У нас уже 27460 рефератов, курсовых и дипломных работ
Заказать диплом, курсовую, диссертацию


Быстрый переход к готовым работам

Мнение посетителей:

Понравилось
Не понравилось

Книга жалоб
и предложений


 


Название ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Количество страниц 240
ВУЗ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
Год сдачи 2008
Содержание ЗМІСТ Стор.
ВСТУП 2
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

10
1.1. Теоретичні засади функціонування капіталу 10
1.2. Особливості формування та використання виробничого капіталу в сільському господарстві
27
1.3. Методи визначення ефективності використання виробничого капіталу 42
Висновки до розділу 1 60
РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 62
2.1. Аналіз динаміки, структури та особливостей формування
виробничого капіталу
62
2.2. Ефективність використання виробничого капіталу 95
2.3. Вплив факторів на ефективність використання виробничого капіталу 113
Висновки до розділу 2 127
РОЗДІЛ 3 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО КАПІТАЛУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

129
3.1. Перспективи відтворення та накопичення виробничого капіталу 129
3.2. Основні напрями підвищення ефективності використання виробничого капіталу
154
3.3. Розвиток ринку виробничого капіталу в сільському господарстві 176
Висновки до розділу 3 193
ВИСНОВКИ 196
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 202
ДОДАТКИ

