У нас уже 68734 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название РОЗВИТОК ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ
Количество страниц 210
ВУЗ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 20913.doc 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………….………………………… 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ…......................................................
12
1.1. Вплив оподаткування на показники та напрямки банківської діяльності………………………………………………….…...
12
1.2. Обґрунтування місця податкового менеджменту в системі управління банку…………………………..…………………...
33
1.3. Податкове навантаження та податкові ризики як предмет податкового менеджменту банку….………………....................
49
Висновки за розділом 1…….………………………………….. 72
РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ……………………..………………
75
2.1. Комплексний підхід до управління податковою діяльністю банку на основі функціональної моделі…………...…………..
75
2.2. Взаємодія податкового планування та аналізу на етапі вибору оптимального варіанта податкової діяльності банку……………………………………………….……………..

88
2.3. Процедури податкового обліку та заходи податкового контролю в процесі реалізації і моніторингу податкового плану банку……………………………………………………….

118
Висновки за розділом 2……......................................................... 135
РОЗДІЛ 3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ……………………………………

138
3.1. Дослідження впливу податкового навантаження на показники ефективності діяльності банку ……………………….……….
138
3.2. Обґрунтування науково-методичного підходу щодо визначення граничного рівня податкового навантаження банку та його використання в податковому плануванні і аналізі………………….………………………………………….


155
3.3. Удосконалення податкового контролю на основі розрахунку граничних значень контрольованих параметрів діяльності банку……………………………………………….…………….

171
Висновки за розділом 3……....................................................... 181
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 185
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..... 193
ДОДАТКИ ……………………………………………………………………. 210ВСТУП


Актуальність теми дослідження. В умовах невизначеності зовнішнього середовища та високої ризиковості діяльності конкурентні переваги отримують банки, здатні забезпечити ефективну взаємодію всіх елементів системи управління, включаючи як організаційну, так і фінансову складову. Податковий менеджмент як підсистема управління фінансами, може стати вагомим фактором, що визначає ефективність діяльності банку, оскільки податкові відносини опосередковують більшість його операцій.
Високе податкове навантаження послаблює конкурентоспроможність банку, а ігнорування податкових ризиків в процесі управління фінансами банку може призвести до суттєвих негативних наслідків як у вигляді витрат за фінансовими санкціями, так і у вигляді втраченої вигоди через прийняття неефективних управлінських рішень.
Таким чином, на сьогодні існує необхідність у формуванні цілісної та структурованої системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку.
Питання ефективності банківської діяльності та управління банками досліджувались у працях Дж. Сінкі, П. Роуза, Дж. Маршалла, А.М. Мороза, М.І. Савлука, А.О. Єпіфанова, І.В. Сала, О.В. Васюренка, А.М. Герасимовича, С.М. Козьменка, Л.О. Примостки, А.А. Мещерякова, О.П. Заруцької, О.І. Лаврушина, М.З. Бора, Т.В. Нікітіної, Р.Г. Ольхової.
Проблеми функціонування системи оподаткування України, питання податкового планування і управління податковими платежами, окремі аспекти впливу оподаткування на діяльність суб’єктів господарювання ґрунтовно висвітлені в роботах О.Д. Василика, П.В Мельника, Д.Г. Черника, Ю.Б. Іванова, А.І. Крисоватого, В.Г. Панскова, В.Л. Андрущенко, А.М. Соколовської, О.Д. Данілова, В.В. Вітлінського, І.І. Д’яконової, В.В. Карпової, В.В. Лащака, Є.Б. Бережного, Д.М. Серебрянського. Дослідженням специфіки оподаткування окремих банківських операцій, податкового стимулювання інвестиційної діяльності банків, розвитку системи оподаткування банків і розробці напрямів її вдосконалення присвячені роботи B.С. Петросової, М.Л. Бутилькова, О.І. Борисова, К.А. Кантирєва.
Високо оцінюючи наукові напрацювання вітчизняних та зарубіжних вчених з проблематики, що досліджується, слід зауважити, що залишилося поза увагою як науковців, так і практиків дослідження формування системи податкового менеджменту в банку, визначення її елементів з точки зору податкових наслідків та кінцевого фінансового результату діяльності банку, що і зумовило вибір теми дисертаційного дослідження та свідчить про його актуальність.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження було використано при виконанні науково-дослідних тем Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України», а саме: «Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні» (державний реєстраційний номер 0102U006965); «Розвиток механізму функціонування банківської системи України під впливом іноземного капіталу» (державний реєстраційний номер 0107U012112). До звітів за цими темами включені пропозиції автора щодо методики аналізу податкового навантаження банку за допомогою системи взаємопов’язаних показників; визначення граничного рівня податкового навантаження банку на основі виявлення взаємозв’язку між податковим навантаженням та показниками ефективності діяльності банку; формування функціональної моделі податкового менеджменту банку.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо розвитку податкового менеджменту банку, виходячи з його взаємозв’язку з фінансовим менеджментом і враховуючи вплив на ефективність діяльності банку.
Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення в роботі таких завдань:
• обґрунтувати місце і роль оподаткування серед факторів зовнішнього середовища діяльності банку з метою виявлення характеру впливу оподаткування на показники та напрямки банківської діяльності, а також визначення основних завдань управління ним;
• дослідити теоретичні основи податкового менеджменту з метою формування системи податкового менеджменту банку та виділення її елементів;
• узагальнити існуючі методичні підходи щодо визначення рівня податкового навантаження, що дозволить обґрунтувати методику розрахунку показників для його оцінки та застосування в податковому менеджменті банку;
• проаналізувати структуру податкових платежів і показники податкового навантаження по банківській системі України в цілому та в розрізі груп банків;
• дослідити інструментарій податкового менеджменту у взаємозв’язку з функціями фінансового менеджменту банку;
• формалізувати взаємозв’язок показників податкового навантаження та ефективності діяльності банку з метою розробки методичного підходу до визначення граничного рівня податкового навантаження банку.
Об’єктом дослідження є економічні відносини, пов’язані з перерозподілом фінансових ресурсів у вигляді податків і формуванням кінцевого результату діяльності банку.
Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та інструментарій податкового менеджменту банку.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали положення теорії податкового менеджменту, банківської справи, оподаткування банківської діяльності та сучасні концепції банківського фінансового менеджменту. У процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи пізнання дійсності, як теоретичне узагальнення та порівняння, систематизація (при дослідженні сутності податкового менеджменту та визначенні особливостей оподаткування у банківській сфері); спостереження (під час дослідження податкового навантаження по банківській системі України та відбору банків для моделювання); порівняння (у процесі встановлення спільних і відмінних рис існуючих методик оцінки податкового навантаження); системного аналізу (при визначенні елементів системи податкового менеджменту); вимірювання, формалізації та економіко-математичного моделювання (у процесі розробки оптимізаційної моделі рентабельності і визначення оптимального співвідношення між рентабельністю активів банку та рівнем податкового навантаження).
