У нас уже 27460 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІД-ПРИЄМСТВ
Количество страниц 248
ВУЗ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
Год сдачи 2008
Содержание ВСТУП .......................................................................................................
РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методичні засади фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств ....................
1.1. Сутність і значення фінансового оздоровлення підприємств .....
1.2. Теоретичні засади управління фінансовим оздоровленням сільськогосподарських підприємств ..............................................
1.3. Методичні підходи до вибору варіантів фінансового оздоровлення.
Висновки до розділу 1 ...............................................................................
РОЗДІЛ 2. Оцінювання сучасного фінансового стану і доцільність фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств ................
2.1. Сучасні фінансово-економічні умови діяльності підприємств .
2.2. Оцінювання фінансового стану підприємств ..............................
2.3. Вивчення впливу чинників у фінансовому оздоровленні сільськогосподарських підприємств ...................................................
Висновки до розділу 2 ...............................................................................
РОЗДІЛ 3. Основні напрями та заходи щодо фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств ...........
3.1. Формування моделі фінансово стійкого підприємства ...............
3.2. Активізація фінансового оздоровлення за ініціативою власників і менеджменту підприємства ..............................................
3.3. Підтримка фінансового оздоровлення підприємств на державному і регіональному рівнях .......................................................
Висновки до розділу 3 ...............................................................................
ВИСНОВКИ ..............................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .............................................
ДОДАТКИ .................................................................................................

ВСТУП

Актуальність. Сільське господарство України упродовж 1990-2000 рр. перебувало у глибокій фінансово-економічній кризі, яка стала наслідком за-гальної макроекономічної кризи національної економіки. Починаючи з 2001-2002 рр. відбувається поступове відродження економіки в цілому та сільсько-господарської галузі зокрема. Збільшуються обсяги виробництва, поліпшу-ються фінансові результати діяльності, зростає заробітна плата працівників, покращується фінансове й інвестиційне забезпечення. Проте, тенденції по-ліпшення фінансового стану і результатів діяльності сільськогосподарських підприємств не набули незворотного характеру. У аграрній сфері має місце фінансова дестабілізація діяльності значної частини підприємств, що призво-дить до погіршення результатів роботи галузі в цілому, унеможливлює під-вищення дохідності сільського населення, негативно впливає на стан і діяль-ність підприємств інших галузей економіки.
У зв’язку із зазначеним вирішення проблеми фінансового оздоров-лення сільськогосподарських підприємств з метою забезпечення стійкого фі-нансового стану, платоспроможності, прибутковості та міцних конкурентних позицій на перспективу набуло особливої актуальності.
У сучасній вітчизняній і зарубіжній науковій літературі питання здійс-нення фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств викладені у працях М.Аістової, Є.Андрущака, О.Антонової, Е.Архипчука, І.Бланка, Н.Брюховецкої, І.Булєва, В. Грачова, О.Дація, В.Дроздової, Л.Зуєвої, Г.Кадикова, І. Косарєвої, Е.Короткова, Е.Куліша, Л.Лігоненко, Б.Полякової, М.Пушкара, С. Рамазанова, В.Ращупкіної, Р.Сайфуліна, С.Салиги, І.Стефанюка, О. Терещенка, А.Ткачова, І.Цигилик, Є.Чернявської. Проблеми поліпшення фінансового стану та забезпечення стабільного функціонування сільськогосподарських підприємств досліджують М.Дем’яненко, С.Іванюта, М.Кісіль, М.Кропивко, К.Кузнєцово, П.Саблук, П.Стецюк, В.Узун, С.Черненко та ін.