ВСТУП

В економіці України відбувається процес накопичення капіталу в умовах трансформації відносин власності. Ці тенденції характерні і для сільського господарства.
Актуальність теми. Процеси формування і використання виробничого капіталу в сільському господарстві відбуваються в умовах розвитку ринкових відносин в Україні. Цей процес останні роки активізувався, відбувається накопичення капіталу, але його темпи недостатні для ефективного господарювання.
В результаті реорганізації новостворені підприємства стали перед проблемою забезпечення, відтворення та ефективного використання виробничого капіталу. В результаті реформування галузі земля і майно перейшли у приватну власність фізичних осіб. При цьому користувачами є переважно юридичні особи, що обумовило поширення орендних відносин. Інтереси власників реалізуються через ефективність використання капіталу, що потребує її вимірювання за даних умов господарювання. Ефективність використання виробничого капіталу в сільському господарстві залишається недостатньою, власники капіталу не отримують належних доходів на свою власність.
Для розробки заходів щодо напрямків формування та підвищення ефективності використання виробничого капіталу є необхідним врахування регіональних аспектів.
Сутність категорії “капітал” і різноманітні аспекти його формування та використання досліджували такі зарубіжні й вітчизняні вчені, як Бланк В.В., Камаєв В.Д., Кларк Дж, Маркс К., Міль Дж., Радаєв І.А., Рікардо Д., Самуельсон П., Сєй Ж.Б., Сміт А., Сутурміна В.М., Тюрго Ж., Хікс Дж., Хейнц К. Питання формування та ефективного використання капіталу в умовах становлення ринкових відносин у сільському господарстві вивчали Андрійчук В.Г., Білик В.О., Березовська Л.О., Гайдуцький П.І., Галузинський С.А., Дієсперов В.С., Дем’яненко М.Я., Олексюк О.А., Саблук П.Т., Сахацький М.П., Ткаченко В., та інші автори. Інвестиційні процеси в сільському господарстві, їх ефективність та можливі напрями відтворення капіталу досліджували Кісіль М.І., Коденська М.Ю., Підлісецький Г.М., Саблук П.Т., Ярошенко Ф. Аспекти земельного капіталу розглядали Кашенко О.А., Малік М.Й., Месель – Веселяк В.Я., Федоров М.М., Ярмоленко В. та інші вчені, а людського капіталу – Бородіна О.М., О. Грішнова, В.С. Дієсперов, В. Куценко, О.Г. Шпикуляк та інші.
Проте, окремі аспекти формування і ефективності використання виробничого капіталу у сільському господарстві потребують подальшого дослідження. До цього часу відсутні єдині підходи щодо визначення сутності категорії виробничого капіталу, зокрема у сільському господарстві. Недостатньо вивченими є питання включення вартості землі до складу капіталу в сільському господарстві та ефективності його використання, зокрема відсутня методика визначення ефективності використання виробничого капіталу за умов приватної власності на землю та поширення орендних відносин. Вивчення питань, що входять до комплексу формування і використання продуктивного капіталу в сільському господарстві має велике науково – теоретичне і практичне значення. Все це обумовлює необхідність поглибленого дослідження даних питань та визначає актуальність теми дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано у відповідності з основними напрямами наукових досліджень, які здійснюються згідно Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”, Програмою економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2007 рік, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 28.12.2006 р., Концепцією розвитку АПК Кіровоградської області до 2010 р. Дослідження проводилися відповідно плану науково – дослідних робіт факультету обліку і фінансів Кіровоградського національного технічного університету та Договору про творче співробітництво з ННЦ ІАЕ УААН № 486 від 26.10.2005 р. Дослідження проводилися згідно з напрямом держбюджетної науково – дослідної теми “Аналіз ефективності інвестицій в АПК” (№ держреєстрації 0104V0005813) Кіровоградського національного технічного університету, “Розробка пропозицій щодо інвестиційного забезпечення АПК в ринкових умовах на період 01. 2001р. – 12.2005 р.” (№ держреєстрації 01020000242) ННЦ “ІАЕ УААН” та “Розробка пропозицій щодо активізації інвестиційного процесу в аграрному секторі економіки” на період 01. 2006 р. – 12. 1010 р. (№ держреєстрації 0106V000577) ННЦ “ІАЕ УААН”.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є наукове – обґрунтування пропозицій щодо удосконалення механізму формування та підвищення ефективності використання виробничого капіталу в сільському господарстві з урахуванням реформаційних процесів та специфіки регіону. Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки та розв’язання наступних завдань:
- узагальнити теоретичні засади формування та ефективності використання виробничого капіталу в сільському господарстві;
- уточнити класифікацію виробничого капіталу з врахуванням його особливостей у сільському господарстві;
- розробити методи визначення ефективності формування та використання виробничого капіталу з врахуванням сучасних особливостей відносин власності в сільському господарстві;
- визначити сучасний рівень забезпеченості сільського господарства виробничим капіталом та вплив різних факторів на ефективність його використання;
