У нас уже 18720 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Количество страниц 210
ВУЗ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи організації транскордонного співробітництва……….10
1.1. Правничо-економічні аспекти транскордонного співробітництва України та Польщі………………………………………………………………………………..10
1.2. Програми ЄС підтримки розвитку транскордонного співробітництва………….28
1.3. Українсько-польська єврорегіоналізація…………………………………………..42
Висновки до першого розділу…………………………………………………………..61
РОЗДІЛ 2 Аналіз стану українсько-польських транскордонних економічних відносин…………………………………………………………………………………..64
2.1. Державна податкова політика в українсько-польських торговельних відносинах………………………………………………………………………………..64
2.2. Особливості державної підтримки аграрного сектора економіки. Досвід Польщі……………………………………………………………………………………80
2.3. Спеціальні економічні зони в єврорегіоні “Карпати”…………………………….95
Висновки до другого розділу…………………………………………………………..112
РОЗДІЛ 3 Основні напрями вдосконалення транскордонної політики напередодні вступу України до СОТ і ЄС…………………………………………………………..115
3.1. Польський досвід єврорегіоналізації……………………………………………..115
3.2. Перспективи розвитку інноваційних процесів в українсько-польських прикордонних регіонах………………………………………………………………...134
3.3. Використання польського досвіду в реформуванні українського законодавства з питань єврорегіональної політики…………………………………….........................149
3.4 Шляхи вдосконалення українсько-польських транскордонних економічних відносин напередодні фінального турніру чемпіонату Європи з футболу «Євро – 2012»…………………………………………………………………………………….165
Висновки до третього розділу…………………………………………………………173
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….177
ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………...181
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………………………...192
ВСТУП


Актуальність теми. Ключове завдання зовнішньоекономічної стратегії України – європейський вибір, інтеграція до ЄС, вступ в світову організацію торгівлі. Не менш важливими напрямками є створення передумов для євроатлантичної інтеграції України, тісна співпраця з міжнародними організаціями – Радою Європи, ОБСЄ, Асамблеєю Західноєвропейського Союзу, а також міжпарламентське співробітництво, розширення добросусідських відносин з всіма країнами Європи. Особлива роль в реалізації цих процесів належить розвитку транскордонного економічного співробітництва, зокрема українсько-польських транскордонних економічних відносин.
Для українського-польського прикордоння подібна співпраця є, насамперед, засобом подолання негативних процесів глобалізації, які впливають на життєдіяльність, конкурентоспроможність та рівень добробуту територіальних громад. В сучасних умовах приєднання Польщі до ЄС, наблизило кордони ЄС до українських, що зумовлює переведення відносин з Польщею в іншу площину, призводить до зміни візового режиму, прикордонних та митних процедур. З цієї точки зору, узагальнення та використання досвіду українсько-польського транскордонного співробітництва – це позитивні кроки України на шляху до європейської спільноти.
Значний вклад щодо розв’язання низки завдань єврорегіональної політики та транскордонного співробітництва з урахуванням досвіду європейських країн зробили вітчизняні дослідники Р. Безсмертний, З. Варналій, Б. Губський, М. Долішній, І. Луніна, Ю. Макогон, С. Максименко, І. Михасюк, Н. Мікула, М.Паламарчук, О.Паламарчук, В.Пила, С.Писаренко, Л. Супруненко, О. Урбан, С. Чеботар, В. Чужиков та інші. Значну зацікавленість до проблематики транскордонного співробітництва приділяють зарубіжні вчені, зокрема У.Ванноп (Англія), Р.Ратті (Швейцарія), М.Балтовські, П.Еберхардт, К.Крупа, З.Макєла, Т.Коморніцькі, А.Стасяк, Р.Федан (Польща), В.Білчак, Л.Вардомський, С.Романов (Росія) та ін.
