У нас уже 23718 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В РИНКОВИХ УМОВАХ
Количество страниц 191
ВУЗ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20905.doc 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП………………………..…………………………….......... 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ…...........
10
1.1. Розвиток оподаткування доходів фізичних осіб ………............. 10
1.2. Теоретичні засади оподаткування доходів фізичних осіб ……. 22
1.3. Сутність механізму оподаткування доходів фізичних осіб та його складові……………………….……………………………..
43
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1…………………………….......... 62
РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНОГО МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ..............
64
2.1. Роль податків з особистих доходів у формуванні доходної частини місцевого бюджету Житомирської області……………
64
2.2. Оцінка ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб……………………………………………………...
81
2.3. Стан податкового навантаження на доходи фізичних осіб……. 102
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2…………..……………………… 120
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ…..........
122
3.1. Іноземний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та можливості його адаптації в Україні……………........................
125
3.2. Напрями вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб ……………………………………………………..
135
3.3. Формування перспективної моделі оподаткування трудових доходів фізичних осіб ………………………………………........
151
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3……………………….................. 162
ВИСНОВКИ……………………………………………………... 164
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………….......... 168
ДОДАТКИ……………………………………………….............. 182ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Подальший розвиток України як соціально-орієнтованої правової держави, націленої на інтеграцію у європейське співтовариство, визначатиметься рівнем розвитку усіх державних інститутів, зокрема й податкової системи. Податкова система потребує приведення у відповідність з пріоритетами державної політики соціально-економічного розвитку шляхом забезпечення достатнього обсягу сукупних податкових находжень до бюджетів усіх рівнів. Недосконалі податкові механізми не забезпечують достатніх податкових надходжень і відповідного стимулювання платників до сплати податків. Це призводить до того, що податкова політика не вирішує поставлених перед нею завдань. З огляду на це, важливим є реформування механізму оподаткування доходів фізичних осіб, а також пошук шляхів зростання фіскального й регулюючого потенціалу особистого прибуткового оподаткування.
Теоретико-методологічні засади оподаткування розроблені в працях таких видатних вчених як А. Вагнер, Д. Кейнс, А. Лаффер, Д. Міль, Ф. Нітті, Д. Рікардо, А. Сміт та відповідали фінансовим системам держав середньовіччя та відображали особливості їх державного устрою.
Більш пізні наукові розробки були зорієнтовані на відносно стабільні економічні системи розвинутих країн, характерними рисами яких є адаптованість до ринкового середовища, добре відпрацьована нормативно-правова база, високий рівень податкової культури. Тому, при високій науковій цінності, вони не відповідають реаліям оподаткування особистих доходів в постсоціалістичних країнах.
Дослідженню проблем сучасної податкової системи в цілому, а також податкової політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб присвячені роботи вітчизняних вчених: О. Василика, В. Вишневського, М. Дем’яненка, С. Каламбет, П. Лайка, В. Мартиненка, А. Поддерьогіна, В. Синчака, А.Соколовської, Л. Шаблистої, І. Чугунова, С. Юрія та інших.
Проте, в сучасних умовах, коли надходження від оподаткування доходів фізичних осіб стають визначальним джерелом формування бюджетних доходів, малодослідженими залишилися проблемні питання обґрунтування напрямів реформування механізму оподаткування особистих доходів та оцінка його регулюючих і фіскальних можливостей.
Складність дослідження та контролю процесів взаємовідносин платників податків з контролюючими органами зумовлюють безсистемний, а також здебільшого випадковий вибір податкового інструментарію, що призводить до неефективного використання фіскальних можливостей особистого оподаткування. Водночас, сучасні податкові важелі пропорційного оподаткування не достатньо виконують завдання регулювання рівня доходів населення, що випливає із сутності регулюючої функції податків та принципів побудови податкової системи України.
Вищезазначене обумовлює відсутність єдності думок науковців і практиків щодо найбільш суперечливих і проблемних питань побудови дійсно ефективного механізму оподаткування доходів фізичних осіб, який зміг би оптимально задовольнити потреби як держави, так і платників податків. Важливість вирішення зазначених проблем обумовили вибір теми дослідження, визначили його мету та завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри податкової та страхової справи Навчально-наукового інституту бізнесу Національного аграрного університету за темами „Теоретичні і методичні засади удосконалення форм господарювання, економічного механізму, інфраструктури ринку в агропромисловому виробництві та розвитку сільських територій” (державний реєстраційний номер 0101U003619) та „Формування механізму бюджетного та податкового регулювання ефективного функціонування аграрного сектора економіки” (державний реєстраційний номер 0106U003303).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є узагальнення теоретико-методичних засад механізму оподаткування доходів фізичних осіб та розробка пропозицій щодо його вдосконалення в напрямках посилення фіскального і регулюючого потенціалу в ринкових умовах.
Реалізація мети дослідження передбачає постановку і вирішення наступних завдань:
• узагальнити історичні етапи розвитку оподаткування доходів фізичних осіб та дослідити його трансформацію;
• розглянути теоретичні засади оподаткування доходів фізичних осіб;
• розкрити суть механізму оподаткування доходів фізичних осіб та виділити його складові;
• оцінити ефективність сучасного механізму оподаткування доходів фізичних осіб;
• з’ясувати значення податків з особистих доходів у формуванні доходної частини місцевих бюджетів;
• оцінити стан податкового навантаження та регулюючий вплив оподаткування на особисті доходи;
• узагальнити теорію і практику світового досвіду оподаткування особистих доходів в контексті можливостей його адаптації в Україні;
• обґрунтувати необхідність і напрями вдосконалення механізму оподаткування доходів громадян;
• запропонувати перспективну модель оподаткування трудових доходів фізичних осіб та обчислити ефект від її запровадження.