- науково обґрунтувати прогноз виробничого капіталу в сільському господарстві та джерел його формування;
- розробити пропозиції щодо подальшого розвитку ринку виробничого капіталу в сільському господарстві, зокрема, по його окремих видах;
Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів проблеми формування і ефективності використання виробничого капіталу у сільському господарстві.
Об’єктом дослідження є процеси формування і використання виробничого капіталу в сільському господарстві. Поглиблені дослідження здійснювалися на матеріалах сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області.
Методи дослідження. В основу дослідження покладено діалектичний метод пізнання та системний підхід, що дало змогу дослідити питання формування і ефективності використання виробничого капіталу в сільському господарстві з врахуванням їх динаміки, впливу факторів, а також виявити закономірності та тенденції розвитку.
При узагальненні теоретичних і методологічних засад формування та використання виробничого капіталу застосовано прийоми абстрактно – логічного методу, а саме: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і співставлення. В аналітичних дослідженнях використано методи порівняння, графічного зображення, аналізу рядів динаміки і табличного подання. В оцінках земельного капіталу та ефективності використання виробничого капіталу в розрізі районів застосовано метод рейтингових оцінок. Дослідження впливу факторів на рівень ефективності використання виробничого капіталу в сільському господарстві здійснено за допомогою методів групувань, кореляційно – регресійного та дисперсійного аналізу. Факторний аналіз здійснено із застосуванням модуля Factor Analysis інтегрованої системи Statistica 6.0. Прогноз обсягів і джерел формування виробничого капіталу обґрунтовано на основі розрахунково – конструктивного методу. Сукупність перелічених методів та прийомів складає методику дисертаційного дослідження.
Інформаційною основною дисертації є законодавчі акти України, статистичні матеріали Держкомстату України, Кіровоградського обласного управління статистики, матеріали Кіровоградського обласного Управління сільського господарства та продовольства, дані анкетних опитувань керівників сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області, фізичних осіб, власників земельних та майнових паїв, суцільного обстеження сільськогосподарських підприємств Знам’янського та Добровеличківського районів Кіровоградської області.
Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження теоретичних засад формування та ефективності використання виробничого капіталу у сільському господарстві в умовах ринкової трансформації економіки, що дозволило одержати наступні теоретичні і практичні результати, які характеризують наукову новизну дослідження і особистий внесок автора.
вперше:
- запропоновано розглядати категорію “виробничий капітал у сільському господарстві” як вартість матеріальних, людських, інтелектуальних, інформаційних та інших ресурсів, що знаходяться у володінні, користуванні й розпорядженні (крім людського капіталу) суб’єктів господарювання, формуються на основі землі та біологічних активів і використовуються у процесі виробництва сільськогосподарської продукції з метою отримання доходу та інших вигод, а при вибутті з виробничої сфери здатні набувати інших форм капіталу;
- обґрунтовано методичні підходи до визначення ефективності використання виробничого капіталу з урахуванням вартості землі, ступеня перенесення вартості і структури капіталу, економічних інтересів власників капіталу, користувачів землі й майна та держави, як учасника процесу формування і використання виробничого капіталу в сільському господарстві;
удосконалено:
- класифікацію виробничого капіталу в сільському господарстві шляхом доповнення її ознаками біологічності, матеріальності та обліковості;
- систематизацію та оцінки впливу факторів на ефективність використання виробничого капіталу в сільському господарстві шляхом поділу їх за значимістю на чотири групи, що включають системи показників: перша група – використання основного капіталу та ділової активності підприємства; друга – забезпеченості землі іншими факторами виробництва; третя - забезпеченості трудовими ресурсами та їх використання; четверта група – рівень інвестиційної забезпеченості сільського господарства;
- наукове обґрунтування прогнозу відтворення та використання виробничого капіталу в умовах збереження багатоукладності у сільському господарстві;
набули подальшого розвитку:
- погляди на сучасні тенденції функціонування виробничого капіталу, що утворюють методичну та аналітичну базу для виявлення закономірностей формування і використання виробничого капіталу в сільському господарстві з врахуванням регіональних особливостей, специфіки галузі та реорганізаційних процесів, а також характеризується недостатніми темпами накопичення капіталу, різними організаційно – правовими формами господарювання і власності, зростанням вартості основного і оборотного капіталу та скороченням чисельності працюючих, що обумовлює різний рівень ефективності його використання;