Комп’ютерне моделювання проведене в середовищі Maple 7.0. Для цього були розроблені ітераційні процедури регресійного та кореляційного аналізів, а також чисельної оптимізації функції дійсного аргументу.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти з питань регулювання оподаткування та діяльності банків, аналітичні матеріали Національного банку України, Асоціації українських банків і Державної податкової служби України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів, присвячені проблемам податкового та банківського менеджменту.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні науково-методичних підходів щодо формування системи податкового менеджменту та її розвитку в системі управління діяльністю банку.
Наукову новизну дисертаційної роботи визначають такі положення:
вперше:
• запропоновано науково-методичний підхід щодо визначення граничного рівня податкового навантаження банку на основі виявлення його взаємозв’язку з показниками ефективності діяльності шляхом побудови оптимізаційної моделі рентабельності, що дозволить розрахувати значення контрольованих параметрів діяльності та розробити заходи податкового контролю, спрямовані на усунення відхилень фактичних показників від запланованих або утримання їх у межах встановлених значень;
• розроблено теоретико-методичні положення комплексного управління податковою діяльністю банку на основі функціональної моделі, починаючи від формулювання цілей і завдань та закінчуючи реалізацією обраного варіанта податкової діяльності, що забезпечить взаємодію всіх податкових інструментів і сприятиме узгодженню заходів податкового менеджменту із цілями і завданнями фінансового менеджменту банку;
удосконалено:
• науково-методичний підхід щодо формування і розвитку системи податкового менеджменту банку на основі системного підходу до управління у поєднанні з теорією податкового менеджменту для визначення її елементів і встановлення взаємозв’язків між ними. На відміну від існуючих підходів, систему податкового менеджменту банку пропонується розглядати як поєднання двох підсистем: підсистеми податкового менеджменту банку – платника податків та підсистеми податкового менеджменту банку – податкового агента, кожна з яких має свої завдання, об’єкти та інструменти;
• методичний підхід до податкового планування на основі визначення граничного рівня податкового навантаження, що дозволить обрати оптимальний варіант податкової діяльності банку з урахуванням співвідношення показників ефективності діяльності та рівня податкового навантаження банку. На відміну від існуючих, запропонований підхід сприятиме узгодженню податкових і фінансових планів банку, забезпечить оптимальне співвідношення податкового навантаження з показниками рентабельності банку та дозволить визначати фактори, які найбільше впливають на досягнення запланованих показників;
• процедуру аналізу податкового навантаження банку на основі використання системи взаємопов’язаних показників, що розраховуються за даними фінансового та податкового обліку, яка дозволить оцінити рівень податкового навантаження за складовими та джерелами сплати податків і його вплив на фінансові показники діяльності банку. Запропоновані показники можуть використовуватися органами Державної податкової адміністрації України при складанні плану-графіка проведення документальних і виїзних перевірок банків та власне банками у процесі податкового і фінансового планування;
набули подальшого розвитку:
• теоретичні положення щодо виявлення і обґрунтування напрямків впливу оподаткування та оцінки цього впливу на параметри банківської діяльності на основі розмежування системи оподаткування безпосередньо банку і системи оподаткування інших суб’єктів господарювання та фізичних осіб. При цьому за основу береться те, що система оподаткування банку через податок на прибуток та податки, що сплачуються за рахунок витрат, здійснює прямий вплив на фінансові результати, ліквідність, власні кошти, собівартість продуктів і послуг банку, а система оподаткування контрагентів та клієнтів банку через податок на доходи фізичних осіб і оподаткування процентів, інвестицій та операцій з цінними паперами впливає на вибір пріоритетних напрямків діяльності банку, асортимент банківських продуктів і послуг, ресурсний потенціал банку опосередковано;
• визначення сутності поняття «податковий менеджмент банку», під яким пропонується розуміти систему управління податковою діяльністю, що передбачає використання відповідних інструментів для визначення податкового навантаження та податкових ризиків з метою їх оптимізації в межах фінансової стратегії банку та чинного податкового законодавства.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці методичних рекомендацій щодо формування та розвитку системи податкового менеджменту у взаємозв’язку з функціями фінансового менеджменту, що дозволить підвищити ефективність функціонування банку.
Обґрунтовані наукові положення, висновки, запропоновані методи та практичні рекомендації, які містяться в дисертаційному дослідженні, були використані:
• для аналізу податкового навантаження банку та виявлення податкових ризиків у процесі моніторингу виконання планів і бюджетів (довідка ВАТ «КБ «Володимирський» № 01-05/884-01 від 08.09.2008);
• для оцінки рівня податкового навантаження банку за допомогою системи взаємопов’язаних показників у процесі моніторингу виконання планів і бюджетів (довідка ВАТ АБ «Столичний» № 01-07/1170 від 23.09.2008);
• для розрахунку прогнозних значень фінансових показників на рівні філії банку, враховуючи співвідношення податкового навантаження з показниками ефективності діяльності в процесі фінансового планування (довідка Сумської філії ВАТ «КРЕДОБАНК» № 196 від 14.08.2008);
• для обґрунтування розрахунків прогнозних витрат кошторисних статей під час формування проекту кошторису поточних доходів і витрат на наступний рік (довідка Управління Національного банку України в Сумській області № 12-13 від 19.03.2008).
Одержані автором результати наукового дослідження використовуються в навчальному процесі Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» при викладанні таких навчальних дисциплін: «Оподаткування банків», «Фінансовий менеджмент у банку», «Податковий обліку в банку», «Аналіз банківської діяльності», «Організація контролю в банку» (акт від 01.09.2008)
Особистий внесок здобувача. Результати наукового дослідження отримані автором особисто і знайшли відображення в опублікованих працях. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, особистий внесок здобувача полягає у визначенні податкового поля та особливостей організації податкового обліку в банку [10].
Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і результати дослідження оприлюднені та доповідалися на науково-практичних конференціях, зокрема: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України» (м. Суми, 2003, 2006, 2008), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції в розвитку банківської системи» (м. Дніпропетровськ, 2004), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика» (м. Суми, 2008), VII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України» (м. Алушта, 2008), ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави» (м. Дніпропетровськ, 2008).
Наукові публікації. Основні положення дисертації повністю висвітлено і викладено в 14 наукових працях загальним обсягом 31,5 друк. арк., з яких особисто автору належить 4,8 друк. арк., у тому числі 6 наукових статей у наукових фахових виданнях, 7 тез доповідей на науково-практичних конференціях, 1 навчальний посібник у співавторстві.
Структура та обсяг дисертації визначаються метою та завданнями дослідження. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 260 сторінок, у тому числі на 80 сторінках розміщено 25 таблиць, 39 рисунків, 12 додатків і список використаних джерел із 170 найменувань.
Список литературы ВИСНОВКИ


У дисертації наведено теоретичне обґрунтування і запропоновано нове вирішення наукового завдання, що виявляється в розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування та розвитку системи податкового менеджменту в банку, враховуючи його взаємозв’язок з фінансовим менеджментом та вплив на ефективність діяльності банку. За результатами дисертаційного дослідження зроблено наступні висновки та пропозиції науково-теоретичного і прикладного характеру:
1. Визначено, що оподаткування належить до групи зовнішніх економічних факторів банківської діяльності, до якого банк має пристосовуватися. Залежно від суб’єкта впливу необхідно розрізняти систему оподаткування власне банку, яка прямо впливає на фінансові результати, ліквідність, власні фінансові ресурси, собівартість продуктів та послуг банку, та систему оподаткування інших суб’єктів оподаткування — контрагентів банку, яка, опосередковано впливає на асортимент банківських продуктів та послуг, ресурсний потенціал, розвиток напрямків діяльності банку. Функції, що покладаються на банки податковим законодавством, формують відповідне податкове поле діяльності банку, яке визначає особливості формування системи податкового менеджменту банку як засобу оптимізації як прямого, так і опосередкованого впливу податків.