Об’єктом дослідження є процес оподаткування доходів фізичних осіб.
Предметом дослідження є доходи фізичних осіб та механізми справляння податків з них.
Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання соціально-економічних явищ і процесів, фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених щодо використання податків як інструменту регулювання економічних відносин.
Для наукового вирішення поставлених у роботі завдань використовувалися: історичний метод – при дослідженні еволюції оподаткування доходів фізичних осіб; абстрактно-логічний метод – при визначенні сутності та складових елементів механізму оподаткування доходів фізичних осіб; метод порівняльного аналізу – при дослідженні економічних категорій, порядку оподаткування доходів від різних видів діяльності; метод синтезу – для вивчення можливостей адаптації зарубіжного досвіду; розрахунково-конструктивний метод та метод аналогії – при розробці основних засад вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб в ринкових умовах; статистико-економічні методи, зокрема: графічний, фінансового аналізу – для дослідження тенденцій розвитку оподаткування, формування доходів фізичних осіб, чинників, що впливають на розмір податкових надходжень; середніх величин – при визначенні середньозваженої ставки прибуткового податку; кореляційний – для оцінки впливу на обсяг надходжень податку з трудових доходів фізичних осіб таких факторних ознак, як чисельність працюючих, величина фонду оплати праці та середньозважена ставка податку; прогнозування – для вивчення фіскальних можливостей та оцінки тенденцій нарощування податкових надходжень з трудових доходів фізичних осіб при застосуванні прогресивної шкали; експертних оцінок – при проведенні анкетування з питань вдосконалення механізму особистого оподаткування.
Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти України з питань оподаткування, дані Державного Комітету статистики України, Житомирського обласного управління статистики, Житомирської об’єднаної державної податкової адміністрації, а також наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань теорії і практики оподаткування доходів фізичних осіб.
Наукова новизна отриманих результатів. Найважливішими результатами досліджень, що характеризують їх новизну, розкривають зміст дисертації та виносяться на захист, є:
вперше:
- запропоновано впровадження комбінованих технологій справляння податку з доходів фізичних осіб, за яких механізм оподаткування залежатиме від специфіки одержання доходів, зокрема, застосування прогресивної податкової шкали для трудових доходів поєднуватиметься із пропорційними ставками для інших.
удосконалено:
- методику визначення оподатковуваного доходу, у відповідності до якої сукупний доход коригується на суму податкових вилучень та зменшується на величину економічно обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму;
- методику податкового планування шляхом доповнення податкового аналітичного інструментарію показниками фіскального потенціалу;
- підходи до стягнення податків з підприємців-фізичних осіб з чистого доходу за прогресивною шкалою, за якої рівень податкового навантаження залежатиме від прибутковості діяльності платника.
набули подальшого розвитку:
- формулювання змісту податку з доходів фізичних осіб як обов’язкового нецільового платежу фізичної особи до місцевого бюджету з метою фінансування його видатків;
- теоретичні засади оподаткування шляхом уточнення сутності механізму оподаткування доходів фізичних осіб як сукупності елементів податкового регулювання особистих доходів та податкових важелів прямого та опосередкованого впливу на процес вилучення частини доходів громадян до бюджету;
- визначення поняття „фіскальний потенціал оподаткування доходів фізичних осіб”, як комплекс організаційних, правових та економічних заходів спрямований на використання наявних і прихованих можливостей справляння податків з особистих доходів;
- обґрунтування значення регулюючого потенціалу оподаткування доходів фізичних осіб, під яким слід розуміти здатність впливати на рівень життя шляхом застосування неоподатковуваного мінімуму та прогресивного оподаткування, що забезпечить зниження податкового навантаження на малозабезпечені верстви населення та його поступове підвищення для заможних громадян.
Практичне значення одержаних результатів. Положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертаційній роботі, впроваджені та використовуються у практичній діяльності.
Розроблені в результаті дослідження пропозиції щодо побудови і вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб були враховані Об’єднаною державною податковою інспекцією у м. Житомирі та Державною податковою адміністрацією в Житомирській області при складанні щорічних зведених програм розвитку та модернізації роботи по справлянню податку з доходів фізичних осіб та підвищення його фіскальної та регулюючої ефективності (довідка № 8152/17-2 від 21.04.2008 р.).
Розроблені автором рекомендації щодо вдосконалення методики податкового планування шляхом доповнення податкового аналітичного інструментарію показниками фіскального потенціалу з метою комплексної оцінки резервів збільшення податкових надходжень з доходів фізичних осіб були використані при аналізі виконання планових завдань та плануванні обсягів податкових надходжень з доходів фізичних осіб Об’єднаною державною податковою інспекцією у м. Житомирі та Державною податковою адміністрацією в Житомирській області на наступний податковий рік (довідка № 692/8/26-3 від 04.03.2008 р.).
Окремі результати дослідження використовуються у навчальному процесі на кафедрі фінансів і аудиту Житомирського національного агроекологічного університету при викладанні студентам економічного факультету дисциплін „Податкова система” та „Податковий менеджмент” (довідка № 567 від 06.05.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною науковою працею. Представлені у дисертаційній роботі результати наукових досліджень отримані автором особисто. Наукові статті підготовлені автором особисто і відображають основний зміст дисертаційної роботи.
Апробація результатів дисертації. Результати наукового дослідження доповідалися і отримали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях: „Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці” (м. Житомир, 2005 р.); „Формування стратегії розвитку регіонального АПК” (м. Житомир, 2005 р.); „Формування стратегії розвитку регіонального АПК” (м. Житомир, 2006 р.); „Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму АПК” (м. Кам’янець-Подільський, 2007р.); „Формування стратегії розвитку регіонального АПК” (м. Житомир, 2008 р.).
Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 165 сторінок комп’ютерного тексту. Робота містить 13 таблиць на 5,5 сторінках і 23 рисунки на 12 сторінках. Список використаних літературних джерел нараховує 165 найменування і розміщений на 14 сторінках. Також налічується 19 додатків на 26 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід до вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб. В умовах ринкової економіки перед податковою системою постають пріоритети забезпечення достатнього обсягу податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та гарантій громадянам достатнього життєвого рівня. Результати дослідження дозволили зробити висновки теоретичного та методичного характеру, які зводяться до наступного:
1. На сучасному етапі податок з доходів фізичних осіб представляє собою обов’язковий нецільовий платіж фізичної особи до місцевого бюджету для фінансування його видатків. Оподатковуваним доходом повинен бути сукупний доход, скоригований на суму податкових вилучень та зменшений на суму економічно обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму та інших пільг.
2. Всебічний вплив на соціально-економічний розвиток відбуватиметься за умови виваженого вибору елементів податкового регулювання. Встановлення, застосування або зміна певного податкового важеля, їх скоординована дія в потрібних напрямках перетворює просту сукупність податкового інструментарію на механізм оподаткування доходів фізичних осіб. В ринкових умовах механізм оподаткування доходів фізичних осіб представляє собою сукупність податкових важелів прямого та опосередкованого впливу на процес вилучення частини доходів до бюджету та елементів податкового регулювання особистих доходів. Його складовими є механізми оподаткування кожного виду доходів, справляння податків з яких передбачено законодавством.
3. На обсяг податкових надходжень від оподаткування особистих доходів впливають: по-перше, фактори, що закладені в самому механізмі оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема, склад об’єкту оподаткування, податкові ставки та інші. По-друге, значний вплив спричиняють об’єктивні фактори ринкового економічного середовища, головними з яких є, величина доходів населення, чисельність працюючих, на яку, в свою чергу, впливає низка чинників, таких як, рівень безробіття, трудової міграції тощо.
4. Динамічне зростання надходжень ПДФО і високий рівень виконання планових показників (89,7 %) забезпечується, головним чином, податком із заробітної плати. Це зумовлено значним переважанням її частки у структурі об’єкту оподаткування, а також більш суворим контролем і відповідно найвищим рівнем сплати, оскільки відбувається утримання податку у джерела отримання доходу. Роль податку з інших доходів в наповненні місцевого бюджету залишається другорядною.
5. Аналіз структури об’єкту оподаткування та податку з доходів фізичних осіб показав суттєві диспропорції між частками окремих доходів та питомою вагою податку з них. Насамперед це стосується доходів від операцій з об’єктами власності, фінансових інвестицій, виграшів, подарунків та призів. Першопричиною такого становища є неналежний контроль за формуванням доходів фізичних осіб в зазначених сферах, що дає можливість уникати оподаткування. Отже, механізми оподаткування окремих доходів є невідпрацьованими, тому механізм оподаткування доходів фізичних осіб в цілому не можна вважати достатньо ефективним.
6. Фіскальний потенціал оподаткування доходів фізичних осіб – це комплекс правових, організаційних та економічних заходів щодо повного використання наявних і прихованих можливостей справляння податків з особистих доходів та нарощування податкових надходжень з усіх джерел доходів для наповнення місцевого бюджету. З метою підвищення ефективності податкового планування, доцільно доповнити аналітичний інструментарій показниками фіскального потенціалу, що дозволить проводити більш повний і якісний контроль, а також вчасно вносити корективи в чинний порядок оподаткування. Нині фіскальний потенціал оподаткування доходів фізичних осіб реалізується частково, про що свідчить коливання зазначеного показника протягом останніх років в межах 70 %.
7. Під регулюючим потенціалом оподаткування особистих доходів слід розуміти здатність впливати на рівень життя громадян шляхом застосування неоподатковуваного мінімуму та прогресивного оподаткування, що забезпечить, з одного боку, зниження податкового навантаження на малозабезпечені верстви населення, а з іншого – його поступове підвищення для заможних громадян. Пропорційне оподаткування виявило нездатність до ефективного регулювання диференціації рівня життя населення, оскільки сприяло зниженню податкового навантаження саме на доходи заможних верств, що суперечить принципу соціальної справедливості. Пільгова політика не забезпечує соціальне регулювання і підтримку громадян із низьким і середнім рівнем доходу, а призводить до соціального розшарування і зростання напруженості у суспільстві. Чинний порядок надання податкової соціальної пільги суперечить податковому законодавству, а також призводить до вагомих бюджетних втрат. Тому регулюючі можливості особистого прибуткового оподаткування використовуються частково.
8. Вдосконалення особистого прибуткового оподаткування повинно відбуватися на основі впровадження комбінованих технологій справляння податку з доходів фізичних осіб. Це передбачає, що кожен вид доходів повинен мати свій механізм оподаткування, який має максимально враховувати специфіку їх отримання, вагомість для платника та трудомісткість адміністрування. Враховуючи реалії сучасного податкового регулювання та досвід зарубіжних країн запропоновано модель оподаткування трудових доходів фізичних осіб на основі прогресивного оподаткування. Застосування помірних ставок прогресивної шкали від 10 до 25 % зменшить податкове навантаження на платників із низьким і середнім рівнем доходів та поступово підвищить його для заможних платників, що збільшить надходження до бюджету.
9. Обґрунтовано необхідність відновлення ролі і економічного призначення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Його застосування дозволить зменшити базу оподаткування кожного платника та знизити податкове навантаження. При обчисленні неоподатковуваного мінімуму необхідно застосовувати міжнародні норми, а саме метод мінімального споживчого бюджету. Для зниження податкового навантаження на соціально незахищених громадян та осіб, що мають заслуги перед державою, необхідно застосовувати пільги по зменшенню сукупного оподатковуваного доходу, пов’язавши їх із неоподатковуваним мінімумом.