- обґрунтування основних напрямів підвищення ефективності використання виробничого капіталу на основі застосування трирівневої системи заходів і дотримання пропорційності міжгалузевих відносин;
- розробка пропозицій щодо подальшого розвитку ринку виробничого капіталу шляхом усунення перепонів, що стримують становлення повноцінних ринкових відносин на основі формування доходності та підвищення ліквідності його складових, забезпечення збалансованості вигод суб’єктів з різними правомочностями;
Теоретичні й практичні положення, висновки та пропозиції, що містяться у роботі, спрямовані на удосконалення процесу формування та підвищення ефективності використання виробничого капіталу у сільському господарстві. Вони можуть бути використані при прогнозуванні забезпечення виробничим капіталом сільськогосподарських підприємств. Застосування запропонованих методичних підходів дозволяє визначати ефективність використання виробничого капіталу їх власниками та користувачами, а також шляхи її підвищення. Результати дослідження були використані у навчальному процесі Кіровоградського національного технічного університету (довідка № 21-38/21-1338 від 14.05.2007 р.) і прийняті до впровадження управлінням агропромислового розвитку Знам’янської районної державної адміністрації Кіровоградської області (довідка № 238 від 3.05.2007 р.) та Кіровоградською обласною сільськогосподарською дорадчою службою (довідка № 27 від 29.05.2007 р.).
Особистий внесок здобувача. Одержані в дисертаційному дослідженні наукові результати, висновки і пропозиції щодо удосконалення механізму формування, визначення ефективності використання виробничого капіталу в сільському господарстві та її підвищення отримані автором особисто.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювались на міжнародних, всеукраїнських та інших наукових конференціях: на Міжнародному Форумі молодих вчених “Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн” (м. Харків, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка 19 – 20 травня 2005 р.), ІІ Міжнародна науково – практична конференція “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Кіровоград Кіровоградський національний технічний університет 2 – 3 червня 2005 р.), міжнародна науково – практична конференція молодих учених, аспірантів, магістрів та студентів “Інтенсифікація і сталий розвиток сільськогосподарського виробництва” (м. Харків Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 11-12 квітня 2006 р.), Міжнародна науково – практична конференція “Європейська наука ХХІ століття - 2007” (м. Дніпропетровськ 16 травня 2007 р.).
Публікації. За результатами досліджень опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 3,5 друкованого аркуша, з них 10 – у фахових виданнях загальним обсягом 3,4 друкованого аркуша.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст дисертації викладено на 201 сторінці, робота містить 80 таблиць, 11 рисунків та 19 додатків. Список використаних джерел включає 170 найменувань.
Список литературы СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно – аналітичний збірник (випуск 6) / За ред. П.Т. Саблука та ін. – К.: УАЕ УААН, 2003. – 764 с.
2. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 292 с.
3. Алексєєнко М.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок. – К.: Видавничий будинок “Максимум”; Тернопіль: “Економічна думка”, 2000. – 592 с.
4. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид. доп. і переробл. / В.Г.Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2004. – 624 с.
5. Андрійчук В.Г. Капіталізація вітчизняного сільського господарства: суть, напрями, механізми і перші оцінки здійснення // Економіка АПК. - 2005. - № 7. – с. 69 – 74
6. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку: Монографія. - Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – 216 с.
7. Арістотель Політика. – К.: Основи, 2000. – с.26
8. Аристотель Политика // Сочинения в 4-х томах.Т4. – М.: Мысль, 1983.
9. Бага Л.Г., Абдулмалікова О.А. Проблеми зовнішнього інвестування економіки України. Вісник ХНАУ. Серія “Економіка АПК і природокористування”. – 2006. - № 1. – 448 с.
10. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика. 1994
11. Бистряков І.К., Олексюк О.І. Капіталізація земельних відносин в Україні в контексті зміни уявлень про управління господарством // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип.5 (12). Техн. ред. О.П.Степанов. – К.: КНЕУ, 2002. – 302 с.
12. Білик В.О. Розвиток ринкових відносин в аграрній сфері економіки // Економіка АПК. – 2001. - № 3. – с.78 - 81.
13. Білоусько Я.К. Методологічні основи цінового регулювання суспільного відтворення // Економіка АПК. – 1997. - № 11. – с.22 - 30.
14. Білоусько Я.К. Застосування норми прибутку для регулювання економічних відносин // Економіка АПК. – 2000. - № 5. – с.8 - 9.
15. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга – Н, Ника – центр, 2002. – 448 с.
16. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: “Ника - Центр”, 2000. – 512 с.
17. Большой экономический словарь/ Под ред. А.Н. Азрилияна: М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.
18. Борисова В.А. Економіко – екологічні засади аграрного землекористування // Економіка АПК. – 2001. - № 7 – с.16 - 22.