Незважаючи на значний науковий доробок щодо забезпечення проце-сів фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств, недостат-ньо вивченими нині залишаються проблеми обґрунтування теоретичних за-сад та практичних заходів із забезпечення фінансової стабілізації підпри-ємств галузі. Важливого значення набули необхідність удосконалення держав-ної і регіональної підтримки підприємств, які знаходяться у процесі реалізації оздоровчих заходів, виявлення специфічних чинників фінансової дестабіліза-ції в сільському господарстві та розробка заходів з їх подолання, обґрунту-вання моделі фінансово стійкого сільськогосподарського підприємства, оп-тимізація змісту і структури плану фінансового оздоровлення, удосконалення методологічних засад аналізу санаційної спроможності. Це зумовлює доціль-ність поглибленого вивчення теоретичних, законодавчих та практичних засад проведення фінансового оздоровлення у сільськогосподарських підприємст-вах та актуальність теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри бух-галтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету за на-уково-технічною програмою за темою: „Аналіз ефективності інвестицій в АПК” (державний реєстраційний номер 0104U0005813). Особисто автором виконано за-вдання „Розробити модель фінансово стійкого сільськогосподарського підприємст-ва та обґрунтувати заходи фінансового оздоровлення в сільському господарстві”.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрун-тування основних напрямів та заходів щодо фінансового оздоровлення сільсь-когосподарських підприємств з метою забезпечення їх стійкого фінансового стану та ефективної діяльності на засадах поєднання заходів макроекономіч-ного, регіонального та мікроекономічного характеру. Виходячи із поставленої мети основними завданнями визначено:
- виявити основні чинники фінансової дестабілізації діяльності сіль-ськогосподарських підприємств;
- поглибити теоретичні засади фінансового оздоровлення сільсько-господарських підприємств;
- статистично оцінити масштаби, види та особливості фінансової дестабілізації сільськогосподарських підприємств;
- узагальнити комплексні інтегровані показники й моделі прогнозу-вання ймовірності банкрутства та визначити ті з них, які дають змогу об’єктивно оцінити фінансовий стан сільськогосподарського підприємства;
- обґрунтувати модель фінансово стійкого сільськогосподарського підприємства на перспективу;
- розробити методичні рекомендації щодо оцінювання санаційної спроможності сільськогосподарських підприємств;
- удосконалити методологічні засади активізації процесів фінансо-вого оздоровлення сільськогосподарських підприємств за ініціативою влас-ників і менеджменту;
- обґрунтувати засади державної та регіональної підтримки фінан-сового оздоровлення сільськогосподарських підприємств шляхом оптимізації законодавчого забезпечення та запровадження заходів з недопущення нега-тивного впливу чинників фінансової дестабілізації.
Об’єктом дисертаційного дослідження є умови, фактори і механізми фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств. Поглиблені дослідження здійснено на прикладі 54 сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прак-тичних аспектів фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств.
Методологія і методика дослідження. Дисертаційне дослідження здійснене за основі діалектичного методу пізнання та системного підходу, що дало змогу комплексно дослідити теоретичні, методологічні засади та прак-тичні аспекти фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств.
У процесі дослідження застосовувались різноманітні методи. При уза-гальнені теоретичних та методичних засад фінансового оздоровлення сільсь-когосподарських підприємств використовувались прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і співс-тавлення. В аналітичних дослідженнях застосовувалися методи порівняльно-го аналізу, середніх та відносних величин, аналізу фінансових коефіцієнтів, статистичних групувань, інтегральний, дискримінантний, дисперсійний, ко-реляційного і регресійного аналізу, виявлення аномальних спостережень, графічний і експертних оцінок. При обґрунтування моделі фінансово стійко-го сільськогосподарського підприємства використано методи розрахунково-конструктивний, кореляційного аналізу за рівнянням параболи, групувань і моделювання. Пропозиції щодо поліпшення державної і регіональної еконо-мічної політики та формування системи менеджменту фінансового оздоров-лення сільськогосподарських підприємств обґрунтовувалися за результатами монографічних досліджень.
Інформаційною основою написання дисертації стали дані Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики України, Кіро-воградського обласного відділу статистики, фінансова та спеціалізована звіт-ність сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області, наукові публікації, законодавчо-нормативні акти, інформація комп’ютерної мережі „Інтернет”, матеріали наукових установ.
Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі досліджено засади фінансового оздоровлення сільськогосподарських підпри-ємств, що дозволило отримати теоретичні та практичні результати. Вони ста-новлять наукову новизну, яка полягає в наступному:
вперше запропоновано:
– модель фінансово стійкого сільськогосподарського підприємства, у якій визначено оптимальну структуру джерел фінансування та активів, орі-єнтовні доцільні частки власного оборотного капіталу і грошових коштів у активах, раціональне використання чистого прибутку на споживання та за-ощадження, рівень оптимального покриття поточних зобов’язань, основні ха-рактеристики фінансового стану й ефективності діяльності;
удосконалено:
– методичні підходи оцінки санаційної спроможності сільськогосподар-ського підприємства в процесі планування заходів з відновлення платоспромож-ності, покриття наявних збитків, поліпшення майнового стану та зміцнення фі-нансової стійкості шляхом використання обґрунтованих алгоритмів аналізу са-наційної спроможності підприємств;
– організаційно-методичні підходи до активізації фінансового оздоров-лення сільськогосподарських підприємств шляхом оптимізації змісту, структури і порядку підготовки плану оздоровлення, застосування запропонованого алгори-тму визначення черговості, методичних підходів до оцінювання ефективності їх запровадження;
– засади державної та регіональної підтримки фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств, удосконалення законодавства і запрова-дження заходів щодо профілактики специфічних чинників фінансової дестабілі-зації
дістали подальший розвиток:

– узагальнення поглядів на доцільність застосування інтегрованих показ-ників для оцінювання ймовірності банкрутства та прийняття управлінських рі-шень щодо фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств;
– визначення масштабів і видів фінансової дестабілізації діяльності сіль-ськогосподарських підприємств з встановленням основних причин, які її зумов-люють;
– класифікація специфічних чинників фінансової дестабілізації сільсько-господарських підприємств з виділенням основних (чотирьох) груп: специфіка галузі як виду економічної діяльності; місце і роль галузі в економіці держави, соціальні процеси на селі та демографія, сучасні особливості аграрної економіки;
– теоретичні засади фінансового оздоровлення сільськогосподарських пі-дприємств, встановлення його специфічних цілей та заходів, обґрунтуванням ві-дмінностей між санацією підприємства у ході провадження справи про банкрутс-тво та фінансовим оздоровленням за ініціативою власників та менеджменту під-приємств.