2. На підставі аналізу і систематизації теоретичних і методичних основ податкового менеджменту з’ясовано, що податковий менеджмент є невід’ємною частиною фінансового менеджменту, якій властива обмежена самостійність, тому що податкові відносини як складова частина фінансових виникають на перерозподільній стадії відтворювального процесу і є завершальною ланкою будь-якого управлінського рішення.
Податковому менеджменту як складовій частині фінансового менеджменту властива обмежена самостійність, оскільки він проявляється тільки в процесі здійснення відповідних дій і рішень та, не маючи чітко самостійного характеру, істотно впливає на прийняття управлінських рішень і сприяє підвищенню ефективності діяльності банку. Виходячи з цього, необхідно використовувати інструменти податкового менеджменту у взаємозв’язку із функціями фінансового менеджменту, що дозволить істотно впливати на податкові наслідки управлінських рішень і сприятиме підвищенню ефективності діяльності банку.
3. Визначено, що здійснення податкової діяльності банку повинно забезпечувати не стільки мінімізацію податкового навантаження, скільки підвищення ефективності функціонування банку в цілому, враховуючи його цілі та завдання.
У результаті податковий менеджмент банку визначено як систему управління податковою діяльністю, що передбачає використання відповідних інструментів для визначення податкового навантаження та податкових ризиків з метою їх оптимізації в межах фінансової стратегії розвитку банку та чинного податкового законодавства.
Податкове навантаження банку визначено як узагальнюючу характеристику впливу оподаткування на результати діяльності банку, що вказує на частку податкових платежів на користь держави (до бюджету та державних цільових фондів).
Станом на 01.09.2008 року середній показник загального податкового навантаження в цілому по банківській системі склав 14,9 %. Середнє податкове навантаження з податку на прибуток за станом на 01.09.2008 року за банківською системою склало 5,89% при 5,67% — за відповідний період минулого року. Зростання частки податку на прибуток у структурі податкових платежів банків до зростання податкового навантаження з податку на прибуток за групами «найбільших» та «великих» банків, оскільки саме вони забезпечують найбільші надходження даного податку до бюджету. Серед десяти банків з найбільшим рівнем податкового навантаження за податком на прибуток рівномірно представлені банки груп «малі» та «великі банки». Серед десяти банків з найбільшим рівнем загального податкового навантаження представлені тільки банки четвертої групи.
Ігнорування податкових ризиків в процесі управління фінансами банку може призвести до суттєвих негативних наслідків як у вигляді прямих втрат за фінансовими санкціями, так і у вигляді втраченої економічної вигоди через прийняття неефективних управлінських рішень, тому запропоновано під податковим ризиком, як предметом податкового менеджменту банку, розуміти ймовірність виникнення фінансових та нефінансових втрат внаслідок здійснення податкової діяльності банку.
4. Для формування і розвитку теоретичних засад податкового менеджменту банку було поєднано теорію податкового менеджменту з основами системного аналізу та процесного підходу. Визначено, що податковому менеджменту притаманні всі характерні ознаки системи: наявність елементів, взаємозв’язків між ними, здатність до саморозвитку, нерозривний зв’язок із зовнішнім середовищем, у взаєминах з яким система виявляє свою цілісність. Вхідними ресурсами податкового менеджменту як процесу є законодавче, нормативне та інформаційне забезпечення. Результатом податкового менеджменту як процесу є забезпечення оптимального співвідношення податкового навантаження з показниками ефективності діяльності банку та контрольованого рівня податкових ризиків відповідно до цілей і завдань діяльності банку.
Систему податкового менеджменту в банку, виходячи з основних функцій банку як учасника податкових відносин, запропоновано розглядати як поєднання двох підсистем — підсистеми податкового менеджменту банку як платника податків та підсистеми податкового менеджменту банку як податкового агента, кожній з яких властиві свої завдання, об’єкти та інструменти.
Функціонування системи податкового менеджменту в банку передбачає ефективну взаємодію його інструментів: податкового планування, податкового обліку (який включає і розробку облікової політики для цілей оподаткування), податкового аналізу і податкового контролю в процесі прийняття управлінських рішень щодо податкового навантаження та податкових ризиків банку.
Підсистема податкового менеджменту банку – платника податків, об’єктом якої є податкова діяльність банку, спрямована на оптимізацію податкового навантаження та виявлення податкових ризиків через взаємодію податкового планування, податкового обліку, податкового аналізу і податкового контролю в процесі прийняття управлінських рішень.
Заходи податкового менеджменту для підсистеми банку – податкового агента передбачають нарахування і утримання сум податків, зборів, обов’язкових платежів інших суб’єктів оподаткування в податковому обліку, виявлення і аналіз податкових ризиків, податковий контроль за правильністю розрахунків податкових зобов’язань, своєчасністю перерахування їх до бюджету та поданням податкової звітності.
5. Визначено, що податкове навантаження банку не можна характеризувати одним показником, тому для оцінки його рівня запропоновано використовувати систему взаємопов’язаних показників, що розраховуються як відношення суми нарахованих податків (або тільки податку на прибуток) до певного значення показника діяльності банку, визначеного за правилами фінансового та податкового обліку, та обґрунтовано доцільність використання нарахованої суми податкових зобов’язань для визначення рівня податкового навантаження банку. При цьому показники, визначені на підставі даних податкового обліку, не можуть бути використані для розрахунку граничних значень при розробці оптимізаційних заходів, оскільки призначені для формування податкової бази і не мають зв’язку з фінансовим результатом діяльності банку. Необхідність розрахунку таких показників зумовлена тим, що на їх підставі оцінюється діяльність банку органами Державної податкової адміністрації України при складанні планів-графіків проведення документальних і виїзних перевірок.
6. Формування моделі податкового менеджменту банку повинно здійснюватись з урахуванням ряду зовнішніх та внутрішніх факторів. Вимоги до моделі податкового менеджменту повинні визначатись перш за все потребою банку в ньому, яка залежить від рівня податкового навантаження банку та від наявності інформаційних, трудових, технічних ресурсів, необхідних для створення умов функціонування системи самого податкового менеджменту. В результаті цього було запропоновано підхід до комплексного управління податковою діяльністю банку на основі формування функціональної моделі, яка забезпечує взаємодію всіх інструментів податкового менеджменту.
Функціональна модель охоплює заходи податкового менеджменту починаючи від формулювання завдань закінчуючи реалізацією обраного варіанта податкової діяльності банку та передбачає використання таких його інструментів: податкового планування, податкового аналізу, податкового обліку та податкового контролю в процесі прийняття управлінських рішень щодо податкового навантаження та податкових ризиків.
