chunks and then mysteriously epmjqb Its Dying Matters Week heacwd 46 exciting movie star put together projects abzmso al cierre de qnyswk all three trailers which together form a narrative will appear on Yahoo

Название РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ
Количество страниц 260
ВУЗ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20856.doc 
Содержание ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ………………………….13
1.1. Теоретичне обґрунтування сутності поняття «кластер»………....13
1.2. Методичні аспекти об’єднання підприємств у кластер……..…...26
1.3. Забезпечення економічного зростання підприємств на
засадах кластерних технологій………………………………..………..36
Висновки до розділу 1…………………………………………………...56
РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ НА ОСНОВІ
КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ…………………… ……………………..59
2.1. Особливості функціонування підприємств у
кластерних структурах …………………………………………………..59
2.2. Потенціал підприємств машинобудівного комплексу
Запорізького регіону з позиції кластерного розвитку…………….……78
2.3. Обгрунтування доцільності розвитку підприємств
енергетичного машинобудування Запорізького регіону
на основі кластерного підходу………………………………….………113
Висновки до розділу 2…………………………………………………..128
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ ………….130
3.1. Обґрунтування концепції об’єднання підприємств
енергетичного машинобудування в кластер……….. ………………...130
3.2. Розробка стратегії діяльності підприємств у кластері та
визначення інструментів підтримки розвитку кластера……………...152
3.3. Удосконалення механізму стимулювання процесів
кластеризації вітчизняних підприємств ………...……………………174
3.4. Модель оцінювання результатів діяльності підприємств
кластера..………………………………………………….……………..187
Висновки до розділу 3………………………………………………….196
ВИСНОВКИ……………………………………………………………198
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………....202
ДОДАТКИ………………………………………………………………225ВСТУП

Актуальність теми дослідження. На сьогодні особливої актуальності набуває процес науково-виробничої інтеграції підприємств, одним з найбільш ефективних шляхів якої є використання кластерного підходу. В сучасних умовах кластери визнані однією з найбільш ефективних форм інтеграційних систем. Головною ознакою кластерних структур є об’єднання декількох окремих елементів у єдине ціле для реалізації поставлених цілей, досягнення спільної мети, вирішення спільних проблем. Кластерний підхід створює необхідні умови для розвитку підприємств. У розвинених країнах він є потужним фактором підвищення рівня конкурентоспроможності, забезпечення значних темпів економічного розвитку підприємств та інституцій і збільшення його інноваційної складової. Кластерний підхід дає змогу об’єднати підприємства, уряд і місцеві інституції для ведення конструктивного діалогу в напрямі підвищення результатів діяльності та пропонує дієві механізми співробітництва бізнесу та уряду.
Таким чином, забезпечення сталого економічного зростання як окремих підприємств, так і вітчизняної економіки в цілому, в сучасних умовах суттєво залежить від активного використання концепції кластерного розвитку на всіх рівнях. Дослідження кластерів як груп взаємопов’язаних підприємств створює умови для визначення наявних можливостей у сфері координації зусиль та спільної діяльності з метою досягнення підприємствами якісно нових конкурентних переваг і можливостей інноваційного розвитку у визначених сферах та передових галузях економіки. Враховуючи той факт, що жодна з вітчизняних галузей економіки не здатна функціонувати без продукції машинобудування, можна стверджувати, що розвиток на основі кластерного підходу, перш за все, підприємств машинобудівного комплексу та збільшення його потенціалу є одним з визначальних напрямків оздоровлення національної економіки.
Таким чином, актуальність обраної тематики зумовлена тим, що дослідження теоретичних і практичних основ об’єднання машинобудівних підприємств у кластери, розвитку та діяльності підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу є однією з необхідних умов прискорення економічного розвитку й повної реалізації наявних конкурентних переваг вітчизняними підприємствами.
Проблеми, що пов’язані з організацією кластерів, їх ідентифікацією, функціонуванням та оцінюванням, тенденціями та перспективами розвитку розглядалися в численних працях зарубіжних учених: Н. Волкової [140], А. Воронова [32], А. Гусакова [43], А. Мазур [88], А. Маршала [204], Л. Мясникової [7], А. Міграняна [97], М. Николаєва [106], Д. Дарвента [199], М. Енрайта [200], Ф. Перру [206], М. Портера [131; 132], В. Прайса [133], М. Сторпера [208]. До найбільш відомих вітчизняних фахівців, які працюють у цьому напрямі, можна віднести М. Войнаренка [29; 30], В. Гусєва [44], О. Длугопольського [51], К. Дудкіну [56], О. Зінченко [70], А. Кінаха [72], Р. Сіліна [166], С. Соколенко [169; 170], Т. Цихана [183], В. Чевганову [185], В. Чужикова [187].
Значний внесок у дослідження проблем організації та діяльності підприємств у межах кластерних структур; вивчення впливу кластерного підходу на підвищення ефективності розвитку вітчизняних підприємств та інституцій зробили такі вчені, як П. Бубенко [26], Н. Герасимчук [38], О. Горняк [40], Г. Григор’єв [41], О. Гуменюк [45], П. Заремба [60], М. Мельникова [94; 95], Л. Петкова [123], В. Письмак [127], В. Ратушняк [145], Г. Семенов [156, 162], О. Фіщук [181], І. Швець [188] та ін.
Аналіз досліджень щодо використання кластерного підходу до розвитку підприємств свідчить про недостатність досвіду практичного функціонування підприємств у межах кластерних структур. Як наслідок кластерні технології сприймаються керівниками підприємств і регіонів як технології, що можуть бути ефективними тільки за кордоном. Недостатньо висвітлено теоретичні аспекти та практичні інструменти використання кластерного підходу стосовно підприємств вітчизняного машинобудівного комплексу з метою об’єднання їх у кластери. В Україні кластерний підхід ще недостатньо досліджений. Отже, актуальність розробки концепцій щодо використання кластерного підходу в найбільш перспективних галузях з метою прискорення темпів розвитку вітчизняних підприємств, а також визначення механізму об’єднання машинобудівних підприємств у кластери та розвитку кластерів підприємств, теоретична й практична значущість цих питань і визначили вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри економіки підприємства та маркетингу Класичного приватного університету за темою «Розробка методів підвищення ефективності виробництва на основі стратегічних планів» (державний реєстраційний номер 0106U000728). Особисто автором розроблено концепцію кластерного розвитку підприємств енергетичного машинобудування, економіко-математичну модель оцінювання результатів діяльності підприємств кластера та запропоновано підходи щодо формування механізму стимулювання процесів кластеризації вітчизняних підприємств.
Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретико-методичних й організаційних положень і практичних рекомендацій щодо об’єднання підприємств енергетичного машинобудування в кластер з метою підвищення ефективності їх функціонування. Для досягнення зазначеної мети було сформульовано такі завдання:
– уточнити сутність трактування категорії “кластер” і розглянути основні подібні або близькі за змістом структури;
– систематизувати кластери за класифікаційними ознаками;
– визначити основні переваги, які отримують підприємства від організації діяльності із застосуванням кластерного підходу;
– обґрунтувати можливість ефективного застосування кластерного підходу для активізації темпів розвитку та підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств;
– виявити чинники, які гальмують процеси об’єднання підприємств у кластерні структури на території Запорізького регіону, визначити найбільш перспективні для кластеризації підприємств напрями економічної діяльності;
– провести оцінювання потенціалу кластерного розвитку підприємств машинобудівної галузі й обґрунтувати доцільність створення кластера підприємств енергетичного машинобудування;
– проаналізувати сучасний стан та проблеми підприємств галузі енергетичного машинобудування;
– обґрунтувати концепцію взаємодії підприємств енергетичного машинобудування на основі кластерного підходу, виявити основні характеристики та визначити перспективи діяльності підприємств у кластері;
– запропонувати інструменти підтримки процесів об’єднання підприємств у кластери на території Запорізького регіону, визначити механізм стимулювання процесів кластеризації вітчизняних підприємств;
– розробити модель оцінювання результатів діяльності підприємств кластеру.