Практичне значення одержаних результатів. Використання резуль-татів дисертаційного дослідження у практичній діяльності дозволить здійс-нювати фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств, форму-вати ефективну систему управління фінансовим оздоровленням на рівні то-варовиробників та його підтримки на державному і регіональному рівнях з метою зміцнення фінансового стану та поліпшення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств на перспективу.
Основні результати дослідження використані у навчальному процесі Кіровоградського національного технічного університету (довідка № 21-38/21-1835 від 10.10.2006 р.); у консалтинговій діяльності ТОВ „Агро-Cистема”, спрямованій на фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств (довідка № 20 від 18.08.2006 р.); в діяльності Управління агро-промислового розвитку Знам’янської райдержадміністрації для розробки заходів запобігання банкрутству сільськогосподарських підприємств (довідка № 388 від 14.06.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійно виконаного наукового дослідження. Наукові розробки, висновки і пропозиції, що містяться у дисертації, одержані особисто автором. З наукової праці, опу-блікованої автором у співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача.
Зокрема дисертантом особисто:
– поглиблено теоретичні засади фінансового оздоровлення сільсько-господарських підприємств через обґрунтування відмінностей між санацією підприємства у ході провадження справи про банкрутство та фінансовим оздоровленням за ініціативою власників та менеджменту підприємств, визна-чено специфічні для сільського господарства цілі та заходи оздоровлення під-приємства;
– виявлено та узагальнено специфічні чинники фінансової дестабілі-зації діяльності сільськогосподарських підприємств шляхом виділення чотирьох їхніх груп;
– статистично оцінені масштаби і визначені види фінансової деста-білізації діяльності сільськогосподарських підприємств, встановлено їх основ-ні причини;
– серед сукупності методів і моделей оцінювання ймовірності банк-рутства визначено ті з них, які найбільш доцільно використовувати у практиці фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств України;
– обґрунтовано модель фінансово стійкого сільськогосподарського підприємства, яку доцільно використовувати у якості орієнтиру при обґрун-туванні заходів фінансового оздоровлення сільськогосподарських підпри-ємств Кіровоградської області та запропоновано порядок розробки подібних моделей для інших регіонів України;
– удосконалено методичні підходи до оцінювання санаційної спро-можності сільськогосподарського підприємства шляхом розробки чотирьох алгоритмів визначення здатності підприємства щодо відновлення платоспро-можності, покриття наявних збитків, поліпшення майнового стану та зміцнен-ня фінансової стійкості;
– запропоновано методологічні засади активізації фінансового оздо-ровлення сільськогосподарських підприємств за ініціативою власників і мене-джменту;
– обґрунтовані засади державної та регіональної підтримки процесів фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств на підставі удо-сконалення законодавчого забезпечення й запровадження заходів з профілакти-ки специфічних чинників фінансової дестабілізації.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та наукові ре-зультати дослідження доповідалися та знайшли схвалення на Всеукраїнській науково-практичній конференції „Облік і контроль в управлінні підприємни-цькою діяльністю” (22–23 травня 2005 р., Кіровоград, КНТУ), Другій міжна-родній науково-практичній конференції „Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (19–20 жовтня 2006 р., Київ, ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН), Міжнародній науково-практичній конференції „Проблеми інвестиційної діяльності та шляхи їх подо-лання” (21–22 вересня 2007 р., Кіровоград, КНТУ), ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку” (26–27 жовтня 2007 р., Хмельницький), III Міжнародній науково-практичній конференції „Реформування обліку, звіт-ності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (29–30 листопа-да 2007 р., Київ, ННЦ „Інститут аграрної економіки” УААН).
Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 8 науко-вих праць, із них 7 – без співавторства. У наукових спеціалізованих виданнях, за-тверджених ВАК України, 6 загальним обсягом 2,9 друк. арк. та у збірниках нау-кових праць науково-практичних конференцій – 2 загальним обсягом 0,2 друк. арк. (особисто автору належить 0,15 друк. арк.).
Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 247 сторінках машинописного тексту, містить 27 таблиць, 17 рисунків, 14 додат-ків на 23 аркушах, список використаних джерел із 230 найменувань на 22 ар-кушах.
Список литературы ВИСНОВКИ

1. У дисертаційній роботі вирішено наукове завдання щодо обґрунту-вання теоретичних і практичних засад фінансового оздоровлення сільського-сподарських підприємств в сучасних умовах з урахуванням специфіки діяль-ності галузі, стану підприємств й основних чинників, що обумовлюють фі-нансову дестабілізацію.
2. Необхідність фінансового оздоровлення в сільському господарстві викликана нестійкістю фінансового положення та незадовільними результа-тами діяльності значної частки підприємств галузі. У дослідженнях встанов-лено, що фінансова дестабілізація є наслідком впливу чотирьох груп специ-фічних для сільського господарства зовнішніх і внутрішніх чинників, пов’язаних з: по-перше, специфікою галузі як виду економічної діяльності, які проявляються внаслідок невиконання спеціальних заходів з охорони зе-мель через нестачу ресурсів або фактів безгосподарності, порушення умов і технології догляду за рослинами і тваринами, залежність від природно-кліматичних умов, сезонність виробництва, залежність інтенсивності та ефе-ктивності діяльності від географічного положення, стану екології, низького рівня доступу товаровиробників до кредитних ресурсів; по-друге, особливос-тями положення галузі в економіці країни, які проявляються через обмеже-ність ресурсного потенціалу, залежність від стану підприємств першої та тре-тьої сфер АПК, рівня доходності населення, його соціальної захищеності та споживчого попиту, енергоносіїв, а також диспаритет цін; по-третє, соціаль-ним статусом села та демографією, що полягає у специфічних традиціях що-до способі життя, відносинах між працівниками підприємств, залежності притоку трудових ресурсів від умов та якості життя на селі; по-четверте, су-часними особливостями аграрної економіки України, у тому числі особливо-стями формування власності на майно, недостатній рівнем наукового забез-печення. Здійснення фінансового оздоровлення та державна підтримка цих процесів має перш за усе спрямовуватися на подолання визначених чинників фінансової дестабілізації.
3. Фінансове оздоровлення являє собою комплекс заходів впливу на фінансовий стан та результати діяльності сільськогосподарського підприємс-тва з метою відновлення його платоспроможності, зміцнення фінансової стійкості та забезпечення ефективної діяльності й конкурентоспроможності на перспективу. Поряд з тим у сільському господарстві специфічними цілями фінансового оздоровлення є забезпечення захисту ґрунтів та недопущення порушень в екологічному балансі регіону, урахування пріоритетів щодо про-довольчого забезпечення населення регіону й насичення ринку сільськогос-подарською продукцією та дотримання інтересів селян – працівників сільсь-когосподарських підприємств та власників майнових паїв у процесах рестру-ктуризації власності та виробництва. Важливе місце у комплексі заходів з фі-нансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств мають посідати агрономічні, зооінженерні та екологічні.
4. Фінансове оздоровлення може здійснюватися як при проваджені справи про банкрутство за ініціативою кредиторів, так і до такого прова-дження за ініціативою власників і менеджменту підприємств. Їх відмінності проявляються при прийнятті рішення щодо реалізації фінансового оздоров-лення, погодженні форм і методів, розробці й узгодженні плану і програми, визначенні джерел фінансування, зрушень у структурі власності, термінах здійснення, особливостях управління та залежності від кредиторів. Нині на-гальною постала потреба у активізації процесів фінансового оздоровлення за ініціативою власників і менеджменту підприємств, оскільки в таких випадках забезпечується вища ефективність оздоровлення та більш повно дотриму-ються права й виконуються інтереси селян.