Основою для управлінських рішень у сфері податкового менеджменту виступає податкове планування, в результаті якого повинен бути визначений оптимальний рівень податкового навантаження та обраний на підставі нього варіант податкової діяльності банку з урахуванням показників фінансового плану та розроблення заходів для його реалізації. Податкове планування в межах запропонованої функціональної моделі податкового менеджменту включає дослідження існуючих схем оптимізації, розробку альтернативних варіантів податкової діяльності банку, вибір оптимального варіанта та відповідних методів податкового планування. Для обраного варіанта податкової діяльності складається графік податкових платежів і бюджет податкових витрат, який є складовою частиною оперативного бюджету банку, враховуючи виконання банком власних податкових зобов’язань, а також виплати банку як податкового агента, які потім координуються та узгоджуються з фінансовими планами банку.
Податковий аналіз розглядається як основа для формування податкового плану банку і необхідна умова податкового контролю. До існуючої послідовності етапів податкового аналізу включено дослідний етап, який передбачає проведення аналізу альтернативних варіантів податкової діяльності банку з розрахунком економіко-математичних залежностей і моделей. Порівняння фактичних показників з показниками отриманих моделей дозволить визначити взаємозв’язки між елементами податкового поля і фінансовими показниками діяльності банку.
Податковий аналіз у банку запропоновано проводити за трьома напрямками. Перший включає загальний податковий аналіз податкового поля банку, об’єктів оподаткування та податкових баз, факторів, що впливають на їх формування, податкових витрат, ефективності заходів податкового планування. Другий напрямок передбачає аналіз податкового навантаження банку, для якого запропоновано використовувати систему взаємопов’язаних показників. Третій напрямок включає аналіз податкових ризиків як для обраного варіанта податкової діяльності, так і в процесі поточного податкового контролю.
Податковий облік, як інструмент податкового менеджменту, повинен забезпечити правильність і повноту формування податкових баз, розрахунок сум податкових зобов’язань банку за всіма видами податків, своєчасне складання та подання податкової звітності. Облікова політика банку як методологія податкового обліку впливає на податкове планування, тому для реалізації обраного варіанта податкової діяльності банку здійснюються коригування тих її положень, що можуть вплинути на формування податкових баз і строки сплати податкових платежів.
Податковий контроль в рамках функціональної моделі податкового менеджменту розглядається як послідовне виконання процесів, спрямоване на пошук рішення, що забезпечить відповідність отриманих результатів поставленим завданням або планам. Для ефективного функціонування податкового контролю необхідно визначити контрольовані параметри, методи вимірювання контрольованих параметрів, забезпечити своєчасність проведення порівняльного аналізу отриманих результатів із запланованими, розробити комплекс заходів, що спрямовані на зміни в контрольованих параметрах. З огляду на це, контрольна функція податкового менеджменту банку реалізується в напрямку коригування процесів в рамках інших функцій податкового менеджменту відповідно до запланованих показників податкової діяльності банку або утримання відхилень контрольованих параметрів від граничних в допустимих межах.
Визначений підхід до формування функціональної моделі податкового менеджменту в банку враховує як потреби великого системного банку з розгалуженою мережею філій та може використовуватись і середніми та малими банками.
7. Визначено, що результатом заходів податкового планування є вибір такого варіанта податкової діяльності, який забезпечить оптимальне співвідношення податкового навантаження банку з показниками ефективності діяльності. Для цього досліджено вплив податкового навантаження на ефективність діяльності банку за допомогою економетричної оптимізаційної моделі рентабельності банку.
Розроблена економетрична оптимізаційна модель забезпечує взаємозв’язок показників фінансового та податкового планування через розрахунок граничного рівня податкового навантаження та визначення його впливу на показники рентабельності діяльності банку. У роботі розроблено узагальнену модель на основі показника рентабельності активів, проте математична формалізація моделі справедлива і при використанні показників рентабельності капіталу або рентабельності витрат. На стадії розрахунків, залежно від обраного показника рентабельності формуються необхідні вхідні дані та обираються відповідні фактори.
Використання оптимізаційної моделі на дослідному етапі податкового аналізу дозволить виявити фактори (фінансові і податкові), що впливають на податкове навантаження, а також проаналізувати альтернативні варіанти оптимізації податкової діяльності банку на підставі визначення співвідношення податкового навантаження і рентабельності активів для кожного з них. При цьому, частина кривої функції рентабельності до мінімального значення, характеризує вплив податкового навантаження на показник рентабельності, тобто чим менше значення податкового навантаження, тим вище показник рентабельності, що свідчить про можливість застосування оптимізаційних заходів податкового менеджменту.
Під час податкового планування з альтернативних варіантів податкової діяльності банку обирається оптимальний, яким в даному випадку буде такий варіант податкової діяльності, за яким співвідношення податкового навантаження та рентабельності найбільше відповідає планам банку на наступний період залежно від обраної фінансової стратегії.
На підставі отриманих показників граничного значення рівня податкового навантаження та відповідного йому значення показника рентабельності встановлюються значення контрольованих параметрів для податкового контролю і розробляється шкала їх відхилень у процесі моніторингу реалізації обраного варіанта податкової діяльності банку. Залежно від розміру відхилення запропоновано алгоритм та відповідну систему заходів податкового контролю, спрямованих на усунення відхилень або утримання їх у межах допустимих значень згідно з поставленими завданнями.
8. Використовуючи узагальнену оптимізаційну модель рентабельності, було розраховано граничні та нормативні значення рівня податкового навантаження і рентабельності активів ВАТ «КРЕДОБАНК», на їх підставі розроблено шкалу відхилень контрольованих параметрів, яка включає допустимі, контрольовані та критичні значення, і запропоновано алгоритм для визначення заходів податкового контролю.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛСинки Джозеф Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках / Джозеф Ф. Синки. — пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. — М. : Саtаllаху, 1994. — 820 с.
. Роуз Питер С. Банковский менеджмент : пер. с англ. со 2-го изд. / Питер С. Роуз. — М. : Дело, 1997. — 768 с.
. Маршалл Дж. Ф. Финансовая инженерия : полное руководство по финансовым нововведениям : учебное пособие / Дж. Ф Маршалл, В.К. Бансал. — Пер. с англ. Г.А. Агасандяна, И.И. Гасанова и др. — М. : ИНФРА-М, 1998. — 783 с. — (Высшее образование).
. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика : навчальне видання / Э.Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл , Р.Дж. Кэмпбелл. — англ. — М. : АНК, 1996. — 448c.
. Банківські операції : навчальне видання / [А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. — К. : КНЕУ, 2000. — 384 с.
. Єпіфанов А.О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України : монографія / А.О. Єпіфанов. — Наукове видання — Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. — 417 c.
. Макро- і мікроекономічні складові розвитку : монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д’яконова, М.А. Єпіфанова. — Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. — 505 с.
Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків : навчальний посібник / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало — Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. — 523 с.
Кредитна система України і банківські технології : навчальний посібник : у 3 кн. Книга перша : Кредитна система / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Сала. — Львів : ЛБІ НБУ, 2002. — 580 с.
