У нас уже 18707 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Количество страниц 200
ВУЗ КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 10
1.1. Сутність та основні показники конкурентоспроможності продукції 10
1.2. Методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності продукції 29
1.3. Системний підхід до управління конкурентоспроможністю продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування 54
Висновки до розділу 1
67
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 70
2.1. Дослідження вітчизняного ринку продукції сільськогосподарського машинобудування 70
2.2. Порівняльний аналіз конкурентоспроможності продукції основних виробників сільськогосподарської техніки 86
2.3. Визначення рівня конкурентоспроможності посівної техніки 106
Висновки до розділу 2
120
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 122
3.1. Комплексний підхід до підвищення рівня конкурентоспроможності продукції на основі регулювання головних її складових 122
3.2. Використання економічного інструментарію з метою підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки 138
3.3. Удосконалення системи регулювання рівня конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування 159
Висновки до розділу 3
175
ВИСНОВКИ 177
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 181
ДОДАТКИВСТУП
Процеси глобалізації світової економіки, а також європейський вибір України, призвели до посилення конкуренції як на світових, так і на внутрішньому ринку. Особливо це стосується галузей машинобудівного комплексу, які є фондоутворюючими і від рівня розвитку яких значно залежить конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Про це переконливо свідчить низька активність товаровиробників цих галузей у зовнішньоекономічній діяльності. Неконкуренто¬спроможність вітчизняної продукції машинобудування, особливо в аграрній сфері, не дає змоги Україні конкурувати в боротьбі за ринки збуту з розвиненими країнами світу. А це свідчить про те, що кардинальному підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції сільськогосподарського машинобудування немає альтернативи. Розв’язання даної проблеми можливе лише на основі якісних оцінок дійсного стану конкурентоспроможності аграрної техніки та визначення шляхів її підвищення.
Методологічні основи та практичні аспекти конкурентоспроможності відображені в працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як В. Андрійчук [1], Н. Верхоглядова [2], Л. Головкова [3], Т. Гринько [4], Ф. Котлер [5], В. Павлова [6], О. Кузьмін [7], А. Плясунков [8], М. Портер [9], Т. Решетілова [10], Г. Семенов [11], О. Сидоренко [12], Г. Скудар [13], Р. Фатхутдінов [14], Д. Юданов [15] та інших. Проте, незважаючи на численні дослідження, окремі аспекти проблеми, а також безліч конкретних практичних питань щодо підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування, потребують доопрацювання.
Традиційний погляд на проблематику забезпечення конкурентоспроможності продукції зводиться до характеристики факторів, які потенційно можуть впливати на неї. У більшості наукових робіт вітчизняних та зарубіжних вчених використовується універсальний підхід до розгляду конкурентоспроможності продукції без урахування її призначення. Недостатньо дослідженими залишаються питання регулювання цим процесом.
Вітчизняні підприємства сільськогосподарського машинобудування потребують науково обґрунтованих рекомендацій для покращення свого конкурентного стану за рахунок випуску конкурентоспроможної продукції. Специфіка роботи цих підприємств потребує спеціального методичного підходу до визначення конкурентоспроможності продукції з урахуванням відмінностей різних сегментів ринку, який можна було б використати в практичній діяльності.
Вся ця сукупність проблемних питань має важливе теоретичне та прикладне значення, що обумовлює актуальність обраної теми й вимагає додаткових досліджень за вказаними напрямками, опрацювання теоретичних, методичних і практичних аспектів вирішення проблеми оцінки та регулювання рівня конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах наукової теми кафедри менеджменту Класичного приватного університету "Організаційно – економічні засади формування та розвитку потенціалу суб’єктів господарювання в умовах ринкової економіки" (номер державної реєстрації 0106U000460), в якій автору належить розробка науково-методичного підходу до оцінки та регулювання рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні результативного методичного підходу до оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції підприємств вітчизняного сільськогосподарського машинобудування .
Відповідно до мети в дисертації визначені такі завдання:
- проаналізувати сутність та особливості поняття «конкурентоспроможність продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування»;
- визначити і обґрунтувати систему показників оцінювання конкуренто-спроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування;
- проаналізувати існуючи методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності продукції та визначити переваги і недоліки кожного з них;
- розробити методичний підхід до визначення рівня конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування та основи її оцінювання;
- провести аналіз стану і тенденцій розвитку ринку продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування України;
- провести кількісну оцінку конкурентоспроможності продукції на прикладі діючих підприємств сільськогосподарського машинобудування;
- розробити систему управління конкурентоспроможністю продукції на підприємствах сільськогосподарського машинобудування при розробці планів їх стратегічного розвитку;
- розробити програмне забезпечення проведення розрахунку та управління конкурентоспроможністю продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування.
Об’єктом дослідження є процес оцінки та регулювання конкуренто-спроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування в умовах вітчизняного ринку.
Предметом дослідження є розробка теоретичних та практичних засад щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарсь-кого машинобудування.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення економічної теорії і теорії менеджменту, які висвітлені в працях зарубіжних і вітчизняних науковців. У дисертації використані такі методи: системного аналізу, наукової абстракції та аналогії - для поглиблення сутності категорії «конкурентоспроможність продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування» (розділ 1, підрозділ 1.1); класифікації та типології - при систематизації факторів забезпечення зростання рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки, формуванні конкурентної стратегії підприємств сільськогосподарського машинобудування (розділ 1, підрозділ 1.3); економіко-статистичний метод - при проведенні кількісної оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств вітчизняного сільськогосподарського машинобудування (розділ 2, підрозділ 2.3), а також для аналізу стану вітчизняного ринку сільськогосподарської техніки (розділ 2, підрозділ 2.1); експертні методи - при формуванні переліку показників та їх вагомості у процесі оцінки рівня конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування (розділ 1, підрозділ 1.2); методи економіко-математичного моделювання - при розробці системи регулювання рівня конкурентоспроможності продукції (розділ 3, підрозділ 3.3). Обробка даних проведена з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення.
Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що в межах дослідження конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування одержані суттєві наукові результати, що свідчать про особистий внесок автора, а зокрема:
вперше:
- обґрунтовано методичний підхід, до визначення конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування, що дозволяє одержати комплексну оцінку групових та одиничних її показників з урахуванням вимог споживачів різних сегментів вітчизняного ринку. Відмінність підходу полягає в тому, що він враховує вимоги споживачів різних сегментів вітчизняного ринку в залежності від рівня їх платоспроможності;
- запропоновано механізм управління конкурентоспроможністю продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі варіювання прогнозованих одиничних та групових показників, що на відміну від існуючих, дозволяє проаналізувати всі можливі варіанти рівнів конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки та вибрати найбільш доцільний варіант для конкретної групи споживачів в умовах конкурентного ринку;
удосконалено:
- сутність категорії «конкурентоспроможність продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування» як здатність сільськогосподарської техніки бути більш привабливою для споживачів у порівнянні з іншими аналогічними виробами завдяки більш повній відповідності своїх споживчих характеристик. Запропоноване визначення дозволяє більш повно охарактеризувати рівень реального чи потенційного задоволення потреб та запитів споживачів в умовах конкретного сегменту ринку;
- класифікацію системи одиничних показників конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування, що базується на раціональному співвідношенні якості продукції, маркетингового просування, сервісу та рівня витрат на її придбання та використання. Це дозволяє привести у відповідність потреби споживача та можливості виробника з метою підвищення ефективності роботи підприємства;
набули подальшого розвитку:
- діюча класифікація існуючих методичних підходів до визначення конкурентоспроможності продукції на основі систематизації їх базових ознак, що забезпечує передумови обґрунтованого вибору виробником методу оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки;
- підхід до формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування з урахуванням визначених виробником споживчих параметрів продукції, що дозволяє обґрунтувати напрям досягнення виробничо-збутових цілей підприємства.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці методичного підходу, який дозволяє визначити у кількісному вираженні комплексний показник рівня конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування на різних сегментах ринку. Проведений розрахунок дає можливість розробити відповідні стратегії для підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки. Застосування цих розробок керівництвом підприємств, інвесторами та безпосередніми споживачами сільськогосподарської техніки дозволяє виявляти об'єктивні позиції продукції, що оцінюється (як проектованої, так і вже випущеної), на певних сегментах ринку, встановлювати фактори конкурентоспроможності, що визначають ці позиції і здатні вплинути на їхню зміну, знайти слабкі місця у просуванні продукції на світові ринки і визначити перспективні напрями зміцнення конкурентних позицій вітчизняних товаровиробників на досліджуваному сегменті ринку.
Отримані результати роботи автора використовуються в практичній діяльності Головного управління економіки Кіровоградської обласної державної адміністрації (довідка № 795 – 8 від 02.04.2008); Головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації (довідка № 41-10-338 від 08.08.2008); ЗАТ «Збутова компанія Червона зірка» (довідка № 854 - 3 від 24.06.2008); ТОВ «Агротек» (довідка № 78 від 15.05.2008); КФ ТОВ НВФ «Агросівт» (довідка № 273 від 16.07.2008); СЗАО «АГРО СТАР» (довідка № 172 від 03.06.2008).
Результати дисертаційного дослідження використовуються кафедрою економіки підприємства та маркетингу Кіровоградського інституту комерції під час розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін «Економіка підприємства», «Стратегічний маркетинг», «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Промисловий маркетинг» (довідка № 209/02 від 18.06.08).
Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення та висновки дисертації, що виносяться на захист, розроблено автором особисто і відображено в одноосібних наукових працях.
Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення дисертаційної роботи доповідалися й одержали позитивну оцінку на міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах: «Розвиток наукових досліджень 2006» (м. Полтава, 2006 р.); «Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки» (м. Донецьк, 2006 р.); «Nauka: teoria i praktyka – 2007» (Przemysl, 2007 р.); «Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики» (м. Харків, 2007 р.); «Альянс наук: вчений-вченому» (м. Дніпропетровськ, 2007 р.); «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2007» (г. Одесса, 2007 г.); «Věda a technologie: krok do budoucnosti» (Praha, 2008 г.); «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2008» (г. Одесса, 2008 г.); «Наука – виробництву, 2008» (м. Кіровоград, 2008 р.); «Научно пространство на Европа» (София, 2008 г.).
Публікації. За темою дослідження опубліковано 16 наукових праць загальним обсягом 5,68 др. арк., з них 6 статей у фахових наукових виданнях (3,9 др. арк.).
Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи становить 199 сторінок, у тому числі 25 рисунків, 28 таблиць, 8 додатків, 202 використаних джерел.
Список литературы ВИСНОВКИ
Дисертація присвячена вирішенню важливої наукової задачі - аналізу конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування та пошуку шляхів її підвищення. В результаті проведеного дослідження зроблено наступні висновки:
1. На основі узагальнення теоретичних підходів сформульоване визначення конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування, як властивість сільськогосподарської техніки, що характеризується ступенем реального або потенційного задоволення нею конкретних потреб споживачів на конкретному сегменті ринку у порівнянні з аналогічною технікою. Доведено, що конкурентоспроможність продукції більш повно розкривається через систему її показників. З урахуванням вимог конкретного ринку конкурентоспроможність продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування, зумовлюється найбільш прийнятним, як для споживачів, так і для виробників, співвідношенням між рівнем якості продукції, рівнем витрат на її придбання й використання, рівнем сервісу і рівнем її маркетингового просування.
2. Доведено, що визначальною умовою успішності прийняття управлінських рішень щодо посилення конкурентних позицій продукції на ринках збуту стає об’єктивна і своєчасна кількісна оцінка конкурентоспроможності продукції. Проведено класифікацію методичних підходів до визначення конкурентоспроможності продукції з урахуванням їх базових ознак, що створює передумови обґрунтованого вибору виробником методу її оцінювання. В економічній науці досі не проводилося окремих досліджень по розробці механізму оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування. Вітчизняні підприємства потребують науково обґрунтованого методичного підходу до визначення конкурентоспроможності своєї продукції з урахуванням відмінностей різних сегментів ринку, який можна було б використати в практичній діяльності.
3. Запропоновано методичний підхід, який дозволив провести кількісну оцінку комплексного показника рівня конкурентоспроможності продукції на різних сегментах ринку. Здійснено групування цих показників за чотирма основними блоками та визначена вагомість кожного з них з позицій, як споживачів, так і фахових експертів. Запропоновано для розгляду конкретні ознаки сегментації ринку споживачів сільськогосподарської техніки в залежності від рівня їх платоспроможності. Розроблено методичний підхід, що дозволяє проводити порівняння різних видів продукції вітчизняних виробників з існуючими аналогами. Це дає можливість виявити її переваги та недоліки. Проведений розрахунок комплексного показника конкурентоспроможності продукції дає можливість визначитися стосовно відповідної стратегії, що забезпечить підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування. Доведено, що стабільні конкурентні переваги можна забезпечити завдяки забезпеченню раціональної якості продукції, покращення рівня сервісу та маркетингового просування продукції на ринок.
