У нас уже 242731 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название Статистичне забезпечення маркетингових досліджень
Количество страниц 314
ВУЗ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Год сдачи 2010
Бесплатно скачать 21101.doc 
Содержание ЗМІСТ
ВСТУП.............................................................................................................. 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1. Статистичне дослідження як засіб здійснення маркетингового дослідження......................................................................................................
11
1.2 Складові статистичного забезпечення маркетингового дослідження.. 23
1.3. Класифікації та групування в розробці статистичного забезпечення маркетингового дослідження..........................................................................
34
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1.......................................................................... 42
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Структура та складові інформаційної бази маркетингових досліджень.........................................................................................................
44
2.2. Організація статистичного спостереження в маркетингових дослідженнях....................................................................................................
57
2.3. Система статистичних показників в маркетингових дослідженнях.... 73
2.4. Статистичні методи в маркетингових дослідженнях............................ 86
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2......................................................................... 104
РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ СЕГМЕНТУ ТОВАРНОГО РИНКУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ)

3.1. Особливості статистичного забезпечення маркетингового дослідження ринку молока та молочних продуктів……………………….
107
3.2. Статистичне забезпечення маркетингового дослідження ринку сирого молока...................................................................................................
118
3.3 Особливості статистичного забезпечення аналізу кон’юнктури ринку молочних продуктів..............................................................................
132
3.4. Статистична оцінка споживання молока та молочних продуктів за даними вибіркових обстежень........................................................................
152
3.5. Оцінка ефективності інформаційного забезпечення маркетингового дослідження ринку молока та молочних продуктів України.......................
176
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3.......................................................................... 197
ВИСНОВКИ...................................................................................................... 200
ДОДАТКИ......................................................................................................... 208
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................ 281

ВСТУП

Актуальність теми дисертаційної роботи. Забезпечення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств та окремих галузей на національному та світовому ринках стає особливо важливим та актуальним у зв’язку з приєднанням України до Світової організації торгівлі, що вимагає вдосконалення методики дослідження ринку, в тому числі для забезпечення органів державного управління потрібною інформацією з метою його контролю та регулювання.
В свою чергу, ефективне функціонування суб’єктів підприємницької діяльності обумовлює соціально-економічний розвиток держави і підвищення рівня життя населення. Прийняття та забезпечення реалізації необхідних для цього управлінських рішень вимагає здійснення маркетингової діяльності, головним елементом якої є маркетингові дослідження. Висновки за результатами маркетингових досліджень дозволяють визначити напрями та шляхи досягнення конкурентних переваг на ринку, що, в першу чергу, і впливає на підвищення ефективності діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. Виходячи з масового характеру явищ і процесів, що відбуваються на ринку і які є об’єктом маркетингових досліджень, організація та здійснення останніх вимагає використання відповідних статистичних методів.
Ринкові відносини і пов’язана з ними маркетингова діяльність отримали свій розвиток в Україні тільки починаючи з 90-х років минулого століття. Цим обумовлена певна недоопрацьованість теоретичних і методико-прикладних засад організації та проведення маркетингових досліджень, зокрема щодо формування джерел маркетингових даних і використання статистичних методів. Розроблення вказаних засад відповідно до сучасних умов організації та функціонування економіки України дає можливість отримати вичерпну та обґрунтовану характеристику стану, тенденцій та перспектив розвитку сегментів ринку.
Теоретичною основою наукового дослідження стали положення праць вчених у галузі методології наукових досліджень, теорії статистики, економічної статистики, статистики ринку товарів та послуг, маркетингу та маркетингових досліджень. Вирішенню проблем організації та проведення маркетингових досліджень присвячені праці українських вчених – С. Близнюка, А. Войчака,
О. Зозульова, В. Полторака, А. Старостіної та ін., російських вчених –
І. Беляєвського, Є. Голубкова, Б. Токарева та ін. та вчених інших країн –
Д. Аакера, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Н. Малхотри, Г. Черчиля та ін. Теоретичні основи побудови статистичного забезпечення економічних і маркетингових досліджень, створення необхідної для його впровадження інформаційної бази, вибору та використання відповідних методів аналізу розглянуто у працях таких вітчизняних вчених, як С. Герасименко, А. Головач, В. Захожай, А. Єріна, Н. Ковтун, Л. Крамченко, Р. Моторин, Л. Рождєственська, В. Швець та інших.
В той же час слід зауважити, що в їх роботах не знайшла повною мірою свого відображення структура та принципи побудови статистичного забезпечення маркетингових досліджень, саме функціонування якого дозволяє отримати інформацію, необхідну для ефективного регулювання діяльності сегментів ринку. Потреба у вирішенні цього завдання зумовила вибір теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку і аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках комплексної теми: “Теорія та практика соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційної економіки” (номер державної реєстрації 01БФ040-01). Роль автора полягає в обґрунтуванні структури та принципів побудови статистичного забезпечення маркетингових досліджень, розробленні статистичного забезпечення та виконанні маркетингового дослідження ринку молока та молочних продуктів в Україні.
Мета та завдання дослідження. Метою дисертації є теоретичне обґрунтування методичних підходів та розроблення практичних рекомендацій щодо створення та функціонування статистичного забезпечення маркетингового дослідження.
Для досягнення поставленої мети були сформульовані та вирішені такі завдання:
- узагальнити наукові погляди щодо етапів та напрямів проведення маркетингових досліджень;
- обґрунтувати притаманність маркетинговому дослідженню основних ознак статистичного дослідження;
- розробити завдання та структуру статистичного забезпечення маркетингових досліджень;
- здійснити порівняльний аналіз джерел інформації щодо маркетингових досліджень;
- систематизувати статистичні показники маркетингових досліджень;
- визначити форми та методи статистичного спостереження, які доцільно використовувати у маркетингових дослідженнях;
- обґрунтувати необхідність використання на певних етапах маркетингових досліджень відповідних статистичних методів аналізу, моделювання та прогнозування;
- визначити особливості статистичного забезпечення маркетингових досліджень окремих сегментів ринку;
- розробити структуру та принципи функціонування статистичного забезпечення маркетингового дослідження ринку молока та молочних продуктів України;
- оцінити відповідність наявної інформації щодо ринку молочних продуктів України вимогам статистичного забезпечення його маркетингового дослідження;
- визначити напрями вдосконалення інформаційного та аналітичного забезпечення маркетингового дослідження ринку молока та молочних продуктів України.
Об’єктом дослідження є система відносин між суб’єктами маркетингової діяльності.
Предмет дослідження – організаційні і теоретико-методичні засади статистичного забезпечення маркетингового дослідження.
Методи дослідження. В роботі використано загальнонаукові методи пізнання: спостереження, узагальнення, систематизації, порівняння, групування, експерименту, моделювання, дедукції, індукції, аналізу, синтезу та наукової абстракції.
Була обґрунтована необхідність залучення до маркетингових досліджень та використано при дослідженні ринку молока та молочних продуктів статистичні методи: аналізу рядів розподілу – для порівнянь стану кон'юнктури ринку; аналізу рядів динаміки та екстраполяції – для характеристики та прогнозування тенденцій кон'юнктури ринку; індексного аналізу та аналізу взаємозв’язків – для визначення та оцінювання впливу чинників на стан та тенденції кон'юнктури ринку; аналізу пропорційності розподілів – для територіальних порівнянь кон'юнктури; кластерного аналізу – для визначення територій, схожих щодо стану та тенденцій кон'юнктури.