10. Удосконалення системи оподаткування підприємців-фізичних осіб, повинно відбуватися шляхом впровадження оподаткування чистого доходу за прогресивною шкалою. Це забезпечить ув’язку рівня оподаткування з результативністю діяльності підприємців і сприятиме збільшенню надходжень до бюджету, що відповідає загальносвітовій практиці. Але в сучасних умовах запроваджувати єдині підходи до оподаткування підприємців необхідно поетапно. Перспективним напрямом визначення витрат приватних підприємців з метою обчислення чистого доходу при прогресивному оподаткуванні може стати вдосконалений нормативний метод, за яким чистий доход визначатиметься за нормами від валового доходу.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрєєв П. Легалізація доходів населення – запорука успіху реформ в Україні / П.Андрєєв // Праця і зарплата. – 2004. – № 10 (398). – С.3.
2. Баублис В. Официальная точка зрения. Налоги / В.Баублис // Бизнес. – 2002. – № 11 (478). – С.57.
3. Безпалько О. Реформування системи оподаткування доходів громадян в Україні / О.Безпалько // Економіст. – 2001. – №11. – С. 43-45.
4. Бицюра Ю. Негативні наслідки введення 13% фіксованого податку на доходи громадян України / Ю.Бицюра // Економіст. – 2003. - №10. – С.44-45.
5. Білостоцька В.О. Податкове навантаження в Україні / В.О.Білостоцька, В.І.Островецький // Фінанси України. – 2002. – №12. – С.75-79.
6. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: [вступ до фінансової науки] / Ш.Бланкарт. – К.: Либідь, 2000. – 654с.
7. Богатирь А.Е. Налоговое регулирование доходов физических лиц в условиях перехода к рыночной экономике: дис. канд. экон. наук / А.Е.Богатирь. – К, 1996. – 150с.
8. Браславець О.Ю. Фінансові інтереси фізичних осіб – платників податків / О.Ю.Браславець // Актуальні проблеми економіки. – 2000. – №1-2. – С.45-50.
9. Буряковській В.В. Роль податків у поповненні бюджетів усіх рівнів / В.В.Буряковський // Фінанси України. – 2001. – № 5. – С.78-81.
10. Бюджетний кодекс України: Закон України від 21.06.2001 р. № 2542-III // Відомості ВРУ. – 2001. – №37/38. – Ст. 189.
11. Василик О.Д. Теорія фінансів: підруч. / О.Д.Василик. – К.: НІОС, 2000. – 416с.
12. Василик О.Д. Фінансова наука / О.Д.Василик // Фінанси України. – 2001. – №1. – С. 3-11.
13. Вишневський В. Ухилення від сплати податків: моделювання вибору та дій економічного суб’єкта / В.Вишневський, А.Вєткін // Економіка України. – 2004. – №1. – С. 9-16.
14. Военные займы / под общей ред. М.И. Туган-Барановского. – К., 1917.
15. Воронкова О.М. Податковий процес і напрями його удосконалення / О.М.Воронкова // Фінанси України. – 2002. – №12. – С. 63-67.
16. Воронкова О.М. Трансформація системи оподаткування в Україні / О.М.Воронкова // Фінанси України. – 2000. – №1. – С.118-123.
17. Гайгер. Макроэкономическая теория и переходная экономика / Гайгер, Т. Линвуд ; пер. с англ. – М.: „ИНФРА-М”, 1996. – 560с.
18. Горобінська І.В. Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності / І.В.Горобінська // Актуальні проблеми економіки. – 2004. –№10 (40). – С. 26-32.
19. Горский И. Налоги в рыночной экономике / И.Горский. – М.: Страховое общество Анким, 1992.
20. Дем’яненко М.Я. Джерела сплати податків / М.Я.Дем’яненко // Економіка АПК. – 1999. – №7. – С.43-46.
21. Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу / Л.М.Демиденко // Фінанси України. – 2004. – №5. – С.111-116.
22. Демиденко Л.М. Удосконалення прямого оподаткування у напрямку інтеграції в ЄС /Л.М.Демиденко//Фінанси України. – 2000. – №4. – С.124-128.
23. Демченко Т.М. Податок з доходів фізичних осіб у системі державних доходів / Т.М.Демченко // Регіональна економіка. – 2007. – №2. – С. 270-276.
24. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / С.М.Чистов, А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко [та ін.]. – К.: КНЕУ, 2000. – 316с.
25. Державне регулювання економіки: підручник / І.Михасюк, А.Мельник, М.Крупка, З.Залога; за ред. д-ра екон. наук, проф. акад. АН вищої шк. України І.Р.Михасюка; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К.: Атака, Ельга – Н, 2000. – 592с.
26. Добродій Т. Податковий кредит фізичним особам / Т. Добродій // Вісн. податкової служби України. – 2004. – №24. – С.42-46.
27. Дубов В.В. Действующая налоговая система и пути ее совершенствования / В.В.Дубов // Финансы. – 1997. – №4. – С. 22-24.
28. Дядькова Н. Чи оподатковуватимуться вклади / Н.Дядькова // Праця і зарплата. – 2004. – №21(409). – С.7.
29. Економу Н. Законодавство про банки та банківську діяльність – наближення законодавства України до законодавства ЄС / Н.Економу, С.Юргелевич // Матеріали круглого столу [«Наближення діяльності банківського сектора України до вимог Європейського Союзу»], (16 січ. 2004 р.). – К., 2004. – С.9.
