У нас уже 21810 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ (на матеріалах Вінницької області)
Количество страниц 185
ВУЗ ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20909.doc 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ….9
1.1. Соціально-економічна сутність підприємництва...………..…............…….9
1.2. Інституційне забезпечення реформування та регулювання
аграрного підприємництва..............……………………...……………..............28
1.3. Методичні аспекти оцінки стану та перспектив розвитку
підприємницьких структур……………………………….....……….................49
ВИСНОВКИ до розділу 1......…………………………………………...............58
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ………..60
2.1. Сучасний стан аграрного виробництва в області…..………….................60
2.2. Тенденції формування, функціонування і розвитку
підприємницьких струк-тур...................................................................................76
2.3. Трансформація організаційно-економічного механізму
формування та функціонування малих форм господарювання..……..............86
2.4. Ефективність функціонування підприємницьких структур…….............105
ВИСНОВКИ до розділу 2…………………………………….………..............112
РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР..........................114
3.1. Оцінка чинників, які впливають на ефективність розвитку
аграрного підприємництва……........…………………………………..............114
3.2. Механізми державного регулювання підприємництва
та системи ціноутворення в підприємницьких структурах.............................125
3.3. Оцінка ефективності трансформаційних перетворень у сфері аграрного підприємництва……………..…………………….............................................145
ВИСНОВКИ до розділу 3……………………………………………...............156
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….............159
ДОДАТ-КИ.......................................................……………………….................162
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕ-РЕЛ...........................................................170ВСТУП

Актуальність теми. Паювання землі та майна в агропромисловому ви-робництві, залучення широких верств населення до користування, володіння та розпорядження власністю заклали основи економіки вільного підприємни-цтва. Трансформаційні процеси в Україні значно випередили створення не-обхідних для інституційних перетворень. Впродовж тривалого часу не було реалізовано дійових політичних заходів для забезпечення швидкого розвитку інституційного й ринкового середовища. Економічні рішення, що приймалися, викликали зворотній ефект, посилюючи фінансову дестабілізацію, податковий тиск, деформацію розподілу доходів підприємств між секторами економіки, знецінення ресурсної бази, формуючи деінвестиційну модель функціонування виробничо-економічних систем аграрного сектору економіки. Відставання розвитку інституційного середовища та законодавства від темпів ринкових перетворень, особливо у сфері приватизації, лібералізації цін і торгівлі та змін у податково-бюджетній системі, негативно вплинули на розвиток підприємництва в АПК.
В агропромисловому комплексі України однією з основних умов ефек-тивного розвитку підприємницьких структур різних організаційно-правових форм і підвищення їх ефективності є створення відповідних економічних та правових засад, нових механізмів господарювання, стабілізації соціальної си-туації в сільській місцевості.
Підприємництво як важлива сфера економічної діяльності, постійно знаходиться в центрі уваги багатьох вітчизняних та іноземних вчених. Так, результати дослідження теоретико-методологічних проблем підприємництва, ефективної реалізації його в АПК знайшли відображення в наукових працях В. Амбросова, В. Андрійчука, І. Баланюка, В. Долинського, В. Збарського, П. Макаренка, М. Маліка, В. Месель-Веселяка, О. Онищенка, П. Саблука, В. Юрчишина, А. Агеєва, П. Друкера, М. Маліка, Ю. Сігідова, С. Соболя, С. Черненко, В. Зомбарта, А. Маршалла, Л. Мізеса, Ф. Хайєка, Й. Шумпетера. На проблемах економічного розвитку підприємництва сконцентрували увагу В. Геєць, А. Гальчинський, Ю. Бажал, С. Черемісіна, А. Чухно та ін.
Феномен підприємництва розглядається дослідниками з різних точок зору: запобігання безробіттю; впровадження інновацій; розвитку територій; оцінки ефективності його діяльності; впливу на економічне зростання країни, державну і регіональну політику сприяння становленню підприємництва. Саме останню проблему покладено в основу робочої гіпотези, вона знайшла концептуальне визначення відповідно до обґрунтування мети і завдання да-ного наукового дослідження, пошуку ефективних механізмів трансформації, завершеності реформування й оцінки ефективності трансформаційних перет-ворень у сфері аграрного підприємництва.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук за програмами на 2001-2005 рр.: “Розробити методологічні та організаційно-економічні засади функціонування підприємницьких структур на основі кооперації та інтеграції агропромисло-вого виробництва” (номер державної реєстрації 0102U000257), в якій дисер-тантом розроблено методологічні засади функціонування підприємницьких структур; “Розробити теоретико-методологічні засади інституціональних та структурних трансформацій агропромислового виробництва на основі кооперації та вертикальної інтеграції” (номер державної реєстрації 0106U006636), в якій дисертантом розроблено методичні підходи до оцінки ефективності та завершеності трансформацій в аграрній сфері економіки.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних і практичних підходів до розвитку організаційно-економічного механізму функціонування підприємницьких структур в аграрному секторі економіки. Відповідно до поставленої мети в дисертації вирішувалися такі завдання:
 узагальнити теоретико-методологічні засади та визначити соціально-економічну сутність підприємництва в аграрній сфері;
 розробити методичні підходи до дослідження стану й перспектив розвитку аграрного підприємництва;
 оцінити сучасний стан і тенденції становлення та розвитку аг-рарного підприємництва у Вінницькій області;
 розробити методику оцінки трансформаційних перетворень в аграрній сфері економіки та їх впливу на розвиток підприємництва;
 обґрунтувати основні напрями держаного регулювання діяльності організаційно-правових форм підприємницьких структур.