Інформаційну базу дослідження становлять Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, офіційні публікації Державного комітету статистики України (статистичні збірники та бюлетені, в яких наводяться основні показники виробництва, експорту та імпорту товарів та послуг, оптової та роздрібної торгівлі, а також споживання, доходів та витрат населення) та методичні матеріали Державного комітету статистики України щодо методології розрахунку досліджуваних показників, праці вітчизняних та зарубіжних вчених.
Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації вирішено прикладну наукову проблему, яка полягає у розробленні теоретико-методичних та організаційних засад статистичного забезпечення маркетингового дослідження.
Найбільш вагомими науковими результатами дослідження є наступні:
вперше:
- теоретично обґрунтовано притаманність маркетинговому дослідженню ознак статистичного дослідження, що обумовлено об’єктом дослідження, яким є масові процеси та явища, до яких необхідно долучати статистичні методи збирання, оброблення, аналізу та узагальнення масових даних з метою отримання потрібної для прийняття рішень інформації;
- визначено елементи статистичного забезпечення маркетингових досліджень, використання яких обґрунтовує вибір та застосування статистичних методів відповідно до завдань певного маркетингового дослідження, а також етапи його проведення;
удосконалено:
- умови та способи використання для сегментації ринку апріорних, Post Hoc та так званих нових методів в залежності від досліджуваного сегменту ринку, зокрема – ринку підприємств та споживчого ринку, а також існуючої щодо них інформації, напряму та завдань дослідження;
- систему статистичних показників маркетингового дослідження на мезорівні для використання в аналізі як сегментів ринку, так і ринку в цілому для характеристики його вертикальної структури, що дозволяє оцінити забезпеченість процесу виробництва ресурсами та визначити найбільш ефективні напрями реалізації;
дістало подальший розвиток:
- методи статистичного спостереження в маркетингових дослідженнях окремих сегментів ринку шляхом визначення ознак, що обумовлюють вибір методу збирання даних з метою підвищення достовірності та якості зібраних даних;
- методи моделювання та прогнозування маркетингових процесів відповідно до особливостей та обмежень інформації щодо окремих типів ринку, стійкості їх параметрів та періоду упередження, що підвищує надійність результатів прогнозів.
Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає в розробленні організаційних і теоретико-методичних засад статистичного забезпечення маркетингових досліджень та умов його використання для окремих сегментів ринку, що сприятиме розвитку певних напрямів економічної статистики, зокрема статистики ринку товарів та послуг. Результати дисертації також можуть бути використані при підготовці навчальних посібників та підручників з економічної статистики, статистики ринку товарів та послуг, при читанні спецкурсів з питань організації та проведення маркетингових досліджень.
Наукові розробки та пропозиції щодо побудови системи показників для дослідження ринку молока та молочних продуктів і вдосконалення методики їх розрахунку знайшли практичне впровадження в роботі Державного комітету статистики України (довідки від 5.09.2007р. №01/3-17 та від 11.09.2007р. №01/3-19). Окремі положення та практичні рекомендації дослідження щодо розроблення статистичного забезпечення маркетингових досліджень були використані в практичній діяльності Міжнародної Консультаційної Групи (довідка від 10.05.2007р. №10/05-07) при плануванні вибіркових обстежень та проведенні статистичного аналізу первинних даних. Положення дисертаційної роботи щодо методів розроблення статистичного забезпечення та системи показників маркетингового дослідження використовувалися в навчальному процесі при читанні лекцій та проведенні практичних занять з курсу “Економічна статистика” для студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка №056/164 від 6.10.08 р.), а також при викладанні курсів "Статистика" та "Маркетингові дослідження" в Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України (довідка від 28.09.2007 р. №01/06-501).
Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження були оприлюднені та отримали позитивну оцінку на 12 науково-практичних конференціях, зокрема “Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми і перспективи розвитку” (м. Київ, травень 2005 р., березень 2006 р, березень 2007 р., березень 2008 р.); "Проблемы повышения эффективности деятельности предприятий в современных условиях" (м. Севастополь, жовтень 2005 р.); “Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи” (м. Київ, грудень 2005 р., грудень 2006 р.); "Стратегія інвестування промислового виробництва в Україні" (м. Київ, квітень 2006 р.); "Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми" (м. Львів, травень 2006 р.); “Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації світової економіки" (м. Луцьк, квітень 2007 р.); "Теорія і методологія економіко-статистичного аналізу і прогнозування" (м. Київ, листопад 2007 р.); “Конкурентоспроможність національної економіки” (м. Київ, березень 2008 р.).
Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано 20 наукових праць загальним обсягом 6,13 д.а., з яких 11 обсягом 4,15 д.а. – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.
Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (354 позиції на 34 сторінках) та додатків. Загальний обсяг дисертації 314 сторінок, з яких основний зміст становить 207 сторінок. Дисертаційна робота містить 70 рисунків, 24 таблиці та 23 додатки на 73 сторінках.
Список литературы ВИСНОВКИ

У дисертації запропоновано нове вирішення наукової задачі, яка полягає у теоретичному обґрунтуванні методичних підходів та розробленні практичних рекомендацій щодо створення та функціонування статистичного забезпечення маркетингового дослідження. Проведене дослідження дозволило зробити такі висновки:
1. Предметом маркетингового дослідження виступають масові процеси та явища, які відбуваються на ринку. Отримання достовірної та об'єктивної інформації про ці процеси та явища з метою розроблення обґрунтованих та ефективних управлінських рішень вимагає використання статистичної методології, зокрема – статистичних методів збирання, оброблення, аналізу та узагальнення інформації, що дозволяє кількісно відобразити притаманні маркетинговим явищам та процесам закономірності. В зв’язку з цим маркетингове дослідження має здійснюватись за принципами та етапами статистичного дослідження, основними з яких є визначення завдань дослідження, проведення статистичного спостереження, систематизація та групування зібраних даних, аналіз зібраної інформації за допомогою статистичних методів, прогнозування розвитку ринкової ситуації.
2. Вирішення завдань маркетингового дослідження вимагає створення відповідного статистичного забезпечення, яке має за мету визначення джерел для отримання потрібних даних, статистичних методів їх оброблення, аналізу, моделювання та прогнозування. Використання статистичного забезпечення дозволяє підвищити ефективність рішень, що приймаються за результатами маркетингових досліджень, а також спростити процедуру проведення останніх шляхом накопичення, систематизації та узагальнення існуючого раніше досвіду з урахуванням напряму та об’єкту дослідження. Таким чином, статистичне забезпечення є елементом маркетингового дослідження та має складатись з чотирьох блоків: інформаційної бази, інтерактивних процедур, статистичних методів та моделей.
3. Наявність відмінностей в організації та функціонуванні сегментів ринку зумовлює необхідність врахування притаманних їм властивостей при розробці статистичного забезпечення маркетингового дослідження окремих сегментів. Потрібний для цього процес сегментації ринку має здійснюватись з використанням відповідних критеріїв сегментації та методів виділення сегментів ринку, що базуються на відповідних статистичних методах. Вибір методу обумовлюється особливостями досліджуваних ознак сукупності, а також видом досліджуваного ринку. Так, сегментація ринку підприємств зумовлює існування меншої кількості критеріїв сегментації та більш легку процедуру їх вибору, а також чіткість досліджуваних об’єктів, що уможливлює використання на ньому таких методів як групування за однією чи декількома ознаками. Ринок кінцевого споживача характеризується більшою невизначеністю, оскільки його учасники є неоднорідними та вимагають більш детального вивчення із залученням таких методів як кластерний аналіз, аналіз відповідностей, процедури пошуку, нечітка класифікація та класифікація з суміщенням тощо, що дозволяють виявити найбільш суттєві фактори, які впливають на поведінку споживачів, віднести їх більше ніж до одного сегменту залежно від поведінки у різних ситуаціях, а також розробити моделі проведення сегментації, які можна використовувати для проведення сегментації при аналогічних ситуаціях.