4. В результаті дослідження стану ринку сільськогосподарського машинобудування України встановлено, що на даний час дуже гостро стоїть проблема поступової деградації механізованих технологій у рослинництві через безперервний процес скорочення виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки, фізичне й моральне старіння наявного машинно-тракторного парку. Це пояснюється невисокою платоспроможністю більшості підприємств-користувачів цієї галузі, що не дозволяє їм закуповувати техніку в необхідному обсязі та потрібної якості. Доведено, що основою вибору техніки споживачем є відповідність технічних характеристик продукції сучасним вимогам, достатній гарантійний строк експлуатації, раціональна вартість, імідж підприємства-виробника та можливість надати якісні сервісні послуги, тощо.
5. В процесі апробації запропонованого методичного підходу, проведено оцінку рівня конкурентоспроможності посівної техніки. Як результат встановлено, що рівень конкурентоспроможності зарубіжної сільськогосподарської техніки значно вищий за вітчизняний. Найбільш вагомим показником рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва є незначна споживча вартість продукції. Результати проведеного дослідження свідчать, що рівень комплексного показника конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва змінюється для кожного сегмента ринку: чим вищий рівень платоспроможності споживачів у сегменті, тим нижчим є рівень конкурентоспроможності продукції. Результати процесу апробації дають можливість вітчизняним виробникам здійснювати керований процес управління рівнем конкурентоспроможності продукції в залежності від особливостей її реалізації на ринку.
6. Встановлено, що досягнення високого рівня конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування можливе лише при системному підході до його управління. Ефективність процесу управління зумовлена зростанням рівня комплексного показника конкурентоспроможності продукції. Виходячи з можливостей виробника та вимог споживачів визначені два основних способи управління конкурентоспроможністю продукції, а саме: «експрес-управління» та «варіативне управління». Перший застосовується для визначення ефекту від зростання комплексного показника конкурентоспроможності продукції при зміні значень одиничних показників. Більш ефективним є другий спосіб, що дозволяє проаналізувати всі можливі варіанти зміни рівня конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування та вибрати найбільш доцільний варіант.
7. У зв’язку із великою кількістю складних розрахунків, необхідних для оцінки та прийняття рішення щодо управління конкурентоспроможністю продукції, розроблена ефективна комп’ютерна програма, що дозволяє швидко виконувати складні розрахунки з метою оцінки та прийняття відповідних рішень в процесі вибору та прийняття відповідної стратегії управління конкурентоспроможністю продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування. Використання результатів дослідження у виробничій діяльності підприємств дає можливість керівництву підприємств, інвесторам та споживачам об’єктивно оцінювати рівень конкурентоспроможності продукції на цільових сегментах вітчизняного ринку, а також дозволяє визначитися стосовно стратегії управління конкурентоспроможністю продукції з урахуванням перспективних напрямків зміцнення конкурентних позицій вітчизняних підприємств в умовах зростаючої конкуренції на ринку.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Андрійчук В. Конкурентоспроможність української продукції / В. Андрій-чук // Віче. - 1995. - №2. - С. 90-92.
2. Верхоглядова Н.І. Концепції конкуренції та конкурентоспроможності / Н.І. Верхоглядова // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2004.- Випуск 196, Т.ІІ. - С.806-814.
3. Головкова Л.С. Методологічні проблеми вимірювання потенціалу підприємства / Л.С. Головкова // Економіка та держава. - 2007.- № 4. - С. 37 - 40.
4. Гринько Т.В. Формування економічного механізму конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування: дис. … кандидата економ. наук: 08.06.01 / Гринько Тетяна Валеріївна. - Запоріжжя , 2004. – 194 с.
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг; пер. с англ. – 2-е европ. изд. – Киев; М; СПб.: изд. дом "Вильяме", 1998. – 1056 с.
6. Павлова В.Н. Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности товара / В.Н. Павлова // Маркетинг в России и за рубежом – 2004.- №1.– С.82-89.
7. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. зал.] / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. – Львів.: Компакт – ЛВ, 2005. – 304 с.
8. Плясунков А.В. Экономические методы управления конкуренто-способностью продукции: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством (транспорт, сфера услуг)» / А.В. Плясунков. - Минск, 2002. - 21 с.
9. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів./ М. Портер. Пер. з англ. А.Олійник, Р.Скільський. – К.: Основи, 2006. – 390 с.
10. Решетілова Т. Методичній підхід до оцінки конкурентоспроможності ВНЗ / Т. Решетілова // Маркетинг в Україні. – 2005. - №3. - С. 6 - 8.
11. Семенов Г.А. Моделювання маркетингових досліджень на підприємстві / Г.А. Семенов, А.Г. Семенов // Вісник економічної науки України. – 2005. - № 2. – С. 103 - 111.
12. Сидоренко О. Методологічні та прикладні аспекти оцінювання якості та конкурентоспроможності товарів / О. Сидоренко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2005. - №1. – С. 63-67
13. Скудар Г.М. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки» / Г.М. Скудар. - Донецьк, 2000. - 35с.
14. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. - М.: ИНФРА – М, 2000. - 312 с.
15. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика / А.Ю. Юданов. – М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", из-во "ГНОМ-ПРЕСС", 1998. – 272 с.
16. Алімов А.Н. Конкурентоспроможність національної економіки / А.Н. Алімов, В.Н. Ємченко // НАН України. Інс-т економіки. - К.: 2001. - С. 23-27.
17. Гончаров Н.Г. Менеджмент в непроизводственной сфере / Гончаров Н.Г., Поважньїй С.Ф., Дорофиенко В.В. - Харьков: Основа, 1997. – 156 с.
18. Павлова О.В. Конкуренція як механізм забезпечення ефективності, пропорційності та динамічності роботи підприємств сільськогосподарського машинобудування /О.В. Павлова// Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2007: междунар. научн.–практ. конф., 15-25 дек. 2007р.:тезисы докл. – Одесса, 2007. - С. 50-51.