30. Жарко Р.П. Теоретико-методичні засади удосконалення податкового регулювання підприємницької діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Р.П.Жарко. – К., 2006.–20с.
31. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк, Т.С.Смовженко.– [4-те вид., випр. та доп.]. – К.: Т-во „Знання” , КОО; Львів: Вид-во Львів. банк. ін-ту НБУ, 2002. – 566с.
32. История экономических учений: учеб. пособие / под ред. В.А.Жамина, Е.Г.Василевского. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – Ч.1. – 368с.
33. Іванов Ю.Б. Податкова система: підруч. / Ю.Б.Іванов, А.І.Крисоватий, О.М.Десятник. – К.: Атіка, 2006. – 920с.
34. Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – №12 (923). – С.47-49.
35. Історія податкової системи як і всіляка історія вчить // Діло. – 1995. – №6. – С.6.
36. Каламбет С.В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління: Наукова монографія / С.В. Каламбет. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – 304с.
37. Кашин В.А. Налоговая система и оздоровление национальной экономики / В.А.Кашин // Финансы. – 1998. – №8. – С.23-26.
38. Кашин В.А. О совершенствовании налоговой системы Российской Федерации / В.А.Кашин, М.Р.Бобоев // Налоговый вестник. – 2002. – № 12. – С.15.
39. Квасниця О.В. Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу / О.В.Квасниця // Фінанси України. – 2003. – №2. – С. 65-69.
40. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. Кейнс; под ред. А.Г. Милейковского, И.М. Осадчей; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1978. – 494с.
41. Кир’ян Т. Сподівання на краще життя людей / Т.Кир’ян, М.Шаповал // Урядовий кур’єр. – 2005. – №33. – С.1-2.
42. Киселев С. Подоходный переход / С.Киселев // Аргументы и факты в Украине. – 2002. – №40. – С.7.
43. Князев В.Г. С.Ю. Витте и налоговая политика России / В.Г.Князев // Финансы. – 1999. – №10. – С.30-33.
44. Ковалюк О.М. Важливий крок до зменшення податкового тягаря в Україні / О.М.Ковалюк // Фінанси України. – 2004. – №1. – С. 55-62.
45. Коляда Т. Оподаткування процентних доходів за депозитами населення в банках / Т.Коляда // Економіка України. – 2004. – №4. – С.31-36.
46. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80с.
47. Концепція реформування податкової системи України: від 19 лютого 2007 р. № 56-р. // Нове законодавство. – 2007. – № 12. – С.10-18.
48. Корнус В.Г. Удосконалення прибуткового оподаткування громадян в Україні / В.Г.Корнус // Фінанси України. – 2005. – №10. – С.19-27.
49. Краснокутська Л. Податок з доходів фізичних осіб / Л.Краснокутська // Праця і зарплата. – 2004. – №33(421). – С.23.
50. Крисоватий А.І. Державна податкова політика і система податків / А.І.Крисоватий // Фінанси України. – 1998. – №1. – С.64-68.
51. Крисоватий А.І. Податковий менеджмент: навч. посіб. / А.І.Крисоватий, А.Я.Кізима. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 304с.
52. Кухарець Л.В. Подушне, оброк – складові податків в Україні ХІХ століття / Л.В.Кухарець // Фінанси України. – 1997. – №9. – С.111-115.
53. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: учебник / Н.П.Кучерявенко. –Харьков: Консум, 1998. – 482с.
54. Лайко П.А. Оподаткування доходів фізичних осіб: метод. вказівки для самостійного вивчення курсу / П.А.Лайко, С.Г.Тарасюк. – К., 2005.– 89c.
55. Лєкарь С. Нове в оподаткуванні доходів фізичних осіб / С.Лєкарь // Вісн. податкової служби України. – 2003. – №28. – С.7-10.
56. Лєкарь С. Оподаткування доходів фізичних осіб та шляхи його удосконалення / С.Лєкарь // Вісн. податкової служби України. – 2001. – №40. – С.37-40.
57. Лєкарь С. Приховування заробітної плати від оподаткування призводить до втрат бюджету / С.Лєкарь, Ю.Сильницький // Вісн. податкової служби України. – 2000. – № 22. – С. 45-48.
58. Лєкарь С. Чи потребує вдосконалення спрощена система оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності / С.Лєкарь // Вісн. податкової служби України. – 2002. – № 1-2. – С. 117.
59. Лисюк В.С. Особливості методики розрахунку податкового тягаря / В.С.Лисюк // Фінанси України. – 2000. – №11. – С.79-86.
60. Литвиненко Я.В. Податкові системи зарубіжних країн: навч. посіб. / Я.В.Литвиненко, І.Д.Якушик. – К.: МАУП, 2004. – 208с.
61. Луніна І. Податкова політика України у контексті створення умов для економічного зростання / І.Луніна // Економіка України. – 2000. – №9. – С. 37-48.
62. Льовочкін С.В. Податкова структура України та шляхи її вдосконалення / С.В.Льовочкін // Економіка України. – 1999. – №8. – С.19-25.
63. Льовочкін С.В. Фінансові аспекти формування середнього класу в Україні / С.В.Льовочкін // Статистика України. – 2003. – №1. – С.85-86.
64. Мартиненко В.П. Основні напрями розвитку оподаткування доходів фізичних осіб / В.П. Мартиненко // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць. – 2008. - Випуск 5 (84). – С. 70-73.
65. Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності: навч. посіб. / В.М.Мельник, І.А.Грицаєнко, О.С.Іванишина. – К.: Кондор, 2003.
66. Мітіліно М.І. Основи фінансової науки / М.І.Мітіліно. – Харків: Держвидав України, 1929. – 395с.