. Васюренко О.В. Банківські операції : навчальний посібник: Навчальне видання / О.В. Васюренко — 3-є вид., стереот. — К. : Знання, 2002. — 255 c.
. Остапишин Т.П. Основи банківської справи : курс лекцій / Т.П. Остапишин. — Навчальне видання. — 2-е вид., стереот. — К. : МАУП, 2003. — 112 c.
Аналіз банківської діяльності : підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін. ; за ред. А.М. Герасимовича. — вид. 2-ге, без змін. — К. : КНЕУ, 2006. — 600 с.
. Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі : монографія / Л.О. Примостка. — К. : КНЕУ, 2002. — 316 с.
Макаренко М.І. Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках : монографія / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко. — Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. — 238 с.
. Васюренко О.В. Банківський менеджмент : посібник / О.В. Васюренко. — Навчальне видання — К. : Академія, 2001. — 320 c.
. Любунь, О.С. Фінансовий менеджмент у банку : навчальний посібник / О.С. Любунь, В.І. Грушко. — Навчальне видання. — К. : Слово, 2004. — 296 c.
. Заруба, О.Д. Фінансовий менеджмент у банках : навчальний посібник / О.Д. Заруба. — К. : Знання, 1997. — 172 c.
. Козьменко, С.М. Стратегічний менеджмент банку : навчальний посібник / С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко. — Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. — 734 c. — (Майстер-клас).
. Примостка, Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник / Л. О. Примостка. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : КНЕУ, 2004. — 468 с.
. Сало, І.В. Фінансовий менеджмент банку : навчальний посібник / І.В. Сало, О.А. Криклій. — Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. — 314 с.
Мещеряков А.А. Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності функціонування комерційного банку : монографія / А.А Мещеряков. — К. : Науковий світ, 2006. — 347 с.
Заруцька О.П. Управління ризиками – провідний чинник фінансової стійкості вітчизняних банків / О.П. Заруцька // Фінанси України. – 2006. — №3. – с.94-105.
. Лаврушин, О.И. От теории банка к современным проблемам его развития в экономике / О.И. Лаврушин // Банковское дело. — 2003. — №7. — С. 2-7.
. Бор М.З. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование / М.З. Бор, В.В. Пятенко. — М. : ДИС, 1997. — 288 с.
. Никитина, Т.В. Банковский менеджмент : учебное пособие / Т.В. Никитина. — СПб. : Питер, 2002. — 160 c.
. Ольхова, Р.Г. Банковское дело : управление в современном банке : учебное пособие / Р.Г. Ольхова. —М. : КНОРУС, 2008. — 288 с.
. Клочков И.А. Управленческий учет в коммерческом банке : практическое пособие / И.А. Клочков, А.Г. Терехов, Ю.Н. Юденков; под ред. С.М. Шапигузова. — М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. — 192 с.
. Гриньова, В.М. Тлумачний словник економічних термінів : наукове видання / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. — Х. : Гриф, 2001. — 184 c.
. Большой экономический словарь : 25 000 терминов / ред. А.Н. Азрилиян. — 6-е изд., доп. — Наукове видання. — М. : Ин-т новой экономики, 2004. — 1376 c.
. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 слів / ред. В.Т. Бусел. — З дод. і доп. — Наукове видання. — К. — Ірпінь : Перун, 2005. — 1728 c.
. Шершньова, З.Є. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навчальний посібник / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. — Режим доступу : http://www.vuzlib.net/strat_upr.htm/ — Заголовок з екрану.
. Мескон, М.Х. Основы менеджмента : учебник / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; ред. Л.И. Евенко. — англ. — М. : Дело, 2006. — 720 c.
. Василик, О.Д. Податкова система України : навчальний посібник / О.Д. Василик; Укр. держ. фінансова академія. — К. : Поліграфкнига, 2004. — 478 c.
. Мельник, П.В. Особливості аналізу податкових відносин / П.В. Мельник // Економіка і прогнозування (укр.). — 2001. — № 2. — C. 78-89.
. Черник, Д.Г. Налоги в рыночной экономике / Д.Г. Черник. — М. : Финансы; ЮНИТИ, 1997. — 383 с.
. Крисоватий, А.І. Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії / А.І. Крисоватий // Фінанси України (укр.). — 2003. — № 2. — C. 4-11.
. Андрущенко, В.Л. Економічні та позаекономічні аспекти оподаткування / В.Л. Андрущенко, Ю.І. Ляшенко // Фінанси України (укр.). — 2005. — № 1. — C. 36-44.
. Данілов, О.Д. Податкова система та шляхи її реформування : навчальний посібник / О.Д. Данілов, Н.П. Фліссак. — К. : Парламентське вид-во, 2001. — 216 c.
. Вітлінський, В.В. Аналіз діяльності податкової системи України / В.В. Вітлінський, А.В. Скрипник // Фінанси України (укр.). — 2005. — № 12. — C. 19-32.
. Д’яконова, І.І. Податки та податкова політика України : монографія / І.І. Д’яконова. — Науково-популярне видання. — К. : Наукова думка, 1997. — 122 с.
. Іванов, Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування : монографія / Ю.Б. Іванов. — Наукове видання. — Х. : ХДЕУ : Торнадо, 2003. — 517 c.
Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія /за заг. ред. Ю.Б. Іванова. — Харків : ВД «Інжек», 2007. — 448с.
. Лащак, В.В. Удосконалення системи прямого оподаткування в Україні / В.В. Лащак // Фінанси України (укр.). — 2004. — № 11. — C. 26-33.
. Жарко, Р.П. Окремі аспекти оцінки податкової системи України як інструменту регулювання розвитку підприємницької діяльності / Р.П. Жарко // Економіка. Фінанси. Право (укр.). — 2005. — № 5. — C. 11-17.
. Бережной, Е.Б. Влияние налогового регулирования на развитие предпринимательской деятельности / Е.Б. Бережной // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Українська академія банківської справи. — Суми : УАБС, 1998. — С. 63–65.
. Скрипник А.В. Оцінка фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств / А.В. Скрипник, Д.М. Серебрянський // Економіка України — 2006. — № 7. — С. 13-27.
. Замасло О.Т. Вплив податкової політики держави на фінансову діяльність підприємств / О.Т. Замасло // Фінанси України. — 2002. — №7. — С. 39-43.
. Берназюк Я.О. Банки як суб’єкти податкових правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Берназюк Ян Олександрович — Ірпінь, 2004. — 22 с.
. Петросова B.C. Эволюция системы налогообложения коммерческих банков : дисс. канд. экон. наук : 08.00.10 / Петросова Виктория Сергеевна. — Ростов-на-Дону, 2004. — 153 с.
. Бутыльков М.Л. Направления и методы налогового воздействия государства на банковскую деятельность / М.Л. Бутыльков // Финансы и кредит (рус.). — 2002. — № 3. — C. 42-49.
. Борисов О.И. Проблемы налогового стимулирования инвестиционной деятельности банков / О.И. Борисов // Вопросы экономики (рус.). — 2005. — № 5. — C. 76-89.