5. Нині, незважаючи на поліпшення стану економіки країни в цілому, масштаби фінансової нестабільності сільськогосподарських підприємств за-лишаються значними. Так, серед досліджених підприємств Кіровоградської області неплатоспроможними є 10%, для 15-18% погашення боргових зо-бов’язань вчасно і в повному обсягу ускладнене, ще 19-22% періодично від-чувають проблеми щодо акумуляції грошових коштів на погашення боргів. Половина сільськогосподарських підприємств має недостатній рівень рента-бельності, дві третини - незадовільний стан ділової активності й оборотності активів. При цьому 12-16 % характеризуються надзвичайно високим рівнем збитковості, а доходність ще 25 - 39 % - настільки низька, що не забезпечує стійке положення й конкурентноздатність підприємства на ринку. Незадові-льну структуру фінансування виявлено у 20-25 % підприємств, а в 27-38 % неефективно розміщують залучені фінансові ресурси в активах внаслідок чо-го мають незадовільний майновий стан та низький виробничо-господарський потенціал. При цьому частина сільськогосподарських підприємств Кірово-градської області характеризується декількома негативними ознаками фінан-сового стану. Так, 9-11 % досліджуваних підприємств одночасно недостатньо платоспроможні й збиткові, у 17 % неплатоспроможність є наслідком неви-веденої політики фінансування, у 13,0 % нераціональна структура джерел фі-нансування спричинює збитковість, 10-11% тією чи іншою мірою є недоста-тньо платоспроможними, збитковими й мають незадовільну стратегію фінан-сування і формування майнового потенціалу. Крайнє погіршення результатів діяльності й показників фінансового стану спостерігається у 4 - 6 % підпри-ємств. Тому при розробці механізму фінансового оздоровлення слід розроб-ляти заходи, спрямовані не лише на загальне фінансове оздоровлення суб’єктів господарювання, а й конкретизувати їх залежно від негативних ознак фінансового стану, які притаманні підприємству.
6. Важливе місце в аналізі фінансової дестабілізації діяльності сільсь-когосподарських підприємств та оцінювання ймовірності їх банкрутства ма-ють посісти комплексні показники і моделі оцінок. Проте, частина методів комплексного оцінювання, які висвітлюються у науковій літературі, непри-датна для застосування у практичній діяльності сільськогосподарських під-приємств. Дослідженнями встановлено, що при здійсненні фінансового оздо-ровлення підприємств галузі найбільш виправдано використовувати формулу Таффлера, R-число та модель Андрущака, а також формулу Лиса. Застосу-вання моделей Спрінгера та Грачова при оцінюванні ймовірності банкрутства й розробці заходів фінансового оздоровлення необхідно підкріплювати ре-зультатами розширеного фінансового аналізу. Невиправданим є використан-ня Z-рахунку Альтмана, двофакторної моделі й моделі Фулмера.
7. Ефективності фінансового оздоровлення значною мірою сприятиме використання науково обґрунтованої моделі фінансово стійкого сільськогос-подарського підприємства при обґрунтуванні комплексу оздоровчих заходів. Модель фінансово стійкого сільськогосподарського підприємства включає параметри фінансового стану й характеристик, які необхідно досягнути в ре-зультаті реалізації програми і плану фінансового оздоровлення. Для забезпе-чення ефективної діяльності та раціонального використання капіталу підпри-ємства Кіровоградської області, які спеціалізуються на вирощуванні зерно-вих культур та мають загальну земельну площу близько 2 тис. га необхідно щоб: оптимальне співвідношення між оборотними і необоротними активами у сільськогосподарських підприємствах становило 2,16; частки власних обо-ротних коштів у активах – 55%, грошових коштів – 2,43%, власного і довго-строкового позикового капіталу у джерелах фінансування – 87 %, а коротко-строкової заборгованості – не перевищувати 13 %. Зростання довгострокових джерел має забезпечуватися, зокрема за рахунок використання близько 73 % чистого прибутку на виробничий розвиток, а саме – на формування власних оборотних коштів. Запропонований за результатами дослідження порядок об-ґрунтування моделей фінансово стійких сільськогосподарських підприємств доцільно використовувати у процесах фінансового оздоровлення у інших ре-гіонах та господарствах відмінної спеціалізації і розміру.
8. Дієвості заходів фінансового оздоровлення сприятиме практичне використання запропонованих методичних підходів оцінки санаційної спро-можності сільськогосподарських підприємств на основі чотирьох алгоритмів здатності підприємств відновити платоспроможність, покрити наявні збитки минулих періодів, поліпшити майновий стан та зміцнити фінансову стійкість. Кожен із зазначених алгоритмів передбачає оцінювання санаційної спромож-ності підприємства за рахунок внутрішніх резервів, допомоги власників, за-лучення зовнішніх інвесторів або кредиторів. Результати аналізу санаційної спроможності використовуватимуться при обґрунтуванні заходів фінансово-го оздоровлення й визначення оптимальної структури джерел їх фінансуван-ня.
9. Для відродження сільського господарства України та найповнішого забезпечення інтересів селянства необхідно активізувати процеси фінансово-го оздоровлення сільськогосподарських підприємства за ініціативою власни-ків і менеджменту. Цьому сприятиме практичне використання розробленого типового плану фінансового оздоровлення, який поряд з аналізом фінансово-го стану та результатів діяльності підприємства має висвітлювати чинники фінансової дестабілізації, а також містити заходи маркетингового, виробни-чого, технічного, організаційно правового, соціального, фінансово-економічного характеру. Обґрунтування заходів має ґрунтуватися на резуль-татах оцінювання фінансового стану та санаційної спроможності підприємст-ва, враховувати їх черговість залежно від фінансових проблем підприємства та очікуваної ефективності.