67. Мозенков О.В. Зміст і роль податкової політики у державному регулюванні / О.В.Мозенков // Фінанси України. – 1997. – №4. – С.92-97.
68. Мортиков В.В. Податкове регулювання пропозиції праці / В.В.Мортиков // Фінанси України. – 2001. – №1. – С.21-26.
69. Налоги: учеб. пособие / В.В.Буряковский, В.Я.Кармазин [и др.] ; под ред. В.В. Буряковского. – Днепропетровск: „Пороги”, 1998. – 615с.
70. Налоговая реформа в России: проблемы и решения: в 2-х т. – М.: ИЭПП, 2003. – Т.2.
71. Налоговая система Украины: учеб. пособие / М.В.Гридчина, В.Б.Тропина, Н.И.Вдовиченко, А.В.Калина. – К.: МАУП, 2003. – 144с.
72. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч.1. – [6-е изд., изм. и доп.]. – М.: Ось-89, 2001. – 128с.
73. Національні стандарти бух. обліку: з 1 по 31 (із змін., станом на лютий 2007 року) // Все про бухгалтерській облік. – 2007. - №18.
74. Нестеренко О.П. Історія економічних вчень: курс лекцій / О.П.Нестеренко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: МАУП, 2000. – 132с.
75. Нікитенко Д.В. Податкове стимулювання малого та середнього підприємництва / Д.В.Нікитенко // Фінанси України. – 2005. – №3. – С. 48-56.
76. Нікітішин А.О. Система оподаткування доходів фізичних осіб / А.О.Нікітішин // Фінанси України. – 2004. – №10. – С.65.
77. Озеров И.Х. Основы финансовой науки / И.Х.Озеров. – М.: В.Н., 1911.
78. Олійник О.В. Податкова система: навч. посіб. / О.В.Олійник, І.В.Філон. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456с.
79. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): навч. посіб. / В.М.Опарін. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К.: КНЕУ, 2001. – 240с.
80. Опихана Н.Є. Регіональний податковий потенціал в Україні / Н.Є.Опихана // Фінанси України. – 2004. – №2. – С. 122-125.
81. П’ятаченко Г.О. Удосконалення механізму наповнення доходів частини бюджету / Г.О.П’ятаченко // Фінанси України. - 2001.- №5. - С.75-77.
82. Павлюк К.В. Ефективність надання податкових пільг / К.В.Павлюк // Фінанси України. – 2002. – № 1. – С.34-40.
83. Пансков В.Г. О принципах налогообложения физических лиц / В.Г.Пансков // Финансы. – 2008. – №1. – С.28-33.
84. Пашута М.Т. Прогнозування та макроекономічне планування: навч. посіб. / М.Т.Пашута, А.В.Калина. – К.: МАУП, 1998. – 192с.
85. Пинзеник В. Реформи чи їх імітація / В.Пинзеник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 1999. – С.70.
86. Податкова система України: підруч. / В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П’ятаченко [та ін.]; за ред. В.М. Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 404с.
87. Податкове право: навч. посіб. / Г.В.Бех, О.О.Дмитрик, Д.А.Кобильнік [та ін.]; за ред. проф. М.П. Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400с.
88. Податковий кодекс України: проект від 16.11.2007 [Електронний ресурс]. – Офіційний сайт Податкової адміністрації України. – Режим доступу: http://www. sta. gov. ua/tax//control.
89. Податок з доходів фізичних осіб: від А до Я / Я.Кавторєва, А.Клименко, О.Неділько, О.Андрусь. – [2 –ге вид., перероб. і доп.]. – Харків: Фактор, 2006. – 264с.
90. Поддєрьогін А.М. Податкова система України на шляху розвитку / А.М.Поддєрьогін // Фінанси України. – 2001. – №11. – С.3-11.
91. Попович В.М. Реформування податкової системи підґрунтя для зміцнення доходної частини держбюджету / В.М.Попович // Фінанси України. – 2003. – №6. – С.22-26.
92. Присяжнюк І.В. Аналіз податкового навантаження на доходи населення / І.В.Присяжнюк // Наук. вісн. НАУ. – 2006. – Вип.102. – С. 251-257.
93. Присяжнюк І.В. Аналіз сучасного стану оподаткування доходів фізичних осіб / І.В.Присяжнюк // Аграрна наука і освіта. – 2007. – Т.8 ; №3-4. – С.130-135.
94. Присяжнюк І.В. Доходи фізичних осіб як об’єкт податкового регулювання / І.В.Присяжнюк // Матеріали 2-ої міжфакультетської наук.-практ. конф. молодих вчених, (Житомир, 11 травня 2006 р.). – Житомир: Вид-во „Державний агроекологічний університет”, 2006. – С.200-203.
95. Присяжнюк І.В. Економічний зміст податків та їх роль в державному регулюванні економіки / І.В.Присяжнюк // Вісн. ДАУ. – 2003. – №1. – С.248-253.
96. Присяжнюк І.В. Економічний зміст податків та роль податкової політики як фінансового підґрунтя існування держави / І.В.Присяжнюк // Наук. вісн. НАУ. – 2002. – Вип.56. – С.141-144.
97. Присяжнюк І.В. Історичний розвиток системи оподаткування фізичних осіб / І.В.Присяжнюк // Вісн. ДАУ. –2002. – №1. – С.142-145.
98. Присяжнюк І.В. Методичні підходи до аналізу системи оподаткування / І.В.Присяжнюк // Методичні основи сучасного дослідження в аграрній економіці: доп. учасн. Міжнар. наук.-теорет. конф., (Житомир, 3-5 березня 2005 р.) / М-во аграр. політики України, Держ. агроекол. ун-т. – Житомир: Вид-во „Державний агроекологічний університет”, 2005. – Ч.2: Методи економічних досліджень. – С.178-181.