. Кантырев К.А. Налогообложение как фактор привлечения клиентов для ипотечного кредитования / К.А. Кантырев // Банковское дело (рус.). —2006. — №10. — С. 27-34.
. Бутыльков М.Л. Налогообложение как фактор банковской деятельности : монографія / М.Л. Бутыльков. — М. : Финансы и кредит, 2002. — 184 с.
. Луцик А.І. Податки як інструмент фіскального адміністрування / А.І. Луцик // Фінанси України. — 2002. — № 9. — С. 42-48.
. Мельник В.М. Сутність податків як проблема категорійно-понятійного апарату податкових фінансів / В.М. Мельник // Актуальні проблеми економіки (укр.). — 2004. — № 5. — C. 22-25.
Крисоватий А.І. Податкова система : навчальний посібник / А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. — Тернопіль : Картбланш. — 2004. — 331 с.
Версаль Н.І. Фінансові методи державного регулювання банківської діяльності : дис. канд. екон. наук. / Версаль Наталія Іванівна. К. : — 2001. — 200 с.
. Никитин С.М., Налогообложение в развитых странах / С.М. Никитин, Е.С. Глазова // Финансовый менеджмент (рус.). — 2007. — № 4. — C. 82-93.
. Щербак В. Світові моделі оподаткування / В. Щербак // Економіка України (укр.). — 2001. — № 11. — C. 21-28.
. Борисов О.И. Роль налогообложения в деятельности банков / О.И. Борисов // Банковское дело (рус). — №12. — 2005. — С. 56-63.
. Носков А.С. Корпоративный налоговый менеджмент кредитных организаций / А.С. Носков // Банковские услуги (рус.). — 2007. — № 11. — C. 30-35.
. Леушев А.А. Пути интеграции функциональной системы налогового менеджмента в организационную структуру коммерческих банков / А.А Леушев // Финансы и кредит (рус.). — 2007. — № 31. — C. 49-54.
. Леушев А.А. Методологические подходы к анализу и управлению налоговыми рисками / А.А. Леушев // Финансы и кредит (рус.). — 2007. — № 17. — C. 39-44.
. Про систему оподаткування [Електронний ресурс] : закон України в редакції Закону № 77/97-ВР від 18.02.1997 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi — Заголовок з екрану.
Інформація щодо рівня сплати податків банківськими установами за 8 місяців 2008 року [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=89765&cat_id=70429 — Заголовок з екрану.
. Дорнберг Р. Міжнародне оподаткування / Р. Дорнберг. — англ. — К. : Абрис, 1997. — 304 c.
. Джаарбеков С.М. Методы и схемы оптимизации налогообложения : виробниче видання / С.М. Джаарбеков. — 2-е изд. — М. : МЦФЭР, 2004. — 672 c.
. Weihrich H. Management / H. Weihrich, H. Koontz. — Науково-популярне видання. — New York : McGraw-Hill,Inc., 1993. — 744 c.
. Колодізєв О.М. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері : навчальний посібник / О.М. Колодізєв, І.М. Чмутова, І.О. Губарєва. — Навчальне видання. — Х. : «ІНЖЕК», 2004. — 408 c.
. Tax risk management in the financial sector [Електронний ресурс] : аn international KPMG survey. – KPMG, March 2004. — Режим доступу : http://www.kpmg.com.cn/en/virtual_library/Tax/Tax_risk_management.pdf.
. Вылкова Е.С. Налоговое планирование : Учебник для вузов / Е.С. Вылкова, М.В. Романовский. — 1-е издание. СПб. : Питер, 2004. — 640 с. — (Учебник для вузов).
. Василик О.Д. Теорія фінансів : підручник / О.Д. Василик. — 4-е вид., доп. — К. : Ніос, 2003. — 416 c.
. Тимченко О.М. Податковий менеджмент : навчально-методичний посібник / О.М. Тимченко. — К. : КНЕУ, 2001. — 150 c.
. Рева Т.М. Податковий менеджмент : навчальний посібник / Т.М. Рева. —вид. 2-ге, перер. та доп. — К. : ЦНЛ, 2005. — 304 c.
. Леміш А.М. Податковий менеджмент як інструмент оздоровлення економіки / А.М. Леміш, І.М. Рижий // Формування ринкових відносин в Україні (укр.). — 2006. — № 8. — C. 14-20.
. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент : навчальний посібник / Г.Ю. Ісаншина. — К. : ЦУЛ, 2003. — 260 с.
. Паранчук С.В. Податковий менеджмент : навчальний посібник / С.В. Паранчук, Є.М. Романів, О.С. Червінька. — Львів : Львівська політехніка, 2005. — 276 с.
. Налоговый менеджмент : учебник / [Д.Г. Черник, Б.И. Замятин, Е.А. Кирова]; под ред. А.Г. Поршнева. — М. : ИНФРА-М, 2003. — 440,[1] c. — (Высшее образование).
. Карп М.В. Налоговый менеджмент : учебник для вузов / М.В. Карп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 477 с.
. Барулин, С.В. Налоговый менеджмент : Учебное пособие / С.В. Барулин, Е.А. Ермакова, В.В. Степаненко. — М. : Омега-Л, 2008. — 269 с. — (Библиотека высшей школы).
. Евстигнеев, Е.Н. Основы налогового планирования / Е.Н. Евстигнеев. — 1-е издание. — СПб. : Питер, 2004. — 288 с.
. Иванов Ю.Б. Налоговый менеджмент : учебное пособие / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова, Л.Н. Карпов — Х. : ИНЖЭК, 2006. — 488с. — (Учебное издание).
. Крисоватий А.І. Податковий менеджмент : Навчальний посібник / А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима. — Тернопіль : Карт-бланш, 2004. — 304 с.
. Загородній А.Г. Податкове планування в системі фінансового менеджменту підприємництва / А.Г. Загородній, А.В. Єлісєєв // Фінанси України. — 2001. — №8. — С. 131-134.
. Півняк Ю.В. Оптимізація податкових платежів підприємства / Ю.В. Півняк // Экономика и управление. — 2006. — №1. — С. 39-43.
. Горб В.А. Податкова політика підприємства / В.А. Горб // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. — Д. : ДНУ, 2002. — Вип.158. — С. 27-31.
. Карпова В.В. Формирование системы налогового планирования на предприятии / В.В. Карпова // Податкове планування. — 2005. — № 4. — С. 39−42.
. Глущенко Я.И. Налоговое планирование в системе управления предприятиями / Я.И. Глущенко, Т.Б. Сайгина // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : економічна. Вип. 65. — Донецьк : ДонНТУ, 2003. — C. 45-49.
. Черник Д.Г. Оптимизация налогообложения : учебно-практическое пособие / Д.Г. Черник, В.П. Морозов — М. : ТК Велби, 2007. — 336 с.
. Іванов Ю. Суть, принципи та методи податкового планування / Ю. Іванов // Збірник систематизованого законодавства. — 2005. — № 9. — C. 7-13.
. Кантырев К. А. Совершенствование системы налогового менеджмента как фактор повышения конкурентоспособности коммерческого банка : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / Кантырев Константин Александрович. — М., 2006. — 150 с.