19. Бондаренко О.А. Економічні основи відтворення основних засобів. – Суми: Довкілля, 2001. – 202 с.
20. Боровиков В. STATISTIKA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2001. – 656 с.
21. Бородіна О.М. Людський капітал села – особливості та сучасний стан //Вісник аграрної науки. – 2004. - № 8. – с.71 - 73.
22. Бородіна О.М. Людський капітал у системі сталого розвитку аграрної сфери // Економіка АПК. – 2004. - № 4. – с.25 - 30.
23. Борцов Г. Земельная рента. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Учебн. пособие по курсу полит. экономии. М., 1961. – 256 с.
24. Булгаков С. Философия хозяйства Ч.1. “Мир как хозяйство” – М.: “Путь”. – 1912. – 322 с.
25. Бух М.Е. Проблемы эффективности сельского хозяйства в европейских странах СЭВ / М.Е. Бух; АН СССР, Ин – т экономики социалистической системы. – М.: “Наука”, 1978 с.266
26. Бэм-Баверк Евгений, Капитал и прибыль. История и критика теории процента на капитал. Авторизир. перев со 2-го нем. Изд. Л. И. Форберта. СПб. 1909. – 644 с.
27. Вернадський И.В. Очерки теории потребности. – СПб., 1852
28. Гайдуцький B.П. Формування та розвиток аграрного ринку // Економіка АПК. -2004. -№ 3. - С. 4-18
29. Галузинський С.А. Використання власного і позичкового капіталу у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. – 1997. - № 8. – с.31 - 34.
30. Гарнага О.М. Ринок сільськогосподарських земель і специфіка його формування //Землевпорядний вісник. – 2005. - № 2. – с.61 - 64.
31. Грабов Л., Мерщій В., Грабова Т. Сучасні технології та комплект обладнання для одержання біодизельного палива з ріпаку // Пропозиція. – 2002. - № 11. – с. 86 – 88.
32. Гриценко Л.В. Роль держави в формуванні багатоукладної аграрної сфери в перехідній економіці: Автореф. дис. канд. ек. Наук: 08.01.01/ Харківський держ.ун – т. – Х.., 1998. - 16 с.
33. Грішнова О. Управління людським капіталом у контексті реалізації інноваційної стратегії підприємства // Україна: аспекти праці. -2007. - № 5. - с. 37-41.
34. Гузар Б. С. Облік земель та ефективності їх використання в умовах переходу до ринку // Економіка АПК. -2000. - № 11. - с.76 – 83
35. Дем’яненко М. Я., Іванина Ф. В. Проблеми аграрної економіки із вступом України до СОТ // Економіка АПК. -2003. - № 11. - с.57-66
36. Дієсперов В.С. Визначення ефективності в сільськогосподарських підприємствах // Економіка України. – 2007. - № 10. – с. 70-78.
37. Долинський А. Біопаливо з рослинної сировини // Харчова і переробна промисловість. – 2005. - № 11. – с. 13 – 14.
38. Дубровський В. Права власності та держава: загальний огляд та нагальні проблеми для України // Пріоритети. – 2002. - № 4. – с. 2 – 7.
39. Економіка сільського господарства: Підручник / О.І. Здоровцов, П.І. Касьянов, В.І. Мацебора, В.Й. Шиян / За ред. О.І. Здоровцова, В.І. Мацебори. – К.: Вид – во УСГА, 1993. – 320 с.
40. Економіка сільського господарства: Підручник / За ред. П.П. Руснака. – К.: Урожай, 1998. – 320 с.
41. Економіка сільського господарства / В.П. Мертенс, В.І. Мацибора, Л.Ф. Жигало та ін. – К.: Урожай, 1995. – 288 с.
42. Економічна енциклопедія у 3 – х томах. Т. 3. К. Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.
43. Економічна теорія: Політекономія: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.
44. Економічний тлумачний словник: власність, приватизація, ринок цінних паперів (укр. – англ. - російський) / Л.М. Алексеєнко, В.М. Олексієнко. – Тернопіль: Астон, 2003. – 672 с.
45. Ефективне використання землі / За ред. В.Ф. Добровольського. – К.: Урожай. – 1980. – 79 с.
46. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільського господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 294 с.
47. Энцеклопедический словарь Эрфрона и Брокгауза (ЭСБЭ) т. 53. – СПб. – 1899. – с. 133
48. Емельянов А.М. Экономика сельского хозяйства: Учебник для экон. спец. вузов. – М.: Экономика, 1982. – 560 с.
49. Емельянов А. Регулируемый рыночный оборот земли и частная собственность на землю // Вопросы экономики. – 2001. - № 8. – с. 80 – 91.
50. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с.
51. Закон України “Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 – 2004 роки” від 18.01.2001 р. № 2238.
52. Закон України “Про внесення змін до Земельного кодексу України” від 6.10.2004 р. - № 2059 – IV
53. Збарський В.К. Особисті селянські господарства в становлені малих форм господарювання // Економіка АПК. – 2004. - № 1. – с.48 - 53.
54. Здоровье – XXI: Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ (Европейская серия по достижению здоровья для всех № 6), Классификация NLM:WA 540 GAI // Всемирная организация здравоохранения, Европейское региональное бюро. – Копенгаген. – 1999.
55. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.
56. Зубець М., Панасик Б. Актуальні проблеми економіки України. – К.: Аграрна наука, 2004. – 512 с.
57. Иванух Р.А. Справочник экономических показателей сельского хозяйства. – К.: Урожай, 1983. – 182 с.
58. Інтернет – конференція. Ринок землі // www.vlasnasprava.info /ua /previous – conference.
59. “Капитал” и Экономикс: Вопросы методологии, теории преподавания / В. Н. Черковец (ред.); МГУ им. Ломоносова. Экон. ф –т. – М.: ТЕКС, 1998. – 220 с.