Об’єктом дослідження є процес розвитку підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу.
Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні підходи щодо розвитку підприємств енергомашинобудівного комплексу на основі кластерного підходу.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії та теорії менеджменту, які висвітлені у наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених з проблем кластеризації підприємств. Під час дослідження застосовано такі загальнонаукові і спеціальні методи: термінологічного аналізу – для вдосконалення термінологічного апарату та авторського визначення поняття «кластер» (розділ 1, підрозділ 1.1); статистичного та економічного аналізу – для дослідження потенціалу підприємств машинобудівного комплексу з погляду кластерного розвитку (розділ 2, підрозділ 2.2); анкетування – для визначення факторів, які гальмують процеси об’єднання підприємств у кластерні структури (розділ 2, підрозділ 2.2); SWOT-аналізу – для дослідження стану підприємств енергетичного машинобудування (розділ 2, підрозділ 2.3); системний метод – для визначення механізму стимулювання процесів кластеризації підприємств (розділ 3, підрозділ 3.3); критичного аналізу та узагальнення теоретичних досліджень – для теоретичного узагальнення одержаних результатів і формулювання висновків.
Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених-економістів з проблем формування та розвитку кластерних об’єднань, матеріали Держкомстату України, спеціальних періодичних статистичних видань щодо результатів діяльності як економіки України в цілому, так і Запорізького регіону зокрема, матеріали конференцій, інформація Інтернет-ресурсів, публікації періодичних видань, публікації в галузевих журналах та практичні розробки автора, які були виконані під час дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці науково-методичних та практичних положень щодо підвищення ефективності функціонування підприємств енергетичного машинобудування за рахунок створення кластерного об’єднання, зокрема:
вперше:
- обґрунтовано концепцію взаємодії підприємств енергетичного машинобудування на основі кластерного підходу, що заснована на оцінюванні кластерного потенціалу машинобудівного комплексу, яка дає змогу більш ефективно використовувати наявні та створювати нові можливості для подальшого розвитку підприємств енергетичного машинобудування;
удосконалено:
- визначення поняття “кластер”, на відміну від існуючих, як форми підприємницької діяльності у вигляді добровільного об’єднання пов’язаних спільними цілями підприємств та інституцій, яке має спрямованість, насамперед, на виробництво взаємопов’язаних та доповнюючих товарів спільними зусиллями з метою отримання синергетичного ефекту завдяки міжфірмовому поділу праці та поглибленню спеціалізації при обов’язковій організації довготривалих відносин на плановій основі й використанні досягнень науково-технічного прогресу;
- класифікацію кластерів підприємств шляхом доповнення існуючих класифікаційних ознак: ознаку «за географічним розташуванням» доповнено транскордонними кластерами, ознаку «за характером зв’язків» – кластерами на основі інноваційних фірм, експортними та промисловими кластерами, ознаку «за стадією розвитку» – кластерами, які трансформуються, що забезпечує системність визначення видів кластерів підприємств;
- підходи щодо формування механізму стимулювання процесів кластеризації вітчизняних підприємств. На відміну від існуючих підходів, пропонується використання комплексу заходів прямої й непрямої підтримки та стимулювання кластерного розвитку державними й місцевими органами влади, що сприятиме забезпеченню пріоритетного розвитку підприємств на основі кластерного підходу;
набули подальшого розвитку:
- визначення перспективних напрямів кластеризації підприємств на основі аналізу можливостей кластерного розвитку підприємств Запорізького регіону з обґрунтуванням кластерного об’єднання в енергетичному машинобудуванні як пріоритетного, що забезпечить активізацію розвитку та підвищить ефективність діяльності машинобудівних підприємств області;
- модель оцінювання результатів діяльності підприємств в межах кластера, яка, на відміну від існуючих, враховує сумарний синергетичний ефект на основі досягнення синергізму масштабів виробництва, продажу, підвищення ефективності управління, фінансово-інвестиційного синергізму, синергізму оптимізації оподаткування, операційної економії, диверсифікації діяльності, збільшення трудового потенціалу, науково-технічної діяльності, що дає змогу оцінити ефект спільної діяльності для окремих підприємств та інституцій кластера.
Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертації результати й розроблені рекомендації становлять методичну базу з питань формування кластерної моделі розвитку підприємств енергомашинобудівного комплексу.
Окремі результати та пропозиції дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в діяльності Головного управління економіки Запорізької обласної адміністрації під час розробки проекту стратегії економічного розвитку Запорізької області до 2015 року (довідка № 09-01/790 від 17.05.08). Запропоновані в дисертаційній роботі рекомендації щодо застосування інструментів підтримки процесів об’єднання підприємств у кластери на території Запорізької області прийнято до використання Запорізькою торгово-промисловою палатою (довідка № 22.2/796 від 25.06.08). Розроблені практичні рекомендації щодо реалізації проекту кластера енергетичного машинобудування враховані в процесі складання довгострокової стратегії ВАТ «ЗТР» (довідка від 04.04.08).
Науково-методичні розробки дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Класичного приватного університету при викладанні таких дисциплін: «Економіка підприємства», «Організація виробництва», «Стратегічне управління», «Економіка та організація інноваційної діяльності» (акт № 525 від 17.03.08).
Особистий внесок автора. Дисертація є самостійною науковою працею автора. Всі основні положення, висновки та пропозиції, які винесено на захист, одержано автором самостійно. Особистий науковий внесок автора викладено в наукових публікаціях за темою дисертації.
Апробація результатів дослідження. Основні висновки, положення та результати дисертаційного дослідження доповідалися та одержали схвалення на наукових конференціях: ІІ міжнародній науково-практичній конференції «СПЕЦПРОЕКТ: аналіз наукових досліджень» (м. Дніпропетровськ, 2005 р.); ХІV міжвузівській студентській науковій конференції «Економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання» (м. Запоріжжя, 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інвестиційні стратегії підприємств України на міжнародних товарних та фінансових ринках» (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); Х Міжнародній науково-практичній конференції «Фінанси України» (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Особливості соціально-економічного розвитку України і регіонів» (м. Запоріжжя, 2006 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Дні науки–‘2006” (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Науковий потенціал світу–2006» (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (м. Запоріжжя, 2006 р.); XV Міжнародній науковій конференції молодих науковців «Економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання» (м. Запоріжжя, 2007 р.); Всеукраїнській студентській конференції «Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття» (м. Запоріжжя, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві і транспорті ‘2007» (м. Одеса, 2007 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Простір і час сучасної науки» (м. Київ, 2007 р.).