Об'єктом дослідження є процес становлення та розвитку підприємниц-тва в сільському господарстві на прикладі Вінницької області.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних підхо-дів і практичних питань, які виникають у процесі розвитку підприємництва в сільському господарстві України.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослі-дження були діалектичний метод пізнання соціально-економічних явищ; комплексний підхід до аналізу результатів розвитку підприємницьких струк-тур в Україні; системність у вивченні стану й ефективності їх функціонування; інформаційна база сучасних напрацювань провідних наукових шкіл з питань економічної теорії. Дослідження ґрунтується на визначенні основних чинників розвитку підприємництва, аналізі їх впливу на економічне зростання та опрацюванні пропозицій щодо підвищення ефективності галузі.
Досягнення поставленої мети зумовило застосування таких методів: історико-економічного – для дослідження практики реформування аграрного виробництва; аналізу і синтезу для деталізації об’єкта дослідження; рядів динаміки – для відображення зміни у часі показників досліджуваної пробле-ми; графічного – для наочного відображення механізмів аграрного підприємництва; порівняння – для зіставлення фактичних даних господарської діяльності підприємницьких формувань за окремі роки; групування – для виявлення залежності показників ефективності виробництва від політичних, соціальних, організаційно-економічних, природних та інших факторів; парних порівнянь на основі багатомірного шкалювання – для визначення факторів впливу зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність розвитку аграрного підприємництва; розрахунково-конструктивного – для визначення прогнозних показників розвитку галузі та ін.
У процесі дисертаційного дослідження використано такі методичні підходи: матриць координат – для визначення ефективності організаційно-правових форм господарювання за рівнем ефективності функціонування; ме-тодики оцінки ефективності трансформаційних перетворень у сфері аграрного підприємництва.
При виконанні дисертаційної роботи опрацьовано й узагальнено такі джерела інформації: Закони України; Укази Президента України; звітність Державного комітету статистики України; матеріали Вінницького обласного статистичного управління; дані річної й оперативної звітності аграрних підприємств; соціологічні опитування та аналітичні розробки автора. Дослідження охоплюють період з 1990 по 2007 рр.
Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведеного дисертаційного дослідження стосовно проблеми розвитку підприємництва в сільському господарстві отримано наступні теоретичні та практичні резуль-тати, які становлять наукову новизну та особистий здобуток автора:
вперше:
 розроблено методику оцінки ефективності трансформаційних пе-ретворень у сільськогосподарському підприємництві на регіональному рівні, яка включає в себе організаційно-структурну, фінансово-економічну та соціальну складові;
удосконалено:
 методичні підходи щодо реформування й подальшого розвитку підприємницьких структур у ринкових умовах господарювання, що дасть змогу визначити основні напрями їх подальшої діяльності;
 механізм державного регулювання підприємництва та системи ціноутворення у сфері аграрного підприємництва відповідно вимогам СОТ, який передбачає оптимізацію інтересів сільськогосподарських товаровиробників і постачальників ресурсів;
 методичний підхід до оцінки ефективності функціонування різних організаційно-правових форм підприємницьких структур;
 оцінку чинників, які впливають на ефективність розвитку аграр-ного підприємництва на основі дослідження ринкової ситуації та прогнозу-вання її майбутніх змін;
набули подальшого розвитку:
 обґрунтування основних напрямів державного регулювання діяльності організаційно-правових форм господарювання в сільськогосподарському виробництві Вінницької області.
Практичне значення одержаних результатів. Практичні положення, висновки та пропозиції, викладені в дисертаційній роботі, спрямовані на організаційно-економічне забезпечення розвитку підприємництва. Окремі з них використовуються Вінницькою обласною державною адміністрацією, а саме: механізм державного регулювання підприємництва та системи ціноутворення у сфері аграрного підприємництва та перспектив відновлення ефективності здійснення аграрної реформи (довідка №01-1-34-5309 від 3.10.2008); Головним управлінням агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації, зокрема вплив чинників зовнішнього сере-довища на ефективність аграрного підприємництва та прогноз розвитку підприємницьких структур на 2015 рік (довідка №8-2/968 від 21.09.2007). Ре-зультати дисертаційної роботи використані в навчальному процесі Вінницького державного аграрного університету при викладенні курсів “Підприємництво в аграрних формуваннях” та “Менеджмент підприємств і організацій АПК” (довідка №01-1078 від 21.09.2007).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом осо-бистого наукового дослідження. Основні положення дисертації, висновки і пропозиції одержано автором самостійно. Опубліковані роботи також є влас-ним здобутком дослідника.
Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, висновки і пропозиції дисертації доповідалися й обговорювалися на міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, симпозіумах, нарадах, семінарах, круглих столах, інших наукових зібраннях, у тому числі в 2002-2007 рр.: а) друга міжвузівська науково-практична конференція аспірантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” (Вінницький державний аграрний університет, 27-28 лютого 2002 р. ); б) тре-тя міжвузівська науково-практична конференція аспірантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” (Вінницький державний аг-рарний університет, 17-19 березня 2003 р.); в) міжнародна науково-практична конференція “Ефективність ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства” (Харківський національний державний університет ім. В. В. Докучаєва, 17-19 березня 2007 р. ); г) IV міжнародна науково-практична конференція “Облік, контроль і аналіз в управління підприємницькою діяльністю” (Черкаський державний технологічний університет, 11-13 квітня 2007 р.).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 9 наукових працях, підготовлених автором самостійно, загальним обсягом 2,8 друк. арк., із них 5 – у наукових фахових виданнях, 4 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.
Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота викла-дена на 161 сторінці комп’ютерного тексту та складається із вступу, трьох розділів, висновків, 5 додатків на 8 сторінках, списку використаних джерел (182 найменування на 15 сторінках), містить 34 таблиці на 34 сторінках, 10 рисунків на 10 сторінках, 12 формул. Повний обсяг дисертації – 187 сторінки.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі обгрунтовано теоретичні положення та практи-чні рекомендації для вирішення наукової задачі розвитку підприємництва в сільському господарстві.
1. Підприємництво в сільському господарстві є складним процесом, що включає самоорганізацію індивідів і підприємств, а також здійснюється у взаємодії з мікро- і макросередовищем їх функціонування. Це вид господар-ської діяльності, що пов'язаний із ризиком, і здійснюється в певному середо-вищі, яке визначає мотиви, що його викликали, а також передбачає присут-ність специфічної особи, яка здатна генерувати ідеї і перетворювати їх у життя завдяки своїм унікальним якостям.
У майбутньому переваги будуть мати підприємства, що активно вико-ристовуватимуть інновації, які передбачають впровадження передових орга-нізаційно-управлінських, техніко-технологічних і соціально-економічних рі-шень, з альтернативними варіантами їх поєднання, пов’язаними з еволюцією розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.
2. Зважаючи на недосконалість інституційного забезпечення трансфор-маційних процесів у сільському господарстві обгрунтовано необхідність фо-рмування нормативно-правової бази, основою якої є соціально-орієнтована ринкова економіка, що визначає мету, принципи, механізми і критерії пода-льших аграрних перетворень. При цьому інституційне забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва та підприємницької діяльності не здійс-нюються ізольовано, а є складовою частиною процесу трансформації еконо-мічної системи держави в цілому, результатом певних інституціональних змін та державного регулювання і покликані забезпечувати підвищення ефе-ктивності функціонування агропромислового комплексу.
3. Сільськогосподарське підприємництво виникло на основі приватиза-ції земельних угідь та майна і створення на цій основі організаційно-правових форм господарювання різного типу. Нині воно перебуває на інтеграційному етапі розвитку, який передбачає як формування регіональних об’єднань, так і вертикальних інтегрованих структур та організації кооперативних структур. З огляду на це основою для стабільного й ефективного розвитку підприємницьких структур є встановлення державою чітких правових норм через врегулювання законодавчої бази в галузі підприємництва.
4. Ринкові умови висувають нові вимоги щодо ефективної діяльності підприємницьких формувань. У зв’язку з цим подальший розвиток суб’єктів господарювання повинен узгоджуватися з прогнозами щодо майбутньої рин-кової кон’юнктури з виробництва того чи іншого виду сільськогосподарської продукції. При цьому обов’язково повинні впроваджуватися у господарські процеси інноваційні технології та передові наукові досягнення з дотриманням вимог щодо екологобезпечного та сталого розвитку агропромислового комплексу.
5. Кількість діючих сільськогосподарських підприємств різних органі-заційно-правових форм господарювання у Вінницькій області у 2007 р. ста-новила 2035 од., з них 2024 недержавних і 11 державних. За підсумками 2007 р. загальний обсяг валової продукції сільського господарства (у порівнянних цінах 2005 р.) становив 5048,0 млн.грн. За цей період сільськогосподарськи-ми підприємствами Вінницької області вироблено валової продукції на суму 2031,0 млн грн., що становить 34,3 % порівняно з 1990 роком, в тому числі рослинницької продукції – 1518,9 млн грн (46,8 %), тваринницької продукції – 512,1 млн грн (19,2 %) відповідно.
6. Основними факторами, що впливають на ефективність функціону-вання підприємницьких структур в аграрній сфері, є показник валових витрат на виробництво продукції та її ціна. Оскільки ціна продукції в основному ди-ктується ринком, хоча значною мірою залежить від якості продукції, то най-важливішим чинником виробництва продукції для підприємства є зниження виробничих витрат. З огляду на це встановлено, що нині найвищої ефективно-сті господарювання мають закриті акціонерні товариства, дочірні, а також спільні підприємства.
7. На подальший ефективний розвиток сільськогосподарських підпри-ємств впливає сукупність ситуативних чинників внутрішнього і зовнішнього характеру. Основними зовнішніми чинниками є: необґрунтованість трансфо-рмаційних перетворень форм власності та господарювання в аграрному сек-торі економіки, відсутність ефективного державного контролю за дотриман-ням чинного законодавства, деградація ресурсного потенціалу аграрного сек-тору економіки, недосконалість системи державного регулювання підприєм-ницької діяльності в аграрній сфері. Найвпливовішими внутрішніми чинни-ками є: неефективне використання ресурсного потенціалу, недоліки держав-ного регулювання цінової політики на аграрному ринку, негативні результати розвитку фермерства на селі, низька мотивація сільських працівників і низь-кий підприємницький потенціал керівників господарств.