4. В процесі функціонування статистичного забезпечення маркетингових досліджень створюється інформаційна база, елементами якої є первинна та вторинна інформація. Найбільш придатним при організації збирання первинних даних є застосування таких методів як документальний, опитування, експеримент, спостереження, моделювання та аналіз аналогічних ситуацій, вибір яких обумовлюється напрямом дослідження, його завданнями, об’єктом, а також типом ринку, який досліджується та доступними ресурсами. На ринку підприємств більш доцільним є використання таких методів, як документальний, глибинне інтерв’ю, моделювання та експеримент, а на споживчому – опитування та спостереження.
5. Вибір джерел вторинних даних обумовлюється напрямом дослідження та його видом. Використовувані джерела вторинних даних за їх надходженням можна поділити на офіційні, неофіційні та синдиковані. Основними перевагами першої групи є їх загальна доступність та низька вартість, але вони є застарілими та дозволяють отримати інформацію переважно на макрорівні. Існування цих недоліків вимагає використання двох інших джерел інформації, які дозволяють конкретизувати отримані дані, але інформація, отримана з них, є епізодичною, більш дорогою, а показники розраховуються за невідомою методологією. Незважаючи на це, спільне використання офіційних, неофіційних та синдикованих джерел, дозволяє підвищити якість створеної інформаційної бази та зробити її придатною для проведення подальшого аналізу з метою прийняття рішень.
6. У зв’язку з великим обсягом досліджуваних сукупностей (особливо на ринку кінцевого споживача) в маркетингових дослідженнях доцільним є використання методів вибіркового спостереження з застосуванням імовірнісних та детермінованих видів відбору. Імовірнісний відбір використовується при дослідженні споживчого ринку в тому випадку, якщо відомий загальний перелік досліджуваних об’єктів та сукупність є неоднорідною, а також при дослідженні ринку підприємств. Детерміновані методи відбору використовуються в тому випадку, коли обсяг сукупності невідомий, а також якщо завданнями дослідження не передбачено забезпечення репрезентативності вибірки. Обсяг вибірки обумовлюється видом дослідження. Так, пошукове дослідження не передбачає поширення даних на всю сукупність, а описове та казуальне вимагає забезпечення репрезентативності вибірки. Крім того, обсяг вибірки обумовлюється глибиною аналізу, що пов’язано з виділенням більшої кількості груп, для чого необхідна вибірка більшого обсягу.
7. Об’єктом маркетингового дослідження на мезорівні виступає певний сегмент ринку, для оцінки кон'юнктури якого необхідна система показників, що складається з чотирьох підсистем: стану та формування кон'юнктури ринку, наявності та руху товарів, ефективності ринкових процесів, ринкової інфраструктури. До основних показників кон’юнктури ринку відносяться показники стану (попит, пропозиція, ціни, виробничий та споживчий потенціал ринку, місткість ринку) та розвитку (динаміка ринкової ситуації, структура ринку, сезонність та циклічність його розвитку, ділова активність). Показники наявності та руху товарів відбивають процес обміну товарів на гроші, охоплюючи три групи показників – товарооборот, товарні запаси, товарооборотність та показники зовнішньої торгівлі, що характеризують експортно-імпортні потоки. Ефективність діяльності визначається за допомогою показників економічного ефекту, економічної ефективності і соціальних результатів діяльності, а показники ринкової інфраструктури характеризують матеріальне, технічне, інформаційне, транспортне та кадрове забезпечення ринкового процесу.
8. Аналіз отриманої в ході маркетингових досліджень інформації доцільно здійснювати за етапами – попередній, дескриптивний, вивідний та прогнозний аналіз. Призначенням попереднього аналізу є обробка та узагальнення даних, отриманих в результаті проведеного статистичного спостереження, а також їх підготовка до наступного аналізу. Дескриптивний аналіз дозволяє охарактеризувати варіацію та динаміку досліджуваних даних, а вивідний – шляхом висунення гіпотез перевірити існуючі розбіжності або взаємозв’язки між досліджуваними явищами або сукупностями шляхом використання одномірних та багатомірних методів аналізу. В якості методів прогнозування у маркетингових дослідженнях найчастіше використовуються регресійні та трендові моделі, а також експертні оцінки. Більш точні результати дає одночасне використання декількох методів прогнозування, на основі результатів яких розробляється єдиний прогноз з використанням комбінованого методу, методу усереднення або розробки інтегрованого прогнозу.
9. Виходячи з особливостей окремих суб’єктів, які функціонують на ринку молока та молочних продуктів, їх вивчення має здійснюватись з виділенням таких сегментів як ринок сирого молока, молочних продуктів, а також окремого дослідження споживачів, що обумовлює необхідність розробки статистичного забезпечення для кожного з них відповідно до розробленої у роботі структури. Загальна кон’юнктура та тенденції розвитку цього ринку обумовлюються великою кількістю субринків, які утворюються в результаті об'єднання окремих сегментів ринку і характеризуються специфічними параметрами споживання та конкуренції. Функціонування статистичного забезпечення дозволяє визначити оптимальні методи збирання даних стосовно різних суб’єктів ринку, їх підготовки до аналізу та безпосередньо аналізу кон'юнктури ринку з метою розв’язання поставлених перед дослідженням завдань, а також методи моделювання, які дозволять описати та спрогнозувати розвиток ринку.
10. Аналіз ринку сирого молока вимагає побудови системи показників, в основу якої покладено процеси, що на ньому відбуваються, а саме постачання, виробництво та реалізація. Система показників ринку молочних продуктів складається з блоків, які призначені для характеристики суб'єктів, що на ньому функціонують, результатів їх діяльності, а також взаємозв’язків між суб’єктами, які дозволяють проаналізувати джерела отримання сировини та напрямки реалізації продукції з одночасним аналізом рівня та динаміки цін. Основними показниками, які дозволяють охарактеризувати виробництво молочних продуктів виступають обсяг закупленої сировини в розрізі напрямків її надходження; обсяг виробництва молока та молочних продуктів; обсяг реалізації молока та молочних продуктів; залишки нереалізованої продукції та їх зміна. Оскільки підприємства молочної промисловості великою мірою залежать від виробництва сирого молока, при дослідженні ринку молочних продуктів необхідно враховувати такі особливості ринку сільськогосподарської продукції як залежність від непередбачуваних погодних умов, сезонність виробництва, залежність якості продукції від великої кількості природних факторів, існування гарантованого попиту на сільськогосподарську продукцію та її швидкопсувний характер, а також зосередженість переважної частини споживачів сільськогосподарської продукції у містах, а виробництва – у сільській місцевості.
11. Аналіз ринку сирого молока в Україні дозволив виявити, що зменшення обсягу виробництва сирого молока в 2000-2006 роках обумовлене зменшенням поголів’я корів та уповільненням темпів зростання середньорічного надою. Цьому також сприяло зростання вартості кормів, що призвело до зниження рентабельності або навіть збитковості виробництва молока. Більше 80% виробництва сирого молока припадає на особисті підсобні господарства населення, що свідчить про недостатній розвиток молочного тваринництва в Україні та значну залежність переробних підприємств від домогосподарств (у 2006 році на 60,5%), які утримують в середньому по одній корові та частка власного споживання молока якими кожного року зростає (на 3,5 п.п. у 2006 році порівняно з 2005 та у 2006 році склала 52,61%). Крім того, відбувається зменшення кількості господарств, що утримують корів як серед особистих, так і сільськогосподарських підприємств. З 2006 року спостерігається також зменшення обсягу виробництва молочних продуктів, зумовлене зазначеними вище факторами, яке супроводжується зменшенням кількості переробних підприємств з одночасним їх укрупненням, що сприяє збільшенню частки ринку основних виробників молочних продуктів.