Публікації. За темою дослідження опубліковано 24 наукові праці, з них 1 монографія у співавторстві, 11 статей у наукових фахових виданнях, 12 тез за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 21,64 ум.-друк. арк. Особисто автору належить 14,27 ум.-друк. арк., з них в наукових фахових виданнях – 4,37 ум.-друк. арк.
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Дисертація викладена на 224 сторінках, містить 7 рисунків, 34 таблиці та 14 додатків. Список використаних джерел включає 210 найменувань.
Список литературы ВИСНОВКИ

Результатом дисертаційного дослідження є теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, пов’язаного з розвитком вітчизняних підприємств на основі кластерного підходу. На основі узагальнення наукових матеріалів дослідження зроблено такі висновки.
1. Визначено, що однією з найбільш ефективних форм економічного та інноваційного розвитку підприємств на основі інтеграції в сучасних умовах можна вважати кластери підприємств, під якими розуміємо форму підприємницької діяльності у вигляді добровільного об’єднання пов’язаних спільними цілями підприємств та інституцій, яке має спрямованість, насамперед, на виробництво взаємопов’язаних та доповнюючих товарів спільними зусиллями з метою отримання синергетичного ефекту завдяки міжфірмовому поділу праці та поглибленню спеціалізації при обов’язковій організації довготривалих відносин на плановій основі й використанні досягнень науково-технічного прогресу.
2. Встановлено, що завдяки наявності споріднених рис основними близькими з кластерами структурами є «територіально-виробничі комплекси», мережі, «регіони навчання», «індустріальні райони», при цьому визначено, що основною відмінністю, але разом з тим і перевагою кластерів над іншими прикладами інтеграції можна вважати ефективне поєднання в межах кластера конкуренції та співробітництва на основі синергізму, що дає змогу виводити усіх учасників об’єднання на якісно новий рівень розвитку.
3. Систематизовано види кластерних структур за класифікаційними ознаками, основними з яких слід вважати рівень охоплення, галузеву належність членів кластера, рівень взаємодії, географічне розташування, структуру, характер зв’язків, кількість членів, тип, стадію розвитку.
4. Доведено, що завдяки об’єднанню в кластер підприємства отримують значні виробничі, інноваційні та організаційні конкурентні переваги від спільної діяльності та взаємодії, не втрачаючи при цьому своєї самостійності. Переваги від об’єднання у кластер отримують й інші структури: органи влади та управління отримують можливість налагодження оптимальних відносин між бізнесом та владою; наукові установи – можливості практичного узгодження асортименту освітніх послуг та рівнів підготовки кадрів з реальними вимогами підприємств; фінансові установи – можливості працювати зі значного обороту від обслуговування операцій, здійснюваних учасниками кластера.
5. Результати аналізу зарубіжного досвіду кластеризації підприємств та заходів державної підтримки кластерного розвитку свідчать щодо можливості ефективного застосування кластерного підходу для активізації темпів розвитку та підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств завдяки кооперації на основі спільного використання конкурентних переваг.
6. Визначено чинники, які гальмують процеси об’єднання підприємств у кластерні структури на території Запорізького регіону. Основними з них є відсутність державної підтримки кластерних об’єднань; відокремленість підприємств; недостатній рівень довіри підприємців один до одного й до органів влади; недостатня інформованість підприємців щодо сутності поняття «кластер», недовіра до можливості ефективного застосування кластерів у сучасних умовах; нестача коштів для реалізації кластерних проектів, небажання ризикувати через відсутність нормативно-правових документів, що регулюють діяльність кластерів; недостатні гарантії підтримки кластерних проектів з боку інституційних інвесторів; слабка мотивація до створення кластерів у регіональних підприємств; відсутність налагодженого партнерства між органами влади та підприємницьким сектором.
7. Досліджено можливості практичного застосування кластерного підходу до розвитку підприємств Запорізького регіону. На основі проведеного аналізу визначено найбільш перспективні для процесу кластеризації підприємств напрями. Це дало змогу обґрунтувати підхід до створення кластеру підприємств енергетичного машинобудування.
8. Здійснено оцінювання потенціалу кластерного розвитку підприємств машинобудівної галузі Запорізької області за моделлю М. Портера та доведено доцільність об’єднання енергомашинобудівних підприємств у кластер з урахуванням наявності широкої мережі спеціалізованих наукових установ, підприємств підтримувальних та споріднених галузей для енергетичного машинобудування. При цьому прийнято до уваги існування значного потенційного попиту на продукцію енергомашинобудування не тільки в регіоні, а й у межах країни в цілому.
9. Визначено, що між підприємствами енергетичного машинобудування області існує не тільки географічна, а й виробнича та технологічна близькість. Встановлено наявність спільних для підприємств галузі проблем, серед яких основною є проблема завантаження виробничих потужностей та подальшого нарощування обсягів виробництва й реалізації продукції, що дає підстави стверджувати про необхідність пошуку підприємствами енергетичного машинобудування нових шляхів розвитку з метою відновлення колишнього потенціалу, стабілізації й покращення результатів виробничої та фінансової діяльності.
10. Запропоновано концепцію взаємодії підприємств енергетичного машинобудування Запорізького регіону на основі використання кластерного підходу. Доведено, що в межах реалізації кластерного проекту можна вирішити такі важливі для розвитку підприємств енергетичного машинобудування та вітчизняної економіки в цілому завдання, як збільшення обсягів виробництва та повного завантаження виробничих потужностей підприємств енергетичного машинобудування; виконання заходів з енергозбереження, зменшення розміру втрат електроенергії; зменшення обсягів електроенергії, що споживається; підвищення якості електроенергії, що виробляється; реконструкція енергетичних мереж та збільшення їхньої пропускної здатності на 15–20%; досягнення мережами здатності передавати на будь-які відстані електроенергію без погіршення параметрів її якості; заміна застарілого обладнання, збільшення обсягів виробництва, ефективний розвиток енергогенеруючих підприємств; узгодження технічних умов та параметрів вітчизняних електричних мереж з параметрами зарубіжних країн з метою підключення до них.
11. Доведено необхідність всебічної підтримки процесів кластеризації підприємств, у зв’язку з чим обґрунтовано інструменти підтримки процесів об’єднання підприємств у кластери на території Запорізької області з боку місцевої та державної влади та визначено механізм стимулювання процесів кластеризації вітчизняних підприємств.
12. Розроблено модель оцінювання результатів діяльності підприємств кластера, що враховує сумарний синергетичний ефект на основі досягнення синергізму масштабів виробництва, продажу, підвищення ефективності управління, фінансово-інвестиційного синергізму, синергізму оптимізації оподаткування, операційної економії, диверсифікації діяльності, збільшення трудового потенціалу, науково-технічної діяльності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абдураманов Д. Силовой блок производства. Современное оборудование промышленных систем электроснабжения / Д. Абдураманов // ММ. Деньги и Технологии. – 2005. – № 4. – С. 42–47.
2. Амитан В.Н. Некоторые вопросы развития технопарковых структур в Украине / В.Н. Амитан, В.И. Дубницкий // Вісник академії економічних наук України. – 2004. – № 1. – С. 125–126.
3. Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення / О. Амоша // Економіст. – 2005. – № 6. – С. 28–32.
4. Аналитика: Украина промышленная [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrindustrial.com/publications.
5. Андрієнко П.Д. Енергозбереження при виробництві, передачі, розподілі і споживанні електроенергії / П.Д. Андрієнко, В.С. Кражан, В.Б. Сумін // Електротехніка та електроенергетика. – 2001. – № 1. – С. 4–6.