8. Дослідження економічних показників виробництва сільськогоспо-дарської продукції свідчать про те, що аграрні перетворення призвели до де-градації сільського господарства, погіршення господарської діяльності підп-риємств. Як наслідок, практично знищено закладені основи ефективного гос-подарювання, руйнується матеріально-технічний потенціал сільського госпо-дарства, деформовано звичний уклад життя сільських працівників.
9. Розрахунок ступеня завершеності аграрних реформ й оцінки ефекти-вності трансформаційних перетворень у сфері аграрного виробництва показав, що аграрні реформи та трансформація форм господарювання в Україні у цілому завершені лише на 37 %. За оптимістичним прогнозом перспектив ро-звитку підприємництва виробництво сільськогосподарської продукції в агра-рних підприємствах Вінницької області поступово зростатиме. При цьому великі підприємства будуть зосереджені навколо переробних підприємств або будуть їх асоційованими членами, насамперед з виробництва цукрових буряків. Основним видом діяльності середніх за розмірами підприємств буде рослинництво (всі види зернових) і тваринництво (особливо птахівництво). Малі підприємства будуть виробляти трудомістку продукцію і таку, що шви-дко псується. Окремі підприємства займатимуться нетрадиційними видами сільськогосподарської діяльності (вирощуванням енергетичних видів рослин (верба та мальва), розведенням декоративних рослин, садівництвом) а також рибництвом. На цих підприємствах будуть активно розвиватися технології органічного виробництва.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агропромисловий комплекс України: стан тенденції та перспективи розвитку. Інформ.-аналіт. зб. / За ред. П.Т. Саблука та ін. – К.: ІАЕ, 2000.– Вип.4 – 601 с.
2. Амбросов В., Маренич Т. Организационные факторы повышения результативности реформ // Экономика Украины. –2000. – №3. – С. 72–77.
3. Амбросов В.Я. Реструктуризація виробництва в АПК //Економіка АПК. –1999. –№1. – С. 78–80.
4. Анализ экономики. Страна. Рынок. Фирма / Под ред. В.Е. Рыбалки-на. – М., 1999. – 304 с.
5. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: тео-рія, методика, аналіз. – К.: КНЕУ, 2005. – 292 с.
6. Андрійчук В.Г. Економічна реформа АПК: подальші кроки // Еко-номіка АПК. –1999. – №1. – С. 64–69.
7. Анчишкин А.И. Прогнозирование роста экономики. – М.: Экономи-ка, 1996. – 98 с.
8. Арсенко А. Підприємці в минулому і сьогодні: хто вони? // Філо-софська і соціологічна думка. – 1993. – №1. – С. 81–94.
9. Базілюк А.В., Коваленко С.О. Тіньова економіка в Україні. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 1998. – 206 с.
10. Баланюк І.Ф. Реформування в аграрному секторі регіону. – К.: ІАЕ, 1999. – 270 с.
11. Барнетт В. Концепция рынка в представлении русских экономистов: (Обзор) / Из истории экономической мысли и народного хозяйства России. – М., 1996. – С. 217–235.
12. Белоусов Р. Две крестьянские реформы: 1861 и 1907 годы // Эконо-мист. –1992. – №12. – С. 73–81.
13. Біттер О. Функціонування агропродовольчого ринку в умовах низь-кої платоспроможності населення // Економіка України. – 1998. – №2. – С. 60–66.
14. Благун І. Модель управління ринком продукції // Економіст. – 1999. – №12. – С. 60–62.
15. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика – С.Пб.: Питер, 2000. – 416 с.
16. Бусыгин А. В. Предпринимательство: начальный курс. - М.: НИРП, 1992. - 202 с.
17. Буценко И.Н. Эффективность сокращения потерь в сельскохо-зяйственных предприятиях Крыма: Дис... канд. екон. наук: 08.07.02. - С., 2001. – 176 с.
18. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. – С. 88–90.
19. Вершинин А. Аграрная реформа и инвестиции // Экономист. –1992. – №9. –С. 73–77.
20. Гайдуцкий А. Экономические механизмы обеспечения инвести-ционной конкурентоспособности аграрного сектора экономики // Экономика Украины. – 2003. – №2. – С. 69–73.
21. Галиця І. Державне регулювання в умовах ринкових відносин // Економіка України. – 2002. – № 6. – С. 52-58.
22. Галушко В.П., Хоменко В.Ф. Державне регулювання та підтримка сільськогосподарського виробництва в розвинутих країнах // Економіка АПК. – 1998. – №11. – С. 3–7.
23. Геєць В. Довгострокові умови та фактори розвитку економіки Укра-їни // Економіст. – 1999. – №3. – С. 16–30.
24. Герасимчук В. Управление предприятием как социально-экономической системой: функциональный подход // Экономика Украины. – 2003. – №4. – С. 12–18.
25. Геркіян О.М. та ін. Кадрове та інформаційно-консультаційне забез-печення подальшого реформування АПК // Економіка АПК. – 2001. – №11 – С. 54–56.
26. Гончаренко Н.Г. Формування системи оплати праці в агропромис-ловому підкомплексі // Агроінком. – 2000. – №1–2. – С. 44–46.
27. Горемыкин В.А., Нестеров Н.В. Стратегия развития предприятия. – М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и К », 2004. – 594 с.
28. Господарський кодекс України: Прийнятий 16 січ. 2003 р. – К.: Істина, 2003. – 208 с.
29. Губені Ю.Е. Регулювання аграрного ринку в сільському господарст-ві Чехії // Економіка АПК. –1998. – №2. – С. 72–78.
30. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 428 с.
31. Делич Э. Формы и методы государственного протекционизма в сельском хозяйстве // Економіка АПК. – 1995. – №8. – С. 83–88.
32. Демьяненко С. Общая аграрная политика ЕС: сущность, тенденции и значение для Украины // Экономика Украины. – 2003. – №3. – С. 80–86.
33. Денисова И.П. Цены и ценообразование. – М.: Экспертное бюро-М, 1997. – 64 с.
34. Долинський В.П., Долинський С.В., Дяченко I.Б. Особливості та ро-звиток підприємництва в аграрних i агропереробних підприємствах // Еконо-міка АПК. – 2000. – №2 – С. 46–54.
35. Дынкин А. А., Стерлин А. Р. и др. Предпринимательство в конце XX века.- М: Прогресс, 1982. - 455 с.
36. Економічна енциклопедія: У трьох томах. – Т.1 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2000. – 864 с.
37. Ергин С.М. Эффективность малых форм хозяйствования в сфере аг-рарного сектора Крыма: Автореф. дис. канд. екон. наук – Симф.: КСХИ, 1995. – 18с.
38. Ермошенко Н. Н., Барсученко Э. И. Основные тенденции пред-принимательства в странах с развитой рыночной экономикой // Обзорная ин-формация. Сер. Рынок. Экономика. Опыт. - К.: УкрИНТЭИ, 1992. - 56 с.
39. Ермошенко П., Скворцов Н. Словарь-справочник предпринима-теля. - К.: УкрИНТЭИ, 1993.- 168с.
40. Єрохін С.А. Сучасні методологічні проблеми економічної науки // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №5. – С. 3–10.
41. Завадский И. С. Сценарный подход к совершенствованию управлен-ческих процессов // Экономика Украины. – 2002. – №12. – С. 56–60.
42. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математичес-кие методы в экономике: Учеб. 2-е изд. – М.: МГУ им. М.В.Ломоносова, Изд-во «Дело и Сервис», 1999. – 368 с.
43. Захарченко В.І. Ринкова самоорганізація як основа трансформа-ційних процесів у промислових територіальних системах // Актуальні про-блеми економіки. – 2002. – №10. – С. 2–7.
44. Збарський В.К. Менеджмент малого та середнього бізнесу: Навч. посібник. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 361 с.
45. Зиновьев И.Ф., Черемисина С.Г. Методика экономических исследо-ваний. – Симф.: Таврия, 2005. – 176 с.
46. Зубець М., Панасюк Б. Актуальні проблеми економіки України. – К.: Аграрна наука, 2004. – 84 с.
47. Игольников А., Коровина З. Пути преодоления кризисных явле-ний в экономике Украины // Экономика Украины. – 2002. – №12. – С. 51–55.
48. Кара-Мурза С.Г. Продажа земли. Кто найдет и кто потеряет ? – К.: Орияны, 1999. –64 с.
49. Кене Ф. Избранные экономические произведения. – М., 1960. – С. 23.
50. Клейнер Г.В., Тамбовцев В.Л. Предприятие в нестабильной эконо-мической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1999. – 287 с.
51. Клочковський О.В. Аналіз впливу чинників та ефективності тра-нсформаційних процесів на розвиток підприємництва в АПК / О.В. Клочков-ський // Агроінком. – 2007. – № 5-6. – С. 26-29.
52. Клочковський О.В. Основні принципи та проблеми становлення підприємництва в Україні / О.В. Клочковський // Агроінком. – 2007. – № 1-2. – С. 65-68.
53. Клочковський О.В. Розвиток особистих селянських господарств у Вінницькій області / О.В. Клочковський // Науковий вісник Національного аграрного університету – Київ, 2006 – Вип.97. – С. 148-152.
54. Клочковський О.В. Теоретичні основи розвитку підприємництва / О.В. Клочковський // Зб. наук. праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2004. – Вип.16. – С. 195-201.
55. Коваленко С.А. Теневая экономика: аспекты формирования и ме-ханизм легализации.– Симферополь.: Таврия, 1998. – 110 с.
56. Кодекс законів про працю України. – К.: Парламентське вид-во, 1997.
57. Коденська М.Ю. Трансформування аграрно-промислового виро-бництва і державне регулювання // Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К.: ІАЕ, 2001. – С. 214–221.
58. Коденська М.Ю. Формування ринкових передумов розвитку аг-ропромислових підприємств і агрофірм // Економіка України. – 1994. – №6. –С. 60–64.
59. Колесникова Л. Предпринимательство: от «максимизации при-были» к синергии социально-экономических систем // Вопросы экономики, 2001, № 10. – С. 40-54.
60. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. стат. Е.М.Пеньковой. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.
61. Крисальний О.В. Теоретичні аспекти переходу аграрного сектора економіки України до ринку // Нова економічна парадигма формування стра-тегії національної продовольчої безпеки України у XXI столітті: Матер. Тре-тіх зборів Всеукраїнського конгресу економістів-аграрників 29-30 березня 2001 року. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – С. 112–118.
62. Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України. – К.: Наук. думка, 2004. – 317 с.
63. Лапин Э.В. Экономический потенциал предприятия: Моногр. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 310 с.
64. Леонтьев А. Парадоксальная парадигма и вульгаризация эконо-мической теории // Экономика Украины. – 2002. – №5. – С. 61–67.
65. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика, - X.: РИП «Оригинал», 1993. - 132 с.