12. З метою дослідження споживання молочних продуктів автором було проведено опитування студентів вузів міста Києва, результати якого показали, що переважна більшість опитаних віддає перевагу продукції, яка нещодавно з’явилась на ринку та позиціонується як здоровий спосіб життя або сприяє покращенню здоров’я. Крім того, було виявлено, що більше половини опитаних споживають не більше двох видів молочних продуктів на тиждень, що свідчить про можливості для виробників збільшити обсяги реалізації завдяки розширенню асортименту та доведення до споживача корисності їх споживання. Найбільшою популярністю користується продукція відомих торгових марок, оскільки їх продукція є більш відомою споживачу через широке представлення у торгівельній мережі та рекламу.
13. Дослідження ринку молока та молочних продуктів на мезорівні передбачає використання в якості основного джерела інформації щодо суб’єктів ринку (виробників сирого молока, виробників молочних продуктів, підприємств оптової та роздрібної торгівлі, споживачів) інформації Державного комітету статистики України, аналіз якої свідчить про обмеженість її змісту та структури для всебічного дослідження ринку, неспівставність у часі та просторі деяких показників через застосування різних класифікацій та одиниць виміру, зміну методології розрахунку показників, а також неповноту даних через існуючий недооблік на малі підприємства та підприємців – фізичних осіб, наведення даних за різними сукупностями. Найменший дефіцит інформації відчувається при дослідження виробників сирого молока, особливо сільськогосподарських підприємств, оскільки незважаючи на притаманні їй недоліки, існуючі дані дозволяють детально проаналізувати цей ринок. Значно менша кількість інформації накопичується стосовно переробних підприємств, більшість з якої офіційно не оприлюднюється або призначається тільки для внутрішнього використання (наприклад, стосовно кількості підприємств, що працюють у молочній промисловості). Найгіршим є інформаційне забезпечення дослідження роздрібної торгівлі, оскільки дані щодо неї подаються не за всіма суб’єктами, а обсяг реалізації у натуральному вираженні розраховується тільки за трьома видами продукції.
14. Усунення виявлених недоліків статистичної інформації вимагає:
- вдосконалення проведення вибіркового обстеження особистих підсобних господарств населення з метою розширення кола досліджуваних показників;
- розроблення та використання коефіцієнтів перерахунку окремих видів молочних продуктів на молоко, що дозволить визначити загальний обсяг виробництва цієї продукції у натуральному вираженні;
- розрахунку обсягів виробництва та реалізації молока і молочних продуктів одночасно у натуральному та вартісному вираженні в цілому по молочній промисловості та у розрізі регіонів, а також за окремими видами молочних продуктів, що дозволить порівнювати ці показники між собою;
- розрахунку середніх цін виробників в цілому по галузі та за окремими видами молочних продуктів в середньому по Україні та в розрізі регіонів, що дозволить визначити існуючі відмінності у цінах, їх динаміку;
- проведення вибіркових обстежень підприємств роздрібної торгівлі, які не подають звітності до Держкомстату України для визначення обсягу реалізації молочних продуктів через їх мережу;
- визначення обсягу споживання молочних продуктів за окремими видами, а не тільки у перерахунку на молоко для визначення структури споживання та її зміни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аакер Д. Маркетинговые исследования / Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж.; пер. с англ. под ред. С. Божук. – СПб.: Питер, 2004. – 848с.
2. Авдеева Р.В. Основные направления формирования маркетинговых информационных систем (МИС) / Р.В. Авдеева // Маркетинг в России и за рубежом – 2005. – №4 (48). – С. 41-45.
3. Алексеев А.А. Маркетинговые исследования рынка услуг / Алексеев А.А. // Режим доступу : http://www.eup.ru/ Documents/2003-03-03/15BDA.asp
4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Ансофф И. – СПб: Питер, 1999. – 416 с.
5. Ансофф И. Стратегическое управление / Ансофф И. – М.: Экономика, 1989. – 519с.
6. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка / Анурин В., Муромкина И., Євтушенко Е. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с.
7. Бабак Е. Нестандартные методы сбора информации в маркетинговых исследованиях / Бабак Е. // Маркетинговые исследования в Украине. – 2004. – №5 (6). – С. 46-49.
8. Багиев Г.Л. Маркетинг-статистика / Багиев Г.Л., Богданова Е.Л. // Режим доступу : www.marketing.spb.ru /read/m9
9. Баженова Н.М. Исследования промышленных рынков: трудности и пути их преодоления / Н.М. Баженова // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2004. – №1 (49). – С. 3-9.
10. Базилевич В.Д. Мікроекономіка: [опорний конспект лекцій] / Базилевич В.Д., Лук'янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. – К.: Четверта хвиля, 2003. – 248 с.
11. Бакушевич І.В. Планування маркетингових досліджень на підприємствах / І.В. Бакушевич, В.Л. Гевко // Маркетинг в Україні. – 2001. – №3. – С. 22-23.
12. Бакушевич І.В. Проблеми дистанційного управління інформаційними потоками в маркетингових дослідженнях / І.В. Бакушевич, О.Є. Андрощук // Маркетинг в Україні. – 2000. – №1. – С. 19-22.
13. Батраева Э.А. Методические подходы к исследованию спроса на продукцию и услуги общественного питания / Э.А. Батраева // Маркетинг в России и за рубежом – 2005. – №1 (45). – С. 26-34.
14. Белікова Н.В. У полі зору – споживач / Н.В. Белікова // Маркетинг в Україні. – 2000. – №1. – С. 4-6.
15. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: [учеб. пособие] / Беляевский И.К. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.
16. Беляевский И.К. Статистические методы в маркетинге торговых предприятий / И.К. Беляевский // Вопросы статистики. – 2003. – №10. – с. 24-32.
17. Березин И.С. Маркетинговые исследования. Как это делают в России / Березин И.С. – М.: Вершина, 2005. – 432 с.
18. Берн Р. Эффективное использование результатов маркетинговых исследований. Как принимать и осуществлять на практике наиболее оптимальные решения / Берн Р.; пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 272 с.
19. Біловодська О., Нагорний Є. Стратегічне маркетингове управління виведенням нового товару на ринок / О. Біловодська, Є. Нагорний // Маркетинг в Україні. – 2006. – №3. – С. 47-56.
20. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: [підруч.] / Білуха М.Т. – К.: АБУ, 2002. – 480 c.
21. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становления та розвитку / Близнюк С. В. – К.: ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2003. – 384 с.
22. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / Близнюк С.В. – [2-ге вид., випр. і доп]. – К.: ІВЦ “В-во “Політехніка”, 2004. – 400 с.
23. Божук С.Г. Маркетинговые исследования / Божук С.Г., Ковалик Л.Н. – СПб.: Питер, 2003. – 304с.
24. Божук С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы / Божук С.Г. – СПб: Вектор, 2005. – 288 с.
25. Бурцева Т.А. Оценка эффективности информационного обеспечения маркетинговых решений / Т.А. Бурцева, Н.В. Никонова, Н.А. Миронова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – №1 (51). – С. 54-67.
26. Бушуева Л.И. Использование маркетинговой информации при оценке целесообразности инвестиций в объекты бытового обслуживания / Л.И. Бушуева, Г.В. Сизова // Маркетинг в России и за рубежом – 2005. – №4 (48). – С. 24-40.