10. Пожвавленню процесів фінансового оздоровлення сільськогос-подарських товаровиробників сприятиме посилення ролі держави, зокрема розробка й введення в дію Закону України “Про фінансове оздоровлення сільськогосподарських товаровиробників” та змін і доповнень до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у частині забезпечення прав і інтересів власників майнових прав і працівників сільськогосподарського підприємства. Нагальною є потреба у запровадженні державою спеціальних заходів з підтримки та мотивації фі-нансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств. Має формува-тися трирівнева система підтримки оздоровлення: держава – регіон – суб’єкт господарювання. На рівні держави мають здійснюватися фінансування дер-жавних програм із захисту земель та сприяння розвитку наукових розробок у даній сфері, поширення наукових розробок із селекції рослин і тварин, ство-рення нових, більш ефективних засобів їх захисту, мінеральних добрив, удо-сконалення законодавчого забезпечення страхування сільськогосподарського виробництва, формування пільгових умов кредитування й оподаткування су-путніх видів діяльності, розвитку транспортної мережі, фінансової інфра-структури тощо. На рівні місцевих органів влади необхідно здійснювати по-стійний моніторинг земель, контроль за умовами використання ґрунтів, реа-лізацію заходів щодо поліпшення екологічної ситуації на території громади, створити (у разі відсутності) або поліпшити роботу існуючих районних вете-ринарних та зоотехнічних служб, агрохімічних лабораторій, розробити й впровадити регіональні програми із розвитку страхової інфраструктури, створити базу даних про інвестиційні проекти із розвитку супутніх видів дія-льності з метою пошуку й залучення потенційних інвесторів та таке інше. На рівні менеджменту підприємств відродити селекційну роботу, впровадити науково обґрунтовані сівозміни, раціони годівлі тварин, поліпшити роботу зооінженерної, ветеринарної та агрономічної служб; посилити контроль над дотримання вимог по догляду за тваринами, вивчити попит та вишукати най-більш вигідні та перспективні ринкові ніші для розвитку супутніх видів дія-льності, удосконалювати методи й прийоми роботи служб постачання й збу-ту, активізувати маркетингову роботу тощо.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Кравцова Т.Н. Диагностика банкротства предприятий / Сумской гос. аграрный ун-т. – Сумы: Университетсткая книга, 1998. – 26 с.
2. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: На-вч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.
3. Управління фінансовою санацією: Навчальний посібник / Грачов В.І., Косарева І.П., Прохорова В.В., Кузенко Т.В. – Х.: ВД „Інжек”, 2004. – 208 с.
4. Ребгун Э. К. Системная несостоятельность в промышленности. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 199с.
5. Малышенко В. А., Малышенко К. А., Поповченко О. Н., Рябчиков М. А. Диагностика банкротства, санация и перспективная оценка средств пред-приятия в условиях влияния негативных внешних факторов / В.В. Дорофиен-ко (общ.ред.). — Донецк: ВИК, 2003. — 228с.
6. Банкротство предприятия: Процедура признания. Санация и реор-ганизация. Продажа предприятия. — 2.изд., доп. и перераб. — М.: Издательс-тво ПРИОР, 2001. — 333с.
7. Закон України “Про відновлення платоспроможності борж-ника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 р. № 2343 - XII, в новій редакції згідно із Законом України від 30 червня 1999 року № 784 - XIV. // Мережа Internet // www.rada.gow.ua.
8. Глосарій з курсу „Антикризове управління” для студентів спеціаль-ності 8.050107 усіх форм навчання / Укл. М.П. Мартіянова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 20 с.
9. Жуков А. Новое о возбуждении дела о банкротстве должника // Біз-нес. – 2000. - № 7. – С. 81-85.
10. Банкрутство в Україні. Збірник нормативних документів. – К.: КНТ, 2004. – 128 с.; Ткачев В. Н. Несостоятельность (банкротство) в Россий-ской Федерации. Правовое регулирование конкурсных отношений. — М.: Книжный мир, 2004. — 249с.
11. Ткачев А. Механизм инвестиционного управления агропроизвод-ством // Экономика сельского хозяйства России. – 2002. - № 6. – С. 14-15.
12. Поляков Б.М. Санація як процедура банкрутства // Вісник госпо-дарського судочинства. – 2003. - № 1. – С. 156-167.
13. Терещенко О. Санація підприємств у світлі нового законодавства про фінансову неспроможність // Економіка України. – 2000. - № 11. – С. 31-36.