60. Кашенко О. Л. Земля як аграрний капітал // Економіка АПК. - 1999. - № 6. - С.57-63
61. Кашенко О.А., Шалигіна І.В. Капіталоутворююча функція аграрного землекористування // Економіка АПК . – 2001. - № 9. – с. 70-73.
62. Кендрик Дж. Совокупный капитал и его формирование: Пер. с англ. / Общ. ред. А.И. Анчишкина. – М.: Прогресс, 1978. – 275 с.
63. Кене Ф. Зауваження відносно грошового процента. – 1766.
64. Кириленко І.Г. Аграрний сектор України: уроки, завдання // Економіка АПК. – 2004. - № 1. – с.3-11.
65. Кісіль М. І. Визначення ефективності вкладень у малий та середній бізнес на селі. Ек. довідник аграрника / За ред. Ю. Я. Лузана, П. Т. Саблука. – К.: Преса України, 2003. – с.206 -212
66. Кісіль М. І. Економічна ефективність малого та середнього бізнесу на селі та його оцінювання // Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. посібник // За ред. М. М. Ільчука. – К.: Вища освіта, 2002. – с. 367 – 394.
67. Кісіль М.І. Критерій і показники економічної ефективності малого та середнього бізнесу на селі // Економіка АПК. – 2001. - № 8. – с.59 - 64.
68. Кісіль М. І. Тенденції і напрями активізації аграрного інвестиційного процесу // Економіка АПК. -2002. - № 4. - с.66 – 71
69. Кісіль М.І., Канцуров О.О., Кропивко М.М. Рекомендації щодо формування та використання фонду відтворення орендованих основних засобів, що знаходяться у спільній частковій власності колишніх членів реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств. За ред. Кісіля М.І. – К.: Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”, 2005. – 29 с.
70. Кісіль М. І. Раціональне використання амортизації, нарахованої на майнові паї селян. – Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету: Економічні науки, 2004. вип. 5, ч. ІІ. 512 с.
71. Кларк Дж. Б. Распределение багатства. – М. – Л. – 1934, с.112.
72. 69Кобилянський Є. Криза енергетична і криза екологічна // Зелена енергетика. – 2005. - № 2. – с. 6 – 7.
73. Кобута І, Шевцов О. Внутрішня підтримка сільського господарства в контексті приєднання України до Світової організації торгівлі // Проект “Аграрна політика для людського розвитку”. – Київ, 2002. – с. 342 – 374
74. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства с основами аграрных рынков. Курс лекций.- М.: Ассоциация авторов и издателей ТАНДЕМ, 1998. – 448 с.
75. Коденська М.Ю. Інтеграція як фактор активізації інвестиційної діяльності // Економіка АПК. – 2006. - № 6. – с. 24-31.
76. Коритний В.О. Земля в обліку аграрних формувань // Економіка АПК. – 2000. - № 7. – с.85 - 86.
77. Краснов В. Український ринок капіталів // Вісник національного банку України. – 2001. - № 2. – с. 35 – 37.
78. Крячко В.Г. Погляди на економічну сутність капіталу // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит.- № 1 (14), 2003.- с. 270 – 275
79. Крячко В.Г. Особливості формування капіталу в сільському господарстві // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету: Економічні науки, 2004, вип. 5, ч ІІ. – с. 223-229
80. Крячко В.Г. Умови функціонування капіталу в Україні // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. Частина І. – вип. 4. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – с. 239 – 244.
81. Крячко В.Г. Сучасні умови формування і використання капіталу в сільському господарстві регіону // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 6. – Кіровоград: КНТУ, 2004.- с. 275-280.
82. Крячко В.Г. Критерії ефективності продуктивного капіталу в сільському господарстві // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 7. – Кіровоград: КНТУ, 2005. – с. 355-359.
83. Крячко В.Г. Оцінка забезпеченості сільського господарства капіталом // Вісник ХНАУ, 2006 , № 1. – с. 197 – 202.
84. Курц Хейнц Д Капитал, распределение, эффективный спрос/ пер. с англ. В.В. Быков, И.И Елисеева. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 294 с.
85. Куценко В. Сталий розвиток регіону: шляхи забезпечення // Економіка України. – 2007. - № 2. – с. 94-95.
86. Лайко П.О., Березовська Л.О. Ефективність використання та відтворення основного капіталу сільськогосподарських підприємств/ Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 192 с.
87. Левинбук М.. Гайдук И. Нефтепереработка – новые вызовы времени // Нефтегазовая вертикаль. – 2001. – № 1. - с. 21 – 26.
88. Лісовая А.П. Система застосування добрив: Підручник. А.П. Лісовая, В.М. Макаренко, С.М. Кравченко. – К.: Вища школа, 2002. – 317 с.
89. Ліщенюк Т.М. Формування інфраструктури ринку землі (на прикладі земельного фонду Київської області): Автореф. дис. канд. ек. наук: 08.03.01 / ІАЕ УААН. – К., 2006. – 20 с.
90. Малік М.Й., Валентинов В.Л. Методологічні аспекти включення землі в господарський оборот // Економіка АПК. – 2002. - № 4. – с.29 - 34.
91. Малик М. Й., Сучасна аграрна політика: нові виклики і випробування // Економіка та держава. - 2006. - № 4. - с.65-66
92. Маркс К. Капитал. Т. 26. Ч.III с. 507
93. Маркс К., Енгельс Ф. Сочинения. 2-е изд-во. Т. 25. ч. ІІ. – с.184.
94. Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т 4. - с. 176.
95. Маркс К., Енгельс Ф. Сочинения. 2-е изд-во. Т. 24/ Государственное издательство политической литературы. М.- 1961. – 648 с.