19. Зав’ялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: [учебное пособие] / П.С. Завьялов - М.: ИНФРА-М., 2002. – 496 с
20. Горбашко Е.А. Обеспечение конкурентоспособности промышленной продукции в переходный период к рыночной экономике: автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра экон.наук: спец. 08.00.20 "Экономика стандартизации и управления качеством продукции" / Е.А. Горбашко. - СПб. .Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 1994. - 32 с. : ил
21. Малік М.Й. Методичні підходи до організації маркетингу інновацій наукоємного ринку агропромислового виробництва / М.Й. Малік // Економіка АПК.- 2005, №8.- С.22-26.
22. Андріанов В.Д. Конкурентоспроможність Росії у світовій економіці / В.Д. Андріанов // Світова економіка та міжнародні відносини.- 2000.- № 3. - С.17 - 21.
23. Хубей Г. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование / Г. Хубей, Д. Сондерс, Н. Пирси; пер. с англ. Ф.П. Тарасенко. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 800 с.
24. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.
25. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация / А.Э. Воронкова. – Луганск: ВНУ, 2000. – 315 с.
26. Верхоглядова Н.І. Формування конкурентоспроможності навчального закладу / Н.І. Верхоглядова // Экономика и право. – 2004. - № 3 (10).- С.64-68.
27. Дробітько Н.А. Оцінка та діагностика конкурентноспроможності підриємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.02 “Предпринимательство, менеджмент и маркетинг” / Н.А. Дробітько - Х., 2002. - 20с.
28. Трубилин А.А. Конкурентоспособность – главный фактор эффективного производства / А.А. Трубилин // АПК: экономика, управление. – 2002. – №12. – С.39-46.
29. Гаркавенко С.С. Маркетинг / Гаркавенко С.С. – К.: Лібра., 2006. – 384 с.
30. Павлова О.В. Ієрархія поняття «конкурентоспроможність / О.В. Павлова // Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики: міжнар. наук.–практ. конф., 20-21 лист. 2007р.: тези допов. - Х., 2007. - С. 89-91.
31. Маркетинг / [Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красильников С.А. и др.]. – М.: Банки и Биржи, Юнити, 1996. – 560 с.
32 Гарбацевич С.Л. Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности предприятий Республики Беларусь: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством (транспорт, сфера услуг)» / С. Л. Гарбацевич. - Минск, 2002. - 20 с.
33. Синішин І. Економічна енциклопедія / І. Синішин. - Тернопіль: Академія народного господарства, 2000. - Т.1- 864 с.
34. Завьялов П. Проблеми международной конкурентоспособности товаро- производителей и пути их решения / П. Завьялов // Маркетинг. - 1996. - №5. - С. 21-32.
35. Гребнев Е. Анализ конкурентоспособности продукции / Е. Гребнев, Д. Новиков, А. Захаров // Маркетинг в России и за рубежом. -2002. - №3. - С.136-141.
36. Лісовська Л.С. Оцінювання та регулювання конкурентоспроможності продукції промислового призначення: дис. … кандидата економ. наук: 08.02.03 / Лісовська Лідія Степанівна. – Львів, 2002. – 180 с.
37. Економічна енциклопедія / [під. ред. С.В. Мочерного]. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – В 3-х томах. – 654 с.
38. Амбарцумов А.А. 1000 терминов рыночной экономики: Справочное учебное пособие / А.А. Амбарцумов, Ф.Ф. Стерликов. — М.: Крон-Пресс, 2003. — 302 с.
39. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; [под общей редакцией проф. Г.Л. Багиева]. - М.: ОАО `Изд-во `Экономика`, 1999. - 703 с.
40. Вечканов Г.С. Краткая экономическая энциклопедия / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова, В.Т. Пуляев. - СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1998. - 509 с.
41. Шихова П.З. Достижение конкурентных преимуществ во внешней торговле / П.З. Шихова // Маркетинг в России и за рубежом. - 1999. -№ 4. - С.101 – 105
42. Александров Л.В. Выявление конкурентоспособной продукции. Словарь основных терминов / Л.В. Александров, Н.Н. Карпова – М.:ВНИИПИ, 1994. -178 с.
43. Макагон Ю.В. Управление международной конкуренто-способностью предприятий (организаций) / Ю.В. Макагон, Ю.А. Гохберг, О.Б. Чернеча. - Донецк: ДонНУ, 2003. – 236 с.
44. Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика: Толковый терминологический словар / [сост. В.А. Калашников]; под общей ред. Л.П. Дашковой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Информ.-внедренческий центр “Маркетинг”, 1994. - 219 с.
45. Алехин А.Б. Понятие качества как основа современной экономики качества / А.Б.Алехин // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Вип. 9. – Одеса: ОДМУ, 2001. – С. 43-48.
46. Загорянська О.Л. Конкурентоспроможність машинобудівної продукції та напрями її підвищення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.01 «економіка промисловості» / Загорянська Олена Леонідівна. – Х.,2005. – 198 с.
47. Шувалов А.И. Некоторые аспекты оценки конкурентоспособности / А.И. Шувалов // Обновление продукции и конкурентоспособность. - М.: МДНТП, 1991. - С. 44-46.
48. Гринько Т.В. Конкурентоспроможність продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування / Т.В. Гринько // Економіка: проблеми теорії та практики: Міжвузівський зб. наук. пр. – Д.: ДНУ, 2004. – Вип.. 193: В 5 т.- Т. II. - С. 609-614.
49. Басин В. Проблемы обеспечения конкурентоспособности отечественной сельхозтехники / В. Басин // Техника АПК.- 2004.- №3-4.- С.14- 18.
50. Рижук С.М. Пріоритетні напрями розвитку технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва / С.М. Рижук // Економіка АПК.- 2003.- №2.- С.37- 41.
51. Воронов А. Конкурентоспособность промышленной продукции / А. Воронов // Стандарты и качество. – 2003. - №5. – С. 59-65.
52. Савчук-Поліщук Т.О. Конкурентоспроможність машинобудівної продукції на зовнішних ринках : дис. … кандидата економ. наук: 08.05.01 / Савчук-ПолІщук Таїсія Олександрівна. – Донецьк, 2004. – 224 с.
53. Эванс Дж. Маркетинг: сокр. пер. с англ. / Дж. Эванс, Б. Берман ; авт. предисл. и науч. ред. А. А. Горячев. — М.: Экономика, 2001. — 350 с.(2)
54. Павлова О.В. Основні підходи до визначення конкурентоспроможності продукції / О.В. Павлова // Розвиток наукових досліджень 2006: міжнар. наук.–практ. конф., 27-29 лист. 2006р.: тези допов. – Полтава,2006. – С.110-113.