Однак сучасні інтеграційні та глобалізаційні процеси приводять до появи все нових правових актів, міжнародної термінології, соціально-економічних систем. Це викликає необхідність подальших наукових досліджень, пов’язаних з уточненням загальновизнаних теоретичних термінів для понять “єврорегіоналізація”, “єврорегіон”, удосконаленням механізмів залучення фінансової допомоги ЄС для розвитку транскордонного співробітництва, оцінкою стану українсько-польських транскордонних економічних відносин, вдосконаленням регіональної політики напередодні вступу України до СОТ і ЄС. Усе вищевикладене обумовило вибір теми дисертації, визначило її мету, завдання і зміст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка за напрямом Ем – 11ф “Розвиток прикордонного підприємництва в єврорегіоні “Сян”, в межах якої теоретично обгрунтовано рекомендації щодо державного регулювання українсько-польських транскордонних економічних відносин.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методичних підходів та рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання транскордонних економічних відносин і, насамперед, українсько-польських.
Відповідно до мети дослідження було поставлено і вирішено такі задачі:
- дослідити правничо-економічні аспекти транскордонного співробітництва України та Польщі, проаналізувати погляди представників різних шкіл та їх вплив на роль транскордонного співробітництва в сучасних інтеграційних та глобалізаційних процесах;
- уточнити загальновизнані теоретичні терміни для понятть “єврорегіоналізація”, “єврорегіон” на основі узагальнення здобутків вітчизняної та зарубіжної науки і практики;
- запропонувати класифікацію нормативно-правових актів транскордонного співробітництва виходячи з міжнародно-правових норм;
- дослідити основні програми ЄС з підтримки українсько-польського транскордонного співробітництва;
- схарактеризувати створені за участю прикордонних територій України та Польщі, єврорегіонів “Карпати”, “Буг” та програми нового єврорегіону “Сян”, запропонувати практичні рекомендації щодо подальшого розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва;
- провести всебічний аналіз стану українсько-польських транскордонних економічних відносин, на основі якого розробити пропозиції щодо регулювання торгівельних відносин в Україні, запропонувати заходи змін аграрної політики України, проаналізувати ефективність функціонування СЕЗ на території Карпатського єврорегіону;
- визначити перспективи розвитку інноваційних процесів в українсько-польських прикордонних регіонах, запропонувати методичні рекомендації для визначення основних напрямів інноваційної співпраці;
- внести пропозиції щодо удосконалення українського законодавства з питань єврорегіональної політики на основі використання польського досвіду;
- скласти модель території Львівської області відповідно до базових показників закладених в проекті Закону України «Про територіальний устрій України» з урахуванням функціонування єврорегіонів “Карпати”, ”Буг”.
Об’єктом дослідження є державне регулювання українсько-польських транскордонних економічних відносин.
Предметом дослідження відповідно до поставленої мети є особливості та закономірності розвитку українсько-польських транскордонних економічних відносин.
Методи дослідження: У дисертації для розкриття основних характеристик об’єкту дослідження використано систему економічних законів і принципів економічної теорії, та сучасні концепції регіональної економічної інтеграції. У дослідженні застосовано методологічний апарат економічної науки, різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Серед них – методи наукового абстрагування, статистичні методи, порівняльний аналіз, історичний метод, методи аналізу та синтезу (при вивченні теорії і практики державного регулювання транскордонних економічних відносин); графічний, індексний, економічно-математичний, лінійного моделювання (при оцінці тенденції розвитку українсько-польських транскордонних економічних відносин); вибірковий, зведення і групування (при аналізі і обгрунтованні нових підходів до регіональної політики); єдності історичного і логічного дослідження (при дослідженні розвитку транскордонного співробітництва).
Інформаційною базою дослідження є законодавчі акти України, Польщі та Європейської Комісії, нормативно-правові документи центральних органів державної влади, управління статистики, монографії, статті, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, дані міжнародних організацій, інформація розміщена на веб-сторінках органів влади, єврорегіонів, наукових установ тощо а також результати досліджень, виконаних автором.
Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження державного регулювання українсько-польських транскордонних економічних відносин, що дозволило одержати теоретичні і практичні результати, які мають наукову новизну та характеризують особистий внесок автора, зокрема:
вперше:
- запропоновано класифікацію та чотирирівневу ієрархію нормативно-правових актів транскордонного співробітництва виходячи з міжнародно-правових норм за групами: європейське транскордонне право, національне транскордонне право, міждержавні угоди, угоди про транскордонне співробітництво;
- здійснено комплексний економічний і порівняльно-теоретичний аналіз специфіки формування та основних закономірностей розвитку українсько-польських транскордонних економічних відносин, що дало змогу сформулювати практичні рекомендації щодо подальшого розвитку транскордонних економічних відносин між Україною та Польщею в сучасних умовах глобалізації та єврорегіоналізації;
удосконалено та обґрунтовано:
- зміст понятійно-категоріального апарату економічної теорії, зокрема запропоновано тлумачити “єврорегіон” як форму транскордонного співробітництва між прикордонними регіонами європейських держав, яка спрямована на реалізацію конкретних проектів у різних галузях життєдіяльності у відповідності до дво - або багатосторонніх угод. Дано визначення поняттю “єврорегіоналізція” – як соціально-економічний процес між європейськими регіонами, що належать до різних держав, спрямований на зближення рівнів розвитку регіонів;
- рекомендації щодо подальшого розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва, українських прикордонних регіонів, зокрема запропоновано методологічні пропозиції для визначення основних напрямів інноваційної співпраці, створення єврорегіону “Сян”;
- шляхи вдосконалення українсько-польських транскордонних економічних відносин напередодні фінального турніру чемпіонату Європи з футболу «Євро – 2012»;
отримали подальшого розвитку:
- основні положення реформування українського законодавства з питань єврорегіональної політики на основі використання польського досвіду, модель території Львівської області відповідно до базових показників закладених в проекті Закону України «Про територіальний устрій України», що дозволяє визначити позитивний вплив майбутньої реформи на соціально-економічний розвиток місцевої громади;
- обґрунтування методичних рекомендацій формування стратегії розвитку регіону.
Теоретичне та практичне значення роботи. Теоретичне значення результатів дослідження полягає у формуванні нових знань стосовно транскордонного співробітництва та його удосконалення.
Практичне значення одержаних результатів – це вдосконалення українсько-польських транскордонних економічних відносин на основі оптимізації механізмів двосторонього співробітництва.
Отримані у процесі дослідження результати використовуються в навчальному процесі у Львівському національному університеті імені Івана Франка під час вивчення курсів “Регіональна економіка”, “Державне регулювання економіки” (довідка № 260-В від 28.01.2008 р.).
Окремі положення роботи використано для розроблення Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2007-2008 роки та впроваджені практичні рекомендації щодо розвитку прикордонних регіонів Львівської області, зокрема створення єврорегіону «Сян» (довідка № 5-51-87 від 22.01.2008 р.).
Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримані автором особисто.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження оприлюднені на: щорічних наукових конференціях викладачів та аспірантів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 2006-2007); міжнародній науково-практичній конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики” (Львів, травень 2006); міжнародній науково-практичній конференції “Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень” (Тернопіль, жовтень 2006); міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції “Нові обрії економічної науки” (Львів, 2007); міжнародній науковій конеренції “Соціально-економічне гуртування у контексті модернізації транскордонних регіонів” (Жешів, Польща, листопад 2007); міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення” (Львів, грудень 2007).
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 14 наукових праць, серед них: 1 монографія, 5 статей у фахових наукових виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 38,54 друк. арк., у тому числі особисто авторові дисертації належить 17,69 друк. арк.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст роботи викладено на 180 сторінках комп’ютерного набору. Робота містить 30 таблиць, 10 рисунків і 8 додатків на 11 сторінках. Список використаних джерел налічує 237 назв і наводиться на 19 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, пов’язаного з державним регулюванням українсько-польських транскордонних економічних відносин, що безпосередньо спрямоване на вирішення ключового завдання зовнішньоекономічної стратегії України – європейський вибір, інтеграція до ЄС, вступ у Світову організацію торгівлі. В узагальненому вигляді за результатами проведеного дослідження сформульовано низку висновків теоретичного та прикладного характеру:
1. Глобалізація – ще не гарант відповідного високоефективного правового порядку в підпорядкованих інституціях. Члени співтовариства не хочуть наднаціонального керівництва, яке може обмежити їх самоуправління. Ось чому транскордонне співробітництво необхідно розглядати як один з ключових чинників забезпечення сталого розвитку територіальних громад; як вагомий інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку окремих прикордонних територій; як важливу складову забезпечення безпеки прикордонних територій; як дієвий засіб зміцнення міждержавних відносин; як механізм наближення національного законодавства з питань єврорегіональної політики до норм і стандартів ЄС.