66. Личко К.П. Прогнозирование и планирование АПК. – М.: Гарда-рики,1999. – 264 с.
67. Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1997. – 183 с.
68. Лукiнов І.І. Державні i ринкові регулятори соціально-економічних перетворень // Економіка АПК. – 2000. – №2. – С. 35–38.
69. Лукинов И., Онищенко А., Пасхавер Б. Аграрный потенциал: ис-числение и использование // Вопросы экономики. – 1988. – №1. – С. 12–21.
70. Магура М.И. Управление персоналом в условиях организацион-ных изменений // Персонал. – 2003. – №4. – С. 48–53.
71. Макаренко П.Н. Организация и экономический механизм адапта-ции аграрного хозяйствования к рыночно–предпринимательской среде. – К.: Наук. думка, 1999. – 621с.
72. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и по-литика. Пер. с англ. 11-е изд. – К.: Хагар Демос, 1993. –785 с.
73. Максимова В.Ф. Микроэкономика. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Соминтэк, 1996. – 328 с.
74. Маліцький Б., Попович О. Стан використання вітчизняного інте-лектуального потенціалу // Інтелектуальна власність. – 2005. – №12. – С. 7–13.
75. Маркетинг / Под ред. А.И. Романова. – М.: Банки и биржи, 1996. – 558 с.
76. Марков В.М., Копылов В.В. Информационный менеджмент. – М.: Юрист, 1997. – 472 с.
77. Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка підп-риємства: Навч.посібник. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.
78. Мельник Л. Основи підприємництва та ринкової економіки. - На-вчальний посібник. - К.: Вища школа, 1993. - 175 с.
79. Месель-Веселяк В.Я. Напрями реформування агропромислового виробництва в Україні // Економіка АПК. –1999. –№1. –С. 36–40.
80. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1994. – 702 с.
81. Мильнер Б.З. Теория организации: Учеб. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 480 с.
82. Могильный А. Критерии эффективности государственного регу-лирования аграрного сектора экономики // Экономика Украины. – 2003. – №2. – С. 65–69.
83. Мочерний С. Синергетичний підхід в економічному дослідженні // Економіка України. – 2001. – №5. – С. 44–51.
84. Мочерный С. Концепции социально-экономического развития Украины // Экономика Украины. – 1996. – №5. – С. 44–54.
85. Муляр О.А. Реформування аграрного сектора в країнах Центра-льної і Східної Європи // Економіка АПК. – 1997. – №4-5. – С. 83–90.
86. Мягких О. Економічні перетворення в країнах центральної і схі-дної Європи та їх наслідки //Економіст. –1999. -№8. –С.62-71.
87. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві в умовах не-визначеності / Удосконалення економічного механізму функціонування агра-рних підприємств в умовах невизначеності. Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2004. – С. 25–30.
88. О ставках акцизного сбора и ввозной таможенной пошлины на спирт этиловый и алкогольные напитки: Закон Украины от 7.05.1996 г. № 178/96 ВР // rada.kiev.ua.
89. Об оплате труда: Закон Украины от 24.03.1995 г. № 108/95 // rada.kiev.ua.
90. Об установлении размера минимальной заработной платы на 2002 год: Закон Украины от 13.12.2001 г. № 2896-III // rada.kiev.ua.
91. Онищенко А., Спунер Н., Осташко Т. Сельское хозяйство в стра-нах с переходной экономикой: структурная реформа // Экономика Украины. -1996. – №3. -С. 74–82.
92. Онищенко А., Трегобчук В., Юрчишин В. Проблемы реформиро-вания отношений собственности и организационных структур хозяйствования на селе // Экономика Украины. – 1998. – №9. – С. 4–14.
93. Онищенко А., Юрчишин В. Аграрный кризис: истоки, особенно-сти, некоторые проблемы преодоления // Экономика Украины. – 1993. – №9. – С. 10–19.
94. Основи аграрного підприємництва / За ред. М.Й. Маліка. –К.: Ін-т аграр. екон., 2000. – 582 с.
95. Основы теории переходной экономики / Под ред. Е.А. Киселевой, М.Н. Чепурина. – Киров, 1996. – 319 с.
96. Основы экономической безопасности. (Государство, регион, пре-дпри- ятие, личность) / Под ред. Е.А. Олейникова. – М.: ЗАО "Бизнес-школа" Интел-Синтез", 1997. – 288 с.
97. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Україн-ський контекст. – К.: Техніка, 1999. – 336 с.
98. Парфенова Л. Модернизация и реструктуризация сельского хо-зяйства как основное направление аграрной политики Польши //Международный сельскохозяйственный журнал. –1997. –№4. –С. 40–44.
99. Попов Г.Х. Эффективное управление. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 1987. – 336 с.
100. Попова В.В. Факторная теория экономического роста и развития: Моногр. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2005. – 451 с.
101. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та перероб-них підприємств. – 2-е вид., допов. / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 629 с.
102. Про власність: Закон України // rada.gov.ua
103. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 №1576-12 // rada.gov.ua
104. Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19.10.2000 №2063-ІІІ // rada.gov.ua
105. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05. 2003, №755-ІV // rada.gov.ua
106. Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій: Закон України від 9 квітня 2004 р. № 1676-IV // Офі-ційний вісник України. – 2004. – №18. – С. 1275.
107. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. №40-IV // Уряд. кур’єр. – 2002. – 7 серп.