55. Савчук А.В. Факторы и показатели конкурентоспособности промышленного производства / А.В. Савчук, Т.А. Полищук // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект: (сб. науч. тр.) – 2001. – Часть 2. - С. 537-539.
56. Дурович А.П. Экономические показатели конкурентоспособности товаров / А.П. Дурович. - Минск: БГЭУ, 2001. -245 с.
57. Портер М. Международная конкуренция / М.Портер; [пер. с англ. под. ред. В.Д. Щетинина]. – М.: Международные отношения, 1993 –896 с.
58. Литвиненко О. Конкурентоспроможність українських товарів / О. Литвиненко, О. Стариков // Економіка України. - 1996. - №10. – С.88-90.
59. Перерва П.Г. Концепция маркетинга в работе промышленных предприятий / П.Г. Перерва. - М.:НПО «РИМ», - 1991. – 88 с.
60. Баркан Д.И. Маркетинг для всех / Д.И. Баркан. – Ленинград: Культ-информ-пресс, 2004. – 256 с.
61. Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. / Дж. Сондерс, В. Вонг ; пер. с англ. – 3-е европ. изд. – Москва, Экономика, 2001. – 745 с.
62. Kohls Richard L., Uhl Joseph N. Marketing of Agricultural Products / 7th ed. New York – London: MacMillian Publish comp., 2000. – 544pp.
63. Doyle Peter. Marketing Management and Strategy. - Prentice Hall, 1994.
64. Бейкер М. Маркетинг: Энциклопедия: Пер. с англ. / М. Бейкер. - СПб.: Питер, 2002. - 1198 с. - (Сер.: Бизнес-класс).
65. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы / Е.П. Пешкова. – М.: «Ось – 89», 2005. – 40 с.
66. Ходынски А. Системы обеспечения качества в стратегии фирмы / Вестник Московского университета. - 2001. - №1 - С. 61-71.
67. Шевченко О.Л. Якість і конкурентоспроможність продукції, їх місце в стратегії маркетингу / О.Л. Шевченко // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. / Відп. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2001. - Вип. 4 – С. 208-216.
68. Корінєв В.Л. Дослідження сутності ринку товарів і послуг з урахуванням потреб ринку / В.Л. Корінєв // Держава та регіони: Наук. – виробн. Журнал. Серія: Економіка і підприємництво. – 2007. - №4. – С. 109 – 113.
69. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран / М. Портер; пер. с англ. под ред. В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 2003. – 896 с.
70. Бондаренко Г.С. Управління конкурентоспроможністю автотранспортного підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент і маркетинг» / Г.С.Бондаренко — Х., 2001. — 19с.
71. Войтюк В. Якість і технічний рівень вітчизняної сільгосптехніки / В.Войтюк, А. Демко, С. Демко // Пропозиція. – 2005. - №8 - 9. – режим доступу до журн.: http://www.propozitsiya.com/
72. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентное преимущество стран / М. Портер. - М.:Международные отношения, 2003, с. 896.
73. Іванова О.А. Дослідження і оцінка економічної складової конкурентоспроможності техніки (на прикладі шахтних скребкових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.01 «економіка промисловості» / О.А. Іванова. - Харків, 2000. - 17 с.
74. Денисова И.П. Управление издержками и ценообразование: Учебное пособие / И.П. Денисова. - М.: Экспертное бюро - М, 2007. – 64 с.
75. Жук В.Д. Маркетинг: Навч. Посібник / В.Д. Жук. – К.: Наутілус, 2002. – 307с.
76. Курганська Б.М. Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейної промисловості): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01. «Экономика, организация и управления предприятиями» / Б.М. Курганська - Львів, 2002. - 21с.
77. Кушнерев Ю.П. Экономический механизм обеспечения конкуренто-способности продукции в акционерных обществах по добыче угля]: монография / [Ю.П.Кушнерев, А.И.Жигуленкова, Л.П.Леонова и др.] - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2001. - 119 с.
78. Ємельянов С. Международная конкурентоспособность производителей: факторы, определяющие положение на рынках и конкурентные преимущества / С.Емельянов // Маркетинг в России и за рубежом. - 2002. - №1. - С.107-116.
79. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч. посіб. / Г.В. Савицька - 2-е вид., випр.і доп. – К.: Знання, 2005. – 662с.
80. Сушко І. Цільовий ринок сільськогосподарської техніки / І. Сушко, І. Гронська, І. Шувар. - Львів: НУ ”Львівська політехніка”, 2000. - 238 с.
81. Иванов Ю.Б. Конкурентоспособность предприятия в условиях формирования рыночной экономики: Монография / Ю.Б. Иванов. – Харьков: ХГЕУ, 1997.– 246с.
82. Кредисов А. Чи конкурентоспроможні наші товари? / А. Кредисов // Політика і час. –1994. - №8. - С.37-41.
83. Павлова О.В. Фактори та показники формування конкуренто-спроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування / О.В. Павлова // Держава та регіони. - 2007.- № 3. - С.173-176.
84. Павлова О.В Номенклатура показників конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування / О.В. Павлова // Современные направления теоретических и прикладных исследований 2008: междунар. научн.–практ. конф., 15-25 марта 2008р.: тезисы докл. – Одесса, 2008. – С. 40-41.
85. Павлова О.В. Показники якості сервісу як складова визначення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки / О.В. Павлова // Научно пространство на Европа - 2008: Материали за 4-а междунар. научн.–практ. конф., 15-30 апр.2008г. – София, 2008. – С. 54-55.
86. Білоусько Я. Перспективи техніко – технологічного забезпечення аграрного виробництва / Я. Білоусько, П. Денисенко, В. Питулько // Техника АПК.- 2005.- №8 - С.21 - 22.
87. Іващенко Г.А. Оцінка організаційно – економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства: дис. … кандидата економ. наук: 08.06.01 / Іващенко Ганна Анатоліївна . – Харків, 2005. – 269 с.
88. Титаренко В.Є. Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових підприємств: дис. … кандидата економ. наук: 08.06.01 / Титаренко Валерій Євгенійович. – Львів, 2005. – 192 с.
89. Любченко О.М. Конкурентоспроможність на регіональному продовольчому ринку та напрями її підвищення : дис. … кандидата економ. наук: 08.10.01 / Любченко Олексій Миколайович. - К., 2006. - 219 с.