2. Уточнено визначення загальновизнаних теоретичних термінів “єврорегіоналізація”, “єврорегіон”. Пропонується, зокрема чотирирівнева ієрархія нормативно-правових актів транскордонного співробітництва: 1. угоди про транскордонне співробітництво; 2. європейське транскордонне право; 3. національне транскордонне право; 4. міждержавні угоди.
3. На основі аналізу регіональних ініціатив ЄС визначено основні інструменти фінансової допомоги транскордонного співробітництва, зокрема через використання ряду програм, проектів, таких як: INTERREG, PHARE, TACIS, CARDS, Meda, Програми Сусідства.
4. Дослідження створених за участю прикордонних територій України та Польщі Карпатського єврорегіону, єврорегіону “Буг” та ініціативи “Сян” дозволило запропонувати авторський підхід до створення ліній партнерської співпраці вздовж кордонів ЄС та України через розвиток трьох основних сфер співробітництва: економіки, соціальної сфери та безпеки.
5. Подальший розвиток українсько-польського транскордонного співробітництва, зокрема основних напрямів інноваційної співпраці, розвиток сфери підприємництва пропонується реалізувати через такі економічні проекти: концепція будинку підприємця, створення бізнес-інкубаторів, просування малих інвестицій, посилення торговельних відносин з прикордонними територіями. Українським учасникам майбутнього єврорегіону разом з польськими партнерами пропонується здійснювати розробку та проводити експертизу проектів нормативно-правових актів органів влади у сфері господарської діяльності (регуляторних актів), у галузі дозвільних процедур, митних процедур, оподаткування, сертифікації та стандартизації, енергозбереження тощо.
6. Внесено пропозиції щодо поліпшення регулювання торговельних відносин в Україні, серед яких: зниження мита з точки зору легалізації ринку; стимулювання наукової та науково-технічної діяльності через зовнішньоекономічні преференції; гармонізація митного законодавства України з законодавством ЄС; посилення митного контролю на східних кордонах України; покращення інфраструктури митниць; укладення нового договору між Україною та ЄС про ліберальний режим пересування громадян.
7. З огляду на досвід, нагромаджений Польщею, та діючу аграрну модель ЄС, запропоновано заходи змін аграрної політики України, зокрема: координація з економічною стратегією інших країн; інтеграція України в ЄС, що дасть змогу аграрному сектору економіки користуватися цільовими програмами ЄС; державна підтримка програм розвитку сільського господарства (шляхового і меліоративного будівництва, землевпорядкування, підготовки кадрів, тощо), персоніфікація дотацій з бюджету сільгоспвиробникам; розвиток кредитування підприємств аграрної сфери через розбудову кредитної інфраструктури, яка повинна складатися з комерційних банків, агропромислових-фінансових об’єднань, банківської кредитної кооперації; приведення українського аграрного законодавства до вимог ЄС, яке передбачає виконання передбачених європейськими законами ветеринарних, санітарних і фітосанітарних вимог.
8. Серйозною перепоною функціонування СЕЗ в Польщі стало законодавство ЄС, яке, по-суті, зупинило процес створення цього виду інституцій, як таких, що є перешкодою у рівноправному, конкурентоспроможному ринковому суперництві виробничих фірм. У зв’язку з цим пропонується провести відповідну інвентаризацію СЕЗ в Україні насамперед в межах єврорегіонів та застосувати інші інструменти державної підтримки, зокрема заходи державного стимулювання розвитку депресивних територій.
9. Аналіз причини ефективного функціонування польсько-німецьких єврорегіонів показав, що вони насамперед полягають у формуванні їх з “низу” за економічними, соціальними інтересами кожної гміни, громади порівняно з українсько-польськими єврорегіонами “Карпати” і “Буг”, програми “Сян”, які були створені “зверху”, ґрунтуючись на домовленостях “високих рівнів”. Аналіз утворення та функціонування польсько-німецьких єврорегіонів може служити прикладом для України щодо відпрацювання схем передачі навиків демократичного суспільства, громадянської ініціативи, активізації мешканців регіону, вирівнювання рівня життя населення по обидві сторони кордону; прагнення до тотожності спільноти, організаційних структур по обидві сторони кордону (агенції регіонального розвитку, інформаційні центри); соціального, економічного, культурного обміну, врахування специфіки господарської діяльності в прикордонних територіях, які віддалені від власних культурних центрів і національних ринків, але дотичні до ринків сусідніх країн.