108. Про наукову і наукову-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 р.№ 51//rada.kiev.ua
109. Про наукову та науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. № 1977-XII // Голос України. – 1992. – 24 берез.
110. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприєм-ництва в Україні: Закон України від 21.12.2000, №2157-ІІІ // rada.gov.ua
111. Про невідкладні заході щодо прискорення реформування аграр-ного сектора економіки: Указ Президента України // Голос України. – 1999. – № 227 (2229). – 7 груд.
112. Про підприємництво: Закон України // rada.gov.ua
113. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.1991, № 887-ХІІ // rada.gov.ua
114. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16 січня 2003 р. №433-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №13. – С. 354–358.
115. Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон України від 21 листопада 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 437.
116. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 15 липня 1999 р. № 991-XIV // Голос України. – 1999. – 21 верес.
117. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України // Уряд. кур'єр. – 1999. – №2–3. – С. 13–15.
118. Ревенко В. Реституция и малая приватизация в Чехии: 1990-93гг. // Экономика Украины. –1995.– -№8. –С. 74–79.
119. Ренчко Ю. Сельское хозяйство Словакии // АПК: экономика, управление. –1997. – №1. – С. 53–57.
120. Реформування та розвиток підприємств агропромислового виро-бництва (посібник у питаннях і відповідях) / За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ, 1999. – 532 с.
121. Решетов В. Інструментарій механізму мотивації праці персоналу малих підприємств // Україна: аспекти праці. – 2001. – №4. – С. 21–29.
122. Ринок продовольства: проблеми формування і розвитку / За ред. П.Т. Саблука, В.І. Бойка, М.Г. Лобаса. – К.: УкрІНТЕІ, 1993. – 236 с.
123. Россоха В.В. Теоретико-методологічні засади розвитку виробни-чо-економічних систем: синергетичний підхід // Агроінком. – 2005. – № 9-10. – С. 47-54.
124. Рябоконь В.П. Адаптація системи оплати праці до умов ринку // Фінанси України. – 2001. – №5. – С. 10–16.
125. Рябоконь В.П. Соціально-психологічні аспекти сільськогоспо-дарської праці та її оплати в умовах становлення ринку // Економіка АПК. – 1999. – №9. – С. 51–57.
126. Саблук П.Т. Аграрна реформа, стан i напрями розвитку // Вісн. аграр. науки. – 2000. – №4. – С. 13–17.
127. Саблук П.Т. Економічний механізм АПК // Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу: Кол. монографія у двох томах. / За ред. П.Т. Саблука, В.Я Амбросова, Г.Є. Мазнє-ва – К.: ІАЕ, 2000. – Т.1 – С. 360–371.
128. Саблук П.Т. Нова економічна парадігма формування стратегії національної продовольчої безпеки України в XXI столітті. – К.: УААН, ІАЕ.–2001. – 94 с.
129. Саблук П.Т. Основні положення нової економічної парадигми національної продовольчої безпеки України в XXI ст. // Економіка України. – 2002. – №5. – С. 54–59.
130. Саблук П.Т., Малік М.Й., Валентинов В.Л. Формування міжгалу-зевих відносин: проблеми теорії та методології. – К.: ІАЕ, 2002. – 294 с.
131. Саблук П., Крисальный А., Тивончук С., Бильський В., Собчук Н. Основные методологические положения аграрной реформы в Украине // Экономика Украины. –1994. – №11. – С. 28–38.
132. Саблук П.Т. Разгосударствление и приватизация – основа рефор-мирования экономики АПК // Экономика Украины. –1992. – №9. – С. 9–17.
133. Свободин В., Свободина М. Эффективность АПК и продовольст-венная безопасность России //Международный сельскохозяйственный журнал. –1997. – №1. – С.41–46.
134. Серова Е.В. Аграрная экономика: Учеб. – М.: ГУ ВШЭ, 1999. – 480 с.
135. Сигидов Ю.И., Малофеев Т.Е. Организация предпринимательской деятельности в АПК. – Ч.1 – Краснодар, 1994. – 282 с.
136. Соболь С.Н. Предпринимательство (начало бизнеса). – К., 1994. – 175 с.
137. Современная экономика / Под ред. О.Ю. Мамедова. – Ростов-на-Дону, 1997. – 608 с.
138. Современный маркетинг / Под ред. В.Е. Хруцкого – М.: Финансы и статистика, 1991. – 252 с.
139. Соціально-економічна ситуація та шляхи подолання кризового стану в агропромисловому комплексі України. – К.: ІАЕ, 1999. – 328 с.
140. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общей ред. А.П. Градова, Б.И. Кузина. – С. Пб.: Специальная литература, 1996. –510 с.
141. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) “Шляхом Європейської інтеграції” / Авт. кол.: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держ-комстату України, 2004. – 416 с.
142. Теоретическая экономика. Политэкономия / Под ред Г.П. Журав-левой, Н.Н. Мильчаковой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 485 с.
143. Трудовое право Украины / Г.И. Чанышева, Н.Б. Болотина, Т.М. Додина и др. – Х.: Одиссей, 2001. – 512 с.
144. Трудовые правоотношения и кадровое делопроизводство на пре-дприятии. Нормативно-методическая база. Комментарии из серии «Аверс-бухгалтерия». – Днепропетровск: Центр юридического и бухгалтерского сер-виса «Аверс», Изд. дом «Баланс-Клуб», 1998. – 104 с.