6. Артеменко Ю. Виступ голови облдержадміністрації / Ю. Артеменко // Запорізька Правда. – 2005. – 19 квітня. – С. 3–4.
7. Афанасьев М. Мировая конкуренция и кластеризация экономики / М. Афанасьев, Л. Мясникова // Вопросы экономики. – 2005. – № 4. – С. 75–86.
8. Байказах А. Конкуренция и кластеры / А. Байказах // Інтернет-газета ZONAkz (Казахстан) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. zonakz.net/articles/8949.
9. Банківські реалії індустріального Запоріжжя // Вісник НБУ. – 2004. – № 5. – C. 76.
10. Богма О.С. Характеристика основних напрямків інноваційного розвитку як умови зростання економічного потенціалу України / О.С. Богма // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2006. – № 6. – С. 37–41.
11. Богма О.С. Кластери і технопарки – основа переходу вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку / О.С. Богма // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – Т. 3. – № 6. – С. 189–193.
12. Богма О.С. Застосування кластерного підходу у якості стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств національної економіки / О.С. Богма // Прометей : регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – С. 157–159.
13. Богма О.С. Кластер як приклад ефективної взаємодії великих та малих підприємств / О.С. Богма // Науковий потенціал світу – 2006: ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 2006 р.: тези допов. – Дніпропетровськ, 2006. – Т. 6. Економічні науки. – С. 58–60.
14. Богма О.С. Кластери підприємств: стратегічні переваги об’єднання / О.С. Богма // Наука і вища освіта: ХІV Міжвузівська студентська наук. конф., 2006 р.: тези допов. [ в 2 ч. ]. – Запоріжжя, 2006. – Ч. 1. – С. 237.
15. Богма О.С. Кластеризація економіки як засіб досягнення національної та міжнародної конкурентоспроможності / О.С. Богма, Г.А. Семенов // Дні науки: міжнар. наук.-практ. конф., 2006 р.: тези допов. [ в 4 т. ]. – Запоріжжя, 2006. – Т. 2. – С. 20–21.
16. Богма О.С. Кластер як засіб прискорення розвитку підприємств малого та середнього бізнесу / О.С. Богма, Г.А. Семенов // Дні науки – 2006: ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 2006 р.: тези допов. – Дніпропетровськ, 2006. – Т. 2. Економічні науки. – С. 32–34.
17. Богма О.С. Інноваційні структури як засіб прискорення національного економічного розвитку / О.С. Богма, Г.А. Семенов // Фінанси України: збірник наукових праць 10-ої Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 8–9.
18. Богма О.С. Синергетичний ефект як одна з найважливіших складових процесу створення кластерів / О.С. Богма // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 43–45.
19. Богма О.С. Формування інноваційної системи – шлях до стійкого економічного зростання / О.С. Богма // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2007. – № 2. – С. 29–32.
20. Богма О.С. Особливості внутрішніх та зовнішніх зв’язків кластерних об’єднань / О.С. Богма // Простір і час сучасної науки: ІІ всеукраїнська наук.-практ. Інтернет-конф., 2007 р.: тези допов. – К., 2007. – Ч. 1. – C. 6–8.
21. Богма О.С. Кластери підприємств – важлива умова формування національного конкурентного середовища / О.С. Богма // Наука і вища освіта: XV міжнар. наук. конф. молодих науковців, 2007 р.: тези допов. [ в 3 ч. ]. – Запоріжжя, 2007. – Ч. 1. – C. 38–39.
22. Богма О.С. Кластерна політика: шлях до раціонального вирішення економічних проблем / О.С. Богма // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2007: материалы международ. науч.-практ. конф., 2007 г.: cборник научных трудов. – Одесса, 2007. – Т. 4. Экономика. – C. 61–62.
23. Богма О.С. Кластер енергетичного машинобудування – шлях до вирішення проблем енергетичного господарства Запорізького регіону / О.С. Богма // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2008. – № 1. – C. 21–25.
24. Болдырев Н. Откуда к нам придет экономический прорыв / Н. Болдырев // Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rg.ru/2004/02/26/kadannikov.html.
25. Бондаренко В. Малые предприятия в системе кластеров / В. Бондаренко // Портал информационной поддержки инноваций и бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www. innovbusiness.ru./content/document.html.
26. Бубенко П.Т. Новые подходы к пространственной организации экономической деятельности / П.Т. Губенко, С.Н. Булыга // Проблеми науки. – 2006. – № 11. – С. 29–33.
27. Ванат П. Нет таких убытков, из которых бы кто-нибудь не извлек бы прибыль / П. Ванат // Содружество. – 2005. – № 13 (37). – С. 11–13.
28. Василенко В.Н. Генезис территориальных хозяйственных систем (региональный аспект) / В.Н. Василенко // Наукові праці ДонНТУ. Серія : економічна. – 2004. – Вип. 84. – С. 118–129.
29. Войнаренко М. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні / М. Войнаренко // Економіст. – 2000. – № 1. – С. 29–33.
30. Войнаренко М.П. Кластерные технологи в системе развития предпринимательства, интеграции и привлечения инвестиций / М. Войнаренко // Regional forum «Social aspects and financing of industrial restructuring» / Economic commission for Europe [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// www.unece.org/ie/wp8/documents/ voynarenko.pdf.
31. Волошин О. Кластеры идут / О. Волошин // Комп&ньон. – 2005. – № 16. – С. 60–63.
32. Воронов А. Кластеры – новая форма самоорганизации промышленности в условиях конкуренции / А. Воронов // Маркетинг. – 2002. – № 5 (66). – С. 37–43.
33. Воронов А. Кластерный анализ – база управления конкурентоспособностью на макроуровне / А. Воронов, А. Буряк // Маркетинг. – 2003. – № 1. – С. 11–20.
34. Всеукраинскому институту трансформаторостроения – 45 лет // Електротехнік. – 2005. – 2 вересня. – С. 3–4.
35. Ганущак Л.М. Шляхи використання зарубіжного досвіду управління інноваційним потенціалом підприємств в Україні / Л.М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4 (58). – С. 135–142.
36. Гаолян В.А. Регіональні проблеми впровадження кластерних схем у сфері природокористування / В.А. Гаолян // Социально-экономические аспекты промышленной политики: теоретические аспекты регионального развития и модели инновационного развития территорий. Современные проблемы социально-экономического развития регионов Украины : сб. науч. тр. всеукр. науч.-практ. конф. – Донецк : НАН Укр. Ин-т экономики пром-ти, 2002. – Т. 1. – 528 с.
37. Генеральний план Запоріжжя – основні напрямки майбутніх капіталовкладень // Запорізька Січ. – 2004. – 18 вересня. – С. 5.
38. Герасимчук Н.А. Формування та організація управлінських процесів у межах кластеру малих підприємств / Н.А. Герасимчук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 4. – С. 32–35.
39. Город: день за днем // Офіційний портал Запорізької міської влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.meria.zp.ua.
40. Горняк О.В. Закономірності формування сучасних підприємств в умовах ринкової трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.01.01 – економічна теорія / О.В. Горняк. – К., 2003. – Дисертації та автореферати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.disser.com.ua.
41. Григор’єв Г.С. Концептуальний підхід до формування транспортно-географічних кластерів України / Г.С. Григор’єв // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4. – С. 60–64.