10. Виходячи із досвіду адміністративної реформи в Польщі запропоновано здійснити перерозподіл повноважень і між органами влади, і між територіальними рівнями в Україні через прийняття і узгодження базових законопроектів: „Про місцеве самоврядування громади”, „Про місцеве самоврядування району”, „Про місцеве самоврядування області”, з чітким визначенням прав і обов’язків кожного територіального рівня.
11. Виокремлено особливості й запропоновано шляхи вдосконалення українсько-польських транскордонних економічних відносин напередодні «Євро–2012», виконання яких в рамках підготовки та проведення в Україні та Польщі фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що дозволить на прикордонних територіях досягнути успішних результатів в розвитку підприємництва та практично всіх галузей економіки та сфер суспільного життя, створенні сучасної транспортної, інформаційно-телекомунікаційної та соціальної інфраструктури на рівні європейських стандартів через залучення відповідних інвестицій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Wannop U.A. The Regional Imperative: Regional Planning and Givernance in Britain, Europe and the united States. – London: Jessica Kingsley, 1995. – 441 p.
2. Ratti R., Reichmann S. Theory and Practice of Transborder Coopration. Basel and Frankfurt a. M. 1993.
3. Федан Р. Регіональні фактори активізації транскордонної співпраці Польщі та України.- Л.: ІРД НАН України, 2003.- 336 с.
4. Макєла З., Федан Р. Проблеми активізації транскордонного співробітництва на польсько-українському прикордонні//Соціально-економічне дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського союзу та його адаптація до умов України.- Львів: ІРД НАН України, 2003.- С. 153-166.
5. Проблеми співробітництва прикордонних територій України та Польщі: Зб. Наук. Пр.: Бюлетень 9: Наук. Доповіді учасників українсько-польського семінару в м. Любліні (вересень 1994 р.)- Варшава-Київ, 1995.- 272 с.
6. Макогон Ю.В., Ляшенко В.Н. Формы и направления межрегионального трансграничного экономичного сотрудничества.- Д.: Юго-Восток, 2003.- 508 с.
7. Урбан О.А. Транскордонне співробітництво України як форма розвитку європейської економічної інтеграції: Автореф. дис. ...канд. екон. наук: 08.01.01/ Львівс. нац. ун-т імені Івана Франка.- Львів, 2004.- 20 с.
8. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: Монографія.- Львів: ІРД НАН України, 2004.- 395 с.
9. Михасюк І.Р. Глобалізація і єврорегіоналізація. Наукове видання/ Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вища школа інформатики і управління в Жешуві.- Львів: 2005.- 192 с.
10. Долішній М.І. Актуальні завдання інтенсифікації соціально-економічного розвитку регіонів України// Регіональна економіка.- 2005.- №2.- С.7-15.
11. Супруненко Л.А. Транскордонне співробітництво в Україні та подальші напрями його здійснення з урахуванням процесу розширення ЄС// Вісник економічної науки України.- 2005.-№1.- С.112-115.
12. На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів: Зб. Наук. Пр. за редакцією С. Максименка, І. Студеннікова.- К.: Логос, 2000.
13. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія/За ред. З.С.Варналія.- К.: Знання України,2005.- 498 с.
14. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник.- К: Знання, 2000.- 284 с.
15. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції.- Харків: Одіссей.- 2002.- 592 с.
16. Міжнародне право: Основи теорії: Підручник / Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В.; За ред . В.Г.Буткевича. — К.: Либідь, 2002. — 605, [1] c.
17. Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право.- М.: Международное отношения.- 2002.
18. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учеб. Для юрид. Фак. И вузов.- М.: Бек, 1996.- 367с.
19. Статут Ради Європи від 05.05.1949 р. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
20. Європейська конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями від 21.05.1980 р., м. Мадрид// Офіційний вісник України від 15.03.2006 – 2006 р., № 9, с.200.