27. Бушуева Л.И. Роль статистических методов в реализации этапов маркетинговых исследований / Л.И. Бушуева // Вопросы статистика. – 2006. – №10. – С. 40-48.
28. Бушуева Л.И. Статистическая проверка значимости результатов маркетинговых исследований / Л.И. Бушуева // Маркетинг в России и за рубежом – 2005. – №1 (45). – С. 59-75.
29. Виданов Н.В. Маркетинговое исследование в рамках управления ассортиментом продукта / Н.В. Виданов // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2004. – №4 (52). – С. 4-16.
30. Витрати і ресурси домогосподарств України у 1999 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2000. – 210 с.
31. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2000 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – 344 с.
32. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2001 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2002. – 352 с.
33. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2002 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 450 с.
34. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2003 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2004. – 446 с.
35. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2004 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 458 с.
36. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2005 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 418 с.
37. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2006 році (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – 430 с.
38. Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2000 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2000. – 148 с.
39. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2000 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2000. – 148 с.
40. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2000 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – 150 с.
41. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2000 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – 152 с.
42. Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2001 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – 156 с.
43. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2001 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – 156 с.
44. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2001 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – 156 с.
45. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2001 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2002. – 156 с.
46. Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2002 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2002. – 190 с.
47. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2002 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2002. – 190 с.
48. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2002 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 190 с.
49. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2002 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 190 с.
50. Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2003 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 188 с.
51. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2003 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 188 с.
52. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2003 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 188 с.
53. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2003 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2004. – 188 с.
54. Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2004 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2004. – 190 с.
55. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2004 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2004. – 190 с.
56. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2004 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 190 с.
57. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2004 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 190 с.
58. Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2005 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 190 с.
59. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2005 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 190 с.
60. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2005 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 176 с.
61. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2005 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 176 с.
62. Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2006 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 176 с.
63. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2006 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 176 с.
64. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2006 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2007. – 176 с.
65. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2006 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – 176 с.
66. Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2007 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – 176 с.
67. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2007 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – 178 с.
68. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІІ кварталі 2007 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. – 178 с.
69. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІV кварталі 2007 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. – 178 с.
70. Витрати і ресурси домогосподарств України у І кварталі 2008 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. – 178 с.
71. Витрати і ресурси домогосподарств України у ІІ кварталі 2008 року (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): [стат. бюл.] / [відп. за вип. І.І. Осипова]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. – 178 с.
72. Владимиров О.Ю. Інтегральна оцінка конкурентоздатності товару / О.Ю. Владимиров, В.Я. Заруба // Маркетинг в Україні. – 2000. – №1. – С. 25-27.
73. Владимиров О.Ю. Інтегральна оцінка конкурентоздатності товару / О.Ю. Владимиров // Маркетинг в Україні. – 2000. – №4. – С. 37-38.
74. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: [підруч.] / Войчак А.В. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.
75. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: [навч.-метод, посіб.] / Войчак А.В. – К.: КНЕУ, 2001. – 119с.
76. Войчак А.В. Сучасні моделі розвитку каналів розподілу / А.В. Войчак // Маркетинг в Україні. – 2000. – №2. – С. 42-43.
77. Гаркавенко С.С. Маркетинг / Гаркавенко С.С. – [4-ге вид. доп.]. – К.: Лібра, 2006. – 720 с.
78. Гвозденко А.Н. SWOT-анализ: методики проведения и возможности применения на российских предприятиях / А.Н. Гвозденко // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2006. – №2 (62). – С. 144-156.
79. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика / Герасимчук В.Г. – К.: Вища школа, 1994. – 327с.
80. Гладун О.М. Питання класифікації вибірок / О.М. Гладун // Статистика України. – №1, 2006. – С. 8 – 15.
81. Головач А.В. Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика: [навч. посіб.] / Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. – К: КНЕУ, 2005. – 333 с.
82. Голубков Е.П. Исследование и анализ рыночной ситуации / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №2. – С. 103-121.
83. Голубков Е.П. Исследование и анализ рыночной ситуации / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №3. – С. 112-126.
84. Голубков Е.П. Маркетинг как концепция рыночного управления / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №1. – С. 89-104
85. Голубков Е.П. Маркетинг как концепция рыночного управления / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №2. – С. 95-113.
86. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №5. – С. 118-134.
87. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №6. – С. 113-129.
88. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №1. – С. 120-140.
89. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Голубков Е.П. – М.: Издательство "Финпресс", 1998. – 416 с.
90. Голубков Е.П. О некоторых основополагающих понятиях маркетинга / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом – 2005. – №1 (45). – С. 5-18.
91. Голубков Е.П. О некоторых основополагающих понятиях маркетинга / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом – 2005. – №2 (46). – С. 3-20.
92. Голубков Е.П. О некоторых основополагающих понятиях маркетинга / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом – 2005. – №3 (47). – С. 3-16.
93. Голубков Е.П. Проектирование элементов комплекса маркетинга / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №6. – С. 98-118.
94. Голубков Е.П. Проектирование элементов комплекса маркетинга / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №1. – С. 117-138.
95. Голубков Е.П. Проектирование элементов комплекса маркетинга / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №2. – С. 115-135.
96. Голубков Е.П. Проектирование элементов комплекса маркетинга: формирование продуктовой политики / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №5. – С. 117-137.
97. Голубков Е.П. Сегментация и позиционирование / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – №4. – С. 124-139.
98. Голубков Е.П. Стратегическое планирование и роль маркетинга в организации / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – №3. – С. 103-123.
99. Григорович С.В. Маркетинг у статистиці / С.В. Григорович // Статистика України. – 2001. – №3. – С. 59-63.
100. Громыко Г.Л. Теория статистики: [практикум] / Громыко Г.Л. – [3-е изд., доп. и перераб.] – М.: ИНФРА-М, 2006. – 205 с. – (Высшее образование).
101. Групування підприємств за основними показниками виробництва продукції рослинництва та тваринництва у 2005 році: [стат. бюл.] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 93 с.
102. Групування підприємств за основними показниками виробництва продукції рослинництва та тваринництва у 2006 році: [стат. бюл.] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2007. – 156 с.
103. Давнис В.В. Современные методы анализа и прогнозирования в задачах обоснования маркетинговых решений / В.В. Давнис, В.И. Тинякова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2006. – №2 (52). – С. 16-26.
104. Дадакова Е.В. Использование кластерного метода в сегментном анализе рынка / Е.В. Дадакова, Л.С. Драганчук // Маркетинг в России и за рубежом – 2005. – №4 (48). – С. 16-23.
105. Дейан А. Изучение рынка / Дейан А. – СПб.: Нева, 2003. ¬– 150 c.
106. Демидова Е.А. Анализ текущего состояния отрасли и потенциала компании / Е.А. Демидова // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2004. – №6 (54). – С. 24-34.
107. Дерев'янченко Т.Є. Маркетинговий аналіз кон'юнктури товарного ринку / Т.Є. Дерев'янченко // Маркетинг в Україні. – 2001. – №3. – С. 35-37.
108. Длігач А. Аналіз розходжень у системі стратегічних маркетингових рішень / А. Длігач // Маркетинг в Україні. – 2006. – №4. – С. 40-46.
109. Длігач А. Трициклічна модель маркетингової діяльності / А. Длігач // Маркетинг в Україні. – 2005. – №5. – С. 46-49.
110. Добреньков В.И. Методы социологического исследования / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко – М.: ИНФРА-М, 2004. – 768с.
111. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / П. Друкер – М.: ФАИР – ПРЕСС, 1998. – 288 с.
112. Дурович А.П. Маркетинг предпринимательской деятельности / Дурович А.П. ¬ Минск: НПЖ «Финансы, учет, аудит», 1997. –¬ С. 350.