. Шерешевская А.М. Совершенствование налогового менеджмента организаций в Российской Федерации : дис. канд. экон. наук : 08.00.10 / Шерешевская Анна Николаевна. — М., 2006. — 157 с.
. Горб В.А. Управління податковими платежами підприємства : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Горб Володимир Андрійович. — Маріуполь, 2005. — 20 с.
. Півняк Ю.В. Формування та розвиток податкового менеджменту на підприємстві : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Півняк Юлія В’ячеславівна. — Дніпропетровськ, 2006. — 21 с.
. Борисов О.И. Влияние налогообложения на финансовые потоки банка : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / Борисов Олег Игоревич. — М., 2006. — 200 с.
. Процесний підхід до управління компанією [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.3dvok.com/ua/lecture1.html. — Заголовок з екрану.
. Репин В.В. Процессный подход к управлению : моделирование бизнес-процессов / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. — М. : Стандарты и качество, 2004. — 408 с.
. Ільїн В.В. Філософія : у 2 ч. Ч. ІІ : Актуальні проблеми сучасності : підручник / В.В. Ільїн, Ю.І. Кулагін — К. : Альтерпрес, 2002. — 480 c.
. Причепій Є.М. Філософія : підручник / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. — 2-е вид., випр., доп. — К. : Академвидав, 2005. — 592 c.
. Заєць О.В. Інструментарій банківської справи : навчальний посібник. / О.В. Заєць, П.Є Житній, В.І. Кудрявцев. — Луганськ : СНУ, 2000. — 352 с.
. Вітлінський В.В. Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок / В.В. Вітлінський, О.М. Тимченко // Фінанси України (укр.). — 2007. — № 3. — C. 132-140.
. Козенкова Т.А. Налоговое планирование на предприятии / Т.А. Козенкова. — М. : А и Н, 2005. — 562 с.
. Филин С.А. Финансовый риск и его составляющие для обеспечения процесса оценки и эффективного управления финансовыми рисками при принятии финансовых управленческих решений / С.А. Филин // Финансы и кредит. — 2002. — № 3. — С. 21-31.
. Цыркунова Т.А. Налоговые риски: сущность и классификация / Т.А. Цыркунова, М.И. Мигунова // Финансы и кредит (рус.). 2005. — № 33. — C.48-53.
. Мигунова М.И. Методика формирования экспертной оценки значимости налоговых рисков / М.И. Мигунова, Т.А. Цыркунова // Финансовый менеджмент (рус.). — 2007. — № 2. — C.93-105.
. Грушко В.І. Податковий борг: причини виникнення та шляхи скорочення / В.І. Грушко, К.В. Павлюк // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Економіка. — 2004. — № 69. — С. 48-49.
. Кучеров И.И. Налоговые преступления / И.И. Кучеров. — М. : Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1997. — 224 с.
. Таранов І.М. Економічні передумови податкових деліктів / І.М. Таранов // Фінанси України. — 2000. — № 4. — С. 114-121.
. Онишко С.В. Виконання податкових зобов’язань в Україні / С.В. Онишко, А.М. Жеребних // Фінанси України. — 2001. — № 7. — С. 104-114.
Енциклопедія банківської справи України : довідкове видання / ред. кол. : В.С. Стельмах (голова) та ін. — К. : Молодь, Ін Юре, 2001. — 680 с. : іл. + вкл. 88 с.
. Вітлінський В.В. Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок / В.В. Вітлінський, О.М. Тимченко // Фінанси України (укр.). — 2007. — № 3. — C. 132-140.
. Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання[Електронний ресурс] : наказ ДПА України № 201 від 28.03.2008 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi — Заголовок з екрану.
. Чередніченко Ю.В. Використання кривої Лаффера в процесі розвитку економіки України / Ю.В. Чередніченко // Актуальні проблеми економіки. — 2005. — № 12. — С. 62-67.
. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення / А.М. Соколовська. — К. : Знання-Прес, 2004. — 453 с. — (Вища освіта ХХІ століття).
. Амоша О. До питання про оцінку рівня податків в Україні / О. Амоша, В. Вишневський // Економіка України. — 2002. — № 8. — С. 79-86.
. Вишневский В. Оценка возможности снижения налогового бремени в переходной экономике / В. Вишневський, Д. Липницкий // Вопросы экономики. — 2000. — С. 107-117.
. Білостоцька В.О. Податкове навантаження в Україні / В.О. Білостоцька, В.І. Островецький // Фінанси України (укр.). — 2002. — № 12. — C. 75-80.
. Сороко С.І. Алгоритм оцінки податкового навантаження на суб’єктів господарювання /С.І. Сороко, В.О. Білостоцька, В.І. Островецький // Наукові праці Науково-дослідницького інституту при міністерстві фінансів України. — К. — 2002. — № 2. — С. 79-87.
. Панченко В.І. Податкове навантаження як засіб впливу на економічні процеси країни / В.І. Панченко // Актуальні проблеми економіки (укр.). — 2005. — № 9. — C. 70-76.
. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки / Л.М. Шаблиста. — К. : Ін-т економіки НАН України, 2000. — 218 с.
. Горобінська І.В. Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності / І.В. Горобінська // Актуальні проблеми економіки (укр.). — 2004. — № 10. — C. 26-33.
. Тимошенко О.В. Оцінка податкового навантаження на юридичних та фізичних осіб / О.В. Тимошенко // Формування ринкових відносин в Україні (укр.). — 2006. — № 3. — C. 128-132.
. Соціально-економічні процеси : методологія дослідження та управління їх розвитком / [Мельник П.В., Максименко І.А., Старостенко Г.Г., Тарангул Л.Л., Фащевський М.І., Немченко М.П.]. — Ірпінь : академія ДПС України, 2000. — 451 с.
. Корнус В.Г. Щодо податкового навантаження в економіці України / В.Г. Корнус // Економіст. — 2005. — № 7. — С. 89-91.
. Сисоєва Т. Позитивна динаміка надходжень до бюджету від фінансових установ [Електронний ресурс] / Т. Сисоєва // Вісник ДПАУ. — № 24. — 2008. — Режим доступу : // http://www-us.visnuk.com.ua/srv6/article/one/Pozytyvna_.html. — Заголовок з екрану.
. Фіонік Д. Ставки зроблено / Д. Фіонік // Контракти. — 2006. — № 1. — С. 24-28.
. Гонгальський Д. Клієнти кабміну / Д. Гонгальський // Контракти. — 2005. — № 37. — С. 30-34.
. Пансков В. Налоговое бремя в российской налоговой системе / В. Пансков // Финансы. — 1998. — № 11. — С. 55-61.
. Кирова Е. Налоговая нагрузка : проблемы и пути решения / Е. Кирова, Ю. Фокин // Экономист. —1998. —№ 10. —С. 52-59.
. Кирова Е.А. Методология определения налоговой нагрузки на хозяйственные субьекты / Е.А. Кирова // Финансы. — 1998. — № 9. — С. 30-36.
. Литвин М.И. Налоговая нагрузка и экономические интересы предприятия / М.И. Литвин // Финансы. — 1998. — № 5.— С. 29-34.