14. Лігоненко Л.О., Тарасюк М.В., Хіленко О.О. Антикризове управ-ління підприємством: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 377 с.
15. Гавриш О. Санація проти банкрутства // Дзеркало тижня. - № 40. – 2002. – від 19 жовтня 2002 р.
16. Козаченко С.В., Шкарлет С.М., Бобришева-Шкарлет Т.О. Діагно-стика та оцінка кризового стану суб’єктів підприємницької діяльності: На-вчальний посіб. – Чернігів: РВК „Деснянська правда”, 2005. – 264 с.
17. Теория и практика антикризисного управления // Под ред. Беляева С.Г., Кошкина В.И. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. – 469 с.
18. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой // Под ред. Градова А.П. – СПб.: Специальная литература, 1996. – 510 с.
19. Радзивілюк В. Деякі судові процедури банкрутства (розпоряджен-ня майном боржника та санація): проблеми вдосконалення. // Підприємницт-во, господарство і право. – 2000. - № 12. – С. 7-8.
20. Портфель конкуренции и управления финансами (Книга конкуре-нта. Книга финансового менеджера. Книга антикризисного управляющего) // Отв. ред. Рубин Ю.Б. –М.: «СОМИНТЕК», 1996. – 736 с.
21. Финансы: Учебное пособие // Под ред. проф. Ковалевой А.М. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 336 с.
22. Рамазанов С.К., Степаненко О.П., Тимашова Л. А. Технології ан-тикризового управління. Монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. – 192 с.
23. Реструктуризація та фінансове оздоровлення сільськогосподарсь-ких підприємств: Посібник / Програма підвищення рівня життя сільського населення в Україні. – К., 2005. – 480 с.
24. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. по-сібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 504 с.
25. Лук’янихін В.О., Таранюк Л.М. Економічні і екологічні основи рес-труктуризації підприємств в умовах переходу до ринкової економіки: Під на-ук. ред. Лук’янихіна В.О. Монографія. – Суми: Видавничо-виробниче під-приємство „Мрія – 1”, 2003. – 220 с.
26. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. – М.: ИНФРА – М, 2000. - 432 с.
27. Шевчук Я.В. Механізм санації депресивних територіальних суспі-льних систем в контексті формування регіональної політики. – НАН України Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2004. – 63 с.
28. Сухоруков А. Антикризова політика розвинутих країн // Економіка України. – 2004. - №8. – С. 16-27.
29. Сокол А.И. Глобальный кризис села и сельского хозяйства: Моно-графія. – Х.: ИД „ИНЖЭК”, 2005. – 232 с.
30. Константинов Ю.А., Ильинский А.И. Финансовый кризис: причи-ны и преодоление. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999. – 156 с.
31. Жиляєв І.Б. Платіжна криза в Україні: стан, тенденції і шляхи по-долання. – К., 2004. Ч. 2: Панорама немонетарної економіки. – 2004. – 96 с.
32. Управление региональным АПК // Экономика сельского хозяйства России. – 2001. - № 3. – С. 12 – 15.
33. Борхунов Н., Зарук Н. Инвестиционная активность в аграрной эко-номике и вступление в ВТО // Экономика сельского хозяйства России.– 2004. - № 7. – С. 20.
34. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности / С.К. Умрихина (пер.с англ.), М.З. Штернгарц (пер.с англ.). — М.: Инфра-М, 1999. — 262с.
35. Кризис аграрной отрасли. Пути к ее возрождению и развитию: Материалы междунар. науч.-практ. конф., 8 июля 2000 года / Институт агра-рной экономики УААН / Н.Ф. Лавриненко (ред.) — К., 2000. — 184с.
36. Кризис государственно- монополистического регулирования в ра-звитых капиталистических странах: Реф. сб. / АН СССР; Институт научной информации по общественным наукам / Г.В. Семеко (ред.). — М., 1982. — 226с.
37. Россия, США и глобальный финансовый кризис: Стеногр. "круг-лого стола", Москва 24 апреля 1996г. / Институт социально- политических исследований РАН. — М.: РИЦ ИСПИ РАН, 1996. — 92с.
38. Кожевина О. В., Кундиус В. А. Антикризисное регулирование и управление как механизм преодоления неплатежей в АПК региона / Алтайс-кий гос. аграрный ун-т. — Барнаул: Издательство Алтайского гос. аграрного ун-та, 2000. — 200с.
39. Делягин М. Г. Мировой кризис. Общая теория глобализации: Курс лекций / Институт проблем глобализации (ИПРОГ). — 3.изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 768с.
40. Гончарук А. Г. Платежный кризис в экономике Украины: анализ причин и стратегия преодоления. — О.: АстроПринт, 2000. — 146с.