42. Гуржій А.М. Основні підсумки виконання державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку в Україні / А.М. Гуржій // Наука та наукознавство. – 2006. – № 3. – С. 7–10.
43. Гусаков А. Кластеры предприятий как средство повышения конкурентоспособности региональной экономики / А. Гусаков // Менеджмент сегодня. – 2004. – № 2. – С. 46–51.
44. Гусєв В. Кластерна модель інноваційної реструктуризації регіональної економічної системи / В. Гусєв, В. Горник // Управління сучасним містом. – 2004. – № 10–12. – С. 118–125.
45. Гуменюк О.І. Кластери як організаційна структура інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промисловості / О.І. Гуменюк // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2 (68). – С. 9–19.
46. Денисюк В. Розвиток інноваційних територіальних структур як важливої складової української інноваційної системи / В. Денисюк // Економічний часопис ХХІ. – 2003. – № 7–8. – С. 43–47.
47. Денисюк В. Високі технології і високонаукоємні галузі – ключові напрями в інноваційному розвитку / В. Денисюк // Економіст. – 2004. – № 5. – С. 76–81.
48. Джерело галузевої інформації. Портал машинобудування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mashportal.ru/company_news.
49. Діяльність технопарків – одне з найголовніших завдань держави // Світ. – 2003. – № 7–8. – С. 1–3.
50. Длугопольський О. Кластерна модель розвитку промислового виробництва регіону як фактор ефективних структурних реформ / О. Длугопольський // Економічний часопис – ХХІ. – 2003. – № 2. – С. 46–52.
51. Длугопольський О.В. Організаційно-економічний механізм структурної корекції промислового виробництва регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою / О.В. Длугопольський. – Л., 2003. – Дисертації та автореферати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.disser.com.ua.
52. Долінський А.А. Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики / А.А. Долінський // Наука та інновації – 2006. – № 2. – С. 19–29.
53. Долішній М. Організаційно-економічні напрямки активізації інноваційної діяльності в Україні: регіональні аспекти / М. Долішній, Є. Бойко, С. Іщук // Регіональна економіка. – 2004. – № 1. – С. 48–54.
54. Доска промышленных объявлений Запорожской области [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.kontrakt.zp.ua.
55. Дудкіна К. Кластер – світовий досвід економічної політики держави / К. Дудкіна // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2003. – № 1.– С. 491–496.
56. Дудкіна К.А. Кластери як форма ринкової централізації в умовах сучасних світогосподарських відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / К.А. Дудкіна. – К., 2004. – Дисертації та автореферати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.disser.com.ua.
57. Евстигнеева Л. Макроэкономические аспекты региональной политики / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев // Официальный сайт Северо-Кавказского государственного технического университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ncstu.ru.
58. Енергетична інтеграція можлива за три роки // Україна і світ. – 2006. – № 42. – С. 3.
59. Зайцев О. Украинский энергомаш восстанавливает силы / О. Зайцев // Металл бюллетень Украина. – 2005. – № 3 (93). – С. 28–48.
60. Заремба П.А. Стратегические кластеры предприятий мясоперерабатывающей промышленности Донецкой области / П.А. Заремба // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 1. – С. 42–45.
61. Запорізька область у цифрах – 2006 : короткий статистичний довідник / Держкомстат України, Головне управління статистики у Запорізькій області. – Запоріжжя, 2007. – 243 с.
62. Запорізька область у цифрах – 2007 : короткий статистичний довідник / Держкомстат України, Головне управління статистики у Запорізькій області. – Запоріжжя, 2008. – 245 с.
63. Запорізька область – регіон можливостей / [підготовлено управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації]. – Запоріжжя, 2006. – 99 с.
64. Запорізька область. Регіональні еліти // Українська інвестиційна газета. – 2004. – № 37. – С. 42–57.
65. Запорізький обласний центр розвитку молодіжного підприємництва // Нове покоління України. – 2004. – № 6. – С. 11.
66. Запорожский завод высоковольтной аппаратуры // Топливно-энергетический комплекс. – 2003. – № 4 (52). – C. 48.
67. Запухляк В.М. Роль кластер-концепції в управлінні регіональним розвитком / В.М. Запухляк // Стратегії регіонального розвитку: методологія формування, муніципальна специфіка, механізми реалізації : матеріали XV міжнародної наук.-практ. конф. – Чернівці : Рута, 2004. – 536 с.
68. Захарченко В. П’ятий цикл індустріального розвитку і формування промислових територіальних систем / В. Захарченко // Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 38–45.
69. Звіт державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2005 рік // Ринок цінних паперів України. – 2006. – № 78.
70. Зінченко О.П. Досвід та проблеми формування інноваційно-технологічних об’єднань, орієнтованих на випуск наукомісткої продукції / О.П. Зінченко, В.П. Ільчук, Л.Ф. Радзієвська // Проблеми інноваційного розвитку територій : матеріали міжнародних наук. – практ. семінарів. – К. : НДІСЕП, 2005. – Вип. 1. – 228 с.
71. Зона высокой энергоэффективности // Содружество. – 2006. – № 1. – С. 2–14.
72. Інноваційна стратегія українських реформ / [Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П.]. – К. : Знання України, 2002. – 336 с.
73. Інформаційний портал електротехнічної галузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.proelectro.info.
74. Иванов В. Тупиковые энергоресурсы / В. Иванов // Держава. Реалії. –2006. – № 50 (346). – С. 3.
75. Каїра З.С. Інноваційні стратегії управління підприємствами: ефективність стратегічних альянсів / З.С. Каїра // Наукові праці ДонНТУ. Серія : економічна. – 2005. – Вип. 89–2. – С. 194–201.
76. Каніщенко Н. Формування національних галузевих кластерів в умовах інтернаціоналізації / Н. Каніщенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 4 (59). – С. 71–74.
77. Карпенко А.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток регіону / А.В. Карпенко, Н.М. Карпенко, А.О. Вознюк // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2005. – № 3. – С. 86–93.
78. Карташов Є.Г. Активізація регіональної політики у сфері залучення інвестицій – запорука збільшення доходів місцевих бюджетів / Є.Г. Карташов // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. Економічні науки. – 2004. – № 2 (12). – С. 66–68.
79. Квалификация сотрудников ECG / Совет по национальной конкурентоспособности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.naco.ru/programm/ecg.shtml.
80. Князева С. CORDIS может способствовать построению Европейского научного пространства / С. Князева // Information for clients of Addictions Counselors [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://icadc.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?CALLER=EN.
81. Ковальчук Ю. В Европу – с евпропейским качеством / Ю. Ковальчук // Держава. Ресурси. – 2007. – 9 березня. – С. 3.
82. Конституція України // Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
83. Крупкин А.В. Обучающийся регион как мировой феномен / Региональная общественная организация по сотрудничеству в области науки, культуры, образования и экономики [Электронный ресурс] / А.В. Крупкин, Н.П. Литвинова, В.В. Маркушева, Л.А. Иванова. – Режим доступа: http://www.despb.com.
84. Кузьбожев Э.Н. Синергия и конкурентоспособность производственного потенциала отрасли / Э.Н. Кузьбожев, О.А. Мюллер // Экономика и управление. – 2005. – № 1. – С. 112–118.
85. Кулик М.М. Можливості та роль енергозбереження в енергозабезпеченні України / М.М. Кулик // Наука та наукознавство. – 2006. – № 3. – С. 80–86.