. Трошин А.В. Сравнительный анализ методик определения налоговой нагрузки предприятия / А.В. Трошин // Финансы. — 2000. — № 5. — С. 44-49.
. Финансы. Оксфордский толковый словарь. Англо-русский. 3 300 статей / [Б. Батлер, Б. Джонсон, Г. Сиуэлл, Э. Вуд] ; под общ. ред. И.М. Осадчей. — М. : ИНФРА-М : Весь мир, 1998. — 493 с. — (Весь мир).
. Завгородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Завгородный, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. — 3-те вид., випр. та доп. — К. : Знання : КОО, 2000. — 576 с.
. Войтенко В.В. Вплив податково-бюджетної політики на розвиток економіки / В.В. Войтенко // Формування ринкових відносин в Україні (укр.). — 2003. — № 2. — C. 28-34.
. Іванов Ю.Б. Оцінка рівня розвитку оподаткування та його взаємозв’язок з рівнем соціально-економічного розвитку регіону / Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, К.В. Дивискиба // Фінанси України. — 2005. — № 12. — С. 6-18.
. Фінанси у запитаннях і відповідях : навчальний посібник / за заг. ред. Данілова О.Д. — К. :Комп’ютерпрес, 2006. — 444 с.
. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение : учебник для вузов. / В.Г Пансков, В.Г. Князев. — М. : МЦФЭР, 2003. — 336 с. — (Высшая школа).
. Горский И.В. Налоговая политика России : проблемы и перспективы /И.В. Горский — М . : Финансы и статистика, 2003. — 241 с.
Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки / А. Соколовська // Економіка України (укр.). — 2006. — № 7. — C. 4-13.
Хайтова Т.А. Проблеми вимірювання податкового тягаря / Т.А. Хайтова // Вісник ДонДАУ.— 2002. — № 2 (18). — С. 90-96.
Куликова Т.В. Инструменты планирования налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / Куликова Татьяна Вениаминовна. — Иваново, 2004. — 185 c.
Сколотяний Ю. Оподаткування банків : діалог без консенсусу / Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня. — № 38 (566). — 1-7 жовтня 2005. — С. 2-3.
Аналітичні матеріали щодо діяльності банківських установ за 8 місяців 2008 року [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=89765&cat_id=70429 — Заголовок з екрану.
Євченко Н.Г. Податки в системі державного регулювання банківської діяльності / Н.Г. Євченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць : наукове видання. — Т. 10. — Суми : Мрія-1 ЛТД : УАБС, 2004. — С. 125-131.
Євченко Н.Г. Оподаткування як фактор банківської діяльності / Н.Г. Євченко // Економіка : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. — Випуск 240 : в 5 т. — Т. І. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. — С. 69-75..
Євченко Н.Г. Дослідження рівня податкового навантаження банків як індикатора впливу податкової політики / Н.Г. Євченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей за матеріалами IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р.) / Українська академія банківської справи Національного банку України. — Суми, 2006. — Ч. 2. — С. 14-16..
Євченко Н.Г. Формування системи податкового менеджменту в банку / Н.Г. Євченко // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины : материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня основания Таврического университета им. Вернадского В.И. (Алушта, 26-28 сентября 2008 г.) / Министерство образования и науки Украины, Таврический национальный университет им. Вернадского В.И., Украинская ассоциация экономистов. — Симферополь, 2008. — С. 123.
Муравьев В.В. Организация налогового планирования на предприятии: Электронный учебник. / Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, Международный научно-консультационный центр по проблемам налогообложения [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.fa.ru /control/uk/publish/article?art_id=89765&cat_id=70429 — Заголовок з екрану.
Єлісєєв А. Організація податкового планування на підприємстві / А. Єлісєєв // Власна справа. – 25.03.2006.
Карпова В.В. Формування системи податкового планування на підприємстві : дис. канд. екон. наук : 08.06.01 / Карпова Влада Вікторівна. — Х., 2005. — 259 с.
Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах України [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління НБУ № 566 від 30.12.1998 р. . — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi — Заголовок з екрану.
Про оподаткування прибутку підприємств [Електронний ресурс] : закон України в редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.1997 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi — Заголовок з екрану.
Про податок на додану вартість [Електронний ресурс] : закон України в редакції Закону № 168/97 – ВР від 03.04.1997 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi — Заголовок з екрану.
План рахунків бухгалтерського обліку банків України [Електронний ресурс] : постанова Правління НБУ № 280 від 17.06.2004 р. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi — Заголовок з екрану.
Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ . № 280 від 17.06.2004 р. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi — Заголовок з екрану.
Міщенко С.М. Облікова політика в системі управління банком : дис. канд. екон. наук : 08.06.04 / Міщенко Світлана Миколаївна. — К., 2004. — 222 с.
Скорба Н.Г. Проблемні питання оподаткування прибутку банківських установ / Н.Г. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць : наукове видання. — Т. 8 — Суми : Мрія-1 ЛТД : УАБС, 2003. — С. 201-204.
Євченко Н. Г. Методичні підходи до формування моделі податкового менеджменту в банку / Н. Г. Євченко // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – № 19. – С. 132–140
Євченко Н.Г. Податкове навантаження як показник ефективності оподаткування банківської системи / Н.Г. Євченко // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Інститут регіональних досліджень; ред. акад. НАН України М.І. Долішній. — Львів, 2005. — Вип.. 6 (LVI). — С. 409-414.
Облік і аудит в банках : навчальний посібник / [О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, Н.Г. Євченко, О.В. Карпенко]; за ред. О.Г. Коренєвої, Н.Г. Слав’янської. — Суми : Університетська книга, 2007. — 493 с.
Малыхин В.И. Экономико-математическое моделирование налогообложения / В.И. Малыхин. — М. : Высшая школа, 2006. — 103 с.
Intriligator Michael D. Mathematical optimization and economic theory / M.D. Intriligator — Philadelphia, PA : Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002. — 508 p.
Greene William H. Econometric analysis / W.H. Greene. — Fifth Edition. — New Jersey : Prentice Hall Upper Saddle River, 2003. — 1026 p.
Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы / Н.С. Бахвалов, Н.П. Житков, Г.М. Кобельков. — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. — 5-е изд. — М. : Бином : Лаборатория знаний, 2007. — 636 с. : ил. — (Классический университетский учебник).
Назаренко О.М. Основи економетрики : підручник / О.М. Назаренко. — вид. 2-ге, перероб. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 392 с.
Wooldridge J. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data / J. Wooldridge/ — London : MIT Press, 2000 — 735 p.
Євченко Н.Г. Методичні підходи щодо моделювання впливу оподаткування на прийняття рішень у системі податкового менеджменту банку / Н.Г. Євченко // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : зб. тез доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». — Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. — С. 137-139.
Євченко Н.Г. Вплив податків на фінансові результати діяльності банку / Н.Г. Євченко // Сучасні тенденції в розвитку банківської системи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7-8 грудня 2004 р.) — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. — Том ІІ. — С. 29-30.
Евченко Н. Г. Моделирование влияния налоговой нагрузки на показатели эффективности деятельности банка / Н. Г. Евченко // Бизнес информ. – 2008. – № 12. – С. 131–135.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 20913.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.