99. Присяжнюк І.В. Розвиток оподаткування доходів громадян / І.В.Присяжнюк // Агроінком. –2004. – №3-4. – С. 81-82.
100. Присяжнюк І.В. Шляхи розширення податкової бази при оподаткуванні доходів громадян / І.В.Присяжнюк // Матеріали міжфакультетської наук.-практ. конф. молодих вчених, (Житомир, 12 травня 2005 р.). – Житомир: Вид-во „Державний агроекологічний університет”, 2005. – С.214-216.
101. Про внесення змін до Закону України „Про систему оподаткування: Закон України від 22 грудня 1998 р. № 333 – XIV // Бухгалтерській облік і аудит. – 1999. - №3. – С.49
102. Про внесення змін до статті 4 Закону України „Про податок з доходів з фізичних осіб”: Закон України від 23.03.2003р. № 1594 – IV // Урядовий кур’єр. – 2004.– 30 березня.
103. Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” щодо оподаткування спадщини”: Закон України від 19.01.2006 р. № 3378 – IV // Праця і зарплата. – 2006. – №7.
104. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5.10.2000 р. № 2017-III // Голос України. – 2000. – 9 листопада.
105. Про затвердження Методики розрахунку обсягів тіньової економіки: Наказ Мін-ва економ. України від 27 черв. 2006 р. №222.
106. Про погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 груд. 2001р. № 2181 – ІІІ // Вісник податкової служби України. – 2002. – №25/26.
107. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003р. № 889-IV (зі змінами і доп.) // Все про бухгалтерській облік. – 2004. – №110.
108. Про прибутковий податок з громадян: Декрет КМУ від 26.12.1992 р. № 13-92 зі змінами і доп. // Галицькі контракти. – 1999. – №5. – С.75-87.
109. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.91р. № 1251 – // Податкове законодавство України. – К.: Парламентське видавництво, 1998.
110. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента від 3 липня 1998 р. № 727/98 // Урядовий кур’єр. – 1998. – 7 липня.
111. Пухтаєвич Г.О. Макроекономічний аналіз: навч. посіб. / Г.О.Пухтаєвич. – К.: КНЕУ, 2000. – 208с.
112. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов / В.М.Пушкарева. – М.: ИНФРА – М, 1996. – 192с.
113. П’ятаченко Г.О. Удосконалення механізму наповнення доходів частини бюджету // Фінанси України . – 2001. – №5. –- С.75-77.
114. Райнова Л.Б. Теоретичні аспекти визначення окремих складових бази податку з доходів фізичних осіб / Л.Б.Райнова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №12(66). – С. 61-69.
115. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Антология экономической классики: в 2-х т. / Д.Рикардо. – Т. 1. – М.: Эконов, 1993.
116. Свердан М.М. Ефективність оподаткування в умовах ринкової економіки / М.М.Свердан // Фінанси України. – 2000. – №7. – С.27-34.
117. Синчак В.П. Ретроспектива податкових принципів у контексті сучасних наукових підходів / В.П. Синчак // Фінанси України. – 2008. – №2. – С. 98-106.
118. Система оподаткування та податкова політика: навч. посіб. / В.Б.Захожай, Я.В.Литвиненко, К.В.Захожай, Р.Я.Литвиненко; під заг. ред. В.Б. Захожая та Я.В. Литвиненка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468с.
119. Сідельнікова Л.П. Податок з доходів фізичних осіб у механізмі формування місцевих бюджетів Херсонської області / Л.П.Сідельнікова // Фінанси України. – 2004. – №8. – С.35-36.
120. Сірецький В.Л. Податок як елемент фінансового господарства держави / В.Л.Сірецький // Фінанси України. – 2001. – № 10. – С. 91-96.
121. Скрипник А. Оцінка податкового навантаження і детінізація фонду оплати праці / А.Скрипник, Г.Гендлер // Економіка України. – 2007. – №5. – С.17-25.
122. Слухай С.В. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації податкової системи / С.В.Слухай, Н.Я.Здерка // Фінанси України. – 2006. – №5. – С. 12-20.
123. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Антология экономической классики: в 2-х т. / А.Смит. – Т. І. – М.: Эконов, 1993.
124. Соколик М. Підвищення заробітної плати як фактор формування середнього класу в Україні / М.Соколик // Економіст. – 2005. – №7. – С 30-33.
125. Соколов А. Теория налогов / А.Соколов. – М.: Финансовое изд-во НКФ СССР, 1928. – 258с.
126. Соколовська А.М. До питання про податкову реформу в Україні / А.М.Соколовська // Фінанси України. – 2006. – №4. – С.55-61.
127. Соколовська А.М. Особливості проведення податкових реформ: світовий досвід і Україна / А.М.Соколовська // Фінанси України. – 1998. – №12. – С.71-80.
128. Соколовська А.М. Податкова система України в контексті світового досвіду / А.М.Соколовська // Фінанси України. – 1997. – №7. – С.77-89.
129. Соколовська А.М. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування / А.М.Соколовська // Фінанси України. – 2006. – №7. – С.4-12.
130. Сотнік І.М. Прибутковий податок з громадян: еволюція ставок у 1993 -1999 роках / І.М.Сотнік // Фінанси України. – 2000. – №7. – С.18.
131. Статистичний щорічник Житомирської області за 2004 рік / гол. упр. статистики у Житомир. обл. – Житомир, 2005. – 422с.
132. Статистичний щорічник Житомирської області за 2005 рік / за ред. Л.О.Рижкової; гол. упр. статистики у Житомир. обл. – Житомир, 2006. – 441с.