86. Кульчицький І.І. Регіональні стратегії інновацій та конкурентна спроможність малого і середнього бізнесу / І.І. Кульчицький // Бар’єри та можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні : матеріали І всеукраїнської міждисциплінароної конференції [Електронний ресурс]. – К., 2005. – Режим доступу : www.management. org.ua/conference/docs.
87. Кучеренко О.Ю. Записки губернатора / О.Ю. Кучеренко. – К. : НДФІ, 2001. – 304 с.
88. Мазур А.А. Современные инновационные структуры : монография / А.А. Мазур, И.Б. Гагауз. – Харьков : СПД Либуркина Л.М., 2005. – 348 с.
89. Макарычев А. Проектные сети, трансферт знаний и идея “обучающегося региона” / А. Макарычев // Журнал “Pro et Contra” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.carnegie.ru/ru /pubs/procontra.
90. Малащук Д.В. Особливості інноваційного потенціалу машинобудування України / Д.В. Малащук // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 2 (44). – С. 111–120.
91. Манько М. Через 20 років частина Запорізької області стане безлюдною / М. Манько // Голос України. – 2007. – № 75 (4075). – С. 7.
92. Марков Л.С. Измерение эффективности функционирования кластера информационных технологий / Л.С. Марков, М.А. Ягольницер // Регион: экономика и социология. – 2006. – № 1. – С. 155–170.
93. Марченко В.Н. Перспективы экспортно-ориентированного развития производства взрывозащищенного электрооборудования в Украине путем создания кластера / В.Н. Марченко // Економічний вісник Донбасу. – 2004. – № 1. – С. 51–56.
94. Мельникова М.В. Інтеграція підприємств: аналіз світового досвіду і вітчизняна практика / М.В. Мельникова, Н.Ю. Голуб // Збірник наукових праць ДонДУУ. Серія «Економіка». – 2004. – Вип. 34. – С. 226–234.
95. Мельникова М.В. Проблемы экономической целесообразности создания крупных интегрированных структур в регионе / М.В. Мельникова // Прометей. – 2005. – № 1 (13). – С. 4–7.
96. Мех О.А. Нові науково-виробничі відносини в економіці фармацевтичної галузі: перспективи створення галузево-територіальних кластерів / О.А. Мех // Проблеми науки. – 2005. – № 1. – С. 30–35.
97. Мигранян А.А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой / А.А. Мигранян // Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www. krsu.edu.kg/vestnik/2002/v3/a15.html.
98. Мингалева Ж. Кластеры и формирование структуры региона / Ж. Мингалева, С. Ткачева // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 5. – С. 97–102.
99. Московкин В.М. Тематические сети инновационных регионов Европы: опыт для постсоветских европейских стран / В.М. Московкин, А.Х. Раковская-Самойлова, В.Н. Коваленко // Вісник МСУ, економічні науки. – 2005. – Т. V11. – № 1– 2. – С. 3–11.
100. Московкин В.М. Кластеризация крымской экономики как первый этап построения региональной стратегии инновационного развития: контекст европейской инновационной политики / В.М. Московки, Е.В. Мыца // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 4. – С. 73–80.
101. М’ялиця А.К. Від об’єкта до суб’єкта або про те, що в національних реформах дедалі активнішу роль відіграє машинобудівний комплекс / А.К. М’ялиця // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 174. – С. 5.
102. На позиції лідера // Запорізька Правда. – 2004. – № 168–169. – С. 9.
103. Наступление кластеров – Бавария / Представительство земли Бавария в Москве [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. bayern.ru/russisch/page_399.html.
104. Научно-исследовательский потенциал – инфраструктуры, ПМСБ, регионы и потенциал // Community Research and Development Information Service [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm.
105. Нефедов А. Без снижения энергоемкости ВВП нам в Евросоюзе делать нечего / А. Нефедов // Создающие мир имена: всеукраинский общественно-политический журнал. – 2008. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.imena.mk.ua/?024/07.
106. Николаев М.В. Кластерная концепция эффективной интеграции регионов в глобальную экономику / М.В. Николаев // Портал информационной поддержки малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.subcontract.ru.
107. Нові виробничі системи і прискорений розвиток регіонів: матеріали Міжнародного Економічного Форуму (Київ, 16 лист. 2001 р.). – К. : КНЕУ, 2001. – 164 с.
108. Носулько В. Наша цель – надежное и бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей области / В. Носулько // Комсомольская правда в Украине. – 2006. – 24–30 ноября. – С. 16.
109. ОАО “Запорожьеоблэнерго”: инвестиции в энергетику – стабильность настоящего и гарантия будущего // Комсомольская правда в Украине. – 2007. – 30 марта–5 апреля. – С. 7.
110. Огородник І.В. Системне формування інвестиційної стратегії корпоративних структур кластерного типу / І.В. Огородник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 4. – С. 46–51.
111. Орлова О. Міжнародна спільнота опікується станом екології в Запоріжжі / О. Орлова // Запорізька правда. – 2007. – № 14–16. – С. 6.
112. Осадчук С.В. Нові технології управління регіональним економічним розвитком / С.В. Осадчук // Вісник економічної науки України. – 2005. – № 1. – С. 92–95.
113. Основні засади стратегії економічного та соціального розвитку Запорізької області до 2015 року : схвалено розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 481 від 28.10.2004. – 52 с.
114. Основні підсумки соціально-економічного розвитку Запорізької області за 2006 рік // Михайлівські новини. – 2007. – № 22 (9350). – С. 1–2.
115. Особливості національних технопарків // Світ. – 2003. – № 7–8. – С. 4–5.
116. Особые экономические зоны – это не кластеры // Академия народного хозяйства при Правительстве РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.anx.ru/html/322_148078.php.
117. Офіційний сайт ВАТ “Запоріжтрансофрматор” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ztr.ua.
118. Офіційний сайт ВАТ “Завод малогабаритних трансформаторів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mgt.com.ua.
119. Офіційний сайт ВАТ “Завод високовольтної апаратури” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zva.zp.ua.
120. Офіційний сайт ВАТ “Завод надпотужних трансформаторів” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zst.ua.
121. Палата – штаб економічного розвитку // Діловий вісник. – 2004. – № 6 (121). – С. 14–15.
122. Парасюк Н. Государственная поддержка и финансирование энергоэффективных проектов: практика Евросоюза и США / Н. Парасюк, В. Левчишин // Энергетическая политика Украины. – 2006. – № 3–4. – С. 26–32.
123. Петкова Л.О. Кластерна модель галузево-територіальної організації виробництва як передумова його інноваційної активізації / Л.О. Петкова // Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. – 2004. – Вип. 87. – С. 97–102.
124. Петренко Л. Стратегия и тактика модернизации электроэнергетического оборудования промышленных предприятий / Л. Петренко // Справочник экономиста. – 2004. – май. – С. 21–22.
125. Петрушенко М. Кластери розпочинають і перемагають / М. Петрушенко // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 216. – С. 14.
126. Пилипенко И. Новая геоэкономическая модель развития страны: повышение конкурентоспособности с помощью развития кластеров и промышленных районов / И. Пилипенко // Безопасность Евразии. – 2003. – № 3. – С. 580–604.
127. Письмак В. Новые формы организации инновационного процесса / В. Письмак // Экономист. – 2003. – № 9. – С. 53–65.