113. Економічна теорія: Політекономія: [підруч.] / [за ред. В.Д. Базидевича]. – К.: Знання-Прес, 2001. – 581 с.
114. Економічна статистика: [навч. посіб.] / [за наук. ред. д.е.н. Р.М. Моторина]. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.
115. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень: [навч. посіб.] / Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.
116. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень / Єріна А.М. – К.: КНЕУ, 2004. – 127с.
117. Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: [навч. посіб.] / Єріна А.М. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
118. Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2007 рік // Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/ dsz/dsz.htm;jsessionid=A9DE729DD55B1BB41BF61583764461E5?lang=uk
119. Задоя А.О. Мікроекономіка: курс лекцій та вправи: [навч. посібн.] / Задоя А.О. – К.: Т-во "Знання, КОО, 2001. ¬– 211 с.
120. Зовнішня торгівля України у 2000 році: [стат. зб] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – Том 1. – 185 с.
121. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2002 році: [стат. зб] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – Том 1. – 185 с.
122. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2003 році: [стат. зб] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2004. – Том 1. – 148 с.
123. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2004 році: [стат. зб] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – Том 1. – 156 с.
124. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2005 році: [стат. зб] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – Том 1. – 156 с.
125. Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2006 році: [стат. зб] / [вип. А.О. Фризоренко]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – Том 1. – 172 с.
126. Зовнішня торгівля України товарами у 1999 році: [стат. зб] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2000. – Том 3. – 152 с.
127. Зовнішня торгівля України товарами у 2000 році: [стат. зб] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – Том 3. – 185 с.
128. Зовнішня торгівля України товарами у 2001 році: [стат. зб] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2002. – Том 3. – 250 с.
129. Зовнішня торгівля України товарами у 2002 році: [стат. зб] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2003. – Том 3. – 140 с.
130. Зовнішня торгівля України товарами у 2003 році: [стат. зб] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2004. – Том 3. – 154 с.
131. Зовнішня торгівля України товарами у 2004 році: [стат. зб] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – Том 3. – 154 с.
132. Зовнішня торгівля України товарами у 2005 році: [стат. зб] / [за ред. Ю.М. Остапчука]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – Том 3. – 120 с.
133. Зовнішня торгівля України товарами у 2006 році: [стат. зб] / [відп. за вип. А.О. Фризоренко]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – Том 3. – 114 с.
134. Зозулев А. Анализ маркетинговой среды в ходе стратегического планирования / А. Зозулев // Маркетинговые исследования в Украине. – 2004. – №6 (7). – С. 22-30.
135. Зозулев А. К вопросу об исследовании рыночного спроса / А. Зозулев // Маркетинговые исследования в Украине. – 2004. – №4 (5). – С. 40-53.
136. Зозульов О.В. Методика визначення оптимальних характеристик товару / О.В. Зозульов // Маркетинговые исследования в Украине. – 2005. – №4 (11). – С. 42-47.
137. Зозульов О.В. Методика інтегральної оцінки сегментів ринку. Визначення привабливого напряму діяльності / О.В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2001. – №3. – С. 38-41.
138. Зозульов О.В. Мотиваційні маркетингові дослідження: методика розробки списку пошукових питань / О.В. Зозульов // Маркетинг в Україні. – 2000. – №2. – С. 21-23.
139. Зозульов О.В. Сегментація ринку як метод посилення конкурентних позицій вітчизняних підприємств / О.В. Зозульов // Режим доступу: http://www.4p.com.ua/index.php?option=content&task=view&id=35&Itemid=33
140. Ілляшенко С.М. Маркетингові дослідження: [навч. посіб.] / Ілляшенко С.М., Басканова М.Ю. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192с.
141. Ільїн Ю.А. Аналіз купівельної поведінки споживачів в маркетингових дослідженнях / Ю.А. Ільїн // Маркетинг в Україні. – 2000. – №4. – С. 16-17.
142. Індекси споживчих цін за 2000 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – 64 с.
143. Індекси споживчих цін за 2001 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2002. – 76 с.
144. Індекси споживчих цін за 2001 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2002. – 80 с.
145. Індекси споживчих цін за 2002 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 72 с.
146. Індекси споживчих цін за 2003 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2004. – 64 с.
147. Індекси споживчих цін за 2004 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 64 с.
148. Індекси споживчих цін за 2005 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. –76 с.
149. Індекси споживчих цін за 2006 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2007. –122 с.
150. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами за 2004 рік: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 56 с.
151. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами за 2005 рік: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 56 с.
152. Індекси цін виробників за 2007 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. – 138 с.
153. Індекси цін виробників за 2006 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2007. – 118 с.
154. Індекси цін виробників за 2005 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 98 с.
155. Індекси цін виробників за 2004 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 74 с.
156. Індекси цін виробників промислової продукції за 2003 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2004. – 80 с.
157. Індекси цін виробників промислової продукції за 2002 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 100 с.
158. Індекси цін виробників промислової продукції за 2001 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2002. – 78 с.
159. Індекси цін виробників промислової продукції за 2000 рік: [стат. зб] / [відп. за вип. О.М. Драговоз]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – 74 с.
160. Каменева Н.Г. Маркетингове исследования / Каменева Н.Г., Поляков В.А. – М.: Вузовский ученик, 2005. – 439 с.
161. Камінова С.Р. Ринок молока та молочної продукції в Україні: поточна кон’юнктура та прогноз / С.Р. Камінова // Маркетинг в Україні. – 2001. – №3. – С. 28-31.
162. Касян С. Гордієнко М. Позиціонування посередницького підприємства на ринку канцелярських товарів / С. Касян, М. Гордієнко // Маркетинг в Україні. – 2006. – №4. – С. 21-25.
163. Кеворков В.В. Политика и практика маркетинга на предприятии / Кеворков В.В., Леонтьев С.В. // Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru/ ead/m16 /index.htm
164. Ковалев А.И. Маркетинговый аналіз / Ковалев А.И., Войленко В.В. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 256 с.
165. Ковтун Н. В. Загальна теорія статистики: [курс лекцій] / Ковтун Н. В., Столяров Г. С. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 143с.
166. Колядюк Р. Какую выборку выбрать / Р. Колядюк // Маркетинг и реклама. – №4, 2000. – С. 32-35.
167. Комаров С.В. Маркетинг: Эволюция стратегического и тактического маркетинга / С.В. Комаров // Режим доступу: http://marketing.perm.ru
168. Комяков О.О. Діагностика у сфері збуту / О.О. Комяков // Маркетинг в Україні. – 2000. – №3. – С. 38-39.
169. Косенков С.І. Маркетингові дослідження / Косенков С.І. – К.: Скарби, 2004. – 464 с.
170. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. – К.: Вильямс, 1998. – 1055 с.
171. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. – М.; СПб.; К.: ИД "Вільямс", 2000. – 944 с.
172. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер Ф.; [пер. с англ] – М.: Прогресс, 1990. – 734 с.
173. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер Ф.; [пер. с англ]. – М.: Прогресс, 1992. – 735с.
174. Котлер Ф. Основы маркетинга / Котлер Ф.; [пер. с англ]. – М.: Прогресс, 2003. – 740с.
175. Кочкіна Н. Проблеми планування вибіркових спостережень для дослідження міжнародних ринків / Н. Кочкіна, А. Ставицький // Маркетинг в Україні. – 2006. – №3. – С. 57-60.
176. Крамченко Л.І. Економічна статистика: [навч. посіб.] / Крамченко Л.І., Лутчин Н.П., Москаль Б.С – Львів: "Новий Світ – 2000", 2004. – 364с.