90. Круглов М.И. Стартегическое управление компанией / М.И. Круглов – М.: Русская деловая литература, 2003. – 768 с,
91. Савчук О.Г. Системний підхід до аналізу конкурентоспроможності промислового виробництва / О.Г. Савчук // Економіст. – 2001. - № 12. – С. 58-61.
92. Методика оценки уровня конкурентоспособности продукции. – М.: Изд-во ВНИИИС, 1984. – 24 с.
93. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков – М.: Издательство «Финпресс», 2000. – 464с.
94. Гайдукова И.В. Оценка уровня конкурентоспособности товаров производственного назначения: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)» / И.В. Гайдукова. - Екатеринбург, 2004. - 20 с.
95. Малярчук І. Конкурентноспроможність експортної продукції: поняття, оцінка та шляхи підвищення / І. Малярчук // Економіст. – 2000. - № 4.– С.56 – 58.
96. Загорянська О.Л. Конкурентоспроможність машинобудівної продукції та напрями її підвищення: дис. … кандидата економ. наук: 08.07.01 / Загорянська Олена Леонідівна. – Харків, 2005. – 269 с.
97. Матрехин К.К. Конкуренція / К.К. Матрехин, В.И. Грачев. – Москва: Экономика, 2003. – 274с.
98. Павлова О.В. Методичні підходи до оцінки рівня конкуренто-спроможності продукції / О.В. Павлова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. - 2006. - Вип.10, ч.І.- С.44-51.
99. Павлова О.В. Методичні основи визначення комплексного показника конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування / О.В. Павлова // Вісник Сумського Державного університету. – Серія: Економіка. – 2008. - №2. – С. 193 – 200.
100. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / И.М. Лифиц. – М.: Юрайт – М., 2001. – 224 с.
101. ГОСТ 2.116-84. Карта технического уровня и каче¬ства продукции. – режим доступу: http://dnop.com.ua/dnaop/act8613.htm?cats=
102. ГСТУ 3-37-5-94. Машини сільськогосподарські. Загальні технічні умови. – режим доступу: industry.kmu.gov.ua
103. Гуков Я.С. Проблеми вітчизняного сільгоспмашинобудування та шляхи їх вирішення – думка науковця / Я.С. Гуков // Техніка АПК. – 2006. - №5. – С.12 -13.
104. Грицишин М. Аграрному сектору – вітчизняну техніку високого технічного рівня / М. Грицишин // Техніка АПК. – 2006. - №8. – С.13 -14.
105. Пентелин А.К. Международные стандарты и проблемы повышения конкурентоспособности советской промышленной продукции / А.К.Пентелин. - М.: ЦИНТИХИМ-НЕФТЕМАШ, 1990.- 57 с.
106. Фасхиев Х.А. Как измерить конкурентоспособность предприятия ? / Х.А. Фасхиев // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. - №4(36). - С. 53 – 68.
107. Маштабей В.Я. Пути повышения конкурентоспособности экспортной продукции / [В.Я Маштабей, Л.А. Желудкова, Т.П. Кутынина и др.] – Киев: Наукова думка, 1998. – 113 с.
108. Григоров В.М. Эксперты в системе управления общественным производством / В.М. Григоров – М.: «Мысль», 1976. – 160 с.
109. Райхман Э.П. Экспертные методы в оценке качества товаров / Э.П. Райхман, Г.Г. Азгальдов –М.: Экономика, 1974. –151 с.
110. Такамацу. К. Методи управління конкурентоспроможністю японських виробників: Монографія / К. Такамацу.– К.: Бліц-Інформ, 2004.- 398 с.
111. Довбуш Р.А. Управління конкурентоспроможністю підприємств: Підруч-ник / Р.А. Довбуш, А.Л. Зозуля. – Х.: Основа, 2003. – 250 с.
112. Скудар Г.М. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства / Г.М. Скудар // Наук.думка, - Донецьк, 2000. - 35с.
113. Осиченко Н.І. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах трансформаційної економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.02 «Підприємництво, менеджмент і маркетинг» / Н.І. Осиченко. - Луганськ, 2002. - 19с.
114. Джонсон Р.А. Комплексне управління конкурентоспроможністю американських виробників: навч. Посібник / Р.А.Джонсон. – К.:Бліц-Інформ, 2003. – 592 с.
115. Максим’юк Д.А. Методи оцінки конкурентоспроможності: Підручник / Д.А. Максим’юк. – К.: Знання-Прес, 2000. – 252 с.
116. Максим’юк Д.А. Управління конкурентоспроможністю. Японський досвід: Монографія / Д.А. Максим’юк.. – Х.: Основа, 2003. – 205с.
117. Скудар Г.М. Стратегія піднесення конкурентоспроможності підприємства: проблеми і складові успіху / Г.М. Скудар // Економіка України. – 2000. - №6. –С.33-39.
118. Тихонов Р.М. Конкурентоспособность промышленной продукции / Р.М. Тихонов. – М.: Издательство стандартов, 1985. – 174 с
119. G. von Krogh, M.A. Cusumano. Three strategies for quick growth management. Sloan Management Review. Winter 2001, Vol. 42, № 2.
120. Мильгром Д.А. Оценка конкурентоспособности экономических технологий / Д.А. Мильгром //. Маркетинг в России и за рубежом. – 1999. - №2. – С.44 – 57.
121. Kotler Philip, Armstrong Gary. Principles of Marketing. — Prentice Hall, 1991.
122. Верхоглядова Н.І. Виявлення та аналіз факторів конкурентоспроможності ВНЗ Придніпрянського регіону. / Н.І. Верхоглядова // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2005.- Випуск 199, Т.І. - С.806-814.
123. Павлова О.В. Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування / О.В. Павлова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету - 2007. - Вип. 11. – С.261-267.
124. Павлова О.В. Світовий досвід функціонування систем управління конкурентоспроможністю продукції / О.В. Павлова // Наука – виробництву, 2008: міжнар. наук.– практ. конф., 17 квіт. 2008р.: тези допов. – Кіровоград, 2008. – С.150-151.
125. Павлова О.В. Підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування / О.В. Павлова // Економіка: проблеми теорії та практики – 2008.- Випуск 236, Т.ІV. - С.806-814.
126. Павлова О.В Податкове й митне регулювання конкурентоспроможності підприємства / О.В. Павлова // Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки: міжнар. наук.–практ. конф., 24 лист. 2006р.: тези допов. – Донецк, 2006. – С.311-313.
127. Малащук Д.В. Методологічні підходи щодо оцінки конкуренто-спроможності підприємств машинобудівної галузі / Д.В. Малащук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - №4. – С.58 – 62.