41. Васильев А. В., Потемкин Ю. С. Рынок ценных бумаг акционер-ные общества. Антикризисное управление. — Х.: Фолио, 2001. — 316с.
42. Алексєєнко Л.М. Фінансовий капітал в економічній системі держа-ви // Фінанси України. - № 9. – 2005. – С. 7-12.
43. Гочаров А.И., Барулин С.В., Терентьоева М.В. Финансовое оздо-ровление предприятий: Теория и практика. – М.: Ось – 89, 2004. – 544 с.
44. Чернявский А. Д. Антикризисное управление: Учеб. пособие / Ме-жрегиональная академия управления персоналом. — К.: МАУП, 2000. — 204с.
45. Уткин Э. А. Антикризисное управление: Учебник / Ассоциация авторов и издателей "Тандем". — М.: Эксмос, 1997. — 400с.
46. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприєм-стві / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2004. — 268с.
47. Сазонова Г. А. Антикризисное управление и финансовое оздоров-ление предприятия: Учеб. пособие для студ. / Нижегородский гос. техничес-кий ун-т. — Нижний Новгород, 2000. — 150с.
48. Булев И.П., Брюховецкая Н.Е. Антикризисное управление пред-приятием. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. – 178 с.
49. Управління фінансовою санацією підприємства: Навчальний посі-бник / С.Я. Салига, О.І. Дацій, Н.В. Несторенко, О.В. Серебряков. – Запоріж-жя: ГУ „ЗІДМУ”, 2005. – 238 с.
50. Макарчук І.М. Платоспроможність і ліквідність аграрних підпри-ємств // Фінанси України. – 2005. - № 4. – С. 120- 126.
51. Михайлов Л. М. Антикризисное управление в промышленности: Науч.-практ. издание / Московская академия экономики и права — М.: Экза-мен, 2004. — 222с.
52. Маренков Н. Л., Касьянов В. В. Антикризисное управление: Учеб.-метод. пособие для студ. экон. ф-та / С.С. Ильин (ред.). — М.: Национальный ин-т бизнеса, 2004. — 508с.
53. Крыжановский В. Г., Лапенков В. И., Лютер В. И., Минаев Э. С., Мухортина Т. В. Антикризисное управление: Учеб. пособие для студ. техн. вузов / Московский гос. авиационный ин-т (Технический ун-т) / Э.С. Минаев (ред.), В.П. Панагушин (ред.). — М., 1998. — 432с.
54. Коновалова Т. М., Моргунова А. В., Приешкина М. И., Рукин В. А., Серебренников Г. Г. Антикризисное управление предприятием: Учеб. посо-бие / Тамбовский гос. технический ун-т. — Тамбов: Издательство ТГТУ, 2000. — 184с.
55. Антикризисное управление в России в современных условиях: Те-зисы докл. молодежной науч.-практ. конф., 30 марта 2000г. / Московский гос. технический ун-т им. Н.Э.Баумана; Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова — М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000. — 52с.
56. Балашов В. Г., Григорьев В. В., Гусев В. И., Данилкин В. Н., Иванов В. В. Антикризисное управление предприятиями и банками: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. и инж. спец. / Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. — М.: Дело, 2001. — 839с.
57. Баринов В. А. Антикризисное управление: Учеб. пособ. для студ. / Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова. — М.: ИД ФБК-Пресс, 2002. — 515с.
58. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е. Антикризисное управление: Учебник. — М.: Омега-Л, 2004. — 336с.
59. Кожевников Н. Н., Борисов Е. И., Зубкова А. Г., Лебедев И. П., Мусаева Д. Э. Основы антикризисного управления предприятиями: Учеб. по-собие для студ. вузов / Николай Николаевич Кожевников (ред.). — М.: Ака-демия, 2005. — 495с.
60. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теорети-ко-методологічні засади та практичний інструментарій / Київський націона-льний торговельно-економічний ун-т. — К., 2001. — 580с.
61. Пушкарь А. И., Тридед А. Н., Колос А. Л. Антикризисное управле-ние: модели, стратегии, механизмы. — Х.: ООО "Модель Вселенной", 2001. — 452с.
62. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Антикризове управління підпри-ємством: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Київ-ський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2004. — 196с.
63. Бурлака Ю.М. Формування заходів антикризового менеджменту у сільськогосподарських підприємствах // Збірн. наук. праць Кіровоградського національного технічного університету. – Кіровоград, 2005. – № 8. – С. 263-269.
64. Методические и организационные аспекты анализа и прогнозирования финансового состояния промышленных предприя-тий / Е.В. Кулиш, В.А. Телюк, Л.Е. Линницкая, Ю.В. Гонча-ров
Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.