177. Крамченко Л.І. Статистика ринку товарів та послуг / Крамченко Л.І. – Львів: "Новий Світ – 2000", 2006. – 296 с.
178. Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження: [навч. посіб.] / Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б., Сорока О.А. – Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2004. – 288с.
179. Крикавський Є.В. Промисловий маркетинг / Крикавський Є.В., Чухрай Н.І. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. – 472 с.
180. Куденко Н.В. Цільовий ринок фірми: сутність і стратегії вибору / Н.В. Куденко // Маркетинг в Україні. – 2001. – №3. – С. 32-34.
181. Куцан М.І. Трансформація організаційних структур на маркетингову модель господарювання / М.І. Куцан // Маркетинг в Україні. – 2001. – №2. – С. 30-31.
182. Кучеренко В.Р. Основи економічної кон'юнктури: Навчальний посібник / В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224с.
183. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ламбен Ж.-Ж. – СПб.: Питер, 2004. – 800с.
184. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ламбен Ж.-Ж. – СПб: Наука, 1996. – 589 с.
185. Ліпич Л.Г. Сезонні коливання попиту / Л.Г. Ліпич, О.В. Кошій // Маркетинг в Україні. – 2000. – №3. – С. 34-37.
186. Максименко О.Л. Аналіз стану інформаційної інфраструктури України / О.Л. Максименко // Маркетинг в Україні. – 2001. – №2. – С. 27-29.
187. Малхотра Н. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных / Н. Малхорта, [пер. с. англ.]. – К.: ООО "ТИД"ДС", 2002. – 768с.
188. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования / Н.К. Малхотра, [пер. с. англ.]. – М.: И.Д. "Вильямс", 2007. – 1200 с.
189. Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств на 1 січня 2006 року: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 174 с.
190. Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств на 1 січня 2005 року: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 172 с.
191. Марищук Ю.А. Старатегические и тактические планы-модели маркетинга: [монографія] / Марищук Ю.А., Марюта А.Н. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2007. – 197с.
192. Маркетинг: [учеб. для вузов] / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; под общ. ред. Г.Л. Багиева. – М.: ОАО "Изд-во "Экономика", 1999. – 703с.
193. Марюта О.М. Статистичні методи і моделі в економіці: [монографія] / Марюта О.М., Бойцун Н.Є. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. – 384 с.
194. Методические рекомендации по маркетинговым исследованиям. – М: Инфра-М, 1993. – 120 c.
195. Махмутова Г.С., Махмутов И.И. Анализ и классификация методов сегментации рынка / Г.С. Махмутова, И.И. Махмутов // Маркетинг в России и за рубежом – 2005. – №1 (45). – С. 35-46.
196. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України / Наказ Міністерства економіки України від 2.03.2007 № 60. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=97980
197. Методичні положення зі статистики. Вип.2, т. 1 / Державний комітет статистики України; [за ред. О.Г. Осауленка] – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 504 с.
198. Методичні положення зі статистики. Вип.2, т. 2 / Державний комітет статистики України; [за ред. О.Г. Осауленка] – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 568 с.
199. Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства за 2003 рік: [стат. бюл.] / [відп. за вип. О.М. Прокопенко]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2004. – 22 с.
200. Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства за 2004 рік: [стат. бюл.] / [відп. за вип. О.М. Прокопенко]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 20 с.
201. Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства за 2005 рік: [стат. бюл.] / [відп. за вип. О.М. Прокопенко]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 22 с.
202. Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства за 2006 рік: [стат. бюл.] / [відп. за вип. О.М.Прокопенко]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – 22 с.
203. Національний класифікатор України: класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005 / Наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 №375 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/ ?uid=1041.14852.2&nobreak=1
204. Населення України 2000 рік: [демографічний щорічник] / [відп. за вип. Л.М. Стельмах]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – 516 с.
205. Населення України 2001 рік: [демографічний щорічник] / [відп. за вип. Л.М. Стельмах]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2002. – 366 с.
206. Населення України 2002 рік: [демографічний щорічник] / [відп. за вип. Л.М. Стельмах]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 318 с.
207. Населення України 2003 рік: [демографічний щорічник] / [відп. за вип. Л.М. Стельмах]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 366 с.
208. Населення України 2004 рік: [демографічний щорічник] / [відп. за вип. Л.М. Стельмах]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 408 с.
209. Населення України 2005 рік: [демографічний щорічник] / [відп. за вип. Л.М. Стельмах]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 400 с.
210. Населення України 2006: [демографічний щорічник] / [відп. за вип. Л.М. Стельмах]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. – 566 с.
211. Населення України 2007: [демографічний щорічник] / [відп. за вип. Л.М. Стельмах]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. – 572 с.
212. Номенклатура продукції відповідно до загальнодержавного класифікатора продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.met- online.kiev.ua/menu/dovidka/goskom
213. Номенклатура продукції промисловості / Наказ Держкомстату України від 30.08.2002р. №320 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrfood.com.ua/references/npp.php
214. Носова Є.А. Визначення розміру вибірки у маркетингових дослідженнях/ Є.А. Носова // Вісник Академії праці та соціальних відносин. – 2007. – №1. – С.91-97.
215. Носова Є.А. Використання вибірки у маркетингових дослідженнях // Шевченківська весна: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ["Актуальні проблеми економічного розвитку в глобальному середовищі"], (Київ, 2-3 березня 2006р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2006. – Вип. ІV, Частина ІІ. – С. 242-244.
216. Носова Є.А. Використання прогнозування у маркетингових дослідженнях // Шевченківська весна: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ["Формування конкурентного середовища в Україні: теорія та практика"], (Київ, 1-4 березня 2007 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВЦ "Принт-центр", 2007. – Вип. V, Частина 4. – С. 242-244.
217. Носова Є.А. Використання системи показників в маркетингових дослідженнях / Є.А. Носова // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. – 2007. – №13. – С. 257-265.
218. Носова Є.А. Врахування особливостей ринку при побудові статистичного забезпечення маркетингового дослідження // Нові обрії економічної науки: матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції, (Львів, 11-12 травня 2007 р.) / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – С. 200-201.
219. Носова Є.А. Ефективність маркетингових досліджень у підвищенні конкурентноздатності підприємства / Є.А. Носова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2006. – №85. – С. 45-48.
220. Носова Є.А. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень // Шевченківська весна: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвячена 60-річчю Великої Перемоги, (Київ, 10-11 березня 2005р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: Логос, 2005. – Вип. ІІІ, Частина ІІ. – С.137-140.
221. Носова Є.А. Методика статистичного аналізу ринку молока та молочної продукції / Є.А. Носова // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2007. – № 37(2). – С. 147-152.
222. Носова Є.А. Напрямки застосування статистики у маркетингових дослідженнях / Є.А. Носова // Вісник Академії праці та соціальних відносин. – 2006. – №2. – С. 119-124.
223. Носова Є.А. Особливості маркетингових досліджень ТНК / Є.А. Носова // Теорії мікро - макроекономіки. – 2007. – № 26. – С. 250-258.
224. Носова Є.А. Порівняльний маркетинговий аналіз міжнародних ринків // Соціально-економічний розвиток України в умовах глобалізації світової економіки: збірник доповідей IV Науково-практичної конференції, (Луцьк, 24 квітня 2007 р.) / Луцький гуманітарний університет. – Луцьк: ПВД "Твердиня", 2007. – С. 73-76.
225. Носова Є.А. Проблеми використання статистичної інформації в маркетингових дослідженнях / С.С. Герасименко, Є.А. Носова, О.А. Чуприна // Статистика України. – 2008. – №2. – С. 4-9.