21. Європейська хартія про місцеве самоврядування, яку схвалила Рада Європи 15.10.1985 р., м. Страсбург. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
22. Додатковий протокол до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями від 09.11.1995 р., м. Страсбург// Офіційний вісник України від 15.03.2006 – 2006 р., № 9, с.204.
23. Протокол № 2 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, який стосується міжтериторіального співробітництва від 5 травня 1998 р., м. Страсбург// Офіційний вісник України від 15.03.2006 – 2006 р., № 9, с.207.
24. Європейська хартія прикордонних і транскордонних регіонів від 1981 р., м. Гронау, II редакція 1995 р.
25. Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних вiд 08.11.2001. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
26. Рекомендація (2000) 1 Комітету міністрів Ради Європи «Про сприяння транскордонному співробітництву в галузі культури між територіальними громадами або владами» вiд 12.01.2000 № (200)1. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
27. Європейська конвенція про транскордонне телебачення вiд 05.05.1989. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
28. Рекомендація N R (2005) 3 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Про викладання мов суміжних держав в прикордонних регіонах» вiд 02.02.2005 № R(2005)3. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
29. Постанова Верховної Ради України Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями від 14 липня 1993 року N 3384-XII// Відомості Верховної Ради України від 07.09.1993 – 1993 р., № 36.
30. Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи.-Львів: ІРД НАН України, 2003.- 222 с.
31. Дикарєв, Гаврило П. Транскордонне співробітництво: аспекти міжнародних відносин, права, економіки.- Ужгород: 300 ГКУ, 1999. - с. 4.
32. Roemheld L. Integral Federalism: Model for Europe – a way toward a personal group society. Historical development, Philosophy, State, Economy, Society.- Frankfurt/M-Bern-N.Y., 1990.- P. 350-357.
33. Dictionnaire de Geopolitique.- Paris. 1995.- S.112.
34. Українська радянська енциклопедія.- Т.9.- К.: Головна редакція УРЕ, 1983.- с. 314.
35. Алаев Э. Социально-экономическая география.- М.: Мысль, 1983.
36. Добрынин А. Региональные пропорции воспроизводства.- Л., 1977.- с.9.
37. Романюк С.А. Політика регіонального розвитку в Україні: сучасний стан і нові можливості.- К: Видв-во УАДУ, 2001.- с.3.
38. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки.- К.: Видав-во УАДУ, 1997.- с.10.
39. Керецман В.Ю. Державне регулювання регіонального розвитку: теоретичні аспекти: Монографія.- К.: Видав-во УАДУ, 2002.- 188 с.
40. Статут Асамблеї європейських регіонів від 04.12.1996 р., м. Базель.
41. Воронова О. Сучасна єврорегіоналізація: інтеграційний аспект: Автореф. дис. …канд. екон. наук: 08.05.01/ Донец. нац. ун-т.- Донецьк, 2003.- 20 с.
42. Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski. – Warszawa – Wroclaw, 1999, S. 11.
43. Кулина С.Я. Організаційно-правові аспекти транскордонного співробітництва України та Польщі// Globalizacja a optymalizacja gospodarowania podmiotow ery cyfrowej (wybrane problemy I aspekty). – Koszyce-Lwow-Luck-Rzeszow: Wydawnictwo transgranicznego instytutu Badawczego, 2006. – C. 195-216.
44. Макогон Ю., Ляшенко В., Кравченко В. Трансграничное сотрудничество, формирование Еврорегионов и развитие свободных экономимических зон// Региональные экономические связи и свободные экономические зоны. – Донецк, 2004.- С. 25-42.
45. Студенніков І. Транскордонне співробітництво як крок до визначення концепції регіональної політики// На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів: Зб. Наук. Пр. за редакцією С. Максименка, І. Студеннікова.- К.: Логос, 2000.- 224 с.
46. Конституція України від 28.06.1996 р.// Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996 – 1996 р., № 30, стаття 141.
47. The Constitution of the Republic of Poland of 2nd april, 1997 as published in Dziennik Ustaw No. 78, item 483.
48. Качманська А., Ружковський Я.Єврорегіони Польщі: принципи і правова база їхнього функціонування// Журнал Європейської економіки.- грудень 2002.- С. 281-289.
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.