128. Підвищення конкурентоздатності економіки областей Заходу та Півдня України на основі формування нових виробничих систем (кластерів) : [монографія / заг. ред. С.І. Соколенка]. – К., 2005 – 238 c.
129. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми розвитку машинобудування на 2006–2011 роки” № 516 від 18 квітня 2006 р. // Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
130. Порохня В.М. Сучасний стан промислового комплексу Запорізької області та перспективи його розвитку / В.М. Порохня, К.І. Деревянко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2007. – № 2. – С. 203–207.
131. Портер М. Международная конкуренция : [пер. с англ. / под ред. В.Д. Щетинина] / М. Портер. – М. : Междунар. отношения, 1993. – 896 с.
132. Портер М. Конкуренция : пер. с англ. / под ред. Я.В. Заблоцкого / М. Портер. – М. : Вильямс, 2001. – 495 с.
133. Прайс В. Людська поведінка: фактор у прикладній економіці / В. Прайс // Перспективні дослідження. – 1999. – № 2. – С. 3–16.
134. Про стан виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002–2010 роки за підсумками 2003 року // Запорізька Правда. –2004. – 17 лютого. – С. 6.
135. Програма розвитку внутрішнього ринку Запорізької області на 2002–2004 роки : затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації № 116 від 29.03.2002. – 49 с.
136. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2004 рік : затверджено рішенням сесії обласної ради від 19.12.2003 р. за № 1. – 37 с.
137. Програма розвитку пасажирського транспорту в м. Запоріжжі на 2006–2010 роки // Запорізька Січ. – 2005. – 10 вересня. – С. 2–3.
138. Программа Европейского Союза “Техническое содействие странам СНГ” (TACIS) // Официальный сайт представительства Европейской комиссии в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.eur.ruDelegation-Russia@cec.eu.int.
139. Прозоров В.В. Удосконалення інноваційної інфраструктури України в умовах глобалізації : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук спец. : 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / В.В. Прозоров. – Донецьк, 2005. – Дисертації та автореферати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.disser.com.ua.
140. Промышленные кластеры : [монография / авт. Текста Н.Н. Волкова, Т.В. Сахно]. – М. : АСМИ, 2005. – 270 с.
141. Простаков Г. Энергетическое машиностроение. Отрасль старой закалки / Г. Простаков // Інвестиційна газета. – 2005. – № 11 (490). – С. 14–15.
142. Про підсумки соціально-економічного розвитку області за 2006 рік та основні завдання на 2007 рік / Розпорядження голови обласної державної адміністрації № 90 від 14.03.2007. – 56 с.
143. Ранця І.І. Кластери в практиці європейської регіональної політики та їх перспективи для України / І.І. Ранця // Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – 542 с.
144. Рассовский В.Л. 2-й этап реконструкции ГЭС – основа развития гидроэнергетики Украины / В.Л. Рассовский // Енергоінформ. – 2005. – № 33. – С. 5–6.
145. Ратушняк В.П. Концептуальний підхід до кластерного розвитку інститутів громадянського суспільства та підприємництва / В.П. Ратушняк // Науковий вісник Полтавського нац. техніч. університету ім. Ю. Кондратюка. Економіка і регіон. – 2005. – № 3. – С. 57–60.
146. Романенко В.А. Концептуальні підходи до розвитку машинобудування в Україні / В.А. Романенко // Проблеми науки. – 2002. – № 9. – С. 28–31.
147. Рыгалин Д.Б. Опыт формирования высокотехнологичных отраслевых кластеров / Д.Б. Рыгалин // ИнВестРегион. – 2006. – № 6. – С. 50–59.
148. Cавчук С.В. Анализ основных мотивов слияний и поглощений / С.В. Cавчук // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 5. – С. 43–65.
149. Семенов А.Г. Моделювання системи управління інноваційним підприємництвом на основі кластерного аналізу / А.Г. Семенов // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2005. – № 6. – С. 286–289.
150. Семенов А.Г. Роль стратегічного управління на підприємствах у нестабільних умовах / А.Г. Семенов // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2007. – № 1. – С. 311–315.
151. Семенов А.Г. Ключові аспекти антикризового управління підприємством / А.Г. Семенов // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2007. – № 2. – С. 236–244.
152. Семенов В. Регіональний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону / В. Семенов, В. Мозгальова, І. Давиденко // Регіональна економіка. – 2006. – № 3. – С. 78–89.
153. Семенов Г.А. Застосування кластерної моделі як умова економічного розвитку регіонів України / Г.А. Семенов, О.С. Богма // СПЕЦПРОЕКТ: аналіз наукових досліджень: ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 2005 р.: тези допов. – Дніпропетровськ, 2005. – C. 40–42.
154. Семенов Г.А. Кластери підприємств: зарубіжний досвід як приклад ефективності інноваційного розвитку / Г.А. Семенов, О.С. Богма // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2006. – № 4. – С. 323–327.
155. Семенов Г.А. Кластери підприємств як передумова активізації розвитку регіональної економіки / Г.А. Семенов, О.С. Богма // Економіка та держава. – 2006. – № 4. – С. 11–13.
156. Семенов Г.А. Національний кластер – новий шлях для прискорення економічного та інноваційного зростання України / Г.А. Семенов, О.С. Богма // Вісник економічної науки України. – 2006. – № 1 (9). – С. 127–133.
157. Семенов Г.А. Макрокластер як інноваційний напрям розвитку вітчизняної промисловості / Г.А. Семенов, О.С. Богма // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2006. – № 16. – С. 10–17.
158. Семенов Г.А. Кластерний аналіз як інструмент управління формуванням та розвитком підприємств / Г.А. Семенов, О.С. Богма // Інвестиційні стратегії підприємств України на міжнародних товарних та фінансових ринках: Всеукраїнська наук.-практ. конф., 2006 р.: тези допов. – Дніпропетровськ, 2006. – Т. 3. – C. 60–61.
159. Семенов Г.А. Кластерні структури як засіб прискорення розвитку вітчизняної економіки / Г.А. Семенов, О.С. Богма // Трансфомаційні процеси в економіці держави та регіонів: ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 2006 р.: тези допов. – Запоріжжя, 2006. – C. 131–132.
160. Семенов Г.А. Реалізація кластерного проекту – засіб вирішення соціально-економічних проблем регіону / Г.А. Семенов, О.С. Богма // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2007. – № 3. – C. 217–219.
161. Семенов Г.А. Кластери підприємств як потужний імпульс для розвитку вітчизняних регіонів / Г.А. Семенов, О.С. Богма // Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття: всеукраїнська студентська конференція, 2007 р.: тези допов. – Запоріжжя, 2007. – C. 56–58.
162. Семенов Г.А. Створення кластерних об’єднань в умовах нової економіки: монографія / Г.А. Семенов, О.С. Богма. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – 242 с.
163. Семиноженко В. Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки / В. Семиноженко // Економіка України. – 2004. – № 1. – С. 16–21.
164. Синергия слияния // Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. – 2004. – № 3. – С. 32–36.
165. Система розкриття інформації на фондовому ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.smida.gov.ua.
166. Сілін Р. Наука, бізнес, влада: перспективи співробітництва / Р. Сілін // Економіст. – 2000. – № 1. – С. 36–40.