128. Дяченко Т.О. Визначення конкурентоспроможності автотранспортних підприємств та стратегії її підвищення: дис. … кандидата економ. наук: 08.07.04 / Дяченко Тетяна Олексіївна. - К., 2002. — 154 с.
129. Долинская М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции / М.Г. Долинская, И.А. Соловьев. – М.: Экономика, 1991. – 43 С.
130. Павлова В.Н. Оценка конкурентоспособности товара / В.Н. Павлова // Маркетинг в России и за рубежом – 2003.- №4.– С. 34-37.
131. Савченко В. Основні напрямки роботи технічної політики на поточному етапі // Техніка АПК. – 2000. - №10 - С. 9 -12
132. http://www.propozitsiya.com/
133. www.credit-rating.com.ua
134. http://www.ukragroportal.com
135. http://industry.kmu.gov.ua
136. Іванишин В.В. Випробування – необхідний етап в створенні конкурентоспроможної сільськогосподарської техніки / В.В. Іванишин // Техніка АПК. – 2006. - №5. – С.10-11
137. Державна програма реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2010 року, від 15 лютого 2006 р. № 93-р – режим доступу: uapravo.net/data/base12/ukr12325.htm
138. Статистичний щорічник України за 2005 рік / за ред. О.Г. Осауленка..- К.: Держкомстат України, 2005.- 680 с.
139. Статистичний щорічник України за 2006 рік/ за ред. О.Г. Осауленка.- К.: Держкомстат України, 2005.- 680 с.
140. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві в 2007 році. Статистичний бюлетень. – / за ред. О.М. Прокопенко.- К.: Держкомстат України, 2008.- 32 с.
141. Україна у цифрах у 2006 році / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осауленко. - К.: Консультант, 2007. - 240 с.
142. Україна у цифрах у 2007 році / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осауленко. - К.: Консультант, 2008. - 260 с.
143. http://agroua.net/statistics
144. Державна програма розвитку машинобудування від 18 квітня 2006 р. N516 Про затвердження Державної програми розвитку машинобудування на 2006-2011 роки. – режим доступу: uapravo.net/data/g2006/list51.htm
145. ДСТУ ISO 9000 - 2001. Системи управлння якістю. Вимоги. - К: Держстандарт України. Відділ поліграфії науково-технічних видань УкрНДІССІ, 2001р.- 23с.
146. ДСТУ ISO 9000 - 2001. Системи формування якістю. Основні положення і словник.- К: Держстандарт України. Відділ поліграфії науково-технічних видань УкрНДІССІ, 2001р.- 27с.
147. ДСТУ ISO 9004 - 2001. Системи формування якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.-К: Держстандарт України. Відділ поліграфії науково-технічних видань УкрНДІССІ, 2001р.- 44с.
148. Системи управління якістю: зб. нормат. – прав. док. / голов. ред. О.М. Шнит. – Львів: Вид-цтво ЛДЦСМ, 2001. – Випуск 2. – 162 с. – (Нормативно-правові документи).
149. Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции: уч. пособие / Е.М. Купряков. – М.: Высшая школа, 1991. – 2-е изд. доп. – 304 с.
150. Правила сертифікації сільськогосподарської техніки затверджені наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації України від 17 січня 1997 р. N 24 – режим доступу: http://www.zakon.nau.ua/doc/?uid=1035.17.0
151. Техніка в сільському господарстві України // Лізинг в Україні. – 2007. - №2. – режим доступу: http://www.leasing.org.ua
152. Закон України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» // Урядовий кур'єр. - 2002.- 3 квітня. – режим доступу: uazakon.com/document/spart24/inx24904.htm
153. Закон України "Про фінансовий лізинг",від 11.12.2003 р. №1381-IV – режим доступу: uapravo.net/data/base54/ukr54293.htm
154. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. за №498-р „Про утворення Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників" – режим доступу: uapravo.net/data/base37/ukr37508.htm - 19k
155. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. за №959 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільсь-когосподарської техніки вітчизняного виробництва" – режим доступу: uazakon.com/document/fpart88/idx88434.htm - 22k
156. Державна програма розвитку виробництва складної сільсько-господарської техніки на 2004-2006 роки, від 13 липня 2004 р. N 906 – режим доступу: uapravo.net/data/base28/ukr28381.htm - 37k
157. Петровський Ю. До проблеми: підготовленість промисловості України до членства в СОТ// Персонал. – 2006. - №2. – С.56
158. Іванишин В.В. Відродження та розвиток матеріально-технічної бази буряківництва в Україні / В.В.Іванишин, П.О. Войтюк // Економіка АПК. – 2006. - № 6. - С.11-18.
159. Гуков Я. Перспективні обриси мобільної енергетики нового покоління / Я. Гуков, Л. Погорілий // Техніка АПК. - 2001. - № 10 -12. - С. 7-11.
160. Ситник В.П. Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально- технічної бази АПК В Україні / В.П. Ситник // Економіка АПК.- 2003.- №2.- С. 19-29.
161. Воронцов І. Чи домовиться промисловість із аграріями? / І. Воронцов // Економічна правда - режим доступу: http://trade.agroua.net/news/news_15967.html
162. Спрос на сеялки стимулировала непогода. Галицкие контракты, 2003. - режим доступу: http://nd.nauu.kiev.ua/2006-2/06leaaic.html.
163. Савченко В.І. Українському селу – надійну вітчизняну техніку / В.І. Савченко // Техніка АПК. – 2006. - №5. – С. 8 – 9.
164. Павлова О.В. Сучасні тенденції ринку продукції сільськогосподарського машинобудування України / О.В. Павлова // Nauka: teoria i praktyka – 2007: Materialy czwartej Miedzynarodowej naukowi – praktycznej konferencij, 16-31 sierpnia 2007 roku – Przemysl, 2007.- C. 90-91.
165. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства Київ - 2004р.: [у 2 т.]. - Національного аграрного університету к. т. н., проф., член-кор. УААН Войтюк Д.Г., д. т. н., проф. Дубровін В.О., д. т. н., проф. Гуков Я.С., к. т. н. Онищенко В.Б., к. т. н. Бабій В.П. режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-4041-3.html
166. Малиновський Б. Огляд ринку: горбом не напрацюєш / Б. Малиновський. // Галицькі контракти. - 2002. - №44. – режим доступу: http://www.kontrakty.com.ua
167. Статистичний щорічник Кіровоградської області за 2007 рік. / за ред. Л.Б. Дівель. - Кіровоград.: Головне управління статистики у Кіровоградській області, 2008.- 680 с.