96. Маркс К Капитал. Критика политической экономии/ Избранные сочинения в 9-ти томах. – М.: Политиздат, 1998. – т.9. – 506 с.
97. Маршалл А. Принципы экономического пути: В 3-х т. – М.: Прогресс. Универс, 1993
98. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінасовий ринок: Навч. посіб. – 3-е вид. виправлене. – К.: Каравела, 2004. – 344 с.
99. Месель – Веселяк М.Я., Федоров М.М. Форми господарювання і земельні відносини в сільському господарстві України // Економіка АПК. – 1996. - № 12. – с.12 - 19.
100. Месель – Веселяк В. Я. Досягнення аграрно – економічної науки – в практику реформування сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. - 1996. - № 7. - с.7 – 9
101. Месель – Веселяк В. Я., Федоров М. М. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення // Економіка АПК. -2002. - № 8. - с.10 -16
102. МінАП має намір домогтися введення пільг для виробників біопалива // Агробізнес сьогодні. – 2006. - № 10 (95). – с. 7
103. Милль, Джон Стюарт Основы политической экономии: Пер. с англ. / Общ. ред. А. Г. Милейковского. - М.. : Прогресс, 1980. – 495 с.
104. Методические рекомендации по анализу показателей и факторов экономической эффективности капитальных вложений в сельском хозяйстве / Дорош И.И., Кисиль Н.И., Рюмина А.П., Прокопенко Н.С. – К.: Украинский НИИ Экономики и организации сельского хозяйства им. Шлихтера. – 1988 г. – 80 с.
105. Могильний О.М. Державне регулювання аграрного виробництва в період трансформації економіки. К.: ІАЕ УААН, 2002. – 430 с.
106. Новиков Ю.Н. К вопросу о методе расчета критерия экономической эффективности использования ресурсов// Економика и управление.– 2002. - № 6.
107. Новаковський Л.Я., Третяк А.М. Основні положення концепції розвитку земельної реформи в Україні. – К., 2000. – 96 с.
108. Обуховский В.М. Использование производственных фондов в колхозах и совхозах. М, Колос, 1973. – 240 с.
109. Олексюк М.Ю. Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучасних компаній // Фінанси України. – 2006. - № 12. – 101-111.
110. Оніщук М. Мораторій на відчуження землі як результат чотирнадцяти років земельної реформи в Україні // Голос України. – 2005 . - № 0510. – 6 жовтня.
111. Організаційно – економічні проблеми розвитку АПК / За ред. П.Т. Саблука. Ч. 2. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 321 с.
112. Організаційно – правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні / Тези доповідей і наукових повідомлень на науково – практичній конференції. Київ 8.07.2003 р. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 130 с.
113. Пашута М.Т. Прогнозування та програмування (планування) економічного і соціального розвитку: Навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 408 с.
114. Підлісецький Г.М. Матеріально-технічне забезпечення аграрного виробництва: тенденції і перспективи // Економіка АПК. – 2002. - № 4. – с. 8-16.
115. Подолинський С.А. Людська праця та її роль у розподілі енергії. – К., 1997. – 104 с.
116. Политическая экономия / Под ред. В.В Радаева. – М.: ИНФРА – М, 2003. – XXXVI, 972 с.
117. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства: Учебник. – М.: Дело и Сервис, 2000. – 368 с.
118. Ревенко М.М. Економічна державна підтримка сільського господарства // Вісник аграрної науки. – 2003. - № 4. – с. 66 – 68
119. Резервы сельской экономики .- Києв.: Политиздат Украины, 1986, 186 с.
120. Рента: Проблемы теории, измерения и функционирования в хозяйственном механизме социалистической экономики / Отв. ред. С.С. Шаталин, В.Г. Гребенников. – М., 1984. – 95 с.
121. Рикардо Д. Основания политической экономии и налогового обложения. Соч. т. 1, стр. 86
122. Россоха В.В. Фінансове забезпечення відтворення потенціалу підприємств АПК // Сучасні проблеми економіки сільського господарства та АПК: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції. – Суми: СНАУ, 2003. – Ч. І. – с.106 – 109
123. Россоха В.В. Роль бюджетного фінансування у підвищенні виробничого потенціалу підприємств АПК // Облік і фінанси АПК. – 2005. - № 1. – с. 48 – 55
124. Саблук П.Т., Месель – Веселяк В.Я. Аграрна реформа – зрушення і проблеми // Економіка АПК. – 1997. - № 4-5. – с.3 - 15.
125. Саблук П.Т. Аграрна реформа: стан і напрями розвитку // Економіка АПК. – 2000. - № 4. – с.3 - 9.
126. Саблук П.Т. Соціально – економічна модель постреформованого агропромислового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2000. - № 7. – с.4 - 25.
127. Саблук П.Т. Стабільні умови як фактор послідовного підвищення ефективності // Економіка АПК. – 2003. - № 1. – с.12 - 17.
128. Саблук П.Т. Роль державної аграрної політики у підвищенні агропромислового виробництва //Вісник аграрної науки. - 2006. - № 12. – с. 103 – 105
129. Саблук П.Т. Розвитку АПК – надійність і стабільність // Економіка АПК. – 2005. - № 4. – с.11-16.
130. Саблук П.Т. Основні напрямки розвитку високоефективного агропромислового виробництва в Україні // Економіка АПК. – 2002. - № 7. – с.3-14.
131. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави // Економіка АПК. -2005. - № 11 - с.11 – 12
132. Саблук П.Т. Соціально – економічні аспекти реформування сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 1999. - № 8. – с.3-11.