133. Статистичний щорічник Житомирської області за 2006 рік / за ред. Л.О.Рижкової; гол. упр. статистики у Житомир. обл. – Житомир, 2007. – 449с.
134. Статистичний щорічник України за 2006 рік / за ред. О.Г.Осауленка; Держкомстат України. – К.: Вид-во „Консультант”, 2007. – 551с.
135. Статистичний щорічник України за 2003 рік / за ред. О.Г.Осауленка; Держкомстат України. – К.: Вид-во „Консультант”, 2004. – 631с.
136. Статистичний щорічник України за 2004 рік / за ред. О.Г.Осауленка; Держкомстат України. – К.: Вид-во „Консультант”, 2005. – 591с.
137. Статистичний щорічник України за 2005 рік / за ред. О.Г.Осауленка; Держкомстат України. – К.: Вид-во „Консультант”, 2006. – 575с.
138. Стігліц, Джозеф Е. Економіка державного сектора / Дж. Е. Стігліц; пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 854с.
139. Стоян В.І. Удосконалення податкової системи України / В.І.Стоян // Фінанси України. – 2001. – №7. – С.115-118.
140. Ткаченко В.А. Удосконалення податкового механізму на основні визначення податкового потенціалу / В.А.Ткаченко, С.В.Каламбет, Ю.А.Кармазін // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С.99-104.
141. Ткаченко Н.М. Податкова система країн світу та України. Облік і звітність: навч.- метод. посіб. / Н.М.Ткаченко, Т.М.Голова, Н.О.Ільєнко; під заг. ред. Н.М. Ткаченка. – К.: Алерта, 2004. – 554с.
142. Тропіна В.Б. Податок із доходів фізичних осіб: новий Закон – нові питання / В.Б.Тропіна // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С.63-68.
143. Тургенев Н. Опыт теории налогов / Н.Тургенев. – М.: Соцэкгиз, 1937.
144. Тучак Т.В. Оподаткування спадщини / Т.В.Тучак // Фінанси України. – 2001. – №12. – С.77-80.
145. Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность: ошибки социализма / Фридрих Август фон Хайек; пер. с англ. – М.: Изд-во „Новости”, 1992. –304с.
146. Фролова Н.Б. Пропорційний податок з доходів: особливості та досвід використання / Н.Б.Фролова // Фінанси України. – 2005. – №10. – С.34-40.
147. Худавердієва В.А. Податкові відносини як об’єкт економічного аналізу / В.А. Худавердієва // Економіка розвитку. – 2004. – №2 (30). – С.60-63.
148. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435 – IV, зі змінами і доп. // Відомості ВРУ. – 2003. – №41. – Ст. 42.
149. Чередниченко Ю.В. Налогообложение: исторический аспект / Ю.В.Чередниченко // Актуальні проблеми економіки. – 2001. - № 3. – С. 34-39.
150. Черник Д.Г. Применение налоговых льгот по налогу на доходы физических лиц / Д.Г.Черник // Финансы. – 2007. – №1. – С. 33-37.
151. Чубук Л.П. Зміни у системі оподаткування нерухомості як перспективний напрям податкової політики / Л.П.Чубук // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С.99-105.
152. Чугунов І.Я. Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансово-економічного регулювання / І.Я.Чугунов, А.Б.Ігнатенко // Фінанси України. – 2004. – № 4. – С.3-14.
153. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки / Л.М.Шаблиста. – К., 2000. – 218с.
154. Шаблиста Л.М. Податкова політика України в трансформаційний період / Л.М.Шаблиста // Актуальні проблеми економіки. – 2001. – №3-4. – С.26-33.
155. Швайка Л.А. Державне регулювання економіки: навч. посіб. / Л.А.Швайка. – К.: Знання, 2006. – 435с.
156. Шевчук І.В. Напрями вдосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб / І.В.Шевчук // Наука й економіка. – 2008. – Вип. 1 (9). – С.98-103.
157. Шевчук І.В. Особливості формування доходів сільського населення / І.В.Шевчук // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграр.-техн. ун-ту. – 2007. – Т.3; Вип. 15. – С.120-125.
158. Шевчук І.В. Шляхи зростання фіскального значення оподаткування доходів фізичних осіб / І.В.Шевчук // Матеріали 4-ої міжфакультетської наук.-практ. конф. молодих вчених, (30 травня 2008 р.). – Житомир: Вид-во „Державний агроекологічний університет”, 2008. – С.283-286.
159. Шолудько Д. Податкове навантаження та тінізація суспільно-економічних відносин: зв’язки, залежність, засоби протидії / Д.Шолудько, В.Попович // Зб. наук. пр. Акад. ДПС України. – 2002. – №3(17). – С.74-80.
160. Юрій С.І. Оцінка ефективності надання пільг з оподаткування / С.І.Юрій, І.М.Таранов // Фінанси України. – 2002. – №12. – С.55-62.
161. Юрій С.І. Фіскальна і стимулююча ефективність спрощених режимів оподаткування для приватних підприємців / С.І.Юрій, О.Р.Квасовський // Фінанси України. – 2002. – №8. – С.63-70.
162. Янжул И.И. Основные начала финансовой науки / И.И.Янжул. – [4-е изд.].– СПб., 1904.
163. Ярема Б.П. Податковий менеджмент: навч. посіб. / Б.П.Ярема, В.П.Маринець. – Львів: „Магнолія 2006”, 2007. – 224с.
164. Яроцька Т.Р. Податкова база при оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні / Т.Р.Яроцька // Фінанси України. – 2005. – №10. – С.28-33.
165. Яроцька Т.Р. Прибутковий податок з громадян: аспекти реформування / Т.Р.Яроцька // Фінанси України. – 2001. – №1. – С.26-29.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20905.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.