168. Малиновський Б. Агротехніка для «куркулів» // Український дiловий тижневик "Контракти" № 12 вiд 22-03-2004 - режим доступу: http://www.kontrakty.com.ua
169. Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази АПК в Україні: матеріали П’ятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, (Київ, 28-29 січ. 2003р.) / М-во аграр. Політики, Ін-т аграрної економіки. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 82с.
170. www.chervonazirka.com
171. Войтюк В., Демко А. Технічний рівень сільгосптехніки – битва за врожай неминуча // Пропозиція. – 2004. - №6. – Режим доступу до журн.: http://www.propozitsiya.com/
172. Погорілий Л. Основні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки на рубежі XXI століття / Л. Погорілий // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової тех¬ніки і технологій для сільського господарства України: Зб.наук.пр. УкрНДІПВТ. - Дослідницьке, 1998. - Вип.1/(13). – С. 176 – 181.
173. Павлова О.В. Комплексний підхід до підвищення рівня конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування / О.В. Павлова // Науковий вісник Чернівецького торговельно – економічного інституту. – 2007. - Вип.IV. – С.197-205.
174. Павлова О.В. Методи посилення конкурентних переваг підприємства / О.В. Павлова // Альянс наук: вчений-вченому: міжнар. наук.–практ. конф., 7-8 трав.2007р.: тези допов. – Донецк, 2007. – С. 19-21.
175. Щедріна Т.І. Конкурентоспроможність промислової продукції як результат інноваційного розвитку / Щедріна Т.І. // Вісник Інституту економічного прогнозування. – 2002. – №1. – С. 65-82.
176. Шандра В.М. Стратегічні напрями розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу / В.М. Шандра // Техніка АПК. – 2006. - №5. – С. 6 – 7.
177. Афанасьєва С. Якісна елементна база – основа надійності вітчизняної техніки / С. Афанасьєва, В. Горбатов, В. Погорілий // Техніка АПК. – 2005. - №5-6. – С.14-17.
178. Бойко А.І. Застосування комп’ютерної голографії для підвищення надійності сільськогосподарської техніки /А.І. Бойко, С.С. Карабиньош А.В. Новицький // Бюлетень завершених наукових розробок НАУ – режим доступу: http://www.nauu.kiev.ua/download/extention/vch02_15.pdf
179. Бєлік В., Шелепенков Е. Роль дизайну та ергономіки в створенні конкурентоспроможної машинобудівної продукції // Техніка АПК.–2001. - №7-9. - С. 15-17.
180. Корінєв В.Л. Маркетингова політика ціноутворення: Монографія / В.Л. Корінєв // К: КНЕУ, 2004. – 332 с.
181. Романів А.А. Ціноутворення: Навчальний посібник / А.А. Романів. – К.: Наутілус, 2004. – 255 с.
182. Корінєв В.Л. Маркетинговий підхід до оцінки впливу ціни на фінансову діяльність підприємства / В.Л. Корнєв // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Сучасні проблеми теорії та практики маркетингу. – К: КНЕУ, 2005. – С. 262 – 270.
183. Литвиненко О. Конкурентоспроможність українських товарів / О. Литвиненко, О. Стариков // Економіка України. 1996. - №10. – С.88-90.
184. Іванов Ю.Б. Організаційно-економічні проблеми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах формування ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.06.01. «Економіка, організація і управління підприємствами» / Ю.Б. Іванов. - Х., 1997. - 32с.
185. Продаус Ю.І. Організаційно-економічні інструменти забезпечення конкурентоспроможності як фактору підвищення ефективності промислового виробництва (на прикладі машинобудування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.01 «економіка промисловості» / Ю.І. Продіус. - О., 1999. - 20с.
186. Jack R. Meredith. The management of operation. John Wilej and Sons, Inc, 1992.
187. Schendel D.E., Hatten K.J. Business Policy of Strategic Management: A Broader View for an Emerging Discipline. Academy of Management Proceedings, August 1972, Р. 23-27.
188. Маскон А.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. С англ.. М.: Дело, 1994. - 701 с.
189. Дихтль Е. Практический маркетинг: Учеб. Пособие / Е. Дихтль, Х., Хершген; пер. с нем. А.М. Макарова; под ред. И.С. Минко. - М.: Высш. Шк., 1995.- 255 с.
190. Скудар Г.М. Управление конкурентоспособностью крупного акціонерного общества: проблемы и решения / Г.М. Скударь //. – К.: Наук.думка, 1999. – 496 с.
191 Родионова Л.Н. Оценка конкурентоспособности продукции / Л.Н. Родионова, О.Г. Кантор, Ю.Р. Хакимова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 1. – С. 63–77.
192 Акимова И.М. Промышленный маркетинг / И.М. Акимова. - К.: О-во «Знання», КОО, 2001.- 294 с.
193 Будникова Л.С. Совершенствование основных производственных фондов как фактор повышения конкурентоспособности продукции / Л.С.Будникова // Обновление продукции и конкурентоспособность.– М.: МДНТП, 2001. – С. 91-93.
194. http://www.competitiveness.org/home.htm - The Competitiveness Institute's
195. Крикавський Є.В. Аналіз використання виробничих ресурсів та витрат./ Є.В. Крикавський. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1997. – 240 с.
196. Тавер. Е. Объект управления при управлении качеством / Е. Тавер. // Стандарты и качество. - 2001. - №2. - С. 72-76.
198. Ходынски А. Системы обеспечения качества в стратегии фирмы / А. Ходынски // Вестник Московского университета. - 2001. - №1 - С. 61-71.
199. Экономическая эффективность машин: основные факторы, резервы повышения, управления / Тимофеев В.Н. - Х.: Изд-во "Основа" при Харьковском ун-те, 1990. - 156 с.
200. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент как система повышения конкурентоспособности / Р.А. Фатхутдинов // Управление персоналом. – 2000. – №1, январь. – С. 27-31.
201. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Матеріально- технічна база сільського господарства в контексті державної аграрної політики // Економіка АПК.- 2003.- № 3.- С.19-27.
202. Павлова О.В. Шляхи здійснення керованого процесу підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки / О.В. Павлова // Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2008: Materialy IV mezinarodni vedecko – prakticka conference, 1-5 brezen 2008 roku. – Praha, 2008.- С.28-30.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.