133. Саблук П.Т. Основні напрями розроблення стратегії розвитку агропромислового комплексу в Україні // Економіка АПК. -2004. - № 12. - С. 3-16
134. Саблук П.Т. Становлення аграрної політики в Україні // Економіка АПК. -2006. -№ 1. - С.3-7.
135. Саловська Л.В. Регулювання рівня доходів сільського населення: Автореф. дис. канд. ек. наук: 08.04.01 / ІАЕ УААН. – К., 2003. - 21 с.
136. Самуельсон П. Економіка. Вид – во Прогрес, 1964, с. 162
137. Сахацький М. П. Поглиблені теоретичні дослідження відродження українського села // Економіка АПК. -2006. -№ 7. - С.60-62
138. Сэй Ж.Б. Катихизис политической экономии или краткое учение о составлении, распределении и потреблении богатства в обществе. Санкт – Петербург. – 1833, 285 с.
139. Словник термінів ринкової економіки / За ред. Науменка Д.І. – “Глобус” – К.: 1996. – 288 с.
140. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов, т.1. – М.: Наука, 1993, с. 231
141. Смит Исследование о природе и причинах богатства народов. – М. – Л.: Госсоцэкиз, 1935, т.2, 475 с.
142. Соломин А.В. Измерение результативности в сельском хозяйстве // Економіка АПК. – 1996. - № 6. – с.59-65.
143. Сорока Р. Чинники впливу на ефективність функціонування оборотного капіталу // Регіональна економіка. – 2003. - № 2. – с. 72 – 80.
144. Сохнич А.Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Моногр. – Львів: НФВ “Українські технології”, 2002. – 252 с.
145. Статистичний щорічник України. За ред. О.Г. Осауленка. – К.: 2006. – 663 с.
146. Статистичний щорічник Кіровоградської області. За ред. Н.П. Моторної. – 2006. –605 с.
147. Столяров Г.С., Ємшанов Д.Г., Ковтун Н.В. АРМ статистика: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 268 с.
148. Татаренко Н.О., Перучник А.М. Теорії інвестицій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.
149. Тимирязев К.А. Земледелие и физиология растений. Избр лекции. М., Сельхозизд., 1957. – 326 с.
150. Ткаченко В.Г. Ефективність господарювання в пореформений період у сільському господарстві Луганської області // Економіка АПК. – 2005. - № 4. – с.11-16.
151. Третяк А.М. Методичні засади ринку землі в Україні //Землекористування. – 2001. - № 4. – с.14 - 20.
152. Тюрго Ж Міркування про створення і розподіл багатства. - 1766
153. 145У Кіровоградській області розпочато виробництво біодизелю // Агробізнес сьогодні. – 2006. - № 13-14. – с. 5.
154. Учебник по основам экономической теории // Под.ред. Камаева В. Д. и др. М.: Изд – во “Владос”, Изд – во МГУ им. Н. Э. Баумана, 1994, 384 с.
155. Федоров М.М., Месель – Веселяк В.Я. Методологічні і методичні принципи грошової оцінки сільськогосподарських угідь // Економіка АПК. – 1995. - № 2. – с.11 - 16.
156. Фінанси сільськогосподарських підприємств (посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах) // За ред. М.Я. Дем’яненка – К.: ІАЕ, 2000. - 604 с.
157. Форми господарювання на селі (аналіз розвитку)/ За ред. В..Я. Месель-Веселяка – К.: ННЦ „ІАЕ” УААН, 2004. – 70 с.
158. Формування національного капіталу і його роль у подоланні кризових явищ в українському суспільстві: Матеріали ІV засідання круглого столу “Безпека економічної трансформації”: 10.02.99 р. (Я. А. Жаліло (ред.)). – К., 1999. – 44 с.
159. Хикс Джон Стоимость и капитал: Пер. с англ/ Общ. ред и вступ. ст. Р.М. Энтов. – М.: Изд. Группа “Прогресс”; “Универсал”, 1993. – 488 с.
160. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. Изд 2-е М., Мысль. – 1976. – 367 с.
161. 153Чопенко В. Гонки по аграрній вертикалі // Дзеркало тижня. – 2004. - № 21. – с. 7
162. 154Шафронов А. Эффективность производства и факторы экономического роста // АПК: экономика, управление. – 2003. - № 4. – с. 52 – 58.
163. Шебанін В.П. Проблеми технічного переоснащення сільського господарства в Україні // Економіка України. – 2002. - № 12. – с. 68 – 72.
164. Шпикуляк О.Г. Ефективність управління аграрними підприємствами // Економіка АПК. – 2005. - № 3. – с. 22-25.
165. Шпичак О.М. Принципи ціноутворення в АПК при переході до ринкової економіки // Економіка АПК. – 1995. - № 3. – с.3 - 10.
166. Юрчишин В.В. Деякі соціальні та психологічні проблеми сільського господарства // Економіка АПК. – 1996. - № 6. – с.13 - 20.
167. Ярошенко Ф. Інвестиції на розвиток сільського господарства // актуальні проблеми економіки. – 2003. - № 6. – с.34 – 36
168. Ярмоленко В. Капіталізація землі в Україні: на благо чи на шкоду? // Економіка України. – 2004. - № 9. – с. 71-80.
169. Ярошенко Ф. Інвестиції на розвиток сільського господарства // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - № 6. – с. 34 - 36.
170. The encyclopedia Britannica. – Cambridge at the University Press. - 1911. – Volume XVIII. - 992 p.

Стоимость доставки работы, в гривнах:

(при оплате в другой валюте, пересчет по курсу центрального банка на день оплаты)
50

Найти готовую работу


ЗАКАЗАТЬ

Обратная связь:


Связаться

Доставка любой диссертации из России и УкраиныСсылки:

Выполнение и продажа диссертаций, бесплатный каталог статей и авторефератов

Счетчики:


© 2006-2016. Все права защищены.
Выполнение уникальных качественных работ - от эссе и реферата до диссертации. Заказ готовых, сдававшихся ранее работ.