167. Сільвестрі А. Досвід Великої Британії з розвитку high-tech-кластерів / А. Сільвестрі // Проблеми інноваційного розвитку територій : матеріали міжнародних науково-практичних семінарів. – К. : НДІСЕП, 2005. – Вип. 1. – 228 с.
168. Cоколенко С.І. Глобалізація і економіка України / С.І. Cоколенко. – К. : Логос, 1999. – 568 с.
169. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Укр. Контекст / С.І. Cоколенко. – К. : Логос, 2002. – 646 с.
170. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці / С.І. Cоколенко. – К. : Логос, 2004. – 848 с.
171. Соколенко С.І. Формування інноваційних систем на основі промислових кластерів / С.І. Cоколенко // Утвердження інноваційної моделі розвитку України : матеріали науково-практичної конференції. – К. : НТУУ КПІ, 2003. – 434 с.
172. Соколенко С.И. Инновационные возможности регионов – основа подъема конкурентоспособности экономики Украины / С.І. Cоколенко // Прометей. – 2006. – № 3 (21). – С. 58–59.
173. Соколова Ю.В. Наявність та інтереси фінансово-промислових груп у Запорізькому регіоні / Ю.В. Соколова // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2006. – № 5. – С. 281–284.
174. Статистичний щорічник Запорізької області за 2005 р. / Держкомстат України, Головне управління статистики у Запорізькій області. – Запоріжжя, 2006. – 424 с.
175. Стогній Б.С. Загальні проблеми та довгострокові перспективи розвитку енергетики України / Б.С. Стогній, М.М. Кулик // Наука та інновації. – 2006. – Т. 2. – № 2. – С. 5–18.
176. Таран Е. Татарстан разделится на кластеры / Е. Таран, М. Козловський // Республика Татарстан. – 2007. – № 17–18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rt-online.ru/numbers/ economy.
177. Толчин В.К. Проблеми розвитку інфраструктури територіально-виробничого комплексу машинобудування в умовах ринкової економіки / В.К. Толчин, Ю.В. Толчина, І.А. Семерникова // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 4. – С. 4–8.
178. Тоффлер Е. Третя Хвиля : [пер. з англ. А. Євса.] / Е. Тоффлер. – К. : Всесвіт, 2000. – 480 с.
179. Трифонов Ю.В. Выбор стратегии развития предприятия в территориально-отраслевом контексте / Ю.В. Трифонов, М.Л. Горбунова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.unn. ru/pages/vestniki_journals_West_econ_finans_2004.pdf.
180. Тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение // Машиностроение Украины. – 2005. – № 7 (49). – С. 49–51.
181. Фіщук О.Л. Формування малого підприємництва в умовах регіоналізації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами / О.Л. Фіщук. – К., 2003. – Дисертації та автореферати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.disser. com.ua/contents/p-2/38454.html.
182. Филиппов П. Кластеры конкурентоспособности – опыт развития кластеров Финляндии / П. Филиппов // Портал информационной поддержки малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.subcontract.ru/DocumDocumShow_DocumID_169.html.
183. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития / Т.В. Цихан // Портал информационной поддержки малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www/subcontract.ru/Docum/Docum Show_DocumID_168.html.
184. Час пробил. Электротехники ждут украинские заказы // Електротехнік. – 2004. – 10 червня. – С. 5.
185. Чевганова В. Кластери та їх економічне значення / В. Чевганова, І. Брижань // Економіка України. – 2002. – № 11. – С. 35–41.
186. Четырбок Н.П. Кластерная политика как метод активизации инновационных процессов в регионах / Н.П. Четырбок // Научно-инновационная политика в регионах Беларуси : материалы республиканской научно-практической конференции / Белорусский институт системного анализа [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://belisa.org.by/ru/izd/other/Gr2005/r33_gr2005.html.
187. Чужиков В. Кластери як об’єкт державного регулювання / В. Чужиков // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 4. – С. 160–167.
188. Швець І. Управління діяльністю туристського кластера / І. Швець // Схід. – 2005. – № 6. – С. 41–46.
189. Шеберстов А.Н. Состояние тепловых электростанций Украины, перспективы их обновления и модернизации / А.Н. Шеберстов // Енергоінформ. – 2005. – № 8 (295). – С. 5–6.
190. Шидловськй А.К. Надійні гідроелектростанції – гарант технологічної безпеки та ефективної експлуатації АЕС та ТЕС / А.К. Шидловськй, С.І. Поташник, Г.М. Федоренко // Енергоінформ. –2005. – № 20. – С. 3–4.
191. Школьная В. Всемирный банк даст Украине 200 млн. долларов на улучшение надежности поставок электричества / В. Школьная // Украинский пенсионер. – 2007. – № 46 (246). – С. 1.
192. Шнипко О.С. Науково-технічна політика та її роль в підвищенні конкурентоспроможності економіки України / О.С. Шнипко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 1 (55). – С. 178–184.
193. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исслед. предпринимат. прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры : [пер. с нем. В.С. Автономова и др. ; общ. ред. А.Г. Милейковского] / Й. Шумпетер. – М., 1982. – 455 с.
194. Энергетическая “привязанность” // Електротехнік. – 2003. – № 14(3424). – С. 1.
195. Юрик П. Мале підприємництво могло б розвиватися й кращими темпами / П. Юрик // Запорізька січ. – 2007. – 5 червня. – С. 3.
196. Яковлев А. Об использовании в России опыта новых индустриальных стран в формировании “институтов развития” и стимулировании инновационного экономического роста / А. Яковлєв, К. Гончар // Вопросы экономики. – 2006. – № 10. – С. 32–54.
197. Bergman E.M. and Feser E.J. Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications. Regional Research Institute, WVU, 1999.
198. Cluster specialization patterns and innovation styles. Den Haag, 1998.
199. Darwent D. Growth Poles and Growth Centers in Regional Planning: a Review, Environment and Planning, 1969. – P. 5–31.
200. Enright M.J. Why clusters are the way to win the game // World Link.1992. N 5, July/August. – P. 24–25.
201. Hopkinson L. SME Support Services in Priority Regions, January 2007. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.m_HANDOUTS _Clusters _Ukraine_2007_Seminar2_BLACKWHITE_3_ukr.pdf.
202. Innovative clusters: drivers of national innovation systems. – Paris : OECD, 2001. – 419 p.
203. Making a European area of lifelong learning e reality: communication from the Commission Luxembourg: Office for official Publications of the European Communities, 2001 // Available from internet. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu.int/comm/education/policies/ life/communication/com_en.pdf.
204. Marshall A. Principles of Economic: An Introductory Volume. 9th Edition. – London : Macmillan, 1961. – P. 27–41.
205. OECD. World Congress on Local Clusters: Local Networks of Enterprises in the World Economy. Paris, 23–24 January 2001.
206. Perroux F. Economic Space: Theory and Applications. Quarterly Journal of Economics, 1950. – P. 89–104.
207. Postl Gregor. Cluster – experience in Austria // New productive systems and sustainable regional development. Materials of International Economic Forum. Kyiv, 16 November 2001. – P. 164.
208. Storper M. The regional world: Territorial development in a global economy. – New York: Guilford Press, 1997.
209. Tissot. P. Terminology of vocational training policy (a multilingual glossary for an enlarged Europe) // Available from internet. – European Centre for the Development of Vocational training, 2004.
210. Weber A. Theory of the Location of Industries, Chicago: University of Chicago Press, 1929.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20856.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.