226. Носова Є.А. Проблеми статистичного забезпечення кон’юнктурного аналізу ринку молочних продуктів / Є.А. Носова // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. – 2008. – №17. – С. 297-305.
227. Носова Є.А. Роль вибіркового обстеження в маркетингових дослідженнях // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: збірник текстів доповідей ІV Науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики, (Київ, 5 грудня 2006 р.) / Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2006. – С. 303-312.
228. Носова Є.А. Роль інформації в плануванні та здійсненні маркетингових досліджень / Є.А. Носова // Статистика України. – 2005. – №3. – С. 36-42.
229. Носова Є.А. Роль маркетингових досліджень у підвищенні ефективності діяльності підприємств // Проблемы повышения эффективности деятельности предприятий в современных условиях: Материалы V Всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, (Севастополь, 6-8 октября 2005 г.) / Севастопольский национальный технический университет. – Севастополь: В-во СевНТУ, 2005. – С.231-232.
230. Носова Є.А. Роль методів статистики в сегментації ринку / Є.А. Носова // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2005. – №205. –С. 198-211.
231. Носова Є.А. Роль статистики у маркетингових дослідженнях // Філософія економіки Івана Франка й сучасні економічні проблеми: матеріали Міжнародної студентсько-аспірантської конференції, (Львів, 5-6 травня 2006 р.) / Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2006. – С. 157-158.
232. Носова Є.А. Роль статистичних методів у маркетингових дослідженнях / Є.А. Носова // Вісник Академії праці та соціальних відносин. – 2006. – №3. – С.72-78.
233. Носова Є.А. Статистичні методи в сучасних маркетингових дослідженнях // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: збірник текстів доповідей ІІІ Науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики, (Київ, 5 грудня 2005 р.) / Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2005. – С. 337-347.
234. Онищенко В.П. Маркетинговий механізм управління продовольчим ринком / В.П. Онищенко, О.В. Качуріна / Маркетинг в Україні. – 2000. – №3. – С. 24-25.
235. Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань). Математична статистика. Теорія статистики: [навч. посіб.] / Опря А.Т. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.
236. Орлов А.А. "Не-потребительские" исследования: изучение рынком b-2-b / А.А. Орлов // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2004. – №4 (52). – С. 25-30.
237. Паниотто В. Генеральная и выборочная совокупность. Оценка погрешности выборки / В. Паниотто, В. Максименко, Н. Марченко // Маркетинговые исследования в Украине. – 2006. – №4 (17). – С. 10-17.
238. Парсяк В.Н., Рогов В.К. Маркетингові дослідження: [навч. посіб.] / В.Н. Парсяк, В.К. Рогов – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 200с.
239. Паршин А.А. Методы и принципы сегментного анализа в маркетинге / А.А. Паршин // Режим доступу: www.marketing.spb.ru/read/article/a54.htm
240. Петровская А.А. Применение методологии теории нечетных множеств для получения значения объема рынка / А.А. Петровская, М.И. Гальченко // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2005. – №1 (55). – С. 60-65.
241. Пилипчик В.П. Контроль, оцінка та аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства / В.П. Пилипчик // Маркетинг в Україні. – 2004. – №1. – С. 29-32.
242. Піковська Ю.В. САТІ як метод збору даних / Ю.В. Піковська, І.Н. Чернова // Маркетинг в Україні. – 2001. – №2. – С. 7-9.
243. Позднякова А. Дискриминантный анализ и другие многомерные методы в маркетинговых исследованиях / А. Позднякова // Маркетинговые исследования в Украине. – 2005. – №6 (13). – С. 32-38.
244. Полонець В. Чи варто використовувати PEST- і SWOT- аналізи у стратегічному маркетингу / В. Полонець // Маркетинг в Україні. – 2006. – №4. – С. 47-50.
245. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: [навч. посіб.] / В.А. Полторак – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 387 с.
246. Попов Е.В. Сегментация рынка / Е.В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом. – 1999.-№2. – С. 15-26.
247. Попов Е. Теория сегментации рынка / Е. Попов // Маркетинг. Спец. выпуск. – 1998. – №5. – С.3-14.
248. Продаж продукції тваринництва за 2000 рік: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – 24 с.
249. Продаж продукції тваринництва за 2001 рік: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2002. – 24 с.
250. Продаж продукції тваринництва за 2002 рік: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 24 с.
251. Про Державну інспекцію з контролю за цінами: Положення / Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2000 р. №1432. – Офіційний вісник України. – 2000. – № 38. – с. 24.
252. Про державну статистику / Закон України від 17 вересня 1992 року № 2614-XII. – Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №43.
253. Про затвердження Методики визначення основних індикаторів продовольчої безпеки та критерії її оцінки / Постанова Кабінету міністрів України від 5.12.2007 р. № 1379. – Офіційний вісник України. – 2007. – №93. – с. 48.
254. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення / Постанова Кабінету міністрів України від 14 квітня 2000 р. №656. – Офіційний вісник України. – 2000. – № 16. – с. 97.
255. Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку / Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.02 №803. – Офіційний вісник України. – 2002. – № 24. – Том 1. – с. 51.
256. Про інформацію / Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII. – Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48.
257. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації / [під ред. А.О. Старостиної]. – К.: "Іван Федоров", 1997. – 400 с.
258. Промисловість України у 1996-2000 роках: [стат. зб] / [за ред. О.О. Васєчко]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – 400 с.
259. Промисловість України у 2001-2005 роках: [стат. зб] / [за ред. Л.М. Овденко]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 304 с.
260. Промисловість України у 2001-2006 роках: [стат. зб] / [за ред. Л.М. Овденко]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – 302 с.
261. Про молоко та молочні продукти / Закон України від 24 червня 2004 року № 1870-IV. – Офіційний вісник України. – 2004. – № 30. – Том 1. – с. 41.
262. Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2000 року: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2001. – 108 с.
263. Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2001 року: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2002. – 122 с.
264. Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2002 року: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 120 с.
265. Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2003 року: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2004. – 120 с.
266. Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2004 року: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2005. – 126 с.
267. Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2005 року: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2006. – 130 с.
268. Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2006 року: [стат. бюл.] / Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2007. – 134 с.
269. Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2007 року: [стат. бюл.] / [за ред. Л.М. Овденко]; Державний комітет статистики України – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. – 140 с.
270. Про схвалення Концепції Державної програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005-2010 роки / Розпорядження Кабінету міністрів України від 10 серпня 2004 р. №557-р. – Офіційний вісник України. – 2004. – № 32. – С. 110.
271. Резвин Т. Эффективность исследований, или как избежать ошибок при проведении исследования / Т. Резвин // Маркетинговые исследования в Украине. – 2005. – №5 (12). – С. 36-45.
272. Резниченко Б.А. Критический анализ критериев сегментирования / Б.А. Резниченко // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001 – №4. – С. 3-7.
273. Резниченко Б.А. Практика сегментирования // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №6. – С. 15-20.
274. Рождєственська Л.Г. Статистика ринку товарів і послуг / Рождєственська Л.Г. – К.: КНЕУ, 2005. – 419с.
275. Роздрібна торгівля України у 1990 – 2000 роках: [стат. зб] / [відп. за вип. Г.С. Пепелова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2003. – 296 с.
276. Роздрібна торгівля України у 2001 році: [стат. зб] / [відп. за вип. Г.С. Пепелова]; Державний комітет статистики України – К.: ІВЦ Деркомстату України, 2002. – 240 с.
277. Роздрібна торгівля України у 2002 році: [стат. зб] / [відп. за вип. Г.С. Пепелова]; Державний комітет статистик
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
150
Скачать бесплатно 21101.doc 

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2022. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.