145. Турчинов О.В. Тіньова економіка: закономірності, механізм фун-кціонування, методи оцінки. – К.: Ін-т Росії НАНУ, 1996. –200 с.
146. Управление агропромышленным комплексом / Под ред. В.В. Ку-знецова. – М.: Изд. центр «МарТ», 2003. – 416 с.
147. Управление организацией: Учеб. / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 669 с.
148. Ушачев И. АПК: политика стабилизации и экономического роста // Экономист. – 2000. – №3. – С. 3–8.
149. Федулова Л.І. Корпоративні структури в інноваційній діяльності: світовий досвід та можливості для України // Економіка і прогнозування. – 2004. – № 4. – С. 7–27.
150. Фінанси сільськогосподарських підприємств / За ред. М.Я. Дем’яненка. – К.: ІАЕ, 2000. – 64 с.
151. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції / За ред. П.Т. Саблука. – К.:ІАЕ, 2000. – 555 с.
152. Фрумкин Б. Аграрная реформа в Польше //АПК: экономика, управление. –1998. – №7. – С.41–47.
153. Фрумкин Б. Аграрный сектор стран Центрально-Восточной Ев-ропы (ЦВЕ): становление «новой смешанной экономики» //Международный сельскохозяйственный журнал. –1997. – №5. – С. 12–14.
154. Ховрич Г.М. Учет рисков при разработке планов финансирования агропредприятий // Вісн. аграр. науки. – 2000. – №9. – С. 64–66.
155. Хохлов Н. Об экономическом содержании категории собственно-сти в транзитивной экономике // Экономика Украины. – 2002. – №1. – С. 36–43.
156. Хруцкий В. Е. Как стать предпринимателем. США: экономика, политика, идеология. 1992.
157. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України / За ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ, 2000. – 585 с.
158. Черемисина С.Г. Методология разработки направлений развития виноградо-винодельческого производства Крыма // Економіка АПК. – 2006. – №9. – С. 8–17.
159. Черемисина С.Г. Развитие виноградо-винодельческого производ-ства Крыма. – К.: ННЦ ИАЕ, 2006. – 489 с.
160. Черемисина С.Г. Скрытая занятость: состояние и перспективы сокращения. – Горки: Белорусская государ. сельскохоз. академ., 2000. – С. 181–183.
161. Черемисина С.Г. Функционирование маркетинговой информаци-онной системы в виноградо-винодельческом подкомплексе // Обеспечение доступности информации: проблемы науки, образования, практики: Матер. междунар. науч.-практ. конф. ТНУ им. Вернадского, 2004. – С. 78–82.
162. Черемисина С.Г., Антипов В.П. Адаптация методики оценки эф-фективности хозяйственной деятельности предприятия в современных усло-виях // Сб. науч. тр. ИВиВ «Магарач». – 2003. – №1. – С. 93–98.
163. Черемисина С.Г., Педченко А.П. Методика исследования состоя-ния интеллектуального потенциала. – Симф.: Таврия, 2000. – 104 с.
164. Черненко С.М. Сутність малого підприємництва та особливості його функціонування в агропродовольчому комплексі України // Ресурсний потенціал АПК: концептуальні засади і механізми збалансованого відтворення та ефективного використання. – Київ: Ін-т економіки НАН України, 2002. – С.116-124.
165. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. – М.: Статистика, 1977. – 200 с.
166. Чечетов М., Мендрул А. Корпоративное управление в условиях экономической трансформации // Экономика Украины. – 2001. – №4. – С. 10–18.
167. Школьный А. К проблеме формирования Украиной конкурентной стратегии экспортоориентированных отраслей АПК // Экономика Украины. – 2003. – №5. – С. 54–59.
168. Шпичак О. М. Сільське господарство України на початку та в кі-нці ХХ століття. – К.: ІАЕ, 2000. – 74 с.
169. Шумпетер И. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 455 с.
170. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича. – С.Пб.: Изд-во СПБ ГУЭФ, Изд. «Питер Паблишинг», 1997. – 480 с.
171. Энциклопедический словарь: В 2 т. Гл. ред. Б. А. Введенский. - М.: Советская энциклопедия, 1964.- Т.2.- 736 с.
172. Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная политика. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 800 с.
173. Юрчишин В. К проблеме разработки продовольственной (аграр-но-продовольственной) доктрины Украины // Экономика Украины. –2001. -№10. – С.4–11.
174. Яворницький Д. 1. Історія запорізьких козаків: У 3 т. Редкол. Со-хань II.С. (голова) та ін.-К.: Наукова думка, 1990.- Т. 1.- 560 с.
175. Яковец Ю. Стратегия стабилизации и развития производства // Экономист. –1999. – №10. –С. 15–22.
176. Яковлев В. М. Конструктивное предпринимательство. - М.: ИПА «Три Л», 994. - 232 с.
177. http://www.krugosvet.ru
178. Arnold C. Cooper, Entrepreneurship: Starting f New Business (Washington, D.C.: National Federation of Independent Business, NFIB Foundation, 1993).
179. Brigham E.F. Fundamentals of Financial Management. – Orlando: Dryden Press, 1995.)
180. Clifford M. Baumback, Basic Small Business Management, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, Newjersey, 1983.
181. Cole G.A. Management: Theory and Practice. –D.P. Publications, Aldine Place, London W12 8AW. 1996.
182. David C.McClelland, The Achieving Society (Princeton, N.J.: Van Nostrand, 1997).
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20909.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.